Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1918

57e lanr aiig EINDSTIIlie SPeRÏÏEIIIlEIII OM DEN OLYMPIA BBKBR t M Adminlttnttie t TtM lacaro 83 Italianen beaet De UooIb CorMWMvoor de OostenrIjkarH eeu uitnemend waarnanilngHpost met ululoht ov r de Val Larso beutvenM eeu piinl vunvaar ilj enae lilüas op den lloiUe fra Aniola ea ds Val Foxl konden behesrsoliea Verder aan h t IiaUaaosobe front pntrouslletavschten BUITBNLANfiBüB NUCÜWa heil Vuiirlkaaascb regiment tv Louden Naar Reuter d d 11 IM uh Londan mldt kwam daar uit hel oafenkamp eeo ragtlueut Amerikaansctis iroepen van ongevtwr JOOO man sterkte aan liet n giiiMut mar heerde door enige hoofdstraten en werd gtMnspectssurd door den Konlag RALU De politiek In jwlWeke kringen te Koma heeht ffleo Mjsoiider groote bneekenls aan de op Ualuelvaartsdag gt houdiw litUng van dsn ilaJildimiiohMt oork taraad Men zegt dat hut ksbiftst loh hsslt bezig gehouden met den latsrnalioaaltm sa bUmanlaadaehMi toestand MaM Qeen v zwakte ziekte of pijn kan blIJvM btttaan indiM d kc li t io óm fenecl middclwordt MOfcwcod Als gij U T M u lijdt Ml o rt4Mr d bl danio d of varllai vaa ktMhm t bnilk dan biltUdl UUHUAmOf LIVBTOOBN OU il o Mtkmt gMMinlddal ttarlit Hahaafli a aaavwaa Bu 90ca75 M2S r8 25 Mlddellaadsche Zee Xolgena de ItaUa had sed rt het ba iu va den duik booloorlog du baiMtet van Ji4 aii op havtns der Muldelteodsohs Zes eoodatiig plaate dat in Buez alle lodlngeo van JaptutFtclu HtooiusGliepeii in Luropee Wé rik JMWl 0 wenlt t aiergetadeu Voortaan aaT AU Ujzoiutere beteeïèdia ao r frranSiSMi wwiwepvaartv c tl n t r rt chuftreeks pla plaafsiMb MimCHLAMlL De vergoeding der rijkada0laden Ds bondsraad hatdt bealolea de adtadaloosHl lllng van de riiksdagalgevaardlplan inot hft oog op hit duurder wordkn van den ievensHtanaaard van 8000 op flOOO Mk i brengen opheffing van bet erlreoltt Naar uit Petersburg aati Sveniua Dagbladot geseind wordt belt een oleuw oscreet der Rusaisohe regeering het erfreobi in Kustsnd op Na de dood gaat ais ulgendom aoewel los als vast ov r aan de repuMlak De koa J kanbairattiia Slbarli De PuKsohs draadlooze dtenst ontlsant aan ds Tlmss dat de Kosakksnbswaglng in bibtri aan kracht wtiit De atriidmaehl vau fM menog rukt laius de apoorttjadoer Mlttfriy Op lein nog riep voorte de TranaUalkarfiMche regt rlug uit en stelde alch aas t hoofd daarvan Hoofdpijn Qcbfuik ftt fcardt i Hoofdpij oiablMtoo MMMIBBI Par koker 45 cent BadionaDda Hopst n verkoudheidNaam ANGAbonbooi Dooe 35 en 70 cl Verouderde luchlpijpaendoenln en broncbilii Uapetorande hoeitprikkcl boeel biJ ouden van degen alaoieda fclah hoaet ao alijmhoael b klndaren QalMulk den ANGAflIROOr l n Per flacon 1140 311 r4 Rheumatiek pier en ewrich ipijn pijn in de iedemeien influenea aengeaichta piJD en kicipiio Gebruik SANAPBKIN tabUlien i Per koker 60 cl 3 k f 1 70 IvOBIpIJIIi onwokeo kaal opgeielle amaodelan pijn bij hel Ukken Neem Mljnhardl