Goudsche Courant, zaterdag 18 mei 1918

1 I ver oeèt de beraadelaglngen t willen MberMK tiotdut nadere inededeelingga ia Comit Generaal aan de Kamer zQn De Miniater van Landbotw de heer Feithuma deelde mede dat door MIBijter Loudon reeds madKletilng is gadaan jgn de geasaocieerde regaeringen van het ültaendea van het convooi De Minister van BuitenlandscSie Zaken re beer Loudon deelde in antwoord op de vragan van den heer Van Doom mede dat hü geen absolute zekettheid kan geven dat het convooi veilig ui zijn vermoedelijk sal er editor niet de mlnete moeU kÜeid uit voortvloeien De h er Nolens r k meende dat de heer Van Doom iets onmogelüks vro om dat niemand de gawenecfate zekei ieid kan De heer VapDoorn u l bleef zün heiwann handhavai Spr achtte het wetsontweip van leer groot belang De Minister van Landbouw betoogde dat gUeen voor de veii inding met onze Koloniën de sohqienvorderingïiwet gewüsigd foaet worden Er moeten schepen gevorderd vorden omdat de verbinding met Indië hergtrid moeten worden vooral ook voor het venroer van goederen Dfl Minister ontraadde de motte van den lieer Van Doom om tot sohorsing van de jrftting over te gaan De motie Van ttoora werd daarop ver worpen met 46 tegen 7 stemmen ijj Het W O werd daarap z h st aangenomen Aan de orde kwam daarna de Loodapen oenwet 1906 De heer Eerdmans u l bepleitte temfweritende kracait der wet Op voorstel van den heer Oud werd de dlMtusie verdaagd tot Woensdav a s Het W O Boterwet weid z h st aangenomen Het voorstel Marchant voor een enquêteconhniBsIe weid door den heer Marehant vetdedigt De stemming over het voorstel zal Woensdag plaats hebben De vergadering werd tot dien datum ver iiU ill I l l Um MIHJ Btwiiaamer M j SiiMiiiiiu Maria C i rtritlda Lakerveiil 11 j Janui Je VMI der VHM wed van I vaa Diiiiren 56 j Gemeente VLiai II n iMmerlIJke Uien llumerlljke Htand 18 Mei 7 iHir Soe Ons Geaoecsn Con oerl l iB Mei Spottlerrein Zaii lv renilflii Gouda roncours 27 Hel 9 uur Gebouw Bouw en Woalngiorslchl OndeiaUuidMioiiimisrfa At meoKorg Balsatd rs t isil m w madadealiag ta niofaa oatvaacaa van wfadarlaxen eoDoertaa fanBalnl kto eas en dase daa ta nas aiaaria te 1100 ft VaacllB c ni lUJRMKESTER der gem QOI DA brf igt ter algemeene bennU dat ledar die pMljen vaHt llne gele en wltle In olgon lo n at in l ewarlng beef gehouden is daarvan opgave te doen uan be Hijkr U trlbnliekantoor voor gmeeamlddelen Oran e NaM aupleln 1H e Amelerdam en wel v SAf Mei e k terwijl de ot give telkeiiw nil drie mnandfoi mort wor den iMtrlioald Gondii 17 Mei hHH I e llurgeinee der voorooenwl i Uin 1 Mi m KiBimimBvmfi M l C CRAN8 baVMit lieh balMfid aanlol hei vtrrkblan van 1805 7 BREI en NAAIWERK Adm J CRAN8 t Belenche bij Goads Maximumprijs vetkaarsen De B i iK MEE STER der gem GOUDA lirrngt tor algeriieene kennis M voor vetkaarsen oen grootliandelpriJB vaHtgesJteld van f 2 10 per K G oen tii elinnbaiidelpriJH van t 2 45 per K G r n een kleinhandelprijs van t 2 G0 per K G tioiHl i den lts MH 1918 De Burgemeester voornoemd l LBO 1 MIJB De zaak zü gesloten zijn op Maandag 2den Pinksterdag en Dinsdag 21 Mei na 4 uur des middags J C DEN BOER Wz anOENENOAAL IS GA8N0OD Bericht aan adTerteerders 9 De fslultInK vaa den castoevoer l iw laiplddM te 1 unr waardi or de aituthtiiM op de drukkerü komen Rtop te ataan maakt het sluiten der eolHÉt op een vervroeffd uur nood nkdUk h verband daarmede wordt aan ulverteerdera medecedeeld dat de inKWÜnc van advertentiën moet plaatg hflbbcn dea daaffs van plaatsing uiterlijk 10 nar v m e v nadien infekomen advertentiën worden aonder nader berielit in liet Tolkend nummer opgenomen DB ADMINISTRATIE VEILING VAN 4 6190 H A land onder GOUDA n WADDINXVBBN op Notirit R W H PiTLO tt Pereaal 1 if letsel op 392I perceel 1 op 141 ea perceel 3 op r630O De toesiel blijft bepeeld op OONDERDAQ 23 MEI a i de Toormlddel Ie ell uur la belbólel da Zaia te Gouda 1809 21 Inmiddeli kunnen de perceelen Terboo d worden ie ea genot van lO t der Yeiboo la STADSNIËUWa GOÜDA 18 Mei I9l8 Diafatal van kouaan DQa U rdag i op de Markt alhier een QieiBge aang Muden dat een paar kousen It een kraam had ontvreemd Aanvan l eHJfc vasIgBhoudeiH is het meisje tater ua haar ouders overgegeven terwijl de musen werden in boslag genopnen Kinderweegschaal t huup Ml 1112 U Fa Waljar A Hoafhamar APOTHEEK OOUWE 135 TEL 37 Bn koa ultfamolkait In de WUIens Is in dwi naohi vanDour derdag op Vrijd een koe uitgemolken welke toebehoorde aan den landbouwer J P de V aan den QoctJasivervedendiJk DIatotal vaa aan roalboot Aangifte Is gedaan dat ten nadeele van 8ch aan de BoeleJiade alhier een roeiboot estgien i Ëen oodersoek woirdt hiernaar ingesteld Nachtar kalfavlaMch ia twilagganonaii Door de politie is in beelag genomen im partij Mhter kalfsvleeeoh a on tlg van een in strijd met het elachtverbod buiten deze gemeeate geslacht dier Het TlsHoh Is ter baaokUcktaf van d db ti hiitle gesteld Kaaa Naar wIJ vemsBoen la het Inkoopen van was In de ralgende week verboden De Nederlandaobe Vereenlglng van Kaasnwrfelaren heeft aan den minister van Landbouw nijverheid en handel venocht te gelaaien dat de saldu exportkaas uit oe inkoopen na 19 Jwuiarl 1918 zoo spoefS mogfAjik van de espiQirtflun moetwor n a gpnomen Hoe langer detie kaas ch bij de enporteura blijft llfKen des Je grooter wordt voor hen het n teedfl Mlaiigrijke verlies aan indroglng en rente De RQwiaiWwaarplaata aan het Statloii