Goudsche Courant, maandag 27 mei 1918

Swwol df iSeikrt 7 r ii do B Ak ttlo lmNta kUu er uieerdero oUwte DaaUo toBio bU ekoiUi n wal Uo ook wel ntoe do ro fcn zal rlja dat © r ww weinig giBbrulk gemaftkt wordt va de ou i w at tiet aautat credieOiekkenden gMtle rug Wftfe de Uank oD cndtetiaelelUiig die ebeel o etfieQ tweaea kon staan doft Eou het unUt eredletoeiiiers eeker wel grooter zijn omAt uu elke oredletunvrM vrM goedgekeurd moei voidea door de Ceatrale Baiik en het herbaaklelijk twfcwun dat or dtetM vnf ii ViW oliede peHooen door de Centrale Bank wei a tilgpfwmeo niettegenetMude het Bratuur gunat BAriMerde kan deze lastuUIng niet gehoej a D liei doel beaotwoordeQ Ook In andere plaataen bleken flM erde re beïAuuncalleged niet t vreden t sijA luet den SMtf de Mtddenetanda Credletbauk en diwigen blJ de veracUlUeade ccntralefl meer centraHaatie An Na veel inoeilljkbeden had in begin li i7 etm gecoinltineerde vergadering plaale Ie Ajq rdam waaraan ook een coinmlMle van de Baak deaLu iu Tot overeeneteoHnlng kwam men daw evenwel niet dooh word aan de leider opdracht gegeveo plannen in voorbereldtog te nomen en epoedig met die plannen te komen tol eamenwurklng van I tf oele niiddenMaadBDrediet Van die nadere ptaanes ia tot heden ttiotii bekend geworden M t t oog hierop wenaohm da beeren Qrooteodnst en van Vreuioingen fanfi nuindaat als bastiKiralld neder te leggen de heer Crebaa he t zulks reeds gjpdaan we geuM vertrek uit dece gemeente C de AAgHmeone veirgadcrlng cal dus in dec functlea inoeten voonsien Moobtcu geen iPdea bereJd gevoodoi worden om als boatuurattd te treden dan staan er twee wogoa open De Bank tal éan bt moe ten llquddaoreD Af er xat naar een ere4MliMemiig Mer ter stede moeten worden oingealen dÉe bereid ie de IHWenfitande Credletbank die toch In gunetigie finucleele poaltile verkeert orar te nemen m rerder te ezplolteeren De netto wtnftt over 1917 bedraagl OOUDEBAK In de gisteraTond g iouden TergaderinC ran den Gemoenteraad waren tegonwoon dig met den voonitter de heer J 3 Rapk all Iwien aH OTonderd de beer J 3 Boer l e voorritber opende de Tergadering met gabed De notulen van de vorige vetgade ring werden onveranderd goedgekeurd Medegedeeld werd dat de pr js Tan het meel op versoek van de halikerf ii vvy taagd en de prija van de m gebracèt ii gp X € amX per liter Voortfi werd door den voondM r medegedeeld dat benoemd ia een cultuurcom miBsie waarin benoemd tijn de heerea J J Boer H de Jong en D Toi De kaa van et levenemiddelenfciedryf ia nagexien en i onle bevendei Ken ingekftmen vonlag nn de ambaebtik ociiool wend tor nsie gelegd Een vooratel van B en W om onder wtjzerraalanssen te beialen volgMts dé eiBohen ge ld by de wet en deze gelden tÜdeigk tfit de gemeentekaa te betalen al voerachot aan bet Rifk wend zonder hoofdelijke 8t i ning aangenomen De voorzitter deelde daarop nog mede dat het toegestane crediet groot 10 009 voor het Levensmiddelenbedr f opgebruikt Ia Spr stelde voor dit bedrag te veriutogea met f 6000 en dus te brengen op 16 000 Dit voorstel werd x h st aangenomeifc De Baad ging daan over in gefaeime zitting Voor de behandeling van het kohier yoor dea hoofdelUken onulag HAAfirntSCHT Den It r 1 C de Wolf candldaet te Gouda lioeTl hot l eroep lijj de Qerof Kerk ollin r aangenomen IMo 13705 57e Jaargang Redactie t Telef Inter 545 OU0JBWATVR Doordat zgn paard aoUteruU liep genak to do iiielkHlijfer N v d 11 Vrijdugmorgm io water in ddn IJaei Weldra wa alIcH naar liet midden gedreven l oeeobou Iwfri inocJili u or in slagen èHt s op het droK te hpvugoa Met den M brtk en aanleietiJijki dfltode liop hot nog goed M D pnjs van do Viakeveeneohe turf la op t 1 50 van de Frleeehe turf op S per iOO stuka gwtold Donderdag vergaderde de Raad dezer gemeente Tegenwoordig waren met den voorzitter alle leden Het verslag van den Woningbonwvereeniging Volkshuisvesting over 1917 werd ter visie gelegd De vaststülUi g dor BaUns Winst en Verliesreke ing van de Gasfabriek en Waterleiding werd aangehouden tot een volgende vergadering daar B en W in overleg met de commissiën dier bedryveu geen vryheid vinden om deze stukken onveranderd vast te stellen doch eerst een grondig onderzoek wensohen in te stellen naarden stand van den bedreven Vastgesteld worden een tweetal eomptabliteitsbesluiten 1917 en een 1918 By de rondvraag vestigt de heer