Goudsche Courant, dinsdag 28 mei 1918

in elke hoewaelheid dii ct uit iroopi aad leveHbaap Badrukf naar keus Drukkerij A BRINKMAN ZOON T toloon S2 MARKT 3f GOUDA 57e alttargafig Ad0iiiiittrati t T lef IntAre 83 111 ht t l utiitcli littotdkwartier d roobKw kwt ttt gtH iuMeluM itt opgelost Dexardijcn MTlriikt tig naar Uturiiju waar die k fwtie zal worden babandeU BUBtéANU V olksooiilmlsaarla dar Oo rttpubUek vermoord iTdivwhe bidden vorneoten uit £ Nookhitm dat fe Nlcolaletf eruMige onlusten vo kwaimtfi Do volkcoiuiuimtarUi van dal 0n rfi ui iii k iiio t vermooni alJO De Uekralnlaohe exaiBt tl BerltJA Naar verluidt Is Uron btcdnftM IM vitn dti er ie iJoeuie voor Klef tot gèvutvnn dB Umtralne i Berlijn benoemd U Ttiglloho Hunditcbau weei te vV ii a a ii iivn gung ue troepen van den Duïtsdien kroonprins iuib ben den bergras over de volle uitgestrektheid fltormenderband genomen en atrydöi op het oogeni Iik aan de Aisne Het Pransohe bericht meldt eveneens dat heet den daer de sla verwoed voortfinff en vervolgt De Duitsche drommen met de Fransche troepen van de eeitrte linie slaajps dringen zonder zich om hun verliezen te bekommeren naar hot dal van de Aisne op dat bepaalde afdeelingen van hen aan het einde van den da g h d en bereikt In de atredc van Pont Arey trekken de PranachBritsche troepen diep geedielonneerd zich metiiodlsch en volkomen het verbant bewarend tentg waariïü ze den vyand de eerste onvermüdeiyke niceessen zeer duur doen betalen Tenslotte en voUedigtoeidshalve vermelden we dan uit het Britsche stafbericht dat in den Britsehen sector de vüandeljjke aanval door tanks ondersteund werd en hij van een bombardement met gaagranaten gepaard ging Op onzen linkervleujel zoo geeft ook dit bericht toe wiet de vüand na fellan strijd onze trollen naar een tweede Ilnle van in oide gemaakte steHinigen terug te dringen terwijl ook by het meer van Dickebusch de vijand er in slac ide over korten afatand in de Fransohe stelHagan te drin 1 gm Intusschen duren de gevechten nog voort die misschien de Inleiding vormeai tot het rèedfl lan r voorspelde tweede groote Duit flhe offensief leHen dat d tegenwuordjge Ookratoaeba gMfijit b rrjoek vooraialig voorzHter mt tiokrainHChe vredenafvaardigiing deier da gea i t 3ruggero ptv NM alleen veRefpH woordlgde t friopit cUt mtwr de regesriim die hem had ai gevaar hgd daar deae laiiuddelH afgetr HJfn ix doch J rjoek sohljnl vuigoiiH iici Herlijnsche blad den Mika dfiga vuardlgde Krzbergi r de dooumsnttiti to hebben veraclialt op grond waarvwi dezo zijn aanval op de poUNok van de r BfrUig en d Ifgersauvtwrtug ten opzlohto dfcr Oi kraoio heaït gedaan Uit de Oekraln De ministerraad heeft liealoten dea hutdon don wi leerbandel te raonopollaeerezi m di zen fln het niinlacarta van Umtbouw oudfrguHchlkt tfl maken Baa aniH od U hyod ia voMoMd ranlaaaa luma apt iiutl art voor 1 HtofwiiwoJiugfi en J lu de N Crt timiia eenigs malen la ds Iroai geroerd over de quaestts van aardappelpoooar tec VÉirniongiog uift broodgraanmeet Dmu zaak i rswJs meer das esii JMV z g In ondiirzoek zelfs heeft Noind tioed m dmigduJljk brood boruld van aardjpptvIpotUfT iii t undonn k poeder