Goudsche Courant, zaterdag 1 juni 1918

DROGIST WUDSTRAAT 28 initmpp Hét Boütour y den PoMertiÉEKËNWOUDE nuaJct bdmd d t de verhoring v n w e landeraen on Weatboezemkade zSl plaats hebben op ZAnUIDAO JUNI a das woonnMcMias lO uu nieuwe tgd in het Caf van de Wed D DE BRUI JU alhier Tevens eal dan in peroeel n wo den verhnnrd bet gewas in don Boezem van dien polder Hei Bestonr voornoemd O M DE JONG Voorsiitter M O MOLENAAR Secretaris Berkenwonde 1 Jnid 1918 1971 25 Re4aotiei Telef Intero 545 f Limonade essences f 0 eo p p flaeen voldoende voor 1 üeacb Liinonade sipoo i Aanbevelend K ESSEBOOM 19 4 IS nwtMn H 8 aOUWMfEtTER Z u0 atpaat 79 Wanneer w4 op Ie kaart den opumraoh der DKütSchers vodgeoi daa zleo we hue uu de Mame bereikt ia zlj luer thauat iu t verder voorl ingea doch da baala vou de Jiep daorgpelagen wig trachten te verbreeden löjereerst ia den hoek NoyonSoistiooa waar de Duftechers oindanks hevigen tegtiostand d fXdroiigea uafer hft woud van Üartepont ea de hoogtea tea oofiten vaa MauUiwiaus TomeiU twee plaats leö gelegen in do Iijn van Noyon zulde lijk naar de Atene getrokken liinüddelfl preekt het Franaohe communiqué over te deeer plaatse algeelagön aauvallen waarijij de y mA ten noiordea der gienoa ufie plaatej e zou zijn terug geworpen Ook meldt dit conipiuniqué dat Fraiwöfce tegenaajwaJlea de aanvankeüj ke vorderlii en dier Iniltacher in liet gebied vaa de Ourcq © en zgatroon ie van de Marne dloor de herovering van ver flCibillend gehuchten konden te niet doen Vorder zuidelijk vermeeöterden de DuitIftohn de üoogien van Faasy en Courcliiutps geiegen bi de lijn La Ferle ChateauThierry van welke laafete püaaw aan do U rne de Franachea het gr otetc atadedeel d het deel op den recfeterUarneoevw inoeaten prljagovenv Het Dnttsi bei4 dit iaeldt overigene dat aaaj do Marne de toeetand onveranderd ia Ten N Ü van VerneHil aan de Marne Beer oostelijk ea ter weeirsïiijden van de Ardre om zijatroompje zuidelijk vao de Vesle was het Initiatief aan de FraoB en die hier hevige tegwiaanvallen dteden eohier zonder Buoces volgens het Berlijnflohe bericht dat wederom rael ng maakt van grooten krljgebuit den DUi tBchere In handen gevallen Rond Reims la de toeatand weinig verinderd al worA de InsluWng geleidelijk aan nauwer nu de Duitacfaers ten oosten van de atad ook de vijaodolijke loopgraven bij 8t Leonard vermeesierden In het fort Pompelle konden ïlj eohter slecht tijdflijk doordx4ne eii Schijnt dus gezien het vorenstaande wel vertraging In het Duitsohe oÖeoelef tnerkbsar de optnarech ia tooh nog niet tot staan gekomen Ueel belangrijk Is het durbij trouwens Feuilleton r De GletschervroU üankomende VERKOOPSTERS gevraagd m u JUnU ETIHISSMEIinilll Winter Haloja 1 EensktefM was hij er n één nacht een Kotrterwarmen zoroenswoelen dag b j suliMden zuidenwind ï mlddage begon hel In stroomen te Wfiwnen Grauwe wolken bingen rondom Alpen Ze schenen verdwenen wegge ODkw te zIJQ Eensklaps veranderde d Jird Hii kwam aanbrulsen uit hel Noorden sneed ijzig in den adem van den kieniwittd en tn een oogenbllk verandera Q de regenstroomen in sneeuwval Nu scheen het alsol de in navel ge He Mftlojarouzen hun witte hooiden ïudden en in de kloven op den pos 9 de woningen der mensohen hun Udb J ien bat deden neerruLaoben alsof xij diepten met eeuwigwt winter wildui Idekken a het leven der aarde wilden graven Daarna g de wind liggen en pleohilCe stUte ontstond Bet geleok eenhoog waartfj de godheid lelt aaa hetal r stood X e n rdaIeod VerliaDilstoffen Mi 1972 It Fa WeQer A Hoafhamer APOTHEEK OOUWE ISS TEL 37 Diimiili tiKMi nm mm vog uict iKilimdt I eb en twee vloeddeureD van de schut I ir irii IH i hi t l w w lrtrMd 1 I ini te Zoaborg Raming f lO OOO liiulu TOi al liiJsirijd Laagste inaohrijver waf de heer W i A VertraggBn