Buys er de aandacht op dat het Bestuur der Nuts bewaarschool wederom niet aan haar verpUohtingen voldeed om voor 1 Mei 1918 met den bouw der school aan te vangen De Voorsütter deelde mede dat hierover eenige dagen geleden een sohryven van het Bestuur is ingekomen hetwelk in een volgende vergadering zal wortlen behandeld De Recfa ank te Rotterdam beeft uitgesproken het faiUisaement van H van Dil vroeger directeur der N V HouJIiaadel de Lek t ans zonder beroep wonende te Schoonlioven Curator mr G J J de MoojJ te Lekkerkerk reohter ommissaris mr M A A F W van Homondt o De heer A D raaf te Almelo Is b en kele candldaatatelling gekocen tot lid van den Gemeenteraad aldaar Mihe parlementaire kringen dhik bezig met de vemieuwiwg van de Pranscihe KaMer van afi eviaardigden De mandaten nui de te enwoonlif e leden loopen einde van deïe maand af en eigenlijk zouden nieuwe verldezinigen moeten plaata tiebtten De Kamer heeft echter zelf verklaard de maiMlaten voor otUwpAalden tüd te verlengea een feit eemg in de heele geschiedenis van de Fransche repuidiek en iodruiKhend t g i de Grondwet SttMk dar Gcnecntc Dn ReriionHtr Oereforme rde Gen eento iMMidt op Dinsdag 23 Md des avondfi 8 uiir pon ledehvcrgoAM ing In Ik4 Kerkgelmuw SteunXemitA Hot C oniia tot steun urn Noodlljd£ 4 n door § e MoUÜHalle verleent op M Mei nun aan 42 gezUuieu V l ana berichten van Daitaehe xf de hebben de Zweedaehe i Deensche regeeringen een i enteenschappeiyke echeipe pnotestnota tot Engeland gericht nadat is vasfcgeateki dat de nnjnvelden in bet Kattegat van EngeLsctien oorsprong zijn In het Noorache parlement la scherp geproteeteerd tegen het optreden der Duitscho Duikbooten waaraan neutfHle visBchersvaartuigen ten offer vaJlsn terwijl lelfs op de reddingB8lo€ en zou worden gesdioten De regeanng zal door baar gezant tg Berlgn te en dergel e oebMiMmAai doen toornen Caatberg vroeg naar aanleiding van een en ander in d Kamersitting o a hoelajig het nog zal duren dat Noorwegen eeai deel vatt zÜn viach aan Duttschland veikoopt terwijl Duitsohland Noorache visseheravaartuigeD tot ziniwn breidt 2e VoUiMoncert il t hU di Uik Mu Ickcorps dfraieM de h r Joli ü Ar ji z geeft op Zondag 20 Mui lt 8 iDtldtlaKH H uur een oonoert In iet iroiiliuauKplant oeii tM prograimva luidt i Maiw h Hoerttbl hrt Tw H d O nik 2 Ouvcrturo MarU flotlWü H Fernaaai 8 Valse Hfivt Mig QOrirti S HaUw 4iH 4 Fantmtrio r ouvc nlr II MeyiT T fioilfrpy 5 Polonaiv UwrgtifriKi nolo voor 3 puston OrauwflM i Ouverture FranWiaiHobe Lurtapicl KcIcT H6fa 7 Value La Vaque yUvler MWza S I flnta iIo La Favorttc Doulzet11 9 Mni Hcli Flandre au Lkrn Stt nf riiR t n ANTON COOPS OROOIST WUDSTRAAT 29 1884 10 Roburine Kindermeel Kufeke s Kindermeel Bloicoop Govda Voorail De HoUandflcfae straationgen is een slecht m rit nien and zal bewerm dat b n bet tegendeel ooit gebleken la En de Holland ache Btraatmeid zal met beter xün omdat zusje en broertje in dat c icht elkaar niet veel ontloopen Doch in Italië Bch jnt dit type mensch soms betere exemplaren te geven De Straatmeid wier droeve hiatone in een film is vastgelegd kan zelfs wat ka rakterelgenecbappen betreft een ede e figuur genoemd worden Maar omdat In de wereld in tegenstelling met het spreekwoord bet goede wordt gmraft en bet kwade beloont loopt bet jammerlijk af met het schepseltie en In den strijd welke ii durft aangaan met een prinsee vrouw met leet jke eigenachappen die echter vanwege de mooie oogen en bet bekoorlijke figuur ran de draagster gaarne veigeven worden gaat ztj ondw Het Bpel is goed de film nogal g rdct W prefereeren de komische afdeeling een reJaae van een zedige tante die met geweld haar levenslustig nichtje van den invloed des mans wil redden Wat fallkant uitloopt omdat het veritKidene eenmaal het beate smaakt He 7 ii destUda iE t het geval Mxburg in Argentinië gehoord dat de Zweedflohe diplomatieke dienst zijn tusBchenkomet verieende voor Duitscfae belangen tftians wondt iets dergeliJlRi gemeld uit Tokio waar de JSweedsche geaant Wallenberg het veld heeft moeten ruimen Het juiste van de zaak ia nog niet b nd dooh de rDaily Expreaa zinapeelt dit vertrdi van den gezant besprekend op het feit dat eedache gezanten bemiddelaars zjjn geweest voor de verzending van Duitsche poatatukken terw l reeds in Mei 1915 de firitsche re ring den Zweedachen gezant te Londen had