waaruit de ki ulk baarheid van het aardappelpoeder nis bruo lg roodiaor hoven allen twijfel Is gublt ken Door u a vormeiigltng van dit maleriaaJ met bijv SO pC t tarw mt l of tlfrsel herkrijgt men een broodgrondatof mal i rhitfPr Mi i i bakaard en iriislskend van Hmaak en büedanlghe4d H al de gc uiidticid aan betreft Is aardap pilpotticf verre ti v rklezra ven awdttppelim ttl Alle nuttige bi sta ddeolen blijvm bewaard en het dlgM proofls wordt Ar floor gfbunt aardappelnwfi oonstlptwri liovendit n wat aairdapp lpoeder olot doet Op hel g b ite aan b pCt wtt Is reeds rnofiriimli gew zen ti rwijt de opbrragsi van aardaupelpo der dbx van aaórdiappel iiUM1 iiit t 30 p t ovcrëfóft Uvdinjii wat lit Meek t op 15 fl0 r tons eeo winat van 50Ü Ions netto provfuu dus zooveel als i vit gewone ArosrloM traider ftvw pm ver fo llng izlt kU n ohrijft Verder zii gemeld dat de stroek van Parijs opnieuw door vendr end geacbut is beschoten Volgens een bericht van de gieaa zou von Mackenaen met zUn staf in de omgeving van Antweii ein zUn aanffekomen Tydene de voortgezette onderhandelingen tuSBohen Rusland en Oe rajina deed zich een nieuw geschil voor Da gedelegeerde der Oekrajina toch weigerde op z jn beurt als z nde zuUts een binnenlandsche aange legeniheid te antweordeu op een vraag Welke rol de Duitsche troepen speelden daar hij xioh niet gerechtigd achtte namens No 1 Bm oed oodethouden v a vele iMUkkea voonics Woon en Winkelhuls aan de Zen atraat No 38 ool 1 ara 22 cantiatan Baoaden iu el an gebruik ta aanvaatden bij de beullol det kooppenolngan boiren vepkunrd b da aak voor 13 Mo I Een oed onderhouden Huis en Epf nel abondarlljke boTanwonlal aan de Lafa Qoove Noa 8 en 10 root 1 are 12cenllaran Verkuutd bi de week benedan voor I4 2S en boven voor f3 S0 Noa 3 l en au 6 Vier Bad oadariiouden Huizen en Emren aan da Ridder van CaUwa Noi 160 162 164 a 16 Verbnatd bil de waak Noa 168 162 en 164 alk voor I2 1 en No 166 voor 12 30 an No 7 Ban Huis en Erf da Un a Owaraalraat No M ot S2 De Gletsohervrouwe fcn dan zou mor ach leden x Staande nsast een n i aers door nevelen als door een vot Ugen sluier haar lijkwade omhuld voekte ilj dM liaar door haar Ile de een aden dwresuw1gh ld bezielde dis haw ooslerfeHJk De tijd i g voorbij uren u ium verstreken Zij bleef oabeweaaUJk sta nedktaleli Ai t bf egeo als haar levsa kaw IM waa £ u au h het Uel b dHi sHcCils eU Rondom de onbeweeglijke vrouw steeds du swarte swwe onbeweeglijke wolk Geen toditje In de Inoht geen $ fU d la bet zwijgen slechts nu m dan een knal p od krskfitde rammelende klank uit oevindigo verte dof werd overgvbradil lti t banden van bel ijs de sMn vwden En de tijd verliep uw vm aar Ztj wist niet boe ver zIJ vaode hul verwijderd ww ilJ b l elk berliiosriii un en weg n riohtlng verloren In elk geval had zij de rlofatlof Incesla eo w kti baar langs den Tornot U h4 r noiur den Monit Usoons bracht naar hel huls van den geliefdet Mlsttchlen wie liJ er rMda dichtbij De nevetlaaff kon hel voor baar verborgen hebben gehAiden Keel dicht bij deo geUeMe etend ztj vMtfeketsBd ingenetseld levrad beffraTsa TMt wolfde wood ge 1 BIOBABU VMZ mat aakialadta bartekl