Goudsche Courant, woensdag 29 mei 1918

iu latON Donderdag 30 Mei l 18 57e JiiargHn Finale Uityerkoop Ü IJI H l l i 1 11 i l l j li jü l I I II I J O I JllJII I l l BELANGRIJK BERICHT De ceeds 35 jareü bestaande zaak van den Heer J L BRUNS te Gouda is aangekocht door de bekende kooplieden de Firma VOS Co 1 AdmialMnitia i Talaf Intare 83 Kedaetiei Telef Intero 545 DE OORLOG 0 wopsfaliii0 in hat Wsateii Solssons sh Reims badrslgda Danemarken s neutpalltelts polHisli i Vmrmmrdm faorioliton ovqp Ruslanda ONS OVERZIOHT Vrede met Finland IXiawohen Oostenrljk Hongarija en Finland la vrede faaloteD IK BiaU UI De Enlente te8aftlaD De geaantan vat UaJll Boigl aa Sarvi die zloh tegenwoordig in Jaan r bevinden hebben da Koemeenaohe mgvaring verzooht gotA te keuren dat zij naar bus laad terui taerao Monarchie ol rapnblWk Volgens berichten uil fleMvgfoia boudt de Flnaobe Benaat aloh met ettafijke gewichtige vraagstukken bedg Hen beeft zicb uitgesproken voor de monaroUa maar besloten werd dat dsie alachM on kumisn worden ingevoerd met meerderheid van stemmen In den T Hfj aljn de aanhangers van de monarofaie en republiek on g are w gelijk la aantal OKUUJUU Het Oekrajleiisohe kablaot De ondar h a n d ul l n gen tuaaobaa den betman van Ockiadlna an da aoolaUattaebs partijen hebben tot bet raairftaat gsleid dat de soolaiisten ilob bereid hebben var klaard m het Kabinet te treden Alles moet binnen den kortst mogelijken tijd zijn uitverkocht De uitverkoop begint DONDERDAG a s Entree vriiü Entree vrij I I I I I II lil I I i I i i I V Finale Uitverlcoop Jn de treA tuaschen Soissoos en Reinia doren de Duitsdbe miceasen voort terwtfl bet aantel cevancraeti reeda tot 26 000 ge tecen ia Tusaohen beide eeratflresoemde plaateen n nu de aan de apoorl n in het Vealedal gel$viea plaateen Braisne en Fismea vermeesterd terwyi de Veale overgetrokfcan werd Ook op de flanken van dit geTechtaralc begint zich de druk der Duit eheni te doen geroeleitt niettegenstaande teeniellende Franactie en Engelache reserves Eooalfl het Duitscfae bericht meldt laafde de Duitadhere er p den rechtervleugel in na het afslaan van een Fran Bchen tegMiaaRval om Temy Somy en de ÜÊogUn ten N O van SoiBsona te ver meeineren terwijl na harden atrtid Ook den tegenstand der Franschen op de hoogvlakte van Condé gebroken werd zoodat dit fort den Duitschcrs in handen vjel Ook Vr rny en Uiaiy dorpjes in dezen lector gelegen werdea ffenomen Eveneoifl houdt op den vleugel bU Reims de opmarsch aan in deze streek werd o a het dorp Courcy veroverd Ala de stHid op deze wijze wordt voortgezet zuUen ook S o i e on en Reims onhoudbaar worden en inderdaad doet bet Fransehe legerberidit jM Sa oitlmtMia dat mat die mogalUkbeid moet worden reiening gehouden Zoo leien we in t laatste Farijache comntuninuü dat de Blag aan den linker Franschen vleugel a in de streek van Soiseons een buiten gewoon verwoed karakter heeft aangeno men Na een hardDeackig verxet en straat gevechten die verecheiden uren de kraditaontplooiing der Duilachers hebben tegengeftiouden hebbm de Fransehe troepen de tad ontruimd waarvan ze de weetelifke uitgangen bezat houden Terwijl verder wordt gezegd Aan den rechteriiant z n de troepen die Reims dekken acbter het kanaal vAn de Aiene teruggetrokken ten N W van de atad De strijd duurt intusschen voort en heb gaat er voor de geallieerden om hun front te laten buigen zij het ook ten koste van groot terrein verlies daar een doorbraak noodlottig Is Wel moeten z echter