Goudsche Courant, zaterdag 25 mei 1918

57e Jaargang HEIIIIEP enPllÏÏiMï MARIS DB VOOOT i H èciiOUTEN Hüvalltnollrakklai 4 Jul Geen Tcfi p e nt Msd D i m 4 rtf vwha rtos b 4iu 24 M l 19ia IM 12 dATÜAAGD TOOT dlctct op MBRIBKS KANTOOR blo Ier iMda a joRlste lnIJsode BrivTca oadcr sumntr ISTI tarMB QouikdM CmnHi UaAL l PMEUBILE ROE KAMERS MdllN beMuoda uit dri4 pertönen es küd ÜOBKT op 1 Jnll inaeabUeerde of ceitoffeerde ttttliiit ofdHc Kunen met gAtmk van keuken of gelegenheid om te koken bi aowl tf on wrla 15j Bria u oa4ar do 1 42 Bimio Owiibckol Coiifaol Markl 31 f ¥ htpaw itoDdcr klad ren Tr f foed oemeubileerdeKanfiers OI At luil B OTve 1 keiAca of o d 12f gemeubUeerite Etage imur M MttM at d M l lijk t mdBriiVaa I huui rlja irKol oader aa 1825 hM burffltt ObudfCbe Tl kaap langtbodan mt ma immmi koMroal i f e SO por if L Zcoi ood cbikt Toor het mikeo too feaaatbrtketton Tetaiira Mi aui d TARCOLINBFABRIEKOoada doWka o 1147 10 Kleine oorzaken 4 TWidlkwMl 90te evol B Door het Uchaamni t Tan lÜd toi iHd te luireraa vts oorcine tdiEpji wbIm aich dikwijli opeen hoopen atcJtMen neb eo TerKhillende liekten bloot DaL z rpilleli vtD Apotheker Boom rerwtidcrcD de VÊHniwim Mofftfa en o ertolUle lalenaliimMl bevorderen een iloeden aioellenf Alteeo dnt 1b fealolen dooejea tnct lundteefceniii Fimu A M Boom i 2S en M et per dooaje VerkriJibM In d nie tt Apotheken to Dro iitwliikeb ie Ooude bij ANTON COOPS S 1848 14 Sljik AANDEEIEH OBUGATiEli bifraataultvoaring levert Drukk pl i BnflkiitaR lQaii v Tel 82 moot gesneld zijn Daar hij naar de geeateaatem ia alja biiiLeoste ndet tuocbl luisteren nMc talJ beproeven ze te verdtkoven n hij ze niet k i veistlkkenl Verdoovea dooraljD vierk ver wvon door de stem van lija trie walke de stem zijns feveua was en oen klank had van hei n eobttn der zee het tHrulseu van den storm waarin allo and o klanken welke na de wenid waren moesten mdevyoaa Vm weirk werkl Hlj had zloh lo xija vreemd ate er Ingericht dat geleek op een metecm ogilsohstation hetwelk men op een met eeuwig 4 edekte Alpentmi had gesticht Betgeweldige op li i Noorden ligsunde venster kon op zij geeohovea worden zoodathet vertiek dan eea open hal was te ndddea der Alpenweredd het vomde la dezearena van rots m Ijz de loge voor betdrama van dton kunslceaar de ilpentragt dle rtaar op de koloaaalfl eOblklwtJ de e vfbnaflsa nog te ds niet ala io kelijkheld opategen nuMr oog steeds strakke onbewee jlljke mama s bloven bet onweer nog attijd niet o kwain aooiklde toef bouwer meeirfe dat bij bet volgend oogcnUlk een Untsomschloht sou zien fUt sen den dond zou b ren rommelen en rollen zoo b n Cïourtlen met de boofd beld vaa den anaiicns voor derdei en vlorden keor een deel vai ilja aohllderlj te venUetlgian om voordmvlerdea m vijfden kee opnieuw t begtonen W v Tcrrolgd mmtfm De Gletschervrouw Nmt het Dolteeh no BIOHARD VOfZ mui aloffaate bevarkt te J VBBflEbWK VlK BOf 01l l ak TiHnian 84 Xitlj weet gJng de jagftt veider t lic ben geweest voordat de gwieente mlj als bear ja er aanateldie eem woestelln r een wlkldóoder een oomanach Ik moet ficl cten en jag n zooals gij niisaen moet lozen en predeken Maar g doet hel aledUtj Qja beroep ala broodwimdne en lic moet het doen door de natiuur uit De der uAluuF Mag Ik op wettdljken K geen wJld meer vellen eoo kaa het geschieden dat ik boosdoennrsmanier nwneohenjaaht boud Gij draagt er de vor fttwoarding