Goudsche Courant, dinsdag 21 mei 1918

fMo lawo lil Ierland is dan i u de etrgd ont brAudi l n ili dt onderKttiiing vaardigde een lirocfamalie iiit waarin hij aankoiuUgd i ilH on l ujt3cho Bamowswwing ont toM 1 waarti n de uoocbgo maatrtge ieu ziwden wordwi genomen Hij deed ilAari eoii beroep op do wejgezinde ele üirbten om te helpen het complot te oti df rilrtikken Dat vfua het eerrte bericht 1 Kort daar ep kwamen dan de tetegranunen melden dat Uirijke arr tatlën hadden pl uits ge t ndon onder de in hechtenis jijeuouenen waren alle i a riefnentsleden der Suui1 uiier i Dat deed de beteekenls van de vorige proclamatie duidelijk uitkomen De 8tri d wai oiUhrand waardoor thaQ s eike ver oening wet uitgesloten zal zijn Hebben de onderdrukte bloedige oolusten ItT inn Felners in April 1M6 een wrok fdiutn die echter door een tactvol Ie Iful int een oojüiproiliiB beloofde Ie lelden nu is jiieu daar verder van af dan te TMtn De gearresteerden zullen de mar tftiren wotden voor de zaak der lersche fti id ffat het woord Duitsche saMi wuiAC In de jweolaiaaUe bediUdi fltt Bctajnt dat men door het Duitsche rtaupel op het compl ol dat is hier zooali W0 weten het e m ttgaau van ölon FeJi eiB en Nationalisten gesteund door do f telijkheid tégen de Invoering vanden dieUfilpHclri te dniJtken deze beweenlsg In de oogen on de Engelsehen te hato i J er wilde maken alsanede ter zeohti rdlging van een gew 4ddadte opiroden Dat er echter Duitech jfold aehter z t Is Diet onm aanschijniiJJc en dat er aker leren te vinden zullen zijn die om bunj doei legon Oroot B rUianje te bereiken niet van Duitóehe hulp afkeerig zij Ifli aannemolijki Shortt de minister voor i Iflriand lichtte de proclamatie al dus tor dat de lersohe reg eering Volko mon weet dat het aantal lepscho mannen en vrouwen die Aetlef met den Dw chen vijand sammiweHlipn aeer klrin is maar oüluidt het velen kunnen er onbe wuflt WJ worden bednoldcen De tadr Jie aivestaties en die der iel der zuilen er in wsehen niet toe Mjdra en spoedig ordelijker tMstanden te ver luiigpn Iatc ieBideel het zal nu bard tegen bard gaan En dat op t tijdstip dat E land s n troepen wwarlijk beter ge hruiken kan dan ter b striJ4Hag van Mo levens mlddulonvoorz i e u 1 n g Dondirdag had in Italië een mintaterr ad plaati dlu elitlijke uren duurde oo iv r n duor allo luiiÜHlorN word deelgo nomen 11 et graangebrek D Nordd Allgtm Ztg meldt dM da staatNM MJ otArtR van hot departement voor ilti lovorMmlddflenvoorxlfViing Von Woldow lo de ondorstaatM ocrotarls Uraun eu Von Graevonilz zioh naar Klef hebben be govon om aan te dringen op eaotloren Invoer I o Engelaoho duikbooten Aangaande de operaties der Ëngolscha liükbiKKen In dfl Oostzoo doolt de admiraliteit modo dat zij de viJaDdeliJke wtrljdkfMuliten voortdurend aaavieje on tolatordeii on oon waati4Aam oog hieldon op de bowe t ngen dor Dultsohe vloot mot hot gsvolg lat do DuliHtho Mohepen ton aio in