Goudsche Courant, dinsdag 21 mei 1918

Sm uitsluitend op de rükaraatsoenen ia gggvret n en daaraan abeolnut onvolj edsel hMft Wie komt er mee Aan het sUrt van den avond hebben we kannia Tertooiiinc gekregen etvas gaa neuesl Immers geheel onver racht was er een voorstel ingekomen n de kermis dit Jaar niet te laten door aa En dat moest ineens worden afgedaan Zoo meemden het de voorstellers de heeren Kolön Spit en Van der Waat Waarom die groote haast t Was niet de edoeling om tnogelüke tegenstanders te iwerronvelen ïwweerd Wie gelooft hefr Dat Is toch mtewnate naief I De heer Spit hield bü dit kort nwar eenirermate opzienbarend geding zün maid i ee De korte inhoud vindt men in het verslag van Zaterdag Aan de linkerzücie van den Raad werd tegen deze manier van plotseling doordrijven heftig proteat aangeteekend en nadat aUereerst de voorzitter om des lieven vredes willen op uitstel van behandeling had aangedrongen wend door de heeren Knuttel Van Kijk an IJseelstün met klem aitstel b leit De voorstellers trokken ten slotte toch faun voorstel maar in niettegenstaande zü Ol anderen de aroodzakelüliheld daarvan niet konden eriiennen wül het naar hun meening thans niet gold em principiëete qnsestie Indien dit juist ia en wü ziJn niet blind Toor de motieven die te dier zake kunnen gekien waarom moeet dan toch on d8i verzet daartegen de afdoening van bet voorstel worden doorgezet Kon dat mi werkelük niet wachten En nu dan Wat voor practisch verschil ligt er nu in een behandeling in de vozende vergadering Als toegiftje kwam er een gaelnterpellatie die in het versl Zaterdag h weergegeven Naar onze meening zou het wel aanbeveling verdienen indien bü de te verwachten nieuwe maatregelen die vanwege de Lichtfabrieken zullen worden genomen meer rekening wondt gehouden met de belangen der Industrie die thans duchtig in de knel zit Sep middel tot meerdere besparing is eker wel de afsluiting van het gas op de uren tuesehen licht en donker des avonds wanneer heel wat gas wofdt veri ruikt voor verlichting dat bespaard worden kan xonder dat het emriigen hinder heeft GBHENGDE BËRICHTON Vlucht ngMi uit Petrograd GifltemOdiiag arriveerden te Otdentsaal uit IloAzmlndeti 9 Ëngelscbo dameo ntet5 Idnderen die naar haar mededeelingl op 1 Maart j I uit Pc4rograd warea gevluoht ze van alles waren beroofd gewwdo r 13olBjevikL H ar mannenwan mg aohtergebleven Op de Alande Wwin waren ze door de Oultschers g viBjw genomen en naar Hokwinden vervMti waar ze na een gevangenschap TSn bijna twee maanden waren vrygielaIn Ken voornaam Ingnzeteoe zorgde er v w dat het van alles berootdc ge elMhap toch zijn reis naar Rotterdan kon voortzetten j ten Verglftlgbig Woensdagavtaid gevoelde het bejaarde tpaar Jongens te Beemateir zioh plotseling onwel s Nachts werd de hulp van d sn dokter Ingeroepen die ten lotte vervoer naar Amsterdam ooodlg oordeelde De henJongens Ie daar Di idierde rnaeht overleden terwijl glstomaobt de eohtgenoote bezweken Ia Vennoedeaijke oorsaak Is vergtfltfgCng door het eten van zeW ingemaakt pekelvleesch STADSNIEUWS GODDA 31 Mei 1918 Mr M M Schim vaa der Loeff Nmt wg vernemeo ia ter bevordering van het contract tuBschen de eommissie betreffende de economisohe aangelegenheden met het baitenland en de afdeeling Crisissaken van het ministerie van Landbouw Nijverheid en Handel In bedoelde oommisaie benoemd mr Schim van der Loeff directeorgeneraal van genoemde af De beer Schim van der Loeff maakt als zoodanig tevens deel nit van de nit bedoelde oommissie gekozen kleinere oonunissie die rechtstreeks de onderhandelingen met Duitschland voert over het nienwe Wirticfaaftaabkommen Hij nam reedi Zaterdag aan die ondërfaandelingen deel DIelftal B t de politie i aangifte gedaan dat nit een heerenjai in de kleedkamer van het T O P voet balterrein aan de Karnemelksioot een portenonnaie is ontvreemd met een bedrag van pl m f 130 De politie telt een ondersoek in TraglKli Zondagmiddag is een 14 jarig meisje W E wonende aan de IJsieilaan ier die Achter de Kerk bezig was een jonger broertje fietsen te leeren plotseling ineengezakt £ en jaistpas Mrend geneesheer kon ilecfata den dood constateeren PoolhOlic troepen U ijonleaux Ut eei gruot cooUoceot PoolmcIm lrui pi4i uH AmtTlka ungekomeo i o liW n efitVlijk front te gaan Btrijd ii It rand te OüteborgN otgenR ivti U legraiQ uk Göteborg it htlAlndt gfdoolk Hulmaiis Holiue door eeu grootfri brand ge oi8t rd Nagpooeg h t gelieole Hladrtgedeellc met sljQ gebouwen ea opAlagplaat fi aa warea die gedeeit ljk onvor angtwar zijn is vernietigd a i annexatiea ia het Oosten corrfMpoudent vao het Berl Ta ebtatt t Oreaden Bciiit dat de mogelijk beid ncr verbinding van den LltauHchön troon iih l den aki4thchen in de SaktAsche hoofdr utiï hpe langer hoe ernstiger overwogen Kordt dfti uit aanwijzingen blijkt dat de imlerhnndeUngen hierover tu8ttche Dreadeji en lïeriij n reeBii zeer ver gevorderd BULGAftUB Kei er Karl op rei e ïif reiü an Keizer Karl met ONte nrljksch HongaarBche regeerinfavertegenwoonügerA naar tiofia en Konstantinope wordt in de itutgaaraclic pers zeer op prii gwtold Hel zal oiitgetwijfeld het zijno er loc bijdragen om de banden tusKchon de monarchie en haar iegenwoordig e Itondgenoolen Ie verf4erken en zoo er ftlBriog geen mprake iH van een toekomstig trtyttdgtmootNchap er zal zeer zekor wordfMi gedacht o er nauwer econatui cbe botri JtkTngen De Keizer Ïh Zalerdag te Sofia aangekomen m heeft 7vich tliann naar Konritaiilinopel tiegeven PALE8TIKA Joodse he kolonie BINNENLAND Beskic op onze muniUe L e heer Van Veen heedt naar de Nederl meldt