vernurt ztjn door de hoidige operaties dat het den DuitBchera mogeHfk ia in zoo korten tijd een zoo breeden terrelnatrooik met tocls auzieniyke terreinhindemlssen te ver meestareal Het verder verloop van den tröd biedt inmiddels versohillende moge lUkheden Aan Entente zijde rl ii men in dei huidige operaties een Duitsdie poging Da wlliiglng dor wat o da aarlagzw i M l balaatluga Hot bewtuur vsn de Veretmti ug van Nedcrluidsche erkgcivers heeft sieh mat Ml iwireH lol de Het boMtuur scbrijft te begrijpen dat de mmiflter van FinanolAn die seU meermalen Verklaard heeft groote bezwaren tegen varItooglng der Uorkigawlnatbelaattog te bebbbn Jcohta door den nood gedroogao tot iijn voorstel is getcomm doch het blijft W tooh zear bedenkelijk achten dat aonJor voldoende kennis van den invloed dar boiaaaode heffing op de verschUtenda takken tran bedrijf nu reed wordt voorgeateld opnieuw een zoo belangrijk gedeelte aan het inkomen van de industrie te onttrekken Ook Is In de praotijk herbaatdelIJk gableken dat de redactie van veraiabilleade bepailngen der wet tot onbiUijke beallaHlngen heeft gevoerd Tot bet aanbrangen van do zoo hooguoodkge verbetmringen an de opheffing dor beataaoda onblllljkbadoa beëtaat thans een ongezoohte gelegjoobeld BIJ het adreii is gevoegd een nota mt opiMflrkingt o betreffende in de praotijk ga bleki n onbUliJkbeden Deze opmerkingen hebben betrekkbu op 1 De vasiaieillng van de vermeerataiac van ht inkomen of de winst Maar hij wlat het niet waebtts er dus niet op beschouwde den ondnrtfang waar alin raaende hartMoobt bem beeodreef ala een stljgHog naar den top des leveoa Moer dan ooit wlUe hIJ werken aooala nooit te vorent en nooit had bU so wal nlg w ioo sleoht kuniMa werifM Steeds warkle bij En blJ warkte ot zlJ bij bem wna o nlei In baar tafanwoordtgheid werd zijn boa Ma galakluai eobtor valkonwB tol marteUoc Want dMi kou hij zijn dook niet aanslen tmu moemt op het door vroowealieUe gebaal onbeschreven blad zijner kunatenaamial haar beeld scbllderen steeds weer btW beeld met at de klauran Ijn faataalOi m H zijn geheele kunat Wanneer zij van baa mc Mld hat atelier verlaten had en tj allean teruf keerde dan gewoelde hfj baar a re c beid als bet idnde aller dingen zijn anders zo AUefde eenzaamheid als Iels hulveringw h daa begrwp bij nlal dat hu n roeger had kunnen verdragen In zulk een gvsnoedstoesland flng hij dan voor zgn doek staan Had Oourtlen reedi vnegnr b dj kunst bet hoogatc willen berdken nn etsohte hij nog een toeaaadng van desa lüteffste InepaiuUng dus leU no onmogelijkera Zijn werk moeat geiljlnmafdlg aan zijn Sefde sljn sn zijn UeUe var soheen hein als godheid Zich dwingend m werken hij die zloh in vroegere dagan moeat dfrlagen tot nwtnl takla bij de nlnnlaa lol bat wedanlaa dar faMelde ftovw V r i varralfA De Gletschervrouw Naar bat Daltoah via BICmABD VOtZ met anterliftlk bereikt deer S ir SUL niK VAN ROB8ÜU ladnk vidMiw T Oy knnt hel aohilderen 1 JEü Qt daciht onder het vallen van dra nevel aan u Ik daoht steeds aan ui Aaa D en aan mijn werk Ik kon u nielmeer chelden van mijn werk dua van mij leven q mijn werk niet meer van u dbs van mijn letveo JJeveliiig 1 Ik zal verder vertalleo Op dlenue ftïschtlgen morgen waarop het geen dag JWe worden waande ik u veilig en geborgen In urw hut alle goede gieesten IJ dwkt Ik dankte omdat ik mij inbeeldde noem mij een nar dat gij op Zekeren sohoooen dag naar boven tot i j zoudt klimmenl Olj moest tot mjij klimniGn Want ik ou niet tot