de hivon bleyw Oorlojfsoullua $ De U er heoft beslptt n aan achttoreniv vaii fit vordj ig ngsworkon van Maritobiirg de namou to geven aan de goneraals Itfatownson Eiohliorn Woyrsch Ludendorff GaiHuitz i iioU i IranrbilH eh Otto von Ui low Vredosbemoeiiogeh Zal do Internationale conferentie toch nogkomen f Verledou jaar om dezen tijd legdon de oitfljdtgo sootaliHtou don eeratm oodfilag fst voor t Stookbo n Thansgii ii v r gttruphtm over een vredesooo ir uiio dfT oit iJdlg n welk in Zwlt erl i iid giüti udtn iou vvQrdtn m Qamosniu ihtt It or dng n ooti bUoenkomet InOn Haag v v iiit ii Haarover ïou zij wel piei mij epfo ki n Plaag mij nlett Ik moet haar ovor jon vertellMi Altijd maar over ou Nu weet je het W of ie het nlot zoudt geweten hebbenl rcttrtion verwijderde zich üyi jj atin tm Vifal Hop naar bet doek naifi pAlet on lienseet en sobllderde Zijn hW beefde Dot was hMU nog nooU geleurd JIiJ moo t ziek zijn Pat zou nIJ wel fkverw nnen gelnakk 4ljker dan hot an4ere ÜM ea ziek zijn Wis had dat kunnen doitkMi HIJ zelf zeker niet De ugenacb mod iritoe zelf ondervinden Ook j lekzijn Voordat de nlouwe dds van jyUJaja don aeUlder verliet zeMe bij Ie vroa nlot naar oini t U nr van jiaar let te fMB ea Ik dacht maar Ait je f pMM I V JN zoudt hooron JHet gaal baar zoker goed D e ts als m OU P bfj Uy lOs do eeuwige sneeuw ea de g ii btT bij OOK beigen Wij zijn gpedo camerftden es tt tJiTen tot ook Dakr is olet san te Tc nderoii Niet Io y andereo En Mjch is itj naijverig Wlo mMJv rlgr Op wW Dal W ag Je tjcpf Zij Jieten zich bij het gnwn i t storen 4oor hun mansdM sn medobewonor het dior der wkldMtnler boKhouwde öen eenzamen man misschien als een st epsel wa4 op jacht werd gamaekt dat evenM w Ueriiaveu waar geen verv MgeDr kon kooien en geen obot uHncbt worden I gedaan een toevlucht vond Het waeJKemd de hut van den fcInizeBear ate w r vcame kudden on wea te zien HetbfOdere gehild der Uokjes eMhntk wells w ar let AUacn dlohf bIJ het fads knrsmen fl gBHBen eeos gebcHrdo Bet dat Coux eü zall8 in aijn atbUor het bezoek van een sèMigen bok ontvfog De earwoamH e oude lieer etorid vesbaasd voor dos Kur 8t uars doek mmt Mg het toeh niet voor de wn4celiikheid zoools de ïalgcitó van im Q ielc ehen neeeter t enf obBdwij deden tot getnk van aohddentuk Vital kwam hsaoht vaerriad m nieuws 2 wMWfcto doer de gemeente ont i Si MO D t moeBt Gout tr ÜP a Nottrii N F CAMBIER VAN NOOTEN U OOUOA Ml op MAANDAQ 10 JUNI 191S én TODd 7 Mr io hol l Ds Zalu d Markt tldMt publish vsrkoopsa d vollonds M Gouds Iclc eo OaPOMMMd f w ii w l No 1 EcB leftr solide nodsrii He ntnliuis nst ERF so TUlN a d Wnthtven no 19 aast sAtonderlUken ksnioorinfanf s d Pcpsr irssl r oi 4 Aran bevstiends bensdenfoorksner en uille blnnenierre eciksmer prsskksmer ksnloor keuken sn keldsr en b9T o 4 kamst bcfUuner en folder m i dlenltbodeaknin r Hsl pand crkear Io zeer oed n itaat vsn onderhoud beeft oirersl feichllderde