Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1918

lENIEf siilUIIK EIIVElOPPEN MÜ j mm Te aD l M e VRA een Éke ilienstboil V V Lwfit kuaa od kokco Hulp md il Adm M Tr A GAZAN Crab liiltul71 Ecbpui loiilar kigihrM null looi gemeubileerde Kamers liefit luits met t rrc en keuken of o d 12 gemeubileerde Etage ABONNBHBNTSPBUBl fn knwtllil IM per WMk U amt mt ZoailacililadfiC kiHrtaal t U pw aak IT aaM i n waar da baaoigiiic pat loopat aawsUadiAua par poat par kmitaal LNb 4t ondaoMad i AbóaMauptaa wndw dacaltlka aM iM aai oai Innaai HABET 1 QOUIwiM aiiMaa taii lanbe Uu dalaada patMa ona AI yaBTBNTIIFBU8i Uit Oaaila ta awtnkaa bdMonnla tot daolwior kriac i1i ntila ƒ Mtiitta n tl nnr dit fn bottaa Oogda aa daa bnocgkiliKi 1 1 n da M ilkan a naacfUI Aintapttti na poU t famakalWdiadaalé eant pat laea l l buur op nettan iiind Lfcfat dtdellfk te unvurdcD Brieves met op Te v a buurprijicu bel burfeu Goudsche Coureat onder no 1825 Redaedet Telef Intero 545 dministradei Telef btwe 82 GEMEUBI LEERDE KAMERS GEZIN bMU ad uit drie pertoBcn co Uu ZOBKT op 1 Juli gcneublleerde of gcstolfeerde woning of drie kamen met gebruik van keuken of gelegenheid om te koken iu Oou l o umlnin 15 Brieven onder no 1842 Bureau Goudiche Courani Mnkt 31 DE oÖIrTlog Van de fronten luohtaénwaliena De oppositie in oh naana Flnsohl basttHiPs wopm Enge land en Italië EidenaaPdiga toestanden in OeIiPaJkia ONS ovJBBuaaT I il II g z u ni e r h a n d het programma dflr JongVlamingen alt Om to f ndigen iv il tk noch opmarken dal Ae R V VI op vee broedere grondalagcn g kozen Is dan de volks vertegwwoordig rs onder hel BotglfliBb re daa du roeds olfleteel erkwdm t laodrft dii van Finland de OekraJIiW lat Ds liaad v VI la een volledig volksvoriegimwoonliglng l oaiaandö nlt t72 ledtn Alle klakten partijen of groepen zijn hi tu verlegiMiwoordiigd wat noch In Has laud noch in Finland noch te d Oeiurftjina Lilhatien Koerland enz bet giival la In d0 Haad zendt zoowel d aoflialist Mr A V Hoy als de secretaris van het anucih Uge Katholieke Davidslonds Ur K He I rikx de m erAle l rof l r Tnok als d Itrider Cbrl8ten D mokraton Mr H Plane qaart GrootrlnduBtrleelon en arbeédera Uoogliterarim en letterkundigen als Prof VarhtiUt b v allien werken eendraehtül aamtv om het Vlaaiiische Volk i MdeB op nieuwe baonn die bet voven naar toIladigtf outvDOgding a vsrloat g uit de tiran l waarin hst sinds lüSO gekiend 4it ïün dat slechtB Is het doel der JongVlauiingoo t JKF IJUIIKG Iu bovenstaande waarin wij duld klieidsbMve enkele slnBaedfla epaoleerden tiuuneii wij sleoUa oen beveMlging leaen vtm belgeeo door ons wwii geschreven Met nadruk wHIen wij hier wijzvo op ÏHit vierde pogrampunl dat alt moge Jke d w z ecooomisohe militaire sa po Ütieko toenndurlng tut het Duitsiohe HIJk verlangt zulks met de toovoegiug natuurlijk voor ïoovftr do innerlijke sellszandighcid daarbij onaangetast blijtt Ook in bot middelbaar onderwijs waar bepaald woMt dat de eerste vreemde taal M HoogDuicMh zal zijn Is die toeaadortag duidelijk Hij hcMwn er In ons overzicht opgewe zoet dat de heer A Brij de zetter bftl van dva na am abusltn elijk Buyuigonaakt die het Jong Vlftimscha Congris te Brus sot presMoenle tevens secretarist la der fevolmuefitiigikn van don Kaad van Vlaeu orm welke wij van Duitscbe zijde geiiiHpireerd noemden Wij vcrweucn daarbij liOxr