u beneden IJl gokMnen noolt nlmmarl Gij gilm Jcht en denkt Hij zou zijn giekomenl o wei spoedigil Nooit ninanerl Je Ü ® o jiwftrte Jij bobt met een hoofd even onbeweeglijk ale Engadlner graniet Wel is www mijn hartje heb je nlt mijn hart en ding gemaakt dat Je In de hand baiidt Dfliondankfl sou tk tUet zijn ge iM afo 0 0 u 0 M STOLWIJK o E Telefoonkantoorliouder Oproeping BUROEMeESTER en WETHOUDERS van OLWMK roepen op om zoo spoedig doeniyk In functie ie treden e n 1917 34 Tï l rfooril anloophouclmi op een salArla van f 178 De uren zUn ala volgt 8 10 12 1 2 3 i en 6 Schrllteiyke aanmelding adres Burgemeester WET HMMSOH BLOUSENHUIt KLEIWEa 31 aOUDA ITEEilS yBOtlUOU EEN 2EER MOOIE COLLECTIE BLOUSES COSTUUMS PEIBNOIRS en COSTUUM ROKKEN taomi da niauwata modallan H0E11EN vMr Dimas an Jonga Maltjas m so PA88JILON TER BESOHIKKIMQ m t m imniw a Afltveiioji Yaii Boter II IIII I li l Onderfiateeknnde bericht hiermede dat b van af heden namens DE BOTERVËREENIOINO de Boter in ontvangBtaal acmen tegen de door den Uiniater vaa LADdbanffvaitgeitaUtS op de onderstaande plaatsen en aren a Maamdaa Mauinciaa Ofciwlaaai 1Mio nacla0 te OUOEWATER op de Uarkt t9B h a 8 11 in t Oafé van J J HAaOORT te POI SBROEKERDAM namidd tusKjhen 12 2 mir bij O DE V09 I te OKOdT AMMCRS tnssohetf HH r btf JÉJ vooRapüu te SCHOONHOVEN tnsschen 8 11 nar bg P BOBJF te STOLWnK namidd tnnebeli 5 8 nar bg Wii J ZUIDEÏIVUET Donil rclaa te BEIERSCHE gem StolwHk tnsschen 8 10 ddr bï W BAAS O n la rd 0 U BERKENWOUDE tassehan ll t nar bg WESTBROEK Oafé Vrtldaa te BERQAMBACHT ZartardaMM VUBT fltMnV HaaalraelhO tnssohen 8 10 nnr btf P YAS fiuU In h t beUa £ ran Heeren prodnoaQtea worden dese dringend aan rad e ftl da door lun gopcodoaaacda Boter ia to lavaran 1921 M L DE IXNBEN Dz ffargambacht r 1866 33 o NoMrli J KOEMaa M HaastrMM ui op fociiloAB ia JUNI laia d morSttDt tfl ID uren nieuwe tï l in het Koffiekuli a d n Heer K JAAPIE8 Ie Haa p alit yERMOMTCNi H0tOrasaowras ras oai r r 23 Hectaren Land lelegen in Roaantfaal en Silalrawaard Is HAASTRECHT Behooranda by de bouwmanawonipl Nooit 0 d oht geteekend A 45 ia Roaend d eifaadom van dan Heer J L VAt EURiJGouda bewoond door den Heer J OSKANq tefcaover Se Aeraeenltt Hekendorp Ia 20 peroaeMn an bij omblnatlia Te bMiichtifea Me Dd en Dinidal 10 en 11 Juni Nadere lalicbiioAen eeft Notarii KOEMAN Toornocmd 1918 31 I INSCHRIJVINQ van nieuwe Leef lingen WOENSDAG JUNI en ZATERDAG 8 JUNI DES IMMIDDA88 VAN 2 4 UUR In hat Seheelgaliouw De Direotenr Da S S HOOGSTRA Meii ideloflll Ooedkoopsie en soliedste adres voor Meubelen eie Talala KaaUa Bofiettas Stoelaa aiat leer m plltoa Vearaa badstallaa Wollaa aafatlMekeu ThMUfala aplatala aaklilarllaa a aa ea a a Speelaal arfree vaar JaaSelvi ae l WfreiahealBBaaia 20 OUT UN illiRmirM illnUillMf llcU Mevrouw BËRöMAN VERLOSKUNDIGE apraakmu 11 4 aW PtiaaoaManUUIT M CIMaaara 1015 aaa aaaa da4 s n r oi Abonneert U op dit Blid o a D N 5 3 te AMSTERDAM m CP CD 2 CM EM tóCMCVA43CM ERM DE PELIKAAN GOUDA 1 l I uiTSToonen verven em CHEMISCH nËlhlCEM VAM l ALLE JOORTfcM tlAMES EN HEEHENULhEDIMC Adverteert n dit Stad I FNERGEEIV Energtevanner VDorJJ BAeroOi Zmwmtakkmmïkrsitaieaéea i ii i I iUfKNHBM M 1510 45 GOMCHE COdAJVT BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN iNoizoNoaN imninniuNaaNi t t nasla ua aou imi aai Op da naiTatlia M kaaaa t JKS iVeai VERSCHIJNT DAGELUKS ABOmaWBNTBnijai t kwaitaal U par iraek 1 eaat aiat ZoaéafriMal yat ka lla 1 ƒ 1 15 far mak IT eaai ara