plalbada en landen U fcbeel van eleclrlache llchl etaidinfcn vooralen en In al en ebruik No 2 Een goed onderhouden Woonhul en ERF naaal hti vori e no 18 Niet ysriiuurd No 3 Bon dito IMfoonhuls lliH ERP n TUIN Bleekenlnfel no 20 Vtrfauurd lol 1 Noromlwr voor f265 per Jaar Noi 3 S DfU dllo Woonhuizen mal 2 afa BOVENWONINGEN ERVEN en QROND a d Pepantraai aoi 68 70 72 en Kul ratraal noi 2 ea 4 Verhuurd no 68 par 3 mnd voor f37 50 no 70 per mod voor f 13 75 noi 72 2 an 4 raapeclleralljk per week voor r2 r2 10 en f 1 30 nsasnm LL SPECIAU PINKSTERAANBIEDINQEN IH MKniCIISTOMEB MANTELS ILOOSES ROKKEN ORPOT rS MUNE SORTEERrNe 17 9s huis wsnsf ds H0I FII8TEEQ LBOAHT ZIJN MIJNE MWELLEN Rf T C D tfk tk KM LAAO ZUN MUNE PRUZEN Wl ICifIjlMIVIii mr t Ptakitinlii infud tat 7 uur S o Daarwaardor 1 1 r DEN BOER te Oouda Fluwaalaiialalal 10 Telaf 252 Il Toornameni za r nfioailig publiek te rarkoopeo Io da Sociëteit On Gcnoc o Een bolangpijke partij xssr goad ondsphouden meubelen en sndsps goedepan Met het oog op de plaaltrulinie wordt menveraocht aich voor inbren ten ipoedlgila teTervoclan lot den makelaar I VAN DANTZIG Wiii Ta T GouD i 1749 19 W ASQHIWeeSTER SCVlUAflD in aan SloomwaaKhari la Rotterdam eenigaaini bekend met ttoomkalol en nachineriSn Br met opgave van aanbavaling en verlangd aalarii lati P 816 N V v h Adv fcnr C W BBTCKE Coo al a l 68 ROTTERDAM 1802 20 Ondergeteekendfo geven hiermede kennis hunne zakep den 2e Pinlisterilag gesloten zullen zijn Woonhuis en ERF a d Kuiperilraai no 6 Per mnd vcrhuufd Toor f 7 No 7 Een dito Woonhuis en ERF a d Kuiperiiraat no 10 Per week verhuurd voor f 2 62 Nö 8 Een perceel Souwtoppoln naaei hel vorige perceel Noe 911 Twee W Q inhulz9n nel 1 afii BOVENWONINQ WOONHUISJE daaracbtar ERVEN eo OROND a d Rulper traat 14 16 18 en 20 Per week verhuurd no 14 voor f275 no 16 voor f330 no 18 voor f l n ao 20 voor f 3 20 De perc njn te bexichti en en wel no 1 6 8 en 10 Juni a i van 2 tot 4 uur op vertoon van loe an abewrji te verkrijgen ten kan On vaa geaagdeii notani de overige perc de laatale 3 werkdagen voor en op den verkoop nvan 10 12 en 2 4 uur e aanvaarden op den betaaldag der kooppelialngen voor perc 1 en 2 uiterlijk 1 Auguilui a eo voor de overige perc 11 Juli aa Verdere inlichttogen geeft geiegde notsrip No 6 1 dito 1801 40 GEBK BISnNG J L f RUNS Extra PINKSTERPROBRAMMA in t de groote Siucesfllin IN DAGEN VANSTRIJD 8root Spannind Ogrlogtdraiiu In lor fdMiIngan uit da hadan daagaeha krlJt Baaiand van bagbi tat alnd Ppaohivoil foto s Ean UJiondar mooi film mat warfcittjka BpniintR uit da vuurllnla En verder 1806 60 hoogst konisGh Bijproiriiniiia Beide Pinkigerdagen 2 uur Matinee on verder doorloopenda Voorstallingsa PETIT ft Co WED A PINO S S VAN PÜMTZIG M RKT4 aOUDA 1726 40 VBRKItltlQVAAR TRICOT GOEDEREN Vfa JANSEN TILAIVUS Vriezenveen S Verlangt U sterk Schoeisel Een adres De Goedkoope Winkel f verkril sl n 1799 81 e IM K