Goudsche Courant, donderdag 23 mei 1918

h geacfautetrijd is leiide sectoren iB he jieid toegenomen loowel ten Noorden rao de Lele en blJ het la Bresee kanoaJ lUe la de etreeU van Uüi eu leu buiden aD de Scttrpe bg Uelititerne eu Bud ioi r aache uuUtaire critict laoenen op grond van trategiis Ue overwegingen ta mogen aannemen dat de hoofdaanval der Dullac ers tegen dit laatate gebied bet frout Atreclit Atbert gericht wordi Httbben wij eenigenl tijd niets meer over de Priiisi ohe kiesvechthervormlDC gohooird thana be at de VorwArta een oproep vsan het partij bOBtuui dei sociaal èmo ïrateu waarin de organisaties wor den aangeepoord ou overal vergaderln ea te houden ten einde de o n t b i n dmg vanden Landdag te eiscben Het partijbestuur zul binuenkoil met de PnilHl che landuocHoniiHfile en met de par UlcoiUBUiiSHm somenltomen lom hel stand puM der partij in zake het kiesrecht vrtlgHti Iv en de eriutndeniig van het j aaniTanteOen te bepalen iPfVjtert de VojKabond voor vrijbaW tTa deriMid Mn tegtnivoeter an de vader lam cbe partij hee t een oproep iiitge vurdl f waarin v erzct wordt aangietes kewl lagen ds onwaardige behandeling dia bet kiesrecht voorstel in derde lozing Ml ondergaan iJe bond Is van oor ileel det de reg erin onder tie om andlgbaden met de ontbindiof van dit Huia jnoel antwoorden Uit Finland wordt vernomen dat de taoAdag heeft besloten vowiooiMg de hoogste regeerin macht op to dragen otm president Sven Hufvud Deze benofflning lraagt een tgdelljk en persoonlijk karak Ier la ahvachtii der besüsfliug omtrent den toekorostigeu regeeringiavorm van het Iflüd Velen beschoiuiwen dezen maatregel echter als een begi van de invoering vsn dea monarohls tiscben regieerlngiBvoiin Over het ta Peking tnaaohen Chi na en Japwn geteekend verdragiaan gaande een interventie tn BlberlS meldt Keuier noigi dat besloten la tot en g8 iMpnsohappehjk optredeo op den voet wn volkomen gelgkbeld en wederkeerige l ilp in de etreek waar gemeensdiappt lijk optreden noodi zal blijfcen De Chi Openbare Verlcooping te OOUOA op UAAMDAG t JUNI 1918 dei Yondi 7 arna lo het Hotrl DE ZALM en de Makkt ten OTenteao o Notirlt J KOEMAN ta Haaitraehi Via Oneoerende Goederen te Gouda els No 1 Bea oed onderhoudeo na vete enukken voonien Woon sn Winkelhufs en de ZenfUraat N9 31 41001 1 are 22 centiaren Beneden in el en gebruik te aanvaarden bi de betallol der kooppennnin en faoTfn verhuurd bl de week voor 13 No 2 Era l d onderhouden Huis en Erf met a nderlijke bovenwooiiii ajio de Lage Gooare Noa 8 n 10 oot 1 re IZceotiareo Verhuurd Hi d week beoedeii voor 4 25 boren voor f 3 50 Noa 3 tot en met 6 Vier oed oodetboudaa Huizen en Erven aan da RIddac vw CuimM Noa l i H 2 164 n JSfi Vaikuurd m da w ek No 160 162 en 164 alk voor 12 IS en No 166 voor f230 ao No 7 Een Huis en Erf aan da Lan Ditiraelnul No S6 root S2 centiaren Taialmtd la anvaatdaa Breeder btj notjtie Ta beMUden de laatue 2 perkdalan voor de vellln en op dien da va 10 lol IJ en 2 lol 4 uran Nedere lnlichlin en feelt Nolaria KOEMAN voornoemd 