Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1918

in elkel eekaeilieid dii aot uit voanraadievarboaiv Bedrukt immip iceu e Drukke ii A BRINKMAN ZOON HENNEPes flUltX EIIELtPPEII HARKT 31 Gamm Telefoon 89 IMbaMltaiyii Haar veitMraario sd Il€ ll Gouden TJentJeSa Tot onse diefM droefheid ovsrIced chl en kalm nu een Itntduri en iiiHrteli l lijdcA onie Ittnif feliefd eo loriitme Ecbltfeooote Moeder Behuwden Grootmoeder dORNELlAVkllKlt TAIiRE n den toudcrdom vln 60 ar BLUF Gouden Vijfjesa 0oucl hofabin Wilt u mn mtim prtfisain vttor kmi dm MMR mit w goutikë niir kit Dotal tjarn ± Al iM Ntapii itr H i i a M f hm w Rfcrugt WIHwMinfMIn WOMMDAO MUI e B uup iNfitMK VAN BlMNEN Eh SUrrENUVOSCH QELD Jillif L BUT A Co ami Bilhtt H BLANKER M NIJVELDT Blankkb A A NUVKLDT KN KlNDIRBN Bni A BLANKER J H BLANKERBboer SN KiNDBKEN G BLANKER Oouda 19 M l 19ll 1819 27 D Uiui Jg Oa Kappar kaop aaa naicli UW aa P ai9 itbnilli Ut 14 dBgan Moili ne ceKhHvea al faal daa ap kal aaieiMI l vibsdM = Saa tullran lltMen Nlal villa alMlM avofdanMaa Haaixraal VenHlM da I aa n Man aU eaa Teslow aeale a ala aeAaMM Ipl rtieel ilMI HeaUasti aa Roee wiSa rn i ia ééf ICOBOHa paa kaïi abnlkl M praakaH wmMIg e kal HaB U aiM UI uaM lBe ia BanliR hel kik aaa XeNi mr r lan mlnéta Ni M el un Zulvar GaiieanMSel mr M Mar leel anil r Praptnit m lol § I HV feet Aivtertentiebareau SbciatiBrt Ohi üeiraiitreh Abu beliMllubbBiidui ordl btkeild amB4l dBl da aaralrollaade kBllau voor boitatfooande Sociatalt aal plaati hebben ODl JUNI B I a dal da ballólaialilil op U HKI k ealDtaa wordl 1824 14 Het Beiruur H KNUTTEL VoorilUar 1 V KRANENBURQ Secrelarli GEVRAAGD u aB 1 of 15 Juni 1823 10 Mèisfe alleeii In Uil leaio LMn f 160 eWh 30 Lbbb R llMat 17 gMna dak Hbb TrapsSSêT OKVRAAOD Toor Amiferdm in ifiet ceU tariAf le werken Br m Opjfeaf van tefenw en vroeiere betr kldii ouderdom etc onder no 1818 buTMl OoudMhe Gouraot 10 WOENSDAG 22 MEI a s de svondk 8 unr spreekt in de zaal HARMONIE ingang Nienwe Uarkt Qodda de heer A P STAAIWMI Oudlid der Slaten Oeneraal OntiUut atr Mi tflttrlot UI 1 11 it iHÉelie Gouraiit JiiARKT 31 I TELEP 82 l èzoi t ae pkatibije ian ADVERTENtlEN in aHe Nederlandicke en Bnkenlandiohe ila n weekbtatlen en anUere periodieken iMMVt èËtritfto pk i vU hooünl ür MSeniÉiyi van Mn af Bchrin arteedU voldocmele loliohtingen worden GRATIS veratrdkt WAARSCHUWilWaï UHaakaoda preparaten mrdaa i naMbaklt van het krrrea vaa i MlaavaitalddBa drZiX scKe MIM neen Ua vaiküh aa weidl arkee tï aaet aa iramHak ft o tb ii i Oi a nrfiww v N i ri ais r K3i rttnl en Uatafft acMMW imtovtfMB Vooi miBlud Qranlwn DreBlM OvnT wwwa B Eiapgasim VÓKO i AMPOO POeOBRS ayn wMMnpreef ImOl Wpml 29 Ma m Bureati tot Publiciteit van Weteiisch p yelijk Nieuws Ketzeniiraoht Ï53 Amsterdam Leliegracht 30 CURATtoRIUM te ODÜDA WAARDIPAPIEREfI AAWBEELEN 0BLI6ATIEN ii ratl iitt Mtiiig levert DfHMiertl yrinkemn Zooa MMKT 91 Tel 82 o J MAANDAG 3 JUNI 1918 dei avondil 7 I uren in bet HoTiL DB ZALM aan de Markt ten overilaan van l torls J KOEMAN e Knstraeht I van Ohroerende Goederen te Gouda j I als lllo 1 Bea oed onderhouden van velei