aan den minister Van Oorlog d volgendi vragicm gesteld H14 het uitbreken van den oorlog tUHAciien Amerika en Dultschjaad heefC de Amerlk aQ8 he rogeenng beklag l g d up de wa Kiii8 en patronen door de Nedftrlandaobe regeorlng in Amerika gteJiOfebt Ut e wa eDB en patronen waren van deu vertegenwoordiger v an het departement vau Oorlog In Aniorika afgeleverd eu door dezen inet inbegrip van vracht en onko teo met 10 raUUoen gulden betaski a d minister in ataat en twreid mede te doelen Ie hoedanig deel dier Ijetaalde koopAommen de Nederlandache regeering van de Aaierikaansohe aJft SQfaaduvergocding heeft terug Iwkomen en wanneer deze betaling heeft plaatR g iad V LV Indien nOg geenerlol schadovergüeding Ih voldaan waaraan zulka la te wijten Onze ateenkolenvoorzimbtg De heer Nierstrasz heeft aan den Minister van Landbouw een tweetal vragen gOMteld waarin hij vraagt weJke de redenen zijn waairom sedert beg n 191 geen Hieeoliaaeu komen geen kolen uit Engeland H orden aangevoerd en of de Regeertu voorntniieus in inaairegelen te nemen opdat de annvoer uit Engeland zoo spoedig moge hik al worden hervat Doctor Honorli Causa 0 Henaat des rijk mnlvorfllteit te 3rolüiigfen heeft hei doctoraat honoris oaiua In de Nederlandscge letteren verleend aan den heer F Valkhoff leeraar in deFraniwhe laai n letterkunde aan het gymnafliiim te flllverèun Kardinaal van Rowirm Men eeint uU Itome aan de lï Ct dat Zondag in de Sfxtijnsche Kapel van het Vaticaan tn togenwoordlgtield vanden PauA van tal van kardinalen het diplomatieke corps bij den Heiligen Stoel en lal van leden van de Nederlantoohe kolonie de pleohtige wijding heeft plafttfi gehad v n kardinaal van Koasum tot prefect vnn de congiregaiie der propaganda Nn afloop heeft er een nommaal plaata gehad In de troonzaal waaraan ook de Paus deelnam CBISIS MAATRËOKLEN Kleedervoorziening H t Bureau voor Mededeelingen in zake de Vpedaelroorziening meldt De vootiMreidinv der voorziening in volloikleedinig ia Üi m zoover gevoi etd dat bjnnenkort een aanvang zal worden gemaakt met de vervaaidiging van bovenkleedlng voor mannen en Jongem en van ondergoed voor mannen vrouwen en kinderen De bedoeling is de zaak zóó te leiden dat d Ueedingetukken teyen redelUke prijzen 1 efldii d aar kunnen worden gesteld zonder dat het R jk er op behoeft toe te leggen Daartoe waa het echter bij de duurte der voorfianden stoffen en kteederen noodig een regeling t treffen die aanvangt bü de fabricage van grondstoffen en zich uitstrekt tot den verkoop aan de verbruikerz Allereemt wordt nu ter hand genomen d voorziening met wintergoederen voor mannen en oi enfl waartoe het noodig is reeds binnen enkele weken met het confectioneeren te beginnen wil men tegen den winter een fliiiken voorraad gereed heibben Gelijk bekend mag worden verondemtetd Ie echter op dit oogenblik bultenlandsche wol zoo goed Kle niet meer te kragen Daarom moet begonnen worden met de fabricaga van tof uit vooitianden materialen H t Rijkabureftu voor Lompen onder leiding van prof van Itereön nu ia er Ia geslaagd de groolAiindelaren in lompen bereid te vinden loepen beschikbaar te stelten tegen veel UÏgere prijzen dan in den laateen tijd in aen vrüen handel golde Vervolgens Is e ne regeling getroffen me fabrikantenl van woUcd atoffen t e meeste fabrikantipn oM alle leden der Titbungsdte Fabrilutntenvereeniging hebbm reeds Üveree orders aanvaard en men hoopt dat ook de erlgen dit spoedig zullen doen De te reratrekken grondstof za door hen wordm verstrekt tot luckAin voor een prije die den koatenden prü nabtjkomt Uit de aldus verkregen stof zullen dan op commercieele wijze de gewenschte goederen worden vervaanlig d De verkoop dezer kleedinc zal zooveel mogelijk geschieden in gewone confectiewinkela Daarbij zullen maatregelen worden genomen om te zorgen dat leen zU die wericelijk beihoefte hrfiben aan deze goec oope kleeding zich die kunnen verschaffen k Een soortgdijke regeling wordt getroffMi voor de voorzieniDg in katoenen onderkteeding voor mannen vrouwen en kinderen Een gemeenteUik landbouwbedrijf Uit goede bron verneemt Het Volk dat ten Stadhuize te Rotterdam de plannen n een gemeentelijk landbouwbedrijf te beginnen reedfl vry vasten vorm aangenomen heA ben Burgomeeater Zimmerman moet een sterk voorstander van deze zaak zijn en het college van B en W heeft zich reeds uitgee roken voor het in rechtstreekBch gemeentebeheer nemen van het nieuwe bedrijf lit beslagneming bij de boeren Mr Monnik adviseur van den Boeren bond raadt alle landbouwers aan zich te verzetten tegen de in bealagneming bü de boeren Voorts zal mr Monnik een actie op touw zetten om alle In beslag genomen goederen van den staat terug te voi deren waartoe hij alle betrokkenen zal oproepen om op te geven wat In beslag genomen i i Eenheidsworst Op vrag n van den heer de Kanter betreffende de difltributie van eentoeideworst en vleesch heeft de Minieter van Landbouw het volgende geantwoonl ï Het is niet juist dat wanneer uit luitend eenheidsworst van runderen en varkens wordt gemaakt een groot deel van Wat hiervan afvalt niet in de consumirtie komt Dit deel is Integendeel zeer gering t Het ia inderdaad list dat distributie van het slachtvee als vei sch vleesch in plaats van eertheidaworst aanzienlijk minder kosten zou meebrengen Distributie in den vorm van verschvleesch komt ondergeteekende op dit o nblik niet aanbevelenswaardig voor Bij degeringe q antiteiten vleesch die thans beschikbaar ïün zou het niet mogelijk wezen deze in versehen toestand regelmatig over het geheele volk te verdeelen boven dien zijn de