1746 54 Voor d an Kaas handel nWKBUOBAAK I EITKLAIIIIIGEII ma K i4iapr ulu6enton beiriffande lis prodaetl van Kaas vMr 1 Mal 1MB IH aajnrfoi MiP i In BERKENWOUDEa Advertentlln en abonnementen op dit bla4i worden aangenomen voor BerkenwondeDoip door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoude Achterhoek door liiiridii STOIIUL FeMÜIeton n e Gletschervrouw tlur het DoltMh BICBABD TO Z met Mitonisatle baverirt dw J WESSëL INK VAN ROSSUli dnk Tariwdw 17 BH 20 Btaka aiat rau hadiakt fraaaa par poat f Mff DUIKNtBU A BRINKMAN ft ZOON MAMT 31 OOUOA TM BIL la MfJiffl tPELOPPEII in elke hoeveelheid direct uit vooi i aadlevei baèiï Bedrukt naar keuxe Drukkerij A BRINKMAN ZOON BBKWAiMII Fijn frijkster UVIIMflD oor 3 daiM nu pti wtek OEBR MONNIKENDAM IMS 10 Acito d ViKbm rkl SS TeieioQnaa iüarkt 3i oqupa HET H UaSCH BLOUSENHUIS tUmSêM MUDA Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Echlpiw soiln ktuKren mail a l Keisentfraoht 153 Amiterdam Lelie oht 30 CURATORIUM mm mm i een zeer mwie chlectie BLOUSES COSTUUMS PEIOmiRS en COSTUUMROKKEH benment da nieuwste modeilan HOEDEN voor Oamet an Jonga Malajtt 174450 PA8SAJL0M TOt BESOHIKUNO gemeubileerde Kamers Mr A W Jacomattl t Oud Advocaat In Ned lodii H 1 Calkoan Builen w Lid Oed Stalen Burlemeeiler van Edani en Schoolopiieüer J Qarrlta Oud Reiidenl van Temale Haarl PoUk Lid Eerate Kaaier S Poftmas Schoolopaicner P J Raaymakara Oud Secretam Oenereal dar Rijkavenekerlo abuk W N Wlalaeakavaa Gep Luit Kol O I L Amerafbon StertUrü lletl lulle mu lure en keuken o oed 12 gemeubileerde Etage Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDiOE tfnékum ii 4 aur njaaooNaTMMT m camaoord lOM BIB HiUa bd m 3 u 7 01 lodfli U huur op neltes itand LI f dadelijk 1 mu vurdeo Brieven met op cve van huurpriji aui bureau Goudacbe Couranl onder no Ii2S Afda SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN VRAAGT UWWINKELIER Naer d Wepsldbspomncle Meubel en Linoleumwas M Ob Ra Aa Hrt beste arHkel voor het wrÜTen van meubelen en Unaleum 1 Ke e t t rwjr a et gebruik Koopt één flesch A S R A en d wqH niet ander gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet y f nflgb ar wende men zich tot onze Hoofd l pOtI wSS J2 1LÏÏM omstreken de firma 62 50 VAW DBW € Grossier In Koloniale waren QOUOA Onder leidin van 80 bakaade laarkrachUa oader wie Jok Boanaa Directeur r H nd l hoot Mr Dr J EIKta Di aeu eener Tuchl bool7 Jkïrïïï Faltk Journalial Dr A A Pokkar privaat docent Univeriileil Dn K i U S iwÜLp na ï n W m n r tadt oudleeraarO naiium Dr J M Hootvllat privaat docenl Univeteiteit Dr C Huyimaa acconn lanl en andere mannen van naam 20 leeraari H B S 7 Mr in de Rechlen 7 leldiM kunnen leran lot vencblUende alekleg Enkele kleine f t I kunnen V echin belpen De Lueerplllen yen Apolkeker Boom beyordeien een oeden uoeljen sulveren het Moed en erdrl ven owlollije il en iliim Alleen echt in fetlolen dooijei met hendteeke nln PIrn A kj Iwlii pee dooije 25 Sy f Vetkrij beet In de meeite Apotheken Tcïï fL uSs ïï i j o i d