alhier voor f 13 800 BTADSNIKUWB BBBXaNWOin OOODA 1 Juni 19ia Pa Oaawaatallika lakoautaakalartlact voor 1918 In de gisteren gehouden bealotei ittiag van den gemeenteraad is het kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor den dienj 1918 behandeld en vastgesteld Wg igu in stakt daaromtrent d volgende bijaonderheden mede te deo len Het bedrag dat in 1918 aan belasting moet worden opgebracht iaf 264 325 of 60 000 meer dan in 1917 Dit meerdere vindt voor j aQn oorzaak in de in den loop van dit jaar toege kende salariseu looosverhooginget en toeslagen De vermeerdering van belasting opbrengst is echter geenszins onrust barend want tegenover dit meerder bedrag staat een beduidende toeneminï van het geeohat inkomen met f 986 209 waardoor dit inkomen thans bedraagt f 8 063 326 Van dit bedrag ia belast baar f6 484 600 of f 796 600 meer ds in 1917 Volgens het tarief van 1917 zoè de belastingopbrengst van hot belaste baar inkomen van thans ego f 219 S07 hetgeen een meerdere opbrengst va f 83667 aanwgat Dit bedrag is echter siet voldoende zoodat het heffingwperoentage iets hooger worden moet Werd het vermenigvaldigingscgfor voor 1917 bepaald op 1 03 voor 1918 moetdit worden 1 16 zoodat het heffings percentage voor 1918 zal bedragen vooAde laagste aanslagen 3 X 1 16 of 3 4 en voor de hoogste aanslagen he4maximum van de progres ie4 40X l lpof 6 06 Al geeft dit percentage geen rede $ tot vreugde oiltQ verbooging toch gcellt een verzwaring van ieders lasten di van rykswege toch al niet gering worden opgelegd toch mag het redel geven tot tevredenheid Immers i i de jaren 1912 en 1913 was het vevmenigvuldigiugsoijfer reap 1 20 en l lf en bedroeg het hefüugspurceutage dua resp van 8 60 6 28envan8 61 5 144 zoadat 1918 daar nog heel wat benedep binft Het aantal aangeslagenon ia vooi 1918 vermeerderd met 6 en bedraa glthans 4777 Wanneer wg eenige grepen doen uit de belastingjaren van 1900 tot hedai dan blgkt daaruit dat de welstand detr bevolking in het algemeen aeer is toegenomen Het geaohat inkomen par inwoner bedroeg tooh in 1900 f 129 in 1906 f 141 in 1910 f 163 iti 1914 f 192 in 1917f 270 en voi 1918 bedraagt het zelfa f304 De onderstelling is eohter zeker nidt gewaagd dat het geschat inkomen ep het belastbaar inkomen niet zoo enilep biy ven toenemen als in het afgeloopep jaar het geval was zoodat in de komende jaren bg een blgvende atyging der gemeentelijke uitgaven de tasten ongotwgfeld zwaarder zullen worden Ëen voorzichtig financieel beleidbigft dus aeer aanbevolen j StaaacomlU donda Het Oomité tot Staan aan Koodlydendan door de Mobilisatie alhier verleent op 1 Juni steun aan 34 g linnen In de op Vrydag gehouden verga derins ren Stemgerechtigde ingelandea van aen polder Berkenwoade word vMtgesteld de rekening van 1917 en wal in ontvangat op f 25662 89 en in uitgaaf op f 21963 19 alaoo slnitende m t een batig aaldo van 8600 701 De begrooting voor 1918 werd vaitgeateld op een ontvagat van f 8159 01 en oen uitgaaf van f8169 01 meteen oDvoorsiene uitgaaf van f 1136 48 Besloten werd de lasten voor den polder wederom ala het vorige jaar te haffan van f 4 per H A Bg een daarna gehouden verkieising voor een vooreitter voor de polder word herkoien de beer O U de Jong HAASmUSOHT eiympra Naar men ont mededeelt sal de gymuaatiekvereeniging Olympia ook dezen son er evenals vorige jaren onderlinge wedstryden houden Ter herdenking van het 20 jarig bestaan der vereeniging zal getracht worden een groote Oitvoering te geven in Concordia HEKENDOBP De heer Q C van Vliet lid vaa het bestuur van de polder GrootHukendorp heeft ala zoodanig ontslag genomen scaooimovBN Tot ArrondissementsSohoolopiiener in het arrondissement Schoonhoven is benoemd Mr C W van Ommeren te Heusden UABETBEBJCHTEN OraaaitaTaUiag lErwRKKEHK