hetgeen d arijmlrent reeds vroegar Iqor ons ia geschreven vn wlllw ook titans aiet in onnoodige horhailugvn vervallen Ochter kan hei Zijn nul hebbon dsn In zonden tuk chir Ij ver die Duitscbe be Voor den Kaashandel Van d g T elit8froDteD wordt tot dusver geen nieuw gemeld de pan nlBg bl ft aanhouden Op Parti ïin opnieuw twee luchUaiBVallen uitgevoerd 1 Britsdie TÜagers hebtwn bebalve on pUatsen dicht achter het front nog bom MBTallen gedaan op Mannheim Diedeniliofen Htfta en Luik Op de in den Uijkêésig gertelde interpelj mt met betreUdng t beachermendé m atragelen tegen IvdfataanvaUenj p open steden antwoordde de rjjks i bansetier dat volstreJct z ere tniddeten to TeittUndering taü vllegeraanvallen niet be rtaan In 4e eerste plaats staat n goed TÜegerafweerdienst en dan de bedreigingï met Tei eldingstochten voorts geeft hij to kwnen dat mocht de tegenparty eventuee voorstellen doen om wederzijds deze aanJ vallen geheel na te laten deze door de nUli talre autoriteiten aanstonds zouden wordei overwogtoi Over de b atnarslndaeUng vaij Bofaemenis t laatote woerd nog niet ge apockuu De T je en gaan T ort knulitW te proteateeren Naar aanleiding van protesten door dej afgevaardigden Standc en Tomasjek i eedlend veridaarde de rainiater preaident von ë dl r dat h j zich omtrent enkele puntei der aangevoerde bezwann op de hoogte zoi stellen maar dat d genomm besluiten niet zouden ingetavUten worden t Biykeas latere berichten neemt in Fin t I a n d de Bgitatie tegen den monarchisti chen staatsvorm voorddurend toe D meerdeitoeid der bevolking en van het legereijl voor een republiek en Svinhufvuds be4Ideedlng met de onarchale maabt vindt veel togentonting i In zthi rade op den dwden verjaardag van Ztalfe s oorlogneritUring heeft de Britache minijrter Cecil de ltaliaanache poIttiek welke ontbinding van den Donau 4 monarchie beoogt tot de z ne gemaakt Dit bl baar te gereednr nu de naar ihet sch nt aanvankelijk uitgeofifende pogin gen om Oostenrgi van Duitschland te heiden fiaaeo hebben geleden n integen deel de b4nd tusecben den Tweebond nog sterker hc bl ra geinaalct ïntu sohen too Feuilleton VBRKBUOBAAK VEiKLARINGEN w n Kaasppoduoenton batraffmda da produetia van Kaas yMr 1 Mal 1918 aa luha tmpmrfnnmré In onnlag ia OBNTS Wr BU to lute net ran bedrukt I a IrUMo per poet I B DBUUEBU A BRINKMAN 00N MABKt 31 QOUOA Tal aa VEST 109 111 VRAAGT UWWINKELalER Naar ds Wspsldbsposmde Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wreven van meubelen en linoleum is v l ao dkoop P mn vaa Pdaalla P In het gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel linoleumwas A S R A Waar niet verkrQirbaar wende men zich tot onze HoofdtalaPOIhoudap voor Oouda en omstreken de firma 362 60 t VAN om BIBIC Grossier in Koloniale waren GOUDA Openbare Verlcooping te OOUDA op MAANDAG 1 JUNI MM dee nvoade T ura la hel Honi OB ZAtM ean de Maut ten ovenueir Ml Malaria J KOEMAN ta Haastraoht Oiiro rend Goederen te Gouda ale No 1 Een foed oaderhouden fen vela lemdtfcen voonieD Woon en Wtnkelhuls MD de Zeu atreet No 36 root 1 we 22 ceoliaien BeMdeo In eI eo cbniik te scovgirden bij de bautiM der ko q pctinnio ea bov D verhuurd bij de week voor 1 3 No 2 Een oed onderboudea Huls en Erfy met afiranderlijke boveowoninl un de L g Oouve Noe I en 10 root 1 u IScenlitren Vefhuurd bij de ireek beneden Toor 14 25 e boren