Goudsche Courant, vrijdag 17 mei 1918

HENNEP en en BANK EIIYELOPFEII Op FABRIEKSKANTOOR wordl oor poedife lBdieaiUr d o aBVRAAOO mïmü Mmk lal kiunnula iuchiaucliri no u eanitniiu kakaid mei HolUndnke cortapsadulte IciiTea oiiilar No 1756 uu h bureiu der OoadKl Coanal u Con h 15 NET PERSOON kt kost en inwoning I net icsln mii baroepckoithuit Br Ir No 1797 Bumu Goudtclie Courant ZATBRDAQ Oroote Sohol 1796 Ml 17 SohalvIscK MAANDAO Groote Schol D WALTZ Kamemalksloot m MAAHDAB 2sn Plaki Een icieine Pil HET WIEDENa Er is niets aan te doen wü zitten er nu eenmaal tusschen W hebben het lïiet gewildi maar de gevt en moeten we meedragen de gevolgen van de tegenwoordige verdwazing der meBscWieid een verdwa ing die tot waanzin dreigt te worden We mogen ona nog gelukkig aditen dat we nle rechtstreeks erin betrokken raken meeg fitmird worden jn den stroom van bloed en ellende Dat beseffen we duid 1ii k in dagen la de pas voorbygagane toen de donkere wolk die uit het Ooeten flcheen op te ko men te verdampen bleek Maar als dan dat gevaar voorb is dan voeten we de danktearheid niet meer voor het bespaard bl TMi van zoo gnoote ellende en worden we veer de Indirecten dnik gewaar dien deze oorlog ook ons op de sdioviders legrt Bn we loopperen en klagen opnieuw over vleeschMod en boterg brek en slechte BardaK elen klein broodranteoen n dur groen i helfit bfit 918 1 W iitea er nu tusschen £ in plaato van t klagen moesten we liever ons best doen om jvnA mogelUk den nood en de zorg van alleii t verlichten Dat kunnen we op allerlei w zen en vooral door niet g ruik maken van ons geld levensbénoodigdheden op ie koopen boven maxImumprUzen waardoor we anderen te kort doen Maar daar oiaat kunnen we ook door allemaal voor wover het in on e kracht Ugt mee te werken aan d produetie En gelukkig daarvan itin we ook fiteeds meer overtuigd geraakt We laten het niet meer geheel aan den boer of tuinder over maar z n meerendeela zelf tuinders en boeren in het klein geworden In de groote steden treScken de menechen van uit het centrum some meer dan een uur naar den buitenkant om hun erwten en spinazie te vertwuwen In dezen tiJd van algemeen beoefei e tuinbouw krÜgt nu alles wat op land en tuinbouw betrekking heeft algemeene beteekenis Het woi dt van algemeen belang te weten wat en hoe men doen moet om een goede opbrengst te Mjgen van het gtooter of kleiner stukje land dat men bebouwt En als gevolg daarvan is er een 15 kan dikwijl leo aheeU omkeer in Uw ellel bewerken De Laxeerpillen ven Apotheker Boom uiveren hel bloed verdriiveo overtolilte I en llilm en bevorderen een ioeden fltoelfenf Men eie echter bij aankoop nauwkeurig toe dal y de echte pillen krij l Elk dooeje moet TOOrsien tijn Tan de handteekening Firma A M Boom Prij per doo je 25 en 50 et Verkrij aar In de raeeite Apoüicken en Dro i lwlnkeli te Goud bi ANTON COOPS 3 Openbare Verknoping te OOUDA op MAANDAG 3 JUNI 1MB de avond T area in het HoTii DE ZALM aan de Mamt ten overtlaan van Itotiril J KOEMAN te Hiattraeht Onroerende Goederen te Gouda No 1 Een oed onderhouden ven vele etlakke vooral Woon on Winkolhuis au de ZeuiHraat No 38 roal 1 are 22 centiaieo Beneden in eigen labrulk te aanvaarden bij da b ll der kooppennnin en boven ver hunrd bij Ja waak voor 13 No 2 Een oed onderhouden Ifaiis en Erf met afionderliike bovcawoninl aan de Le e Gouwe Not 