Goudsche Courant, donderdag 23 mei 1918

Iti uiuiiii vail Ie toolale Bovjul H Mjriii ciM b Ik oo mJ nMt UJk ioêü hulp voor l U rHJrtirg Niet gevolg Ie gevoii ABfi mijn tinob Eou eea miadaad ija tageri de Sovjet regocrlng en do ftociale revolutie De ntfnvrage zal inooten ben tten opgave aB B ifcameu e voornamon van den aanvrager on eventueel van de leden vau het gezin b leeftijd ot c beroep ambt enz d de reden waarom het béwijn wordt aaagevraagi Ie tJitbicn een NulH eminariiim TOor paodagugiek Ml clil aaR te bieden aan de l niMTHlcit van AmHlerdaiii op voorwiard t Uut in het l niverMiteitagi wuw de noodlg i lokaliteiten voor dat doel metverwaïtiling en vei iiehling wordtw Ueü g tfulke geg vuii Daartoe jaarlijks idt de gemeeOfi ka een bi lrag van I 500j purende 10 jaar chiktwu te stellen fOü NwöcommiM ie Wor het onderwijs gee t i 1600 2e De leidiof van ilU seminarluib op te dragen nan om liijzond cn Iiooj e eraar in de pw dagogff bulten bevwaar va n de algeineene kas efl daartoe bij den gomeen teinad van Aiueterdam aaovTage l doen om d Maatschappij tot Nut van t AlgpiiiiTii loe te Ifituii tot t MwUgen van aen bjjaajidert n IcerMoel m de paodagogick aa de iJniverËiiteit van Amsterdam Je Aan de L niveraiteit te Groningen te tacluen een tiijzonderon lowatoel voor do p edagogoiek op voorwaarde diMdevroo geie toeiieggtag jtilt Groningen gehandhaafd worden en hiervoor uit te tnAkeb een jaarlijksoh subsidie van f 1000 gedureiiF le 10 jaar liet dept Orottingen heeft bij motie voor ywrffld de zaak u t te stellen omdat de alg t meeno vergadering nUt op de hoogte w of kao zijn van deae vooreteMen aüi du zijde V an het hoofdbedf Wj wefd dilt uitvoerig weerlegd JP Dö motie Groaingcn werd verworpen Het oorwto en tweede godeoJte van bet yowstel van l M hoofdHesluur wertfcn ttfigeoamon Up het derde deel van liet voorstel waa otin amendemwit van Gronlfigen om nog voor eon jaar i 1500 too te sUten In de tooliolitlng zei dr NJjliof da nien toch zal trachten oen loerntoel in de paedagoglek to krijgen Da geld Is noodig voor voorborefding van die plannen Het amandeuwit werd door bet hoofdbestuur overgenomen Nog Is aangejiiomen het volgende voor Al 1 Het hoofdbestuur te machtigen jaarlijkH op de bogrootug der MaiatÉicInuppij uit te trekken eon bedrag om daaruit aami dJredricits ven departementaio bewaarsoholon die ouder zijn dan tó jaar en thans geen aanspraalj op pentdoen hebben Qjsnog een pensioen te verzekeren ol na altreding een jaarlijksche bijdrage te geven mit ill lieido gevallen een even groot bedrag alB het hoofdbestuur geeft wordt bljgi drfieen door het betrokken departement of op andöro wljxe worde gavonden 2 tot dat doel op de IwgrooÜng van 19181919 uit te trekken een bedrag van f 1000 De vergadering werd daarna Inet gebruliveiij lie pliclriplegingen gesloton STADSNIEUWS OBBISWAmt la dan aaebt van 81 op 2 dnar is tan nadeele van L Blonk te Tap eiih il eea r wielontvTMmd De ryknetdwaiMw A i Btkksr alUar ia bevonlent tot 1 ri ii r titalaris GODDA 23 Mei 1918 PoUtl NI UVI B de politie is aangifte gedaoa V a de ontvreemding v n eenjurtijtje bont ten nadeele van N V Timmerfabriek aan bet Jaagpad alhier Vooiti van rijwieldiefstal ten nadeele van den bloemist IJ aan de Westliaven Men bad bet rjjwiel een oogenblik onbekeerd tegen het winkebraam g plaatst Bewonen aan de Derde Kade gaven aan dat te bunnen nadeele een konyn was gestolen oit een bonten loods aan de Wilbelminastraat Cit een kleedkamer in de iweminrichting werd een portemonnaie onbyeemd Aangebonden all de dader word de 18 jarige I O Uit den Helder is gevankelijk overgebraoht de 18 jarige J T afkomstig uit Botterdam die bier ter plaatse eenigen tgd was werkzaam geweest aan een meubelfabriek aan ie Vest Hjj had toon ten nadeele van tgn patroon goederen ontvreemd De 10 jarige V E is al spelende gevallen tengevolge waarvan zijn elleboog werd ontwricht Per brancard is de kleine naar hnis overgebracht nadat dr S aMisteatie verleende Vernn van gruitt zaden ca pMlvraditai I vwkeop te vdde Daar een dodmatige controle op d ger eMs aflevering door de landbouwers van m besit gvnomen granen zaden en peulvruchten van zeerste wordt belemmerd door den vnkoop te vcble van verschillende gewassen heeft de minister van Landbouw Nijverheid en Handel bepaald dat het vervoer van ongedorschte granen aden en peulvruchten is verboden uit eenige plaats in een gemeente naar het erig deel de R hetzij in of buiten die gemeente gelegen BINNËNLANI SOSOOmiOTBN Door het hooblbeituur van de Haais in het bWoe Haarisn werd aaa de Mtada ter na Landbouw aan het R kskolenbureaa en aas het Kon Nat 8teuaeoaut4 te venhage het volgende telegram geaondaa Voor de invoering der gastantsoeneering te Sokoonhoven waanhMr ook gas van mindenraardige samenstelling sal woedes geleverd totaal ongeecbikt voor de goud en zilveramidindustrie zal dea induetri nagenoeg de eenlge bron van inkomsten voor Sehoonhovea moatea worden stop gezet Wij verzoeken u dringend maat regelen te nemen om dit te voorkomen opdat ook niet ongeveer 800 arbeiders hroedelooB worden In de Maandag gehouden vugaderiog van het bestuur der RsBi Qelef Getteeate alhier werd in de vacature dr R Miedema het volgend aljdutbetisch tweetal opge maakt J L v Hoik proponent te Leiden en ds C M A A Uodeman Rem predi kant te Waddiaxveen De gramnoitvoer uit Amerika Gmr NederL aehepcn uit Amerikaaiuwba havenB bu