voor f 3 50 Nei 3 tol en Bet Vier oed ondetbouden lfaii n en Erven un de Kidder van Celiivel Noa 160 162 164 en 166 Verliuud bU de weak Noa 1M I52 en 164 elk Toor 12 15 en No 166 voor r2 30 n No 7 Ben ifais en EH ua da Uada Dwtraatrul No 36 niol 52 cenllarea T nlood la uavaudw Brcedar bi nollliea Te beiichtileo de laatMe 2 verbdatn voor d veilini en op dien da van 10 tot 12 en 2 lol 4 uren Nadere lollckllHM tm Notull tSitUAH voornoemd 1744 54 ftioeltngcn met dezen K v VI too ste Jtg Ih ontit nt en hi 4 lichaam nog wel U non volledige volksv urtogonwoordl ng tn titelt Pr aan té herinneren hóe vrij lióo zelfstandig d l zonder Innmi tngj de Raa l van Vluaiidoren dnJerdaad yptreed Voldoende hi daartoe het decreet tilt bi t VfH en V rorvI nlngiibli voor Vlaanderen No 18 van H Febr 191 if te drukken dat aldus luidt Art l D Haad ve Vlaanderen ver 1 M onder sijn leden elf gevolmachügim dBo nwt de verantwoordf Sj kp iéiaig n verte nwoordlging van den Kaad beti a zijn De keus van de gavoF machtigden Ie aan myn be raoIitiglng onderworpen Art 2 Üegevolmaebtlgden sQb Adveileerl in dit Blad mmtÊgmmmim Door uw loehl voorbeeld Omdat tk lUet bU u In de kerk kflo niet bij u ga bleohtear Gij kent de fden Omdat gU geen boete ivUt doea Ik moet mU l M Ijk db k k iot zondaar verklareo moet mij ma d kerkdeur aan de kaak atellent Gij wilt gericbt Offer mij houden Over een die ale afvallige bet kloot ter I ultgeloopen Ik zou u heel ander tot verairtwooidlag koDnen jroi at Gg weet dot ik nog geen golofte had ai g Iegd Boep mij due ter veraiMnroordiiugl Ik zal openlijk zeggen waarna Ik een lval lge werd Waanwi Omdat Ik geen idiljnh ll1 e geen elwlrie gsen onteerde hwnAlk geen hulchelsar en geen leugenMr wttds worden Dal weet gij GIJ slscbt sobter van mij dat tk berouw bel over nija eerijkheld voor mijsi eerlijkheid boete doe Ik b h geen berouw doa dus geen boete paetoor Brleoitis Ladlen Den zult gij de gervolgea nueten dragen Glab Vltalt Dcae lelde zelf den gemteliJfcMi haer welke de gevolgen ouden zijn Gij ault Ij w er wkeB tel dia MW dlie Ik w tot daa zseU H aehe daa totTï Me dsa o w d i it a CHI nU lj IM De Gletschervrouw l Uur het OolMi j BIOBABD VOiZ net liadaatte bmrerU 4m j wBamLniK vA bowüu bak T rbad 88 MtMT Is xli wUt a hoe Aai ivarte dingi Bloh rondcun een man kan krullen en li m het bloed uitzuigjent Ik leg een boks en daarbij een slangl ËindeUJk kwam zij met d buiuawbev eingw en den vreestd sluipe den gkng eener wilde kat Wie sleobta zag boe zij H ea tUh bewoog dl werd verrokl door de aaB i igib id van deza meer dao laidu MtaHe keek hij dao la h ar Sezlcbt tü bftar gtoelende tonkeleiide 00 en dan vemchn hij en waa de man uit het zuiden bijgHoovlc dan AusbthfJ J heeft den jnHlocebiol Ett Uj mukW soUMijk het tog a booM batotfnriog ntiVMMMle tMkm Vital bwatte tegen baar loe Waar il iDo lang waa gebJ ven en ol zij sicb werkelUk vwkooht had aan bet vreemde eesiulsp Zij keek ben vim tor süfde ua gkiucde aaar tton op n dadeUJkTef stomde de woeaMliig Zwijgend Uepeozij Buet cdkaar op dton ffuUsB w naar k t Mure lDdftl vMc iMBfl den tand van Oriei Bet tteiija had een warfen voUea doek om het booU e ri ifi ea l t AANDEEIEM OBLIBATIEH In fraala ultveerlna levert 5 Dpukkwrif UriohnaiiiZooii MARKT 31 Tela 82 27 Hel 8 uur Oabouw Boinr an ïonl toailc1it OodaratudaoomoilaA Jumenaorf gU mU In mlia