ALITEIT HET B TE 1270 30 I IM PRIJS NIÉT LAAeST f Opeqhafe Verkopping ts Haastrsoifli op WOBNUIAa rt NU l Hf dei mor ani 11 nrwa m hat KoJ ui Tfn dep Hatr R JAANB8 ten OTentaan van ü KOKMAN e STEEDS HET NIEUWSTE Dames smisn Mwr ultflovallon haap sulnifl op Om olkonwonsoht kapsolxaakkNiridiSi Ipton vopvaap iimin MJ 1724 23 H P VAN WliNfiUKDEN KAPPER OOUDA TE HAASTRECHT No t geteekeod B 247 tn een poort san de Orooie Haven met MQ STUIHen VRUCHTBOOMEN Verhuurd bij de weeft vQor flSO Ne 3 geteekend B 24St gcl g n perceel Ko I met MOESTUIN SCHUUR en LOODS Verhuurd bij de week voor f 065 De perceelen aijn te tamen groot 2 aren 45 cenUaien 1708 29 Te bMichligen Dinsdag van 8 tot 12 en 2 tot 4 uren en Woenedag voor de veiling M KLEIWEG 1 HOEK TURFMARKT I SANGUINOSE VlniMi ffflBulintum In vanit Krachtig auiver plantaaadig middel biJ bloadarmosde lenuwawakte algemeene Heeft geen eehadelilke nevenwerking Tivccmalcn daaga en eetlepel ii in de nieette gevallen voldoende Verf 2 6 4 MI l fl U Bi alle Apotheltef en DrogUten VAN DAM Co da NoUriaaan ILOBM la OnifBN ff WILDmVANCK DE Bl BtlOqwr la LORMBNDAAL lullen Of nadel la be patan da an M ém maand Jiml Mtf Voor d i edflA lll Heer Mr P WILJKRVANCK m LHOOURT DrlB4iA Uc iilarp lagen boi f n il nte w i Qii deooBflbosscbfifli Elecfrotecimi sch Bureau Turion lil I 1 1 Aanlil aii üclit in KoclÉstiÉlik J F W TÜRION Telef 326 LANGE TIENDEWEG 24 d Riemerstraat 2k 4 Dan Haag IWUtll geleien aan of nabij dan grinlweg OlHilEN BALKBRUa op ca IQ nuten ftHod vw kei Qiniudiau l en aap den l rlnl qMH l jWl H onder OilMEN lamen grool 80 35 81 HA AanVaardjM voorjaar 19i9 1776 Unildj uit de liand la koQfi Aanwijaar A PAARHUIS op l Emiland kamfer epe teg ü jnottQp hebt fi ngewend Deee middelen ktmnen de motten hoogqtctns verjagon Omnh U oht r y M n l mffff nif B t wo i4 j6 mottenmiddel Qi OBOt doodt de rnq tv en mottenkiemeo 1808 40 Te öfludA verkrygb 8r bfl ANTON COOPS R gi i WjjSstr 29 ft awèi Will Jpliillf GAEANTOL Hierin houden de ciefen alchminalana aan jaar laag goedVerkrl r S parpak e voldoe voor 100 k 120 eieren bl 1804 15 Qoedkoopfte PlPim yU vesr irii ittof AéverteeK in dit Blad mr tapilP tiff TOO Inuaiji tamVkaHMaMu 21 MÊaoMGooÊmï SPZliiSi mt KVi Sladhuisstttij RoTTEROflH sr fTr i uai lOSO 2 ZATERPAG Groote 9chol 1796 an 17 Schelifisch MAANDAO Groofe Schol D WALTZ KariiMiielksioot AAN BESTEDING De N V OOUDSCHE GLUCOSE FABRIEK te GOUDA zal op 31 MEI 1918 des voorm ten IOV3 uur te haren kantore in bet openbaar trachten ati Ie besteden i Het wedsr opbouwen van het afgebrande gedeelte van de fabriek voor Sagoberelding Bestek en teekenmg è f 2 perstel bg P D STUURMAN Bouwkundige Waddinveen 1782 24 Voor den Kaashandel VRMWIMfAAVrf lun KHtwiMwdiKwnteii Ifptraffwille 49 proiluQltif KW Ka viMr 1 HM 4tt l0 9 KMkf mr Bü 20 atnka milt Ijfl M t I S Iranao par pi M I 1 DBUUBBU A BRINKMAN ft ZOON MARKT 31 GOUDA Mill llf IMUIWI Mevrpuw BEROWAN