correApondvalf Ui tVaaUngton van de AHHOCiaUd Prt fl iiit Ut AiiK rlkaaiiscU regeerlitg bi oh aaq lil Nc Icrt Ji4jiiohi regofriiig op haar ver oclv tüt hi t zendon van drie ohopon die Avh tlianh hl AnK rLkjaauBvtiu liarvcDa Im iit iou met hel door prosidvtit Wilson btlouMe graan vool Nederland geantwoord dat dit niet kan wordim toegtMtaen en dat om verdere vertraging ti voorkomen HCJiapüii uit Nederland moeten worden gezonden OU het te halen Hel bericht dat Nederland aiju scfaepeD verliiedt om uH te vajen wordt hlor niet Jiiegrepon door da tiilonlelten hoewel aangenomen wordt dat I uitNohliuid voor deze houding veraot oordclijk ia Lupinesaad De minister van Landbouw maakt bekend dat ia of wordt in bezit genomen alle lupiaenoaad van den oogst 1017 en van vroegere oogeten In elke provincie is de regeeringscommiisaria voor de Rijksgraanverxameling belast met dé inbezitneming en verzameling van genoemd product Belangjhe benden woidt er met nadruk op gewewn dat het verbruik of de aflevering van dit prodact aan andere personen dan bedoelde regeeringis commissjöissen voor hen de meest ernstige gevolgen na zich sou kunnen sleepen en zy leb blootstellen aan strafr t rlüka vervolffiitf NMlerlandMh LamUxraw Coniité In ite gibti ruui guhyuden bosouirsvargaderiiig Vuïi hef Kouln tlijk Nederlandach jwHudtMuwCoiaibft sijn bnwend tttt ondervüüraitter de heeren J Ih Verbeggon uu xitler van den LliDburgeohen LandliuuwIjtMul m nu A G A UióAet van ilnppurd te Tiel voorzitter vau de Uel dtTHuhÜv erij ael8che Maatschappij van l andbouw Tot voorzitter au de hoofdcommissie van Miheidtdttvleii vun de Centrale Landbouw Underlinge werd Ijonoemd d heer J Wolt rlwek MuJder advouaat eoi raad eerjitaoitt eTvanger bij het ger cht liof te t Gr venhage en zulka in de plaAl van dwi heer mr V J Zaaijcr te anGravwii ftgf die na rijne benoeming tot voorxkU r vtui hei Kon Nedert Landbou Comité liod Mankt Vanaf 22 Mei aji zullen de uren vaa de openstelling van het teiefMnkaatoer sün van 10 12 1 2 SH en 8 7Vi uur t e minister Van Landbouw Nflvertieid en Handel beeft aan mr A B v b der Laan directeur van de Incassobank te Bottendam wonende te s Gravenhagfe op zün verzoek eervol ontslag verleend als lid secretaris der RÜkacommisaie van Toezicht op de Vereeniging van Stremselfabrikanten Veiling NoUrls PItlo Da nitslag van dé heden door Notaris K W H Pitlo in Hotel de Zalm gebonden verknoping van 3 perceelen land is als volgt Perceelen 1 en 3 kooper de beer J U W Naber t öouda voor f 93B0 en perceel 8 kooper de beer Th van Rga te W ddinxveen voor f 6300 GOUDA 23 Mei 1918 KAAa Aangevoerd 8 parjjea handel flauw Ie kW ƒ 66 ae kW ƒ U f 6 BQTGB Wednig aanvoer Overgnioraen voor de Regeering VSCUARKT Melkvee red aanvoer handel flauw pryien zeer hoog Magere varkens weinig aanvoer Handel matig Magere biggen goede aanvoer handel flauw ƒ 5 ƒ 6 Vette seiiapen geen aanvoer Lammeren tamelijke aanvoer handel traag ƒ 20 ƒ 80 Nuchtere Kalveren red aanvoer In beslag genomen voor Regee ringsprijs EIEREN Geen aanroer OreeMenvelliaf NIËUWERKEUK a d USSEL 88 Mei Coiiperatieve TuinhoawveiUng Nieuwer kelk a d Ussel en Omatreken Eng fcomkommere 17 84 ld 2e srt ƒ 10 12 kleine halve kooikommeM 3 per 100 stek ƒ 4 13 per 100 K G i bloenkool I 4 60 2 2e srt ƒ 0 9O 4 0 sU Meik ƒ 2 6 2e srt ƒ 1 60 1 90 per 100 slavetlen ƒ 0 80 0 36 per Ust pen ƒ 2J0 11 per 100 bos peen ƒ 48 p r 104 KX rabar ber ƒ 10 selderU ƒ 8 40 9 WI per 100 bos Schoenenbons De maxfmumprijxen vervallen Door bel kjiiinkiijk NaUonael bteuucomité IS auu do burgemeester on aan de pljwisthjico oonmuseieö belafct met de veriucutie der schoenenbons medegedeeld dat du door dat comité vastgestelde maximumprijzen voor den verüoop van schoenen op bons van 18 Mei al zijn vervallen hl veibajid fuki de door don minister van J umtbouw N jverbeld eu Handel vastgu1 t lde maximumprijzen voor de oudtrdciwideii öooiteu standaardschoouwerk wordeii de op do ectiocnenboQs aaagegevt a maximumjirijzen met ingwig van gtnoomdeii datum opgeheven waardoor alle door Het Kon Natiwiaal Öteuncomttó geaitoWe hierop boirekkmg hehbendo bepalingen komen lü vervalten i eruijl dus de hons evenals tgt dusverre bij dfu aankoop van gewone sohoeneu gflJig Tjlijvcii kunnwi zij thnue evonlueel ook t orden gebruikt bij den aankoop van het bovectaangoduide etandaardHOlHK iiweni met inaelrtneniiiig van de hiervoor door dou miifister vaetgoeteide maximumprijzen De verKoop van lage lodorea scboemen iH vMt hoveugenöemde dutum af op alle bons toegestoan Vooit maakt de beerschende leder scliBiai schte een wijziging In de regelin s van den verkoop van lage ledeien sohoeneii noodzdkeliji £ Van nu af aan zullen ullu boiiei in etalmg mogen woaden gegeven bij den aankoop van lege kderon hoent n terwijl dit tot nu toe aloohts bg de bons voor vrouwenschowion geoorloofd wae Aan 8ch ippers en hunne gewinnen die niH In de gelegieuheld zijn om hun bons in de gemw ute van afgifte in te wisselen iioetoii Jii aiiidero gemeenten nieuwe bons verstrekt worden Do oude bons dienen dan te worden ingetroknen en vernietigd terwijl van een en ander in heteolilppere hoekje aanteekening dinit te worden gehouden Priu UendrUi pwlTliider l rina ilendrUi Ib den Tweeden PmketeriUti alé padvtuder g Eaetalleenl in een kauip te t oe Hurberg waar lUim 100 paüviiKl rH uit AiuHterdam eu et u lUOtal uli UollHu Ütroclit eu Zaandam do fLvetdagen douii