genjiakken voorzfen Woon en WInkelhuls j a b4 de Zeugitrfat No 38 frooi 1 aire 22 centiaren Deneden ia eigen gebruik te aanvaarden bij de betaling der kooppennnin en boven ver huu d bij de week voor f3 N o 2 Een goed onderhouden Hnis en Erf mcti afaonderlljke bovenwoning aan de Lagej GouWe Not 8 en 10 groot 1 are 12 centiaren V huurd bij de week beneden voor 14 25 en bjoven voor f 3 50 N6i 3 lot en met 6 Vier goed onderhouden Ruizen en Êpveiii aan de Ridder van Catlweg No 160 162 t64i v£lurd bi de week Noi 160 162 eo 164 elk 4oor I2 1S en No 166 voor f2 30 enINo 7 Een I Huis en Erfp an e Uoge Owarittraal No 36 groot 52 centii ren TelUond te cinvaarden i Breeder bij nolitiei Te Ibesiehttgen de laatate 2 werkdagen voon de ve ng n op dien dag van 10 tot 12 en 2 i tot 4 liren NM re inlichtingen geeft Nouria KOEMAN 1 voom md 1746 54 Da schuldigs Twaetle Kamer voorde réctïtbarikdas Volles en Wat nu 7 Wr Wikt lltR p dl totiiigrlllM Vir t4iriiig kIJ to woniii Entne 10 cent Oelegeohcld tot debat 1820 Hei Partijbestuur 36 der Chrieten Democraien IMr A W JaconettI Ond Advocaal in Ned Iodit H J Calkoen Builengeiv Lid Ged Stalen Burgemeeiler van Edam en J a rflt Ond R lldent van Terllale Henri Polak Lid Eente Kamei S Poftmaf hoolopziener P J Raaymakorp Oud Secrelarii Generaal der Rijkiverzekeriogibank W N WlnUrshoven Oep Luit Kol O I L AmenfOort Sicrttarii Afda OTRIFTELIJKE ClIRSUSffl Onder leiding van So bekande laerkl aAtaa onder wie Joh Bouman Directeur eener Ffandeliicbool Mr Dr J Blistah Directeur eeoer Tuchticbool Jhr Jan Poith Journiiiit Dr A A Fokker privaat docent Univeriiteit Dr A J M aarjeai ne leeraer H B S P H van Oaitel leerair Hindeliichool Prof W C do OraaH Hoogleeriar Univeriiteit Utrecht Dr A HalberBtadt oud leeraar Gymnaiium Dr J IH Hoogvliet privaat dotent Univeriiteit Dr C Huyatnan accountant en andere mannen Van ilaam 20 leeraari H B 8 7 Mn in de Rechten 7 ingkïnleuri 6 aceottotanti 3 artaen ene worden door on georganiaeerd neer dan 400 BChrlttelllke curBnUM o m P Da rWBud r J J P DEN BOER Ie Gonds Flniraelai ü al 30 Tejef 252 Ia TOoraemeni Hr ap o4la pubifali te verknopen in de Sociëteit Ooi Genoegen Een balaiiBi iJlie péiHiJ saep goaii ondephaudan meubelefi n ndara goatferan Met bat ooi op de plaitiruimte wordt men versocht BÏcb voor inbraög ten ipoediglte te varMman IK din maUlaar l VAN DANTZIG WijDiTBAAT Gouda 1749 19 DEENSCH NOORSOH RÜSSISËH MALEISCH LATIJN QRIEKSCH ESHEKANTO WISKUNDE SCHEIKUN 3E NATUURKINDE WïiiKTUK KUNDE ELECTROTEOHN TEERENEN BO WKU DE ALG ONTtVIKK LOaiCA RHETORKIA BOEKHOUDEN rArtpELSÜORR BeDRtlPntEOL IME ETALAGE ORq NISAIIE ENOEUIOH ITAUAANSOH SPAAN 5ÖJ ZWEEDBCH STÜDIETBCHNIEK STAATSWETENSCHAPPEN STATBNORDE MéziËRCKSCH HARMONIELEER jpURfJALISTIEK GBZONDH LKER METH SPREKEN GOKDE BTUL HANDSCHRtPT VERpTERlNG VLUG ËN ooi REKENEN EJIJJELEN Advertcntiên en aboaaeaienien op dit biad wsvden aaMenMMn voor Berlcenw4 udc Dorp 4loor A BOOM Berkanwouile voer Ber1tenwoude Aehteriraekiioor IMIMEN Imncln iTOtül BoereDpyseii u BossÉen De fMarilBea BLOEM te OMMEN en WILDERVANCK DE BLBCOURT te BLOEMENDAAL lullen op nader te bepalen dagen