VERL08KUNBI0E SpraakHur a 4 unr PIJIMOOMaTR T 41 CDuinMrO 1085 BEmn m it m v i Pr ai rtwll wm üKT B OOiOalk ♦ rtll i VAN LOON 10 Wk WOLVF C WAARDEWIER£N inliailMitiioulni levert DrulfkA 4 UlJÉlHlIZtM IIARKT 31 Tel 82 7 elanrjjSMiig VERSCHIJNT DAGELUks Dtiisda 91 Alei D l BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNISHKNmniUSi per hmu t UI per week U MM met ZeadxAied fittmmtiui A tw umnw te a wixtei ilmHI ka aaafwua aan au baieaoi HABET 11 GOVOA kf na Btai lan kn a l a niW ea de p tkaatona ADraBmnrriBPBIISi uit Oeoda m latakea behoorwle ti4 dMb rfkriag i Ir nceU MO alk ngal awar U iTu Mtea Oooda aa daa beaorgkrfai i I t aoala MS aUipMedaa Ml AdrariatliB Taa puUlak mmakaMiUadaa II IHauONDm HBDSOBBUNOINi 1 a tJi alk nfd naar ItM Of dn Toorpafiaa 60 kma Gmrea adnrtaaUla aa AdrartaatUa knaaia waidaa lafauadaa d daUwa AdrartiBB aliiiHrtg aa aa A pa Kedacdet Tclef latere 545 B i I r iiii nïf i riiu l i iTmT r fdmioiitnitie I T lef Intcro 82 Bureau MARKT 31 GOUDA warf nlot bijster hoopvol gestemd l i ngoWiW aao aj to o MorUootwrt bciirtenisAcn voor df aak der geallieerden schuilt nlot ondtri Mdiat moet worden Qoneraal Mannorsheim ia 1 Uoi aan het lH ofd van do Finsi troepen II e 1 i 11 g f o r B Mnnongetfokken en beeft aich naar tjeti rin ohtn Senaat bege en In oen begroetlaglirede gaf bij d i Wt nach van het Finaohe leger te kennen dat Finland in een moqimihle veranderd zou worden H la Hufvuit dankte in naam v ii htt vaderland hot leger voor iljn da tpero en bevrijdende odon doch ging de toen poliogen van Maitnersheim met stiliVMjgen voorbij uigens oen telegram uit Iklsingfors aan en lm Dagiiladot t J de Fiiische stnaat voornemens om alfti den X aitddag oor te stellen aan ddit vjiorzit er van dPii senaat de souverelni macht ovor te dragen Hoewel de Jong 1 innen en de Agrariërs 4iüh ligen dit jklan verxstten gelooft men to h dat het gelukken zal Men maakt daaruit de gevoigtrekklny dat de verandering in Finland In een mouarcble voor iiet oogenUlk uitgesteld is S ni u t s ht t op een werf te Q mgw gomprokou in gozegd dat de vljan tbaos do 1 t rg ten lilap voorbereidt noodzakf lijk u duJ4 bilt ifi atiintteri ais t i ztlf op dat do arbv ldtw aj hun kiachtcH li pannefl om den oorlog te win nin in t bvJ der nienaehlieid natuur lyk t zooais iminerd Jiepl don oorlog om do helanc n d r MHiHÉéMM gsstreden wordt I iSnHite Jiet niet nA het or bij to vü gen apdat men tooh vooral oitt zou donkfoi dat er baatzucht in t spel isl Holneen al dlo honderddufzenden vermoorden elkaar uit louteren Ojaiuclfmniln Do bprak men vroeger aan geaUieerds zijde Xan een ËntonteHDf onslef dat los zcm komau nu vergenoegt men zich dus met het staan blijven d vijand mag zich dan te pletter loopen t Is waar t resultaat kan t zeUde zijn en een leder vindt immers steeds een uitleg en zijnen gunste t Kn waK de rredesbemoellngen betrof nu Simit Men mot t zicli ov erigemi nlot zoo met dn