8 es 10 Croot 1 ere 12 centUreo VcriiiHird td de week benedM voor 14 25 en boven voor f3 50 No 3 tot en met 6 Vier oed onderhouden Huizen en Erven aan d Ridder van Cal we Noa 160 162 164 en 166 Verhuurd bij da week Noa 160 162 en 164 elk TOOT 12 15 en No 166 voor f2 30 M No 7 Een Huis en Erf aan de Un e Dwamtraat No 36 rooi 52 caallaren Tiratoad ie aanvaarden Bvaadar bij nolltie Te basicbtliaQ de laalHe 2 werkdagen voor de vaUiht en ap dien dag van 10 lot 12 en 2 Nadata iillchllngan geeA Noleri KOEMAN vooraaemd 1746 54 Singer Dit ééne woord zegt alles wsmieer er sprake is van ITaaimachines vrant SINaER Naaimachines zgn een Ëerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eenwroor alle hnishoudel k en iodastrieel werk met roem gehandhaafd heeft smQSB TJAATUAnrmras kunt U kragen in al onze winkels DE UM AM ÜITHM Bt ZAK ZEMEH 1 Fauilleton UnDe Gletschervrouw Kur het Dattaeb TAD BICHABD VOaZ ni l utoriiatla bevartl daw J P VE88EI IIIK VAN BOflSUU XaMk TtriMdw Voor d en Kaas handet WMRUOBAAa I ÏEKLAIINIEN mm Ifaeepreifucenlen featraffamla da praductla van Kaas Mr I Mal 1918 Wf atato attTt a rm m ri mBlag W OBNTS r Mi ai ataka aaal raa knlrakl i au H m ft poet I a ia ORUKIBUI A BRINKMAN ft ZOON MABKT 31 OOUDA QOXnXi EMw g 5 Advefteert in dttEUad Mtóa yeU het la fanis niet uit het oheen aleof zij buiten Courtten nader J 8 © n hem door hare meerdere nabijheid tot zloh kom trekken Het Ueist zou li aaar Maloüa en naar het meer zUu WwwUd Maar den zou zij het hotel joorbij moeten saau en hem aan den ver kunnen onteweten kononde van de V wotf en den weg nw haar t meer vindend In detn naohtelijken J tond zij Blank en sterk een waoht w öd genius geUjk op een smalle NtoBcheidiag op den drempel van het EnJri m zwn baw gBlW LST = Il het petooorteland diviig tot Jf Je een IWUterende moederlijke stem jonge MWro etrooin wendde alch of van ta het ijs veraüjlde voedBter verliet 5 wilöe wi g ea goUde naar het zul ïeï het wuivon van kastanle itT doorweven laurier 4kon z ht weg té vloeion met zijn S rï vanezrtlendvin dat Tuilff Uziee bent atew I l Mpi 7 imr Soe Gas Geaoasaii Concert f 1 1 Mei Spoatterreia ZangverMnlging öoiida Coiicoiira 27 Mol 3 uur Gebouw BouiW en Woningtoezlohl Oodnslaiid ooiiBnl 4e Armenzorg Balaafd vaiaoakaa w tVtM mt STOLWÏJR Mvertentltn en abonnementen op 4tt blad wofden aanfcnMien JU VEIIMaw Mitol k T in elke hoeveelheid Hreiit uit voopraad levepbaap Bttdrukt naar keuxa Drukkerii JT BRINKMAN ZOQN T l rtoon 02 Z MARKT 31 OOUDA WÊT Het Advertentieburean De Goudsclu Courant MARKT 31 TELEF 82 bcaortft de plaatiinf Van AOVBRTENTIEN in alle Nederlandiobe en Buitcnlandiohe da en weekbladen ck andera periodieken zonder eenife priiiverhoaiiag MT lnx nclln0 wan 4mi f selirin sttMcls voWoMKto loliobtinlen worden GRATIS ventrekt Ik beb nooit myn Baar verwaartoosd i n aw UMI Hl 0II0 VMTMnraé M dwi n laar ackraUl aMi kaat aattran heb Ik aiyat ra M aa Claaaaaa afvaaa taaaBkaBl U n t eek Laat Oenaa Haia k a W aai Sapreal deia aatkoda an bagto vaadai Oa aaai Uw Apothetaf DraiM al Kapper toep aaa lleuk Ko aa P lli l lebrulk bel 14 da aa aonala mt eaeliKvan ea bat dn aft aM araabil OOI m San nivan Heiaan NIel vane bavarden dea Haavnel VmtliM da t en daat dkaal ala aaa Toaleaa oaaSa aia wanala VaeitaMI haf BplyMa al O Mim ICOao eea paar keer l wranten bel eaavoadli ap hal u 4u