SPaKKr gSIS iSil CHNlEK BEdI SfSR ITme fA wlxENSCHAPreN bÊuRSTeSSnIPK r J HAl NfEl MR iiiii JMÜfcièMi SCHOONSCHHIJVEN NATUURKUNDE MMH Smffiw NlfSJLANDSCH WERKTutoKWDE Se ïX Wi oSmcH 5tSÏÏ£2J HANDSCHRIFT ENQeSh ÏSFiS iï rfSU VERBETERmO iTli rA 2i BOUWKUNDE VLUG EN GOED Ooedkoopste en solledste adrea voor MmImIm h TaM KwtOB BiitMtM tMloB mat leor en plache yi nnb tollaii WoUan aa Satllndakau TkaaUtato Splatali ScbUdarllaa agibuL kpealul adm toot oM laI M kawelllkkplauaa 20 tout ZKN UWniUIMiJniiiiiiutiijihiii Ut Roltorriam M lUN Jïik NYcr JègicT fr bn = ZWEEDSCH RHETORICA SU i i i J ï ï S a 11 arnkUa aa baroapaa voor M ïA Ö ALLBpra tMkdh ma 8laaUaMma SïurlM wSmÏ SoaïïJ S n riV Accouauita Oad r Het Advertentiebareau Cursussen voor beginners eeoigszlns gevorderden meereevordenden en vergevorderden Aangename methode Pereoon yai Jr ilf ïïïi i ï5 v S Uitstekende correctie collectief en Individueel BiUqke condltlEn minvermogenden De Goudsche Courant wi werto r gf P de reJuWteï Adviezen Inzake Beroepskeuze mSKt 31 TEl ËF 82 iMBorgt de plaatsing van ADVERTENTIEN ia alle Nederlandsolie en Buitenlandsohe da en weekbladen en andere periodieken Bonder eenitfe prüsverhooling MT inxandina van n mê ohHft steeds voidosnds Inliohtinfen worden GRATIS Tentrakt r wr naden tnluMtngen vrage mm de tHtonasantt graiw irodii em boekdeel mn 144 pagina s Hm verbindt ach hierdoor tot nieti WAARDEPAPiEREN AANDEELEN OBlIGATiEW In fraalt uitvoering levert SANGUiNOSE Vlnüni aii iiliisiim la ncaa Krachlif luiver planleardif middel bl bloedarmoede xenuwairakta al emeane veraiapplnl I7g3 25 Heeft leen aeheddlike nevenwerbnt Tweemalen daa i eaa eetlepel i in de meeele evaUao voldoende Per 1 f2 g m l2 f21Bij alle Apolhekera en Drosiaten VAN DAM Co d Riemaralraal Jc 4 Oaa Haat Drukkspii kMÈmülm MARKT 31 Tel 82 Dit ééue woord zegt alles wanneer er sprska is van ITaaimac ines want SINOËIUNaaimachmes zya BOSKOOP Adverteatl8n en abonnementen op dit blad worden aanceaoiaeii door een Eerste Klss Fabrikaat dstzich Huisgenczing reeds ineeit dan n halve eeuw voor I alle bushond lqk eo mdustneel I werk met roem gehandhaafd heeft ZACHTE VLORlitOPl f kf u i T f l i nmendfrhIem Bn I 5ü L j t J u ü mel veMerfal en HWwowUn welke op de huid bil ven en niet door da porlSn kMQOW dringen Vraogi nog heden Uw drogist een proelfleK SScl wSirn iet vef krilgbaer wende Tnen rich ol de O O o7C inpaay e Amalerdsm Sm EE yAATMACmiTES kuat4J kr fliBJa al onze winkels P AaWELLER Ziid0weg72a DUimt AAÜT DIT PioeUaach vu SS eeol lildelijk vukoogd lol U caa 1771 82 Bestel Uw Drukwerk bij insbb EbeMadie Drukkaili A BBlSKIilN a ZOON OOODi M A Brinkman Zoon I OÜDA BMweg 5 57e al Marfan jiT oa 13702 Dondeifda 23 Mei l i8 mmm mum 3 Ti e uu ws © za ü d erteza t eTolstd Voor Gro a cL© ©aa Oaaa stxelc©3a VERSCHIJNT DAGELIJKS tAté BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKZONDaN moanULINOaNi 1 4 Nfala fUi alke ntd Op da ToorpafljM 60 hooaaa Gawona adrartaatila aa bifaioadaa nadadaaUntaa kU eoatnwt tot aai dn prDa Oroota lattaia m