diplomatie bonio ien l want eu I lalAuk waarlijk erg aannemolijk boe ka 1 mtn met elkaar pnUcn In teU keus onthullingen n orden gedaan en besoIuitdlg ogon tegen de polsonden worden Ingtbrafht f ngo is mislukt i i hon om iiats oen pojtlng der l ran Koiumelberg to huioveren OE OORLOG De opstenil in Iei4 m In Finland Smuts Na I arijs iioelt thMA ook Dondeu weer efn vli oi aan al te verduren gehad o don eontea Plnkatcvdog avondb Iaat iir l t ube vliegers zijn daarbij e vokl br zij II e HUer veel bomuwn gitworpen diu oon aanzienlijke sobode ver oorzoakt hebben gelijk het Britaolio olÜcieile bvriöht erkeiU Te Xdoden zljo 17 mannen 14 vrouwen en tl klndeimi t loo l Do oaod ht vardient nog eni lel crain uit Wa hington waarin wordt ameldhet totfatipdluinien van ooit schikking tti ecihen de btuentemogesidbeden Ji n en China Oj nt hot l ea tier en van d n vrede in het verre Ooaten tegen de Duitsche Ind ringlttfi I over den oorlaga Hsptling sptimisla Amsrlkii s sirijda Vmi de frenttin Hel wsm Oosteiit ON8 OVÜBHOHT OptlniistiBoJier over de vrod kansen hi eft H e r 1 1 1 n g de Duitsche rljkskau seiier zich uitgelaten in oen Interview dat hij diMi Berlijnschen correspondent an hot HongBarMche blad Az blui toostond Zi lie ultiG Htjrtllng hot vaeto vertrouwen 011 ineor kon hij op t oogoiihILk niet zeggm dut de vordore gebeurtenissen In heti Wobten nog dit jaar tot het olnde vanden OOI log zmllen lelden on dat dan het in dea oorlog beproefde verbond tueschen Dultschtand en Oostenrijk Iloi rgo loti ogMi zal komen Dat de Entente naar aanleiding van het sliiiion van zulk een m4ddeD ËUE0peesclieni vrodee4 oud begint to dreigtn luet deneco noiulscbMi oorlog verwonderde Hertli g nlot Wanneer de wereld zich eens tot een rodeehond aaneew Iuit dan zal Duitisdii1 land merkte HirUing m t eon scoptlach lachjo op naar aainleidiag van do vraagj j er 04 n Vrodenboi dor ftloten zonder aarzelen on mol re gde toetreden Do togenwoordige omstaiKUgMen g vesl z l daarojp echter zoor weinig hoop 1 President irttson lISSTt Zaterd vond een rode gejiouden bij wijze van Inleiding tot den pro S4lMid i voldi wht dle enj dool heeft een tweede hi nderd ntlllloun dollar Ujeen te I rengon voor htt Kopde KniIslondiB Wij h ben den pjlolit zoo ze de hij dawblj o a den ootU wlwion Onlangs heb Ik heeren booran koggen dat wij vijf miUioen nwn jeteed nwetenmaken ïfcAr wft rpm het antal tot fimltUoen te beperken I Wlj laten ona van ons mvii44HeUjkdo l nlot afbrengen door onzuivere vro i desv oMTStBlten Ik kan met een gerost gt weten z4Mini verklaarde Wilson dan dat ik die voor stellen onderzocht bob en dat Ik ze onoprecht bovenden bob Het ziet er troosteloofl uit w d ier j wiJ do zon in nieuwe lente stcaalt De natuur tot sctMwnen bloei fUffftkX t maar menseben graven donkere itMtdra I kullen Do Geallieerden zijn op bet Vwtalijk front tot krachtige tegepaanrallen overgo gaan Daarbij bexolverden de Ëngelscben