waar de bnwtxiic par loopw faaêhMi Fmnia p pait par kwartaal thtl laet ioDdapblad ItM 1 DQ ooBtran tol aai daa prïa Oraata latten ia riadaa oidaa jarakaad aar iliataii aita AdnataMila kaaaaa rnnlaa tawwsadaa daal dalana AdmtmtlabimMiz aa aaM Aaaataa AtaBnaalBtsB wonka dafaltjka aai noauD aaa aaa bunaai MABKT 11 OOUDA bQ aaaa acanfeaa den boaUianrU aa da pa tkaatoraft ADTIBTaKniFIUni mt Gouda m eiatrakan bahooTanda lot taa bawrtfaiai 1 5 ncala OM alka rapl maar f t5 Tan Inltan Goiida aa dan Maortkrta i 1 5 raiala fS M alta mal mav ftM AdntaatOa na pohUaka vannikamtfeaitaa 1 aaat p raeal Bureau I MARKT 31 GOUDAa klinken deae barichtan niet integendeel schijnen voor het oog nbHk de boUJewikl hun macht wal te kunnen handhaven terwijl van de z de der gaalllearden uUi aan streven bestaat tot toenadering Ook ia er sprake van ondaHiandellngen met Oeknu jina en besprekingen over de zelfstandig beid van Transkaukaslë Wat er waar ii vfaii den strijd in d i Oeral weten we even min ala wat t verwacbtan 1 van fe al of niet interventie van Japan in Oost Azlë Het schijnt dat men t er neg met over eena Is ouder de bondgenooten Foch s reserves van andere bedreigde pim tfm weg te halen teneinde dan daar met name by Amiena a n alag te slaan De geallieenien willen daar niet aan De vraag is echter of een zoo foracdie aanval het ingrij en van aanzienlijke reserves het Dulteche bericht meldde reeds de aankomat van vijandelUke reserve troepen niet gebiedend maakt roet het oog op dt bedreigiiw van Parus Trouwens het is bezwaar Iglc uit te maken of de Duitschers nu zjj eenmaal dit niet verwachte aanvaUvak gekozen hebben indtrdaad niet vooninnens zijn 6ók hier verder door te zetten tioe zéér de veronderstelling dat het thana een afleidende actie geldt waarsohtinlijk moet heeten Wij zün imonera paa aan bftt begin van deze worsteling zoo wordt toch verzekerd T Voorta zij over de gevechten nog ver meld dat in de streek van Montdidier de Aanerikanen een voordeel hefeben behaald door de verovering van het dorp Cantigny dat ruim vyf kilometer van genoemde stad gelegen is terwUl Ü zidi tevens in t bezit stelden van het aaiUant aldaar Ten Zuidwesten van Vperen konden de Engelschen en Franschen verder door een tegenaanval bun Unies bij bet meer van I ickebu ob waar de Ihjftsohers binnenjg edrongen waren herstellen Naar aanleiding van de opening van den Deenachen Rijksdag legde de Koning nadruk op het besluit der regeering een atrenge neutraliteitspolitiek te handhaven Verder heeft de koning er nog aan herinnerd dat de Rijksdag voor het eerst na do Deenaehe grondwetalieniening bijeenkomt waarin aan mannen en vrouwen gelüke rechten werden toegekend Hy wees op de toenemende samenwericing der drie Noorache rijken en repte van de betrekkingen tot IJsland waaromtrent hy hoopt dat de twistpunten uit den weg zulten worden geruimd Wat er in Rusland eigenlijk gebeurt ie allenninat duidelijk en aan de berichtgeving hapert nog al een en ander Wat vandaag van de eene itfde vermeM wordt wordt morden weer tegengesproken Nu eens geldt het een mogeiyk herstel van den monarchistischen staatevorm dan weer zUn het geruchten over hongersnood oproer afacheidingabewegingen e d Waarjchönlyk BIUfaD OOBIXMMNIEUWS l ranaportsohlp getorpe e e e r d Een tranii ortoehlp der ipeatUeenUn werd in de MiddelUuwbehe Zee door een duik boot tot zinken gebradbt Luohtaanval op Duraiio Bij etm loohtaanval dw Engejsoben DtirazBo Is een torpedoboot door eeobom getroffen en