Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1918

van boter ongerekend de strafrecbteTilJke vervolf og waaraan zij ïidt Uootstellea BASNOOD Da iadnatria on de gialoMe u t Volgens de i euwe bepalingen van h t KiJksk 0 teDdiatrlbuUetxireau mü voortow niet meer dan 30 pCt van het gas as do industrie wonk loegostoan van de hoeveelheid in Niuveutbw 191 Dit komt praktisch hierofi neer dat ft industrie dfe b v 10 uur gas nowfig heeft voor haar bedrijf nu slechts voor 3 uur krijgt wat een belangrijke beperking Ig Dt direcllo der gaalabrlekon la Amster dttiii heelt Ihous aen de Kamer van Kocte handel advies gevraagd op welke wijze en op welken tijd meo In de veraohiUeii de industi eele ondem mingNt het minat last zou hebben ran gaslooze uren welke van de don het kolenbureau voorge schreven beperking bet gevolg moeten zUo LAND EN ZKEHAOHT Geen Inspectie van verWgangerp In verbond met de tegenwoordige hij zondere Mnstandigbeden is Hj kon besluit bepaald dat in dit Jaar geen ve lolgaogers van de militie te land worden onderworpen aan het onderzoek vermeld in art 92 der MiHUewet UttUaKMèUifi tfAIKlUtlTJfiM De cAerencriala Up de voorheen zoo twkeude markt van Barneveld was Woenedag geen enkel ei oaugevoerdi Binds het ioor den MbUster genomen besluit worden alle eiecea dom de kooplui bij de boeren aan hiils opgekocht tegm prijzen die met het uinlsie rieele maximum aki t ware potten D ze week toch werd 16 ja zelfs 17 cent per stuk betaald Onbef ijpelijk la het dut ook zegt bet N v d D dat de Minister zijn onmogelijk uit te voeren besluit zóó iang handhaaft Hierdoor tocb wordt slechts lieroikt dat de markten verloopen tot groote schade der oenogdoeBden en dat die ketilngltandel door dm ctandestkneu verkoop der eiereivnog wordt bevorderd Geen liazepeper Ue strenge maatregelen door de politic op loet van de Kegeering genomen hebben ook wel enkele komische gevolgen gtfhad Ëen heer die steien in de buurt van VoBsegat liep te wandelen koaht van een strooper 2 posgesdboten bazen voor f O het stuk een konijn voor f 3 50 en een zak om het wild in te bergen voor 39 ceni De kooper droomde vemtoedelUk ai vu hotrlijke hozepeper en van eea copieus diner toen hij hutswaartstwoooelend plotaeling door de polVUe werd aangehouden WiUt u dien zak maar eens openmaken Waarom n f r M e willen graa t weten wat er Inzit Bp de geluÜdge kooper moest de haasjes voor den dag haten die de politie haamtiglijk bi beslag nam Weg was de gelukkige éroom van den wlldiUefhebber De man kreeg nog een prooesverbaaltoe wag nfi bet vervotnren van hae ht gegoten jachttijd U D Goed voMhedd De bedde greote gazons voor het koninklijk paleis en de koninklijke stallen ap Het Loo welke verleden jaar omgiescheurd werden voor den verbouw vu erwten prijken thans over een geumeBlijke oppervlakte van 6 H A met praob tig te veld staande rogge 0e flnaa Erdmonn w Hetbey £ ea milUoenea failUsaeoicnt 2oo gftneld wordt naar wy door mr C J Pekelharing failIiasemeDt van de firma Erdmann en Hetiiey aangevraagd In de gehouden crediteurenvergadering der finna Ërdmann en Hethey lAotk hetpassief ongeveer 19 millioen gSd bet actief ruim 6 millioen gld t bedragon Van particuliere crediteuren bovm 100 000 gld waren er 29 waarvan 4 Nederianders tm 26 Duitsche De laatste een bedrag vertegenwoordigend van 7 473 000 gld Driekwaii van het paaeief is In E uitsche bonden De advocaat van de Dultadhe belangen verklaarde zich tegen faiUIsaement oanvrage in Duiitsdiland Op de activa is door d Duitsche crediteuren reeds eenige molen beslag gelegd t Onvtrent het verloop dezerwengadering wordt raed edeeld dat bot mntal eredi teniren ongeveer 700 bedraagt Hiervan waren een Ideine 200 aanwezig Onder debiteuren komen voor Tshnswg werk M 1 444 000 en Ueberlandwagen Gesellsehaft H 266 000 Welke waaide hier aan moet worden gehecht is roorioopig niet te zeggen Oe particuliere debetsaldi en gefingeerd rekeningen van de firmanten beli en voor den heer Alfred Hethey 2 600 000 wl afgaat beziittingen f 618 000 Bovendien paraisseert een privé sc Id ten name van deaen firmant van ƒ 208 000 Voorin bedraagt het dabat saldo van doi heer Walter Hethey ƒ 671 000 en Tan d a beer Alfred Brdmann 381 000 De bedragen zyn niet in het aetdflf Ingebracht Hot bujtenv hiyf aan het HerlMekanaal paraisaeert in ds boeken met een waarde van ƒ 664 000 dot te Ubberg n met een waarde van ƒ 406 000 Mrs Kappeyne van de Coppello n Lind de advocaten der In nweiiyUieden vsikee 1 rende flrma betoogden dat bet fiillliasament niet In hot belang lou zQn vaA da erwdltaurm bier te londa Drieknmrt vaa bat paa of itfn namalSk Doitaebo wtda van lueer l a wveoUg knoop so iodieD eo VCD dfl motoren weigert kan de mê cbiuo met den anderoa voartvll Xu de DMM der maohlM eb klelno kooi wielke de waarnemM door enamal dcbitie beeD b i elkea kan om bomnen netT te werpM of de voorate machlaegeweren ai te tund Aoii4er de kool eUh de ptaalaea voor deo beMuurder en des waarnemer oaaat elkander En daancfater bevinden aioh de motoren en de fiuela De bonuieD sijn ooitobtbèar wegi borg Q Overal lijn op de ntaohloe Lewlaffcwerco geplaaïat Ifet roUedl e muiillfaladlac w e de Handley Page onOeveet vier iaa DbnierkwaaiOgile preataOe decer maohloM waa dat een daarvan een tooht maakte t d ËngelftWl over Frankrijk en ItallB bomtiien v p op KoQSMuittaopel en met de vij ifULittenden behouden teruckeerde BtNNflNLANU Twaada Kmw OndaidoiBaraata De heer L o e f f r k komt o m lOa vo HKitter der Couuoiasie Van R pporteurs op tegen de beaworen la de Heimirie van Antwoord dat In het voorloopig verslag Hvioig psrlemealolre invectieveu voorkouien Hlj hield vol dat de ludleolug van dit ontwerp strijdlf la met de