ame aaa bel aickl In ene gadarSaartHt d hi ca boralelt liel flink W allu ua al aaMgahki mSm a Ktko maar y lafiM M luiiJM Mt dat all wa Zalm OtaanaMM mt ksi HUf Ma aadw Prtparul W ku I van Ifëka beaat brt anceaa vaa 1 al Wala aUa lleaca dia u ala waadt aaatabedea dia M f MaMManuA e Vr Ie I battesaMvakklv draaat 8 la lUa variMeM a WAARSCHUWINOI f ai Bureau tot Publiciteit van Wetenschappjelijk Nieuws Keizersjfracht 153 Amaterdam Lelie raclit 30 Mnèaafc 0 7 1 1 60 ia II 8 par Flaaaa V N ri 5xr sa t N Brabaal ea Llabarg P OeaSCRai malaadaai Vaar PHaalaad Oienlana Oraalha Ovai en OHArland CURATORIUM Mr X W JuomatU Oud Advscaal in Ned Indli Wraia aiiiaetiiaaia Itoarl POMc Lid BorMe Kamer KOKO 9HAMPOO POSIWM ly welaaapiael 1 waard lwceaeurlaa MatanOroaa Koapaewaa U Koiio koopt P UVk per pakla 8 Putmiu Schoolopiiener P J Raaymakan Oud Secreiani Generaal der Rijkaverzekerlngabank W N WlnUrahovan Gep Luit Kol O I L Amerafoort Sicrttarts H i Calfeoan Buitengew Lid Oed Slalaa Bargamaaeler van Bdan en Schoolopaianer J aarrtts Oud Reaidant va Ternale U QIB KiJiW 28 tiiii l IIUZm Stliogilini Afda SCHRIFTELIJKE CtIRSÜSSËN Openbare VerJcooping te Haastrecht op WOENSDAG 32 MBI 191S de morgen 11 ra in bet Koffiefaui v n den Heer K JAAPIES ten over t ui van Netari a KÓBMAN Onder leiding van So bakanda learkrachtaa onder wl Joh Boanao Directeur eener Handeluchool Mr Dr J BUltal Directeur eenar Tuchtubool Jhr Jan Palth Joumalial Dr A A Poickar privaat docent Univeraltelt Dr A J M Oarlaaua leeraar H B S P H van Oaital leeraar Mandelnchool Prof W C da Graaft Hoogleeraar Univeratteit Utrecht Dr A HalbaraUdt oud leeraar Gynnaaiuni Dr J M HoogvUat privaat denent Univeraltelt Dr C Hnyf man acconnunt en andere nia en van naam 20 leeraar H B S 7 Mr in de Rechten 7 in g aai e a ra 6 aaeoiintaau 3 arlaaa ena orden door on georganlaeerd maar dan 400 Khflfftalllka cnrsaiian o m DEENSCH NQORSGH RUSSISCH I MALEISCH LATUN GRIEK8CH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDB ELEOTRO TECHN TEEKENBN BOUWKUNDE ALO ONTWIKK LOGICA RHBTORICA BOEKHOUDEN HANDELSOORR ADMINISTRATIE BEDRUFSRBCLAUE ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIBK STENOGRAFIE 8CHOONBCHRUVEN NEDERLANDSen PRANSCH DUITSCH ENOELSCH ITAUAANSOH SPAANSCH ZWBBDSCH STUDIETECHNIBK staats TE HAASTRECHT No 1 geleekeod B 247 in een poort aan deGroole Haven melMOESTUlNenVRUCHTBOOMEN Verhuurd bij de week voor ri 50 No 2 geteekend B 248 gelegen achter perceel No 1 met MOESTUIN SCHUUR en LOODS Verhuurd bij de week voor f 0 65 De perceelen zijn te eamen groot 2 aren 45 centlaren 1708 29 Te batichHlen Din dag van 8 lol 12 en 2 tol 4 uren en Woen dag voor de veiling WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFTVERBETERING VLUG EN GOBD REKENEN FR5BELEN SLOID aplalMai par briat vaor aHa aianaM voor alia aaAtan an baroapan voorALLB actan L O aa M a AIXB pracajIullilliMa a Staataanamaa Notariaat M la da Racktaa Oaaiaaata AiliBlalptntla Actaarl Accoiutanta Ondarwtjiar Baawkiui l OplIehUr aa taakaaur Opaicbtar Watantaat BaM Mal4 r 8acr8tarla Ra bKtaai aai aac 173 150 Ooedltoopste en soltedste adres voor Meubelen al TalaU Kaïtan Bnltattan Stoalan mat laar a pincha VaaranbadaUllan Wallan an Shtllnilakaat Tkaatatela 8pii ali SiMlila l aa a ng gn i jPlr Speoiaal adraa voor Jo galiUmat haw lt k plaaaa 20 KOMT ZIBN Ml RotteMbunnHUM CursHHtn