g nortetaad § MrUlk man laat sIJb m MUtmu Watdl varrolgd in elke hoeveelheid direct uit voorraad leverbaar feiedpukt naar keuze Drukkerij A BRINKMAN ZOON T Mopnaa MARKT 31 GOUDA Been Zlekenfondslld maar Partlouller Patient Het Advertentiebnreaa AJgeheele vrge keaze van Doktor Apotheker en Ziekenhui tegen een premie vanaf f 7 0 pe jaar kinderen f 3 75 per jaar Prospeclua en Inlichtingen worden gratis ventrekt door 1837 30 I Rotterdam rw HET ALGEMEEN ASSURANTIE KANTOOR De Goudscbe Cgurafli TELEP 82 HARKT 31 Ba V MASTRICHT Outfedijk 262 pcortft de plaatüng van ADVERTENTIEN j n alle Nederlandiche en BuitenlandMhc datf en weekbladen en andere periodieken onder eeni e prijaverhpogintf ÉÉF ItMienclIng van één af chplfl steeds vokioends OPNIEUW ONtVIIIIGEN Posluinaa Rokk n Blouses a f a MPkandm d HIEÜWaTC MODCLLBS Dames en Kindephoeiien en wertiere Houweauté s Speciale Inpiehtina waop Costumes naar maat en IWanteUOoatumes Inliohtinden worden GRATIS rentrekt SalMfd aaiibnalMd 1836 60 GMEZ VAN DANTZIO u u uOleuiD en Mn Levering van Machinale Brandhootzagen Aanbevelend J VAN DUIN Hoeaatpaat 9 11 OOUDA 3HllllllinWHIIHIIIIIIIIi llllllliHllllllillM 5TOOM WA53CH E RU EM BLEEKERU DEPiyKAAM Goedkoopste en solledste adres AQBItOA voor Meubelen ala Talall Kaltaa BaHottea Stoalaa nat laar aa placha Vaarao badaUllaa W Ual a SaU adakaas Tliaatalali lllafala SckUdarliaa a a aa a V veelaal adrea voor ioafelal at kawalllBealaaaea 20 KOMT ZIBN tlNBnUTM liHÉiltiÉlliiicMi laH ludMiadlac t moe xWrluii aeaeaitai TmMhiUlÉ n aa itoaa daa la aaHte to i tik RoHapdan WASSCH AMGELBH OPMAKEN Elai trlaelia DnlikeiU A BBDOaUM zot OÓVB 1829 100 WDidnknrk Nj i biÉu i Zm GOÜMHE COURANT VERSCHUIFT DAGELIJKS BE HALVE ZON fN FEESTDAGEN INGSZONUBN HBDBOBBUNOBNi h t ra ala U tUta n al maat f 8 Op da Tsorpiwina 80 booiiaa Gmmia adrartaatUa m lnfuimxhm niiMaaMmaa b eMMnat tot daa prila Oraota Mtan m taata veidaa iankad aaar plaaiiniaito AdmrtaatUa kuaaan mrdaa ia aaoad i ilaer tnurtiafnt aa MiMa delann AdMitwtWMitaia a aaaa A ii4 Bureau MARKT 31 GOUDA f een ging had het nog gelegenheid een mo tie aan te Dem i waarin de verontwaardi ging wordt uitgesproken over het feit dal de vert nwordigers van vreemde regee i ringen hun machtapositie mlièruiken omt in den klassenstrürf van Oekrajina actief iii ie grypen en die de hand haJiUin in de ontbindii van het Oekrajlensche parlement en de invoering van de hetman macht welke politiek slechts door een kleine groep van grondbezitters en kapitalisten gesteund wordt die vöandi period i aan de Oekrajiensche volksrepubliek en alles wat dd omwenteling bereikt heeft Aldus de uitspraak der hoeren nie dezelfde boeren die indertijd de regeering van HoloebowitsJ ten val keetten gebrachl te hebben want dit bleekten achteraf d groot grondbezittera te z jn doch de wer kelijke boeren d w z het meerendeel de Oekrajiensehe bevolking Is deze schildering vanden toestand in Oekrajina Juisf en de VorwÜrts sUat er voor in dan Is zij wel in zonderlinge tegen telling met de officieele mededee jen die ons daaromtrent bÜ tijd en wyiö bereiken ijn t 4 dv T a P8 Kn t jeh zijn do Vl miiigi ii iiwHir vortlrukt geword door do oud BeigisPhP rfigtH rliig dan het ooit d Polc wi nlen dpor hot ti arendoni in Kus Innil of de Ureü in Ëngelaud iHaar Vlaan lerPn Ugt litmM a te dlchl nahlj I Daad kijkan w ovM I 1 