parlemenUAtü bclauKaiJkheld en dot de voorsiellere van bet recht van lidtlattel een verkeord gebruik hebben gemaakt Het ontwerp k geen eigenlijk inillallef toAyratf dooh vuJgair plagiaaL BUITBNLAlfDSCB NIEUira Vrouwelijke bisaoboppen IS oltiene de EWly Nawa word door de leidera der An HIkaaneche kerk vuorBt teld om voortaan ook aan vrowroide biaaohoppeUJke waanflgluid ta vdtoortoven Geen tijd voor vredeIn een debat van het Hoofferhula over do vijaodetljke propaffuida In Engeland vorktoarde Curton da tiiaoB njet kon worden gedaclit aan onderhandelingen over een duurzainen vrede omdat het landvoor de grootste ts lala atond welke xlcti oott In zijn geeebiedaDls had voorgedaan ledere gedichte dat uit onderhandeltngmi thaoa vrede sou kunnen voorfromtm waa een lUuflte Wat men m0 te hreeü Hotak en In RoemenU waa gieen aaiunoedigend voorbeeld Een BoUJewtkl oonaul Maolean oooaul der BoleJ wiki tfiOlMgow la tot 5 Jaar dwaikgarbeid veroordeekl wegatw het ullapreken van rede voeringen w ke tot oproer aanceUen Het lorsobe vraafatuk Er is te Londen oen v r0aderiag van 70 Untoni en teff dome Rule cebouden In het Lagerhuda Men bo lODt B nierLaw te verzo 4 ea de Unlonlatlaolie pu tij bijeen Ie roepen vóórdat de nieuwe leraoho wetgevfaig zou wordm liigiedlead Lc beer Uar chant vA verklaarde du de houdlnc vui de recbtache sprekers voor hem een taleurateMiac la foweest HiJ houdt vol dat iuvectlevan aU voorkomen In bet voorlooplg verelag niet in zulk eeji stuk mogen worden opfeoooi a Hpr protesteerde tegen de verdachtmaklog vM de goede trouw der linkerzij du eo betoogt uitvo r dat het ontwerp i et is een verkfealngsnituioeuvre dooh alleen een ormeüteU om de aaak in het stat um van vMr de gtroodwetsherzlenlug tot stand te brengen en om de Eerste Kamer In de g l geidw te stellen zltdiovei de oudetdoraarwet vuU te laten De indiening van hel ontirerp Is filet strijdig met het onwenant Spr wil livvoeriikg der verpUohte InvatUKteltsverBekering het ontwerp dat Ihaos behaodeki wordt Is daarnaast niet te missen De h cr B eh pi er s d waa ym meening dat door het ontwerp de beluigen van bet volk worden gediend De Minister v Vaterataat de tieor Lely oordeelde dat van de luvoerlDg der Invalldltettswet geen Bpnke kan zijn zonder aan yasringi aan de Ouderdoniswet en dat die aanpaastngwwet nog altijd blJ de Eerate Kamer aanllaii 4g is oodaikks de vervall nverklarli g door die Kajoer De vergadering werd daarop verdai d tot IKosdaig haU eoi Kaaurveridezingen De aftleellng sHQrftvaihage vanden Bond vau Vrije UberaJen heeft de volfeende bijzondere candidMenliJst voor de Tweede KamorverlU higen voor den kle irlng flOravenhagie vastgesteld 1 Dr W W van der MeuJen 2 P J F van Heutss S A Hoogeboom 4 J B Derkaen 6 Mr J A Nederburgh 6 Anna Polak 7 Mr U J Plemp van J iiveland lit Lltauera lu de Ver Statten I e UtbauBefce Nationale Itaad die ongeveer 70O 0OO Lithauera la de Ver 91 teu vertegenwoordigt bedt zich bij pre ident WUeon vervoegd te c4ade bm het verzoek van hun seboorteland over te brtnigioa om afa een aouvoreloon ataat vrij vaa eoti ovarhoeTBeiiing door l uitAOhbuid of wïü mdere nu puidlield te worden erkend De Rusirische coupons en d inkomsten Velen in den lande KuUen ongKitwijteld iiii3t oen gev ocl van bevr hg kennis hobbeu geiiouien van de besUaaingi vanden inüiliter van FioaaoiSn dal bij de aangifte voor de UlJksInkataeteDbeAafitlng utet als inkomen behoeft te wordm opg egeven liet bed g dat men derft door het onbetaald bjijveo der i itisetache coupons Beiaatlng voor ongefhuwdenl i e Qent la insloten tot het havoeren van een befoAtln voor oiigiebuwden voor gefioheldm wannati en voor weduwnaars eit wel tm bedrage van 15 tn jaarlljka pc Intcruatiooale Uit AMw rpen wordt gjemeld dat de Uitiiiacihe aodatfeüiche mlnderheateikttctie In baar laatst gehouden groote verffidering aldaar op 1 Mei den weiwch tekennen gje geveo heeft dat bei bestuur van de partij over de vredeabewegMig en over het benatel van de IntaroatloDale aal bèraadHag n BUmCHLANBi I I elzer bij Hertllng Do Kelaer heelt blJ den Rljkskaoaeller een bezoek gabtvAii en overhandigde Hertllng bIJ daze gelegenhetdi bet IJeerm Kvule e to tdaaae SPANJ De koapvoardlj viloot go oharterd Volgena berichten der bladen taj de SpaaoBohe regeerfaic binnenkort éa gfibm le koopKnanm Ioot ovememon ZWITSKBlukNDDe 2twil t8oraoh e vrljKlnnlgjen Dti ndtojilen te Qeuève heUt en iich van de ZwftoeraolM vrijzInDighdemocratlsche partij loi pemaakt zoolang doze niet vooi de beperking van do volnuoht deéreehten eo vrijheid van het imrleutent d het voHc opkwnen j MOOBWCOSK De NoorBab Amerik ansohe overeenkomst De ajjferoeene bandebovcreeukoniat tuaaoher d Ver Staten en NoorwegiBn de erate uwschen At land en een derNoordellj ke neutrale staten is ondertteekend £ ovOToeuikiomBt venekert Noorwegen toevoer ota In zijn behooften te vooraten voorzoover hieria kan worden voorden UMkder de oortogebehoeften d Ver Stalen m bun laactgeoooten te sdwden NoMweffcn staat van iljo kant den oor beperkten uitvoer toe naar de Ver Staten en hun boodgMUwten van nUe Nooraclia productecï die Noorwegen niel voor Mnnenlandeofai g brulk noodfg hf eft Er la nsituurlljfc voor gworgd datnlala van de voorraden die van ds Ver Blaten enr hun bondgeooolen worden ult0 voerd met behulp van Amerliuumecbe bunliwkolen direot o Indirect naar een der lu veitand daanuede heeft h t Hbld ter bevoegdier plaatse gjetn ofuieerd ol Jiet niet ook op den weg der gieme UeliJke belotttiii S torltelien zou llgj en een beHli i ng In geigkeu zin te troUen en vernam toen dat de quaestie reeds aaniiangls is geiuBcdU en in Amsterdam Maandag a aan de orde zal komen X een concessie In bovenbedoelden