OLOKIN lablellen ü Perdooa40cl 3d fl 10 Maagzuur j iii a waler opneping geen eeliuel lechte ipljiverterlni MVahardt e MeadUblelleD mmt Par kok r 60 et 3 k f 1 65 Bel en slijm vrlfderd door M bardt a L axeer lableUen Desa labletlcn iljn bloed uivarend regelen deo etoelganl MHHH Perdeoa40ct 3d f 1 10 Enersan tabietten nen g steeld t hel Bn aan de aM te van A moala vnuw verdiepte Coürtien zloh in alterlel ar Ook de gravin bleel in gedaobtea verzonken De plotaellnge wtenwetlng mat Maim op de btuiwe vlakte ie nddden van do jubatende kinderschaar da trotMche Imu ttng van d mderwljzeres van Maiojai van hMr mal den krans geurend t hoofd had op de aanatenlijke vrouw aaa stt rksn bidrak gemaakt Teveoa verhlel dab tn baar aan waarschuwend slam Van dan kant van dit malaje drsl0 Js gevaar Zij bul K vut liJ houiltBMV en opreobtw van den man tSe de ouwa worden it dan js donlA Deze MalMSal hem voor Jou bescEhermen zal hem vaa je witlei wegrukken uu t overtce van ÖMWO aiwfc daaaft sersten eo laaistsa dac bahootde btj r m Boo vroeg hy aan ds dams aast ift h wat se wlvde Het kostte hsn Inpaaobig te spreken Bbor IJk en anseuw met gevaar vaa oodaT lawlaan en stsa mn bsdoKen te worden was hst ham gamakMlUfcftr ssa pad WHtr sija Alpanbute M a dan mi nüat haar te gaaA Vf dm bstsaUulMk sUm weg Inai waabU t Hp flmk i d oea is iap t en hij VfrwOB derde ateb ovtr akit zelf bij di pM naar dni harMi re lds aii Mtg bs4ankei geen baant te vsrraiteu Waariiam bavaatt gM dat wij gua V W v r licht vertaarbare taelubl teveneaeiluei opwekkend VitaHM Per koker fl 3k f2B5 Overspanning KMiaintdriÏA et ielteaheid ga jrilgSMd BÉ ine nMa MVobardt a 2anuwiablallen Pirkoktfr60ci 3k f 1 70 WoniMn bll Undlrui vaiw Henen Nmui aWFAN wormbooboBl Vn low 3S cl 9 d r 1 L t bH toop op d a aaiin ran d a fabrikuii A MUNaAEDT Ph rai c Fabriek j UIT Bi Apoth 11 all Drogltlaja i Ta G da Anion CMpa WIMMrZ9 fl h oah a A N V Zaaaao oaboop Wad I 8prull J F Vaikada Waddlamaa A dHaida Moordtaokl I v Oaoilap tehHik B Nauijl 1714 M ZOMDAO IS MVI I UUP OLYMPIA D V S CiioH Hlam ElndstPild om don B k Fi 3 J4 UUP HERMES CSehl clam U V V CUtreeht Oagkaart Tribune f 0 7B 171 s Dagkaarl Tatfain f 0 30 Nationale linkvereeoieing KAntOOP M Kapitaal en Raaarwen f OoMOalKM COUPONS EFFECTEN VREEMD OELD DEPOSITO S HANDELSCREDIETEN INCASSO S REISCREDIETBRIEVEN INEN VERKOOP VAN WISSELS ADMINISTRATIE VAN VERMOGENS CHEQUES OP BINNENEN BUITENLAND SAFE DEPOSIT GIRO VRAAGT HET RËROËMDE BAKELAARS HAARWATER Het beate en voorJeeliKBte middel tegeu Kaalhoofdigheid Roos Vet Haar en Uitvallend Haar Qeneeat alle Haarziekten PH p p flacon 1 1 SK Rotterdam Canada Hypotheekbank Varkriigbaar bl 1648 SO 5 97 ANTON COOPS Drogist GOUDA Pmdiirieïeii Totale circulatiei ruim f 12 000 000 VMWIibur M eMHtmkuidilHM 51 o tegen lOOl Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon HET IMMMH BLOUSENHHiS KUMKI II aouo Electrotechnisch Bureau Turion Sra