voor bafinnart eaniccaiM s vardenl n meergevorw denden en vergevorderden Aangename methode Persooalljk contact tussdien docent en cursist Uitstekende correctie collectief en iodivUueel BlIUjke coaditiSa minvermoKenden kunnen van on Studiefonds prottteeren Qoede resultaten wie werkt slug t Advkcen inxake Beroepskeuze Foor naiert Michtingm vrage men da mlereaaanle gratis brochure an boekdeel van 144 pagina s Mm veMndt eiek hierdoor tol nietê BEH KEMWD ÜOL AdvcrIentKn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkeiTWOudeDürp door Aa BOOM Borkonwetide voorifl eawoade Acliterhoefc door I NMe hnmli SieiWiL VRAAQT UW WINKELIER Maulial en Liioalauniivas A S R A Het beste artikel voor hel irr ven van meubelen en linoleum is vaat aa J h oa iaif n vaaMto n0W in Itet gebruik dan de beate baa was Koopt fiesch Aa S R A DMiof W nuffvrl Ml Wam lm ert n btyft niets anders gebralkan dan de vloelban meubel en llnoleomwas A e R Aa Waar niet verkrüfbaar wende men zM tat onze llaio W slai p eiliM UdT voor 0 H en oniatrcken de ürma 962 60 SBWuT ♦ La VAN een MWK Oronler In Koloniale waicn OOUDA Zaterdag 18 fWei 11118 l o 13609a lawyy wate rdag IS pei 11118 57e alaar 57e Jaargang ttoiMHimRiPa BEHALVE ZON ÖN FEES TDAGEN INSaZONDIN MaDKDnUNSBNi uu raaali Mi UU rwri bh Ml O tTCoivaclB 60 ktmm I mm adtototlia n laiaMmiIa Btda4 liiifn bg eoatnMl lol sMr loadaMtf ilaB Qmot lattvs aa ruMa aidaa nknkl lut lu Biiliala VERSCHIJNT DAGELIJKS AJWNWnmffBPKUS per h r rLSsr a 2tnE r ADVBBmjmCMmB yit G rf t k b hoon d tol d ll orgkrto TJi l lh i Goud n d i b rS rS ot par nfêb tnweUrtw m i i M Jt B ii H w WUWtAj fc i AdTWtwtUa knmxa wonla Muaa Adraitaatlabmain Redaotie i Telef Intens 545 UDAa ï duinlstratle I Talef Intaro 83 m BurelBU MARKTJlj g BERICHT coor tuin ij ken wanneer men on een iuinifen dsiril me algemeene belangstelling voor tuinbouw bouwen landbouwwerkzaamheden ontstaan die een onderwerp als Wieden in een tUd dat dit nog tot d dagel ksch taak van land en tuinbouwers behoort ook voor bladen die niet apeciaal landbouwbladen witten zijn van belaiw maakt Wat wieden is weet wel iedereen ook de meest onlandelÜke stedeling Waarvoor het in het algemeen dient mag eveneens van algemeene bekendheid geacht worden Maar die kennis daaromtrent Is toch ongetw feld vn vaag zoodat het zijn nut kan hebben daaromtrent niets meer te zeggen Het wieden is natuurlek in de eerste plaats nooóig om onkruid te verdelgen Dit onkruid werkt in tweeërlei richting nadeelig op den igroei der planten die men gezaaid heeft om er een ooest van te krij gen Vooreewt nemen de wortels van de onkruit lantOT water m t daarin opgelost ptantenvoedsel uit den bodem op zoodat d gewenschte planten dit niet kunnen gebruiken Beide zoowel het water ala het riantenvoedesl z u sleohts in b ierkte hoeveelheid beschikbaar zoodat alIoH wat de onkruiden daarvan vert rujken den groei der cultuurplanten belemmert In de tweede plaato benemen de onkruiden aan de cultuurpianten het licht dat op de voeding uit de lucht een grooten Invloed oefent Op zich lf is de hoeveelheid licht onbepsrict doch daar het licht Ejjn gunstige weiking 9P dan evoai aUeen dasi krachtig kan uitoefenen wanneer het de groene deelen dlrecht kan beschenen vormen ook de aanwezige bladen en stengels van het onkruid benadeeling van den groei der gewenschte plantaï Wieden en