zin zaJ wotdeai gedaao is nog niet met sekerheid te zeggien Men adviseerde ovenwei WJ het Invullen van de gemeeal lljkci inkomsteabeUwting bUjett uitdrukkelijk daarbij aan te goven hoeveel cp rekening komt van Ruasisdie ooupons DmutabiJakg ewkiwlUiera 1918 De minister van Binnenkuidsohe Zaken hoeft den Gedeputeerden Staten verzocht het volgiende an de gemeentebesturen mede te deeden Door het rijk wordt over IdlB o a duurt elag toegekend aan de ondorViJzers bij het openbaar Isgier onderwijs Die I Jslag wordt berekend naar d n toestand op 1 Januari 1918 In die gfstnetntea waar ds Jongbte verordttilngeD lot hnaienlngi van do salarissen van bet onderwfjEcad personeel nog niet door Ged Staten waren goedgokoird la voor zoover dit aan zijn departeineut was bekend aan B en W een opgaaf versooht van de salSiriasen weilko te reienen van 1 Januari 1918 al zullen worfdea verkregen en zijn de bijslagen met iitiushloemiug van dia alaiissen tjcreltond Volgens de 2e aünea van art k der wet vaïi 28 Februari 1918 St bl no U7 echter moeten de pndervijierssalarlssen alle vó6r 1 Januari 1919 door de emeenteraden t wleuw woeden geregield Moohten de uit genoemd wetsartikel voMispTuitende regjelingen voigjeas gemeenteraadebealuit reeds roet 1 Januari 1918 in werking treden tan zaJ daarvan het gevolg zijo dat de reeda toegok ide duurtebljsla en aan een henicAiing moeten worden onderwMpen Het is daarom noodi dat de gemeentebesturen aan zijn depart tent opgaaf veretrekkeo van toegekende satarlsverhooglngien voor aoover die terekmen van meergenoODden daHim hebben plaats gehad OpgemeAct wordt dat no verboogjUifai welke op eem lateral dUura Ingiaan als van geen effect geen op aa behocA te gesoUeden De minister legt er den blJ onderen nadruk op dat gpet bovenataaode ziet op de toepaaafng van de regeling van dMiduurteWjslagi afgescheiden vso het corre rtIef hetwelk ztjn anibtgieaoot van Financien daarop wenedrt aan te brengen In ver ö Menilaten laj gaan ol zal worden ge I band roet de vdgena do wet van 39 Februlkl om haodelaartUcelea te vervangen brua 4 1918 St bL no U7 Mn de ondie naar dne laadan worden ulkfsvMrd derwljaers over 1917 eo w 1918 too te kennen woddeverhooging wenacht laatatgenoemde miUil r n 1 dat over I9l8 ongeacht de toostgirws i meer aanduurtebPslaf wordt uitbetaaid dan bet bedrag waaciuiede tte iiijsiaip de hun over 1918 krachtens voormelde wet loekoneode weddeverboo Dg te boven gpuu Betb agt mitsdien bedoelde wedde verhooging meer dan de bijslag dan wordt deze te rebenen vau 1 JawiM 1918 gjeheel ingetroiüun BecbMgt zij Juinder dan de bijslag dan wurdt slechtB dut mindere bedrag als bijslag toegelwod CBimS MAATKfiUELfiN iRtamelIng van graan en peulvniditfn Mt ii invhk uil de provincie Groolngien Up last van den minister van Landl ouh ia qvengegaan lot de Invratansatie van alle giranen peulvruohtan en zaden 011 de M erderijen aanwezig De loventa rïsatto geacbledt door patroulllee van vier itülitaji en wlelrtjders vergezeld van een cmiiniandaat en een burger deskundige Reeds zijn 960 militairen voor dat doel aaiigekojion BIJ sommige hakkers In enk k geuwMiten moet de iteservevoorraad voggv verdwenen sijn het ffivoig la dat er nog miadw Voorraad te dut waarop de Hefpoering rekende Dat dit voor de bakketa op boogie boeten zal uitloopen Is zonder twijfel R kduatow voor melk en kaas Hel bestuur van het nieuw gerichte Kijiki kaotoor voor Melk en Kaoa Is als volgt satneogiwteid Presideatdlreoteur dr A Q Breen directeur van df melkatdeell de heer T J A Dlepi ul8 voonstiter van de Ned Molk Hygt Ver i directeur van de kaasafdeeltng de hoer G J Blink secretaris vau dü Kaaa Vereonig Vcrvomrcrbod van aardappelen De minister vaa Landbouw heeft verboden het verwcr van oile vroege aazdapP eo oogat 1916 uit eenlg deel eener gemeente naar alle andere deelen des Rijks hetzij lA of guiten die gemeente gielegen Hei verbod Is niet van toepassing op het vt rvoer van vroege aardappelen gedekt door een vervoerbewlja altfegiBven door de liijkecommissic van Toezicht op de AardappelVereeolging De vteeaclu en vetdlatributiew Naar de Tel verneemt Is het niet geheel onmogeltik dttt de bestaande distributionigiellng van vleesch vervangjen wordt door oen odidcre iM ndnister moet den voorzitter vaa den Notjerlandsclien Siagersbond hebben aangezoolït een nieuwe distribuitie reg eling voor vieeacfa te ontwerpen Vv tang verwajciite vetdisirlbuile zou tuaschen L en l ki Juni In weriüng treden Verlagiitg V4Bt den btrterprijs Hei Hureau Voof Mededeellngen lo zake do Voedirelvoorniening meldit De spoedige towerldnig troding van den verloi pleu boterprijs geeft aanleiding tot de Idaoht dat de winkeUere nog met g rootare of kleinere voorraden boter zitten dlo zij tegen hoogeren prijs hetAien tu e ocbt en nu tegen logeren prijs zouden uioeten verkoopen hetgeen natuurlijk voor hea verlies Mu beteekeuen Daarbij wordt dan gedreigd dat de winkeliers nu ook tdet den nieuwen mazlmuotpirijs zullen kunnen handhaven Deze klacht is volkomen ongierec ivaardigd Uit den aard der zaïak kan en prlJsveranUbrlng Invloed hebben op winst en verlies van een wlnkdier Zoo ts do sterke verhooging Van n bQterpriJs in October 1 1 toen In verbond met den wtaMsr produotteprlJs van melk en het brengen der ultvoerwlnsten aan de N U il de boter 90 cent hooger moest wordan genoteerd voordeellg geweest voor de meeste wlnkeUers omdat zlJ nog yrlj giroote voorraden bessateu welke iijipeiinciht waren tegen den veel tagereo zomerprijs Zelfs badden verschelden winkeliers bun boter vastgehouden wel vermoedende dat de winterprijs hooger zou moeten wordui gesteld tV anneor nu al de verlsgliig lot den zomerpTlJs voor de winkeliers eenlg