gewaaraehuwd dat dergelijke daden voorkwamen Dat de btfioaming van den Finschen mi nisterpresident tot dictator tot oppositie leidde is bekend Zelfs wonH thans gemeld Dn iUU l8 vaii de getioiidon MilitieiMuri g llelitiug l Jl op 18 Hel J l to iSuitooritioven gulioudtfi is ala voltft GoodgolcMird O J Baa C Q van Jtii BiTg M Ilegsard H de Bruijn A iw Dein J O Doelen A G Gruvelaad J llalling J Uenkeop J van KluUve T J Kool T do Mik A A Molenaar P de Vries A van WMfBardeu Alfiolicurd i J Burger J vaa Dftm A van der Graaf A A an den Heuvel C MUI don Heuvel J An den Heuvel C Kougi J Oaluiin K A SchUt A de Voe De Qïetschervrouw van BIOHAHD VOtZ met aotatfaaile bnreikl it mssyeaifiiiz vAN jumuu Ghénk rmbtdm AkU L O Te Utrecht staafde iristeren voor ket exa mm iMe 1 o Uejutfioim G Oh aueijen bes aHlIer T r rwfwta Ter raoeuie ward ona toogezondeneen x van de feeatooarant nitgegeren door het Beatnor van T O P ter gelegenheid van het 10 jarig be taan der veieeniging In dit feestnummer hetwelk in de cloblilearen rood en wart i aitgevoerd geeltda voorzitter van T O P een overzicht van hetgeen T O P in die 10 jaren heeft doorleefd terwf 1 tweeclnbleden getuigen van den samenhangvan het elftal en den goeden dabgeeat loerder ia nog een ven aan de vereeniglng gew d Verba4 vaa kaaaverbod Naar wq vernemen ia heel spoedig een vervoerverbod van ka te verwachten Dit verbod kal echter wfuaohgnl jk van korten Unnr zijn j IDA Nu had bij zijn voorbeeld voor oogen rots en eeuwige sneeuw en gletaoherB Jucht en Hdit woBienachaduwen en nenbuureiL en mei zijn ffuische kunst die groot waa streed hij t en deze ge weldlge Aipeonaluur wier vwlg Uafhab bende zoon hij waa en e zijn doodsvijandin werf Hij streed als © en titan ïa bij het odrtendj rauwen atond hij P 7 0 aijü logeretede uK gedroogde AlPe kniden bedekt met een baaien ddien j had ztch gebard zoodal hJJ oogpW od het huls verHet en omx buiten Png op het eneeuwveld Hoog en slank f ODd hij op de ijzige schittering hel d ala aanbiddend opgeheven naarden lowflden dag gekeeifl alaof God de Heer m dazfl woestenij van rots en ijs zijn eersten menaeh geeehapen had uit roia fj8l Nog waa de meneoh eeaEaani nog o fcir k aan dm eenrten nnn d eerste vnmw m g waa hij du niet doo de wouw In sdioM en tot dl sonde verw THIen weake voor de meiuoldiM föoe waa geworden Bil WMT alHlda Coii Un Udarea 27 Hel a uur Oebouir Bouw w ffonloftoeaiolit Oadersla nlaeo nan aJa Ar 28 Hal 8 uur LedenveqradariiiK Rem Ger Gemeanta KeriwdiKiw Keiierstnwt z zirr 9 n ÊM dig laananaaiiin ta Mn a natiwi taii vaa nr wa aa iiaa daa ia aM a aM a ta vaf MAJBKTBEBICHTEN Oroaatavailtaw MEUWÊRKERK a d IJSEL 24 Hel Coaperetieve Tulnijouwvcüing Nieuwwkerk a A Meel en Omstreken Eng kauikeniinera 17 22 ld 2e art i 11 14 kleine balve korakoiuiners I 7 30 lb n 100 slek 8 26 Uoemkeol f 70 Ï7 ld 2e art I 12 40 9 ja Melk I 3 80 6 U ie K I M CHII I 2 80 4 60 ld 2a aft f 1 10 pfT lÜÜ i iflU ii f U 50 per kiet wldt nj f 7 Ö0 11 radiji l 1 60 2 20 per 100 boö porti I 4 48 per 100 K G peen f 14 30 per 100 boe PREDIKBEURTEN ZONOAG 2 MEL eouoA 10 i u v ni Dl G J SIBKB ta DordracM CoUecte Afloanngafoiiill ST JANSKERK TH 11 rm Da i W BERKELBACH V i SPRENKEL 10 u T Di Dl i BSRCBR 2 u njm Gmb dienst KBRKfEFBRSTRAAT 10 u v m D J W BERKELBACH T d SPRBNKEU 2 u nm Dt G J DEUR LUTHBSSORE KBBK 10 u TJn Ds 1b SCHAItTBK BOSKOOP BÜU KSIIK 10 u Tjn D A JAGER NI HBRV KBBK 10 u T m Dl NIBUWBURG WADDINZrSKN NBO HERV lÉKK 10 u v ra en 6H n n m De 8 RONNSÏR Tan Haatenbroelf unM Ifwillf 10 u T m Da UNDEMAN HOORDRBCBT NBD HERV KEHiK 10 u rm De A L Tlli t d VEN QOVDEBAK NM HEBV KERK 10 u TJn Da W L MULOER Ti u ran Ds W L MULDER STOLWUiC NBD HERV KERK 10 u vm Da IMMINK uit Beriamwonde EVANGELISATIE GEBOUW Geen dieast KAASTRECHT NBD HERV KERK 10 11 T ln Da E t d BROEK f R KERK KHOPVELD aOUDlA ST JAN81 BRK WOENSDAG 29 MEL 12 u m Vg G DEUR H iwel jtsinug nliic LAATSTE BERICHTEN Thas DBN HAAQ 25 Mei Het Bnreaa voor mededeelingen inzake de voedselvoorziening meldt Met den voorraad thee die op dit oogenblik ter beschikking is kan op bon 21 der oude theekaart een verstrekking van IV3 ons geschieden De distributie aal plaats vinden in het tgdvak loopende v n 15 Juni tot 15 Augastus a s evanwel alleen aan die verbruikers wèfke indertgd bon 19 aan den winkelier hebben afgegeven en daarvoor hun kaart gewaarmerkt hebben