verschillende soorten zeer afwisselend van qualiteit Bijzondere maatregelen wonjen vanregeeringswege niet genomen om de gevolgen van het uitsluitend beschikbaarstellen van eenheidsworst voor hen die inhet slagersbedrijf wericzaam zijn te verzachten Verwacht mag wonden dat binnenniet al te lang tijdsverloop de werkloosheid voor dit personeel weder een eindezal nemen De samenstelling van het brood De minister van Landbouw Nijverheid en Handel heeft bepaald dat met ingang van 27 Mei 1918 zal worden verstaan onder R eeringia loem een mengsel van 30 K G bultenlandsche tarwe 30 KXi Inlai d8che tarwe en 40 K G inlandsche rogge welt mengsel uitgemalen wordt tot 86 K G bloem Deze 85 K G worden gemengd met 20 K G Amerikaansch meel of 15 K G Amerikaanech meel en 6 K G aardappelmeel en onder Risgeeringwneel 25 pCt buitenlandsche tarwe 25 pCt inlandsohe tarwe 40 pCt inlandsche rog ge 5pCt gries grind zemelen 5 pCt lijnmeel of 20 pa bultenlandsche tarwe 20 pCt inlandsche tarwe 80 pCt inlandsche rogge 10 pCt mafa 10 pCt erwten lwonen 5 pCt griesgrind zemelen 5 pCt lünmeel met dien verstande dat de hoeveelheid erwten boonen en maïs voor ieder wei minder maar niet meer dan 10 pCt mag bedragen terwijl bÜ minder dan 10 pCt erwtenJwonen of mats het resteerende percentage gelijk over de miandsche tarwe en rogge vewJeeld moet worden Geen plaatbrood meer In verband met het gebrek aan olie en vetten heeft de Minister van LandlMuw het ruik daarvan in bakkerijen verboden Het bakken van brood in vormen sooals tot nu toe in vele bakkerijen plaabi vond zal dan practisch niet meer mogel k zün Overgegaan zal moeten worden tot het bakken op platen of z g vloerbrooden Brood bakken in vormen wowlt niet meer toegestaan ZJj die na 4 Juni nog brood In ï 7 f i en worden uU wloten tijdelijk of vooiTgoed van de distributie van meel en bloem en steenkolen Maatregelen in verband met de voedselproductie 1919 5l de plannen der Regeering betreffende de maatregelen in veitand met de voedselvoorziening voor 1919 wordt het volgende vemomMi De Revering vertrouwt te m ren reke nen op den krachtigen steun van alle land bouwonganisaties die eenerzijds haar leden kunnen vooriichten over de noodzakeljJUield der te nemen maatregelen en anderzijds hun kannen aanspooren de te geven voorschriften getrouw op te volgen Bezwaren en practiadie raadgevingen der practische laodbouirare zal de Regeering gaarne vernemen Een algemeen bouwverbod wordt in de practijk onultvoet4 aar geacht P rijzenp ol itie k De tot dusver gevolg4e prijsenpolitiek zal in hoofdsagk blijven gehandhaafd Om het seiwuren van grasland aan te nwedigen zuUen de prijzen voor slachtvee en suivel niet in diezelfde mate vethoogd worden ala die van bonwlandproducten geschikt voor menschelijk voedsel waaronder broodgraan peulvruchten koolzaad en aardappelen een eerste plaata bekleeden Voor de gewassen welke de grootste boeveelheid voedsel voor den menech opteveren voor soover deze in onvoldoende hoeveelheid worden geproduceerd zal garantie worden gegeven van flink loonende prijzen torwijl voor die gewassen welke voor de levensmiddelenvoorslening van minder of geen belang zün de prijzen lager zullen wordm gesteld Een veracberpte teeltregeling kan niet worden gttniat Onder meer zal de veriKWW van karwfjzaad geheel verboden moeten worden De verhouw van suikertneten zal zoodanig worden b eerkt dat enkel de Innnenlandsche behoefte aan suiker er door wordt gedekt Büzondere gewassen als hennep geneeskrachtige kruiden bloemzaden en wllgenteenen zullen thans ook In de teeltregeling worden opgenomen Het inzaaien van bouwland tot grasland en het afinleggen van boomgaarden moet aan regelen gebonden worden Het begimfej dat de oppervlakte die ieder verbouwer met een bepeikt gewas mag betelen afhankelijk is van de ipervlakte daarmede betoeld in de jaren 1913 1914 en 1915 zal gehandhaafd blüven Algemeen scheurgebod Aang zien de bouwigronden meer en meer uitgïqwt reken zal op grooter schaal dan tot nu toe het grasland moeten worden aangesproken Als vooii ereidende maatregel wordt than een volledige inventarisatie van alle grasland gehouden De verplichting tot scheuren zal uit den aard der zaak alleen worden gelegd op landeryen die voor het gebruik als bouwland geschikt zün De Ministor overweegt de mogelükheid 100 000 H A te scheuren U i t breiding kooUaadteelt Met het oo op de groote beteekenis van den koolzaadbouw voor de vetvoorzienJng zal voor dit gewas een hooge prüs worden gegarandeerd Ot Kanwrvarklezing 1918 De Candidaatstelling Heden heeft in de 18 kieskringen waarin uei laiiü hruch iiH tJo iiiouwc m Hwet w tu lMil l du oMdidttutritiïlliiig plaats gehad vuor vwkfeMing an 100 ledpo vm de I rtct le Kanier uoal bükoiMÏ worden door verschi i ond4 pniUj n gfilgkluidende lijatm in versfhille vU ƒ leHJti mgfrn ingediend Wijf fettn hier de partijlijsten volgen zooalt dié in den kieskring Leiden heden zouden worden ingediend Deze lijsten zijn dus niet officieel e v veranderingen zuUen nader worden medegedeeld Uberale Unie üui de kieskringen Dordrecht na ra eabage Leiden en HotL ir d lil 1 mr J i ock 2 prof mr J K lleeres 3 prof dr D B Eerdiiidfw 4 1 j de Kanter 5 jhr mr W l J vun Doorn 6 Mevr F S van llaleii Kla ir 7 J S Hollander a M I IV ƒ Mijl v td 1 p M Kostor 10 Ö VBHV Scliouweu Vrii LIberalen oor allo kioMtriiigeo gekU onderwtaaode verlwiiden lijsl 1 mr H C DresaelliiniK a prof ur A G Visser van IJzendoorn 3 B Nlcrsirasz 4 F J W Drion j J Vi Niemflljer G mr J P W Q ter bpitl 7 F M Knobel 8 rar A G A Itidder van aappard 8 Walrave Bol evain Ut jlir mr 