WmiillllDIG EEN ZEER MOOIE COLLECTIE BLOUSES CeSTUUMS PEIBNOJRS en COSTUUM ROKKEN benavans da nieuwale modellen HOEOEN vaar Damei en Janga Maltjai i i4 so PASSALOM TER BESCHIKKIMOa Aanleg van Liclit en Xrachtinstallaties X F W TURION LANGE TIENDEWEQ ÏI Telcf 336 Aflverteert in dit Blad iinMrVf 4ldUfi 4 J Houiman Bosma f hü j fn 30 Gouda af MTIAIIGEir GfiHile Sofleeriiiii £ f ZUDEN ZELFBINDERS DASSEN i OVERHEMDEN ea WANDELSTOKKEN STROOHOEDEN 4 13004 Alaandaü ISlüMlei 11118 VERSCHIJNT DAGELUKS eOVMHË GOÜRMT BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOBZONOH nDKDnUMQSNl Op da voorpeffiaa 60 hoe aik Oamaa alfetteatlk aa l eaaaéea miWultuw H lm M laai i I aoar laataniBilt ABONNHMBNTSPMISl v kwmrtaal IM pv nk M Mat att tmitt ti per kvarUal ƒ 1 U pet mak IT etw onra mu ét beear ii per loeper neeUedt Fnaiie par poet per kmrteiü IIO net laadiwriila ƒ Ut AbemanaatBii wmden dafali ke iiiiii ni iiia m ea ew tanaai HAMWt il OOUDi bV o me i at ej dca boeUuadel en 4a pa Wria i ADVnrmrnaPIlUg xm Oeads ai eielralMa kehaataada tot taibeaoi kriac ii l n l t M elke mei meer f M iTu keUaaQowia ea ka beaerfkrini 1 4 male MS eln i cel near ƒ kU A4neaattfa rw psUleka leiiiieaeHHkeilM II cent pee raiei MuaiS AdnrtaaMmaan aa Redaodes Telef Intcro 545 Bureau MARim31 GOUDA ding in deu earstsn t d lou tenMpNlvilik n bU verwsrp i ia dsrds leelni dti Uoimaala schrMh lit andsmi gesat look tu aaortgelijks I n tooh sou directe on bindlBg de eeidg Iv sehe ooMequsntte baIiQoreu te slija f II wat de RijktidAgontblndfaig betreft b bted inecnl dat vele redenen onmiddelÉlJka 0Dtblndii beletten Ten eunte moet ds regeering er groote waarde aan hechts dat ds begrooang w ffdt afg edaau dl nog eenlge waanden tn beslag zal n men 1 du tweede plaats moet ds reflexring alvorens tol stappen vsr ts na dlo erwMig gevolgen kunnen hebben ailf wettig middelen hebben y robaecd e derhaht de bestlsMitg van bet Heereahul afwachten en ten slotte aijn nog geea nieuwe kle erslijaton aanwealg Indeu looh d ontbinding plaate hset motten binnen zt weken nieunrs herkt zlngea plaate ht beii piaar daarvoor alj ettelijke iiiaanden noodjg undat het m ktn vaa iil u e kiezerslijsten te veeltijdin beklag neemt Nieuw uitstel diM o nteuw een op de zooaJa de oonservaHeven du beoocm Oimeid ordt nog dat Keizer Kart zicdl naar het Utitoohe lloofdkwartter begevfs hetdt Keiier Wilhelm de RlJkskauMlieff voii Hertlfng en von Kablmaiui tljaev k eens na4r het HooMkwartlor gereisd I lipl gevolg van den keker vui OostewIJk l ev Inden zich de Minister v Hult i aD i solif Zaken en den ohef van dan genaralei mA Da DiMsche bladen besobouwea htt bezotk van Keizer Kari als een very door taaten tturlevea door maatn gelen vaa Ifjkt mag worden Voor lo ram uUvoer gotift zIJ Blaai 4 Lei voor de voor de ruwe pelnHeom vnt van betestbigen en gen van eiken aard De petioknim eo petrofci iiK nie la verboden ngeo noch libewind bemoei houdord kV