daar 3 WESaSLIliK Viitl BOaSUM aftiik TirtiiM Daar Olan Vital tü WMea met baar fag alleen dien mea uKen daarïu j iet ko aggea r X Z llZ l t het gevZliJke aaai U d Vital Pdat hij haar vooraemea nJct kon be tom ea reed In e vroegte method PPOa w b edeii n r Maloja M v d d i l gewia ording pooto g b rtenl8 dl de da hair 3 ü IJ Wten de jwMlk daehl aij ec aw terug te koe Uèar zij schold aich zeTLréwZ Uet he roteg bIed der wooing betSV aezTvShev sr 5 bet d den gietr fa opg weep £ i V ïfe r pleteellni 1 Mei 8 uur Ledenvargadaringt Eem Ger Gemeente Kerlciebouw Keizentraat 1 Mei njm 6 tmr Vengaderiiis van de Kamer van Arbeid voor da BoawbedriiTen in Art Legl Taraload te aanvaarden Breadar b4 noliUea Te baakbtltea da laalala 2 werkdagen voot da valliai aa 09 dIM ila van 10 tol 12 en 2 lol 4 nrao Nadere Inlicklindeo leven bovengenoemde 1746 57 STOLWIJK AdvertentUn en abonnementen M dit blad worden aangenomen L VEROOOni Stalwqt HENNEPeflBrn EHÏELOPPEII tr iv M J Ph SMITS Of W A BUUTENOORP Oniiergeteekenden berichten bQ deze dat hunne zalien voortaan om 8 uur s avonds BESLOTEN zullen worden behalle 8 Zaterdags 189130 Dt HMc eii MtTtoiw SMITS Buijtuioow bMtukni Dok um km bmilk row 1 o btlulitalUx Ui hm luiwaliik S H VAN LOON DroÜiterii Markt 6 I ANTON COOPS Droüsterii Tiiditraat 29 Leida 27 Mei 1911 Coope Boere nleenbank STOLWIJK Had marlMa na UnH nt lijdcii in dM Ixltlld OU SS jaru oaia alicfde Ecblienool Vad B ka d a OroMYadcr d Haat JAN IDSINGA Wad R IDSINGA T d Vuit C P 8TEENWINKEL S STEENWlNKEL lDirtlOA H IDSINGA C IDSINGA v D ZuDiN L D BRANDSE F BRANDSB IpaiMaA P IDSINGA JAN IDSINGA P PBRDUK B PERDUK IMWOA R IDSINGA G IDSINGA Gouda 24 Mal 191 Willam Tombertatraat 28 Het Bestuur geeft hiermede liennis dat de sHcl a n van denKassier vauiaf SB M l tot nader aanliondiging zuilen wordengehouden l i ip n Wo4ki aid a n aart T d a wvon lvan 7 tot 10 uur Welteiyke tgd 1876 28 HET BESTUUR Groote Paardeflinonsteriflg van 2 Jarige Ruins en Remontepaarden van 6 10 jaar D ondergefeekende Icomt op DINSDACI MM IMS met de Heeren BOLT nit Oroningen in ondenttande plaatsen om een groot aantal goede paarden als bOTenganoemd aan te koopen Eiachon sijn Bovanliniisob of gokrulst Bsigisoli ilcllt SR zwsar Op gsng u yltaioli wordt tosgstovsn Hadan Tailaad na laa duri ll daii la dan laaftijd Tan bijna 52 iaran onaa lehafda BclitCeaoot Vader en Behuwd riKTEi mins fti m Wio J VAN WAAS HoLi O VAN WAAS L VAN WAAS BuiNl MARIA VAN WAAS SUTJB VAN WAAS JOHANNA VAN WAAS PIETER MARINUS VAN WAAS Gouda 24 Mal 1918 PaiiatBltaal 98 1880 22 Hatplaatainl we ani mlauellin Hoogs ppl ssn naai kwalltsil Bsads bg Hotel da Zalm n m 2 fi0 a Bodsgrsvsn bg Hotel r Haatten 3 15 n WosrdSB bif De Dnbbele Stentel 8 40 n Hsrmslan bg Het Wapen van Harmeien 4 o Zssiirmssr Hotel r h Oonu n m 12 30n Mslswqil by Moiralman 1 30 u MasroapsUs bij het Oa meenlehaii I SOd Zavmluilzaa bg Hotel St Jorii 2 10 n WaMlagsvMa bg Café Kwaak 2 30 a 1890 66 ll s nl uw tl d C A V WIERINOEN Coirnnlstlannalr Haarismimrmear Hoderaliscliool roor Gonda en omliggende plaatsen Aa tMtot kil do nnnlflv roor Moda valuckoln ta a aravonhafa Goedgekeurd bg Kon Beil 26 Aiig 11 