gekregen Men zal goed doen de oude kaart met de bon 23 en 26 nog weder te bewaren wellicht zalien die later nog van nut zgu Voor de distributie die op 15 Juni aanvangt is de prijs van de thee een weinigje verhoogd om het verlies te vergoeden aan de handelaren die hun voorraden renteloos hebben moeten laten liggen De tusachenhandelsprjs wordt nn f l lV j per pond los en f 1 26 per pond netto verpakt in hoeveelheden van 3 pond of minder De prgs dien de verbruikers in den winkel zullen hebben te betalen wordt berekend voor i 1 45 per pond Gedurende hetzelfde tgdvak al ook d verkoop van thee in oafé s boteU sociëteiten e d zgn vrggelaten Nadariand au Dultachland Officieel De besprekingen tusaohen de Nederlandaohe en de Duitsche onderhandelaars over nog hangende kwesties betreffende de uitvoering van vroegere overeenkomsten hebben Donderdag tot geheele overeenstemming geleid Daags daarna gisteren Vrjdag ign daarop de onderhandelingen over een nieuwe eoonomiaohe overeenkomst begonnen en deze worden thans met den meesten spoed voortg et Uit ket vlaMMhIioawera NdrUf In lU couferentie tuRoctim de Minister fljii Londbou en de permanente crleleceiuuiiHHlo uit de Slagersgcra lon Bonden dwldt do Minltfler mede dM by Iwin planiwn lM liian om maatregelen to troffen voarüoor zoor spoedig liet bedrijf weer in tiut uordt on do vorklooshejd aal vor nanderen De Nieinr Aiislenlaai Onder contmando v kapitein P v d HeuVfl al de NieuwAmsterdam In den luiioiit an DInudeg op Woensdag a e te 8 iiwr vertrekken met 6Ö8 eerste kïeeso i 5H tuenie fNaese paaflogfers Telegrsfiseb Weerberiekt Hoogste barometerstand 765 9 te Haparanda Laagste barometeratand 750 te Ooat Dnitaohland Verwachting Zwakke tot matige wind nit weatïl lce en noordeljke richtingen meest lialf bewolkt behoudens onweer weinig of geen regen iets wanner im m mtM KoluowaAK 4 uQt 65 nrin ZonaonderranK 8 uur 69 min RQwlellsntsania luuuteken 2 41 naeht 3M nadit RiJtugUntwuns santteken 2 41 nacbt 3 64 naciit VoUe Haan 26 Hei KOSTEU S BantaoeneniagaliaBa BUBGBMBESTEB en WETHOUDBBS van GOUDA brengen ter alcemaena kaaais Ie dat da bona No 129 130 IM e ij in e B nader aan te wjjien tijdvak gekUg zutten zijn voor den aankoop vaa een nader va tJe stellen hoeveelheid r jat BUBGEBLUKB TAMD GOLDA GEIIOIIE V 20 Mei Eugêoo rancol Kieluud 1 v A Q de Langbe en H Wo noiH 21 Lourens z V H J Horai en A Vaa Dam S3 Petrus JobsAnm z V r P Raliouw ea K Kuyleuliurg 34 KWcI todewiik öybrandus 7 Y J l U Reokers on H F van AngerTO DVDKRTIIOLffD H nenmrtenkajnp en M f dr Itle J KSolvold en J G Verleuii A M Verkaaik en A Verkerk I II Selioulen en U de Voogl STOLW IJK fiEBOREN Glarina Adrians d v G Gelderbloiu en A de Mik Arie z v N Molenaar en A van der Wonde OMDERTKOliWD Leeodert Utttenboytofttmrd van Haastrecht en Georlje Jaooinijutjo Mak TcuuIh de Graai van HaaeIncht on llaHliaantje Cornelia van Leeu nVERLEDEN MartIJntjc van der Graal 88 j i H c van Jacobne Verburg HAAI8TRBCHT lEBOREN Oerrttje Lena 4 v W liiichard en A H Heijkoop ONDEETIiOlnïD D Baan en K Eijkel oom OVERLEDEN Allda Maria Straver 10 welen Gemoonlc VLIST 0 en Burgerlijke Stand 2e dat desnjat nitaluitend vertri jla r wordt gesteld lüf de wlnkeüera die op aaa In den winkel Wor bet publiek daidaüik aichtbat w e dU eB oMakan mném het LerenamiddelAidïedryi vayeti kt biljet vermeldende de viricoop van havennoui 3e dat eiloeni bMiavaa28l ta lnet 80 Hei s naimddacs 1 uur eJt b j een win keiier boveiiAiedoeld ter keuze van den houder van het boekje ino t wenden ajge Btempeld terwijl ten bewijze dat de ba atellinc ia gedaan de lich naaat de ateatempeWe bona bevindende uumnwra worden ingenomen 4e dat de op ganoeoida bona basehOtbaar te atollen rfjat kaa warden afaxht bii den winlulier die de bona heeft itfgasten peid 6e dat de winkeliera de Ingmomen bona net verzamelataten moeten ialeverm op n Mei e k ten kantore van het LevenamMlj lenbedrvjf vven nmie Gouda 26 Mei 1918 Burgemeeater en Weilliouden VMimand ULBO J MUS Lo Saeretaria R MOERKERK KOSTELOOS Uitmking R k ter VtAtkwrUM De wtreikii teu de aaii Tnii id Bffkaboter en vetkaarten zal plaata hsU M in d boteriial onder het Stadbuu op ondetfouoeonde daffe tekens ran das morg im 9 tot dea avonds 9 uur ADVBBTBNTHN Donderdag 30 Mfii echter van dm nanOd da f 2 tot 9 uur T E K O O P Een benzine motor 3 p k merk Palmer Broa Amerïkaeatch