vaal ï aeroiede keerde hij den vromeD ibmi den rug toe De pastoor stond een oogenbUk als versuft Daarna xlep blji Gian VUaH Wal is er noRp WiJ Mn heUtw la t teven met elkaw ut spMMt i Uat af van die t ww1 J Van welke Bet klonk ala mo iikte kreet Vaa die deecq ém zij W t vaA c4iaM ila de w Hj ar vwk UT Haan Ooè CUj 4 r Oocdkoopste eniolledate adres voor Meubelen 1 T f l KfMw 9 f oUaii Stooloii Mot loor oa plMcko Veoraob 4 t ll m Woimoa Satl a4 Kau TkMUfcll SptlioU loklMorllM o a PV Sp olo l adre Toor Joa eluiaiot fca mk M l a o 20 iawattSIhilli ihliai ffl itinm i i KvnhXfAAS AdvertimM dttftnen NI op dit blad worden aancenomen veor D i k i i t db DBip idóor ft BOOM B6rkenwoiJde Kf9 J9eii iei KW IN teriackdpor 27 U d S mr Qaboaw Bouir aa 9tBlnstoiMkjkt OiAtalamkuataldada irSMesorg Balaatd nnnakaa wD farwaU MMX mailailaaHiia ts laofaa ualianaw vaa sadariigaa öoaaarlaa iai i il l iba aas tea tea la aaas aCMSa la i I Adv8rteerl4 iltt Blitf HH in elke imeveeiheid liiract nit ir M a tavePiMiai Bedri ict naar meuxto Drukkeri A BRINKMAN ZOON MARKt 31 OOUDA lk liéb nooit inyn Hatf vehvaailopsd Mk MKO I pi laar a tallM aaa kaar Igckiidkk laiaaèMM M 4aMll Uéiat ook ua Ooaad Haar nHiH eproel daaa Mikade aa ba Kaiadaas am U ApMMkef PnaW al k 9p aeif JI Kh ttOKf t an 4rfV n Baa Het Advertentiebnreau ian lir l k dwn ÜSu poorma aa liM Sta ap Mt vanika De lloiiilsiilie Couiant TEIEF 82 MARKT 31 UI het Una I Tmk m irao da Maw I pil aollWia ü Vcrdvyaaa s dÉt mu 1 Io pUa paa teei ibnlki MaB mm pranlial u eeatpadli op kal Haal Aa niS tk btijiKtt la KM atdomutarta ilekllai bMorgt de phutsioi ran ADVBRTENTIEN io alle Nederlandse en fiuitenlandselie danen weekbladen en andere per MliekMi onder eenitfe prijsverlioollntf I ktljiac tonldllt alu W Mallsa jHB dm MSMisltki sMI aa Rdit antr Iqr mu a Mafn Ml Sal all aaa Zaltw iMMmlddal nar M Htar 8 a saSar PrafartatSII liss Wf kiawnclInJB van 4 n al chrin l cl vol lo fMl UUéekanae praparalATSSa yiTl ai iHairallia eaak eU ala Waka IvarpïiUap draaat aoku 1Mb boMI lea varkedit aa at f Mftt H atliar aaaai amanda kwBr Infiobtingen worden GRATIS verstrekt VRAAGT UWWlMKELIBR SPaUfMa il 0 75j 11 1 M M I a par fla 1 AUeaa VertannwoefdlceistVm e I IWliad Ulftckt N Brabant en Uaibiirsi lltMtRa matardan Voor Pfitaland OroBlngtn Drcatlia OveiyM ca Oelttniad ftHAMPOO POSDBAS lyn wel eee pmci Haap da WaPaldfbaroamd Meabél en Mnoleumwas A S R A KOKO waant U XOi IftS i rn w tree Murlca Nat en Dfoég K y hoopt F 0 12 pet pefcj Het beste artikel voor het wrQren van meubelen en linoleum Is v i Boaidkoo p OP mm voor i lla i in het gebniUi dan de beste bus was 1 II m Ipnal 2i Smiila Koopt één flesoh A S R A LUllnUeliiioÉsni lU en u bt ft niets anders gebrultaea dan de vloeibare meubel en Ilnoleumwas A fl R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot il iz HcMtlddaipaihOUdtSir v 0r aetlda en on streken de firma 36ta BO L VAM BKR Orasslér In Xolonia wareo QOUDA Bureau tot Publiciteit van Wetenschapt elijk Nieuws Keixersiraoht 153 Antsterdam Leliegracht 30 CURATORIUM Mr A W Jaoomottl Ood Adncul ia Ned IodU H J CalkooD Bulteotfew Lid Ged Statan Bor mccater ras fidant aa Schoolopcloaor J aorrltt Oud Reaident van Teroata Honri Polak Lifl EetatB Kamer S PoatmnC Schoolopaienkr P i Raaymakora Oud Secreurli Ceneraal der Rttkiverxekertn ibank W 1N Wlnterahoven Gap Luit Kol Hi ftgenezing O I L Amerafoon Stcrtttrit I vo