1 van Foreest Eeonemisdie Bond oor de kieskringen s G r a v e u h a go U o 1 1 e r d a ni Lelden en Dorlirecbt 1 J r M ff F Treub 2 mr ug Meerilz 3 E ƒ Schtirnwnn 4 K A viiïi Saiuliek ü kolonel i O A Fabiirs i mr fel Hoogenslraien 7 mevr H H ijnaiidtri Franken Dy erinek 9 G Kruwiiiftn F van Waveren 10 L de Groot VrjJ xtowig DemoeratoL oür do kicfikringon Haarlem Amsterdam Leiden Don a a g Rotterdam Dordrecht Middelburg l t r e e h t 1 Tli M Ketelaar 2 mr J Lünbiirg 3 dr Aletta H Jaeolw nir L N Hoodenburg Ö jlir E V llereHteiin tï lïermijn ÜniJderB 7 P VülUiig 9 Ir A van Itaalte ït rar S J L van Aallon 10 Kli s de Vriee Szn s a A p oor 1 1 iklefetringen Dien Haag en Leid e II t M ter Laan 2 F L OsK iidorp 1 nir H Nieboer 4 W Drec 5 A Dijkgraaf 6 L Buurmsii 7 L llocjenbo i mr D A van Eek S D P Voor alle kieskringen 1 Wijnkoop 2 San tavehteijn 3 I e Visser 4 mevr II VosStel 5 J C Peton 6 Q Sterringa Antl Revelutionairen ooT de kieskringen Utrecht Arnli m Nijmegen Leiden Middelburg Tilburg DenBoBch MaS st r i o II t en Dordrecht 1 A W F Idenhurg 2 Q van di r Voort van Zijp 3 J vMi der Molen 4 F H de Uonté ChristelUk Historischen lu alle kienkringcti op de eetKe IijhI 1 i ct Mr M A F de Savornln Lohlua 2 Dr J Th de Visser 8 J R Snoeoi Henkemans 4 Mr Dr H Schokking t mr Jt van Veen 6 Jhr Mr D J De Geer 7 Gerretson 9 H B ker 9 Mr Dr Ankerman 10 H 1 Ie Groot Roomsch KathoUeken Voor de kieskringen b Q r a v en h a g e H otterdam Leiden en Dord r e c 11 t 1 mr M J C M Kolkman 2 H Sliilwieijer 3 mr D A P N Kooilen 4 7 KiUpfr 5 mr ff J M Branijes an Rijn 6 N Nivard 7 inr f Veraart 8 G J van Marewijk I U M BalverR 10 P Thijsnen Chrlatellik Sociale partij Voor alle kieskringen 1 mr dr A li van do l aar 2 E A Keuehenlus 3 dr van Dorp 4 L J Gefez 6 dr e n Cramer Chrtiten Democraten Voor alle tóeskringen 1 ff Wijk 2 II B Berghujs 3 H E Dordregter 4 mevr LangelaaT Van Eyk 1 Burgel fl A M te Krilste 7 D Berends R W klooster Boad van Christen Socialisten oor nlle kieskr ngen 1 T W Kniyt 2 ine r A Tjaden Van dir lie i l I Eldering 1 P Honnef 5 F do fflt mevr F Fabon Vsn Hereon 7 H ï l erfor S F A France Algemeene Staatspartij oor de kKMkrlngen Don Haag Leide Dordrecht 1 x Dunlop 2 dr Z Kamerling 3 dr Fred van Ecden 1 H ZegerB de Beyl 5 G Polvliet 3 inr Pb S de Laai de Kantor 7 H I van Glnkel 8 1 F Lankamp 9 jhr 1 1 Hepelaer 10 prof J A Barrau PoHtlepaHIJ Voor allikieskringen 1 A Ij van üeiifKrkom 2 G f P A Thomson 3 K Dozy 4 ff L A Kostor Henke 5 D Beiinder fi P 1 Dammer 7 J Conwivibergb 9 1 Mulder 9 1 van der V eyden Neutrale partl oor lie kinskrii gen 1 II I ter Hall O H Koopman 1 Caroline an Dommelen 4 1 L oppejanft 5 Jansen 6 H Mullens 7 G ff van Biene Plattel partij oor alle kieskringen 1 F öo 2 A Ilraaf 3 K Dilling 4 1 ïa B 5 f ffoillKTSteit li t 1 A van den Hoven 2 IL I Kruidenier 3 J van Meei veW 4 O Tiekstrn 5 A H Verwey Soclallttlsch partll oor alle kloj KrinRen 1 H Kolthek r H TroiM l ï LanHÏnk Jr 4 L Kelder MIddenst partij 1 111 ulle kh K kriiiKen 1 A Rtaalman 2 G 1 lïokborwt ï A F P ers 4 ÏT f poor 5 IT van Ree Ct Ohr H d Velden 7 1 ff Alberda 8 F 8 Rtroosiiijder Fr PrecknieitT 10 ff OoRiterliaan Uit deB tioudschefl Baad Vervolg van Zaterdag 18 Mei 1918 De adjunct directeur der GemeenteLichtfabrieken de heer T B Granpré Molière heeft t en 1 Juli ajs op xijn verzoek ontslag gekregen De heer Molière is zooals reeds eerder gemeld benoemd tot directeur der gemeentebedrijven te Bheden Dat de heer Granpré Molière deze gemeente gaat veriaten zat zeker door velan met leedwezen zün vernomen In zijn functie aan de Gemeente Lichtfabrieken en in zün werk aan de Brandstoffencommissie bier ter stede wordt deze hoofdamhtenaar toch om zün welwillende en zeer serieuze wüze van het behandelen der aan zün zorgen toevertrouwde aangelegeobeden zeer gewaardeerd Het voorstel tot hernieuwde vaststelling der verordening regelende de besoldiging van het onderwüzend pei oneel aan de openbare lagere sdbolen is Vrijdagavond niet in veilige haven kunnen belanden En zulks niettegenstaande de wethouder van onderwüs er op wees dat bet hier slechts gold een zuiver administratjeven maatregel M kan deze zaak van twee zyden bezien Formeel heeft de wethouder van onderwüs volkomen gelijk waar hü ter verdediging van het voorstel van B en W aanvoerde dat de salarisregeling voor het onderwijzend personeel d d 24 Juli 1917 was ontworpen in het vooruitzicht van de aanneming van het voorstel Marchant dat ƒ 8000 veihoogde rijksbijdrage zou geven aan de gemeentekas IMe ƒ 8000 zouden dus loomen in mindering van de kosten der salariaveriiooging die in totaal op de begroeting voor 1918 een hoogere uitgave vordert van rond ƒ 28 000 In die regeling werd het aanvangsealaris gebracht op ƒ 700 Nu is het anders geloopen dan men aanvankelük heeft gedacht Het voorstel Marchant is gem wet geworden wijl de bekrachtiging is uitgebleven op grond dat de gemeenten het geld zouden mtvang i Maar nu is in het wetie Cort van der Unden van 23 Febr 1918 in art 4 bepaald dat van Rükswege aan het onderwüzend personeel ƒ TDO büslag wordt gegeven Daardoor komt het geld waarop van het voorstel Marchant was gerekend niet in de gemeentekas maar wordt het aan personeel uitgekeerd En nu hebben Gedep Staten te kennen gegeven geen beswaar te hebben tegen een verlaging der thans geldende aanvangswedde voor ver deae ten volle door den Rüksbü lB die ƒ 100 zal bedragen opweegt Waar het voorstel van 24 Juli 1917 Verslag 1917 pag 220 21 beoogde een afdoende regeling en de Raad in de begrootingszitting zonder eenige discussie daaraan