merk met bi Ghv rmojen Te bevra eo n te sieo bii H A T d W rdt te GoHdwak 1877 9 Dioada r 28 Mei voor koude vaa l ffltinlatiekaarten nuümnezd 1 tot IfiOO Woenadair 29 Mei Toor houden van I ffi timatiebaarten s auDunenl Tan 160X tot 3000 Donderdag 30 M voor bosduvYan legitimatlelcaarten ffenunfWQeiid van SOOl tot 4600 Te koop aangeboden 2 Wiion IS Tod Takkeflbossen Brieven onder no 1887 aan hetBureau van de Goudache CourantMarkt 31 20 Vrydac 31 Mei voor houders ran legitimatidcaarten geMunmenl van 4501 tot 6000 Zatenlag 1 Juni voor bowden van 1 iunatiekaarten senunnnend van 4K Q1 en hooger Kamertwwonera en dienstboden die een afzonderlüke legitimatïekaart heM en ontvangen kunnen hun Iwter f vetkaart gelUJctüdig met die voor bet gewn vaar iQ inwonen doen afbalen De boter en vetkaarten w rd n alleea uitgereUtt op vertoon van de le rfümatiekaart Betsns dbibenden worden v r cht li het aantal ontvangen kaarten vWr het varlaten van de boteilhal te controIeaiMi JtecJama kunnen nadien i et meer worden aangemmien ZQ die nog geen aanvraag ter venkriJging van boter of vetkaaiten hebben ingezonden worden dringend veraocht die aanvraag alsnog in te zenden b gebreke waarvan de Tcaarten niet kunnen wor den uitgereikt Gouda 24 Mei 1918 De Directeur van het LerenmuddelenJ edrtif P L GIUJS5ËN VRAAGT UWWINKBLIBR Naar do Wep ldlMMH wncl Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wrflven van meubelen en linoleum to v l Boadkoopap m vaop l lla p In hef gebruik dan de beste lu was 4oopt één flesch Aa S R A en u biyit niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HooMctafMI hoiMtoP voor douda en omstreken de firma 362 BO L VAN DBR BBK Grossier In Koloniale waren OMMIDA Kostelooze Opleidiog tot Korporaal h d YestiDg lrtillerie flT Joa eIln ca van 15 19 jiar kunaen bij de hutwmitth Cmmpmiml ie NaaniM in dienil treden D tum van opkomat wordt door den Cotamaodant aader TUUeateld AldaV tfnchiedt de opleidinA lot Korporaal bij een der Korpeen Veallo Art lleri Do opleldfotf W Nairdeo opent deo weg lot den Oaderofficierira OEBESieiUDMÉÉR VERKKUGBAAa UJ ALIiB SOLIDE 12 Sr H0R1 0GKMAKRR8 KN OOUDSMEDKN Nadert iatichtingieA worden op franco aaavrfaj varatrekl door d B CXHMMANDANT DBR INSTRUCTIECOMPAGNIB ie NAARDEN 1319 ZO Maandag 21 Mei 1918 mmm mmim XTie UL w s eaa A d v exteaD tieTDleud voor 0 o va cLa ©n Oaara stxelceaa VERSChIjNT DAGELIJKS Jk BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOBZONmN mOBDaiUNOmCt l 4 nida IJl alka i ri Op da Toorpacliia 10 koofw Gairaia adTariaitila aa Iii wmdaa madadaaliiicaa bfl aoatrait tat ia dan prila Graota Mt n aa nadu wovdaa lankaad uai pUUaniaSh AiirarlaBtife kaasaa venlaa lacai dalar h AJbartaatlaiiaaaaaz aa i f lL A L pa w k U aart mat Zo li abl par kwmrUal ƒ 2 W per ek IT U mn waar da bwirgii par lo wr caachMt Fw par paat p kmuUml ftM mat 2o l ai l l Ufc t amt Al i nant oida dacaUlka aaoiaoaMi aaa o bur wi HABKT n OODDA m aaM asanlaB dan boeUiaiidal aa da pe tkaateifii ADVramAnWRUSi Dit Oooda aa a latrakan bahooraiida tot danbaaortkiiiicli l ntala ƒ alka rwal iBMr IJl buit Gooda a da banvk Tl laiala t M aO IH I m r flM Adwaotli n paUlaka n 2L M taatparraiW Administratie t Tdef Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG Da Fransohe Kamer Hat zaa onraoht De Zwaadsohe gezant ta Tokia weptpokkan Finsoha paaaaping afgetPaden Oekpajina an Rus land i Lenin a theopiafin De Duitsohaps in Ooatanpijk Van het fpont OSB OVtSSXlOBT Wat of hiervan terecht zal komen Aan het Westelijk front bepaalt de actie lioh wederzijds tot kleine operaties waarbij het geschut en patrouIUee de voomaamate rol pelen vooral bij Bucquoi mi In da atreek van Amiens is dit hot govat De stad Laon wordt hevig beschoten G netd wordt voortt nog dat den n Mei de Engelachen er voor de eerste 1 1 in zijn gestaagd een Duitsche duikboot van het z g kruiaor type t vernielen De geheele bemanning kwam om Het bericht wordt van Duitsche zijde beveatigd De OoatenriPbsche keizer heeft in tegenwoordigheid van den premier von Seidler verscheidene D u 1 1 a e h deputaties uit de Zuidelijke Alpenlanden ontvangen De aanvoerders dezer deputaties wezen er op dat in de ineeeten dezer door Duitschers ea Slowenen bewoonde gebieden tot voor korten tijd een vriendsohappelyke veratandïiouding toaachen de beide volksstammen besfeond di echter vooral sedert het