a i I ISEL 3l Md oiJp Tiiiiiljouwveiliniï Ntcuwerkork a d IJkcI en Omstrekon Engf komioraiiK H I 16 111 dllo o wt I 11 14 kleine liaUe dCo 6 40 ll SO pw 100 Mok I 6 it pc r 100 K 0 Mownkool I 7 90 10 dllo 2o rl t 9 iO niO sla Melk J O 70 140 2o r O com pOr 100 spniülo 1 11 10 potiMuiii l 32 pqen f t i S0 42 perlOo K G I 5 ll aO raljarbct 9 40 10 80 pvt 100 tjoq slarnprinsoseelmonen t 29 p ir 100 ka felbgrtüiscii Weerbericht Hoogste barometerstand 774 2 te VJtssingen Laagate barometetstand 760 t Oost Doitschland Verwachting Zwakke tot matige noordoosteiyke tot noordwesteiyke wind licht tot hallbewolkt waarschgnlgk droog weer mogelgk nachtvorst iets warmer overdag Zee an maan Zonsopgang 4 uur 47 min Zonsondergang 9 uur 7 min Rgwiellantaarns aansteken 10 7 avond 1 66 nacht Rgtniglantaarns aansteken 10 7 avoud 1 55 nacht Viatste kwartier 2 Juni QOl BA fiEBOKEN 80 Mei Ida laila d v C Dlkhooll en A Tolliooni PNDBRTHOIJIVD F Verkerk en A O Ditljt J J de KorEe on J M Stcon iiikil S l lotos on 1 Ml HolthuljBOii P 1 van Duurcn en G J de long OVEllliEDEN 81 Mei Rljkie Broiiwot gi II met 7 Steenbeek 30 i STOLW UK aBBOBBN Dirk Jiartlniu a v D VoiA en K Verbiu Tennis HsnMk s v O vaa Dsm en A A Aokar ONIIEBTBOIIWD Aarl Adrlanus Cormhe Kod £ van Ammeretod en Qerriglo Kool BUB6BRUJKE STAND VolkS aat1laakaa Qednrende de maand Mei 1918 werden in de Volksgaarkeuken verkochtl In de Zaal 6694 FortiSn Afgehaalfi 681 Porüëu Te Zamen 7176 MallataUhila ADVEBTBNTISN Scheepvaartbawaging doer 4 1legataluis gedpruode de maand Mei 1918 Schepen 1569 inhoud 181168 il Stoomschepen 668 inhoud 4681 U Totaal vaartuigen 2122 totaidinhoud 176468 M en een houtvldtuitmakende 3 koppels VlearlMwHi Eeuige dagen geleden plaatsen wy een bericht over hot verbod van het bakken van plaatbrood wegens gebrek aan olie Deze nieuwe maatregel gaat in oj Dinsdag 4 Juni a a Vaoaf dien datum moet iedereen zioh das ver noegao met het minder smakelgke vloerbrood Wlalrl dars4ap t Met 1 Juni wordt de 2e luit U deStoppelaar van het depot der Ie inf brigade te Aasen overgeplaatat bg hat wieirgdersdepot alhier AaBbastadlns Aan het gebouw van het Prov Beataur van Noord Holland werd aanbesteed Volgena het uitnemen herttellen en wMor inhangen van twee kncnp Nin vooiuir aNTSKtK miiiuiiinNinitiriH 1 EfN nueHTvmu mkuumie OPWUK UIT HET DeREIMUK iiEriESiisneiE im eei ur OerkomiKha caricatuur leckoDintflB 3 lii iiüiiilsiiiiiiistBrnnnrf § LACHEN I LACHEN I 4 D Iroote kl iir gfilm laotaÉieÉoipred D mMiwMInfl uH êm vmrtmii Hoo at ipaaaand eaa tioiw l drani Deie acioe ii ge p Id door den beroemdpn BLONDHIN dl duli di over een etpaanwi drfid de Nie ini over tUk TOT SLOT 1974 40 Max als Amataur Fotogniaf Een klucht apceld door Max Linokr V Mf Mtuitfai iMRlnaM dt vooratollingM M 8 uur bthalva ZatvtfH mi Zmdap Noceris N F CAMBIER VAN NOOTËN te GOUDA zei op MAANDAG 10 JUNI 191S dM Toadfl 7 nvi Ia hotel Ds Zalm d Markt aldeu pabUeh rerlio peii dp volcende te Gouda le fln aapOM md BAmImmrii cd wel No I Een zeer loUde modero Heerenhuls met ERF en TUIN a d Weilheven no 19 met afzonderlijken kantoorintang a d Peperitraat groot 4 Aren bevattende beoedenvoockamer en tuile blnaenterrc eetkamer preekkamer kantoor keuken en kelder ea boven 4 kamen badkamer en zolder met dlenitbodenkamer Het pand verkeert in zeer goeden ttaat van onderhoud heeft overal geichilderde plafondi en gangen ii geheel van eleciriiche lict lgeleiingen voorzien en in eigen gebruik No 2 Een goed onderhouden IMfoonhuls cn BRP naait het vongeno 18 Niet verhutfrd No 3 Een dito Woonhuis met ERF en TUIN a d Bleekeriingel no 20 Verliuufd tot 1 November a voor f26S per Jaarl Noa 3 5 Drfe dito Woonhulaeen met 2 afz BOVENWONINGEN ERVEN en GROND a d PMrttraal not 68 70 72 eaKuipentraai ooi en 4 Verhuurd no 68 per 