En list de Jong Vlanriogen tlch nie nielj hart m zW willen pvorgeven aw DulUoh livnd moge i ijk n ttlt het hi volgnndt ItrogTainma van Jong VIaiwidereti egt Cecil men moet niet spreken van eeiï oKtUndhig van Oostenrfik maar van d bestr ing der volken onder Ooatenrykaeh heerachappü Heel duidelijk voelen wü het verschil niet maar dat kan aan ons ligg nf En hy vervolgde Voor atle to comstigfl eohikkingen moeten we niet reeenen met hoven en regeeringen doch met de volken Daarop kan uitsluitend de bond der volken gebouwd wendra Zoo zijn onze beginselen en daar Italië het er mede eens is kan ge dronken wolden op Italië onzen bondge noot Merkwaai ig toch die beginselvkettield wanneer men daarby deitkt aan Bngeland sJ houding ten opzichte van Ierland en van BritschIndië Wat de lerache kwestie betraft dct regeering talmt nog met het pabliceerei der documenten die het hoogverraad dei Sinn Feiners zouden moeten bewijxen en de stemoning word er niet beter door Intusi schen heeft de leider der Nationalisten verklaaid dat Mo de Sinn Feiners scil uldig blijïen de regeering op medewerking van de Nationalisten kan rekenen Het waff filecbfto het dienstplidi lan dat beide groepen in hun oppositie daartegen deed sa j mengaan doch verder strekte zich de e saJ menwerking niét uit De algemeene p tiek en het optreden der Sinn Feiners had echterl allerminst de symfpattiie der Nationalisten Moeten deze woorden van Dillon ook een verzwalüdng in de verdere samenweiddng tegen de conscriptie inleiden Uit de Oekrajina verneemt dec Vorw rts al zeer zonderlinge feiten waarop wij in t kort de aandacht moetai vestiffen Bedoeld artikel bwint met er op te wij zen dat de htiidige fegeering van den het man Skoropadski volslagen anti nationalia i tiseh Is in dien zin r at zij niet een zeLflïtandig Odcrajina wensdit te scdtep peni doch een hereeniging met een monan üaJ tisch Eualand nastreeft Als hoofdtaalj wordt ook het Hiusaisch ge2 exigd Vports liet de hetmau regeering ooglui kend een monarchistisch congres te Odessi toe terwgi voorbereidselen worden getrof i fen voor de b eenroepijig van een al Rus slBch congres Een boercncongres waarvoor reeds 4000 personen waren bijeengekomen werd echter verboden maar vóór het uit Verdwijnenraoet de naam d e 8 t a a t B e 1 g I e 2 Oeaticht worde een eouverelno zelf stfvnfUgo Bta i Vlaanderen 3 Alk unie mt t Wallonië ook petreo neoh 1 i tgesloten 4 De Staat Vlaandoren zoekif conomiscbe maritieme mil 1 1 aire en politieke toenadering ot het Duitse be rijk voor zoo ver zijne innerlijke zetfstandügbeld daarbij aivuangetast blijft 5 Do staet Vlaanderen omvat a lap Vlaamsche gewesten G De eenige taa voor het offleleel enopinhani leven ia bet Nederlandsch Mul het oog op de thans eerschende tofr Hlttndffl wordt Inzond rheid bepaald 1 In het lager onderwUa zal gecn twpede taal worden arfingdieecd De loDtf VUanuohe bewe ïnl en de Rand van Vlaanderen Woor ons vui Jong Vliwmsthe zijde oei protest gewerd betrei ode het gedeelte inl ons overzicht va 22 dezer dat op bet o BruFiBol gehouden Jong Maamsobe Con grea bptreJtking had willen wij daad uia l Ao plaataruimte niet Onthouden Het voige hier 1 1 het nr ven 23 èesir kwam op de rs o hjadii een stukje voor betrefïeude lit t Kongriw der Jong VlamitigeB 1 i In dct üooWatftd van Vlawideren gohouden Helj stukje schijnt ingegeven te aijn