vooral het losmaken van den bouwgrond dat daarbij gewoonl k plaats heeft werkt verder besparend op de hoeveelheid water welke voor de planten beschikbaar is Daar de oplossingen van het plantenvoedael in het bodemvocht zeer zwak z yn moeten de planten om zich flink uit den grond te kunnen voeden veel vocht opnemen Het water verdampt daarby hoofdzakelük uit de bladen en het plantenvoedael biyft achter Hoe minder water er direct uit den grond verdampt des te meer kunnen de planten opn nen en des te krachtiger geschiedt de Voeding uit den bodem Oppervlakkig beediouwd zal men geneigd ztfn te meenen dat loemaken van den grond de directe verdamping uit den bodem bevordert De verschünselen w zen daarop zelfs eenigermate Im mers losgemaakte grond Bchynt d ger dan niet 1mgemaakte Men kan dit b v duidelyk opmer ken wanneer men op een nanigen dag bezig is met aardappelpoten pe loogemaak T te plekken op de pootplai tsen waar de aarde ftjn veitoiilmeld is drofw dan inderdaad vrij anel op I Toch ie deze waaraemliit misleidend Die loegemaakte plekken drogen alleen daarom zoo snel op omdat door het losmaken de aanvoer van water uit Ag benedenate lagen wordt vethlndei d w jl de kleine kanaaltjes waaidoor moest toestrooraeo zijn veri roken pe bovenlaag droogt dus uit en krijgt geen of wéinig water van onderen Is de frbnd niet losgemaakt dun vendampt uit de bovenlaag nog meer water m r dit wordt telkens van beneden weer aangevuld De bovenlaag blijft dus vochtig maar de grond in zün geheel verliest meer water dat geen nut doet Een deMe voondeel van Jw wieden en het daarmee gepaard gaande Hmnakfn van den grond is dat de toetredinc van zuurstoffen in den bodem wordt bevorderd Deze ds in de eerste plaats zeer nuttig omdat zy allerlei omzettingen bevordert die guneig weriten op den plantengroei E in de tweede plaats is zü noodig voor dè ademhaling der onderaardsche deelen Dit Ie vooral van groote beteekenis voor gewasim looals bieten en aardappelen die xm oogst in den grond moeten vorm en daar duizenden kilogrammen levende plant dMlrai doen oiitstoan wellU vMrttfhliffif moeten ademhalen Het wieden is dus een allernoodzakelijk ste bezigheid wil men een goede oogst krij gen Zoo in het algemeen weet ledereen dat wel Maar men dient ook te weten waarom het zoo noodzakelijk Ia Dat begrilpend zal men niet gemakkel k meer verzuimen en ongetw feld met meer yver het werk verrichten En zoo doende zal men z n oogst kunnen vermeerderen wat in deze tyden niet alleen in het belang van den verbouwer maar zeer duidelijk ook in het algemeen belang Is waar het helpt een dreigenden voedaeJnood te bestrüden Mr K Uiul itl wor d maudan A il Oato iar 1017 tM toan Inelilaiitael da raratrakM cradloten w r 65 door U ar ats 1 on teenliolati OTtden OftArmcM a tl WMr li k Mn luinletdiiia om op dat st laal lama ta l m n Dat de conaument toan voor aan groot deal heeft moeten betalen de bedra gen die aan rente en afloaeioff der cradleten later zullen worden ontv i n ia eea handelwlize waarop leker in de Kamer het volle licht zal worden geworpen De aehrUver kan met de Raeeering niet meegaan waar xti meent dat deze methode opnieuw zal kannen worden toegapart indien aledit de baten die daaitiit later moohten voortvloeien door de bemiddeling van da N U H aan de gemeenei ap ten goede zouden komen Schr kan ook niet inzien wauom Unga