No 46 WlWrtP t O OOUD PRACHT COLLECTIE hm Sipafeii In prlInnvM 120 600 Blil wrinllla Openbare Verkooping te OOÜDA op MAANDAG 3 JUNI 1918 daa BToada T ras In kei Hotu DE ZALM aan da Maukt lao OTatalaan van da gotariiaao J KOEMAN ta HutirNht J J A MONTUNtt Ooudi Onroerende Goederen te Gouda Opleiding tot Oostumièra Ooupausa en Leerares M muMkiU mr Hub iiknik li Iwu MUiU liUi il HIIMBK Da Scbool ia verplaatst vaö Gouwe 109 naf r Boa naat Bonaa UU waar alcb nieuwe laatllngen Oir Dames v HEYZELENDOORN z Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Amsterdam Leliegraoht 30 Keizarsgraobt 153 CURATORIUM HaBr PoUk Mr A W JacomatU Lid Eerate Kamer 8 Postmiu Schoolopxiener P J Raaymakari Oud Secretarii Generaal der Rijkaverzekeringtbank W N Wlntanhovan Gap Luit Kol O I L Amerabott Stcnitrit Oud AdvocaatlnNed Indii H J Calkoaa Buitengew Lid Ged Staten Burgemaealer van Edam en Schoolopaleoar J OarrltSi Oud Realdant van Tamate Afde SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van 80 bekende laerkrachton onder wie Joh Bounun Directeur eener Handeiaiehool Mr Dr J BI tton Directeur eener Tuchtachool Jkr Jan Paltk Joumaliat Dr A A Pokkar privaai docenl Univariiteii Or A 1 M Oarlaanaa laeraar H B S P H van Qoatel iaeraar Handelaichooi Prol W C da araalf Hoogleeraar Univerailail Utrecht Pr A HnlbenUdt oud leeraar Gymnaiium Dr J JH Hoosvllat privaat docent Univeniteit Dr C Huyaman accountanl en andara mannen van naam 20 ieeraari H B S 7 Mn in da Rechten 7 ingenieura 6 accounlanla 3 artieo ana worden door ona georganiaeerd maar dan 400 ichriftalill cnruuaan o m BOEKHOUDEN DBEN8CH NOORS0H STUDIETECHNIBK HANDEL8CORR luSSISCH STAATB ADhlINISTRATIE MALEI8CH WETENSCHAPPEN BEDRIJFSRECLAME LATIJN STATENORDE ETALAGE ORIEKSCH MU2IEKGESCH ORGANISATIE ESPERANTO HARMONIELEER BEURSTECHNIEK WISKUNDE JOURNALISTIEK STENOGHAFIB SCHEIKUNDE 3EZONDH LEER SCHOONSCHRIJVEN NATUURKUNDE METH SPREKEN NEDERLANDSen WERKTUIGKUNDE GOEDE STIJL PRANBCH ELECTRO TECHN HANDSCHRIFT DUITSCH TEEKENEN VERBETERING ENQELSCH BOUWKUNDE VLÜO EN GOED ITALIAANSCH ALO ONTWIKK REKENEN 8PAAN8CH LOGICA PRABELBN ZWEEDSCH RHETORICA 8L ID Oplaldinr par briaf voor alia axamana voor alia aniktan an baroapan voorAIXB aataa L O an M O ALLS praatllkdlploma l Uataaxanan NoUrlaat Mr In da Racktaa aamaanta Adnlalatratla Actaarli Accoaatanta Ondarwlliar Baawknndli OplIoMar an taakanaar Opsiiehtar Watarataat BaBrllMaMar SatsratarlaRadacUar au u 73 150 Cursussen voor lieginners eenigszins gevorderden meergevordendea en vergevorderdeo Aangename methode Persoonlijk contact tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke conditWn minvermogenden kuonen van ons Studiefonds prefitaercn Ooede resuttaten wia werkt slaagt Adviezen inzake Beroepskeuze Votr naden inUMintm vrage m n éti uUtrutante gntiê hroehtm e toOidMl mH 144 pagma t Mm veründt neh himioot M nielt Het Advertentiebureau De Goudsche Courant TELEF 82 HABKT 31 bezorgt de pbuitsing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsebc en Buitenlandsohe dag en weekbladen en andere periodieken Bonder eenige prijsvarbooging HT lnssnclln0 van 4kln art schrift stoods voldosnds Inliobi iti i