door een officieel of officious pro belgiech t z sjiti ï Vlftamsoh blad 0 perBbureau Dat hot duH ouz groote heilige en reohtvaoxdige vriiholJabeweglng in een heel verliee dj daglicht stf lt U niet te verwonderen De Jong Vkmingcn zijn wel fianalagantw nmax donken r in de verste verte niet j ao zich met hart en ziel a n de Duit iClie Voderlandspartij ovear te leveren De VaderUndepartij toch wil annexatie van Bülgië en Noord Frankrijk De Vknrfngen zijn ieg aa aUn annexatie ZIJ wlllm hetj icyijeacliikkingsrecht der kilelne volieren w wuruiec aan cntente zijüe zoo geechermd worêl toegekend ziien aan allo verdrukte volkeren en wel in de eerste plaats aan lo Vlamingen aelï Op grond van dat i zelfde recht eischon we de de annezo i lie van F r a n s c hV 1 aan d ar en iH Nederlandeche volk of liever de II 1 li hiischo journaliaten zijn voï sympathie oor tie vrijhrtdHbeweglng der Finnen Polen Letten Roethenen Ieren en aomH een onkele maal nog wel een voor de 7uldAfpikanera maar voor de A mil loan ZuitlNederlivndcrs stamgeftooteo I leto la gtT woQWido over dio kunstmatige streep rlairvoor geen sympptble Qod neon I Dat 3 In het m 1 d d e 1 b a a r o n d e r wijs Is do eecete vreemde taa ij h e t H o o g d u i t c h 3 AUe BdoTwiJB zond r ulitaonderkig wordt tt n opmehte der taa1ree ling gelijk gcstE M 4 Alle opeubare be ieiilngei Kullen alleen door Nwlerlandacli sprexende Maatsburgers worden bekleed 8 BIJ gebeurlijko inrichting van Land of Zeemacht zal art 1 golden voot do ö Uclt cB en de te ondeniohten bevvltaAl uit i iuitend het Nederlandsch wezm De e i lieden zullen alleen maar bestaan uïl Wlaamsche stastehurgere en hunne vastte itanif p taats hebben binnen de staatsgrenzen O Alle vorige programma s wor n hler bij vervallen verkaard Vorder bevatte het artikel een zinspeling op Icn Riiad van Vlaanderen dto wij da stamgonoo on van een Noord NoJerl bind nio hadden durven verwachten Da ie Kaad van VI door Duitscbe zijde ge ï iuflpirt erI zou zijn ontken ik ten stol ll t io Do RnaU toch is doort bet Vlanm hu Volk gekozen en Is la f to niotM an IfTs dan Bfin op broedere erondslagen gc j oTOn vertegenwoordigend lichaam zooals de Vloamsche Volksrand recda jiiKn vóór Ion oorlog bestond Ook do slotwoorden j van de rwio van den heer A Brij eji rilt t BulJH I Voorzitter van het JongVlaainsoh Kongtee zijn heel verkeerd bc1 i repen In do Raad van VI tocb bestaan wee etpoomingen 1 De unionisten die e i persoonlijke unie voorstaan van het zct Hïandige Vlaan lercn vn het xetretandtge Wulloniè 2 D Jong Vlamlngen dip wlllm een aelfpitsndig Vlaanderen geheel los van Wallaoiö De laat te vormen ds meerderheid in de Kaad ou owler de mss tt D A rloor werkt de Kaad aatiiurlijk ziekte of heidensch voUc Voorai ikl En waarom Juist ik Opda ik te eerlijkheid om te kunnen huichelen ndat tk niel tegen don heiligen geest der menachoHjko oatuair dus tegen den geest des Heereiv wilde handelen Daarom ben Ik voor hen oen beUlgechenner een doodeondaar een schurk daarom een goddelooze dien hlji niet In zijn kerk toelaat omdat LkOod wooffd door God zelï boor pretfiken lm Gods natiiUT Ik ken beul Zij wilden mij daar beneden lniCbiavennatot giadaU teraar makccl Indien Ik het wae gewordlen dan zouden zij de schuld ervan zijn Goed dat ik het een van ben eens In zijn ge J zicht kan s jgenl Ja iagerl Goed dat wij beiden el