dezen weg geen bUdrege zou wozvlen ver lanad waarvan de Regeering zelve legt dat ty zich alleen zat uitatrekken tot artikelen welke zonder bezwaar belaating kunnen dra n en waaronder eerate tevenabehoeften en dergelijke niet zullen worden gerangschikt Veel beter ware het om ronduit te verklaren dat een kleine büdrage voor admlniatraÜeve onkoaten zal worden ge Mven en die geheel onofhankel k te tellen van elke credletoperatie De heer v d B heeft dan ook vergeefa gezocht naar de de overweging die er de Regeering toe heeft kunnen lelden delen vonn aan hare finaneiëele voorstellen te geven nadat i zelve vooraf veriilaard lieeft dat het Meael aan bedenkli onder Kan het aïfn t 9 gemeend heeft dat de N V M op wier naam de credieten veratrekt worden en wier aandeelen geheel in partieuller beait z n ale particuliere anatelling het riaico ran dergeltfke tranaaetlea niet op zich kon nemen tenxij de voordeelen daaruit voortvloeiend haar ten goede kwamen Of deel zU het welHcbt ooi haar vroeger ingenomen standpunt dat de sdiuldbrioven der N U M niet door haar vooB rente en ofloesing zouden worden g waaitorgd met te meer gemak te kunnen pt egeven 7 HU verlieugt er zich intuaoehen itn dat zU dit standpunt gelijktydlg met de indiening van het nieuwe wetsoi twer i heeft verlaten waandoor de K U H van verplichtin en wordt ontslagen die iQ onder de gimOiigde omstondiiAeden niet meer op zich kon nemen MMHDAB 2sii PInlistsrdsg i i deii narsst niet nrseiignsR Dit nnmmer bestaat alt twee bladen zoolang de buitengewone omstandigheden die het gevolg z n van den oorl zuilen bestaan En dat dit zeer lang sal zün is in ons land een communis opnlnio Daaraan echUnt echter de steller der Mem v Toet niet geda t hebben en toch mag men wel zeer cilistig overwegen wat dit betee kent Eepate Blada Itnmera de duizenden kooplieden wier zaken door den oorlog reeds langm ttjd geheel stilliggen sullen zich ala tU na den oorlog de handen uit de mouwen willen steken genoopt lUn voor iederen invoer vergunning van de N I U M of de N 6 T te vragen Deze zal echter in vele geTsllen worden geweigerd omttet de Regeering slechte den invoer zal willen van goederen waaraan hier te lande dringende behoefte bestaat en nu is het onmogetUk dat buitenstaanders kunnen booordeelen w t meer of minder noodig Is Voor ovevlütrooming met bultenlandsehe producten of roor dumping behoeft men niet te vreesen Daarvoor ia de scheepsruimte voorioopig te klein en te duur en bovendien zal het gebrek aan grondstoffen o a by de Centrale niogen Hieden wel overetelping van ons land met goederan verhinderen En dan denke men ook niet gering over den adminietratieven rompslomp der nieuwe regeling terwijl onze kooplieden door de daaruit voortvloeiende onkosten gehandicapt zullen wolden tegenover de handelaren in awler nentraai gebleven landen waar dergelijke bepeflnnde bepalingen niet zuU lea beetaan v Ook voor de beperidng van aan het buitenland te vsrstreÜien credieten kan meent de heer v d R de centraliseering van den invoer na den vrede geen zin meer hebhen Oe M I U M In het Jongste nunmier der EconomlschStatietische Berichten komt de heer S v d B ergh Jr op tegen het wetsontw rp tot nadere voorziening ten aanzien van het ederenvervoer met het buitenland waarVan de feitelijke bedoeling is den invoer evan goederen in ons laad te centrali BBIEVEN