n worden GRATIS verstrekt lEKTEN kMDERS e 9AT S TROCHURE A P DL Verkrljobeor bi alle drogisten In Nederland en blJ de D D O Comtiany te Amsterdam Dc e brochure getffekJ Oorzaak n Cien zing van Huidziekten geeft U belangrijke Inltchlingen bcIrefFende alle soorten Huidziekten on In zölto O O D he vloelbore onfeilbare recept hetwelk bij Uw drogist ó 55 ets per fiesch verkriigbour Is Proetfwcli n 55 MMü tijdelijk rhoo d tot M c nt 1850 80 VRAAGT UWWINKeLIBlt Naar ds WsrsldééiK smds Meubel en Linoiduinwas A S fl A Het beste artiliel voor het ryven van meubelen en Itnoleunt is vaart aosKlkoopM si v KM k allaap in het gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S fT A en u biqft niets anders gebruiken dan de vloeibare raeubeU en ilaoleumwas A S R A Waar niet verkrQgbaar wende men zich tot onze HooMdvpOthoudwp voor Ooutia en omstreken de firma 362 50 L VAN DBR SBBK Qrossler In Koloniale waren OMIUDA Beslil Dl ilnitffeit Uj 1 ürnliaD Goedkoopste en solledste adres AOKNOA voor Meubelen ala Talab Kaatan Bollattan SMMan mat laar aéplacha VaarankadataUan WoUanXnSaUIndakana nnataMa Bpiatals SckUdariian ana ani Wr Spealanl adaM vaor Jngelwl aat kavraii l apla e 20 KOMT ZIKN tmHUfM hfOiaiiWiiicM tÉl HoHsMHlaim M STOLWUK I 1IM Vaiiadaiiiic Oameea BOSKOOP AdvertentlCn en abdbnementen p dit blad worden aangenomen door EMriaaka DmUwli A BBUOOft l a WH aODDA PaA WELLER ZQilawog72a o 13706 Dinsdag 88 Mei 11118 mmm coMïT IMOKONinN lEKIffiinaBUMCWNi l i Nfltlf ƒ Ikt ntri Op da tooithImM boofM G iroM adwtntliB n iBffMadM B l Mta B b f ntrast tol mm d prQt GrooU lattM nadM wenlM jMvkMd uv pfuteofaBta AdmtiBtila knaoM worIm tagwondta door dalano AdmüatltbuzMax m oam A tiik Redactie I Telef Intero 545 BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN Bureau MARKT 31 GOUDA 3e Duizenden buiffers hebben m de landelijke en stedelijke districten van Mjfland en Bathtand openlijk protest uitgebracht tegen de kunstmat n gedwongen lo rukking dezer landen van Rutland Een bericht uit Madrid meldt dat de koning da minister 4president en andera ministers lijden aut de ftlieimzlnnige ziekte welke over geheel Spanja is venipreld en die SO pet der bevolking heeft aangetast Da ziekte wordf echter niet als ernstig beschouwd Gisteren waren versheiden schouwburgen te Madrid niet in staat te speten ten gevolge van het feit dat het geheele peraoneei aan de gedieimzinnige ziekte l jdt De trams loepen eveneens slechts wegens ziekte van het meerendeel der beambten De medische autoriteiten bevelen het treffen van krachtige vooraoi maatregelen aan evenals in 1889 ter voorktmiing van een peat epidemie Het publiek wordt gemaand om alle kamers te luchten vaak naar buitfen te gaan en een langdurig verbiyf m een stoffige omgeving te vermyden De peid are plaatsen van vermaak zfjn voor het meerendeel verlaten Volgens en Wolff teleffram hebben de Engelfichen zich op de Moe tiarutkust geneste en het bestuur van het gebied daar overgenomen Engelache en Fransche sehepen liggen voor Moennan Engelsche soldaten zijn naar Enare opgerukt met het doel een flankaanval op de Pinnen te onder nemen Deze plaats ia uit cafMtni oogpunt zeker