3 mnd voor f 37 50 no 70 per mnd voor f 13 75 noe 72 2 es 4 reapaclieveli k per week voor f3 f8 80 en f 1 30 No 6 B o dito IMfoonhuls en ERF a d Ku entraat no 6 Per mnd verhuurd voor f7 No 7 Een dito IMfoonhuls en ERF a d Ruiperatraat no 10 Per week verhuurd voor f2 62 No 8 Een percnel Bouvirterreln naatt bet vorige perceel Noa 9 11 Twee Woonhuizen met 1 afz BOVENWONING WOONHUISJE daarachter ERVEN en GROND a d Kaiper traat 14 16 18 en 20 Per week verhuurd no 14 voor f2 75 no 16 voor f2 30 no 18 voor f 1 én no 20 voor f3 20 D perc ziio te bezichtigen en wel no 1 6 8 en 10 Juni a i van 2 tot 4 uur op vertoon van toegangat ewi i te verkrijgen tea kantore van gezegden notatii de overige perc de laatate 3 werkdagen voor en op den verkoopdag vao 10 12 en 4 uur Te aanvaardeo op den bciaaldag der kooppenningen Toor perc 1 en 2 ultcrIUk I Auguilm a i en voor de overige p rc 11 Juli a i Verdere inlichtingen g eft gezegde notari len wieni kantore via 3 Juni af notitlln te verkrijgen zijn 1799 81 = FIRMA = J C SiBBES Hoogstraat 7 Gouda 1973 Telefoon 423 36 Ruime Keuze Tricot en HetOndergDeileren FonaaAMiNTTAnurrnui HWNTHAf WnUJUI bjj OnklMil h MIIWIIM tOON Mirkt VRAAar mr toritand vlugge hWm i NaHri J UMIM n aaiaMpnM al op WOEIiaDAB II JUMI IMa d niorleni te 10 uren nieuwe lijd In bet KoHieliuli ven den Heer K JAAPIEl te HantreoM VEHMOHTeHi H tOpas0 wfas TUI a g T r 23 Hectaren Land ale en In RoeaiKaal en analrMaar Ie HAASTRECHT Behoorende bij de bouwmaoiwoning Nooit Gedacht geteekend A 45 in Roaendaal eigendom van den Heer J L VAN EUKte Gdudë bewoond door den Heer J OSKAM tegenover de gemeente Hekeodorp la 30 peraeelen en bij eonibliuitlta Te bezichtigen Maandag en Dlnadag 10 en 11 Juni Nadere inlichtingen geeft Notaria KOEMAN voornoemd 1918 31 IWSCHRIJVING van nieuwe Leerlingen WOENSDAG 5 JUNI en ZATERDAG 8 JUNI DES NAMIDDABS VAN 2 4 UUR In het SehoolgebMiw 1856 23 Db Directeur Db S S HOOGSTRA O MODE ETmUSSEMEIIT GOUOA MARKT 26 TEL 131 Grootste Sorteering Costumes Tailleur Mantels RobesBlouses I Veeren Boa s Op onze collectie KATOENEN VOILE JAPONNEN en BLOUSES maak ik V ipeoiaal opmerk Hoogliohtend I N V MODE ETABLISSEMENT GOUÜA 1976 lOO I SARMKIMI Db uitzending van GEZONDE ZWAKKE kinderen van 6 tot 15 jaar naar buiten Ouders dia voor hun kinderen kosteloos of tegen gedeeltelijke oftegen geheele vergoeding uitzending verlangen kunnen daarvoor door hunkinderen op school een kaart laten aanvragen Die kaart moet door deouders worden onderteekend en weer bg de onderwgce ingeleverd worden vóór a s Woensdag 1970 90 De kinderen worden daarna geneeskundig ondwiooht door hun eigen huisdokter niet by de dokters aan huls maar in do hieronder ungegoven scholen De kinderen moeten zioh daarom aanmelden in de school waar bun eigen huisdokter zitting heeft 4Vt uur in de OpenbMe Schoot Keiterelr 4 luu in de R K School S ileriii itr l 3Vi uur in de Opeobere School Keiecntr 4Va uur ia de Opeabere School Keiaeratr 3Vi uur ia deOpeabere School KeiierMr Ml uuf in de R K School 8plerlo UrMI 47 uur in de R K School Splerla itreil 4 uur in de R K School SpierloiltrMI 3V uur lit de Openbare School Keiserelr 4Vi uur ia de Openbare School Keiaenir roor Dr BAKKER NIEMBUER Vrqdal 7 Juni 4 Or DE BOER Doaderd 6 4 Or BROEKHUIZEN Woeoedaf S 3 Dr LECOMTE Vrijda 7 4 Dr BVEK8 Woenadal 5 3 Dr HAMBURGER Donderdai 6 4 Dr HOPPMAN Donderdaf 4 Dr MONTAGNE Ooaderda 6 4 Dr RUPS Woen h S 3 Dr DE VOOGT Vrlidaf 7 4 De uitzending geschiedt door de Centr Oommissie voor de uitzending van Nederlandaohe kinderen naar bniten en wel zooveel mogelgk naar f ezinnen van dezelfde godsdienstige gezindte der uit te zenden kinderen linderen van 13 15 jaar die niet meer school gaan kunnen zich zonder kaart aanmelden Hat Bestuur dw Vw tat battrijdim dar