zün sanctie gaf wordt thans begrüpelgker wqze door den wethouder van ondei wüa geredeneei dat waar in het aann igesalaris feite l ü k geen verschil wordt gebracht het Uer dm alleen Is een quaeatie van vomu D Gemeente zou toch volgens het voorstel via 24 Juli 1917 van het Rük ƒ 8000 haUwi teruggekregen Na keert het Rijk inplatta van de Gemeente door de wet Cort v it Lindeh dat bedrag direct aan het onder wijzend personeel uit Tot zoover sdiünt deze redeneering formeel luist Maar nu de andere zjjM waarop door het onderwüzsnd personeel reeds de aan dacht is gevestagd In de reeling voorge steld 24 Juli 1917 ƒ 100 boven het rüka minimum als aanvangejaarweddc lag naar de meendng van B en W Verslag 1917 nag 221 de waathorg dat Gouda dank 9 j de belooning het onderwüzend personeel toegekend aanspraak mag maken op het verkrügen en behoiiden van leerkrachten die met het oog op de aanwezigheid te dezer stede van verschillende inrichthigen van middelbaar hooger en vakonder wys van zoo groot nut zÜn Willen B en W hetzelfde principe huldigen ali ten grondslag li gt aan het voorstel van 24 Juli 1917 dan zullen zü toch een zoodanige regeling moeten treffen dat Gouda biyft uitgaan boven het minimum plus den toe slag van rükswege Want anders moet noodwendig het gevolg zün dat Gouda weer gaat dienen voor passantenhuls voor Jonge onderwü Eers die hier komen om weer zoo spoedig mogelük elders beter te worden geplaatst B en W heU ra erkend dat zulks niet ia in het belang van het onderwüs en dat belang moet naar het ons vooHcomt den doorslag geven bü het vaststellen eener onderwijs veronlening Deze beide redeneerii pen nu komen met elkander in botsing Bü de eerste die van de wethouder van Onderwije is op de begrooting 1918 gerekend op een restitutie post van ƒ 8000 op de meerdere uitgaaf van ƒ 27 860 BÜ de tweede redeneering is die restitut epost voor de gemeente ver vallen daar dit bedrag aan het onderwijzend personeel door het Rük wordt uitgekeerd Het gaat dus bü dit nieuwe voorstel hierom of de Gemeente voor de som van ƒ 8000 er de voorkeur aan wil geven de aanvangswedde ƒ 100 hooger te doen zün dan die van Rükswege is b aald En waar hierby het belang van het onderwijs is betrokken moet de Gemeente zich naat onze meening het mdssen dier Inkomstenpost getroosten en de begrooting in ver band daarmede wüzigen Het thans d d 10 Mei j l iiurcdiende voorstel kan dan gevoegelük virvallen Zonder dat er een enkel woord ook maar over gesproken werd besloot de Raad tot aankoop van büna 16 H A land met de hofstede Burgvliet gelegen aan de Breevaart en den Bodegraafschen weg van welke gronden ruim 11 H A aanvankelük zullen worden dienstbaar gemaakt voor den teelt van bruine boonen waarvoor hM Jtffk em premie toekent Er wordt naar ons bekend is hard aan de beteeling deser gronden gewerkt De resultoten van deze teelt zullen ten goede komen aan de bevolking als aanvulling op de ranteoenen die van rÜks wege worden verstrekt De aankoop dezer gronden is voor de toekomst met het oog op de volfcehuisvesting van bÜMnder belang Over dit zeer belangrüke voorstel dat blykhaar in besloten zitting reeds een punt van bMpreking heeft uitgemaakt had in de openbare raadszitting wel een enkel woord mogen worden gehoord De levenamiddelenvoorziening dezer gemeente is Vrüdagavond met een enkel woord besroken mïka naar aanleiding van het praeadvies op het adres van het Rovol Soc Vrouwencomite Dat praeadvies Ib natuurlük aangenomen B en W tocb kunnen de van rülftwege toegeweztfi rantsoenen niet verhoogen Alleen kan het Gemeentebeetuwr voedingBmiddelen tegen lageren prüs verschaffen zoolang dit de draagkracht der gemeente niet te boven 8faat Daarom zün B en W nu ook gekomen en zulks mede naar aanleiding van de vraag van de LevenomiddeJeneom missie om melk voor zieken en rwakken goedkoop te versti dcen Door de breede opvattdi die B en W bü hun voorstel huldigen heeft het vW 3 stel Van der Want ca dat beoogde en mÊf goedkoope melkverstrekkai van 1 liter per week aan ieder die minder dan ƒ 2000 Inkomen heeft en waarvan de kosten werden geraamd op ± ƒ 1000 per week moeten wüken De voorstellers vonden het na s voorzitters toelichting dat ieder die op raad van den dokter melk moet gebruiken 3 lit p week t en den prgs van 11 ct p I kan hekomen verstandiger hun voorstel in te trekken opdat in de commissie voor de levensmiddelenvoorziening de zaak van het standpunt van B en W dat doeltreffender en veel goedfcooper kan wonlen beoordeeld Er is door den heer Van Eük in den Raad de aandacht gevestigd op het instellen eener vaikensmeeterü van gemeentewege op levensmiddelen die buiten de distributie staande nog worden aangrf oden Veel succes heeft deze aanwüzing niet gehad De varkensraesterü gaf zelfs aanleiding tot eenige hilariteit Stel u voor een burgemeester te belasten met het mesten van gemeente varicenat In nomalen tüd zou zoo leto idioot zün g noemd Maar nu Het idee is lai niet verwérp Ük Rotterdam wil ovengaan tot de instelling vsn een geheel landbouwhedrüfi WaaiNn zou Gouda het niet doen De levenemkWelenvoorziening staat op dit oogenblik bovenaan en van den lamdbouw moet het in de t eerste plaato komen Een weloverwo pen plan dat practiach nut voor de gwneente zou kunnen afwerpen zon een ware uit zün vooral voor dn kleinen ma Per poUtiebranoard ia bet lükje naar de oaJerlijke woning overgebracht T O P I D O Gisteren hield de Gondache Toerietenclab T O P I D O eeh fietstocht naar Rotterdam en Delft welke begnnatigd door het prachttge weder uitstekend is geslaagd Mej G Bongenaur alhier is benoemd tot