bekend Zuid SUviache Mei manifeat van verloden jaar in gevaar ver keerde dit manifest sftaurde o a ook aan op vernietiging der natnoriyke eenheid van Csriuthie en vah d n nationalen vrede Ook was er eeh deputatie van de Duitschers uit Triest en het kuiftland verschenen Welke den keizer verzocht om een krachtige bervordering van de groote rol welke het Deutechtum aan de geheele kust in de havens des r jks en in Triest toekomt In antwoord op de toacpraak der deputatie uit Cariflhtië zegde de keizer ziJn ernstigste en welwillendste overweging van de te berde g rachte wensdien eti bede kin gen toe J e behoefte de nog hangende nationale quaesties van het staatswezen tot oplossing te brengen aldus de kiezer is in onzen ttjd nog dnngender geworden Het zal de taak der regeering zijn in aamenwerkiiig met de bevoegde vertegenwoordigers der bevolking onderzoek te doen naar de wijze waarop eventueele n nnriintoigrn steeds echter in het kader van hat staatawezen zullen plaatsgrepen De r eenng zal ook niet verzuimen de agitati s welke de kracht en de geslotertheid van het staatawezen in gevaar dreigen te Srengen met alle haar wettig ten dienste staande middelen te bestrijden De keizer verklaarde trots te i n op de prestaties van de Duitschers in Oostenrijk en ook voortaan op hun medeweiking te rekenen bfj het waarnemen der ataatsbelangen De rechten van het Duitsdie volk en de noodzakelijke voorwaarden voor de bescherming en de ontwikkeling van zUn nationalitiet zullen nooit op eenigeriel w ize aangetast worden Ton slotte gtK de keizer tegenover een deputatie van den Dultsehen Vrouwenbond uit Stiermarken uiting aan d hoopvolle verwachting dat binnen niet al te langen tijd een definitieve rechtvaardige en duurzame vrede zal z n bereikt De iUaden wüzen er op dat de woorden van den monarch over de bescherming en de ontwikkeling van de Duitsche nationaliteit voor de Duitschers in Oostenryk een geruststellende verzekering betekent f uit uorlogsverklarlag Oüsiarioa hoeft den otralen mogendlittdon dou oorkg verklaard aoo verneemt hi uter uit u Juan del eiur n Teirenwponilgr houdt men lich In Pran dat het geheele kabinet ia afgetreden Sven Hufvud heeft de vorming van een niww ministerie opgedragen aan Paasilavi lid van do oud Finsche partjj Te Kief zijn de ondetttandelingen tusachen Rusland en Oekrajina begonnrai onder voorzitterschap van Sjclue in By het wederzijdflch ondersoek der volmachten weèa Sjeluchin er op dat in de volmacht niet was aangegeven of de afgevaardigden van de Sovjet g acbtigd waren tot het voeren van vredefionderhandehngen dan wel van onderhandelingen over wapenstilstand Verder vroe hij welke Ruaaische staatseenheden de Sovjet afgevaordigden vertegenwoordigden aangeaien hem bekend was dat Wit Rusland Siberië en d Don en Kaukasusrepublieken de bevoeg eid der Sovjet afgevaardlgden niet haddeA erkend Een vraag van Sjeluohin of Oekrajina door de Huasiecbe afvaardiging nla een onaflhankelüken staat werd eikend werd van RuaBische zjjde bevestigend b ntwoord Zoo zien we dat zich dus al adelyk een moeüjjkheid heeft Toorgedaan aangaande de bavoegdbefdskweatie Wat a Rusland en tot waar strekt zich de rnaAt der Sovjetregeenng te Moekou uit Ziedaar al dadelyk eenige concreete vragen waarop t antwoord minder eenvoWUg is te geven Vermoedelijk weten ze het zelf niet Dit is e i binnenlandeche kw tte aldus liet de Russische delegatie zich uit Intwaachen is men het daarover nog niet eena Geen adiitterend begin In Rusland beleeft men innüddela rare dingen Zoo heeft volgHis mededeelingen van bladen te Petrograd Lenin een rede gehouden over de toekomstige economische politiek van Kualand De toestand van het muntwezen was onhoudbaar en teneinde die te vei4 eteran zou een wet worden uitgevaardigd waari y alte in omloop zijnde betalingsmiddelen ongeldig verklaard worden De verschillende betalinganUddelen moeten ingeleverd en de namen der inleveraaia genoteerd worden De vervanging zal geschiede door nieuwe betalingsmiddelen slechts tot bedragen van 2000 Roebel voor lederen inleveraar De reet vaU ten deeT aan de algemeene fondsen BUlTSNliANDBCH NUSUWS fffe betalen moetaa Na WllMon geraad tleegd ta hebben alaltli Mc A k o de Itutivn van het OoOgrM ertan la kennis dat een nteuwe wet j tng vp de belastingen UjUanade luuiKiule zHtlngitperlode drir nd noodaakvluk is mo zat