wel de gewichtigste van Rusland en ziJ bedreigen thans dl Russen dezen handelaweg der toekomst te sntfden Engelend is hier bezig zich aan den Moermansfcust een vlootbasis van betekenis te scheppen een Gibraltar op Russischen bodem De ovjetregeering heeft zooala de Naaje Slowe mededeelt tegen het veitlüf van Engelsche en Fransche troepen aan de NeondeiUke Uszee verzet aangeteekend doch Lenin verklaarde aan de ovjetcomité dat Riuland die troepen toch slet ontwapenen kan Volgens te Stockholm aangekomen reizigers zouden de Engelschen groote transporten gereed houden om naar Moermanland te zenden den iHt aiid voor rijken en srnH n gelijk te niakt n j rouwea In oommlaslos Volgen de Kngttlftohe bladtni zijn een z v itla danMu opgcnonien in hH auboomlté voor d bnlafüng op weeldeaTtlkelen AMSSUA De belastingen Wilmn hueft In e i velroenfgde sttUflg aai het Congres bti woord voerend de wolgiivt Ddo DE OORLOG Aoti aiiii HWestfronl De Oekrajina Csthlandl n l ijfland Gsheimzlnniga alekto in Spanje De Engelsohen op de Moermanskuat ONS OVSRÜCa Beniiden Laan akhu bet DuitBcha Ie PuitiaciblaTMl ide hiJ la de bondtreiwot der jtrbericht is vanochteW vroeg de sla om Oeitrajina den Chemin dM Da mes aan den gang De intuascÈen gaat da niauwe Oekrajiansche ministerraad Toort maatregelen te nemen 1 vraag oriog aid Ido ttd a A Ie vatten oor het Roode Krnli Do inHchrij ing n ten bate van het Roode Kni hobben hi t geateldp ndnlmum van ICIO millloen dollar ovorschred i De Indianen In Cftnade Do Daily Mail vernoemt Mtt Montreel dot de IncquolR Indianen eveneens den Ëmpiredag govlord hebben Er vechten 8000 Indianen alt Canad als vrljwMdgen aan hfi fronl Intorn Soheldsgeraoht ont b o n d en Vüigfna de Frankf zV la naar Wolff Hoiiit IiH boAtondige ItilcrnuitlonA scbrldHgtTorht voor MlddGsvAimrlka iw e ui Ihttjarlgv jarlgvwcrkzaanihcfd Wittondon daar de Ijiilo en het van di ze tïhÉUikelIjke Nioaragiia zlflh niet aan pun voor dozo beido laiwlpR ongunstlgp iiilBpraak hebben willen ondnrwf rjK n ilvt Frankiforler blad ziet lifenïï mi tegcnstriJdighPld mei fflinon B 1 woorden over een volkenbond on etJio I c vrtKvJuame rPgelingl van fniernadonaile goÉchJileo en werd het ontwerp van den minister van laiM ouw goedvelceuid betreffende den uitvoer van den oocrat van dit jaar in verband met de verordening van generaal Eichihorn De bladen maken heden het ontiwerp der voorloopige wet op den Terko van land openbaar Het ontwerp b aalt dat de staatsbanken onbeperict land en bosch mo gen bexitten afiMnderlijIce personen even I wel niet meer dan 25 dessiatinen Land bonwens en coöperatieve vereenigingen mogen grootere oppervlakten bezitten onder voorwaarde dat het aandeel van enkele personen geen 26 deaaiatinen overachr dt Overeehot aan landbezit vervalt kosteloos aan den staat De contrdie en het uitvoerend bestuur bemiten b negen landcom missies BlNNlfiNLANl tf bwod De RuaaiacSie gezant ta Berlin Joffe heeft ataatssecretariia von Ktlèlmann een nota overfiandigd waarin hij protest aanteekent tegen de ijg onafhanJcelukiheidaverklaring van Estihland an Lyfland die door een delegatie uit de rtdderachap dier landen aan de Duitsche