rttühtciu iekleed In de uniform der troepleiders kwam Z K U omfetrwke 11 uur per auto uit UtroctX aaif en vond de jflugens In een diohten kring omdevlag iiiHWii geschaard Na bet algemeen aluut ilMde de l riuB mede Mlloten te bebben lliu A ile dü Z K ü de padviüder l loftü al voOT de e gelegeniieid gewijzigd ia Ik beloof niiju uitersite beat to Kullen dom et n goede beschermheer en een trouwe vriend to xijn voor alle padvinders VsUiiii iMails CaaUw v Neetok De uitslag van de Dinsdag In Hotel De Zalm door notaria N F Cambier vaa Nooten gehouden velfcooping is als volgt Noe 1 en 2 Huis met grond aaiwje Crabotilistraat 75 koopster N V Sigarenfabriek Borneo VJh C A Spruül te Gouda voor I 17676 No 3 Huis Oostfaaven 69 kooper de heer A J VerecJmt qq te Gouda voor ƒ 8000 No 4 Woorinis Komljnsteeg niet ver kodtt No 5 Kaaspgidiuiwn aan de Raam niet verkocht No 6 Huis Baam niet veikodit Noe 7 en 8 Opelagterrein met opstallen aap de Nieuwe Vaart kooper de heer R U Jongenburger te Gouda voor 4275 Nos 9 en 10 Tuiii n nd aan de Winter d koopers de heeren C A Spruijt B van Galen te Gouda en N Zaalbelg te Haarlem voor ƒ 4110 No 11 Perceel weiland aan de Lazaruskade kooper de heer C A A van lUiUn te Gouda voor f 1940 No 18 Hnis Boekenbeigdtraat 60 kooper de heer M van Tok te Gouda voor ƒ 1625 No 18 Woonhuis aan de Goudachen weg te Stolwükeretaia koopster de N V H Slegfs Graan en Heelliandel aldaar voor ƒ 2336 Hr Ms Koftenaar Bij Kon beahiit lo opaatd dat Hr Ms paniHorsoblp Kortenaer op een door den minister van Marine vWt te stellen dakim cal worden In diei t gesteld o met ingang van den ondor o bedoelden datimi a de kapiitelnrlultenant ter zoo jhr J H O van den Bosch eervol ontheven van het tijdieltjk bevel over Hr Ma panteerdekschip Zoeland b de kaiplteln luitenant ter zee B Schreu dors Gorvol ojtffieven van bei bevel over Hr Me pwn iwiwAdp Kortimaer oohom opgtdragwi h tlbovel over Hr Ma pantsordekwchip ZeeJand i GRISIS MAA ËGELËN Nieuwe aardappelem Du Centrale Oouusissie uit é 3 Arbeibersbeweging voor do Lovensniiddelenvoorziening hee t liet volgende telegram aan mniöter Posthiiina gericht In verband met het feit dat rt d8 uieurtü aardappelen in luxe verpakking tegou zeer lioogo prijzen verkrijgbaar zijn veroorloof Ik mij Uwer Eic te verzoel n ti tn Bpoc igieto tiuutimumprijzen voor nieuwe itardappelen te willen vaetetellen met hel oog op den grooteren aanvoor van deze luftrdappelen dJo waarschijnlijk binnenkort te verwachten ia opdat dit voodiii sndddol dan ook onder hei bereik der arbSdorsbevolking zal vall Aardappek In Maas en Waa staan de vroege aordappU du zoogenaamde Mtiietjee zoq prachtig Ie vetdo dat vermoedelijk halt Jui4 reed aardappels sullen kunnen worden aigoleverd De Ooriogawfnitbelastlng Hat Centraal Comité in wüce de Oorlof winatÖelaBtii beeft aan den Miniater van FinancWn een adres gericht betoogende o a dat de ongemotiveerde overyliD welke blUklbaar ook met de beUndelintf van de voopgeatelde vertiooging der Oorlogswinatbelaatinir staat betracht te worden niet al leen opnieuw wu Ininnoi lelden to belaa tingspoedweift in den trant van de Ver dediginigslielBating H docb dat bovendien daaidoor de mogvlijldieid tot Torming van een bexonken oordael omtrent aen behoorlek belasting en iMBiivsstelset eeovoadig wordt gecoupeerd dat btt den tegenwoordigen toestand onzer nyvettteld de oorlogawinatbelaating twelke tbans reeds in vele gevallen gebeven van door de R feering zélf in de maximuuHlirilzen vastgelegde a er bejperiite winstmarges zün oorspronkelUk karakter o a door dan abaoluten stilstand van allen export geiheel heeft verloren en niei meer vormt een geronde baais vxwr veraeeling der laaten naar draagJcracbt dat dettialve zoude dan al t tiiafu gd dend stelsel voorloopig nog gefaawttuufd moeten bleven docb ematig overweging verdient in boeverre niet d tegenwoordige Ooriogswinabbelaatlng door een anderen meer logischer bron van taatsinkometen ware te vervangwn dat niet langer duMbaar is de absoluut foutieve basis van deze wet die het mogelijk maakt dat bedrijven die ook vóór den oorlog booge winateo maakten g Oorlogswinetbelasting betalen terwijl zij die vóór den oorlog noodlijdend waren en thans ternauwernood een bescheiden inkomen verdienen daarvan 30 pCt straks de helft aan den f cu moeten afstaan Afdnikken van dit adrea zyn toegdHmden aan de leden van d Tweede Kamer aan alle nÜveitelds rganisatifs is Nederland en aan de Kamers van Koophaad l en Fabrieken VeiHng Notaris CamMer v Neoiea De uitslag van de Woensdag gehouden verknoping is als volgt Bouwmanawoning met 17 86 66 H A weien hooiland aan den a Gravenbraekachen weg te ReeuwUk kooper de heer J C Ha gen aldaar voor ƒ 69380 Zangvereeniclng cel8ior De heer Fred Bade directeur van de Gemengde Zansrvereeni nff Ëxcelslor b haalde op het concours te Klaaswaal m t het hoogste aantal punten een directeurs prUar Paudeavieeseh De Minister van Landbouw beeft met ingang van 26 M 4 e k voor paardenvleesch do voitgende maximumiprijien vastga teld Biefstuk fl GO per KJ3 Reaatbeef f 1 20 por K G lAppon gehakl en bouillonvleescèi f 0 70 per K G Afval f 0 15 pear K G Beenderen f 0 0 per K G Bepaald is dat genoemde prijzen voor paaidevleeeob gjelden voor paardevleeecb zonder been Verboden Is de verkoop en de aflevering van paardeviecscb onder andere benamingen dau vorengiouoemde AM aoads NataarkMdig Qeneotschsp Voor