ook een beUatUig wor den gel gd op onnodige lujio w en aulomutHeieo juweeten en fotogralleèn Uil de per Van de petciuitiatlngcin over de I o rache kweelio lijkt ons vooraj van belang dte van de Dui ÜlxpresA Het l ku zttgtf dat ieriand niet meer naai de Uiiiu FelnrU iders luisteren zal Indien bun zaak zoo opeabMur mogelijk beliaudeld wordt en zij schuldiig bevonden worden doch half larland zal giE loovon dat lij unscliuidig zijiSi indien zij zondor gerechtelijk onderzoeky gcvanje worden ga houdtjn De Daily Mair wljat mu aaaleldloc van Lloyd George s redo og de bt leekenis van Amerika s hulp De verbettning van den toostand tor zoo Is hougelljlt Do Times horiuuüt nog oena dat meA dn Duitsche militaristen lüet te onderhandelen is De landbouw Blj een demonstratie voor het vrouwelijk landbouwleger te Bedford beeft de minister voor dtm landbouw gezegd dat sedert het begin van de cafi4 agno voor do voeèwl voortbrenging 18 maanden geleden zich oun groote vooruitgang ha ï goopembaard in bet verbouwen van r e gerst en haver De distributie De Engelscho voedselmlnister heeft bekend gMnaakt dat nu per week viar In plaats van vijf ons nuHgarlne auim worden gedlstrilfueerd AHSEIKA Mexloo en Cuba Een telegram uit Metxioo City meldt Het mini terlo van Binnenlandeche Zaken beveatlgit hei bericht dat de dfpjkMuatieke betrekkingen tuwoben Mcocioo en Cuba uiterst geepanneo syn De Moxioaanaohe zaakgelastigde te H vana en de Cubaaneohc gemnt a kiar zijn teruggeroopw Ooed voor granaiteB Naar de Deotóobe TageaaettuDf ba rluhi aal het tamlbeeid van Frodertlcdeo UroMen dat de Udtaobe kvizer In bel jaar 1U04 aan Amerika eohonk worden gtvimolton U lt het metaal lal men graiMten maken die in den strijd legen Uuliachland tullen worden gebruikt Dr Kim pi f Dr KHmpf vooralttar vu d k Rflkadag li ovurieden Do Hljkadagiracties sulUn aval u hel P UUuiterrecoti bijueu komeu om een nleawen prtviiident van den IliJtuidiiC te klazen Muu Rdit bet t niaest waaeaetMJntUke dat de nuwrderhetóipartljen een otauwen reiident stollen in dit gfiytH aal het vermoedelijk een oandldaat van da alNrkhId fracidi het oentrum zijn Da algev ardtgde GrÖber komt i èe an4e plaata In aanmerkli r Planuou tot kanaalbonw In de Ooatieej rorlnoler De ÜermaaU deelt het een en ander mede omtrent do plauoen die mra beefi ontworpen vaor het aanleggsn van waterwegen lo de Ootftzee provlikiies tenete d het handelsverkeer tu ch A Finland È ttUand Ujfland Koerlaod an de oude HaoMaatod Kiga oeneraijda ein de havaiia aan de Duitsche Üostaeekuatou aandarcljdB weder tol Moet ta brengen Vooral ki Ltlbeck la men druk aanhol werk om d verloren gegane belangrijke plaato in dit verkeer Ie heroveren ia uou uitvoerig MHuoranduai alja alle WMhaehen van Ltlbeok ten aanriw van de verbetering en ultbrohibig t r bevordering val het handelsverkeer met de Ooattflelanden aeerg legd Daarin wotdt o m betoog de oodo akeltjk£eld van aanaluttlBg aan het MidklelUnd kanaal tot sUod Ie brengen door het aanleggen van eni Noord ZukUanaal DU kanaal sou zich iD het biJsiMider zeer goed leenon voor den uitvoer vap kali en kolen naar de Feuilleton en 11 over do eoiwlgo sneeuw stak dwars do glletsdiers over klauterde tegen de küppen op in hel gebied van den strooper op dsZB ziwerftoohtca voortduT rend luiatcrend naar de bmerlijke stem die hem den slreneozaog toeriep Ik iiiom l En hij Het zijn verlangende ziel terugroepen Ik wW dat ge aoudt komen I Komen moet gij I Nog een ander epookeel bletd bom bezig op zijn gleiaoherwandellngra die wagon dee doods waren In zijn lantosle werd de oeroude Malodasagie van de etachwvrouw van den M nte dcHUa Dlsgrk zia opnieuw levend Zoo gebeurde hel dat de gsestesroep der geliefde vrouw zich in zijn borat vermengde met bet lokkend gezang dor booze heks en de beide stemmen Ineensmolten tot de atem der toovenarea der verderister Deeondanka moe hij ernaar luisteren desondanks ten antwoord getfen Ik wM dat gij zoudi komcnt Komen piöeet gfÜ a nu zijt gij er 1 Wat geurde ffl als zij er was f Een droom der eeuwigheid gó oooHl la een oogenbHk En at volgj Het elnda niete Bc fantasieën van een koortsaijder Dua w k weikt Ai het andere waa eenvoudig het einde het nicte Hoe zou hetkuimen bestaan dot er ptotaetlog voor hem leU aadera waa dan sijn werk cljii echJUerlJ iljn levenstaak Op zulke panwyameo volgpie ttohamelljke ea goeatelijke