geconken Ook is er brand waarj nomnn bij het Ooatenrijksdie vlle gerstatlKHi H iiice dagen De aarteUaaebop van Keulen heeft door bmtilddeling van het Vattoaan aaa de Britsoho regeering verzocht de stad tij ifow de Coifms Cbrlstl proceAile niet te bonib rdeeren De fkig adie re eering heeft hierin toegnstetnd vftu verschilUmdtf profemcren blijkt een aanmerkelijke achteruitgang van het geboorteoijter dat tusaohen 1377 en 11 18 bijna k t op do h terugliep BoventUea is de kindersterfte ontzettend toegenooiBUi Voor kindaren J Miger dan Aén Jau be draagt dit een derde deel voor klndena tot en met vijftien Jaar de b t van dai gelieeJe aterfte Van de bulten eohtritjke kinderen aterft 7 8 deei voor het einda vas bet vijftiende lavenajaar 3 B bierva reedi in het eerste levenajaar Dit betee kent dua een onnoodtgo belasting van de staat waarvoor nimmer tegoqpreetatie ge ieverd wordt De sprekers wezen op da noodzakelijkheid vooral thana de kinden sterfte zooveel nK lljk te l eatrijdeil op dat de vreeaelljke leeOiteD die door dëq oorlog zijn ontstaan ktmnen worden aan gevuld Hoatan knrkaa Het gebrek aan kurk h erliiDnltai4i land toe geleld dat bordpapier en ande re atof on ter vervanging van kurken voor fleasohen werden gebezigd Een Ber lljnaehe ondernemliig brengt tttans bou ten tnirken op de markt die schijnen ta voldoen Ala srondstof dient het hout van berken elzen linden en populieren waar bij door een bijzonders bewerking de vei rkraebt van bet hout wwdt verboofd ülSShMLANU SNOaLANa De Entente en Roemenie Ijord Cecil heeft In bet Lagerhuis verklaard dM de vrede van Boekarut niet door de Entente wordt kend dat deze een totale revisie der voorwaarden zal eischon tevens wordt geprotesteerd te i do Bieuhafng der Europeeadie Donancoinmissio Brood an gezondheid De Times aohrijft dat van bevoegde zijde is verklaaa dat de sleohtere boedaniglicM van bet brood In het algemeen goen nadeellgea Invloed heeft op de volkago £ondheid De voorraden zijn thans voldoende osn de oonunissie voor de tarwe voorziening In staat te stellen te veHclaron dat de bnxM roorzlenlng tot denvcd genden oogst is versierd De oofpstvooruitxiohten zijn hoopvol Do stand dar bsvolklngi Te HUneben ia een emferentie gehouden over het behouden en uitbreiden dier DuKeohe volkakraobt Uit de lezing en Een Ijudendort week Van 1 tot li Junt wordt in Dultsdaaod eeu Jjudendotff week g Kiudeu om geUen is te aamelen voor tmdereteuning der lit den oorlog verminklfi strijders Overal In het rijk zullen inaamellngen iangs de hulzm worden gsliouden Voorzarfsmaatrafeleo De Beieraohe Kamer van Afgevaardigd den nam een motie aan trekkende om evontueele oorlogpaohadolooBsteUtng In ds ew te plaats te doen strekken voorateutf aan oorfogpinvajiden en voor oordoiNvoorzorgamaatregelen een groodslag j die beantwoordt aan de tegemwoordife atandi hedeo OOmmUK KOKOAKUB Qeen t oegauf voor vraa delingen Een telegram van den draacUoosen llcblinpBdlenst te Parijs geeft een bedobt uit Stookbotm weer volgens hetwelk ten gevolge van ernstige ongeregeldheden in versohlilende detden van Oosteoryk Hongarije vreMndeliogeu daar niet binnen mogen In Laybach en Oraa zijn ernstige onluaten ultgebnAen Nadere borlobten melden dat te Praag bfj de laatste troebeien ongeveer 3000 slaohtoffen zljoge vnllen Fauillttfon hooren kon je mij nioL Onmogelijkt Ik uh op die afgriJBeiijke plaats veel te ver van je verwijderd Oninofpelijk kon ik je hooren Hetwaa louter waanzin En toch boorde ik Je en moest je