UIT DE HOnTAO OCCCJXKIIl Xleoichte leaerea en lezer Uw dleaslirilllgo getroiuwe en zeer gehoorzame wekelljkwihe brlolsehrljver Hagenaar la dilmaal door noodlottige ouietaadiabedeli Hiel blJ mnchle m zijn tank Ie vervullen In ziju plaats aal ik ditmaal IJ vergasten hopen wij dat het vcrgaaleo mag heet n op een gemoedelijk praatje Het geheele stelsel van rullvericeer dat thana wordt bcheemcht door overeenkom sten tusschen de betrokken regeeringen dat de centralisatie van in en uitvoer gedurende den oorlog zoo gewenscht maakt zal met het tekenen vag den vrede plotseling ineenstorten WU zullen dan niet meer behoeven te ondeihandelen te loven en te bieden voor den Import van yaer staal of steenkolen dan zullen Duitschland België en wellidit ook Amerika gereed staan om datgene wat hunne van het oorlogsterrein terugkeerende soldaten die zij alle gaarne zoo spoedig mogetijk weder aan het weric zuilen stellen in de özor en staalfabrieken Kuiiwi produceeren mi uit de m nen zullen opdelven te onzer besdiikking te stellen De groote schaduwzijde van deze wet zal zün dat zU niet alle zal gelden voor den verderen duur van den oorlog maar ook m bU kon lachen en zingen Dat waren gelukkige mens enl De mensch wae ten slotte toch g wren om giedukkig te zijo Wat was smenschen geluk andera Wat was het voor de vrouw Er bestond voor de vrouw slechts oen waar gpluk den geMefcten man toe ta behaoren en hun doof haar lielde tol een geiukfclgea man te maken Dat wee een geddohte waarisan zij niet mocht toegeven een verianigen dat zij niet mocht koesteren In haar ieven wae zulk eea vrouwengeluk niet Zij ludsteide Een geritsel een aohredel Een oogenhUk meende zij warkeSJk dat het de vriend kon zijn elechtj een oogeubJik WMt de voetstap van den man die naar haar eeneamen wachttoren omhoog klom was geheel andere zoo zonder moeite veerkrachtig en Jong alsof bet pad niet steil opwaarta ging Hoe kon zij dezen voetstap een oogenbUk verwisselen met den anderen zoo gioed bekenden Hem Ue naderde aan zijn i ng herkennend zag zij hemi in den geest een beeld der blooiende Jeugd uit het land der vurige horten van den looh en Jen üe deezang Nu zij Stvo Courtien vergeefs waohite moedt zij Dlonlslo Fldoré ontaioeten Zlj wtltfe weer In huis teruglteeren Maar liij zou haar reeds hebben kunnenzien en hastr haastig weggaan vou hemdaa kunnen toeschijnen aifici zij hem wtUe ontwijken Waarom sou zij denman onfvliedeni wlen ginds beneden In zijuzonntfl vemikkelijk geboorteland uieisJeBen vrouwen toelachten Waarom vreezen voor hem die Iele zoo elraJende trium hi ftlni ir fleea ireerftand Komende tot de maatregelen in verband met de ere etverstrekkingen die de Bageering voorstelt spreekt de schrijver er zijn verbazing over uit dat de Regeering voor zichzelf wil vasthouden aan een stelsel dat zU waar het toegepast werd door partlculiereuf terecht scherp beoordeelt Hetgeen gebeurt is bij de overewikomet met Duitsch wfta zoodra hij wilde zegevieren ook zegevieren over haar de vriendin van haar vriendl Hoe had zij gelijk gehad mot haar onderstelling dat de Jongeling Courtfcn zou mlAhagen Toen zy beidon heden tegenover elkander stonden temidden der gentianeu zagen zij elkaar aan atsof zij eikaar wilden meten met de oogen olkaer In het gvzlcbt zegjgend Wij zijn tegeofitandere iDe oDtmoeting m dea nieuwen hulsgenoot ale een