tubarculasa BESTEL NOO HEDEN ONZE OVERHEERLUKB VETTE ZALM of SPBKBOKKINO VMTaatf op uiuejaeflde vi se Vleescb e d Gewicht per ituk bijna een half poad In UMen tan IWl 20 100 iluki per Uit flO 60 elula per Uil 1 12 S0 30 iluki per kW 7 Verseodinlen taieo twiiael of onder rambour VAN DBR KUUH Co Bakklatrook rl Rlpperd ilraal S aekaveaintw o I37U 47e Iftar ttii Alaandaii i Juni 19IM miwm mum BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN mCBZONDBN WtOBDSKUNOaNi U i ntala f IJS alkt nt mm Op lie voorpacina N koo a OewoM BdvartaatKa aa incaioadaa inailsila illiii n bH eoatrael tet astr lan prts Oroota lattars m nudaa wonlaa lankaod asar plaatanÉatk Advaf4sBtlia koMMM weidaa fasfSModa door dalana AdvartanUaburaaax aaaa Aiaalaa VERSCHIJN T DAGELIJKS ABONNEHENTSPIIUSl per kwartoal IJS per wstk 11 nat mat Zoadacshlad per kwartaal ƒ 2 15 per eek 17 cent orera waar de boioi ia par looper teachladt Franco per post per kwartaal ƒ LIK mst Jondaiablad ƒ IM Abonaementan wordm daceltjka aanganoieen aan ons buraaai KABKT 11 OOUDA by onza agentsji dao boekliandel en de po tkaatorcn ADVEBTBNTmPBMSi Uit Gouda ea o letnken baliooraMle tot ilsnlialorgkrla l 1 i renla OJO elke leKtl meer O IS Vaa InltaB Gooda dan bawrgkrlnci 1 4 retela 0 M elkt ratal naar t M Admantüa vaa pobUaka vanaakaMlttadsa 11 eaat par racali AdiMMittn I Talof laMre 3 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG Oe sfrijd In het Westen riuurt woort Een Ooetenrijksoh offensief in Italië verwacht Turksche hulp troepen Engelsohe mijnen in de Zweedsche territoriale wateren een Zweedsoh protest Het BHtsoh Indische bestuur Finland en de Middepstaten ONS OVIËRZIOHT aanspraken wtt r6oe de door do iiiijneu voroorzaakte verlieten aan mouttohenleven on materieel zouden kunnon leiden Een latere mededeeling van den ohef v n de Maa lne afdeeiiDg te Qdtoborg maakt thans bekwul dat bin non de Zweedsohff territoriale rateren meep dan honderd mij neO odsohadtl ij k gemaakt zijn en deze wateren thans niet meer gevaarlijk kunnen wordt n geacht Ooareategen Is hot vaarwatw bulten de territoriale gireozea nog steeds ol ge vaarlUk te beschouwen Van het veeigpprozen volkenrechlerlljk standpunt venüent dit feit de aandacht Onder den druk der omstandigheden heef de Britaohi Indtociio regeering den eersten Blftp gezet op den weg die lelttt naarzolf S regeering voor Britsch Indlë De boweging waarvan mkele loldejra oen slachtoffer wordien was to levensvatbaar er moofit iats geschieden Een drieledig bewluit blijkt te zijn ge nomen waarin de be nselwi zijn vas e steki van een politiek tot een meer vol koine piaatsülijke leUregee ring met inbegrip van n ui tbr eiding van do k i e z e r s êen ruimer opgevat klesreolit en een mntal nlet oo ol eele personen die door verkiezingen wor deu benoemd en t o e z f o h t moeten hou4 den op de belftistlngen en begroiotingen en ot de oomoeitte amb Andere plannen bestaan In de Indlanl satie van de takken van dlmst en in coastitttiüoneele hervormingen i Uil Ween en komt bet haricht AiidJ zon zoiaor vermoMèlijk toch de parle j mentezittingen hervat zullen wor den De ÜÉoeahen zouden afzien van ob J atruCtJo doch hun bezwaren zakelijk In f dienen Graaf Buriao zal 11 Juni teBer i lijn aadLkomen waar het boodgenootaohAp mei DuUadiland uitvoerig ter sprake zal worden grfiracht Ook het Pootaohe vraagsluic zal daarbij nader g eg ld wotden K ischetsend voor de verhouding tnseclien Finland en de Uddenstaten zijn dej ultlftüögen van den thans te Weei n ver toevenden Finschen gezant te Berlijn te gen een corrcspondienit van de NeueFreie Prease De ge ant dis verklaarde dat hl Finland thans rust beerscht aofattohet noodzakeJijk dat oen stwke regeering de lekUngzou krijgen Onder baodhaving vam zijn volkomen politieke en economsobe