ir lleaaniloetilngen derhillil voorEkzemafleuh Hoofdzeerj 1 I Vefwormen Pulst e Daawworm Neteiroos 0 0 0 1 een I Lachte vu eistqf I welke direcl door de poriCn der huid dringl en de klem van I het kwaad bereikt Zulks kat niel met voHa xalven bereiltl worden welke op de huid blijven en ntef door de poriën Itunnen dringen f I Vraagt nog heden Uw drogist een proefTIesch 6 ëS cla W or I niet verkrijgbaar wende men iich lol de D D O Campany I Ie Amsteraam Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder Iaidia4 van 80 bak n4a leorkrachten onder wie foh Bonnan Directeur eener Handeli cliool Mr Dr J ÉlfstOii Directeur eener Tucbticbool Jhr Jan Peith journaliat Dr A A Pokkar privaat doceqt Univeraileit Dr A J M Oarfeannc leeraar H B 8 P H van Oostel leeraar HantlelHchool Prol W C it Oraaff Hootleeraar Uohreraiteit Utrdcht Dr A Halbaratadt ond leeraar Oynioaiium Dr J M HoOKvllot privaat ddcent Unireraiteit Dr C Huyaman accountant en andere mannen vaa naam 20 ieereara H B 8 7 Mra In de Reebten 7 ingenieur 6 ccountaol 3 art eB ena wordea daor ooa eorsaiiiae moor dan 400 acbrlftelijke curauaaed 0 01 StUDIBTeCHNISK TAATS WETBN80HAPPEN STATENORDB MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONOH LEER HETH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN PRMELBN 8LAID DEENSCH NOORSCH RUSSISCH MAL BI8CH LATHN ORIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIOKUNOE ELECTRO TECHN TBEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA BOEKHOUOEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BKDRUrSRBCLAME 1771 2 t tijdeiijk aerboold I ETALAOE ORaANDATIK BOSKOOP AdvertentKn en Bbonriementen op dit blad worden aangcnosMfl door P A WELLER ZI dewog72 BBURSTECHNIEK STENOCRAPIK SCHOOHSCHRUVrai NBDBHbANBSeH riaaea BLOEM te OMtdtN en ANbK 0E De Notaril WILDeKV BLBCOUKT WÊiB BLOBMKNDAaL suilen op nader te bepalen dasen Ue nwaiia Jmi Mia publiek werkoopeni Voor den GdelAchlb Heer Mr P WILbBRVANCK DB BLECOURT Drfe aan elkander gelegen boerenplaatsen en dennenbosschen daaatla aeleien aan of nabij den grialwel OMMBN BAtiKBRUG bp c a 10 minuten afttaad van ket OkHkerkaaaal en aan den rfalvdi OMMINOUOLEUSBN onder OMMBN aamaa H 80 aS 81 H A Aaoeaardias TO aar 1H9 1770 33 In mk Uela alt de band ta koop AaawUnar A PAARHUIS op i 8PAANSCH ZWEEDSCH AOENOA 0 MalM Ixr MttI voor alh lamau voor alia ambten oa banxpoa voorALLP 4ct L O a M P i I Iiaj r 0 llkiUploii i StaatwxaiiMa Notariaat Mr In da Rocbton QoniaaoLa AdiiilnlatrtttIo Actnaria Aeconntaata Ontforwlliar Bauwk 4ls IW WMot ka etaakanaar Opxlchtar Watantaat Bo lUilpMn S ratarU Rodaetaar aai oni 171 ISO Cursussen voor beginners eenigszins gevorderdeo meergevor denden en vergevyda t iia p Aangename methode Persoonlijk contact tiasBchén dqceQt en cursist Uitstekende correctie collectief en Individueel Billijke conditUSa minvermogeodenlAf nen vMi ons Ifiefonds proMteervn Ooede resultaten warm sla gt i I Adviezen inzake EteroepskeUM Your Ëleotrlatilia Drukluiry A BBIMKHU ZOOSJ OODDA et itüichtingen vnm Mn i iüttmtaHlt gmtit hnduire va 144 pagina ê Mtn vtründl tieh Merdpor tot nitlt o J3704 Zaterdag 25 Mei 1918 mmm VERSCHUNT DAGELIJKS I Ti© w s eaa A d v ©3rt© ti©TDlsLd vooa G o CLcL© ©an Oxxx ±xels zexu BEHALVE ZON EN FEES DAGEN aSrti ABONNEMENTSPBUS par kwartaal U par laaak U eaM gut Zoatd ablad per kwartaal ƒ 2 1S pat mok 17 caiat orMa vaar da baurglat par loiqiar