lichamelijk onbehagen gevoelend dwong Meira zich tot blijven Het een blijden ki eet snelde de Jonge man op haar toe M j ook op E hierboven Waoht gij nog steeds op Slvo Courtien Zonder te antwooïden wendde Molra zich af Met welk recht steJdo de Jonge man haac a e vraag Alsol zij geweten had det ook hij beneden waar het pad omhoog glngv op Sivo Courtlen had gewacht even hattetochteUJk ongerust als ZIJ zelf even overtuigd ais zij zelf dat hij vargeeh zou wachten en dwuwverju beleb Ik bid u blijft Ik vilde u niet beleedigen Vergeef nïijl Zij bteef en zelde op haar koelen acherpen toon weïke den Beigeller als lets tot nu toe geheel vreemfc onwedwatoanbaar oaolrok Waardoor zoudt m M beleedigü hebben lk veroorloofde mij er op te zinspelen du uw beroemde vriend zou hebben kunnen vergeten u hedenavond vaarwel te zeggen zooaU hU u In tegenwoordlgbeid der vreemde dom hiMl bfiootd u I j II n a Intueecheji ie bij zeker reeds 1 1J u gaweest Neen Hm gemakkelijk had alj Ja kunnen zeggen hoe licht had zlJ kunnen liegen en hem bwchoiueul 21J wist loob dat haar smartelijke teleurstelling hom verheugde HiJ stond naast baar en zag haar strak In het gelaat alsol bij er naar smachtte In deze troteche trekken een verraderlijke trilHng to zien Haar Uslra s gezicht bleef ewn onbeireeg IJk als liaar etem Nu vroeg hlJ haar U kende de dame tnet wie de Mhllder ons verreate Ik kende haar niet maar wUr loohwie zij was Een oude bekende van Courllenr l it Homo QIJ waart or blJ en hoordel hel dos Waarom vraagt gij het dan De Jonge man uit het land der vurige harten dacht haar strak In bet gezicht ziende WaaromP Om u Ie kweUenl Ouda gIj zoo trolsob zijt omdat Ik u Uelheb omdat gij den ander lielhebl en ik omkom van naijver Dat weet gij eu gIJ vraagt Waarom Alsof hIJ zich wrekeil wUBa over haar wreede vraa vroeg hIJ met nadruk QiJ achUnl de dame zeer schoon te vinden Haar met de grotïtste kobnte gegeven onlwootd luidde lk zag nooit dergelijke vrouwelijke 8elioonh d Bn toch ie zIJ net de uwe niet Ie vergelljkea Ml meel de heer Cmrilaii tok zleo QoedeiuiMiMl I Nu tijt giJ ernstig boos op mijl I MJ verviel dadelijk In een anSeren loon dien van eea groot n knaap die on deugend ta geweest berouwvol om ver govfng vraagt en zeker Is dat hem d e zal werden geacbonken Terwijl hU lol haar sprak moest Ualr r over den kon hoe een menacfaeiijke slem zoo wel luidend kon zijnl Uelieel de soMUerende jhlljlieid eu Jeugd van den bewoner van het zuiSen zong en khMk In deze Jonge llWHteu die over hel gemoed zijner Uchaolkhideren een macht uitoefende la Ithet vioolspel ven den loovenaar v tB Hemein Hel kosUO de onderwijzeres eenige moeite onverandifflljk vreemd es koud te tai twoorden iUebl M het gevoel dat dj mij reden hebt gegeven toornig op u Ie ztjtt dau stfaft dU bewustslj u hoop Ik Onstuimig riep Dionislo Uwe onveraohlllliheld jj na mj In hellM wat Ik doe eu niet doe wal Ik zeg en niet z is mijn grootste mijn wweé Ste straf Bearijpt ge dat ntelP Ik moet kinderen learen en opvoeden en ben zelf een ouopgevoed kind dat een leermeêeter noodig heeft en nog wel een zeer strengen Ala gU mijn opraoding op u aoudt wlUcn nemen Uur een klein wainlgl En altijd aleohls berispend vumanen en bMtraffend Ik zou een vMtar wonder via leerzoamheU zUn Ik bid u Ik bl4 aV H i Mit haar u otalllg alel haal zeker vto da ovwwliuilsc N WarJI vervalgd