I In aantibiiting op een voorgaand bericht inziko do Kijwielbewaarplaate aan het tation kan worden gemeld dat vermoedeMk reeds morgen de vergrootte Inriohtfaig m Rebniik xal worden gesteld Voor de BBLGUS Uiildo vft KartflnaH Maroler Kea telegram van 1Ö Uei m hll d vorUual van ka UMaii Mcroler lot eeroUd der KoDinkUjkc Aoademle van cedelijko CD poHlU ko wetenschappen vanSpaoiH KardJn al Mercler ts h it eoDlfe bultpalaii toclic lid dbl met deze waanttghcld U bekleed iTALUf MlnlateronlalB lb UaUtt l8 een mloisterorlato Biaachl de minister van Tran tortwezen U her Ugflgaan volgeoa de 3moIo wefen veriwhll van meening met den minister v FlMncien die zlcb In cljn aangelegenheden xoiu hebben bemoeid De AgiBtf fliui MIJft fipaarzaam In haar mededecUngen AiverikaaBftohe troepen gevraagd lUAlë heelt op niet formevte wIjKe de Vorcenig e Hteten doen weteni dat de legeni oordigheid van eenige dulsendea Awerikaaniiche iroepen op bet Itallaaneohë Iroui e wenoobelijk ïou zijn Met h oog 4 de weiksaaubeid der Dulttche propagsDdK zov hun tegenwoofdigiheid de burger en uiKlitaire bovulklog aanmoedigen iAPAN Dt JaparAsobe interventie Uo Üaiïy Telegraph drin t na de redevoering van den Jap ii cbea geunt voor de biiitenJandHohe porBvereenlginfl opnieuw aan op een intorveuUe van Japan in Siberië Koodra de oq enb re meeüng In Diuilaiiil Kbl insien dat h t voortduren van de anarchie onder de BolsjewtklMol o Jetdent h t land zat rulneeren sal 200 meent het Iriad men In Ru tand begrijpen dAt Japan niet ten eigen bate di Ke interventie zou doen maaj auiver om vrlnndsch lipelijko redlunen t Of de Ruuen op een dei el jk vrlendncbapevertooD inuwaohen bij ter gesteld xoudeii zijn niBf zeer twijfetaobtig heoten OUITSCBLANU Het Verminderd broodra n t 0 o e n iJ l al AnK deett naar aanleiding van de venninderlng van bet broodranttoi ii mede dat de IXiltwche groanoogat In bet vorige jaar middelmatig wM en dfll de veevoederoogist ong unfitig ult lel Voor aamvuiUng waa Dultuclijand aanfeweKen op Koemenlë wi Oekraiina Hoe bet eohter met iet aanvoeren geHt ie daarover ve noldden wij glater nog een en ander Het Duitaoh Oo tenrlj kech Tweeverboi d l Arbeiteneitun te Weenon waarafhnwt voor de verlenging van bet verbond qiimcben DultechlanO en Ooelenrijk en sohrlJK Iwtiett DuitooldaiMl en OoBton U W garlje In een dniiirzaMii en nauw poliiieknüHtair en economlech vwlKwid treden zal do entente deegeljjJia doen Alliantie zat tegenover Atliantie taan Uf wereJd sal in twee rijanddijke kam en uiteenvallen Na deu oorlog Kutlen ueooiKMiHbiohe boringen alamedie een worBlellng Mn growtetoften intreden en zal er onopbouddijk oorlogsgevaar smeulen OOSTEN RUK HONGAXUIL Het in a el gebrek ttij i ioleeie proclamaUe worden alle verbmiikere in de afcden die over grootere meelvoorradea beeoUkkeD dan to lAttlbaar 1 uitgenoodigd tot 16 Aug van bet Mrekken van meet vrijwillig af te zien HUSLAKIX l e hoUjewikit veroveren Bakoe In de streek van Bakoe hadden de Uokvjewtkl versterking gekregen uit l irknstaa die op kunonnecrbooten over de Kanplacbe Zee waren yervoerd eij g ng n daarop onmiddellljli Im het oflenslel o er U n ie Mc mmedanen die de venting Bakoe moeiten prijai ved H ngersnood Een uit Bakoe oangekoroon reiziger meldt dat la Aotrakan en Kavltxyn hongersnood heerschl i e indUHirleele onderne ningen te Bakoe zijn Intact dnarentc n 1 Groejty volkomen ultgH rand OEKBAJINA Financieel verdrag met de Uiddenotatcn l usnohen yerleganwoordlgers VAn Ooetenrljk tiongarije en I ltBchland eenerBljda en Oekrttjlna anderfljda werden ie Kjel verdragen ondertee end volgens welke de Oekraijten cbe regeerlnff uo de Middenatatei 400 millioea Karobvanets ter itefiohikklus ste4t BINNENLAND CoMMlaate vifi btjatand voor de arl eMB bemkldcHng n de bU Kon besluit bodoelde eutrale OonHnlaeie van btfetand voor de arbeUsbemfddeUnff x n ala leden tot 30 Aprlt 1020 benoemd mej A W BentfoH te s GraweaUge directrica der N V Bngelache Stoomwaa eeberlj Idaar mej M J M Haa vo6t te Utrecht secretaresae der afdeeling Utrecht van den Naderlaikdechen R K Bond van Handels Kantoor en Winkelbedienden aldaar mej A de Jon te Anieterdam hoofdbestuurater van dm NederJandschen Bond voor mannelUke en vrouwelijke arbeiden in de kleedinginduatrie mej G M van Oorschot te Amaterdatn onderdirectrice der gemeentelUke arbeldsbeunt aldaar rnerr de wed A S Tydenuui Verschoor te s Gravanhmge oud dlractrlee d r huiaèMvdschool aldaar Schavrpllclit ScliaflrdWMg Ingediend is en W0tJontwerp tot i geling inuke de omsettiDg in bouwland van fcraslanden klavers kunstweiden en grasperken Bij niet nakoming van de bepalingen neergelegd in het w o wordt met straf l edr igd GBISIS HAAmfiQGLBN Rajitaoeneii van 22 Mei tot 1 Juni De minister van Landbouw beeft voor de periode van 22 Mei tot 19 Juni de volgende rantsoenen vaetgesteld aardappelen 8 KXÏ rgst ter aanvulling van het ontbrekende aardappelrantsom 0 9 K G peulvruchten gewoon rantsoen K G peuvruchten ter aanvulling van het ontbrekend aardappelrantsoen k K G alles per hooftl der bevol king Bxtf rantaoea voor maatara en hoolart De Minister van Landbouw heeft aan de Gemeentetiealuren medegedeeld dot evenals vorig jaar voor de omand Juni een extra rantóoen voOT inoaiers en ho der zal worden verstrekt en wol bestaatkle uit i K O peuüvruefcten per week l K Q boeki oitmeel per vier weken 8ASN00D De gasbeperklng B en W van Amsterdam hefaboi nieuwe ingrijpende