gaadiiadt FnuK par post yar kwartaal LSS mat tnriagiMtd US Aboaaamaaten worden da mka aaacawaua aaa ou buiaaai NAOKT tl OODDA btl onaa atan taa d sa boeUtaodal aa da pa tfamlona ADTBBTENTIBPRUa Uit Qooda aa latrakan bahoOTaade tot dabaaorskt a i 1 S lesela f ajO aOa ratal maar UU i aa buitaa Gouda an dan baaorgkiiasi 1 5 nsala 0 i Aa naai maar t U Aiiv tiBtMi vaa foUiaka wamakaHMiaiha U aant par lafSl INOBZONOBN HBDIDEaLINOCNi l 4 iSfali IM alka h I Ofi da Toorpaslna 60 boogaa Gawona adraitaatlin aa lafsaaiulai aiadaiMaHlMrw kt ooattaot tot aaar aawitawir daa prtia Gzoota katara rawlaa wordaa jvakaul oaar plaatandmta Adrartantlia kofloaB wordaa faifaaoadaa tloor I tlalana Advaitaatlabtinaax aa onaa Af aet Redactie I Telef Intero 54S Aidministratie I Telef latere 82 Bureau MARKT 31 GOUDA i B gec enbaard is het oude stelsel niet geheel verdwenen w l de partMaa zich niet ge makkelijk kunnen loeacheiM Q uit da oude sleur w ann ze x n vaalgreroest De samenstelling der lijsten ia daardoor mot altüd even gelukkig ultgffvaUeo het ontbreken van de voor de Uazera vertrauwds namen op de eerste plaateen zal ongetw ifeld tot eenige terogihoudeodheid leiden die zUn gevolgen nadeel n oet toebrengen laan de jiartijen Dat euT l zal üiana by de e vericiezingen niet gflbinl kunnen wordden gekeerd maar daarmede zal ongetw fetC bii nieuwe verjciezingéi moeten wordden gerekend Thans is het woord aan d kiezen Zij htbben het nu in hun nuu t om op hun stcïmbiljet de n candidaat aan te wijze i aan wie n zij meenon met volle recht het landsbelang te kunnen toevertrouwen En de uitslag dezer verkleding zal in dat opzicht eene goede leer blaken voor de toekomst Uet algemeen kiesrecht en de stemplicht brengen alle man in t geweer to tien poht eken atri jd Zij hebben dia ümm te aanvnardwi met lust en met mooi geschraagd dctof Jtet beginsel van vr jheid oi verdrasgKitamheid Dit nummer bestaat uit tiree bladen zou v onien opgericht t aar dat niunuiiK nt biijlt Y I Ik hou nu eenmaal van een artbalelu 4tofieeri ig Vau de slrant on wij hobIwQ tiler in Holland veel te weinig van dat utuulvilair En at wo liebbeu 1m uM altijd eten arti tluk Hopten n ij dat het beeld van Jan de W tt efu ttunwuiHt zul z i VJi Jtrnl wordt lu t omliuia lot zoolang kunnen wij wd geduld bebttiui als bet toch sj 2dü jaiHr h f ft fttliiurd wr bel onrecht van 1672 werd goedgemaakt HAGENAAR dat i M de laaitt te maanden g u reizen ineer maikt en geen paard met rtjdt En men bouwt op deze verschljüBelen rood bitoroffaante voroudt r 4tt l intgea dU ondonktt de togon raken voorfciiirend weer opkolunn Dii evm in hot voorbijgaan voor Iwt ge viti Een uweiil ook h t gerucht mooM doordringen i i üin trB en au don Haag zijn gt dunuiilii df I iiikttCi rdO gi n natuurlijk ook drul bfiSueht gewfiMt Het lu tijjtuiuanlig dftt dit fietKcii thans do ovciliantl hebt € i Dt aiitu b zijii gcbeei wrdwenen de rlj tirfgen zijn zt er ttcboarHcb geworden WandeÏMi komt neiv in de mode hoewel het rijwk thans lii t uiei t lu trek is Jaimiier is bniü dat nog iiirt oM ral gidtigeiiheid alUiana gestlii vto gelegi nhoUI tot stdlling beatttHl Kn nofkrlijk dat U g x ii kwaad zaakje Aa i wil f nvoudiee boerderij In he diikiigeliofbfri nabij Hasst naar werden op de U i Ie i lniiHlerdagcn meer dan 6üO fietsen la bewaring gegeven Vijfhonderd dubbeltjes is woatTlijk een dagigeld dat nttjü te Tersmadun vU iu dsM tijdin Toch