M tf MaaM ïtM IBIS iltbfl k eii lroiir ïéni Voor den EdetAcbtb Heer Mr P WILDERVANCK DB BLECOURT Drie aan etkander e OuMfdtnt firlMit Voor liDa eiamerii vo ii t ItaMIn W WriUfié tnüt ALLB tcleif LO en M O ALLG pracri kdl loni B 8tBMM ainn NoUitaat Mr I de Iwtlltan QdnMente Admlnlstnitie AetnariB Aaoomtanta Ontar wllxer BanwKunMf ApHehter en teekenaar Opileliter WatenUat Be rlKMMer SMretarlBMtehctanr e eaa 873 150 Cunuuen voor beginners eealgsiias j èvoi derden mtergevordenden en vergerordenlen Aangename methode PersoonItjlc contact tundien docent en cursist Uitstekende correctie cdiedtief enindividittel BIRijIce conditiïn fninvermogenden l unnen van ons StUdMfond pt oüteerea OMde rMultateU wle weHct siaagt AdvMnniinaake BeiiMpakciMe i a ii i ni i i i el lil 1 Mkiuii i M H OoICdkoopste en solledste adres voor IWctibelen Bli l Tafela Hasten BoHetten SMlIea fliet loeren plache VeerenfeMitaaell Wollenen Satlindekeu Thibcitfeto SpIefOle SeUldertlen w4 miB PW IfPMlaal Bdraa voor I S I1U 1 1 hawaUlkaplannM 20 KOMT ZIEN I 27 Mul 8 uur Gobonif Bouw OB Wonlngloeztcht Ondentmd9e iuiiiBste A en dennenbosStitlen gunitli gefegen aan of nBbij den grlntweg OMMENBALKBRUG op e a 10 minnlen fttaad van het Omaiarltanaal en Ban den Sint e OMHEN OUDLEU8EN onderMMEN lamen groot 80 35 81 fi A Aanvaarding voOr aBr 1919 1776 33 Inmiddali nU de hand le koop ABBWijaer A PAARfiUIS op t Emiland Voor naden inlichtingen vrage then ie interttêënh fMia troeliHre een boekdeel lu 144 pagina s Men verbindt lieh hierdoor tot niets foaieU itm Abonneert ü M fflad unnuiM iHHiiiiiiMiiiuii lËraoHaHtani IiLIM Electrtajhe Druldaiii BBINKMAN k ZOON OOÜDA o J370I 57 5 IttargM ii Woensdau 22 Mei 1018 eOIIMHË COIIMJVT J ERSCHlJNli DAGELIJKS a BEHALVE ZON ENf FEESTDAGEN IMGBZONOSN MBDBDlIBUNaMMi t ncala f Ut élk ntel Op de rootpeclna M kooBW Omue adrartaslUa a lafaondea medalea la b wvtnet M tttt ewJ iMia K itn prtla Onota letten ea nuidea wenlta m kM liw pUatmlmta Adreitentlis kuiUB wenjia laiooiKiea lew deluei Adrertaotlelmreau ea oaaa Af entaJ Mt ABONNEMENTSPBIJSl per kwartaal IJO Ml waak 7 j jper kwarttuü ƒ M5 per week H nt r wül JL ZL Ï JS PnB o per port per kw t a ƒ 1 1 n t md bL Mt b r sis 7e t sS rdr s szr ADVBRTBNTIEPRIJSi Uit Goud o d h7b oomide tot d i b o vl l nieli ƒ 0 16 elke regel meer ƒ o Uk Adraentlin raa pubUekt riBakJïïïïSL u out pW T W Redactie I Telef Intero 545 mua mÊm A miniitrade i Telef Intero 82 P DE OORLOG BureaMi MARKT 31 GQUDAa conomlsche belangen tegemoet te willen komen IntuBBchen is het Praag reeds tot emfftige ongeregel fiieden gekomen Het feest van het 60 Jarig besUan van den 8 ouwburg te Praag bood Kramarcz a a gelegenheid patriotiache redevoeringen te houden ZÜ werden door de menigte op de schouders rondgedragen Kramarcz Wide o a dat het Slavische ras tot den dood tbe één zal biyven Tsjechen en Joegoaiaven zullen nooit elkaar in den steek titten In vele andere steden zUn onder den leus 3evryding van het land optochten gelanden zelfs droegen deze uitingen een progealHeerd karakter Van regeenngszyde zy dan ook scherpe i Lafltreg ten getroffen om deze Slavische beweging