i kaar eene ontmoeten En da geeetelijko heer bleef voor deO man staan uit wlena ziel de ba i ats een vlam uitbarstte JQebt gij mij ook iets ta sf penf Ikj zou niet weten waty GM zult het dadelijk booren Z bet dan Ibar maak h t kort Of ik eohter zal luisterenP Laiatereo zoo als gij het boopt Ben ik voor u to slecht om In uw kerk de heugnüs bIJ ts wonen zoo vind ik a zeU Ie goed on In mijn Oodatauls op uw gebabbel veel aobt te slaan Hooii l Ga voaralt zeide hlJ tol Nerina JoMt baar bUJven But gekk het niet minder De jager riep bet fwAsie t oc dat Zich leeds verwijderd bad eo koerde ateh weer naar den geeetelljke Verwonder u niet Indien ook alj au belde oorai dool Is voor aw Want hel tal wel een prediking worden Deu tekst ken ik die H altijd dezelfde bij u en blJ allen die bij uw geestelijk gewaad uw eeMeUjk gezloht heUien Predik dual Qlj predikt Biet 1 uw kerk hen die vermoeid en beladsa tot a komen hier tolt gij e ar niet taHKredlken Do priester van Uatoja gal tao Mitwoord I et ben die vemoeid ilJn door hunne zonde bladen met hun sebuld Olan Vital riep Ter tttlle van osiae loode en sobuld stierf Jezus Cbrletua aan het kruis UU zou nog eens zou n drie maal op de wtacld moeten komen sn zbih nog drie jBBsI moetm laten kruisigen dat nws gelijken lOtiden wet ei wamrtun de Zone Gods voor ons stierf lft f ge wwdt het geen enkelen keer ervaren vaitf tekens zoudt gij belpen Obrtsfas aan het kruli te slaan Hu selde pastoor Brtoolue ala een o de herder het verloren sehaap sljner kudde wat hij hem te zeggen had Gij zljt den langsten tijd geraesntsjager van Maloja gewoeat Obol Wilt fflj OBIJ wegi iideat Ik zal bewetkoi dit de gemeeota n ontslaat tVtt zij u uitvrat GIJ zljt de eenige dien het ui faretfen Met Ó0a diepoten hoon werd hem ge antwoeord IJ sljt een Ijvstlc OodMnaa paatwvt Ik waak ovcc de mlJ toevertroimde zielen naar mlJn baste TMnwesa Wat d e Ik ntf WaacdlPr sciHad Iku diep over het voorhoofd getrokken waar f dwr het amalle gezicht als verborgen was en In deze gansimierlng iets geheim zinnlga kreeg Zij droeg de kleaüng der Maloi vrouwen die Iilerdoor aJa eohepse len der Maloja jiatuur werden geteekend i ala een menschenaoort getioren voor een wer van duurzame Alpengz ootheid voorj een zangloos vreugdelooB leven en met een sotOber gemoed aewekUg en gevaar lijk In Zijn hartstoobten als deze eehmaail gewekt werden Iu de nabyheid van den doodooakker die In het kunatenaaraleven van Courtiw van zooveel beteekenia was geworcko ontmoette het genaardig paar pastoor Brie clus Ladle een ascetengestaite wima houding u uitdrukklag fanatiek predik ten Ziet mij aan Ik duM aan mij i geen menaohelijke zwakheid geeu erlcondel BuB moet ook gU de zonde van u werpen ak © en uit brandnetels m door j nen geweven kleed Weigert gM niet miss achien den Heer die genade is maar mij j die Btrenheid ben te volgen dan vef 1 vloek ik u zonder geude io lUMffl Aes 4 Heerenl OnwilUg groette de geraeeotejager den geestelijken herderp en hij moeat zich ge wejd aaadkKQ om op het smalle pad j to den eerraude ter zijde te gaan Ne rlna daarentegen bukte lich leiüg k greeiK begeertg naar de gewijde hand omaaar op vuf haar lippen te dmUeoa j Maar haar Uetste rakte baar toonlgf i eg en sttel tuuKlHD zljs tamdtm uit Peok er niet aao dien de band te Icuaeen dUnl Alsof je alet wM wa wil TOer h a HJn late cfwi dupeat