regeerir was ovei braoht Ainorlkaanaebe traapaii attar Italië Do mlnlslKr va Oorlog Bakor heelt ini r i edeeld dal or binnenkort Amerikaan qcho troepen naar het ltallaafl eha front zullen vertrekken ruui Tegen de d ef al ttsten De rechtbank van Bolognti veroordeekle dm Hociallflt V are Manned tot 1 jaar tiicbthulwlrBf en 1000 re bocti omdat tnj itib oi fjan tiK InWt iiJtg Jateq over lid Tf writigitpoliff i en do ndnfsters i e Mlla in m Turijn Is t fm O perSDnen een inklapht Ingediend weipms defaftUtisobe propaganda tOÏMS De Pïtotscba kweetla y Op uilnoodiging van Burlan dsn Ooaf U iirUkHcti nongaarschfln minister van bnlt ilBiidache zaken heeft deze met het prtv d ïiim von de iPolenclob overlegd H j nrzokerdp dat In de laaiHte Iweprekftigen M ne regeering zoo heet het 4n bovenbedoeld protestnota die ieder volk het recht tot vrye zelfbeschüdiingsKcht toekent kan echter nooit de baftlissing van een kleine groef eikennen als de wilsuiting van ifaet geheele volk De vertegenwoordigers van de Eathlandsche en Lettische ridderschap hebben niet het recht zic als vertegenwoordijera van het volk van Eathland en Lyftand op te werpwi En om de waatfieid te staven voegt hij er aan toe BÜITOWIiAWPSCH NIHÜWS NflLAHa Hot levonsmiddelcnvraagstuk riynee aeslstent leveneiniddelwioonjroleur heelt in een rede Ie Manehestefge egd iai het departement van levensmiddelen het oorlogswi natmak en met succeei b teugpld had pauk zy de wpttytfjke b alingen was bfjna itfefm belangrijk voodingemiddol ongoronlrolfwrd Er was veel godaaoi om Ie Eeni e leden der EaOilandsch Lettlsche deleflratie die zich naar Berlyn begaf hebben de formeele vericlaring dat z zich niet gerw tigd achtten in naam van hun volk te spreken dat zij door ni nand waren gdcozen docb dat zfj door de Duitsche autoriteiten waren benoemd Feuillaton 2e Van 21 notabelen die in den op 12 April j l te Riga byeen ekomen landraad de boeren vertegenwoordigden hebbwi 19 officeel verklaaid dat zü zich niet peroegd achtten in naam van het Est nd scbe volk te aprakea verstljtde Ijseee Zij liep er over heen hoog omlaag naar de asifdo onder menBch i In de beeohaving Zijn leven en zijn roam moet hij genieten Ik zal den weg voor zijn roem bereiden Ikt Welk een taak voor nrij welk eeo idlng In den zomer dan Nu Ja des snera keert hij terug In d6ze wilde verekl die nu eenmaal zijn wereld Is Ik wil ie hem niet ootrukken wU helpen ze voor hem to behouden tet loon dat hij ndj van hier naar mijne wereld volgt Die zal g udeweg da aijna worden Wat ebeurda er Dv nevel die rondom de tcftpen lag trok zloh plotselfltg samen de dlohte wolken flohoven als Wj tooveralag ineen i vormden bliksemsnel over de Ijsiee een spookaohtig nevelmeer Het sombere doodscbe grauwe Meed werd dlehtw en diohter daalde dieper en Hpïer het obt btdtanslultend alsof zich een zware zwarte schijf tusschen aarde en hemei plaatste Er verapreldde zich een vale schemering IV verandering bad zoo snel plaaU dat de eenzame gietseherwaodeUanter hel pas opmerkte toen t reeda gesobledwas Zij bleef staan en keek om aleh heen Aao baar voetsi groenacbtii en UauvMitl bet gnljs en vfolet aehittereod Ijs veclvukllg docrsneden