raadaa w nUa Mrakaad aaar plaatvainta AdrartentUki knaaio wwrdaa laaaaoadaa daar I daltna Ailfai wtlihiraaaii aa aaaa A aalaB ABOKNEHENTSPBUSi per kmutaal HM par waak U eaai mat ZoadacaUad Mr kwartaal 2 16 p waak IT ceel orara Waar da bvorgiic par loopar gaaehiadt fiueo par poat par kwartaal ƒ LSO mat Sondigablad ƒ UI Ahonnamaatan wordea dmgalijka aaii anl n aas oaa baraaai MABKT il OOUDA Ml onaa a antaa dan boakbaiidal an da po tkaatoraa ADVIIBTENTIEPBU8 Uit Gouda an aidtnkaa baboonoda tot taibaaargktlac 16 K ls ƒ OJM aUn ragal maar fO U iTaa bottaa Otnda an dan basatkrlaci 1 ngalt MS aUca nfal maar ƒ 11 AdmaatUa na poUiaka iaHM alUtkaili M watparia aU i Kedaotiet Telef Interc 545 AdnünlMnida I Talal Intwre 83 Bureau MARKT 31 GOUDAa BUATENLANDaCa NUCUWB DE OORLOG blad oat de bladen te Lhioago en te NeM Vork eeneteounig aaadrjigea op een Vi l ilening waarbij bepaobl wordt dal allb Amerikaansoho burgers verpUolitayn lng ltfoh te spreken De Duitscue taal KOrut beflohoiawd als een be brelgilnc der nationale soUdaritelf Alle in het iJuttsüh ersohijiMude bladen aljn gel oycoit en verdwenen Het laatste Dullsobe blad aat in Urooklyn uitkwam heeft juist ha r AMJCIUKA Dreigende staking Volgens berieblon zou Inj gentlnld een al emeene spoorwegstaking dregen uit te brekm De president van de repu bliek heeJt aan de uld Argentijn soüt spoiorwegi maatsobappij verzocht de ontslagen arbe oera weder in dienet te nemen om daardoor miasohlen op bet laatste oogeubllk nog de algemeene sta king Ie voorkomen Wilson dictator President Wilson heeft het wetsontwerp legen oproeri bewegingen geteekeud t wclU aan de regeering een uitgebreude be o gdti ld lot bet straffen van trouwelooze handelingen en uitlatingm verleent ITAUl e r d u later 1 n g van grond stoften Naar de Socolo verneemt zijn bedrle gerijen gepleegd lu bet mt enbedrljt van H obforoooloo De dtrecteor ta de ianfhl schuldige Oelijk thans bekend wordt zijn orre ee In de staalfabrieken van Pon te Deouno gesoliied wegens verdu stering op groote schaal van grondsioffen BBLGM V e r goedi n gen Do geztnnen van BelgidCbe mlUtalren beneden den rang van officier wlermld delen van beetaan onvoldoende geacht wo en met het oog op hun vsrpUcbUn gen en de tegieawoordlge leveosomstandig heden kunnen krai htens een beeluit van den koning der Belgen van 20 Mfeart 1918 een bijzondere vergoeding voor huisvesting ontvangen De gezinnen welke kosteloos In de vluchloorden verblijven kutmen in begins oor deze vergoe g voor buiavestlng niet In aanmerking komen Wol opvordering De wolopvordering in bezet BelglS duurt voort Verplicht tot aflevering zijn in zonderbeid ook meldt de N Oentacbo Ort Personen boven 70 Jaar sieken on derdanen van omijdigo atoten zlekenhal zen lüooeters en hotels Om de afgeleverde wol te vervangen BMOBLAMU Nog meer lersohe arrsstan tea Volgens den iLondensobea eorrespoudent aan bet Hbid Is In lerluid o m iiug gearresteerd Mies Maud Oouse docater vaft een vroeger ËngeleobeUc opperb 1 hebher In Ierland en wedjuwq van majoor Mo