te onderdrukken Over den luchtaanval op Londen wordt nog vernomen dat een twintig k dertig Gotha fl aan den ludbtaanval van Zon gnacht deelnamen Een paar dozyn bommen is geworpen op een district in Londen die belangrijke schade toebrachten Vyf vyandetyke toestellen zUn vernield van twee anderen is het waarschyniyk De verliesiyst bedraagt nu 37 dooden en 161 gewonden Verroh Idene personen werden op straat getroffen In huizengevels z n gtoote gaten geelagen en In vete gevnllen zyn daken en zolderingen ingestort Hoing George vergezeld van de koningin hebben de gebomibardeerde graden be Van Entente zyde ia deüfr dagen Keulen gebombardeerd Ook dexe aanval eischte venschillende slachboffera daar t r piaatse terwyi de geallieerden zidi tiana gereedmaken de luchtaanvallen op loonden en Parys te vergelden Dat thans ook in Duitscfaland naar aanleiding van een en ander het besef doordringt wat het zeggen wil deze nuttelooze moondadige aanvallen bewyst de vraag door den Ry ksdag afgevaardigde Kuckhoff afcn d kansetier gesteld n l of er geen maatreigelen genomen kunnen worden be rfnd 9m door internationale overeenkomeindeiyk een einde te maken aan den zinneloozen moord op vrouwen en kinderen In het Weaten biyft de t stand uiterst gespannen Men verwacht nu eUc oogenblik dat een nieuw groot Dullsch offensief zal lo arsten De vooi4 ereldende gaichutabedryvighald met gasgranaten waarmee ook de doorbraak op het Itat aansehe ftvnt en den eersten toot op het Westeiyk front WeH ingeleid ia reeds aaiqrevangen in de streek van Béthune Er heeft te Brussel een JongVlaamach Congres plaats gehad De Jong VIamingen izyn zooals men weet de fianilnganten die gemeend hebben zich met liart en ziel te moeten overleveren aaa de Xeg VaderiandBche party m Dultechland De voorzitter van het Congres was Buys hU veiklaanio dat bet Vlaamsche volk bereid aa de Vlaamsche kust aan DultKhland af be staan daarvoor zou het immers een prachtige vergoeding krygen niet alleen becBtaande uit een volledige vervlaanMchlng luin het openbare teven maar tevens in 4en nieuwen bloei van Antwerpen die ha iien zal na een gelukkig einde van den Qoriog geheet Duitschtand en Oostenryk Songarye en Bulgarye en Turicye en Po len Estland Koerland en Oekrajina tot interiand hebben Pour un hiBterland en vollfc t en un hinterland Als men hierby bedenkt dat decea meneer duys tevens secretaris is der gevolmaehtjgden van den door Dultsche syde gein 4 ireerden Raad van Vlvmderen waarorver wy vroeger reeds een sn ander vertelden dan is verder commentaar unndtfg muts temeer waar hy x n coi res ripde eindigde met de woorden wy Jong Vlamingen kunnen ovar onmn invlo tevreden lyn d Raad van Vlaanderen werirt langvameriiand ona programma uit t Da iMoalingan in lapland De inlapwantia plannan in het Oosten De vaPdeeling wan Bohaman ppotestbatoogingen De luohtaanwallan op open teden De panning in het Westen Da Jong Vlamingen en de Ra d wan VlaandePen gesignaleepd ONS 0VI1R2IC HT Öo luohtdlenat tttlBon heeM de vervaardiging vanvUsg uigen aan een WJaondere organlaatle opedragen en John ftroyan met de leiding rvan belsat Do