maatregelen genomen insake de beperking van het gasverbruik Gedurende het tijdvdt van Zondagr 19 Mèl tot ultimo September 1918 zal de gastoe voer vrarden gestaakt dea mongene van 6 7 uur des morgena van 7H 11 uur des middags van 12 2 uur dee Zaterdags des Zondags en den Tweeden Pinksterdag tot 1 uur en des avonds van 6H 9H uur De vermindering van den gaadruk van des avonds 11 uur tot des morgens 5 uur blfjft gehandhaafd leueeuteraad van tiooda iUiny u n rijdug 17 Ali J n m 7 i imr Il t giHiertiia oud onder voorzitier liuj aii üurgeiiieeftter Mijs gehouden luiiaJitjv Miffadering vmi den gemeenteriuul u id Ü H medegedeeld dat door ü i ii W nicl iiiguiig a ij MtA l Jlfi tot aiiihlcii uIjtj Ik lijdelijk Leveiiwmiddeleol iri l 1lH loellKi do heer T Dijkxhoorn Op lil iLiftiioe ingediend © verzookun werd errvul unislag verleend am r den Urafje elfl leeraar ofui deVmbrtcblM ond cIiool niet togang vau 1 JuH 1 H8 naii n ej Kru 8 attf oiiderwijzeree in liet koken aait de Herbahngsscbool voor ineihjc met ingang Van 16 MH 1 18 H ii ft Ie neger alH brugwacbter va de fuug o er bet Moordr Verlaat met iiigiing im Ij Mei l Jlö en aiui T U Uianpr Molière als adjunct IirtHïU ur lier üemeente Licbtlabrieken met ingjing ii t Juli lillH Belmho de aan de orde geeteldo stukken wareii higekonieo een a to an M vttn Vliet houdende eraoek tol buur an geriolcerden gomeonlegrund achter de perc Ix nKlulsleeg 5 en 7 tot liet bebl en vpn uitzicht op dien grond Dit adres werd geflield In lianden van It en W oiu praeodvies Keu wires vaa P W Kamphuizen alhier iKinrtende verzoek een straat in deze Geineenle te wiHen noemen naar wijleu Mr Mr I 1 van flouHde Dit adres werd voor keiiui e ing aiingeliomen Ken ttdn rt vftii bet l eötuiit der alhier gevffrtigde Wat4 rHtokfr ivertH ulgin r nopens de geniwiit iijke verstrekking van warm water Dit lulreN word genteiu in luuiden varn li 11 W ter afdoening Ken KCbrijveu uii het tieHitnur der aid Gouds van den Nat Boud van Handelsen iKttHloorlMillenden Mercurius inzake de veroiHleniug o de wlnkeifflulting Dil si hrij en wenl voor kennlngevlng siungeiioinen l iin adreA viui liet l ef tuur der Vereen de Ainlia btP8cbool voor Gouda on O om ttek fining eener Kemeen el subiddle In 1h eKpl itatiHko len an een op te rloh n MU Mi voor wbippern en dekKnecbts Dll adres werd g eftel i in handen van B en ff om prai ndvieB Ken ndn H van di Joinmisaie voor de n 4aiiratie van de St Janskwk te Qotida liondende verzoek om liaar opnieuw gedurenile een tijdvak van tien jaren ten belioeve van Ie roHlauratio dier kerA eeno inarlijknobc HlibsliHe uit de gemeentekas toe te kennen Dit adres werd mede gesteld ill honden vnn B en W om praeadviefl Ken dui k etulging van Dr H U R Leopold oor de hem toegwkcode jaarw WeVerboogingen De e werd voor kennif eving aangenomen Voorts waren ingekomen veraohillonde adressen vau Itoekdrukkermrganlsaïles en Gezellenorgaiiihatiet in verband met liet ttdrea vftii Tilburg inzake het öomewiledrukwerk beoogende afwllzendo beschlkJng op dient veroek een iulr N von A Jongeneel van gelijke rokkiiïp al liet adres van Tilburg en idre en van de ld Gouda N O G en de afd Gouda van den Bond van Ned OiuUTHijzerö om uitBtel en verwerping van het voorwiel Inzake do ajari her lenhig voor het onderwij end personeel der O L cholen welke adre8 n bij do betreffende punten Aan de orde werden gebeld De rekeningiii 1017 van de belde Gasthuizen liet Burgerlijk Armbeeluur het lMrat Iiti eh Armbesluur en het Valn IjerHon Zlekenhuls werden gesteld in banden eener etjmmlwjie bestaande nlt d heeren ï r w Mijn van Veen en Dr Hofftnaiy Keu Ih cetal mgekouieti voordraofaten voor onlerwijzer lieiievcim een aanlioveliiig uoor II Wd van Ie C Himi Hi van To ziciit op Ikc L o en de supul begrooting 1917 van het Vet enigd Weeë en AeleinoesenieTsbiiifi werden er visie gricgd Aan de ordcj werd gesteld de benoeming van leden en plaatsvervangende leden In de vorsehillende gemeentelijke stemljureaux Daar het aantal raadsleden niet toereikend in out elk ttlembnreau uH hun mlddeit samen te stellen werd van buHen den Raad ltd fToor elk bureau ter benoeming voorgedragen en alh zoodanig bij algen viie nftemmen lienoemd reepeotievelijk voor bet slemdlslrtct 1 II 111 IV V en 1 de beer M GelijiiB Mr J Ph hmits J Ë ff Harmsma J van Byk li Moerkerk en L Uoer 1 plaatsvervangende leden werden voorts M uoenHl UK door H on W voorgestelde beeren waaraan op vooretel van den boer va der Ree nog werden toegpvoogd de volgende soc deni leden de hoeren E van der Werf F L J Laieber M Mallon I de os j I Kolstcr en O C Groenend aal Aan de orde kwatn doarna hot praoadvies op het adrefi T i an illburg alhier tnzalte de levering van gemeentedrukwerk iiM f de verschillende ingekomen adressen De beer H o H m a n opmeritend dat do rechterzijde iet ooilectiel arbeWacontract waardeert aeide dat In ons land Intus Mihfy nog geen 8taalrecbt dijk geregelde sociale liedrijtsorgantsatje Iterttaat dsATOm gaul liet z i niet aan dat B en W een dergelijk advlef al in bet praeodvies uttgebrrtWit man een burger der gemeefite toe t ideu een adviert volgens hetwelk de Hdre Hsant zïcln zou bebl eii aan te sluiten iij etvn bedrijfsorganisatie om dan automalKch bij de levering te worden betrokkwi De heer v d Want verklaarde het in Imofdzaak mei doa vorlgen spr eone te liii bij kon dan ook evenmin mei het prweHdvies an IS en W moegaan De beer K o 1 ij 