het Matnurknndig GleqoatBchap voor Oooda en omstreken zalleu in de volgende wintermaanden als sprekers optreden met nader aan te kondigen onderwerpen Prof Dr P van Hombnrgh Hooglaeraar in de organische Scheiknnde aan de Rnka Umversiteit te utrecht Ir D Stephen Privaat docent in de Antomobielteohniek aan de Technische Hoogeschool te DeUt Prof Dr J J van Loohem Hooglecraar in de ziekteleer aan de universiteit te Amsterdam Dr F J J Bngtendyk Lector in de Biologie aan de Vrga Uaiveniteit te Amsterdam Prof Dr Theo Stoms Hooglearaar in de PlanUmada aan de Oemeestalijke Universiteit te Amsterdam BOSKOOP De aanvoer op de bloemenveiling was gisteren soo groot dat vele artikelen tegen abnormaal lage prjjzen werden verkocht Om een voorbeeld te noemen werd voor een party rhododendrons met Unit slechts S i cant par stok gemaakt De TheevMHTaad Naar het Volk uit betrouwbare bron verneemt beeft een door het distributiekantoor v oor tliec eu koEfie ing e teld ondenzoek aangetoond dat do hoeveelheid thee die thans in ons land voor de distributie beachV baer in oen verutrokking van Uj ons per oude theeeu koflüekaart toelaat Heeft deze V4 r rekking plaats hetgeen wanneer wij juist zijn ingelloiil in Juni üal güRchleden dan Is daarmede de thee voorraad opgtvmaakt Het staat nog niet vaat of driomaar een half ons of In eene anderhajf ons gnHstrIbttocrd zal worden of t ioon wel kan worden aaogenomen dat in eens V4 ons verstrekt zal worden Heereiplaatei ei Mei Da NMariaaaa ILOBM la 4 lillBN a WILDUVAIICK DB BLBCOOiT M BLOBMBNDikAt sallea oe ssdar I bspdaa d aa M M suntHjmi nu puMlak w p ia MMi Voor dea EdslAckIh Haai Mr F WILDEKVANCK DE BLBCOURTi Drie aan elkaiMlerge De Scfaecpraart en de Oorlor Het vetgebrek Er worden pogingen aangewend om met de Nieuw Amsterdam naast broodgraan een ladit g grondstoffen voor de vetbereiding die uit Ned lDdië naar de Ver Staten is verscheept naar Nederisnd over te brengen Hbld OOk de Holland V opgebracht Ta Vlaardingen heeft een binnongekomtti logger gerapporteerd dat Iiehaive de stoomtreiter Derika XII ook de Holland V uit IJmuSdeo welke van Vlawdingen ter verscbe visclivanget vaturt met eene Ëngielsche prijsbemannlng aan boord naar Harwich is opgebracht Brood voor aiet idgeflchrevenen Ton einde tegemoet te komen aan ondiTvondeti Ixtzwareu Ie ten opzichto van niet hier to lande ia eenlg bevolkkigereglster ingeschreven per onen aid woonwagenbewoïWrs zwervers enz 2e ten aan Jen vaiji perHOTu n die geruimon tijd afwezig ïiijn uil de gemewite waar zij wijn Ingeaehroven ala Hchippera Bemobinaoerdo mlli tairon mz heeft de minister van Landbouw arMkel 3 der DfstribuÜoregelinir van brood enz gewijzigd M t rngang van de l6e hroodltaartenperiode derhalve do 57e broodkaart zullen geen broodkaarten meer mogen worden a gt veti aan andere personen dan aan a ingezetenen der mecnte b hen die in h 4 ezit van een broodkaarten bewijs zijn Bij de uitgifte der kaarten aan de onder 1 bodoiïde personen zal het broodkacrtoiilx Wija op de daarvoor bestemde plaatt moeten worden gemerkt Aaffiivraag om een broodkaartenbewljs bij t CwilraalBroodkantoor kan Jhchls nrfediend worden door tusaobenkomst van bet goïneontebostuur Levensmlidelenbedrijf Eenzelfde broodkaarfenbewljs zal kunnen dienen voor een geheel gezin en dennenbosscben S MmIU IaLkMUO op a aMaad vaa hal OmaMttaasal aa a Malwal OMlON OUDLIUtni OMMEN iaa a rooi W 3S I1 ILA Aaavaanllai vsoriaar 1 laailddaU eb iiMd la mf Aaawtjaar A PAARHUIS op 1 Mareen bahoordt te wtten dal aaa slaelua Mosl aBg aa var M ospl a g aaalaMlag kaaaaa fevaa m nfseUllaada alekua Batale kMaa lit kaaaaa U acMsf ksl aa Do Lasaarplliia vaa ApMkakar Beeai bsvonlafea aaa goada a asilaMa aalvsna kal blosd aa vai i aa overlafigi d aa iWai AUasa aaki bi gasleUa doaales eM kaadMakaalBS Plns A M Boon Pil s pst daeala U oTSs CL Varkitl aar la da maaala Apodukaa sa OnartMbikshMaoadaMf ANTON OOOPt N d Taal In de commissie van byitadd van bet woordeiüyoek der Nederlandache taal zijn in plaats van jbr mr A F de Savomin en wijlen mr W H de Beaufort benoemd de heeren dr J Ut de Visser lid van de Tweede Kamer der Staten Qeneraai en mr iS I Dapa chef der afdeeling kunnten en wetenschappen bij bet departement van bimieiilandeche lakoi 6BHBNGDB BERICHTEN Braad m mtmitJe oiitploffbig Het tot huisvesting van niiütrirea entinde voiliiiggiebouw te s Gravenzaode is vanmorgen nadat dezen naar den Haag waren vertrokken gehoel a gfihrand Een hoeveelheid in bet gebouw aanwezige murtitio irf ontpIo 1 Ee militaire goederen worden lo de haven geworpen Een van Den Haag komende compagnie die bet Door den heer A J Broekhuiaen is wegens vertrek uit deze gemeente eervol ontslag gevraagd oit zgne betrekking v secretaris penningmeester van hat Bnrgerlgk Armbeetnar Do conimisiiie beutaat thana behalve uit d beide genoemde teden uit de het én prof dr A Kluyver voorzitter mr C H ywa T aiofiym ondervtranutter n peonincmeeater jhr mr W F RoüU secretarie en rr prof lr W U Nolans voor N JerImd Paul Fredeiieq Pol de Mont JuUua Okrie JnUWn de Vrkndt Fram van C uwelaert wor Belgii en W J Uy wor Zuid AMInu Uit tot Nal m 1 Algenc A De MM tot iNut y i t Algernon btojd gisteren te Am terfani de 2 te aïg w ne vergiiderJng oiidtT leidmg vftn doii vice voorzlt r iir l H Fo Kbotte Herinnerend aan hitgeen in bot afgeluopen jaar Ih tot stand gekomen dogrondwetshcrtlening dia onii kieertohthervorinitig