afmatting hierop hernieuwde geweWige Inspanning en werken tot wedetom nieuwe algeheele uitputting vu aUe levaugeasten Dan anekk hy naar bulten om la de huiveringwekkende wUdernfe der Usaj en tegen machten te strijden Ae de meoachén in de dit neerwierpen Waarom werden ilj Qe crge worpeq Opidat zij zich niet tot de top pen konden opbelfw omdat zij aloohts het klühe meoochelljke wildeu omdat zij zich het dool vao don Uebermenaoh niet h d hadden cesteld geen Utaneawerk ais huQ leveoawerjc hadlen glazen Eu wat gebeurde er nu met bem dal t UfeUngen hem beaUtpen Twijfel aan zijn kunsl aan zijn kracht aan aloh zeUP Zulke twijfelingen warun de dood de dood d B kunstenaars aoowel als van den meosch Dood Kon hij aterven voordat hij zijn werk voltooid bod f AU hij vroeger zwerftochten ondernam waart ij een schrede een beweging hero in den algirond kon doen stortwi had hij om Ik doodsgevaar gelachen Voor hom b 4load geen gevaar Hij kon niet als eea gAWOon stervrflng naar benedeo storten es verpletterd worden Zijn leven wm gevrijwaard door zijn werk En nu Nu moest bij er tuascbenbalde aatide koi dat hij ook sterfelijk wM Ehwaardoor wab Uj het eensklape gawordcQ f Door een groot gewelcBg gevoel t t moest de mensehen uit nevelen en diep ten tof de toppen ophefTMi eerst daardoor raoeet de menaeh tja menschelljkheid leeren kennon 4U tegelijkertijd zljft goddelijkheid WW Geweldige hariatoebt gaf den meiiBob bel geroet vu ooMeffe nikheid da Geen einde geen eladot En Juist vvor hen zou bel t dnde van alle leven beteekaneo ate Mj zldi wer gaf aan deh harliitoeht v oor de aohoone vrouw zij tot h n kwam en hIJ haar terugBjag Want UJ ging niet tot haar I illj bleef tioVen In sijn glotaofaerbu tnsaüheu rolaen en eeuwige sneeuw bij adelaars en andere dieren der AlpenworeW bij zijn roiuendoek en zijn werk Zt tot hem na r boven kooeul NartOa kon tet den berenjager kcfneo maar gravin Oberndorll nooit tot E v Courileii Dnaaaheid was het Hij zekfe hei tol zich76ir bespotte Veraehlte zlohielt en droomde den tjl nideh drooni verd r Het Moh door den waanaln pakken U t voorjaar waa sohooo In het etadiergf44ed van den Monte Uauwe en don Morite della Dlagraala Zoideawtnd en zotmeediijn deden de aaeeuw op da lUlppen miK ten en dese wanden t dekt met de voorjaarenora dier bongo sons met cl ltti rend gtie en vtoltitle erooaeeen soodat hot rolsenaad ala e n bont eiland ia hol mklden van bet In alle kleuren atralaade glaMiermeer lag Doah In dezes wonderlwreB tuin daiuten maar seMtm vHndaia van bloesem tot blooKW In de zBObte somermtisMc bet gDORflO nnzwermf nde bljeo f kevera werd niet g Iwwnl Het talrijke wUd voor hetwelk b vrije land van de geaM eenwijkplaata Wb vergaatte zieh aaa het ontspruitende teer graa dat een Uohtoi riuler weelde rondom da bruliw HdonOa Wordt Tarrolgl dag het sneeuwveld ziijii UobaAmdoor gjinnaeüekoofeningeu Hij wreel met het ijzige vocht gözloht en liMtematen liet tóch door den Alpenwlnd drogen weVie vaak tot een etorm aanzwol Ouder bet liTtilBéii der elementen overviel hem zulk een gevoel van leven mik een bewustzijn van kraoht dat hij een kreet uitstiet welke iets van het seluld van een oermenech had De adelaars van den Monte della Diagfazia kenden CourÜen a jubelen vlogen in leringen igr tm rond om zijn hoofd en lieten hun konlngiBkrect klinken bij de stem van den mensohk Daddijk na het hiohtbad begon ijn werk Onffcraken In het landeobap de voor zijn sch ldfiTij noodige belichting en stoau ming dan maakte hij atudiSn en sobetaen sleede hetaelfde motief in altijd andere opvatting hij zou daarboven honderd aar oud hebben kunnen worden en tot zijn laataten dag hetzelfde beU ett kunnen beatudeeren en acheteen zonder met hel eene rootief klaar te zijn gekomen Pas nadat hij tmigé uren bad gewerkt maakte hij zijn ontbijt gereed hetwelk uit pohnta en gebraden spek bestond van deze kraobtlge levenemmdelen bezat hij gnwtMi voonaad HIJ had er zich aan gAyreai slechts twee maaltijden per dag te gobruiken den tweeden pas bij het invallen der dulstemte weer de volkaepija van het Zuidea met een toegereobt vap gerookt wild of vlsob waarvan de troo we Vital hem tot n toe had voowien Was hij zoo aig nat door zijn werk dat palet en penseel bijna aao zijn banden o tvMen ot greep hem voor zijn reulendoek de w hoop aan da atonndè bü bet faoU oH dat bij niet beboalde te ajid