Bride die met de Boere yooht en In iül6 na de rebellie werA tttreohtge fiteld Zij was sedert een dwtigtal Jaren een zeer aobilderachtige figmur In de Ier sche revolutionaire politieke beweging Zij hcNt een zoon van 17 Jaar die naar ze hoopt de eerste president VM een Ier ech 3 republiek zal zijn De Natlonan 4ab Het is waarschijnlijk dat 4e laden van de nationalistische partij io volgeiule week naar het Lagerhuis zulnn tarugikee ren Dai zlj niet langer uit het parle ment wij n wcg blijvon wozdlr toegeachre ven oaa net feit dat men den dieoa lcbt ni onmiddellijk dreigend acbt en ij winsohen ter plaatse te zija m de gede liortoeiden te kunnen verded en Besoherralng der Sngel Boh e 1 nd u s t rie De Cngelaohe verfdtoUenlodustrie maakt zooals bekend is tegenwoordig onderwerp uit van eroBtlge studie en gtslet bljzoo dere beaohermlng van regaaringawege Niet Heen verklaarde In Mr Utgin bittv Sir Albert Stanley dat de regeering be reid 18 kredieten aan deze Industrie toe te staan maar ook dat de favoer van verfstoffen in Engeland nog tot tfen Jaar na het einde van deoi oorlog zal wor den verboden FKANKKUlt 0e levenamlddeienTOor zl en Ing Victor Boret ndnlBter van levaumldde lenvoorzlenlag heeft na een korte reis door ée prvMncie voor Panjache dagbtadaohrijvers een zeer bemoedigiende uiteencetttng g even De mioiater zelde o a wij hebben den tijd der beperkingen bijna achter den rug Ër zullen gieen nieuwe worden ingievoerd Ik hoop zelfs dat de oude gaandeweg In kraobt zullen afnemen dat Ik het broodnaniaoen nog zat kunnen verboogen en over een poosje zonder mijn toevlucht tot de vleesobkoart te hoeven te nemen de drie magere dagen alschaifen Otsohutstrijd en plaatselQke aanvallen In hi Westen De kieereohtkwevtie in Pruisen De monarchale beweging In Finland JaiMin en Ohinaf de voorbereide Interventie ONS OVEBttCHT in verscbil worut leegraa uitgi vea op vactoon van bet bewi s der afgetevarda wol en legen ooatante betaling voa 1 Mark per lülo biJ de ontvangst neesche auiorlteUen vorpILohten zicb de taak van Jaspan in fatjt bezet gebi 4 te vergeottbkikedijken terwijl itfe Japanners Ziich rplichteii om de Chloeesche sou eK lniteli en de plaatselijke gebruikea tts eei edlgen en het Ohineeacbe gebied oa middellijk na bet volbrengien van de ope raties te ontruimen De Chlneesche tio pea motsen bulten bet staatAgebied wor den gebruikt Het eobijnt dus emat te worden met de qxpeditte van Japan In welke onderne Hiag dftn ook Cbtna betrokken Is zij bet blijkbaar meer als bijlooper van Japan dan uU vrijwilHge overwegingen De leu ze dat Riialajid tegen Dultsche indringing moet worden verdedigd moet de ezpedi tie die feitebjk tegfen Uueland gaat schooiiieren schijn geven Of Husland zelf dan ook btjaler op zulk een vriendschappelijke imnengiing gesteld zal zgn meenden wij reeds eerder te mofen be twijfelen gezien ook d acher houding der Ituaalsche regeering tegenover Japan aangenomen toen zuÜe een loterventle oor het eerst ter sprake kwam thar aanleiding van hetgeen wlJ In ons overzicht