liet dorp Villo 8 ir Aacro waarvan hoü DuUfiohe tafbericbt het orlit toogeoft uvnlamibche oDiusteiii aiWiO MiANDHGU Niicuwa Uo Ook de pers houdt 2ich druk met de D j limes dringt er tbaD bij de Ue geerlnj op aan dat zij spoeÜg het be wljisi eria l tegen de lDti reiners die zijn gearroBteerii zal openbaar ina en en hen oor een gerecht zal brengMi Aan de ibiizendea leien d4 biw Au Mi gefeest moest terstond worden aange ioond dat zij onwiUeltewig het warlttuig zijn gawetjst van een Duitsche beweging Terwijl dus de Tbnes aandringit op openbaarmaiki van de stui ken die be tcakkiug heibben op de gevajo n geaomm Sinn Fciners ea op een ontalcIdelilU ® beh ttd Il van bun proces sohrijlt de Dall Mail De nieuwe bMtuunJers van Ierland hebben bij hun jineUe en fi e ogtr n het W rbefikl gevj lgjd zij het op at kteuner s luial dat o wgjtven werd door Abioltafn Uiwoln üe toen hij t mot e n f fiAtand te doen had vlug en Itwcta tondi vele hondei ei i wMrliJke personen igevM en liet namen en ze in de evft nj enis Meld z onder hoA terecht te laten staan net zeo 1 A n g aJs de gevaarlijke toeetatul duurde Hij werd toentertijd seer aange vallen voor dkt hardliandig optreden maar het r M ftg nnl aebt vindt dat hij hierdoor del Vere i lltaten lad beeft French due i n vertulgid vMratander van Qoin Buie Ie en wlen da Ma gen van Xenlaud i er ter harte aan hseft etooad dat i hij een man van de daad la Het blad bq er vasdsr den nadruk op dat het auaar dat er in de lersche go Kcufltstttiu Nerina Hom werd vveracbillig gieantwoord JSen vrouw Is een vrouw Je behoeh lUet dadelijk op te stuiven Die bokt irouwenn nog altijd beneden en wacht op e En als je komt dan giaat stellig je gansobe mannelijkh d otar don duivel Wat ik seggon l ldo Ik wil an juu haoreti wat je denkl te bei nnen Je moet verkeu Hard wer on ZMMAr werken in het zweet ao je aauMhijn weaken werken totdat je vaq doodelijke vermoeidheid neerzinkt opdat io nlot dadelijk woor lot je ide wilde hartstochten vervalt Opdat ik weer niet d d lljk Uoedmoot iuen Uaak Je onror mjj goen zorgen OndertuAschen ben ik pradullg verzorgd in hot fijne bk lo I Sper jo oogen maar open Ik h bet de zwarte nagedaan Zij namen iiuj dadelijk Bo ondlen voor veol jj ld Ik krijg OU hr een maand moer dan andera In een heel jaar Gids weet joP Ik leid de fljae he en en damcr waarheen zij geleld willen worden Yoor mJjn part daarheen waar zlj hun bals kunnen breken Ik bra ook reeds met je gravin gegaan D t is er eenl Ik zeg je jongetje ze alrt er uU als een pop al k nd rspacjgoed dait men alechtsi behoeft aan te v ten om bet te breken i maar Die kan bet Dia kan alles wat Zij wal Couttien wendde zijn ffoittA af om dea nieuwen glda van bet Ifaii i otri niei te laten zien w Hcen Inthruk bet of hem maakte dat VitaÜ mot de g vln borgtochten cndemam dat de woeste makker In bel geoelmdUH van de bekoorlijke vrouw kon cijo naar htar stem htlMeren welke ook bij