RoemceuMLhen eft 8 4UI41 is ze bljdra van ruw Mqq In Roer DE OORLOG Dp b T0 ring door dan i Mn brief vaa generaal Uaurive ïn EIi s laad gevlekt is volgens por8ultln tin en parllcu liir tetegranunen al wt er bedaard 7ulfa zou Ltoyd George e poaltlc door zijn uiteinzetingeii weer veraterlil aljn De tiJ4 is er trouwt lu niet naar dit oogen bhk nu opnieuw een Dotlaoh olfenalet naar het heet rti iM nige klip vmarop het huii Engelsch oortogBkablnet büinau Hfzlenbarea tijl zou kuanen stranden lijkt viowalsiKY du Itrsciie kweatie Of hier Inderdaad tot t II cctmprorals te geraken Is De verwarde poUtleke slrijd la O o s tenrijk duurt votwt l n stilte doch verbitterde strijd wordt aisbter de scher men ffevofrd over de diftMetBlnd eJlBg in Bolieinen De aenuwaohtlgMI Xn voMal TILT groot In Dultsch BolManHolift kda gen daar volgens aeggeOLMMi liir Mdctt aan 4 werk zijn omtP ktor Se lfHchers vorlang de dietrl tBinde Un f Ie rer hinderen Ook ia de ontnteromlng over de verdragla vtn den Rijksraad onder alle partijen zoo groot dat v Seldter naar nu stellig verwacht geen meorderheld zal vinden om hem In Juni als t par Un iit weer bljeenkouit te eteunen Het slaai £ I dan ook va t dat M het g hoeli kabinet öf althans r Seldl r iüleen binnenkort aftrei Ridder dr Zolger M van he kaht nnt van Slowenle heelt reeds ontalsff ge nomen blijkbaar ab protest tegen de aangekondlf maatregelen tegen de Zu4dSlaviM e beweging In Hongarije sleept de orlsls ook voort weet de regeering ook ge n raad sïot het Wnarechtontwerp In dK DoiuLunMnarchie schijnt de Mn nonlandsohn politieke toestand dus niet roofiklenalg I n DuUalDhIand dreigt voor het k e rectit voorstel weer opnieuw ulMe4 en ook daiar dus duurt de politieke strijd voort Weps de Vorwirts er reede op lüt d rogecrlng voor wn parlomentoontbln Hel Duitaah oemeenaoiie aammllingawei ivg Het pelrolaumwanlrag tuaaohen de Oentralen en Reemanië Lloyd Qeorga owerwiiinaai a De politieke atrljd in Oaetenrijk Hongarije Het Duitaohe kieareohtwooratel op de lartge baan Aan de fronteoa Keixepaontmoeting ONS OVBRUOffT Vtollf seint o er liet Duitu oh K oemetuttditi Aajivulllngsve r diiig dat openbaar werd gpmaakt Het is vaa rtK liUpolitiekeu aard De IZ bootdetukkf a van bet verdrag betiaadelea de faetvattiog an de liifploiUBtieke ea ooaaulalre be tKkktngeu oorloeaeobnde herstel van da staalsvördiiigeu herstel van de partiou Hire rechten vcraowUag voor burgtrtij iueeueohe staategromlcm w rop op 1 tie liooiiecniiclie rngeorlug voor deaduut van 30 jaar aaa de UelUndereieii FacUt gescIlBchalt UiMd hel iiltalultend rKlit goelt alle IWemeeasohe staalBgronden u ex tloile rea voor het gebruik het wlnaen ei het kf sohado ultwiseeluig vui lurijfgsgevatt geaen en biugor gelnteruaerden zorg Toot naar liun haainlsteden terugkeerendien om ni titi bohandollag van m de nuioht der tegfiulaiiderti gcnakte vaarluJi CBa on an Kte vervoenoididoleait Duitsche IterJtge uWntea en