van gisteren schreven betreUen de bet JoDgj Vlaamscbe Congres ta Brus sel gebonden onivingen wij een iogiexoB den stuk dat wij heden wegens plaatsge brek moesten laten rusten doob momen hopen p te nemen met een verdwe redaotlooeele beMhouwlng Be In bezet Vlaanderan uitgegeven la een venwdeolog waêr bwr bc paald wordti dat voorlaan la Maanderea toelagen van 9taai provinole of gamesnie alleen aan zulke vakaoholen mqgen verleend worden waar bet NedtulaAdmh nltatultend voertaal bij bet ou derwlja zal zijn DUinCHLANIIb Oudhgeiant voa Mttllarf Naar de Duitsobe bladen berlohten heelt de heer t eHz von MHIler vroeger D ütsoh getant te a OravenlMig zlob te MOnchea in een vlaag van moadelooaheld door een pii ooiaohol van bet leven beroofd KOOSWSOXN De dulkbootmoorden Itenter seint uit Krlstlanla dat volgens A impoeten de Nooraoh vlaBober vIoot wederom verlleeen beeft moeten lijden ten gevolge van aanvMlen van Dulisohe duikbo Hen Juiijt o den dag waarop de Noted bua oaafluukkelijkheld berdeobitaa BUMLAMU Op eaa mijn geloopan V olgena benditen uit Rusland ki eea Uu slaob stoomschip met UOOO Huaalaahe vluchMingen aan boord ondei wie vele TTiteWen ün kind r tir ait Ierland afkom stig op een mijn goloopen en gezonken De zoon van den exTsaar IWljsohe bladen vernemen uil Tt lsk dal de oon van den vroegerea Taaar de Jongs gnrnvorat zaet ziek ts geworden OBHENGD 00BL06SNIËUW8 De Betgen uit het Rushi sche leger Df oft oieirea en manschappen van het Belgiisofae korps van gepantserde auto a welke aan den veldtocht in Rualand heb ben deelgenomen zijn In de Vereenigde Sta4en aangekomen om zich vervolgeai bij het bet Beigieohe leger te voegen De AmerikaAnsche a4Uoriteiten hebben bun een schitterende ontvangst bereid Een Ttfeoblsob Slftvilacfa oontingen t In het leger der geallieerden in Trauk rlJJc strijdt sedert eenlgen tijd een Tssehiech Slavisch contingent Hangeranood ta Pataraburg Het 4Iambuiger FcMulenbiaU pnbll oeert een van 11 Mei gedateerd draadloos telegram van het ooaunlasarlaat vanvolk voeding aan de Sovjet en de ooomdaslw van votksvoedli voor alle gouverneraen ten luidende De sir Ij d tegen het Dultsch in Amerika De correspondent van Ah Daily News te New York seint dd 7 Mei aan zijn petersburg bevlute alc in een wonbopigf a toestand ooals nog aq t te voi H t brood Is o bot volk twil p da rest van aardappelen beachuit I o l hoofdstad bevindt aich door bongersaoad aan den rand van den afgrond De te genrevoJutle steekt bet boold op Uoifv gertijdentte volksBrnaaaas vechten in Wraten tegen de Sovjet regeering iVi perlallsten van alle landen zullen £ o den bengw de soeiAle revolutie kaevelm Sh ohta da ulterate kraobtainspanoing vaa alle Sovjot organisoties kan den toestand veranderen en de rev lulie redden van bun wU n dead den grond raat peraoaadijkbeld smeren Glan Vital roeide ija bruin mal ll ver het meer en moest oowlllena zijn harte koiingin zelf naar het door hem gehate vresnadeUngeabotel brengen Terwijl een der beambtea Nerlna voot da Tonwhal aannMu Uee de geraaenteiager