vllogtulgivervaajrdlglng1 dus geheel aan mllUalro hand ontrokkelL I Roode trulageldea Uit nadere berichten over de woelingen in Ierland biyikt dat in het geheel reeds meer dan 140 Sinn Feiners zyn grearresteerd 74 ziJn al door een oorlo BBchip te Holyhead aan wal Rszet en naar Londen gebracht waar lii In Bowsitrest of voor een kr gsraad zullen terecht staan In het ezit van den man die zooals wfl meldden voor eenigen t d aan de Westkust van Ierland uit een duikboot Is geland en die zicji t3ian in den Tower te Londen bevindt zyn documenten van zeer compWmitteerden aard gevonden De meeste der thans gearre teatde personen zün reeds bü den opstand van 1916 veroordeeld sommigen tot levenslangen dwangarbeid anderen ter dood maar allen werden later begenadigd ten einde een gcni de atmosfeer te scheppen vor de Konie RuleConventie pat deze arrestatie waardoor de Hina VüUtb van hun leiders z n beroofd groote rtiittering heeft gewekt laat zich denken Zoo heeft gisteren te Dabïin een verga deTb plaats gehad waAnn geproteisteerd il tetfen French s optreden waarin een poging vordt gezien om Inland s eensgezind WW tegen den dien tpJiciht Jn diacredlet te brengen en te fnuiken een eeriyik procee nor de b aagden m Enigeland onmogelijk t maken en aan de zaak van de lersche Mti in bevnende landen afbreuk te doen De verklaring door de vetigadering aan Haiorneü dringt aan op bet recht van de Ieren om in hun eigen land voor den rechter gebracht te worden en zegt dat er een I fing gedaan wordt om de stemming in Engeland tegen de beklaagden te vergift gen Er loopW reeds geruchten dat de terwMüftting met gesloten deuren jEal plaats hebben De vei radering over welka verioojr de censuur ons belet méér te veme j men bestond nu de Sinn Fein leJdere yn gevangen genomen hoofdaaJteliJk uit natioHsten onder wie de parlementsleden DiHon en DevHn Een berieUe uit ew Yorii via Baael netót dat naar een invloedryjte Japan fee personiyfcheid heeft verklaard het Ohineeaoh Japansche verdrag in geen verMnd staat met de in te rv en tie in SI beraé Hetzelfde bericht meldt echter dat men te Warfiin on desniettegenstaande een onderneming in MaïitBjoerUe zeer aangaande achit Deze onderneming zou het Mïiden van troepen naar het Ziuden van Jtantsjoery e noodzakeiyk maken Het voornaamste vraagstuk bQ de te volgen politiek is xoo zegt een ander bericht of Japan met Amerika en geallieerden ger tvaardigd zou zyn te handelen zonder een bysionder verxodc van de Sovjet regeering De Times meent dat indien de Sovjetregeerijig beMÏd zou zijn zulk een verzoric té doen de Tereenigde Staten de eerate zbu zyn om ée regeeringen der Bolejewiki té erïcennen Hoe gaai ne Anwrika uit welbegrepen eigenbelang Rusland tot de geallieerden zöu willen biyven rekenen deden reeds i $eermalen bericMen uitkomen Busland vt or Ajnerika fl handel en nyvenheid te vidnuen en den Duitschen mededinger er uit Ihbuden moet het streven zynt Het uu djiarom wenscheiyk kunnen zgn dat Japan alvast Sibené binnendrong als Japan zelf maar niet zoo n gevaariyice mededinger Wasl De verdeeliDg van Bolhenien in districten ia thans definitief in het OoctHong