scholen waafborgioc van da gcklelijke verplicbtmgeu van lioemeoiö ea Mi tl epallDcea Het vertlrng poat geheel In het kader ïBB iiet aJg neene redes verdrag d w z ook Iiicr zijxt liet bep Uugeu deuover vouuene door den overwlunaar opgelegd Zou uioet HoemfoliS ni t alleen atzlea VLigoedinig van alle sobadb op g iud diüor DkJbUscbe lolUtaire maat n g opvorderiugen en eoEUrlbuUeH ouk vSxAM mftu zelts do betiragen welk jüirrtflclilatid voor dergelijke soJióde reeda Jiee i U taaJd teruggeven Oingekeeffd moei itiMiuienffi den £ lult8 hefa alle ocliade ver goHien die ziJ op zijn gebued door nAll laSro maatrefolen van een dor oorlogroereitdd inos eadheden hebben gieladeo Over lJt 8ar Mö dat Koemeotó ou krlj gen la ruil voor de Dobroedtoja te oog iiifU Mders bekend Het geldt hlor voor QAUjelljk em eahlkking tufisoheo Koemeniy ea Oek Jio waartegen de MUdtoostateu alcii olet varzettoB In da bepallngien la het vrodeevardrag omtrent de Roemem Mhe bezetting troepeo die In BeisarabtS nwgen blijven Hgt wol een aamwijsing van de toekoinatlgo politiek Wel heeft Roemenie de aasaiulHag wn UwsaiaUë al geproolomeerd maar koo Ja mm zich heriatterea zal beeft ook Oekraulna zich in e mak gemengd Ihtwjl reDeregeliiigen nog in t gehefiiutl etrotten zijn VoofUi te bekend gamaaikt faat tiuaadlun de CentnUen en Roemenië afge loteu pc troleuni verdrag volgeua hetwelk Atigustua 19L nog gpen bedrij laconcesHit was verleend JAJTAM paai Iddel De inaatflchappij mag haar rechten ea verplichtingen geheel of gedeeltelijk aut derden overdoen ZiJ wordt op desfeUde wii als eeoe Volgens Hoemeonsdi recht opgï rlchte binnentaudsche maaischiqiplj tot het bedrijf toegelaten De maatschappij he t het reciit wn kostloos gebruik ta luaJvcn van wegen bruggen Usiuede van dl staateBporen en ander grondïjeclt vaa den staat im u fe in de djn gel strijd in het Westen In rollen gang tat en de oorlog In het Oosten te ge iodlgil Aan het Uelglsohe front bij h i kanaal YperenrKootnen hebben de rra Bclie troepen bun steVlngen eenlgerroate verbeterd sn een vijandelijke aanval alt gonlagien Volgens het Engeteohe oomnui nj iu4 trad ite Duiteehe artllterte al vroeg gtsteren op in den Ancre echor en t rea de etfltUngen ten Oosten van Loos en tea Zuklen van Voonneseete Het DuitRchn bericht ze t dat niets vam betoekente voorviel De bedrijvigheid bs perkt zk4i tot vijandelijke opeiatlss Tes Noorden van Kenunel en op den Zuldetr lijken oever van de Lete vlet de vijand na een hev gA ar tl Iterie voorbereiding aaa Op versobeldenc punten codemamen da Fransohen kraehtlge verkennhigsaanvsilea In hirhlgevecliten werdon in de bcèla laatste dagen 19 vijandelijka vlla alg neorgesehoten Aan b 4 Italtaanaoba front ba haalden de ItaUanra een overwinning D Monte Como werd door een goed voor bf eldde omtrekkende beweging door de VoOfiH geniet ij tolvrijheU voor den invoer van nattir ltto macbinos enz Zij moot gielijkeiijk bijdrag n tot de