zeUstandigteld welke een mtlitair verband niet behoeft uit te J stuiten moet Finland zoo meeada hij vu iliouden aan dovrlondachAiiraaDOTtsch laud Aan duidelijkheid laat dit aUes uUla Ui weiMicheu over Mi jnoreeron we ook een telegiram ui Borlljn dat berlcdtt dat geoeraal Mant norstioiui wij hadden eerder geboord dat hij afgetreden wa mét bet vori kabinet de Duüfiche officieren die de kort geleden In Finland opgeroe pon troepen afrlohten heeft ont vangen en aan verscheidenen huoner On derscheldingen heeft verleend 1 i i j t ix r4ugttüU K w e tl 11 e In do ftnanciuelti couunissie van de Vur iuiui urg cuu iweeue Jxautor is bat Jblao juO aar ugstiiiu vrtvagstuK ter aprtuia gttkeiUfii kW iiuiiutter proitulew zeauo dat vol ti4iM lufi uuraeoi uor r gMring en vsT iiiwiiug vau r lzos LiO iiariaHea 000 de twiiie grooUio oondsstatvu met In over uMoiiiiuing Is met de betaugen vaa bat uuitaviH rijlu JCToonprlns van füakata De itroonprlns van Saks ia vtriooll te woten of van het Fransche reservo l pr van Focb een groot of kies deel ginoodzaakt Ie geworden in te grijpen t inde de Entente troepen tot een krachtiger afweer en tegan actie in staat lo stolen Wat de overige frotttdeelen betreft ïoo 2ifj nog gemeld dat aan het EngelKohe front Wj VilleiB en BretoDfteux Albert Atreohi on Yperen de artlUerie bedrijvigheid steeAa jgTooter wordt Ook in Italië cAijnt de strijd weer levendiger te worden Aanvallon van do Ituiianen aan de Piave heeton evemwei afgeslagen Blijkbaar verwacht roen ook bmnenkort een OoetentfljkBoéi oflensiel terwijl een bericht uit Rome daarbij gewaagit van door Turkije aan Oostenrijk toegezegde troepenliiuilp Wij hebben dea laateian tijd nog al oom loto ehootd va mijiuHi 1b ZweodBcftfi waterea Door de Zweedsfthe marine autoriteiten blij kt simdsdien oen onderzoek zijn ingesteld Daardoor la de aanweeig h ld vaetgestejd van verankerde onderzoesche jnijnen zoowel in do territoriale watiTea aelfs hnjineu de grens van dirie mijlen bij de klelnö eilanden Fl lya en XifltUrne alS in de door de Zwewische scheepvaart gebruikte watorai beweeten deze eilandon Voorta werd een reeks van mij non aangetroffen die zich over vier zeeanijien uitstrekt buUen het door de Ei ielBolie regeering als voor ie scheepvaart gevaarlijk aangegeven gebl 4 terwijl vastgesteld werd dat d ze mijneti vaa Engolftchen iGorBprong zijn Tengevolge vmi een ea ander ijntwee vlw6cher8va rtuigen op hun weg naar hun gewone vlschplaataen door e ai mij nontploffing tot zinken gebracht wsArblj 12 man om het leven kwamen Op grond dezer feiten heeft de Zweedsche gezant In Londen namens nijn regeering bij de Eng lsche regeering Utgefo dit mij oleggen formeel verzet aanget eIcend i een nadmkkeiljk voorbehoud ge maakt ten oprfchto van de gerechtelijke IfiUANCïD OOBLOGSNIKUWS NtouHe troepen Uit Wasihiugton wordt berioht dat in Juut wtiierüiu 2tJ0 AK mansohappen onder do wapenen zullen worden geroepen Verloven opgeschort Clomenceau heeft lu een oirculEdre be4 kend gemaakt dat alle verloven worden opgoscliort behaive in geval van ziekte HocpitaalBabepen Tn een o ficleele nota verklatvde d iSpaansohe rvgeering dat de bospitaalsohefpen der geallieerden op volkomen correotQwij e worden gebruikt dit In tegonppraailc mei een Duttsche beaehuldiging Di ltB0be 8Cb ep9n uit Roalanl Do beide te Bremen LhuJsbehooreade si Record I egereted 1 t Het Araerikaanscho uis van AJgevtMx digdon beeft legerkrodJeten toegestaan to4 eon bedrag van 13 D42 milKoon guUm t Amerikaansobe v ioglu genf naarFrftn krijk Do Dolly TeL verneemt velgaw R u ter uit Washington dat Amerika reedW 1300 vlipgluigen naar Frankrijk zond iiiot de ouiiate dooWer vao dui Wurtinburgwhe tropnopvolger de Sl u bsrlugm Maria A elia OOSnXSUK MOMSAIUA oauouiisch uitsoh UoataArij ksoh Verbond De eoononiuche