en geepletai tol kloven ea sdiewen gebarsten boven haar hoofd oiibeweegilijke nevelnaeht zwerten zwaar dieper m dieper neerdUeBd De gravin bogreep het evaar udMdellljk op den weg waarop zij gedachten des levens had gskoeslerd kon haaf leven een eind naae Wdk sea eind OnwteUJk holvariscinUcfiid alt zij den weg naar do hut niet terugvond at geen reddende windstoot den nevol greep verscheurde uil elkaar dre ï Dus terug I Maar hoe toru Dieper ea dieper daalde de oabeweeg tljke zware zwarte nevidvloed Het wis de eenaame te moede abof de dichte nevel bet deksel barer lijkk st werd welke op haar neerdaalde eo baar lovend begroef Zij hief beide handen op ajaofiij daarmede den sobrikkelijken dood van haar ademend hoold verwijderd wilde houden Ale hel spookachNg deksel oog Iets meer daalde moest zij er onder adkken En ztj wikle toch leven levco t Zij die Hefhad zij die bemind werd I Het Myatiek waa het een hoogmfe derAlpennatitfirl Tueecheo aarde en hemej zwevend een door het glorend daj llcht ontbrande wolkenlaag een vlammende en vIotiieBde nevelgolf waaruit de ijzige toppen ate witgloelende laaiende reuzenfakkels ffi 8tegeQ tot een vloletten morgenhemei Te mddden van den purperen ilans kon de Schepper vereohijnen om zljo aai de met de g 10iJe der aerate lonnaetrarleb te zegenen Eiken da opnieuw weM het goddelijk woord vervidd 3el IJ IMU eiken dag oanteuir greep het gMiKotinewondeT plaats moeet ook zijn bart doodeUJk treffen als zij op den weg lat hem loo huivering r S uem I zoo Ij n ekkend omkwam Dieper dieper en dieper daahls het sch nbaar enbewseglljke En na na trof het haar begroef het haar t ZIJ was In den nevelnaeht gebuid ZIJ kon geen hand vppr oogen zien geen schrede voonraarts geen schrede achterwaarts doen Zij stond als vastgeketend op bet ijs van den gletschttf aJs li rasteeld door het rwarte wotkoevaerto NaMt haar dleht naast baar Üon het iJs Hortten zijn kon zich een afgrond openen dleht neast haar kon haar graf zijn Een schrede oen bew ng m ztj zonk omlaag ZIJ die hel leven lotzlcè wilde trekken aJs een dorstende d n dronk uit de bron voelde de oabljhekl vm den dood rfilend rondom zleh Kon zU sterven Vrijwaarde Mtr Het de haSLT niet tegen onderganct Als de I BevetnacM voor Imv niet wn viJkflB bel dulser voorhKicHl sleb bWI loa opM De gewaarwording in een kerk te sljo welke zich meer en meer meester maakte van de ziel der bei besUj Mer verdrong ten slotte de huiv ln0 veor de overwejiSgende almacht van het landscbap De liefde maakte zeUs de vrouw vroom die In het leven het bidden had verleerd Op den morgen van dezen eeneamen kericgsng werden haar gedachtea tot gebed Gelukkig zU vil zeggen goed zijn Ik zal zeer gelukklgl dos zeer 9oed sijnl ïk moet het woideol Hij heeft mij Utf Het oogsnblik waarop hij het mij zegt moet komen Bij Is zootrotsch 100 ongewoon lle te hel n eo gelukkig te zljnt ajn üMe moet zijn trots hreken Hoe allae cal gebeuren Ik weet het ttlet wil het niet veten Te lanunsljn te aamen gelukkig ztinl Zijn werk aijn kumt ilio roemt Dat alles ui Mj behoadea i daarbij zijn geluk zijn Uef de Hat ui Ml eld zijnl rnjk mg hij daarboven nletUlJ a l wt mtj MB oh WQlksaf