SUatablad ai i ndigd BeJhalve de stadhouder zullen er twaalf ambtenaren worden aangesteld om in naam vftn den stadihouder te besturen Zij krygen de teekenende benaming dietrictakafdteln en hun ambtsgebied heet district Hun bevoegdheid is geheel gel k aan die van den stadihouder Aan den stadhouder biyft het oppertoezlcht benevens Praag en mngevhig met ongeveer 600 000 Inwoners Chn ierschillende redenen kan de nieuwe r eering slechts stap voor stap worden ingevoerd Begin 1919 zal met deze verdeeMfcgen een aanvang worden gemaakt en wel hét eerst in de districten Praag en Leitmerifz Dat de Slaven en TJeohen over een eii ander niet te spr en ziün in tegendeel rdeds het voornomen to oppositite leidde as bekend Zy toch zien in deze verd4eling i een poging der rec ering de nationale minderiieden op te lossen terWÜl de regeering harerzyds voorgeeft hferdoor aan de veelsoortige nationale en Stoel CorporaUon heelt ü 000 000 dolr voor het Itoode Kruia geaobonken Op en eeralen dag van den Koode Kruiareldtocht is ruim 4 000 0000 doUBr UjeeDiflireoht 1 i I I I I De inepannlng lueulor lélilt onll een ullvoe HU ioenenrede over de uitgaven voor ISget en 41001 UJdeus Matttt I l ter IHusIreile van Anierlka e toenemende h paanlnf BKLaili Kei De 1 one a Vlaamseh In het leger Belgtaohe RagMtog herffhsiMen eobool voor VSaanMOhe olllderen onflildollljk op le richten De voertaal van let onderricht in die school gegeven lal yiaaoMoh zljo i TegeUlkertiJd Hl er o denieHden voet 4ene sohool voor Vlaainwihe ooder offloieren opgericht worden GEMKNftP OOKLO GSNIEÜWS TurkiJü en Armeniërs Partij trekkend vfu de onttdndtng van Het Ituséliiehtrflijk aldus meldt het AriteeOMdüe C n4en le4lttTMui I wU l n de Turken niet aileon TurksoU Armenia opniouw bezetten en Kaukael hefo överea maar trachten y h in helschwerk te voltooien door het Armenische volk in turkije en zeUs in Katikasle geheet uit te ro i n In alle streken waar zIJ Ua i iidringen worden de Armenlflrs syeteifatisch door hen vermoord In de neu le landen verspreiden zy schandelyke iMterinjsen de ArroenlSra beechukUgend van wreedheden tegenover de muzelmannen gepleegd met het eenlge doel om de puhSleiice opinie te misleiden en van te voren een verontiwbuldlging te vinden voor de misdaden Ue zij voorbereiden en als reproHsalUwnaatregelen zullen laten doorgaan De regeering heeft ook het beetuit geijomon ea ofOoleel toeaiobtakomilett le benoemett saanengenteld uit drie hoogere officieren die zullen belaat zijn de toepas aing I wel cirkel gebruik van het tlaaraseh in hel Si Itt VU de laatste ijllBJsterieeJe omzendbrieven na te gum De Amerikanen De Amerlkaansche mllliaiie countasis Heeft medegedeeld dal het AmerikaaiMohe leger op hot FratMche front legemvocrdlg te dorde plaata inneemt wat de ullgratreklhe d van het front betreft De troelien zijn lusaoben de Engeledie en Fran si fie eenheden Ingedeeld Bommen op Lftndau Briteohe vliegers hebben bommen gewor pfen op do kaeerne de Bli tafc en het aftoorwegstatlon van Landau ten Nooid celon va Karleiulle DUITBCHLANn BÜITENLANDSCH N IEÜWa AWBimA x e LUhauers In Amerika £ on delegatie van het