onderw sereB aan een openbare lagere school te utrecht Concoarf By het gisteren te Klaaswaal gehoiKien Zangconcoors behaalde de Gem Zangvereeuiging Excelsior dir de heer Fred Üade m de zaai Uilmautendheid den len prijs eene zUvereu lauwerkrans Jacob Br nkmaa gehuldigd Jacob Brenkman meer b end als Jacob van t station herdadit den llKtn Mei den dag waarop nij v6 ïr Ib jaar werd aangesteld als vertegenwoordiger van den spoorwegboelchandel te Gouda liedureode die g eele reeks van jaren IS Jacob steeds op zyn post geweest en heeft hü op altyd aangename en welwillende wyze zün Itranten en andere leotutir aan den trein verkocht Het 16 dan ook niet te verwonderen dat er voor zün jubileum ewx comite zelfs meer dan één in het levw is geroepen om hem op dien dag te huldigen dezen tot een aangename herinnering voor hem te maken Een comité beataande uit de heeren J H de Wilde H H Dervksen Hzn M A Cate I van der Want en nog anderen heeft zich moeite gegeven om velen uit te noodigen ieto voor Jacob s jubileum tor beschikking te stellen en dat daaraan ruimeohoote gehoor is gegeven is gisteren gebleken De heer Van der Wamt heeft gisteren in de 2e klas wachtkamer eenige waardeerende woorden tot Jacob gericht waarop hü hem namens vele reizigers wier namen m een keurig tn leer gelMnkden album zyn verzameld een geachenk in couvert aanhood dat den jubilaris in dazen duren tyd zeker wel heel aangenaam s zyn Ën een aardig meiake boor Jacob daiiH ü nog een fraaien bloemenmand aan waaraan een lint met met de data van Jacob s dienst er op aang racht Maar noc was er een aardig tastbaar bewüs van waardeering n l een fraai plateel bord waarop het stationsgebouw in kleuren en daarhovm een trein waarbü Jacob staat met zjjn krantenrek Ook de dato van het jubileum zün er op geschilderd I at ia een origineele herinnering aan dezen dag Verder werd Jacoh gebukligd door den heer Veerman namens een 7jtal employe s van de Kaarenfobriek die sinds geruimen tijd behooren tot de dag üksche reiragers voor Den Haag en van wien h n een fraai plateelen inktetel en toehehooren werd overhandigd Ten slotte kwam nog een comité uit de Goudsche Handelsrej igersvereenigiog Jacob huldigen onder aüibleding van een keurigen fauteuil waaraan een naamlü at achter glas was toegevoegd Velen zün hem gistoren komen gelukwenschen Jacob s boekenstolletje was met vlagigai doek gesierd en meerdere bloemstukken stonden er op tot hulde van den jubilaris t Is gisteren een dag voor Jacob geweest die hem lang zal heugen Zangconcours JJf Ui iiiengde Zaïigvej eeniging Gouda heeit oj de heirle mooie PinKsterdagen een pracliüg geslaagd concours van zangvereinwKingen rv fanfaregeeleehappen gehouden op het daarvoor zoo bij uitstek ge ehikte bportterrran Hnrgeincewtor Mijs hei ft het ooncours met i cn tiH R lrede geopend Aiet groot genoegen verklaarde Burgemeester Mij Ito uitnoodiging daarvoor te Itebben awnvaard liet v rheugt pr eer dat dit feest niet in inliemen maar in ruimen krhig wordt herda bl Juist In deze ttjdwi verdient het bijzondere waardeermg dat geetrerfd wordt HHar ojigewektheid nu veien zorgm hebl eri oor ile organisatifi van het teept braeht spr gaarne buide en vo e daaraan oe dat de vereeniging naast zijn ii nipitiiie ook van zijn steun zioh zoo nootlig verzekerd kan houden n liet aantal inschrijvingen 67 de verwaehting verre heeft overtroffen twijfejt wpr met of de vere ilgijig zal nu iiij zicli door Knik fraai zomerweer be gun igd ziet groote voldoening van deze je Htdageii lieil l en Met den wrasch dat liel fe fit iiitnpiiiend zou slagien verklaarde Bpr het oiK ours geopend De Voorzitter den l eer L van KersIwrgon dankte Burgemeester Mijs voor zijn harteliike woorden en goede wenschen en tt Jde een driewerf hoerai Ui dat luiden weerklank vond Daarop nani hot ooncours eeu aanvang Onder gjToolo lielangstellmg en aandaelitlg gehoor traden de deelnemende vereenlglugen vervolgens op beurten naar voren om hnn niiniiners nit te voeren iJi Inry tiejïtaande uit de heoren C C Keert wecr Ie Amsterdam J U B Spaaadwmafl alhier en C J Arentz te Groningen Htelde den volgenden uitslag vast Eemle Pinksterdag 4e afdeeling Viannenkorwi 2e prijs de inH elzangeiH uit Amsterdam met 395 piMiteij 59 prijs 4 de Brabantsche stem uit Breda mf 205 punten 2e prijs Chidor Ohr v d firma A J van den Bergh AmKlerdam met 263 punten 4e afdeeling Harmonie Ie prijf Excelpior uit Amf erdam met 3QS puatéiii te a deeling Gemengde Koren 2e prijs Do BralwntKche Stem met 363 punten prij Seiuper I rcacendo uit Amster i iiii met Jf piiittea iv aldceling Mannenkoren 2e pnja Xu it rdaniecti folitieKoor k terpe met 2ol punten e Hideeling Uarmoule te prij de Gesloten le u te ttrecbt Diet ttOd punten 4v aideeling faotare ie prijs LrcMieDdo uit Sloterdijk met ii2 punten Ie pr WUiarding tul iwrdreclit mei 3 2 punten en een Ie prijs ICensgezlndh uit Kwadijk niet 30b punten Ie wdeeling Geimsogde Korem te prijs l w ie aideoluig Mannenkoren Ie prlj Haa M h Klein Koor uil den Haag met tüJ punten Ie arideeliiig Harmonie Ie prijs WerktUHlfii Harmonie uit litrecht met 21 p te alaeWiog Fanfare Ie prij de Brandwe4 r lut noiierdaiii mei óü t punten Atd l itimintendlieid Harmonie ie prijn IMwii iijonm uit ücMet met Mi puuieo MairsclmedNtrijd 2e prijs Ëxodslor uit VnHterdam met i2 punten Voiliardiiig uit Dordrecht met l2 ea de Brandweer iiifl i2 punten ie prijs Oe Ue luteit hteiii uit Utrecht eu BensgesMtteld uit Kwadijk inel iü punten Tweede l iokateRiag 4e afdeeling Ucinen e Koren Ie prijs iKunKt Uetde en Vriend chi uit Am de mH MO piutten Door oefening Sterk