nadeel zou cpleverwi dan Is r toch ge reden da4n ver ernstig te klagen te eer otndot de verlaging slechts 80 oaol be draagt en de verhooglng In Ootobar 90 oent beltop Ër zijn eveilwel goede gron den om aan nemen dat de bona fide handeJ door de thans ingevoerde prijsverlaging In bot geheel geen nadeel ondervindt Immers de mededbollngen In ia dagbladen betreffende de vc tranteoaneerlng beblien la dm lootsten tijd oen zoo ster kè vraag naar boter doen ontstaan dat de winkeliers vrijwel ultverkooht waren Ten einde hun de gelegenheid te geven nog teg in den ovden prijs hun duurder ingL kochten voorraad op te ruimen Is bovendien de aÜevering aan de winkeliers opzettelijk eentge dagen verdaagd Indien er derlmlve wlnk ers tijn die OU nog eenlgaains belangrijke vooiraden hebben welko tnfpekooht waren ti r n den hoogeren wia aelprljs dan valt aan tIKnemen dat zij boter hebben ac ergelwU den fH eculfhtle Maar dan hebben alj het ook ailléén aan zich lelf te wijtm wanneer zij thans sdiade liJdeoL Voor dlet handfaa vin van den raaxlmtimprlja op zich zelf In geen enkel opzicht te rechtvoardlgien bestaat dan ook gcenerlel verontschuldiging In de spoedige tnw klngatelllng van den lageren prijs De wiiikellcre zullen dan ook goed dsen zich stipt aan den maxtnwtnprija te faw den zlJ loopea andera gevaar vitHkocoai ultgealoitt ta worden vu de vt VctravtsOcneeriMg Zoo stmat ons aUi de Niouwe Crt dus weldra een algnnaaae vetrontsoeneering t bak NI bnukdret waa gerin t ënQ de veelheid nuuirariae waaroiwr worden werd knv toebedeeld voor groote kringen der bevolking stond reeds zeer moeil De welgcsl echter konden tot voor korten ttjd v hun faeele bcftioefte aan vet in den vorm van boter dekken en hadden us geen klagen Zoodra eenmaal de vetrantsoeneering in faaar geheel wordt ingevoerd zyn w b peritt tot een totade boenreelfaeid van pond per peraoon in de week hetaÜ in den vorm van boter hetzU als mang QO hetsij als mélange van maigerine re met 26 en 50 boter Velen kunnen tiéi nog atoeds niet voor stellen dat in ons rjijke boterlaad buUc een tekort aan vet kan bestaan Er wordt immers steeds km enorro veel boter geproduceerd dus redeneert men en groote hoeveelhedon van dit artikel worden uitgevoerd Bjj stopzetten van dien uitvoer zou er toch wel voor de bionenlandsche behoefte geheel volctoende z n Van die boterproduetie moet men xich echter geen verkeerden indruk maken In normalen t d wordt veel meer geprodttceerd dan voor de binnenlandsohe beiioetfte noodig is maar ook Ung niet de gebeele benroUdng gebruikt geregeid boter Een belangrUk deel stiet zicii met mai arine of devgel k vet tevreden oolc al omdat de boter te duur is Volgens het jaarverslag van de directie van den Landbouw 1914 bedroeg de totale boterproduetie In fabrieken in genoemd jaar 61 000 000 KXS De fabricatie der z ig boerenboter is In de loatfte jaren steeds in beteekenlB vermindenl en kan dus vrywel geheel buiten besdionwing worden gelaten Definitieve cgfers omtrent de boterproduetie van 1917 hebben wy op het ooganbllk nog niet Die ptoduetie is ze er geringer geweest dan in bet vorig jaar in veiftiand met aditeruitgang van den veestapel enz Uitgevoerd is in 1917 in totaal 24 500 000 K G boter Globaal genomen kan men aannemen dat de helft der productie is uitgeToend zoadat de totale productie een 60 000 000 KXÏ ware te sdiatten Voor het loopende jaar zal die productie zeker niet grooter zyn Nemen wq echter roor een oogenblifc aan 60 000 000 KXi dan beteekent dit dat er voldoende is voor een gebruik per week van ongeveer 1 000 000 K G boter hetgeen neeijcomt op ruim IH ons per persoon dus niet voldoende om zelfs te voorzien in het rantsoen van pond volgens de a s vetrantsoeneering Het tekort moet dus aangevuld wonden met margarine en dergeiyk vet welker grondstoffen voor een deel uit het buitenland betrokken moeten worden Ook hier kian duB slechts n beperkte mate vet geproduceerd worden want wij weten hoe de aanvoer van oliën en vetten of oliehoudende zaden voor de margarine industrie steeds meer moeil kheden ondervindt Minister Posthuma heeft destyds by de behandeling van het kredietontwerp in de Tweede Kamer berekend dat voor een rantsoen als wy nu zullen krijgen van 86 gram per hoofd per dag weloeiyks 1 600 000 K G vet benoodigd zullen zyn Daarvan zou 600 000 K G In den vonm van matfi ne beschik b ar worden gesteld 400 000 K G mangarineniélange met 26 boter 200 000 K G mélange met 60 boter en de rest zuiver natuurboter In totaal zou dit dus neerkomen mei byrekenen van de boter in de mélange verwerict op 600 000 KXÏ per week of 400 000 K G nnnder dan wy hierboven als gemiddeld productie raamden Waarschyniyk zot er dan ook wel meer boter beschikbaar vin dan minister Post uma by de behandeling in de Tweede Kamer schatte maar zelfs al was het volle millioen aanwezig dan zou dit per hooM der bevolking nog slechts een versclUl van ten hoogste 8 10 ons uitipaken en on r eerd bestaat er niet volstrekte zekerheid dat steeds 1 000 000 K G margarine en ander vet per week besdiikbaar Is Een veihooging van het rantsoen zal dan ook wel niet mogeiyk zyn zoodat wy ons daarby hebben neer te loggen Als de regeling nu maar zoo practisch mogeiyk In elkander gezet wordt en er geaorgd wordt dat steeds het benoodigde kiwantuni in de gemeente aanwezig Is en dat awveel mogeiyk uit fabrieken in de nabybeid betrokken kan worden opdat verzending van partyon over lange afatandw die in het warme jaargetyde zoo lidit tot minder smakeiyk woidèn leidt vermeden wordt Geen benzine of bcn alt Dultaehlvid Het VerSwnd van Nederlan che Fabri konten Vorecniglngen bericht dat bij de destijds Ingostefcle Benaslne comndssie een oHloleel