zijn do lidUeblwrs voor hH inntalleeren vaa owi fit tMon urago nog niet ovt ral te vkiidun tuet luiir de ondornenlmgHgeest plotseling te kort Of ia de anllpatïtlo oor de Zondagseheimis er nog niet hetitmanJ uit Even uilten wij ook In do fitad tell gaui zion waar de cheveniiigtuche bovoklng weer haar voorjaar bozoek aan de Haag acho oofé s braelit Op do l laatu taat tbans een gjfooto kast an zeildoek waarin het Htisidbee d oji Jolian do Witt verschokMi i Verlediii Hüek is hot bot ld op zijn voetstuk geb cben Hot was gehe l ingepalct soodat wij er idet veel van zagen HM lijkt ons dat htift goheH hier ter irtaa ho goed znl uUkonuwi vooral wanneer de Go aagempoortkwretle geheel Is opgelost en de nieuwe verke raW6g gereed is He ataridbeold voor du Wl t staat pre de0 op do jdok waar duiu 20 Augustus IdTJ is vormoord Op oen oelötiik van drie tred Q taat een vierkante plcde stad van iets meer dan nianihoogli en daarop vorbult zich In levensgrootte hit standboold liet gezicht ia gerüht op den Langen Vlj orbttrg vSn waaruit men een zeer aardlgTU Jvijk op h iit beeld zal hcbbnk in verband met den verkeersweg zal liet gewenstflit zijn om het Btandboeid van Wilb iu I I jp liL t UuUenhof te vi rplaat en Ili t bpni e zou zijn bet om te keer li zoodut bet zteh met hot g f laat naar bet llin ntyilio richtte en het dan teven meer a hl ruit Vi plaatsen Nog attijd ip er een monument voor ru gens op do komHt Al In Jaren boorden WIJ daarvan nle4a meer Het ZftI loi h niet van de baan zijn Vlak toifc iover de plants waar nu Johan de Witt eal verrijden heeft indertijd eens eon atakwsel gestaan dal ongeveer leek op het monument gelijk men zich dit docht Het Is van het tooneel verdwenen en nooit word er meer lota van gehoord u booron wij ook weer löte van hot ft hevtniiigsehe monument dait ter bfriniiö rin aiui 1913 op tiMi l rin Maurl plelii Eer te Biada thaae het gansche land voor zich geopend om onder haar geestverwanfen het vcizanielen te l asm Een stap nader S ziin een staj nader gékatxita tot d gnota veridesinKoii van den Sen Juli nu in de a loopen week de candudaatstettinff heeft plaats geihad En alleffrcffe is in het tand d actie gaande om belftngvtellinc te wdsken voor het indendaad groote gebeu ren dat de Kamervepkiezinir voor ons land en volk beteekent Het was te verwachten uit de toi atandkffming van vele kleinere partyen en belangengroepen dat bet aantal iyet n van candidaten niet gering zou z jn En dat ie aak inderdaad gebleken Het ongeloofel jk aantal van 27 ia hiennede over het geheele land bereikt Voor den kieedEring Lieiden bepeito zieh het aantal candidatenlysten tot 19 waarop in totaal 151 candidaten voOEkomen Daaruit bl kt dus wel dat het stelsel van evenredige Terte enwoondijging votlop gelegenheid biedt om uiting tfl geven aan de wenschen die er in het volk leven dat gebroken is met het ode verkiezii rastelsel waarby de vrijwel absolute maéht in handen der partijbestu ren beruariüte die stembosaccoorden aanging waaraan niet viel te tornen En hoe tral die toestand waaiibü het uiterst moeiwa nieuwe vooraanaanstaande manMD naar voren te brengen op het politiek tooneel bij geen der politieke partü n in zjjn onderdeelen instenuuing vond bleef hij gelhandhaafd omdat men de verantwoordeluldieid niet goed aandurfde om daar t en op te komen en de gesnaalote overeenikomsten in gevaar te brengen Er iA deter dsigen door de N Bott