11 stolde de vraag of bij ei ii virwerpiitg van dit prma lvles de hecn n Tfllturg en Jongeneel In aanmerking konn n dan wel o bet coiUract zulks tot IM I l let f Ha heer Knuttel verd Hgde bet praaudvies B en H hebben zich hl in gestel I Op het standpunt van recblvaardlgbeld maar ook op een commercieel tandpiiiit Spr herinnerde aan de organisatie diT drilkkorsjiatroon welke met haar colleriii r leriii reonlrael ftiler yinpatbie verdient De re Tring zeil be t dan oo fi heti VOoriM eid gegeviTl dezo orgftniMfltlo te steunen iloor He departementen aan te schrijven liet lionoodigde drnkwerk te doen leveren ilonr dnikkerspatioonw bij een der erkende orgflini aties aivuscwioten De Itegeering is zii ts vtnler gef aan door de SchoolopzioneiM in deze te ajvisceren aldus te doen ffnar de regoenng in deze het voorbeeld geeft moet vroeg spr onze gi meonte dan ft n lap achtpruU doen Dit zou toch wel eriistig ts betreuren zijn B en W heblieb dap ook geinctwl goed te doem de boudriig der Itegeering te volgen bet doel foeh in hoe langer boe meer tot organlsalie te geraken Het voordeel van de huidige overeenliömrtt van Iwit gwmeeWtedruk werk Is dat üe Bond aU lichaam achter kin drukker gta t dien arbe£d dekt terwijl i en afdo nde controle wordt uitgeoefend Dit ftll e en daarop legde spr den nadruk kan niet het geval zijn bij den drukker flie alleen ta t daar mfet me iidie C0ntrdle De beer van TiUnug moge than lid zijn eener orgflJilsatle n l van de Onaïbanke lijken een jonge vereenlging opg orlcht door lei direoteur eener coöp drukkerij die niet bil de Bonden kan worden toegelaten aanvankelijk is hij lid geweest van een der tirkende Bonden Maar door deze I3 bij geboyeol wegens deloyale concurrentie De h T M u ij I w ij k meende dat bet liter ei n strijd gold tufischen groote en Jeune patiJoons en dat bet niet aangaat to eiHchen dat een burger zich moet organiseeren wil liij voor df genteente kiinn w rken Die lisch wonlt voor Gemeentepersoneel offk niet goritcld Dit la Inconse rilient De beer v d Want rcplieeerde evenals de beer H o II m a n tlie er den wetboiider Knut4el eeo verwijt van maakte dat hij den goeden drukkersnaam van den lie r v Tilhiifg heelt aangetast De beer Knuttel ontkende dit laatste iiij lieeft Iet hts feiten genoemd die hij bewH en kan Don be Kolijn beantwoordde Hjir nog In dien zin dat het tot 1 1 loopdi le contract edoelde adreasanteu in iediT geval tot zoolang van geineontedrnkvwrk ultelmt De Voorzitter wees er t n lotto nog op dat 11 on W door bun praeadvlea het voorbe ld door Kijk en Provincie gegeven meenden te moeten volgen Bij steinniiiig werd liet praeadvies met 1 27 iteminen erw orpen Voor stemde de heeren Bokhovwi van der Torren vain Kijk van Goilem i lsm tstijn ran Veen en Knuttel De Voorzitter verklaarde nu d tt met iUn nlt flg dezer stemmtng bij heiiindifiiug van het huidig contract rekening zal wortlen gehouden Oo dgetveurd werden de rekeningen over bet dienKtjaar 1 17 van den Armenraad liet StivUdljk Muhonm van Oudheden 1 het Geme Mile PenHloinfoiidfl welke er visie hebiH A gelegen De ontvangsten van bet Gemeente Pttnioenfonds bedroegen 410l8 i 7 uitgaven f 4OS60 65 Het fonds bealt beiialve liet kassaldo een kapitaal van l f t3 75 aan eftecten 0 advies van den accountant den heer A de Goederen werd beslotw art 7 der Verordening op bet Iwheer van het ri r o II d h e d r ij f In dier voege te wijzigen dat uit de 2e alinea de slotw rden en aflossing komen Ie vervaMcn Het voorstel tot aankoop van gronden jln het noordelijk stadsde de tusaehen de Breevurt on den Bodegrajf wbe weg en het verlengde van dien weg iugesloten woidendc perceelen land en wffer met de hofKteile BurgvIM totaal groot I5 9i 3 H A voor t lÖOÜBO dit voorstel werd reeds geheel In d t blad opgenomen weid onder dlscusMo of stetnifflng a ngeno ben De gevraagde verhooging van f 271 2 van de genieentelljke subsidie over 1317 aan de Hoffman s SttChtIng werd goedge V ulkMgttarkciik keiird Kvi n uo wenl uaugenunien liei voorstel tot bet aangaan eener bUgatleleen i n g door de Goudsiche Waterleiding Mij groot ï 50 000 m besteoHl voor versterking der kas en tot uitbreiding van het buizennet In de naaste toekomst o a bij den Ixiuw der gemeentewoningen Na ampele iHflCussie volgde aanneming van een iH t voorstel tot verleenen van een aanMillend crediet van t 471 in verband met de cokeeverstrekking aan m i n V e r m o g o n d e B ging ovenals het voorstel tot het doen eener af en o v erschrijving op de Gemeentebeg r o o l i n g 18 in verband met de vergoeding wegens inning van opcenten op s Kijks belastingen onder deh hamer door V volgens werd goedgekeurd het o n t v erp erslag nopens de beetedthgvan een gtdeelte f 30ü van het overI JIÖ verleende subsidie f 500 aan de erpe igiog I e r u e l voor School voeding erder werden aangenomen een voorstel volgene hetwelk over het jaar 11 18 aam alle gepensloniwmle gein wn te a ml tensren beambten en werklieden een bgslag van 10 pCt zal worden verU end Iwvcn hetgeen titans door hen uit de Gemeentekas ais pensio i genoten wordt als moJe eoii an fr voorstel waardoor over het jaar 1919 op de na 1 Oct Iftia ten lawte van bet Rijk verleende peasiopnen aan weduwenVen wecaen van vroegere gemeen te nmbtenaren Ijeaml ten en werklieden een duur te bij slag van 10 pCt wordt verleend Vervolgenf kwam aan de orde bat voorstel tot hernieuwde Vaetstelllng der Vwonlwüng regelende de