niet 30J punten 2 prijs Zangitust uit HAgestoin nit t 29t punten Etcelslor uit NoordeiooB niet 2iVi punten 3e prijs £ xoelfnor uil Harmeien met 2by punleui en i tik gezindliiid uil Vlatvni met 246 p 4e atdeeliiig Harmonie Ie prijs Juliana uil Gouda met 2t punten üe prijH Foirzando iiU Amsterdam met 2tt6 p l6 afdeeling Gemengde Kor i Ie prijs Excelsior uit Dirkslend met 301 p ie afdwliiig Fanfare 2p prijs li ft endrechtseh Fwilarekorps uit Kotlerdam met M J pu iuen 2e ardecling Daiiiet koreu Ie prijs Ad vendo uil Uotterdam met 3bl punten 2e afdeeling iemengde Koren Ie prijs Do r inspanning bitspanningi uit Krimpen ad lj el met 327 punten Odcnlag ii iti pennlng uit Motenaarngraaf inet HÓ punten A afleeling Mannenkoren Ie prijs 0rj ben iM Gouda me 817 punten 2e aldeellug Famtfare 1 prijs Ainslerdamsch I olitiekprps met 301 puntm en Ie priJH empre Crescendo uit Middelharnir Gedurende de avonduren was er op het lerrelii v olop gt logenheid tot verinaaA in vqrMcbillende kermlsinriehtingen door balcluUiiipWre enz Oe feerttdageii die duizenden bezoekers tn de htad hebben gebracht werden met wn Hcliillerend vuurwerk lieslotm BOSKOOP Een detachement Infanterie onder bevel van een sergeant ii hiei ingekwartierd tol onderzoek van de brug poueerende schepen en booten tervrgl met militair geleide civiele oontroleoTs de bperderqen in den omtrek besoeken Naar men bericht sollen volgende week hier 60 mil wi drgderi worden ingekwaxtierd PInktterdrvkto Tweeden Pinksterdag werd met het oog op de Rotterdanuche Bloemendag van Pinkster drie een extra bloemenveiling gehouden Veel aanvoer voldoende koopera en een groot aantal kgkers ï e eerste pioenen waren o m prachtig en brachteh 3 tot 8 cent per steel op Den geheelen dag was het bezoek aan Boskoop dnüc soodat de booten op Öonda v a verM by eiken dienst het aantal pasiagien nanweiyiu konden laden ValUag Aardbeien van geurige kwaliteit waren heden al vrg goed op de yelling aanwezig Ëeie den kweeker die Boakoop i ouden roem weer tracht te doen herleven De Boikoopaohe aardbeien zgn nog met vergeten Zaterdag 1 1 ii opgericht eene Liberale Jt opagandaolnb ali on deraf deeling der Voomitktrevende Kieevereenigmg Uet bestnor bestaat oit de H H O van Straten van Hm G M Hage en Ü van Wilgen OUDUWATBB De Raad deser gemeente ia byeengeroepen tegwt Donderdag aj nam d nor Agenda BaUn Winat en Veriietrekeniog van de öasfabheken Waterleiding ReoUmee tegen den fl O Oomptabiliteiubeslnit De SeheapTMrt ea de Oorlog ReUefschlp op een atia gekiopea üet Belgische reUefsobip JËole freot t m ton op wef van New York naar Hoiierdam gpladen met 4000 ton gerst is nabtj het vuurscbip Dogser tank Noord op een mijn geloopen Van een tot Aisver onbekend Htooinscbip ia draa oos berjeht gekomen Al bet em urodsignaal heeft ontvangen en dat hei op weg la voor het verleenra van hl lp Ook de marine autMtUlten hebben maatrtnilea genotawn Na een ontseUend zwaren arbeU heeft de beinanninfg van de Ëole het eehlp In den Waterweg binoen kannen bren Nk Niemand van de equipage heeft letsel bekomen Een Wotff td ram uit Baabuzf bsrinr nerl aan de aanhouding op de Noordzee en de Cfphrtm iag naar Zeebruflie vaa het NederlMiAMhe stooma p Keaiac n W Hegontw door DbitMohe xeesLrlJdkracbten op den lOen November 1916 Het aefalp was na ds U Msla neminf van eea dttl der ladtog weder vrijgegeven In dsae aaugeCugeuheld sijn ISü beswaaraobrittea ingediend De ultsivaak aal In de rolgwde aiUiiif van het Prljagjereoht volfM Omaa visacheravlMt Uit UtnukteA woedt gemeld dat de stoomtrellcra lJmuUen77 Uranla en de IJnnUdea 1 4 erika L2 op de Noordzee door Britsohe mivinesohepen siJn aangehouden en naar Engeland opgebraobt Vermoedelijk zijn ook opgebracht de IJmuldeu 862 iïlsabeth en de IJmuidon 331 41oUand bevMÜglng Is hiervan nog niet gekomen De zeiUogiger Uaaasluls 117 Atbankelijkheld is door een onbekend gebleven oorloffHschip overalooind en gezonken De Ijomanniog te gered en door de xeUlogger Mm te IJmuUen blnnengebraobt Van het oorlognachlp werden geen pogiingen n peweod om Iets voor Ie ac pbreukelingen te doen De Umutden 51 s Qravenh ge heeft gerapporteerd door Ihiltsche watervHsf tulgen te zijn bestookt MARKTBERICHTEN BellevdaMselM Voewirkt DINSDAG 20 MEI 19U Asagevocrd 142 paanUa 2 veuleni 704 Bsgsr niaderen 200 vstie nuderea 230vMte Ifsakslvsren 461 auehtere kalveteo 63 chapea of Isaaiersa 121 T rk H 190 biüea Maiife OflBset aoatigt asavosr Alles tegsa lazall pri ssn in beslag aon a Prijsen Melkkoeien f260 r675 Kalfkoeieo f275 f600 handel redelijk Stierca 130f4S0 Pinken I lOO f 130 Vaanen I UO f 220 Wtrkpaardsn f 190 1700 Fekkalveren fl f 20 Bilges f 20 145 Overlooptm f 40 f 100 PrljHO iiaiiORair Coup Taintersvar OowU m OMstrèfcaa Velllag vaa 21 Usl 1918 Kadtovkeanen A f24 ld B 122 50 id Cf 20 ld 2 Mort f 15 Plst aakomkonmenf7 75f20 Blosaikool 1 toon 116 26 2e oort 16 50 12 50 uÜMhot f 1 S SO KropeleIe eooit f 3 5 75 2e loort fO M 2 60 ft 100 Kuki Spiossie f 4 17 50 PoMelelnf2735 Rabarber f B 25 8 S0 Selderie f 8 2513 Bloemkoolbladeren f 3 4 per 100 K G Peen f 8 50 13 50 Rabsrbei 14 12 50 Rad e fl 35 2J0 Rs pMelenf0 90 2 SjelotUo 1 853 50 Selderie f 2 55 per 100 bot Zuring fOJO Radljt 10 11 0 3 Slavellenf0J60 S0 per kiet Aardbeiea f 0 67 0 8S per poad I Telegrattsclt Weerbericht Verwachting Zwakke tot matige wind meeit uit ooatel ke en soidelyke richtingen MUivankelyk licht tot half bewoUtt later wellicht toenemende bewolking droog bahoadena onweer aauvankefilk nog wum fiiPOBT Veelbal bitolagen van de fluMvterwedstrijdeii Kampioensooui eiitie Nederland Uo ahead Aja 1 U