Natlonaale Li tDauecbAmerlkaaneoh Congree te door preeldent Wliaon ontvangen Zij oetving vBn liem de meeet poeltieve venekering dal de liUuuleobe belangen met groote eferglfe en kracht op het Blgeaneene vredéeoongree zouden vertegeowüordlggl worden ten einde UtbBuen aaa elke l ult Feuillet on BERKENVWÜOE A De Gletsehervrouw eéhe overheareebing te onttrekken titvuwens beter je kunt aan Maira denken lerwijl ik Wanneer de pastoor n Nextoa niet tot vrouw eeft opdat iW haar voor alle eeuwigheid heb zoO Verrtet riep Slw Je wilt trouwenV Ondanks alles wat je aH d tegeit bet huwelijk hebt gez d Het is sobandel Ik bedoèT dat een lakn opeens een andere meeofntf kr gtt Iemand als Ik die toctb op en top een mka yrU tjnt En nof wel een andere Tohe bm deor eelt vrdttwl Bovendien oor z k n swvtf dlDll zoo q leelljke faeks mat het ka zijn dat Ik dan los van hiiar word Nu weet gij waairMn Ik wil trouwen ate Brtodtia Ladlen one Iaat tr tnreiK Mam hy laot het my nletchiejil Nfet voonlut ik voor bem naar hetkrata kilul En dnt Heere Qod fun een vfouwr Het zal nrfj wOrgen om bet lere brengrti Voo zoo Iemand Jeverodtmoedlgtnt die ondanks zijn hoogwaar diiirhrid eeü Üevtmai slechter chri t Is dan een w etoopén klooeterbroeder dan de oinboetvaardige niet christen CHan Vital Is qie dat een gekkemwereM diaar beoedobt Je beM geUIfc BofaUdertJe bierboveb te zitten Je biyft hierboven een bete meörtib Zonder atseheM en roet vertrok hlJ dakrop Courtlen moeat ld tijn diepe eanuftmbeid by xyn wétti aan Ualra k Ma denk en da At slechte aan de vrouw op wie zijn trouwe jeugiivriendla zyn gcftde k nera naljveirlg wae wtnl deze had heon reedB als kind Uelgehad meer Muaeurn voor oorl 0 economie Op inlllatief van de Lelpelger K ner vfio Koophandel In eamenwerklng meb abdere openbare lichamen la le Letpiig opgericht een museum voor oorlo0ieconomic hetwelk ten dool heoll een aaneoboawelijke vwretelling le geven van het gehiele Dultsche eoooomleche leven tijdene den Oorlog Het museum bevat een uitgfilireide cotleotle aanschaowin voorverpfn ter loering opwekking der komende ge laob en alainede eengnedvenorvleboekbij mei betrekking tol de oorjogieoono stroom van het Bergell Eens zeide hij ronduit tol haar ZU is voor Slvo CourUen ds rechte vrou De een waret ZIJ ol geen an d r Hij slet hel nog niet Haar eens aal b j het zien en dan dsn wordt het een paar Toen werd de Irolsohe vrouw blaak eo sti Hij leidde haar op bergruggen en lopptn luidde baar over de spleten vanden Tornogletaoher en over de sneetvwrelden van deo Baooni Dtn weg In de woestenijcn van den Uonte Llaeone eadeaUolllo delta DiSgrasia scheen hij niet tekenosn En jittet dien weg wlMe op Om dien te gaan was zy naar boven gakiBulerd daarom aMeenl Hem tegonaieti Venter kon Bij niet mocht alj nieti ZIJ wilde den weg steobts kennen die hij zou gaan lot baar dtkwijts en dikwljlst Ti haai iifv t gletoeheniillitsa lol baar langs aferondou tot h r Mï eq onder slé In iottl a l Van den weg wilde zij aUn huls zieiw ZIJ wlble van verre alaan Zoo laag sIJ van verre totdat de kwam waarop bij h ar naar boven en In tljn huis sou voeren en tot baar bou seggen