verzor gmg van Roemenië vo i de In den aanM geiMMDnk 8toV a w d ilurult veimardtgdc roduaten op deMifde voorwaarden en in dezelfde verhou ng als andere on demc nüngien ij afloop van hot verdrag gaan de zich op de sta4ute g ronden bevindendie bronoen door aankoop over bi het bezit van den Koemeenschen staat De overige lariohtln gen s de maaiBchappiJ gerechtigd ie ver wIjderen en tolvrlj te voeren De KoemeenBche staat krijgt de be flch iking over 8 pCi van de Roemeen Hchi marktwaarde van de gewoaneu ruwe petroleum on bovendlea een zeker aan deel dat berekeDd wordt volgens bet dl vidiitd daf boven 8 prt wordt ullge keerd Het aandeel stijgit trapsgiewiize vaq 35 t öO pCt van het bedrag dat méér is dan 8 pCt De maatecbappij bepaalt jaarlijks in over natajnining met de Roemeenache re gerrlhg de blnnenilandsche behoefte afn pot oleam en levert deze legen prijzen wfike haar andere gemiddelde prijzen niet te boven gaan Zij bee t het ulMiUtende rocht om petroleum en pn oten daarvan uit Roameniö al IB vnnwi welke uit voer noch beperkt noch verbodm noch 1 u TO if er werd hem gevraagd mijn portret te sohHder n en hij wegerde III wa niot eens beleedigd We spraken ook over u Tegön vieemde ou hij over u niet preken 9lvo luisterde Hij wlMte big s n omdat de i vin zoo eenvioudtg eu natuur lijk lot zijn goode trouwe vrl ndla irak bij leeftlo te reel aU In een drofun om da werkeHjkJieid te begfijpaa QIJ be me rkte fait 4e gravin gieen oog van de oudërwijzores afwendido De b cte vrouwen scbenw elkaar met haar biiUien te meiten Vle vata cntu la de stezicatef Ik ben hot ceuen de oogeu van Fn de bHk vaii de voornuBe dame g ten antwoord Dwaas meisje wat kan je tegen mij Ik zal overwlnaea Toch hen ik do sterkate was het wijgmde antwoord Tan bet melige ott het voNi Zonder de gnrrhk anders dan dit zwlj gMKte an ooid te gfsvm wendde Matra zicta tot Slro de kent den nieuwe onlerwijz r nog nl t Hij heet DioaMk Ftdora Dat mijnheer FMora UJ ona woont zal J ze al irel gpftoord hebben De kinderen hebMn TAD dra nersten dag al van hem ge dat den kuiuetenaar lieAad opnwrkte Fers nu dacht ze enan dat to tegen over haar vriend en t fHWVer da vreemde dante mot efin kMns op stMid Ze ktre g een kUeur van mteooegen overhaxr gedachteloosheid met bekte handm rukte ze den krans af en tiet dien vallen Dl Bisio daarcoite eD hleid dni zijnen sp I s Ijdele jonge man ergerds zich omdat de aanzienlijke vrouw hem gcfld okcAe maal bcwondiomid aaiUteek bij was er zteh w lkonten van bewust dat hij er uitaag als een jongv god vooral naast dl aomh t verschljiiing van disn man uit bet KngadlH van wlen de mansilien zooveel ophef maaklMi en wiea twee vromweii liefhadden Ft r t RU i iMh 9Êm OmrtWa Uslra aan Mwsen ga ik aaar boven Pw te t nu esQ OHtidd V Neen ik bom nog U Je j oe kan dat als Ie morgen tl weggaat Vanavond kom Ik Alsof ie bsiai nif t boatds wenaobte ze h n v Wefk pretty 1 Pat zal Ik Ws zullen Je toeh Mg