bezoldiging von het onderwijzend per 14 o n e e I aan de openbare Iwgere K e h o I e n De heer v d Want rtt do voor dit punt an de agenda af te voeren op grond blerv n dut du voorstel pan een paar dag i leriif is ingediend zoodat men geen geligeubeid heeft gehad bel te onderzooken De beer K n u 11 e l merkte op dat ult Ul bier geen zin liecft daor het slechts een iiiti luitend adininlntratleveoi maatregel betreft De Itaed beeft tbj verordening Iminer 4 zelf saniengesleld Spr Iwgrijpt dan ook ni t goed de ingekomen adreneen welke van een ftalarisvermindering gewagen Het aimnnim Blariiï lilijft ook volgens Ik 4 liimhg voortitel volkomen onaangetael VtU men echter eeji vorbooglng van het ul vrlR bc 4t maar dan is dsA een geheel up rl voorstel Het gaat er lüer slechte om dal nu de bijdrage van hot Rijk rechtbtreek de Ijetrokkenen ten goede kWnt en niet te gemeenten zooals be goval zou zi n gewP Ht bii aanneming van het voor Id Vlflrc ba nl de pemeenlc het minimum Wij bepalen op f tJOO waarbij dan kcanen de f lOO rechtstreeks va Hijkprwcge Het tot uil bediflfc blijft dus voor de betrQkbenen Bfbjk L iar de betreffende regeling aw hMiKenoinen in t vooruibrfch van naniieining Mn bot voorStet Marohant iocU de gemeente thans door de verwerping diarvun f t tXXt zelf zou moeten bijpofl sen moeb de voorgestelde reconstructie ier Vei ordening waarin 3ed Stafen be M ilhtfen alleszins billiik heeten De beer v d Want handbtaafde echter i n voorstel tot uitstel d er bespreking waartoe na meerdere dlscuaete ook op grond Vttn andere argtiifienten bij stemming werd bel t Ten slotte kwam in behandeling het r a e a d v i e fl van B en W uitgebracht op bit bekende adres der afd Gouda V vn den It e v O I Social V r o u e ne I II I inzake de distributie Do Haad vereenigde zich met dit nraead n i nadat het door den Voorzit tet nog wiiK loegeliclit Daarbij merkte spr op dnt bet antlkel melk waarover ooic door de ommisftie van Advies Inzdce do I vensmiddelen voorzien ing liesolMkhttarsteU Mtng wur verzonlit tot goedkoopen prijs niet in di t praeadvb fl is genoemd omdat n en W van meening zijn dat eerst moet wordin ofgewacht welke rc ultaten worden Iiereikt mol de De ht er van der Want verklaarde met den voorzitter van meeniuir te veraichlllen Als resultaat van bespreking In de LevenMmiddeleneommiösie diende epr een voortitel In 01 met Ingang van 1 Juni a fl aan te vsngem met befichlkbaarstelUng vain l Liter melk per week van 11 cenj do Liter voor hen wier Inkomen f 2000 ot daar beneden liedraagt Het dbel hiervan is om op deze wijze enigermate tegemoet te komen aan bet tekort aan levensmiddelen door een niet onder de distributie vallend voetUngsmlddet 6pr is van meening dat thans snel moet worden geiMmteld De beer Derfiksen öndererteunde AH voorstel De heer van Galen noemde dit voorBtel aan de eene zijde krenterig aan de andere ijde kostbaar volgens dm heer V d ffant f 1000 k f 1200 per week Het wordt een l edeeling aan velen die dit niet noo Ug hebben De heer van E ij k zou In het voorMelv d ff ant een proeftijd van 3 maanden willen zien vastgelegd waarmede de heer van der Want aocoord ging Voorts gaf de heer van E ij k In overwiiging vafl gemeentewege over te ga n tot bet houden eener varkensmeflterlj nu b t Kijk l oro d Is daarvoor veevoeder ai tp tnan De Voorzitter gaf te kennen dat varkensmeeten bij het vele da een burgemec ster is npgi legd niet bepaald thuis hoort Ten aanzien van de melk stelde fijff de rijksregeling ver boven het voorstol van der Want iMe melk van noode hebbftn kunnen op advieg van doktoren ii L daags krijgen tegen 11 cent de L en daarvan betaalt hol Rijk io en de geiiieenfe i De heer Broekhulzen aohaarde Ich aan de rijde vtm de voorzitter en advl hoerde den heer vau der Want ciJD voorstel lu t tr kken waaratiu deae voldeod onder niededeellug de e aaugelegunbeid k de Levensmiddeiencommlsaie nader te uii len bezlim De beer van E ij k vroeg of er niet m é é r gedaan kon worden lerzakf i voedselvoorziening Kr worden nog al n un aanbiedingen in de krant gedaan van nUt in de distributie opgenomen artikelen aooals Iwonen De beer van Galen merkte p dot inderdaad wel eens op dergelijke sanblfdingen wordt gereflecteerd Het gaat raet die aanbiedlngeu echter dikwijls erg a heliiKinnig en veelal wordt er niets an geJioord Dut bet In de kleinere plattelandsgeuieen ten veelal beter is dan in de steden daar is niet veel aan te doen Op hei land zorgt veelal ieder wat de levenmidddelen betreft voor zich zelf t Is In Gouda overigens niet erger ge ld dan elders In de steden Aan het eind der agenda kwam aan dé orde V voorstel Ingediend door de heeren Kol ij n Spit en v dt Want l poogend dit jaar nu de toestanden zoo ernstig en zorgvol zijn de kermi ni et te doen doorgaan Hrt voorstel zoo zelde de voorzttt e r beeft hem eerst op het laatale Oogenblik tordkt Waar nu het voorstel betreffende de onderwij zerssalarisregelingen werd beschouwd als te laat ingediend om thans te worden beliaiideld stelde spr mode voor een vredelicven re Iwhandeling voor ook dit voorhiel tot een volgende vergadering uU te st llen De beer K o t ij n zeide jlat do voorzitter klfuirblijivelijk zinspeelde op de vers jhi llende principefl die bij dit vraagstuk reedh vroeger ter sprake zijn gebraobt Joeb spr wil er den nadruk op leggen doit het hier niet om hét principe gaat al of ni t afschaffing doch alleen om g ezien de jiommervolle