schrijven Is Ingekonion van het Krlegsamt te Berlgn meldende dit In verband met é a beperkten voonoad benzine en benzol In iDuUscUwd zelf gemk uitvoer naar Nederland kan plaats hebben VoedaeJrvoondcnlng der Joodsdw bevoUng Do Permaneoto Commissie voor de algemeene zaken van h Ned Isr kerkgenootflobap he t een oonwriseie logjeeteld die als vertegenwoordiger van het keikgeaooteedta voortdurend overleg zal plegen met de regeerfngaorganen i het gebtod dw voiknwoedlng werkzaam etude 1 bevordMvn de totstai onilng van een voondening ten behoeve van de I ëllettscbe bevolking Voordtter der oomndssle U de 4 srrajbijn van Noord floHand rili tmryi ééo iBirut van de adnUdsn nMariaad i n Van do oetiv h oag traar S S milUoen in IXdtKlitaad sa f 2M tnillioan in ona land lAoeht het falHteement faiar worda nlt eXniktn dan zullen da Dultac crediISm boholve met bat bodrag dat hon In ngitschland zal wordn nHgekawd boven i nog voor het reatant Iwnner vorderin gen in ons land opltonien Mr K w yne Tieeft niet modagedeald van welk zydeer iitueel steun en hulp waa t verwachten De ffrergroote meeidttdheid der vergadering gehtte foilliassRioEit ongowenecht en verkoos geleideiyke afwikibriing van den boedal Mr C J P eUuuring dlo In de vergadering de belawan van eenige creditenren lieeft waargMMien wenadite acfator tot een rtgding joet mede te werken m heeft dan ook faiVnsaemen aangevraagd £ cn ond geoladbitl Te Breda had dezer dagen pen ektaoam voorkomende herdeiddng plaats Johannes V Poppel metselaar viert zyn gouden bruiloft Als byzondeiheid kan gemeld worden dat de moeder en de o n moeders broer van dezen jubelarie bet feest meemaken zyn moeder is 97 zyn oom 96 zyn vrouw 73 en by zelf 76 Jaren oud Allen zyn nog fU E gewade mensdien De jubilaris doet nog steeds met lust en yver zyn werk en il al jarenlang in dienst by de firma H Bakkeren Co aannemers Doodgoaciwica Tc Uaaetriobt heeft in den nacht van Woensdag Doiklerdiig een soidaat kommies den smolikelaar Nypels die gesnapt was eo wilde ontvluchten in de Zokstraot doodgewdioten Ecti Nederlander Eigebeh aoldoat Voor den poüüe reohter In Bowstreet Is de zaak b HU edUl van Hendtik van Klaverw In Battersea die voor hel hcrf gedagvaard was aangezles hij in gebreke geUeven w s aan een oproeping tot dtenstnendng bij de Eogelscbe legerreserve gev rig te geven De maatraat snelde dat de feiten niet twijfelaobtig waren Beklaagde was In 1884 te Londfflt uit Hfdlandsche oudters geboren en in 1888 door hen naor Nederiand meegenomen waar hij eenige jaren bleef In 1904 werd hij vo tt dienst blJ het Nedertandscho leger opgeroepen waarna hij bij de reserve Ingedeekl 6rd In 1911 kwam hij in Engeland Bij het uitbreken van den oorlog riep Nederland liJn reeervlsten op en beklaagde glog naar dat land terug om zijn diens llcbt te vervullen In 1916 werd hfj uit het NedM Iandache ki ontelagen ging daarop naar lionden terug en liet zich als Ne lfuidadi ondsrdaan inschrijven In September 1917 werd den beklaagde i tHdegedeeld dat zijn Insohrijvingi sla Ne deriawfecib onderdaan nietig verUoaxd mu wordm temij hij ver zijn vreemde oaderdMuoadhap een nieuwe verklaring aflegde DM deed hij en zoo werd hij ojmieuw Ie Wandsworth als vre Ddellng Ingpechrevcn Kort daamtt liet de ovwheid hem echter waen dat zijn papieren betreflende zijn vreemdie onderdoaaechap niet g ldig waren en dat hij onder de Engelsche dienstpUchitwet viel De quaestie die nu door den rediter uitgemaakt moest worden wm of bij ondw de gegeven omstandigheden verplicht was bij t Engelsche leg r te dloiea Hot bleek dal hij la Engeland geboren was eo dus een EngelRch onderdaan was en volgens de w t van 1916 terecht voor djen tijd van den oorlog tot dienebiemlng 9pgeroepen wa Van den anderen Jcw werd aangevoerd dot bij volgene de NedeiQuidBohe wet een Nederbuidw onderdaan was geworden Op hel oogenbllk echter dot zijn verklaring van vreemdeilngsohap tn 1917 gedaan weid was hij feltfüjJc reeds volgens de Eng scbe wet bij het Ëngelsohe leger ingedeeld endaar om zoo besloot de rechter gal die latere verklaring bm geen recht om van die verplichting ontheven te worden De rechter verklaard da rom dat belitsagde hl Engeland dleos ttoht g was en beval hem aan i militaire overheid teieverwfc Maar zoo besloot bij het waageen geval waarin hIJ eenlga straf lou opleggen N R C3t KSNNIMBVim MaximnnipriUzeA boter De BURGBHBESTER dor gemeente GOUIU brengt ter algemeene kennk dat de navolgenide groothandel on tussehenhandelprijzen voor boter zün vaetgeotald By votpalFkii in Grootti r Tuaa heiA p p K pt CL wit ist van 60 K G ƒ 2 80 ƒ 2 90 wit furt vnn 26 KjG 2 8l 2 91 Wit fust van 12H en 10 KXÏ 2 82 2 92 DelfltBch of Leidseb art V 20 KXÏ 2 86 2 96 Driftsch of Leldsob ftist V JOKXi 2 86 2 96 andere don bovengenoemde bthaJvo blikverpakkii of g lavevd by kleinere faocwvelhoden dan 10 K G 296 dat voor boter verpakt in blik boven de gestie moximomprysen respeettoveiyk in rekening mag wenton gebracbt voor hoeveelheden Uefner 4an 400 gram O SO voor boeveelhaden vmn maor dan 400 gr tot 1 KXÏ ƒ 0 40 voer boeveelhedaa van nwar daa 1 K 0 tot 2 KXÏ fOM voor booveoHtéden van moor dan 8 K G tot 6 KjG ij voor boovoAadSR vu moer dan B K G tot 10 KJG ƒ 2 40 voor booreeBifden van meer dan 10 K G ƒ 2 80 dat de iTootttoadelpryiin yn te verstaan of fabriek en dot by franco zending station van besteaMning poor boot of laaAst veer de prijzen faöogw worden veitHMgd met 2H cent per KXr Gouda 7 Hel 1918 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS STADSMEUW OOUDA 10 Uei 19ia Paftrdemnarkt pp de beden alhier gehouden vrije paardenmaikt wuren ongeveer 300 paarden aangevoerd De hnodcJ was over bet geheel vlug ƒ 8Ö0 ƒ 1000 ƒ 