antwoordtfi Ik komt moeat Je tegemoet ijlen in nevel en Daofatl Zij riep Iq den doodl Ik gfng en ging Beter asegd Ik tsHtte als een blinde voor mij uit voe je voor voetje rt aaraan daofat Je oodertoaschenf Aan mijn scbiltferij dat ik ze nu toch niet zou kunnen rottoden En toch g ng je vooruit voetje voor vbetjeP Omdat Je mij in Je hart boorde roopenj f ng je voorwaarts Waai alleoa In je hart kan je mij hebben boeren roepon En je riep voI 8lvo Sivol Ik werd er bijna door verbijaterdl i Uit liefde voor mij uit verlangMi naar mij uit aD0 t voor mijt ik moeet komen 1 Nu jubelde de vrouw En Ja kwamt Eensklaps boorde ik ateon vlak bij mij Het waa reine wasaxia Het was het wondert Je loeftr Ik leef en je hebt me Kef Zc het nujl Ja moet het mij stoeda ven zeggen I Ik heb Je llelj En je hadt mij reeds Hel deetljdB in Rome hadt mtj dadelijk Mef reaèi bet eerste oogenblik Zeg het st heil DadeiIJk reeds bet eerste ooffenblik had tk je lief Maar Je meende dal Je leM haat was Ik wil het van Je hooren steeds weer I CMidde dwaze vrouw I Ik bield mtjn zlniu4ooze liefde voor atnnsloosen baat JIJ kaïd Jij Jongen jij Aob Jij mijn g efdo mijn Heiland en Ood ZwlJsl Je hebt mij g ascbap at Ik ben Je Bchepsell Qod en si epsel bebooren Uj elkaar Dat weet Je immen P Ik behoor je toe IQeta kan ooa 8ohe4d t ndets het aohepsel aan zijn Ood ontrukken I En zij kuate hem alaof zij de gletsidiarvrouw der Ualojasage waa en zich in al baar zegievlerende schoonheid uit een lichtende golf van de Ijsaee bad opgeheven m den man dien zlJ wacditte mat haar wulvenden iMvelsluler te wenken hem in baar zwart wolkenkleed te veratrikken eb van zijn lippen zijn hartabloed te drinken Met groote oogen keken de dieren dar wlMemis naar het mensdtenpaar dat inden Alpentuin de mensehen verfst i aangeen iKwdlot dacht het was eU tot noodlot gewoiden xn Het nieuwe leven ovarvetdlgde Coarttan De oauh voor w4en de HeCds tot de vroDW dit meest meoachelljke voor den man niet roo bestaan glnf ooder inden hartstocht voor de vrouw dM niet zijn natnnr had niet ziel van slja sM waaAls de golven van aan orkaan sloegen de waarwotdlngen over bem aoodatook hij aleobta door een wonder gerad kou worden komen Eerder zou ik naar ziel en Hohaam omgekomen i omgekomen door verlangen Het hieJ nleta je moest den wfg gaan oveT een gnl aan mijn hart I Hem diep in de oogen ziende zelde Josette GIJ kwaaiDt mij tegnnoet Vertel verder hoe hot kwami Het werd middag on bleef cht Werken kon ik niet Den nevel ingaan ook niet Due wachtte ik niet op je De wist 4ieden komt zij nieti Ik waiohtte op den wind op den etorro die In den nevel varen hora zweepen uiteenmkken en verjagen zou Dat wilde ik zien bestudetwn Ik kan het niet dikwijla genoeg zien nnet nauwkeurig genoeg beatudoeron oin het te kunnen weergeven Dat weel je 1 Ik weet hot Verder I En ik wachtte Daar 0ebeuide mij iets wonderlijks Eensklape overviel mij een beklemdheid alsof d zwarte zware nevel zloh op mijn ziel legde alsof de giotecbervrouw zldi over m j heen boog Ik keu geen adMQ halen Van mliiuul tot mhwmt nam mijn angst toe Hetwaa mij ajsof wat mij het liefste en beets is zich in doocksgevaar bevond mijn leven in doodi vaarl Nu waa mijn leven mijn werki en waart mijn leren Hij zweeg om haar te knseen Zij drong hem achter veider te apreken Wat gebeurde toen P Eenaklapa hoorde ik js roepen Door den nevel hoorde ik ja eima zoo duidelijk alsof je naast mij etond Je riep mijn naam Bteeda weer mijn naam Ik riep SivOa Slvo 8lvo Haar 1