tijdsomstandigheden dit jaar de kermis niet te doen cUiorgaan ÏXs o o r z 11 e r handhaafde hiertegenover Vijn voorstel hij ried nogmaats aan de e zaak tot een volgende vergadering te laten rusten De lieer van K it k verklaarde dat de Raad mit dit voorrdel wordt overvallen en f e iH bandeling daarvan niet direct kan gtschicden De hc r Knutl el uitte zich In gelij en zin IV beer Broekhuizen vraagt welk bezwaar er het voorstel dat van geen principLeelen aard is thans te behandelea De heer 11 o f f m a u merkte op dot het gtk ii kwewLie U tiiSKchen recht en Unks De beer H p i t tvetreurde het dat er oppoflPlie i g komen Hij verdidigde zijn voorftt t altbanK dil jaar de kermis niet te doen doorgaan Ho beer van der Want w s van meening dat er alle roden was thans hei voorMet e IjHiatidelen doch gpr vOor zich blieft geen bezwaar liet voorsfe l tot een volgende maal u te stellen De heer K o 1 ij n protesteerde t g Bn een inlernipirie van den beer van Veen die zeide dat de Ünksebe beeren die het voorsti 1 onderfeekend liadden er waren ingeloopen De Voorzitter viel den spr bier in den rede dflar hij niet kon toe staan ov lo=isP hitetruplies te dehaHlieBrew De beer K o 1 ij n verklaarde iten lotte bereid te zijn de kwestie tot e i volgwde inaal aan te houden Spr vroeg nog of de raflcl vergaderingen nle met korter tii BCbenriiimtP kunnen worden gebonden pe Voorzitter dankte de heeren vobr hunne medewerking Spr hoopte nu dnt n de V olg nde vergadering als dit voorstel aan de orde komt van eon politieken trijd geen sprake zal zijn I lUe r pe 1 1 a 1 1 e inzake he gas Do beer van der Want vroeg en V ei krp g nog het woon over de gaarantsoenïH nngBmttatregelen Hij z e destijds de opheffing von de toen bestaande rtntMieneerlngsbepalingen te hebben betreurd Wan men toen z i bij die regeling gebleven men zou er thans boter vooï etaan De huidige regeling acht spr niet billijk Voor hui en industrie ia een betere regeling gcwonscht Am de huidige welk trouwens lietrekkelijk weinig besulntging zal knnnri opleveren Ook voor de electriciteiï dient een rsntsoeneeringssysloom te worden doorgevoeld Tbann wordt het verbruik aangenmedlad terwijl aanvankelijk afsnijding hij overschrijding is toegepast Do Voorzitter bestreed dat ala de vorige rantsoeneeringKmaatregel was voortgezet en er zoodoende een overschot verkregen WSH mftn er beter voor zoa Iwbben gentian Dit 1 echter niet julet De voorraden zouden eenvoudig in mindering vivn de d ottribittleaanvoer zijn gekomen Inln ehen wordt zooala h t tbanfli gaat nog niet genoeg Iteznlnlgd de maatregelen zutlin dnn ook herzien moeten worden daar nog dagelijks GOO kub U te veel wordt gebruikt Ook de prijzen zullen moetw worden heri ien Bij en vorig desbetreffend voorfitel beeft de lUad de door B en W aangegeven prijhverliooging meenen te mofïeo witzigen t4mlfl dien is echter met meer verliefl nog gewerkt Als men bedenkt dat toen de kof tprijs 15 ets per M bedroeg en deze tlians reeds 20 ctsi bedraagt hoopte spr ilol de Uaad aan een te verwachten prijsherziening zooveel mogelijk zal medewerk on Tk vergadering werd daarop het wsb bijno 12 uur door den Voordtter gesloten TWEEDE KAMER Vergadering van 17 Mei De Voorïittar deelde med dat de c itrale a d elin r n besloten hebben op 28 Mei te onderzoeken de wetBontwerpen betrrf fende de wö i in der Oorlogwrinatbelaating en de Scheuring van Weiland Het wj tot instelling van een Handeli re i ter werd aang K nen met 44 tefir stemmen Aan de orde kwam daarna het wetsontwerp Schepenvorderingswet De heer Van Doorn u J wees op lej moffelijke Internationale gewlgro w h t MDden van een convooi naar Indie of h t cowvooi vellif de reis 2al toinni lalMike iilionné Hii r oor eveuals In andere bowaarplotttMm een gedeelte wordt gereserveerd zoodttl zij aioi zoo waoboplg lang naar bun rijwiel beboev n te zoeken is de uitbreiding een ware uitkomst om nog niet te spjeke t van hH a 9 genot voor de facultative klanten In den laatstee tijd werd bet een ware revolutie toestand ook al in verband met de opheffing van de tramdlen aoar llodegruven PottarUMi Mejuffr 11 A van Drimten loauloorbedieude 2e kl bij den post en telflgraofdliisl beeft met Ingang van 1 Mei op haar verzoek iMtrvoI ontolag gekregen Nationaal Conconni y ooiiH ul U eerder Sh gemeld zal de jttiig ereenigiiig üoudtt op den eerstenen lueMliii i mK terdag een groot Natioluvaf t OU üiirr bouden op Itet ciportterrein aan den Mfiiuf i lori weg alhier Voor hel uowoiir voor Harinonicvoreenigingen FaniariH orpi i n n iemengde llangvoreenigingeii beuben aieb een lö tal Verecnigiugen ge mnenlijk MX U ilei lne nerH opgegeven JJü Jerttiviteiten orden hedenavond reeds ingeleid met iva bul cbanipêtie op bet sportterrein jMn dm Groaf Flonaweg waar een liermeHse d tn S gporgauiHoerd iH Het oigeiilijKe concours zali wurd n ingeleid doOr een feestrede van burgemvoster iMijH ttlR oere voor ittor van bet eereco mit Na aftoop vau bet eonoours zal dan nog een imirwehweitMtrgd volgen terwijl een avondfeest met bal chainpfitre don wederom den dag Ijesluit zal Hierbij zij er aan herinnerd dat do voorgenonten optocht van deelnenifude vercenigingen door de Mü welke gelijk aanvankelijk waa bepaiiUl voor den aanvang van bat oonuoiirh te huif twaalf zou pleats hebben niet doorgaat l it ozonderit de inleidende feeMtrede 1k overigtn het program van den tweeden concourMag gelijkluidend aan dat op eersten i