600 ƒ 1400 ƒ 160 ƒ 800 ƒ 800 ƒ 800 ƒ 160 ƒ 600 Besteed word voor wvrkpaarden luxe paarden httten 2 iarige paanden 1 Jarige poaxden SUndexamen Gymnasium By Kon Bestuit z a benoemd tot lid en voorzitter van de commiasne aan waUte m 1918 bet afnemen van bet examen bedoeld in art l Z der Hooger Onderw awot wordt c Vddragien Dr C J Vinkavteyn inapocteur der Gymnasia en tot lid o a Dr A van Uaendyk rector van het Gymnaaiain alhier De EBnaUocps Men deelt ons mOde dÉU de vrakoop van bet Ëmuubloen Je len bate vui de bestrijding der buberouioee he t opgebracht een be ag van f 9Ge 81 Afd Gouda Bosid voor Vrouwen klew dit Door de AfdeellQg Gouda van den Nederlandsdien Bond voor Vrouwenkiesrecht ia aan alle hier ter stode gevestigde kieavereenigiogen verzocht om by de eerstvo ende Gemeenteraadsverkiezingen een of meerdera vrouwen op de caudldatenlyst te brengen MarktbericètMl in hot marktberlobi van Gouda vaa Woensdag 8 Hei Is eSn regel ultgevaHen Er stond LanHneren tamelijke goede aanvoer In lag genomen voor Kegeerlngsprijs DitJ moest zijn LAnuneren tamely ko aaOvoer Nuchtere kalveren weinig aanvoerii in beslag genomeD voor regeerlog ffl U i Het jfoedelijk Muziejkitwps directeur de lieer Jfohv G Arratz zai op Ztmdag 12 Mei Mea noiDiddags 3 uur In bet Boutmansplanteoen het eerste VoilkBconoert geven lu bet Houtmansplantsoen Het programma is als volgt 1 Miorsch Franca se Lwruls Cannet 2 Xiverture UfsoÉlton W V Perck 8 Valse Volx rouBinine M J KI Kessela 4 Fantasie Mlgoon Ambr llKMnas 5 Uarsch Landstorm arr Joh Q Arentz P A 8eliroot 0 Ouverture Oberto G Verdi 7 VaJee Au golf de NapeJs A LaChiardla 8 Fantasie Fauet Gounod L Bekroniufen Op het gisteren te Capelle ayU IJseel gehouden Groot Nationaal Concours van gemengde zang vereenlglngeA en mannenkoiren werden o a de volgende bekroningen to fekend Qemengde koren 4e aM De VoÜnstem te Waddinxveen Dlr J H de Beun 3e prijs Gemengde koren 3e afd Kunet na Strijd Gouda Dlr H J de Beun Ie prijs Mannenkwen 3e Md Door Oefening Kunst Goudlai Dlr Fred J Bade 2e prijs Uemengde kuren 2e aid Zang o Vriendschap Dlr H J de Beun 2e prijs Mannenkoren 2o afd Kunst i Arbeid Gouda IHr H W Bonnee 2e prijs Gemengde koren afd Uitmuntendheid Zangvareenl rtng pouda Goudfc Dlr P Zuien 2e prijs De prijzen beatondm uit medaillen Benoemlnir De heer T B Granpré MoUère sinds 1 Nov 1910 adjunct dlrecteur der Gemeen lpLioht abrIeken alhier is door den Oemeenleraad van Klioden benoemd tot dlreoteiu teiuder fiemconte bedrij ven aldaar In verband daarmede zal de heer Granpré Moliöro ontsteg vragen ala hooAlanibtenaar dezer gemeente Minderjarigen teruggebracht GiHt TPn zijn door do RottfrdamHChe politic hier Icriiggebracht twee minderjarigen uit 4 ze gf meente afkomstig W Z en A J K d te Itotterdam zwervenil werden aangetroffen Dm politie heeft hier de minderjarigen aan hun oud ni teruggegeven Dtefatal In ilen afgp oop i nacht he t de politie aangehouden zekeren P M H die verdstcht wordt van diefstal van groentenkklen Procesverbaal Is tegen hem opgwnaekt Bond vaa Eaasprodoeeaten Onder voorzitterschap van den heer A van Wynen werd heoramorgra In Concordia de Jaarlijkaehe tfkrcane e vergodetilng gehouden van den Bond van KaasproduoèntMb mm IV heer von Wijnen opende de vergader g met een korte lnl Kng 8pr wees op de ernstige moelll kbeden wetite ten ien van de vaed elvii or leDlng g en MaoT niet alleen die moeilijkheden sijn ernnMig ernt iger nog Is misschien de mo roeit inzinking tn ons land zoo goed aU old Ts waar gestreden en nog zooveel K ledc ii wordt Hpr z ide dit ailea n ar vor n t brengMi omdat de VereenlgWig toch ook de plicht heeft naai4 de mnterieele aan de iiioredf Mangen tedenkt i Na voorlezing deM notulen deekle de voorzitter mede dat bij dm imnivi al heel weiuiH z g N II H papler Is ondergelirscltt Hij het artikel kaas zal het wel iitet meer e pas worden gebracbt 8pr doi tde mede dat het Ned Landb oHiii zich heeft gerforganlBcerd Du toidoratdeellng van den Bond van Ktyawproducenten Eenheid een Coöp lil koop Vereeiiigliig telt reeds J3Ö0 leden erder werd medegedeeld dot op de btiiLÜKo MTgsdonng vertegenwoordigd sijn 26 afdiH liiige i De opkoniM mocht niet bijzonder gruol genoemd worden tielgeen moge liji medt i wijten ws aan de late doluiii Hierna werd hfii jaarveridsg ultgebrsubt Dit maakt er metdlng van ot door regeeriii noatregeien atlerwege Is ingegrepen wotirttour de vrije handel steeds meer in lut g drang in gekomf n Het atellea van maxiiiiiiiitprljzen op zuivelproduct n maokle U Iwenw tol HtnatsombtènaTeo liet verslag tiecrltiseert verscMilenue regtH ritigHinaatregelen ais opvorderingen onjini prijcil erH i ning en maatregelen inzake varkenKint tftt rlj De finaiuïiet le poMtie van den Bond in hp algiflüopen jaar verbeterde waar bij ei n inkoniKt van ruim f ÏIOOO sen batig HflUo van 312 kon worden genoteerd Het ledental der Vereenigtng Ie ook In het afgeloopen jaar weder gestegen met 740 loden zoodst liet totaal aantal leden l tftn f 2820 Ijetlroagt Met de Mijging van bet ledental Rteeg ook het aantal aMeeUngtm van 40 tot 49 Hierop volgde een bespreking over het inaandolad in verliaiid iwt liet verlangen ao verscheidene leden het blad wmelijks te doen vergchijnon I Wt voorzhter es er op dat tegeniManders neggen dat nien even zoo goed andere bladen kon le en raor alle regeerlngsbeslulten ed spr lueende dot Vt verschil ecbter is dal het bondROrgsan d regeeringa iiteditltHniigin omwerkt In leesbare Hollandi clip ls I pr acht dft geen oVFfboiige weeiide Ken l erekpiiing over de gewenschto ulilireiding van tiet blad tot weekblad Is gemaakt en hieruit blijkt dat zonder ootdtiImtieverhooging zulks ze r wel tloenlijk te zett zonder