hoorde In zijn ziel en waarnaar hij luisterde met Inseheuden adtm kl 9pend hardt kooctaigen pots Gian Vjtal aan wlen niets onlgtiig virv Igido Zlj vexliuigt dai ik bft zoo moge lijk fjkon j gfttHd Zij wil mij voor den anjB4hen tijd m dienst mimen zoo lang zij op lMo blijft En zij blijft hiig tot in den herfst MlsBohien denganschen winter daar het hotel ditj r dEHi MB Qben winter geopend ial bti4ren Gij weet mUnurlijk niet waaroni ij j t rolj om zich heen wil hebbenen wftftrom zij zoo lang blijft V biva Courtien antwoordde niet bij tra ebtto zijn ontroering meester te worden Dsi CapMOijneidMor sloeg h n soberp gade mer ito alles idscht met wrt ottheofe h t ook stevig gepakt I Wist ik maar boe Ik je ervan al kon hrengenl Je moetj mtt nog weer zoo uit de hoo over dal 4W rM pcdcen tn mij voor een Vf kkoling utbuakeal Haar voor jou Is hoi f moor jammer Duizmdmaal meer I 9t vf vv i maar zij ugt je tochl I Overluld zekie bij Vat gaef je r mij voor als ft arj brrng waar zij den hals moet brekca liet te gWDikkêlIjk gedaan Niets ge k Wolljkor dan 49U Je behoeft er jjilet enii vergelde bet iel voor te zegf nj en 70udt haar kvljl sljn voordat V ja had DoarOin ion Ke4 dadelijk moeten ge beuren Naderhand gast het moeilijker gaat het mlaschien In hot gehot 1 niti Donk er eons over na Wat doet men a nioi voor een seed Trieodl Na oen oogenUlk van gebokt zwijgen stiet Sivo Courttea plotseling uit C 3i€ai OÈdnPÖj flen eitendige chrls j ton was Het kon eohlor U t ig beur D dat er nu haeil s fwdlg en a gi arger lifitden uit hem vword Wat hlj nu wUdel etanwP Of hijf een iust had bij ziM Uui Iwt BvltMb tAtlOBUID V06Z net utortwHe Jiarerkt jto WBSaSLINE yAN SQgBUIf goeden vriend te UiJvui Zij aoudoabe gtwd jnot eUwar kuwiMi vlMlen lfau t lijk 4uik OBdartuasohien zou hij kunmn Moii §agnn wat h Q varder te doen MfUid Jttse Ucn kHK in Iiij b bet vla ter weBd iaar b ven als de cfaJder Veffkeljijk soo hiank iH lg zou zijn ook 4 viateH hi tb0V6o te blijvte Bij bet vollo varMaod zoo kraniukuiigi Nu dan koaden zij slch gMgaiuenliJk laten iosiueu won en In de sneeuw laten bep ven Lerend ood moest tooh iets plelilerlgs zMn £n Nerina O diel Die vos boieden in de Tor H tHit en bedtoule de fijne vreesadeHngen Die uerd vMunlf flJQ i in een japon vauf jgjlaaaend zwart laken met een Tlt kontcn boeolaair en een wit mutftje op het zwarte Juold Mndom het bruine leeUjke ge ifdéht wMrin de o n schitterdein als lo linhton ea de Uppen i tMtden als bleed rina O die Of hij het meisje dan In bet geheel Diet kon ferfffitea W T p4 In tHRoheel nlett S n lereQ l og aletl Zij had hMD nu eenmaal in dea naam ivan al nat boos was beroerd bod hemjbehekst hun gek genaakt Sivo Courtlon sweet zelf maar eens onderrlndeo watbet veer een n betekende ala hij n rouw niet kon vergeten Nu sffoog Sivo CouTÜen op i tlan ur ni an Mn p itooc Bcloodu rtSpreak det orer mijl Ik bett niet als y Eo da vnuTp die gü bedeeM to Reen