eu IxiOlndigiug van den aotioolstrijd bnwni alsmede liet beatult tot droogies ging d r Zuiderzee Htond epr In hot bij oiidei Hiil l ij de paclficflitlo Op ondefwljsgebioJ rie verMsehtlng uilHpreuend dat zij mdordaad bevrediging za geveo en tevens ttl letdo tot een ötoilgen herbouw van hel oorhareidend en lager onderwijs De hetir Fertcholto Hees er on dat t Nut aan de traditie o kort zou doen indien het niet op dit punt door woord en daad ran sijn belangstelling voor dit onderdeel aijmv hemoeiiugen getuigde SJpr heniuierde er aan wat htA Not heelt gedaan lot leniging der olgemoeae lioodni o II door de oprichting van Centrale Kcuktiiö te iK vordereu terwijl bij in verband hiermede wcce op de ultgtlte vjui oen oorrespondefltieWad De mw ndige organisatie der Maatsohappij bes ekende we a mr Feschotto 0 a op de noodzakelijkheid der voorgedragen wt tswijziging herinnerde er aan dat In de laat le liep jaren het ledental met BCOi i loeti cnomen dat al siolon de hegroottiifirii aak met belangrijke fekoririn hit kapitaal der Maalachsppij dank ij ook eitkele k langrijke legaten eieeda BtljgtnJe is Vele departementen oonen oene vorbhjdf ii e activiteit Uit IiK jaarveralag hleijk dat van bet joar 2 nieuwe afdeellngMir zijn opgericht en Mei VpuIo met 92 en Vlechtwedde met 43 ie Ipn Daarentegi werden opg hevec de departementen Diever en Marmun Weeternjj kerk Üpgerkht wenl het dl Hrtct st avenh ge met de aongealoten Departementen DeUt VÜraveiihage Ldden Monattr h ruvonzonde Nooidwijk Kijnoaterwoude RiJHwIjk Saasenheim Schovcfllngeo en Voorburg In voorbereiding is de oprichting van hel diblrict IJtrechtj Hot distriet Leeuwarden be Ioüt op Voori tül van do commlBele 2 hoe tut het imttellen van een proofluin Arum gem Wonf eradeol Op 13 Maart I91 telde de MaataclAppij lüMi gewone loden en begjimflligers J veri tsnlgingd ledeii 12 1 eero Iedtn m 32 algeipeene leden tegenover 1 Oct 1 17 la SttS gewono ledwi on IJegunsHipera 9 veH fiH ïinghleden 123 eereieden en 32 algvii H i e liHlen Hij uamentvoeging van de boVeiig+ lioemde soorten van leden blijkt h t totaal op I5 Maart 1918 te zijn 19 3tG d t Uf ö meer dan op Jö Maart i9 t7 en ÖJJ nm r dan op 1 October 1917 De voort lur ndo btijging van lu kdtntal in de isatete jaren schenkt aan bet hoofdbestuur de overtuiging dat de nood dnr tijden die enerzijds drukkend werkt op de titiuucieclti draagkracht van velen die daardoor zt li Jn nün vereenl ingBleveiï Inoefen beperken anderzijds de behoefte tot samenwerking op inaatscliappehj k gebied verHterkt Dat daarbij de maatachappij iiMr positie ala Ijelaiigrijk sociml centrum weet te Imadbaven treedt In bovenata ndü ei j era verblijdend aan den dag Na he jaarveralag itwamen aan de orde Se er clUllende voorstellen van htt hood beotuur en de dopartementen In ll lO werd op de algeme ne vergadering bettloten een commlwie te Jjenoemen om ivn o crdcU samen to ttel len omtieht de Sverklng der woningwet ten plattitlanda met het oog op de vraag ia boeverre dese wet mede ie dienstbaar gemaakt aan de voretrokking ven grond a imdorböidore M le Iiebandeliiig der IftndarboJderswet rooijs heea plaats gelmd en het öamenhtellon a a liut overzicht en het uitbrengtn van liet genoemd rapport iedefe actueele beteekepis missen tftelt het Iwofdboeïuur voor a in te trekken bu in IDlö genomen besluit b voor bet doen eamcnatollen on uitgeven van een geÊCbrift betreffende do uitvoering der tandarbeiderswet het doen houdeu van propagandavoordrachteu eu bet toekennm van subeldiiw aan departementen en dieirlctenj in de host van oprichilfig vau vereenlgiUgoii en rtiehlingen I den zin d w t op de b grooting een Mlrag van f KKJO ilt te ak on Het voorstel werd zonder discussie goedgekeurd Het hoofdbestuur stelde verder voor door tus henkomH van de Nutoommissie voor lilbi othce v wezen do departementi n distrietn tn joslnren vaii Nutsi hlbllotheken overul waar daartoe aanleiding beslaat aan te portm lot intenslevo menwerking miH deze lorlchtiugen eu daaraan zedelijkeii Hletui te geven in liijwïwdere gevalI u an die steun ook indien zij van ttlüie len aard zijp op de b trootjng r I ÜO per jaar uit lo trekken Ook dil voorstel werd goedgekeurd Het voormei om op de begroeting een pose te brengen van t lOOO tot omJersttuiiing van Nuts sdiolen ten behoeve van aanleg en instandhouding van echoolwerkluitit u uit laam aBht van departementen weilko opein Inrichting dezer tuinen lievorderMi word eveneens aangMiomen Het voorstel om de poRt ondiirsieuoing van Tojlibeewerk te verboogea van f iOO tot ï ÖOO werd goedgekeurd nadat de naam Toynlwewerk in Ohs Huiswerk wasf erandeid Ook wcrtl aangenomen een voorstel om ter bevordering van de op en inricbilngt van algeiiko ne MjtitaJre Tehuizen uit de ftlgtiueene kae de som van f 1000 per jaar lo bestemmen Goedgekeurd werdeo ook MWiige kleine wijzigingen in do wet De l e9rooting over het dlenHltlaar 1 18 19 werd na enkek opmorklngen goedgekeurd A ïB volgen waa aan do ordo het voorstel van urgentie van bet hoofdbcettinr luidende 84 Ihhiw weer moest betrekken wordt nu hij burgers iugekwartterd Va de nokkelxtoc uaar M cabaret Een medewerker van het HhW Bchrijft Aia u nu de amokkefaars rug wilt 4ien moet u eens mtt me mee terug rel zen naar Den Haag Aldus kdddedetik noodigiiig van den recheroheur dien Ik J imburg had loeren kennen Ik nam de uitnoodügiog aan in Den Haag ging WO voorloopig ieder