finontleele bezwaren voor de vereeiilging M i zou dan oen combinatie in deze vormen niet de Export Vereenlging en dt Eenheid Na discussie werd besloten tot de uitbreiding over te gaan Tegen Htemde alleen de afd Harmelcni dlo de iiitl reidlng overbodig achtte omdat er t enoeR aiideie landboiiwbladm zijn VervolxenK kwam een vooretel Groot Aminore In behandeling dat verlangt lst de bond al het mogelijke zivl doen om Verbetering in de pulpverschcping zal brengen en fraude bij de betaling te voorkomen Het is noodig dat de boeren worden iftgnnehl en gewaarschuwd vobf de voetangils en kjernnien die op dM terrein voor de boeret worden gelegd iien heeft nog tevergeefs getraclil door Iwinlddollng van ds Eenheid verMeriiig te brengen in de pulpd trlbn rie De voorzitter zelde op het distrlbutlebnrean te zijn geweest Daar bledc hem dst men onder den indruk verkeert dat de pitlpfM tribiitie goed Is gegaan In tegenste llliig daarvan zou men het ergerlijk kunnen noemen Er is geen landbouwvorgiideriiig of er worden hpogst ernstige klachten geuit Indien geen verbetering komt znl do verantwoordelijkheid de rogeeringesu tori teilen treffen IM Is nooJtg set spr dat een protest weerklinkt De heer v d Marel wees et nog uu dat lnjna niiiuand de pijlp krijgt voor m mnaiinuinprij er woekerwinsten worden f ciHoakt Hel nysteem vUr onverantwoorelljke onder agenten op wtan men geen vat heeft lu eveneens oatotolsoibaar Het volgend voorstel firoot Araniersi verlangt dat de Bond er bij de Regeering op aoodringt dat vee eo varkens door hAar onteigend of gevorderd k oontsnt 7 ulIfTi worden betaald De voorzitter dealde niede dat de Bond re ds in deze is werkzaam geweest Daar de ttetallngen over de Rekanlcamer k open ullpn er denkelijk we eenige dagen moeten blijven verloopen Men veronderstelt dot de betalingen voortun binnen een week zulten geschieden De Bond zaJ In deze inlusschen verder erkzaam blijven Een voorstel Goudrlaan bepleit sonadnltlng van dfn Bond of de afdeellng Bn WJ het Ce itraal Bureau De voorzitter vroeg htenp hoe het eigenlijk staat met de rechtape lll v dit buren De zaak dient volgsna spr eerst nader onderzocht te wordwi Ook de flnanoieele kosten van aanslultbig zouden groote offers vragen doar de Bood vwpHcnt zou zijn voor ledere ofdeeling f 00 te storten in aande l i van het Centraal Buroan Besloten werd dat het bestuur de aaak nader zal onderzoeken en advleeereo Spr deelde vervolgens mede dot de Kaasvereenlging opgeheven Is Inplmts daarvan een RiJksburMu ts ingMteld DezelMemenschen en zaken zijn hter overgegaan zoodat het hier feitelijk sBeen een v anderbifl Is van naam HI rin memde spr de wkwining te zien dst de KaoffvweeatgUig toch zoo Hecht nog niet weriite Verder deelde spr nog een en ander mede over do hooi vorderingMi door de intendanee Verschillende menscben worden door de begaande toestanden ergerlijk getrolfen Er z l nu een oJgemet n hool hureaii komen dit zal registratie houden over el het liool 7onder vervoerbewijff zal dan ook goen 1 meer vervoerd mog worden Behalve het algemeen bureui komen dan nog provinciale hooi bur u Met vrije handel zal t uit zijn Ds Intendaooe die i bgal onhandig optrad zal don niet meer vorderen maaf koopen WJ hel Hool Bureau Dit zal een voordeel zijo Ttm iMuizlen van het vee z 4de spr dat het wenMïheliJk ware dat het poMlek zich zooveel mogelijk ontzegde want etk stuk we na geslaeht Is het slachten ran de kip die het el moet leggen Hoe meer vee men nti spaart zooveel te beter zal bet publi k er In de toekomst aan toe zUoüoet men dit niet dan wordt hetvanib winter oog ernstiger met de vet en meikvoorzientog Voor de veévordering aljn er nog geen definiiteve regsHngen getrotfsn Op ow vergadeffing morgen te Hotierdom te houden zal di e kwestie door de provlnolalaorgfnitlAolte nader worden besproken Na korte dlitoussle werd de liij eenkomst door den voorsttter BODBOBAVIN D ifilMUiic roat d MchiUta na bt twir TU dn Bud ns SUto bifecadtkla WouHdac lu blMMV TU A H nu dw Mort B J RijlMMdui Ju btidu t Boitgnnn taf n bwkait tu OiL StMu TU ZuidHoHud tot totêmirlat tu mü boolsit TU dui Rud dor mooaU Bod raTen tot unkoop tui Mutffo p nMl n ffrond Toor don Mlli r nul Mn n lttwo sl ooMue batnattiluto on tot hot uit u Tan eoa foidlooiUi kn d koopMm t dakkon Apg lsntn Tonoékn mutni lon to wUloo MniB oülImI UtkUa TU nlouii htgOLMlvm u oonocoltjk t imjKOn Qod atatu f T n in ororwor oc man appoUaoton to dou keonon dat or Toor tnoorhimirniiMt dor rogoorintf ffoon tormon aanwos zijn daar bun boolioainc niot ii eoi uitapraak ali bodooU in art i al 2 der Boftafeokwot on kior tu tu boroop daartMdoold TOttmln qnaooUo kan tlin Baipartoar o or doH luk mu do otutiraad jhr mr Va BnnUtont Sandkocf Apiiollut Vu dor Moot Uelitta Iwt boloev too Namon B 01L W TU B do nT a tnA op mr H E laBin Do Kon boaUootec Tol t lator HiiASTKIiOIT Vu Qeoi ZansverMDlcloc ËMidrMbt iiMMÜtt Macht dirooteur de koor J J Wowivoui bofaaaldo gMor n op botNal Couoouro Ie Capello IJoool de tweede prl ii lu de denle ajdeoifaif oiuwwAvsa De UraaKMoVenoooinileido hoeft do Tolgende UMUiliuuiD prijaen vaotffeatob AoUinciot I2il i ateeoluilon 12 06 Elaikolea 11 80 Uokea I l e6 por H L OaOONMOTBN Hier ia OMoricbt oon To lio ido nror onivinc Toor SchoonhoTon ton dlonoto Tan do voerrordoring Toor do Rogooi at l t beatuuiolodon aljn bonoomd do hooren A Stoluionburg Toonütorj C Koutiftaal Wa Jr wcretaria pooniginoofltor on K Demper beotuuralid Tot aUBOraaidlffden naar de proTineialo Torcadoniif iljtt bonootnd ds hoeren C Sohooii TUm n C Koototaal AVi Sr iWUK F Bouler moet 1 Jul a s la o CInvenha e en tt C vaa Wtjiiaaaidleli 2 Jiial daaraoAvotgande wordw InffeUJfd suoceealoveiljk als