Crt zeer Juist gewezen op het verschil tusschen de oude en de nieuwe nditing die zich thans b de candldaatstellinflr heeft geopenbaard Het is duidelük zoo schrift het blad dat de partijbesturen niet onaanzienlek aan jnacht hebben ingeboet en dat de beteekenjs van elke buiten het enge partyverband staande kieaeragroep heeft geronnen Dat dit zoo zön moeet is duidelvk De groote kieakrineen die voor de districjen van vroeg er in de plaats zijn gekcHnen de getei enheid ont candidaatiijsten te vez4 inden moesten dit wel te we brengen de Jdezenagroep die in het distnetje van roorlieen geen kans zag hoegenaamd om haar candidaat zjj het zelfs maar in heratconmin te brengen en liu nch van candidaatstelling onthield zint B1NN CMLANU Buitengewoon oorloacredlet 1918 lu dl njuiiiuriv vun uuiwoord zegt da ni iiiMter van Uoriog dat verJlchÜngjln don uiiijetwijleld zwurwi laM weUe ifcud l JU 111 loeiienitMtde iiiaie Ut zoko vaa do lands Tot etsi uikïlmplng van de eodeva Kterkto der korpsen ouder do wapeu Hi kan om militaire en politieke bewocgredenoo uOg niet worden ovcrgegjaoa Mocht iniiissobon blijken deA er voor dun lioulbouw on voor hot blnn ihal a vao n oogst nog een tfodenkelljk ê on aaa werkfarftohlen lo vorwrtJhteu la dauaouw prttke van kunnen ljo om tijdelijk eenlgo uubwiding van d ia erlov i loo ie taan Do JUiiiiwter ia het Ven met hen die van uordeel zijn dat ten behoove van de vocdwolvooraitwiing de militaire ronttwttien aiet meer bohooren Ie worden veriulnderd ou oula igB daarin nogmaals een vrij klgrljpende wijziging h aangebraobt Het mli4tadro rawlHOon btjetaat than uit WÖ gr brood 200 gram vleewch met l oon of 150 gram cwiheidHWorM 40 gram vet 1 6 kilo oardappeien 7 gjam kotue eu 30 gram margarine Overvvogeo wordt nog of bet ra nl oen eenheidsworst te vernifitderen la tot lOO gram terwijl ook oea vermindering van hot kofl A raDt8oen nog oAnstaaude ia Ifban kan reeds worden medeffS eeld dat in l et algemeen mei de conclusies van de cüuumstiio lot onderzoek naar de werking vain den geïietwknndigen dienst def landmacht kan worden Ingestemd Omtf ut de ïriwi of wijziging In de p naio i U paIkrigen gCTveiiBcbt in wordt thans overleg gepleegd tuaseben de Dt nrUuuentt van Oorlog en Marine Vorbetering der positie der paardenar rsen in zoover daarmede de toekenning van hoogere range n wordt bedoeld ai t do MinMfT nle door bet dlt nstMang gevorderd Bij hem Ugt meer het atirovcn voor om in het leger hoogere rangen die ite bepaald noodig zijn I to dan om nieuwe te scheppei Pe kiexem hebben dit begrepen en er hun voordeel mee gedaan Zy hebben er zoo steifc hun voordeel mee gedaan dat men bUoa zou zeg n dat heit van het g de te veel is Intussclhen dit zal wel ook voor een deel hieraan te w ten zü n dat wü met iets nieuws te doen hebben dat tot eene proefneming uitlokte Op den duur zal de animo om candidaten te steUen van zelf verflauwen wanneer biykt dat wel ve en gero Kn maar ten slotte toch altijd maar hondend uitverkoren zijn BBIEVEN UIT OK HOFSTAD CüCCJÜv IV UorUaaldelijk la bet mij ai opgoVallwi dat de begrippen zmaer en winter tot verSvarriiig aaiJi diij gev n ffat do tijdreketikundigen daWönder voratOttn la geheel jota aiidurH dah hetgeen de gewono men folien daarmede aonduHeo Het kan lii iNoveniber guur winterweer zijn terwijl de wetenschappelijke winter iiog wm maiiuil in M vpr cnit t ib oii het kan in Februari iwwriijk