Zie mijn wert meer dan mijn leven geliefd gij boven allee gelteldel Zij wist dat de dag sou kenen Uur alj moeat geduM hebben alj moeat kunnen wanten Wordt varrolgd ZU kw n niet tot hem boven toch kwam zy hem nader in de Tornohut aan h I SJT S OaH HMel te Ml werd door grailji Oberndorll voor on klein vermogen voor den aiwhaii raw gehanid an van alle op dlehoogle d a Me conJorl vooBle Een JmJ kok Bdi de voor de keuken da doorde gemeente ontolagen CajmoIJnoijager wee vocffra kuu 4r ger lakei en d Nerln dood dienel e kellneito en kwnermelaie W nl de Fnwifalea had jewelgerd aan deze caprice haiar meesleres toe te gev n en w a onmiddellijk ontelagen daar j a e la comteeee boven geen toilet Miakt OU ïid telt kapte m zU geen kamenier noodig In SonW Morllz had bIJ voor baar elgaiaardlg verblijf p het laod het nooJi e aan eeoh tti voor overd en voor hear toohten eou dodcer eoetuum voor den avond een gekleed maar lew eenvoudig MtuM van witte wallen ato ZU a boeken medegenomen en een kunalto bomWurwerk Belde moeaten dienen voor de trleate dagen en de vele emMne avon deo Haar de eene dag na den anderen rroae orievol In deia wereld van ecbJltorlng en e avonda gevoelde ill een ÏWM6 maar tegelijk Uelelijke afmalUng welke haar nieuwe loven met ilch bracht die haar verhinderde e uin te denken Mbu het Duilaali nn BICHABD V08Z n autaMwIle be erkt dew WESSELINKlVAU BOBBUII l ladnk rerbetei lU 1 lets ogd f bw neijTOr op d graytof S io l ar leven b r L Wr leven DetS S Z u lLrT Tl i heb g g Wftt i mtiJf ken Ik dat allee he Ea k i P Wï top een keM le Jn elk gevAl tot hot leven tot het volle etroomendo gloeiende leven De hariatochl welke den alerken man ale een bl Jisometraal trol en z n kiaoht veeteer de oefende op de vrouw een betooverlng uil die bet oobe repene in baar wekte en Bella baar zwakte in kmebt veranderda WelUofal la dit de natuur van den n Q en de vrouw In ieder geval lag het in de aataur van desen mwt endace vrouw Zij zou doorteven hetgeen met haar gebeurde En wat v n de vrouw zou worden ale dit groole niet werd beleefd Kas het niet beleven van het wonderbare n et hetaetlde aia weg cwljiten een g andoweg aterven dor vrouw Wa hal niet gelijk aan een levend doo ijn r Qeei womter dat dichtere van alle tongen In alle tonen nu eene weemoedig en zacht dan weer zegevierend en jubelend het hooked der Uefde zongen dat levenelle der vrouw Ook haar levenatled als het laatate couplet ongeluk en jammer wanhoop en sterven moeet SIJn lu uio ueigehid meer erover te pelnïien hoe wondeilijk dit lielgeMit dan imr leven liatr ij ion allee wan hoe het km weidan wiartoeUevei aterven du het htm fn het Hn Mdeo Zil aptak met baar gUk over dien beroemden landgenoot beproetde van den woeeten man aktes te vernemen watdeae wlAt van den Uullenaar vaa den tfonte dijla naerazll Haar Vital was weinig spraakzaam En als hel haar gelukte den tegtoetreveMle iele te ontlokken dan was h t niet wat zij weaechte te hoeren maar was het too goed als niets van 81vo Courtlen daarentegen veel vaa Ualra S Mara die Counien sobeen le behooren even onaMbeideilJk vssi beo soheen e slia als de joe selnlBnd Ihln