inkKtenlag behalve da tot slot dien avond een groot vnurwork zal worden ontstoken oor de v erechillende tijdeVerdeeliugtii en toegangspryaon verwijzen wij hierbij naar de üesMreffondc tKlverlentle in dit blud Dat de animo voor e n en aiulor groot zal zijn meenen wij wel to mogen voorwpelli n en het zomerweer bel0 pn goede te zulb n medewerken Rechtsbronnen der stad Gouda AU jongste deel van de werken der ereeniging tol iiilgaa der Bronnen van het Oud Vader londöcbe Roclit gevestigd te lUreclit tweede leeks no lö iiitg Mart Nijhoff den ilaagj versöheen on aai Oiideir dezen titel oen voor du koniii der geschiedenis van Gouda oer belangrijk boek Het bevat de recbtal ronnen de wettelijke voorsoiirlften die in onze ntad door de overheid liepaoW zijn vóór 21 funl 1572 den dag waarop do stad voor den pcms van Oranje werd ingenomen Du7 e grens stelde zicb de laatstfl bewerker mr A Meerkamp van Embden Het in toch nog een Ujvig deel geworden behalve de inleiding HTi bladaijilfta tedeoUelijk ih opgenomen het Verluiefljoeek loopende van I3yO UÏ in bun geheel ijn overgenomeiL de drie oudste keurboeken van llBH lObti gedeeltelijk weer bet vierde keurboek vervotaens de rowlfli bapsboeken van 14t 5 1572 Voor zoover ze keuren en verordenlngMl van blijvemien aard bevatten daarbij nog afzonderlijk keuren op de draperie van 15 5 en Coetumen vermoedelijk van 1570 nlleii naar oopie van op tiet archief alhier beniBtende rtnkken Ëoo rijke KCbat aii be nite i der oiido Goudf cbe rogiH r iig Wat ook bij een oppervlakkige lezing bet meest opvolt Ih hij vpi l versi hij de gelijl eni meHheHhoden SiaatHZorg kende men in die lang vervlogen dagen niet als nu w stedelijke zorg Een imlen aan bet slot geeft een helderover ieht over den Inhoud van bet boek ihil door liefhebbers en bt Iangstetlendeai indé Goudwhe oiulheld met vniebt kan worden ger iadpleeg l H BOSKOOP Tot tijdelijk onderwij eres aan de openbare a ool Is door Burgemeester en Wethouders benoemd Mej J M Lolku uit SeJiiedam In deze gemeente sijn een serflMikt mef 5 manflrhapipen ingekwartierd voor het omlerzoek dor lading van voorbijvarende sehopen en om te controleerem dat door voertuigen welke de Gouweibruc paneeeren geen mokkelwaar wtwdt vervoerd GOUDEBAK Drie kinderen waren gisteren in een sohonw aan t spelen By faan pogingen om visohjes te grijpen aïaof die zich zoo maar grijpen laten viel het drietal te water Gelukkig werd het oogelnk opgemerkt Hoor den arbeider P Kok die alle drie op het droffe kon brengen Met de schrik en een friach bad kwamen de kinderen er af Het laatste waa nog niet soo kwaad met het warme weer UBBUWLnL Aon don l9 er F H B Brack burg iiKHMtr van Reeuwljk Ig een p n ioen verle nd vnn f 84 V Uit den Geidsckei Raad In een drukkende atnioafeer heeft de Goudeehe Raad gisteren vier uren aaneen vergaderd Tot het nüddemacfatal uur bijna was hU byeen Aanvaakaiyk ww da stenuninv gadrukt maar laaiMmatiiand kwam er levendiglwid in de dlflcuasies an aan het eind van den avond le k het of de donderkoppen die bulten dralgden tot uit barfiting te komen ook daar binnen in den t oudflchen Raad zich wilden ontlasten in felle stagan Maar het zwerk is opgeklaard en de dorikere wolken zUn wagcevaagd Zoo ElJn ook de gentoaderen van een deel der vroede mannen tot aanvankelijike rust gekomen Velerlei zaken waran ditmaal aan de orde gesteld zaken van prlncipÜ len aard naken ook van groote economisahe beteekenie Allereerst vestigen wij de aandacht op het ingekomen adres van de RestanratleOonwnissie der Groote of St andc ïk waai4 Ur nu de 10 Jaren waarvoor de subsidie van ƒ 1000 s jaars ie toegvetaan zUn verstreken opnieuw deae soUldle voor 10 jaren wordt gevraagd Het ligt natuur lijk geheel in de l jn dat Gouda btyft medewerken tot het reetaureeren van het schitterend nwnument dat de Sft Janskerk met haar glazen is De quaestie Van TilimuT i al het gemeahte drufcwerfc heeft gisterenavond heel wat discussie veroorzaidit Dr Hoffïnann heeft het praeadvies om niet aan adressant e vereoA te voldoen voor hü zich bü een der ericende organisaties had aangesloten bestreden op grond dat geen staatsreohterljjke geregelde bedrijfsorganisatie ala nog bestaat en dus geen burger kan worden gedwongen om zich te organiseeren om daaidoor alleen in de temien van levering aan de gemeente te vallen Dat is een principieel motief al heeft het door de ragelin en die van RÜkswege in dat opzicht voor eiiron departementen zUn getroffen alle praetiacbe beteekeuis verloren En o wordt iet principe aangetast door de in itelling van regeeringswege van een leerstoel te Delft waardoor bepaald is in welke richting de bedrilfaorganisatie zich moet beween De andere motieven men kan ze in het verslag lezen zijn van geen beteekenia of zijn uttliteitaoverwegin n die bulten deze zaak mN eten ataan Hen kent ons standpont in deze wU meenen dat het op den we van de ovei4ieid nroet lig gen geen veihoudingen in het levMi te roepen die op de geleideiyke ontwikkeling van betere sociale toestanden in den weig staan Het verwondert om dan ook in byzondere mate dat voorstanders eener collectieve arbeidaovereenkwnst zich t en dit praeadvies he en verzet De heer Muyiwljk sprak gisterenavond van inconsequentie maar het komt ons voor dat de heeren Hoffman es die zich voorstanders van een colleetdaf aii elderseontract noemen in deae juist uitermate inoonseqncint zijn geweest door tegen te gepoman He praeadvies