van Moloja voM bet hotel ataan met een uH drulüdag alaol hij op een atok wlMIoerdo op een berin om ie dMidalIJk mat bet eerate schot neer te vaflen DaurUJ woa hij woedend op sidueU omdat blJ voor bet noodlottige bots moaat ataan wadhten op bet niefsje dat hij niet kon vorgetan Terwijl hIJ op Nerlna wachtte dacbt hij aan haar ZIJ heeft mij betoovefd mi een drank Ingegevenl Indien Ik WCT cel k monnik waa goworden aou Ik tiBiar als beka hebben nwetan aangaven Het waren goede tijden toen Ben lulbe boooe hefcaen vwbiiuidde aat In bet water koenen zij niet om bet vaar moet het doen Wat coa bet sworte dii mooi branden Wa r blijft ze na totOl zoolRug Ik moest haar daarbkuiui laten en weggaan Wat aou het mlJ hd pen Al was Ik dood en begraven dan zou Ik htar moateo staan en op baar wachtenIk zeg ilJ la een hakal nu kioBt slj In de Tornobut bij Aé ftjao vroeniMingen die aHen mrt elkaar do den Tortkogtetaeher voi nden mogen wor don Geltütklg Is tij tb zwart en te lee U j k wor de voornune hoeren AaAeta aou er een oogehik gelieur k booren en dan ZtJ viel hem in de rede Olj spraakt over de zelfzucht van 8i vo Courtien noemdet mijn vriend ineen aden met u en uw leveart escbouwlng Wat weet gij van Slvo Courüen Dit eene moet ge echter weten dat wat gU bi o Conrtlen s zeUznebt noemt ia de relfsuoht van den a dMip er die door zidi ze f aan de mmaobhdd te geven een werdd schept Ëen gtroot kunatenaar moet zeUauobilg a jn en dit aJgemeenete en laagste wordt door hem tot het hoogste eo heerlijkste dal kuLt gij ongetwijfeld niet b rijiwn Ik had het u dus In bet geheel utit behoeven te zeggen Daarmede verwijderde zij ziob ej ging het buJB binnen Hij bleef staan ciktoar da haar na Zijn schoon getoat was mla voraid bet Diooiaiscbe waa gsh sl weggevaagd Zij veraebtte hemt Maar Maar toch moest zij zich door ham laten kusaea I In beUeUde nachtelijke uur waarin SI vo Courtten a levens dJepsle en boog te aan zijn eigen ziel moest ervaren mi bij neergeworpen op den bodem van zijn ge boortelaad met zijn bartstoebt worstelde in heta fde uur waarin Malta tijdens haar vergeelscè waditon zich haar liet d als een maefat bewust werd raaade de etor voa den baHstocbt nog In een an der gemoed Het aobeen alsof bet goddelijk etenwDt In deae boven nevelen der 6 Ae verbeven wereld der rotswoaatijn en glcttcberwDdnnis een Flïbn der zielen waa Het woelde In de gavoedena dar menop acüidde aaa é rota Ddonislo Fldora was ondiutst Hij woa geen menace die den diepen zin van dit neen kon viatten Ondanks iljn Jeugd meende htj de vrouwen te kumen zoo als bet In de taal van inlke trvarenen beet Hij gevoelde dit kleins woord als een altg In bet geziciit Zijn ijdelheid WM gekrenkt IXt trotsobe schepsel dat Toa de lletde niets wlkLe weten even weinig ala bij van de ongenaakbaarheid der vrouw zou daarvan moeten weten £ n wel van lijne liefde Dat zou dan een overwinning zijn Wel Ia waar zou bet een tswtm strijd kosten Des te beerilj ker was dan de overwinning Gezegend de vreemde damel Zij hielp hem over winnen Wat bad