voreeuigmgen van Duitaehlond en OoWooirgk iiongorye zijn op M Mot la gomeensciioppoJijKe vevgudvlug bjjeongoHomen te Boden blj Weenen Minister Öewiier wees In zgn openiz ïeae op d gouMeiwichappeJiJ ke levenstwlungen dar bfiUo nades graaf Model de L uitw b g zant te Wohuo aeude dat de belangen vao eWen deelneoHMdra sta beborü moetoa worden en de xeUstandtgheid eu econooiHcbe onafhankelijkheid bewaard larwijl et U vijandelijke tendenz t en het bulMn land vermeden moet worden zwimnuiAMD Hel RuBsiscbe geiantsobap tiet Zwitserache politieke deporteownt la Uom hooit bet Üusuwhe ge antM4M4 DoBdtvUag ver 0g d daar do vertegenwoonllS m der veo tt Itleizorlijke Kuftdsohe regeering het met de pas aaogakomen vijf vortegenwoordigers der Sovjet niet mm konden wordta over de vraag wie de rochteiBHge vertegenwoordigers aijn I uii yNLAJiWflCH Nnsuws PUITSCHLANa Ëen n euwo vredesactieP In pariementatro kringen zoo dealt bet Deri Tagebl maie wordt met twsUat liold verklaard dat de ofgovoardigde ErZbf rger van plad i In de eers omende zUtuig van do Groote Jommleele van den Rijksdag een refiolutie In te dion D die wat de strekking betrelt in hooVdzaak zal overeenko on met de vredesmoiio van 19 Jul 1917 Ër berger zal er echter uitdrukkelijk op wijzen dat blJ dfc voorM 4 alleen voor iïchzvü en niet uit naam van de Flijksdagfractic doet Splan Bftge In Zwitserland volgen de rertplodlon zokon elkander op Nu Is weer volgans do femps Dowterdag voor don kriJgsrMd to Zuri ch een spion voorgeweeat beklaaad van pionnage ten nadeele van ZwibcrIftnd HfJ stond In dlenat van DuKnhlMKl en zou In Januari plannen der vantorklogen van den Hauonatein bobben gatftalon Met die tukken wer i hij op het station van Schamihusen gepakt op het punt iwar Oiiitflchland te vorfreklcen De pion hooft bekend door den grootan gencralan staf in Duftsohtand gelast te zijn deh miftialre tnlichlingen kizako do verdedlgbc van Zwitserland te verfloliirftoi OnAff 4a medt bekUagden Maan verwsbeidea ondarofriciPTon en soldaten van het Zwitacnelw leger terecht fSDSN Sofaef paavereenkonat mat de Entente 0 000 ton Zweedsobo soheepanilmttf lUn tw beschikking gfwteld van de V r Stalm en de goaHieordten Belgischen graaf bleef dit Jaar ook de winters geopend voor een intemahonaal vreemdellngenverketa Evenals het paleis van den winterkoning verhief het zioh In verblindend geghnster en gefiikkor door hulzenhooge sneeuwmuren omgeren van het imvallen der schemering tot middernacht met zijn llchtglans sprookjeeaohtlg stralend In de wtCte duistwols Gedurende den dag werd de gerulK looze pleofatigfaeld van den pas verlevendigd door een gewlemel van vreemde ge statten beeren n dameé der groote wereld die het leven op den Engndin ali de nieuwste spwt de nieuwste prikkeling der zenuwen de nieuwste verfijning der beschaving als laatste weelde en derfller ori der mode voor zich hadden ontdeki in zulke donkere kleuren schilderde aivo CourtleD het levwa der vreemdelingen in den winter op Maloja in zijn door hartstochten verduisterd gemoed IJabaneo en ijsvermakon loopen Noorweegscbe sneeuww oenen en siedevaarten over do bevnoren muren tot ver voorbij Saokt Moritz ijefeesten op het Cavalocoiomeer en den Tornogi scber die tot aan de Toroohut begaanbaar was gemaakt maskeraden en ctHuwrten onder ee i rudmen dag aan dag stralenden hemel dUettanteni tooneelvoorst Ungen levende beelden bals leestmalffli in de zalen van bet Falaet Hotel bebnelijk spel der harcstocdiien en Intrignes heimelijk hazardspel met kaarten m roulette Van het zuiden en bet noorden dagelijks HpoedbastelUi i n ZU byacbten de 1entebloes D8 der Ktvlera en de deUcateasen uit alle landen omhoog naar Maloja En vaak oad r levensgevaar Dik vulden de lucht met een bovenaardeidien glans Er was niets te zien dan deze