weet 7ijn terwijl wij dan niiddon m den winter boeten te zitten Mt t do Pinksterdagen waren wij oold nog juist Ml maand vóór don zomer en bet weer waa zoo prachtig de naUmr zoo achiitle rend als wpliicbt in den zomer niet bet geval kan zijn i Voor Schpvtmngen waren het uitgezocht dagen t Vfas er nl al to warm eii dit ntenge olgo ont eltcnd vol en druk Iii rie duinen vooral wae het nu heerlijk t Was er nog niet wat in n populair plet gt lo noemen blik d w z zoo brandttid h et dal het bijna onaangenaam is om in het zand te zitten De duinen haddt n dan ook weer het uiterlijk an mierenhoopfn het krioelde er van menfichen Vooral het gedeelte waar H M de Koningin ihaajT buitenverblijf De Rulgienhoek het t trekt altijd zeer de massa s Algemeen ging thans iiet verbaal dat er grooiOe dingen op komst zijn In den Hutgenhoek Die geruchten worden echter weer btelUg tegeng proken Het gaat er nioe U In IVOS liet trekt de aandoebl Deze UeAebberiJ om candidaatlgsten in te dienen zal te meer afnemen naar mate do partijbesturen uit de verkiezingen leering gaan putten en zullen begrepen dat Juist bij het thane ingevoerde systeem m t de gelegenheid die het aan utsiders bifidt veel meer dan vroeger op d alge iineene geneigdheid der kiezers in den kieskring bü de candidaatstelling moet worlen elet Door de zelfstandigiheid van den kieskring naar voren te brengen door binnen dien kring tusschen kiezers en verkiezingsleiding naar voeling te zoeken en atdus Van het oogentolik af waarop het VerkiejrfnglBapparaat in werking komt naar deelneming van de kiezers te streven zal de opkomende verwoedh d om zidi uit hel jparttiverband uit te schakelen en met zelfstaiuïigè candidaatlijsten uit te komen van zelf Isfnemen en den vagen weer gebracht worden in het rechte spoor Dit is ook de gedachte die aan het nieuwe telsri ten grondslag ligt Door de verbml ing van lasten in de onderscheidene tlistricten zal de kracht van de politieke arty d w z de beteekenis van de door het gansche land verspreide homogene kie ramassa s tot het hoogste kunnen worden i igevoerd en derhalve in d Kamer cen zuivere afspiegeling van de geestesstroomii ren ondef de kiezers kunnen worden verkregen door ladeeling van het and in kieskringen zal naar plaatselijk ver band tusschen de kiezers en de verkozenen lnoetwi worden gezocht Binnen den kieskring zal het niet alleen de politieke richting zijn die de kansen van eene caudidnatlijst d w Ze van een partU veilioogt maar daarnevens zullen vooral ook de p e r s o e n die op de lyst zijn gebracht de mate waarin zij bij de kiezens bekend z n en b dezen vertrouwen genieten gewicht in de baal leggen Dit is nu juist wat in de tfafins ingediende lijsten nog niet voldoende tst uiting is gebracht Hoewel h nieuwe zich heeft Feuilleton bebt hetn wel la waar In bet geheel niet en de menMh kan sleöhte aUateu van Wat h zijne Js Ook de vrouw moet de giemaente i die zij tot schaade maakt Een groote rust kw m over den a t Op den roep van den pastoor wae hij blijven stoao Nu keerde hij oni eng terug naar den geestelijke auad voor hem zag hem strak lu het gezloht eelde piet oaderdtukte stem iDe mensoben ze en gij zoudt als heel longe man een meisje hebben liefgeliad Maar gSj werdt priester gezalfde gewijde werdt een die voor den Heer geloïtea aflegdet Daarom moest gSj van het tneisjo afzien Zij zeisen bet moleje Is daardoor een slechte vrouw geworden