dit meisje dat hem versmaad de ondanks baar verzet Slvo Courtien Heft Zy zou uit naijver op deze voor name vrourw smarten leiden en zich geen zucht ge n kreet laten ctatrukken Nu z e zij tot hem met kalme bel dere atan Indien voor U da Helde bat leven U dan iMidt gij niet naar boven tot oais moeten komen Onze wertU la te boog voor duv wat voor u bet hoogste la On ze Malojalleden kennen iets boogare Kijk eens nmdl Ziet gij daae toppen Zij wij zen weg van de aarde naar den hemel De lieden van Molofa keanm daarom de hemelsohe lleMe beter dan de aardMdie Nog eaa Qij badt benedtn moeten blij ven Wttt gij weten waarom Ik aaar boven kwamf Ik vil niela meer booraa 0 z Mcu taff soH gij bet iMCtan t moedag Zij had geen vrouw moeten sljn om niet onder den invloed dezer beken tenlF te komen tegelijk er zich over r gerend dat het zoo was Ontwijkend en tegolijkertijd afwerend merkte bet Jonge medsje op 0IJ zondt mij vMi uw leven vertellen 32 Sedert ik hierboven ben sedert ik u dagelijks zie dia elljks in uw n bij beid mag leven ben ik niet alleen een gelukkiger maar ook een beter meiuoh dan Ik zoo l iii ik leef ben geweest Nu bobt gij mi ü bieobt aangehoord geeft gij miJ absolutie of vervtoekt gij my ra wftfi er niet toe la staat Wat zij van den mensch om zl het fwht aaa te matigen een oordeel ta rel Wol onvwwoestbare blijheid tood t groote btechtklnd voor bur ztoh In I geheel geen zoodear gevoelend hê r i zijn laohenden mond en geest Ma vrofcmd wezen ontaliritand waai vao liJ In WM beperiu wereld nleta wiat waarI Mr zl terugiscbrok en diat toeb een ïe bekoilog op haar tfltoefende zoo zij zichzelf in haar asceUscbe eerlijk W bdcende En dan dat aaj over de ƒ opeahartlgen egoïst macht bezat dat tagenwoordlgheld hem beter maakte 3et dat zelde lüj en zijn lachend Icbt kntg plolsefing ea elv DUidlg ttNtUiic b4Bft Mtlc bMu Ik bei aftt u CHj wlUet mij wel leerent TrouweiM Is de n A irifjpj y nujn krasae zeUzuobt u ontstelt en dat doet ze dan zou Ik u todt willen xeg gen uw benoemde vriend is niet minder egotetiBOb dan Ik Hij noemi het slechts anders zJjn werk zijn kunst Dat bee t zoo n grooten klankl Hoe klein en armzalig klinkt daarte gw aoSrer als Ik open hartig baken ik leef om gehikkig tezljol Leef omdat Ik den zonneschijn liefheb gozang en gelacb aobotmbeld en ja en de liefde Ik l et om Uel te bebbwl Het 1 voor mij het sohooo te het boogats in het levMk het goddaUjkate Ik lou m n leven faUileD alB ik niet kon Mhebben lUel bso wvrd QlJ lUerboven ver moedt niat boe bcmelech het leven ktta zijn Ot zoudt ge bet wellicht wetenf JNeea Wttra varratgi Het wooxd bad in kaar mond sa lelaok alsof at niets bem aobp niets gpidelijke in oordsche ttafds aa alaol er voor baar geen lle de woa ajaol ilj de liefde versmaadde baar ootkande zUsb erboven verUaf b en alle vrouwelijk veriongaa tot de toppsn tmu ijzige ge voeUooabeld fiM kleine wootd zoosobérp en bard van klank door deze vrouwen lippen geaproken vrijwaarde baar tegen alle weascbm sn begeerten van daanMm dia it ti ll oanMlJk wamde