dloMtpHehlIgon der mllu Ueltobllng 1918 Ui hel Begtmont Grena diers en hg hel Uo Bef Iniaaterlo De keuring der dlenslpllobti en liohHng 1919 aal plaals hebben te Sottoonboven op 18 Uei a 8 voonmddaga 9 uur De landweerpholidgen der femeonto U van denHeuvel jMrkiaase 1916 d A Boom W Frederlkso en A Anker Jaarkla w 1917 moetaa voor beillaUn i el ningen m inopoollo vu 27 Uei tot en met 1 Juni a a onder de wapeaao ko Door B an W hl op 8 Mei L op grond van aiHkai 2B 2e U der Dnwkwet d vergunnlOK tol verkoop van aterken dronk In hal klein tu H O TU der WoU atasnde Ie StoiwIJkerslula as meeote Btoiwljk tham wonende Ie Qouda Karnametkalool Ingeirokkea De Raad deaer tfMneonto la btjoaofaroapen op MaaiMl 18 Uei ajl dea morgens ta 10 uur Op 6 Uei Is door de Oameenlepoll tie In beslag gonoiilon een pacty pulp welke idet wa gedekt door aw vervoerhewlja IIARKTBERIOBTBN Ot TttfadorsTsr Q oa t d a oa O malH itan VoUtnf van 10 Uol 1918 KaokomkaiuiMn A IM ld B IM M ld C 129 Plalglaokomkommers A 117 ld B I12 3 M Eomkomnoro 9e soort I9 17 M Knfm lo toon 14 7 76 ld 3e soort 11 10 9 76 Bloemkool Ie soort 13289 M 2e sooit 18 19 anljboonan 1 66 per 100 stuks Spinaal 18 10 12 8oklei4e 8 19 Zurllc 112 Bloemkoolblad 6 per 100 K O Rabarber Ie soort 6 6010 60 id 2e soort 2 60 1 26 Peen 917 60 Radlia blanenl 0 66 1 86 M bnitenl 4 Selderie 3 26 2 66 l aiollon 4 767 60 Raapslelen 1 80 2 76 Peterselie 4 0 per 100 boa Bhivellen 10 46 0 66 Radijs 0 90 0 97M Zatk 10 66 o eo par ktot Aaadbalea per alok 10 06 OOe j ld por pond 11 80 N lEl WBIlKEBK a i IJSBL 8 Usl OodperalleTo IVInboawTaUllc Nhoverkerk a d IJoel oa Oaaslnksa B komkonmers 8 90 dHo la art t 10 11 kklne faaJve kemkaouaora 4 LoAue I 2 40 dUo II 1 bkMBka lo soort 9 30 lo 3e soort I 4 11 40 sla Hoikoninc 1 90 8 dito 9s srt I 0 7 1 90 Ml I t 9 duo Ik M KMO ooni por too I abTellen 10 9 oenl por kut aplUido I 0 0 7 p r 100 K O peen I 12 70 imUJo f 9 40 kroton I 80 oeiderli I 2 40 7 10 raborbor I 11 por 100 boa BEOBTBZAKBN Voor d i Krtjgaraad e Uod lereohl de alllolN irt lrlJder C H T d H alkorartla uM CMoiK op U Juuarl Toor de eente maal gu itmuoenl eiMih 2 KHUDOXDWa BoaioiiolraaHiii Ootof Oimo m Ii B do Woonodac to B Or TeiiJia o to iiouden stommijif Toor soa boo tuur alo d o n voor do Rem Gor Koril aldaar itla do eudidaten tu bot e t tot hohood TU Dr Spamuy I Coraao voor f oi i da n a t irofl r i l o t a oto 1 V roeülglng an Vrijcinnige Zoadafwholen hpWl dir Jaar wt d Tom een drlo lüagHclifn xom roirinia g y rganli M rd dlo s tiiii nv l iiiH de algelufeiio vergMleriOg Uiu cureu zal op 20 20 en 27 Juni o k te Amertdoort worden ge4 oude Twoe itpreluir ulleii leder Mu por do 00a onderwerp liehandelen Dr H L Oort Tan Utrecht i l preken over PMrua Jiidaa en Puiluo Ue tweede spreker wordt nog l esocht D eecretart der Voreeulg ng da Uoedharl ffpri Htt het openlngawoord op deu lwM dMi dag gaat mej A A Bkik vaii l jutr vuor hi het wydlnginroord i dr H Mlttleifia van Amerafoort aal do alut tiiigegodsdlenatoefenlng letden LAATSTE BEBICHTBN Auvil op Oatcad L0NQII N 10 Mal lUsleiaTOaid Brlloche seeavljdknditeii met Md TOlt een opentle idtgoToei om do aMnMag van de haven van Oatendo oa Zoabrugia voUedlgi Ie ma ea £ ea ooot bolon goTulde knileer is voor de hareD vaat Ootonda tol alnkon gatmubt FaUlbannwit Erdmann en Hetlicy Naar het perslmreau Va Dlao voraeeint la de faiillMeiaeota aanvraagi vaa de firma Erdhiano en Bethy TelegraÜHch Weerbenclit IloogsU liaroiaetersWKl 77iMi lo IIa iaraiida Laagste bomueterolaad 754il to Oro ningen Verwoohüps tot den volgMtdaai da0 Z ak4 e M uiaügo wind aanvaokaUlk uit eotelllke rlobdngen naTslla lothaU ol iwaor tjewolkt kana op rogon ol onweeiobulen warvar In het SSutdm AI VB ITEM1 N KOSTEUKXl lUiitaaeiiMrtiifaboa Ui iiiQ£ldKËerr£B en VGTBOUOKBS ïsn aoüDA brengen ter algemeens ksuala j I dat op M II en 14 Mei 1918 o bon no 87 vsn bot loTonasdddeleièookis ku wDfde r lwabt t diabbol atuk harde aeep legen SO cent 1 dal do seep vorkrVilisar la h l ds winkeUezo Baks vaa Borflen Bik T de Bniim Binaendijk Bb k BleoussdssJ den Boon Broer Crebso van Dam V d Oooib DufO vu Dijk Epplogi FralaooMa Wed tlr aa wm a Oroeaoweg do Oroot V d Heuvel Beer on alr a at v d Ueuvel Kelieraliaat v d Ueldaa Boogerwaard Boolmoijer t d UooTsn T lialsi Jannes ds JoogiSpeidemakenataog Jue Kenbergen v d Klegr Ka4art k Kwrevasr van Kooy v d Laak Lobsy V d Linden t toon do Looy van Monadi Wed Uelor Wed de Moor Wed Nobel Nooleboon Ph b aar Wed v d Pool Reparon RIJnhar hu telaar Slolk VeHmu Wed VerMauw Wed Vergoor Vfrbooven Veraluis VenMoep Verwaal van Vlaardtngen WlenSJeo ZandIJk Wad TMamaa Jansen Mobol Reobeeo Revet Ooethaven Spski dal er MJ de wlnkoUm In kxaaleen hoevoolheld aanwaalg hl Voldoendavoor da gehe 4e bertdklof dat van 18 lol B met 18 Hal opdo volgende bons vu bol hontnaklo doduraohter rsnnoMs Raji ailngaafllkaltnkunnm worden gekoehl bon na 86 1 MM val 8 eoali bon no 60 1 K O Toenaaidappelea Bti oent bon no 16 1 KXI kM vdappslsB tii oent bon 00 70 U una erwten 9i oaat V dst de aardappelen en de srwtaa uitsluitend kurawat worden gvkoebt bIJ dea wlidtoller die de bon heelt algestampoMi VI dal MJ gelijküjdige InlOTorllv TIn meer boais m 70 de door den wlidcsllor Ie Itereketu n MaalpriJa wotdt Taotgesloht naar 22 coM per K O met dien reralaade dal wanneer geooomde geheel elai en een breuk In wijst de bntik mt wcwdea algaraadlM een halre eenl naar bovm Vil dal nader Mg bons auUaai mtden aanaswaaea mor dan aankoop na 1 Kf VAonaardappolen an 1 ons rljatl VIII dalTSaUMannatSltU op bon nog 99 van em koMs on iaokaart ku worden gekooM Si ona koKla Oouda dMi 10 Mei IMS Banasaaaalar on Wotkoddan T wa UISO 3 UlJg Ds namatirla it vjui on vnjB