onzes wee na afspraak om des avonds elkaaétt wear ü vinden Buim elf uur stapion we de Passage la Don Haag in in een keldcr bar stapltn we binnen en hier in een kleins ruinite die volstrekt niet voldoet aan de politie voorschriften op opwibaro looaïifclteo vonden we een veertigtal damee ea heereu opeengepakt Natuurlijk is 1 üf duur Ëen kop koHle of ee giMBpu t water kont drie kwartjes Wo za4eo nog gein drie imnuten 0 wo herkenden na t rookgordijn doorboord te htAiben reeds twee grens onderofficleren die in gHeJschap van zwaar bepoelorde en hcht be kleede vlouwen lusfig rookten en dnmkon en brulden op de wijs der murfev Natuuriijk waren hier ook oowel de 4 iiic a lH de eöcploltanten on he wef kond personeel vreemdein ffo bleven Mar ruim een half nuitjo en zagen bovwi aan geduide militaire verteringen nuukeu dbj onmogelijk van bun normale inkomsten komlen worden betaald Doch behalve d jongelui in uniform zaten er nog a dwca die tot het distributte klerkeo glide beboefou i n die eveneens hier veel grfd kwamen verteren Mijn geleider maakte de opmerking dat het jammer was dat er niet bestond j o vorpHcht legimitalieRtelsel v aardoor bo mogelijk zou zijn om iter pïaatse die lie leii te vragen naar naam adres wwk ring Niz om op grond van hun ultêbvon verder te speuren naar hun bronnen vau inkoinHton Heel wat zouden er zoo inlijd van bet kwade pad kunnen worden aJgebracl t en de touw ee trekkers achter de schermen vielen eerder soi banden der gerechtigbe id Menigmaal zelfs dienen de vrouwen die in de vorMi omschreven inrichting komen als lokaas om jonge bedienden tot de eerste slechte daden over te halen Zeil geldflchieters worden gebruikt om ben in de klem te lokken Doch nog ergerlijker la dat adelborsten en cadotten in half beschonken tocsiand hier ook tl bodu denden getato komen en nwt aiierlii reomdeiingen praten ov r dingen die alleen maar voor eigen vol bestemd zijn Meikwaardig is hot te zien hoe dan luist de vreemde keUiiers do oorw spitsen wanneer er door die jougekii zoo wordt doorge lugen Wajineer bet krot om 12 uur gesloten wordt gjat opu deel der bezoekers af iinar de Wagenstraat waar ze in een vSertul oabarete tot 2 uur en later bun vermaak vooetzetten Sr loopt een lange kelen van de grena naar dio HOort vermakeUjkheden In de grooto steden waarlangs net smokkel en frauduleus l edrijf zich beweegt als de veerponten langs de kabols Mijn geleider dio een Iwkwaam en goed politieman ie meende dan ook dat veel liKer d n tot nu toe inen de graB ii rj Ie aan beroepspoiitle moet in banden geven En zoo moet het dietrlbutiewerk voor zoover het v rBntwoordetijk werk Is In handen der vaste ambtenaren en beambten kom n Ondetr de gelegenheads ambtenarea zijn er to velen die hun tijdelijke betrekking gebruiken ten eigen bate Bond van Horloganakan Heden had te Amsterdam een bg eenkomst plaats vao Nederlandsohe grossiers in horloges met het doel te geraken tot de opriobtin g van een Bond voor den Groothandel in dit artikel ter behartiging hunner belangen in Binnen en Buitenland Besloten werd tot oonstitaeering eener Vereeniging en werden voorloopig tot Bestnarsleden gekozen de h h S Blok Lid der firma S Blok Zoon Den Haag M Elaas lid der firma Qebr Ëlzss Zntphen M Osieck Lid der firma Henri Jalieo Amsterdam Q J Portielje Dir der N V Nederl Horlogehandel Amsterdam en Th ïherwee Bassum Portafanlllo gerold Gtrtteravond ia den heer H te Delft op het perron aan het station H 8 U aldaar diens portefeuille inhoudende f 3500 aan bankbiljetten gerold De heer H herinnert zich dat bij bet instappen Iemand legen hem aanliep docb nam daar iwder gi n noülle van SonUghtzeep De zeepfabriek van Lever Brothers te Port Sunlight reeds bekend als de grootste ter wereld heeft gedurende den oorlog haar bedrvjf nog zeer uitgebreid Z heeft voor 10 millioen nieurwe aandeden uitgegeven waaidoor haar kapitaal tot 40 millioen ia gestegen het vierdubbele van vier Jaar geleden Zy beeft 74 fabriekiwndememingen n alle werelddeelen eerst onlangs stichtte ö in MantjoerUe en het westen van lodiS groote fabrieken V6dr den oorlog had zÜ ook te Mannheim een inrichting die nu in Duitsohe handen is ovei eg an Van buitengewoon belang zün haar reusachtl o aanplantingen voor het winnen van palmolie in den Belgischen Congostaat Z fabriceert ook op verscihillende plaatsen marganne terwijl zij een eigen Htoomvaartmaatr schappij heeft opgericht De onderneming heeft erkend voortreffelijke sociale inrichtingen aan baar zaken verbonden KUNST HnkUgtiig Vaa d ïr Ugt Hdaert De tien Nederlaudsche schrijvers en scbrljisiers v n wte in bet al0eloopen seixoon door het Hofirtvl Tooneet een stuk is opgevoerd hebben bet plan opffevat Am be r Meteert eettVorLnde Wk erkantoüjkb voor beieeen bit ft liét rate Jaar van m directeurschap voor de Nedffzlandftcho UKinoetechrijftunBt en voor de vesaging vaa een oorapnnkelijk repertoire beeft ga um Deze Oorkonde zal overhandigd woeden op Zoada 36 UM a e la het Theateis Verkade bij de laatste voorptejllng welke het Hcistad Tooneel In dit aetooenta fl Gr T€iiha e geeft 40 STAaTS LOTERiJ K kt Tnkklnf vu WMilMl g 22 Mei 1918 ƒ mo N 2WMI ƒ HM N 11 WM 12 Nos 6887 7865 17e I lOO Nw 870 4146 4644 6166 6129 PrljMn Tm 170 SI ia 281 663 688 808 1026 1087 1428 28 IWl 1705 1862 180 2054 2078 2626 2611 8816 2826 2998 8617 3586 90S 8968 1079 4727 4738 4 3 6046 5061 5206 6266 5370 i 66 6727 6863 6888 