lajigzame geJ loos neerdalende schittoring van ijs liet sneeuwde dag en nacht op Maloja en nog eens dag en nacht Tobn de UalojftUeden ontwaakte was bet wintter Ifear hoe was hijl Niet als gemelijke grijsaard maar In pracht eo majesteit omkleed van witte heerlijkheid met stralende zilveren kroon in brillant gefjonker boven faun de baldakijn eens onbewolkteo hemels van het diepe blauw der gentianen De schemering dompelde dez3 schitterende wereld in purper en diep aevur Geen koeltje bowo g zioh er vertoonde zich geen wolkje en het was za iht ala in het voorjaar Het was een gloedvolle Uohteode sohoonheld Winter op U k a 1 De groote Margna bad In de eeuiwen waftt p wlnt r na winter hem tot blinkende scfaitilerende hemelzuil maakte veel vreemds beteeld legers van vreemde vijandige volkeren hadden doh herhaaldelijk door de snieeiiwnMssa s baui gebroken overwinnende en overwoanen landgeoooten lo oneatlge godedleostooriogen waren vooruitgedroDgen n govfudit en wat er meer buitengewoons en bijzonders gebeurd was Maar het zonderttngB bestaan waarop die oeroude nu alt zijn wolkenhoogte neenag was iels dat nog nooit was gezion zoodat het woord van den Wlj3io t Er Is nleta nieuws ondeir d MW desen wlntw op Ualod Diet b Termlling kwam Het Grand Hlfltel de ttlohtiDc vao den Ik liet mijn werk In dan steak omdat je het verlangde Ik weid ontrwiw aan mij zelf omdat je het weMohla tat wil Je nu nog moer P Pat Je nüj zult Helhebben dat Je mlJ niet zult verlaten dat Je su doet waarom ik Je venoek Want mea wanaoh li een bede mijn vrlead Noem mlJ zoo olst I Je wwd M o raij zoo niet moogt noament Bet klinkt zoo nu zoo vriendaebappelijk Uefste Hlj luisterde naar het woord alaol het voor hel eerst xelde Daarna kwam hem iets to de gedachten Toen Ik Je den eersten kaw voor mijn echllderlj braoht was jij hel die var het weggaan en vertalen aprak eeaasou de dag komen waarop Ja mij loudl moeten verlaten En nu l Hij kon niet voider apreken dur hIj aan zijn bals weer de woMuda hand voelde ZU aatwoordd a bIJb itlbkend Jln iw Maar bM Oottaah BIOHAfiD VOtZ net MiiriBfttb bnrerfct Mm J VGflHEILIllK VAN BCSSmi Mtrak nHM Mi wlil moesten de Itoden door te hulp Kezondt nen worden uiigegraven ut KOiiden ziJ door don snoeuwstorm nlot v T l ko uieu als zIJ de kans niet wilden loopon in de afgronden te storten Op ulkü dagen warai er In het Grand Höt l voor het diner goen versche kreeften en de IlOliandeche aojeliercn voor tatel7 vsiorlng kwamen bevroren aan XIIL 9ivo Courtien woa niet wo krankzinnlg gierweest zich In zijn hemelhoog at Ii r te laten Insneeuwen nlch to oad Ie laten begraven mA voor de eerste sneeuw Viel bod hij zijn wwlt gestaakt z n huis gesloten en waa uit ziJnapooJcwereld neergeduld tot de wereld der wert elijkheld van den top van zijn beBtaan gezonken tot de diepten van het mciiBchzijn hetwelk ook zijn wexen wa De geliefde vrouw had hem naar beneden gololu en blJ bad zioh laten lokken hij Stvo Oourüenl f Du Nu heb ik maeteo b 4enaen dat ik Je i et kan Terlalen dat Ik mij op dat oogenblik sterker waande dan Ik ben Ik teerde de rwakte mijner lleMe kennen Tagelljkortljd hau oneM oM Sedert lang had zlJ loo alel tot hem gMj olnn Vairdt Twalga Ter wille van bem was zij op lUoja gebloven uit liefde voor bam Dit woortf bezat e n eigenaardige macht Zij sprak het uit en zwaaide het over zijn zlol Is een t overstftf zij sprak het uit on zijn ziel waa aan haar overgeleverd UU litlde tot Je Uljf ik op Maloja I Den geheeiw winter uit lleWe tot je t Nu moet Je uU liefde tot mij do a waarom ik Je smeek Als ik k n Wat Ml je ni t r wille van mij doen Er is niet wit je Helde niet zQu kunnen volbrengen Au Je liefde is sceen ding tnunogelijk Ze zoa berg kunnen verxetl D evenals bot gelo bet kan Van Je UeMe elsch ik zulk een wonder niet