wf eeossleol Hoe kom Je aan dts gedachte Je weet dat Ik bon bUJf J dat neem j s mor En je weet dat tt doe val Ik mlJ vieren De Gletschervrouw Maar M XtaMBdi van BICHABD VCWS Ze ge wMe ooomstootelljk aan aijn kracht tijn wU Nog gelooide ze uuv n WKSELINK VAM B06BUM MrulE De kiuderon die am faet üaSfi v a bet Hed al JuJaelend een kring om den zan gft gevormd faaddea wam stU p rard n inJiuw w k n achteruit Diootelo M imt Daar de ek te vmtude dame t aj iifiar Uafea dib uat httar blauwen krans ea Jbaa Woek elaat van eeo an it eklKudfl aalwHilMidi was £ ki dan haar bokt Wat waa er tiisechen haar eti dezen man Het mmi Sivo CourÜai aljn BItchta by kKm too vütèm B op bet lt ïe aoeeuUlk voielde de on onéBrwij r IXe nua te isAyd vijMt4 En aak Ik haat heiiik Tusachan hwo at mij aal ieU DOodloUigB lete vraeatlu gginhli den Slvo hoorde hoe de travtn cel Dat te EdoBT uw gioade vrieodia IU van wie Ik li rtijd te Ron e al gt wwrd heb Toen Ik aankwaio ben ik haar aan den oCTw van het meer tegen jl gfionwi ib iwHtende haar dadqUk bij hM94 hoe dB grawfn 6 © coder iMrm gra É en legm hacr eï k ik b i een oude hekende vwo uv wle l u m tijd 4M Mj 1q R aie wm Tot dm onderwljcer zefde ilj riedita BNH is SiTO Courtfen De msnoea iiettm elkaar zooals Ie geMUnders dot doen Ualra m kte d elijk dat ze goed vadadht bad Slvo Courtfen zou tl n njeuwen ondearwijzer nle uil kunnen Btaéoi ondanks de Iwboonheid vaA d jeogAjve Reatalte é aelfa bet mai HIJ iralB alsol hij met opra oogen pH p MatM tag dtn iWJd Zij sag alles ze nam afles fe sleh op d asnsehen omvanc van bet mf v Haar htj MHi hst gevaar varwlaaMi b4 m § 1 oen de gravin en Slvo het geMlaahap verlaten hadden was het anders tussohen hen geworden Ze souden niet befalMn kunnen zeggEm wal veranderd was Indt enktle oogen4 llkken dat ze met de kinderen met den ondsrwijzer en de i MlerwIjiertM samen gjiweest waren nuMr leder van hen voelde h en werd door dit Torlen gedrukl als door een rreemde macht een macht waartegen eu van hen In o istand kwam de man Sn hij kwam ook in opstand bogiMi zichzelf hij was verteorad over iteiwstf T n je aan de iijds van de vreemde rronw ptotMlittg lAgoMwer Mafa stond leek de vriendto uit je jeugd je een rreemde ter wljI die ondare Je hebt js niet aJlesn vreemd maar zslfs rljaodiff l gnwver s vroegen trouwe met0aaeHin gevoeU Waarom heeft ie dien vervelenden Joogin ook naar UMoja gi mt Af En die te op baar verltehll Hij waagt hsti Ateof mao op dat mMsJe vertteU kon zijn t Bspaatdvar Itefd Ik begrijp h t nleL ZIJ Is loo bleek zoo mal aoo MMb IJ eliIa i havtetoAliMIJk vertarend zoodw aslAsbeersehlng la Helde ilJn noodlol vfoden itjn oQiBot CU itja ondergang tot voor kort bsgreap Ik dM ook nlsi voor van daag nist Ua te most late pvots tets fewe d i tets vsmUirlkkelIJka iIjBa De weel het nlri Mmt das te beter bsgnjp Hl de HflMe wn aan man vooriUn werk sljn kunst Deas Iside ala fwod lot wal mU betrell als oodsfaang dU