is varï en Na 1919 kan dus een nieuwe regeling vonden getroffen Het vervolg van dit overzicht wordt Dinadag opgenomen SPORT VoatkaL Niettegenstaande het schoone eomersche weer tot zeilen of roeien noodt desnoods tot fietsen of tennis als het diidrvoor tenminato niet te warm in zal er morgen gevoetbald moeten worden en Maandag ook nog De N V B laat de kampioenswedstrijden doorgaan Zondag Go ahead Ajai en Maandag Aiax Go ahead Zondag A F C Be Qnick en Maandag weer omgekeerd Zon er zooveel bezwaar aan verbonden zgn die wedstrijden in de avondnren te spelen in plaats van om 2 nnr Als de zon met smeltenden kcaoht op 25 zwoegende mensoben brandt lijkt het ons geen pleiziertie den wintersport voetbal te beoefenen vooral niet in dergelijke wedstrijden Ook in Gonda voetballen we Zondagavond half 7 tenminate een veratandigen tijd speelt T O P 2 tegen Olympia 3 op het terrein aan de Karnemelksloot Maandag 2 oor moest gespeeld worden ala eindstrijd voor het wisielkmis G V B Gouda T O P Naar men ons mededeelt heeft T O P echter den wedstrgd gewonneq gegeven omdat Gondft niet in uitstel bewilligde en zij T O P in Alphen aan serie wed at rigden wilde deelnemen £ rg handig lykt ona de zaak niet bealist immers bij den eindatryd moet T O P verdedigen wat zij vorig jaar won nJ het wiaselkmia van den G V B uitgeloofd door den heer Hardeman tevens eerelid van T O P zelve daargelaten dat niet alleen Gouda maar ook de O V B financieel belang beeft bij deic ontmoeting In plaats daarvan zal Gonda nn vriendaohappemk ipelen tegen de relerves van V O C uit Rotterdam ook tegen roodzwart dua die in de reserve Ie klaase N V B speelt Als het niet te warm ia gaan we toch nog een kgkje nemen GEBIENQDE BEBICHTEN Paging t t ap tei ma ge In Den Haag heeft m ent brutale poging tot apionnage ontdekt Op zekeren dag kwam men aan het algemeen hooMkwartler tot da ontdafcUnf dat zekere geheime documenten warden var mist De recb lie te s Gravw a die onmiddeilt k van de veldwUning op de hoogta werd gastetd mocht het reeds vrü spoadlf gelukken de hand te leggen op een Hollander van geboorte die Jarenlang in Brussel heeft gewoond zekeren Limtturg die da stukken nog in lUn bezit had Wel had hU ze reeds aan etn vert g nwt ordiffer van am der belHgerente mogendheden ton veikoop aangeboden maar op het moment van stJn aanhouding was de transactie nog niet afgesloten Llmbang werd in venakerde b warin geet na vooraf aan een langdurig verhoor te zUn onderworpen In dit veilHMr deelde hij onder meer mede dat de stuk ken hem ter hand waren gwtold door zakeren Zadelhof die by de r eherche bekend staat ale agent van de aooganaamdle Oeutsdie Abwehrstelle een dienst die er op gericht is de spionna pogingen van vijandtlüke z de tegen te werken Zadelhof werd daan eveneens gearresteerd en naar het huis van bewaring overgebracht AUVERTENTIIN VxiLOoro JBANNETTE WAI8V1S2 n BRAM MOGBNOORFP Dm Haag friamtraai 91 Ooudi Kiraamalkdooi SS Naar wö nog vernamen zal de officier van justitie verzoeken dat dez zaak voor de rechtbank met gesloten deuren beban deld wordt KUNST JoMph PenÜHMr 70 Jaar Den a SfltPti Wel viert de ook hjer te tanile ekende en gewfiardeerde muziekmeester uit InnRbrllek zijn TOnten geboortedag Sedert 1 75 is bil direotenr van het eon rvalorluin lo Innsbruck welke nm iek ehoiI onder zijn IHdlngi tot ootcn bloei wsrii en van l e aagriJKen Invloed vvnH 0 1 het ntiizlekleven Als toondlchter Ift bii r Inilten zijn vaderland bekend vooral door zijn liederen en koren Zijn zoon m de bekende pianist van denzeifden nnani die voa vsak hier te lande optreedt LAATSTE BEBICHTEN UidWMmtMlai Met betrekking tot het ae Ktm ervotam nopeni de motie Ter Ijaan betreffende de Toorgenomen daagaobe Oefeningen voor de reierve Undweer bataillons wordt door on vernomen dat de oefening op de aangegeven data bepaald blgft omdat het èn met het oog op het landsbelang èn met het oog op dat van de dienatpliohtigen niet verantwoord wordt geacht in de tegenwoordige omstandisheden oefeningen achterwege ie laten welke beoogen troepen die bij 2e mobiliaatie teratond een oorlogataak enllen hebben voor de vervalling van die taak onvoorbereid te laten Teiegraflscli Weerbericht Hoogste barometerstand 766 t Voord Oost Daitsohland Laagste barometerstand 760 3 te Hernosand Verwachting Zwakke tot matige wind aanvankelijk oit zoidelgke richtingen licht tot zwaar bewolkt meest droog behoadens kans op onweer vry warm BUBOEBUJKE STAND iOHDA iriEnOltEN li Mei OanUil n loham iiiIi i lN H IM u i S O d p ii i a f i Maxifl d V li A Wilt nl iirg on I I mirit f 17 Maartje lohwna Su caniia il v Cl fock ii f Meijer ONDKRTnnrWI A KmIkt mi M F M Spiuu Th Kok on H Nedcrholl Il ml nl irg m A M P I BujonB A M t f Korte rn M M van Bens kom ir Dekker en P van Maaren I 1 II H n Lent ra C II M Wil ÓvF RIiEDEN IS JW Wlllsoi Stobbe ld Allda MeUer 1 16 Ifat Maria van dar Bmi wed v M 1 B ran Nldek 76 j Maris De Uuider 42 J 17 Mei CorneHs T Veigeer 801 H ASTHKCHT OEHOREN Geene flKTHOIIffD K Ondijk en A van der ir l 1 Donk en M van Eijv RIJWIELMIIGIIZMN J HULLEMAÜ LANOE TIENDEWE O 5 TELEF 350 üliit iir lirprs E II I Imr Hiii Ipil n Ejjiiiili ljjwiiiii Bon ta ltepai Mi lnrlaMlna 24 1813 Atelier Th TUKKER Belde Feestdagen geopend 10 6 uur Adrei toot 1729 sa PIJN PORTRKTWKRK Briefkaartfoto s ii inii iiliiifii ii mrt il tniu Unr MIQNONPOTO S In vmohlllMdi maten LMSTBN FOTOARTIKBLBN 04 OMUIDA PlPfita F m