6960 6139 6333 6376 33 6682 6608 6860 6898 7096 7163 7161 BOe 7463 7752 7783 7903 7970 8037 il7 8196 8830 8368 850 7 8628 8780 8846 8ï72 8923 8927 9039 9119 9198 9278 6336 qsro 682 9706 9724 9733 9768 9848 9860 10328 10226 10248 10379 U lg 10659 10606 WUt i0910 10912 11042 11317 U1466 11478 aiU9Hl 94 11769 11816 118941206612130 12269 12386 13442 12 13 1268012699 12602 12618 18773 12929 13mi 13127 1332613408 13756 13784 13878 14067 141471417514548 IIWO 14800 14902 15002 150091511316125 16127 15132 1618S 1S492 168901668816807 102SS 16267 16290 16384 164831657316765 16794 16886 16987 17046 170148 1788117414 17628 17624 17690 17844 179451828918415 l 4Bt 18546 18667 18746 M751 1917419190 19319 19469 19490 19806 1978319847 80149 20168 20259 2O703 20737 20740 80887 1086 Nieten 9 32 186 201 262 270 814 326 877 418 442 6IR ase 663 688 706 712 804 862 981 983 988 1687 lOM 1144 1163 11 120 12 1 1285 1266 1261 1277 1338 1301 1363 1419 1432 1460 1564 1697 1610 1616 1648 1 76 lase 1717 17 6 1792 1848 1988 2011 2020 2074 2090 2119 2129 8147 2149 8164 B217 2227 2248 2325 2386 2898 2396 2401 2402 2178 8504 2532 8663 2664 2660 2668 2679 2696 2728 2784 2861 2933 2969 3103 6160 3281 8296 3886 3403 8521 8668 3627 S696 8719 88160 8961 4048 4060 4165 4172 4173 4210 4819 4888 9W 4336 4846 4896 4511 466 4578 4573 4602 4614 4669 4685 4694 4716 4717 4726 4780 4808 4956 4983 fOOJ 6192 6881 5296 6336 6377 6398 6463 5507 5611 6526 5647 6660 6664 6614 5621 S827 57D1 6715 5736 6706 6648 6867 5369 6886 5832 6988 6038 6057 6074 6 126 6127 68 3 0326 6471 6648 8546 6591 6672 6706 6741 6760 688 6847 6868 6909 6969 6970 696 1 1010 7015 701 70 1 7186 7228 7275 7876 7828 7868 7872 W99 7589 7568 7698 7S63 7773 77 7867 7906 7982 798Ö 8042 8066 080 8101 8137 8140 8301 8224 8898 8328 8851 8864 3888 8409 8436 8636 8672 8648 8732 8781 8804 8811 8826 8848 8925 8929 8909 903 9058 9093 9168 9170 9177 9261 9369 9394 9397 9616 9586 9667 9682 9610 9651 968 9794 9757 977 999410091 10045 imu 10182 10168 10211 1025O 10283 10237 10366 1 667 10677 10640 lOOlil 10J73 10692 10697 10787 10766 1077110783 10 2cl 10831 10938 10639 10067 110861114811228 11263 11207 11S23 11381 113481136811366 11371 11108 11606 11646 11647 11656 11609 11668 11696 11782 11777 11799 1183811910 12079 liailO 1 184 12297 123181241212420 12481 12661 13610 12622 12696 12 e09 12712 12714 12610 13842 12866 130181312813209 13312 13863 13 7 13348 1337313 31 13478 13502 13535 H 89 18625 I86611 1368 18788 18748 13778 13815 1386 1891813986 13965 18958 14008 14015 14046 142511436614278 14280 143l 14413 14618 14S1S 14646 14581 11C08 14628 14691 14698 1473 1478914707 11828 16057 19087 15137 15166 1520015227 15257 18694 ll 16 16320 158 1534915894 1541S 16429 lli62 16460 164981552315626 16617 16639 16866 15746 16768 15889 16090 14143 16164 16193 16308 168281683016379 16449 16474 16493 16536 186641658116697 16616 16659 1 5 16756 167841684416928 16929 16930 16984 16996 170 1712117131 17276 H826 17886 17842 173531785817418 17489 17470 17064 17599 17611 1764817716 17738 17786 17802 17894 179631798818014 18038 18206 18SS9 18284 1880 1 316 18325 18868 18424 ISéTi 18487 1860018623 18634 18664 18673 18r740 U744 188861892118960 18961 19168 19165 19178 191811983219257 19262 19268 19866 19417 194201950119603 19620 19546 196W 19676 196761972119724 19ne 19829 19879 18886 1991219993 20009 20074 20121 20174 20191 30312 20260 80866 20364 20367 20604 20537 3QS43 20694 20611 20656 20658 30780 30759 30799 80608 80888 20Mi 20936 80946 309117 10119 5 El 1 Lljati io 6681 m i m 170 6ASNOOD Berialit aan adTcrteerden Da afalniüng van den gaatoevoar des namiddags te 1 nn waardoor de KimaeUiiea op de drakkerü komen top te staan maakt het slatten der eonrant iqi aan varrroecd nor nood akaigk In verband daaimede wordt aan adverteerders medegedeald dat de In eadlm van adrarteiitUSn noet plaate hebban dea daags van plaatsing BiterQlk 10 nnr T m a T nadien In tfekomen advertentUn warden souder nader bericht In het volgend nnuner opgenomen E ADMIMSTBATIE schepen spoa g moMM wordtn afgMOBdea daar d voomdeB niet Toor osb puld ndau bawfudlCRBiifa bMJTM Vol a bettoawlwn btriobtiiii lift thans en vloot tui mavr dan OOOIW ton NadeilandtolM sohwea stil in NwUrludaoha Iwrais UianuiwMtaB das sohepen worden afgenomen DtÊ vaartnigwt rallan natiwrlitk onder de veraekering van Wilsou dat de stoomscbap ii die worUea ipsaouden om de lUOOÓO ton grsau te baleu aooals Atgentiniên da Veraan Htatan habban beloofd nut in basUgganomaa ao niet vutgahondan lOllen worden Men had vernomen dat Nederland dringend graan noodig had aandna stoomsohepen in da Amankaansaha wateren was reads vn es r als aan speciale vergiuning toeetamming gegeven om 14 000 ton broodgraan te laden om aoodoanda in da onmiddtlIfjke behoeften van Nederland te vooralen Men is vu gavoalan dat da sobapen dia m da NadarUndsobe wateren Btüliggen bet overgebleven graan moeten vervoeren Aa n het Nedeilandsoha stoomsohip Uollandia was toestemming gegeven tn Argentuub graan voor Nederland in te nemens wegens het lage water in da itio da U i Uua was dit soiup niet in staat aan ToUa lading ta bargen Hat kraag toeetemming om naar de Vetaanigde teuten t komen en ter aauvolimg van de lading 500 ton Amerikaansoh graan ta laden en met bet koren en de Nederlandsobe seeliaden die nog waren aohtargebleven uaar Nederland ta vartrakken bMUb Mi Q OUDA T