een deerne Nerlna behoort sleolrfa ééomeneoh op aarde toe f leen mijl Ik leef met hasir als mijn wetdgo vrouw GIJ hebt haar heden besoblpt Denk daaraan ala de dag komt waarc wij belden met elkaar afrekenen Met een gezkht aleol zijn tlel een slag bad ontvangen gaf de feestelijke na iaug en pijnlijk swljgeo ten antwoordl Gij zult mij op elk uur ber viuden En na een pooeje op een anderen toon Als gij mij ze dit gij ntot dat meisje leeft alsof ztj uwe vrouw is wmnrom maakt gjj haar daa niet tot wat gij haar Doemtf OIJ bedoelt waarom ik Nerina ook niet voor God en de mensdien tot m a Trouw maak Zoudt gij om aan elkaar gevaiif Jtedat tt u abocdutb beb segerw ze fcar Nftdat Ik Ueefat n batoaw h b gt toondp Dus pas na openlijke boete en smaad Ik moet te voren iv benouw en uw boete etecheöi Dan moet Nerlna in Godsnaam zonder u en uw zegen voor God en voor mij zelf mijn vrouw zijn Eoml Zijn vrouw roepeed ging bij Nerlna Heei ataan keek den rustig zich verwijderende schuw na greep toen de hond van den priester drukte er een kus op en Hutoterde Laat mij bij u komen I Laat mij biechten en boete doenl Geleed mij dat Ik bet doen moet llag Ik komen Zij bleef op het antwoord van den eer waarde wachten altoof baar zlelohi ll ervan afhing Het antwoord luidde KomI Nu sloop zij haoir liefste na Dece had niet naar haar omgekeken IX Slvo Oourtlen was aan de wereU ontrukt Deze lag boo diep onder heao dat het hem te moede was alaof niets tot hem ocalioog kon doordrioeen alsof hij pooh meer tot haar kon aldalen iNogi nooit In zijn levee bad hij zoo meende bij met Bulk een gewicht de grootb zijner wereld gevoeld nog ooott zoo verzekerde hij zich dagelijks opnieuw met Bulk een gevoel van geluk zijn eenxaamhetd en onafbaiüielljltbeid van de measchen genoten n tooh Het was nlel meer zooals het geweest was Anders waa bet ganrgfden venmtrusteod beangatigoid andcM Ea dobbel smartelijk omdM hU dan moed iilalTftirf zt de oorzaak te dekenncn omdat hij eiken dag opnieuw zlchzell omtrent d oorzaak voorloog Hij gevoddo dezen oQwarea toestand en de man voor wlen de tcuj n de laïate en sobandlelljlule van alle zonde was leed erond zooals hij nog nooit bad geledeo Rota en ijs Ija en rots DaarbtfveD do hemel Daarboven nevel en wolkgevaarte Altijd hetzelfde en tfwb nooit betZfdfde Ku een wolkcnsobaduw dan een zoinestnial In éto oogenblik alles verandtxdk elk ander uur een andere w re van rots en ijs 8ChepM k In bet onizagaijk zwiJKPvoortdorondde st £ van doze groot deae onmeedoogend natour Lawine godonder au eens rr verwijderd dan weer nabij na geweldig aanzwelleiid dan tn laatste gedempte echo wegstervend Dof gerwumel van afbrekcr do steeaen heescb geschreeuw van een adelaar schril geroep van een gems de lluttende kreten der uit bun winterslaap ontwakende marmotten En ooolt het geluid eener meneobelljke stimt Voor 6Ivo CourMen lou zij als een van een geest hebben geklonken als bij eensklaps In de stilte vol gelulden dien klAfik zou hebben veraomcA Hij zou namelijk dezelfde zachte wetluideodheld moeten hebben welke voortdurend in zijn binnenste lüonk welke hU voortdurend beproelde te verstikken ea naar welke hIj toch lulste to alsof hij die aacbte zijn zied strooiende stem eensklaps boorde roepen Qc koml Ban zou mj luid en jubelend b b n teruggeroepea Ik beb op u gewndit waat Ik wtat datflj kanen zoodt Gij moest koowal Nu iljl fl er D noa En bij m baar tefi i