A jt Uo ahead 0 1 A C lie gulk i 2 Be ulok A F C 4H1 2e kl iXU i n pLerzes 2 4 Itekeroomp Velocitas V iV A 1 2 Uoudacbe good Ie ki T O i iülym pla d 1 tl Zwaluwen Woerden 6 0 wji o WuMetkFu soomp Goudar T O P 6 0 W DJd Philips seriewedstTijden MaaAtrloht H ItJii Ametel 8 0 a V Ü aeroules 1 0 SpartarM b V Sparta idet opfekomem UUuw Wity VV i l WilhelminaHUebuoiMl H t Uwd U V V 1 2 2e ronde U F CVM V V 10 H B 3 U V a 1 1 H B b winner bij lotfi UJi V Wiihelml na Ml M S V winner bij Mia Blauw fflt U V V a1 2e doe H F C M 8 V D 0 H F C winner Mj lotlac Blauw Wlt H B S iO eindstrijd H F C Blauw Wit 08 Vrlendsohappelijk Ooudar V O C ooinb 02 A henr Zwahiwen 4 1 ÜMOipva 8 Olympta 4 0 2 Hm frtssolie wind e beeft er seduraade ée Pinksterdagen voor geeorfd dat voetba nog mogelijk was In versobUlende wedstrijden is seUs tnet zeer veel ankao geHpeeM in een werkelijk vlug tempo Wat de ultalagen aaogaat wijien we er op dat A sx tegen Qo ahead In Arasterdam een nederlaac moest boeken so In Deventer niet verder dan een fslijkapel kwam A F C klopte Be Quick m werd geklopt t e kaneen van Alax zij a daardoor seer verminderd en er moet du zoowol van Wlkem I E als van A F C wonnen worden lu de bekorcoa etltl bleef V V A winner op Vetecilaa zoodat V V A in den Mndstrijd komt op 2 Juni ds tsgeapartijd val a a Zondag b end wovdan In de wedstrijdM ora het PMtipa H uuMvoorwerp werd Blauw Wit winner In 4 wedstrljdflo in 2 dagen Door de funstlge voorwaarden voor den overwinnaar zal het volBsud tonrnool m in 1919 tn het Arasterdunnebe stadion plaats lodsD Oe Öosdiohe Bond raakte tfaiuu nitgeapeeld Zooals wg Zaterdag meldden bad T O P gewonnen gegeven en Qoadft soodat de Uetate hoadster van het wiaselkraii U6 17 ii Ook Zwaluwen kreeg een papieren 5 van Woerden terwnl Olympia 3 een gemnkkelnke 8 X behulde op T OÜ 2 In den O V B sgn due Zwaluwen 1 n 2 beiden kampioen van en 2e De weditryd van T O P 2 werd in de avondaren geapeold goede tomperataor derhalve en bovendien een frvoh windje Alleen waa het v Toot goed voetbal ongeeohikt duur het geweldig lange graa éón strook waa gemaaid maar op de vleogele wai het treorig gesteld i e wedstqjd lelve was niet veel ichoons gaf oai alleen gelegenheid een prima spil te bewonderen en wel die van ülympia Mataorlgk u agn ipul vol footen eu Uat het nog op vele punten te wenichen maarSoharlooiieenenthoaiast fair speler die ayn hoofd erbg gebruikt en dfn geheelen wedttrgd vrijwel beheersoht heeft op den dunr wel een plaau hooger lal kunnen komen Het unfaire ruwe aanvallen dat de MohUaohter K van T O P aich tot tweemaal toe permitteerde diende dan ook met uitsending gestraft te worden Verder ali gesegd niet veel moou die Olympia verdediging was de aa vhl Tan T O P verre de baas en indien de voorhoede van Olympia er wat beter kgk op gehad had waren er veel doelpunten gekomen de liuksbniten permitteerde yioh en voortdorende boitenspelpositie denudvoor kreeg alles toegeepeeld doch bracht er heel weinig van teieoht en Imks en reohtsbinnen begverden sioh denmidvoor dan bal toe te spelen met vorengenoemd gevolg Hg T O P was do achterhoede awak bg de middenlinio de Unkshalf eeu aardige werker do rechtshalf is loms onnoodig ruw terw l in de voorhoede dv kleine linkebukten het beste werk deed met den reohubuiten die een uiutekend tooper is Verslagen laten wg ter bekorting der rubriek door de gasboporking achterwege Qoada speelde vriendsohappel k tegen een V O Ü o mbinatie uit Rotterdam waarin Beyers en Stouger van het Ie de rest van het Ue elftal was In een hoogst geanimeerde ontmoeting met vlug spel bleek Voc de meerdere met 2 U Hegers beheerschio vrgwel de linkervleugel van Gouda terlrgl de rechtervleugel uit ziohaelf niets presteerde doch niettemin werd toch nogal eens de V O C doelman met goede schoten bedreigd De wedstrgd had een zeer aangenaam verloop en I er was vrgwel belangetelUng rekening gehouden met het mooie aonierweer OJlympia 4 trok er op nit naar Kampong 3 en tn een allergenot p lyk t partgtje won jong Olympia met 2 0 Dioor plaatsgebrek morgen verTolg Uiwa teeala T I O D won van het Haagioho T Oé P op de baan op het Sportterrein met 0 1 Het verslag hiervan moeten wg tiot morgen bewaren MAT8TB BEBICUTfiN Scheepvaart stopgeset Naar wg vernemen is de vaart uijE Sfederlandsche havens van Nederland sche schepen itopgeiet uitgesonderd door de xeit en kustviseohersvaartuigen Bofflilicn op Zccuwwh VlaandcrM Meé seint ons uit Sas van Gont Hedennaoht half twaalf sgn bg een luchtaanval op Belgiö van uiteen vliegtuig gaande uit de richting van Gent naar Ostende bg het gehucht Staakje 7 bommen geworpen 3 daarvan agn neergekomen op Nederlandech grondgebiedi in een kU verveld en igndaar on tloj t lender schade aan te nehteo Men seint ons nit Koewaoht Te haU twee hedennaoht a a minstens 6 bommen op Koewaoht geworpen i aarvan een is neergekomen op een sqhuit van den landbouwer Tyl buiten St Andries De schuit werd ernstig beschadigd Van de woning werden de ruiten verbrgseld Persoonlgke oogelukken hadden niet plaats Hen seint ons nit Axel Hedennacht was een actie van vltogtuigen boven Gent waarneembaar To twee nur i hedennacht een Ttic maohine oTer Axel gevlogen die bommen in de buurt beeft laten vallen MUItaIr arreeUnt Van Kot detachement Ijeordam is e i militair nau A dam overgebracht en onder strenge bewaking gesUld Hg wordt verdacht gelden veranisterd te hebben WvkwItUgoo ea werkstakers Uit Amsterdam wordt ons gemokt Hedennacht hebben de staken bh een aantal werkwilligen op het eiland de ruiten ingegooid TJit roido po litiemaatreguen a jn gonomoB