MJEMEBIEVÊRSADEMNB VAM ii ggi umincM ii Mi iW W m4m W Hilwi l ll h il i iliii i W DONOEROAa 8 JUNI 1111 d i vwfMMëafi te haH tH Hf li IMil dl Mi Mvmnli Infftv lr artÜMl SS ét MttatH no ten elffenaan van aandMlen ui 9QÊAm om aan de stemmiacvn te loinam 4m1nemen dece undeelen voor 1 Jutid a a t ven een op naam gesteld bewjji van depöt ten kantore der Vennootschap t Gouda of bU d4 heereu K Meea A Zoonen te Rotterdam ot by d Kottardaniaehe Bankm eeniffinff t Anaterdam deponetren Hiermede wordt tevens opro nc daan voor d ALSEMEENE VERBADERUie VAN AANDEELHOUDERS HABKTBHmtWIEN te bottdm dea vooraiiddacs te half 11 hmt in H6t l 4 E ZALM ta GOUDA op U JUNI 191I tot wellMn datum d v r cadering van 9 Juni 1918 wordt venUagvU imHen daarin niet kon wordwi overgeffman tot behandellnc der ffewenschte statutM wijxiginc omdat het daarvoor b Doodl d aantal aandeelan niet la Ttrtegenwoonl d ffiffenaars van a ad l B aan toondar moeten om aan de stcnunincan op da even tueele verffaderlng van aandeelhouders op 14 Juni 1918 t kunnen deelnemen dai aandeelen voor O Juni 1918 teven aan op naam ffesteld bewUa vmn depM tan kaatore der Vennootadiap te Gouda ot bti de Heeren R Mms ê Zoom te Kottordain of by d RottenUmadw Baakveréeniglnc te AnwtanUm dapo De t behandeleB pnntea soomads de notulen der voflga Aandsdhoedersvemtadering liggen van Mei IMS af voor aandeelhouders ter insage tan kantore der Veanootsdhsf Slechts Indien vardsgiag dar verpderiag van Juni 1918 sM noodig mocht M kn zal zulks nader worden bekend gemaakt ea komt daarmede de vergadering van 14 Juni 1 M te vamllan KONINKLIJKE STBABOn KAASaiN FABRIEK OOUDA DB OOMUISSARISBIIN GOUDA 82 Mei 1818 BUBGBBUJKE STAND KiteNp NOU nuoir PitarirtpnirMMM Mr im Mk nt Int bHHaaiawan kaattmrk LUCIOLA DB STRAADkfEID OOUDA Ot B AltbN 16 Mei Klaas Hmdrikas I V J Q van Oord en A Hijneveld Cornelia t v H N Koretaar eu J U Doogelinana 17 Hgndrika Uaila d V P Bunaohoton en W Hellgsn 18 Johanna d v P HuUeman en 1 W brouwer Oeerlrukda Aulhonia d V A H Houbnaa ea J M C r Drimmelen 19 Jan s v M van Ea en U Mulder Adrlana ConeUa Maria d v W O Smite en A M W Beitels Cornells a v 8 C vaa Bueren en O van Kersbergeo Cornells s v L v d Beuvol on C C de Jong 20 Helena Wilhelmlaa i v C A vad Pukenen J Brbik NlooUas z v N vanHooi ea H Baas QETROUVD 28 Mei L J AlpanrU en K Keuaee A de Jong en C BunnOi 1 H Z HolewUk en P O v SMm SPOBT Ben sportpark U TUkart Kaar het Nieuwsbl v h Znideu mededeelt sgn plannen m bewerking voor de stichting van een groot modern autodrfime te Tilburg Da bedoeling is een sportpark aan te legden alwaar behalve wialarwedstrjjden voetbalwedstrydeu tenniaen swemwedstryden concours hippiqoe barddravergen ene ook wedBtjtyden kunnen gehouden worden voor antomobielen gaapaald door da basu UallaaasdMaMlites 0VEKUX EN U Mei Daniel KUIa 8 d 19 Anna Kllja S d CoraeUav d arre Vh met H Blanker 60 Wljnanda Caatellja 14 8a Hsndrlous C Bouman 8 1 Roelof 8tuM e 11 mnd 81 Pieter van Leeal 40 Helene Adam 2 mnd Qerarda B van der KUa 1 J Esa Urn walka wakaalaag ia Aaalanhai Rotlerdsai aa Daa Haal ee saeses 1143 bahaalda 40 D t iad a aa aadaakeala daa teMskeewaa vaa ksgia 1st liBd Vardar Keasisab Itlimgaeasau s a Avoniwm In tn wmilan HMr iiHttopJa lilHM m REI mUOJMIUtt S Nlian4 ornliM Ml fnI te t ln Telegrsflsch We rbench Hoogate barometerstand 766 te Znid Duitschland Laagste barometerstand 769 7 te Haparanda Verwachting WETENSCHAPPELIJK NIEUW Xen BMrkwaardlg leferidk van odsar De Intjoorliiigen der Marquesa laodeo cHtl KranNclie be2itüug in do sUUe uidzee liolilHtu e u giroote voorliefde voor allerlei odeurs Kciiter niet om een lle elgkm gvur U verspreiden ol om lu etu goed nnik te fitaan I Neon ilj zijn tfrooU aanbidders van den alcohol waarvun de vcrlfoop op deze eHandeii verboden ia Om echter toch han gebeld bittertje t kunnen genieten koopen deze alavvn van den drankdulvel alle mogelijke odeurs op die ze dan voox inwendig gebruik iHMteniiuen Echter is san dit nuabruik nu em eind gcniaakl Do frsnaolle regeeriiig heeft den verkoop vau alle Odettie op deze bezitting verboden Zwakke tot matige luidsiyko tot loldweatelgke wind toenamenda bewolking kans op regen en onweersbuien iets koeler Zeaasi Msaa Zonsopgsng 4 nnr K7 min Zonsondergang 8 uur 56 min Rgwiellantaams aanstaken 1 57 nacht B 56 nacht B tuiglantaarus 1 67 nacht 8 66 nacht VoUa Kaan 25 UeL AUVEBTENTIIN GiHioto Sohalvisoh Lawmiile Bot U44 12 D WALTZ liAATSTE BEBKBTBN De staking aaa BOSKOOP By de directie der artillerie inrichtingen is een schry ven ven den Bond van losse Rykawerkliedea ingekomen waarin wordt meegedeeld dat op de 22 Mei gebonden vergadering baaloten Is de staking aan da artUlariainrieh tingen aan de Hembmg en aan de oonstrnotie werkplaatsen ta Delft op ta beffen waarom om aan onderhoud Teraocbt wordt op dtt bM wordM auvMMimea tHet A etlkasasske graaa Renter seint uit Washington P A WELLER Zildeweg72 De noodige stupen nyii gedaan om de 50000 ton broodgraan byeaa t brengen in da bavenplaataen dia daartoe geschikt inn awkaalaaaid ook aisnre haalihadea lasallaa bilMk laiM voor daa haadsl Piiau aa speadiga aimUsg IwsMs lliHiiliaiHi ¥ liislsiiHmli lls l i I l nail Mrt ri rt It BalWdaB Reeds liggen 15000 ton graan tag verscheping gereed en voor de aankomst der Nederlandsche schepen cal nog een hoeveelheid worden bgeengebraoht Aan de Nedaclaodscha legaaring is ta kannen gagevan dat da stoom