Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1918

op 8 mgl nit de Oostkust tot linken gebraoht De beauBniiig beatund oit 86 koppen werd sa eenige aiwi op see te hebben rondgedreven door de kustwacht opgepikt Van het stoomschip Jilnard Col worden 860 man vermist san helimeleii lijn kaa iaaatvooni wurdoa u l obristelók ea het aab coatetMUoaecKi bcgimol Be Bro del oiiap atoad n staat op dan oudalsf vaa hal t an lie va i Jtaus LMalus kiel biltere droefheid gewaaole apreaar vaa bet ooiUlict ia da lÏHtfaalle gemeeate Metwobeo al sija bet predikanten Ja al alia bet pradUtaatea aM da basis bedoellnsea bïijvm svrakke sobepseleu ttle staak al toe dat bij lOw vallei lUl e en lao urltfe etttte vaa deie ge m een t e uitgaan een stilte xUe bet venooedoih irakt dat lij besig b de stchseU toegebrsahle bade te heiateilea To aloi wijdde ds voandtler een woerd vaa harlellikaa dank aan den boekboader det Broedaraohap den beei B v HM uil Hotterdam die na 30 Jaren dienat de flwuicleelH leldbif overfeelt aan Jonglre kruslilea ZUa voorbeekt bealele alMIIat toewljdinc aan de aaak dia na dierbaar Ui Prol Ueering vtrklailde met dit Inleidend voord de verg itiif voor eopend Uil ite Tanla ea een enkele bijaonderheld di Broedersoba i n la ledental met 327 vooruit eo t l thaas 17 275 leden Daar enboven wsreo nog 608 Remonetrsotea In de verstrooiing la lolaal aboo 17 778 ledm U en 17 688 la hat vorige Jaar Hat aantal siadantan aan hal Baminallam te Le kb breMde slab uil van 6 tot 11 Van deae 11 sijn 6 vroumdijka letNIngeu en 8 maonelijke Haea e er uea het optreden van vrouwelijke predikanten ook mo e toejiüebeo moet er toob Df worden gewezen dat haar toelcoinst In de BroaderMiiiap nog seer oaaeker ia De grootere gemeenten moalen eens emst hnn gedachten laten aa over de vraag op welke wijse hei beat aan vroniwelljke predikantaa die bel Seminarium oplaveri een werkkrli kan volden gebod die san de gemeeiUen t n goede komt De bIbUotbeek bevlnót iteh In goeden slaat bibliotheek bevindt sich In toaden alaat Men elsegde er in een aantal oude He uionatraalache geschriften aan lOkPopLttdle te boekerij nog niel beaM In de gisteren voort eMtte ver aderiag werd tot lid van de oommiasie voor de Remonstranten in de verstrooiing benoemd di Hant nit Lochem Voortgeiet wordt de diaciuaie ovet het voontelKotterdam iniake de bepaling vau de minimum jaarwedde voor predikanten Na uitvoerige discussie heeft Amsterdam een motie ingediend verzoekendeaandeSooitetUcum missie voorstellen te doen tegen de volgende algemeene vargadeil t om de predikantitiaotementen te v rbeteten Ueie motie heeft dé vergadering verworpen bevibden en moeten gewhieden naar den toesUn top 3 Juni ISlït des middags U 12 uur oiM r vermelding vui hoeveelhead veiiiakkinf len Itg laaU iadfen de geedecen in veemep iijn opgeslagen onder vennelding van kfcveling of ceelnummer Zij die vui vorengenoemde ederen vowraden otkter hunne berusting hebben welke niet bestemd zijn om te wo en verhaadeld ziJn slechts verpliebt opgave te doen indien de b j hen aanvez gc voorraad groter is dan 25 K G In verband met bovensUinde bakendma king heeft de minister eene circulaire tot de bungemeeaters gericht waarin hfj hun verzoet aan deze vorderinfr Van vetten oliën enz de ruimst mogelijke bekendheid te ven Voorts verzoekt de ministw den burgemeester de bü hen ingekomen opgaven onverwijld naai gelang ze hen bereiken op te zenden aan het rijkskantoor voor vleesch en vetten Hogewal 16a sjQrnvenhage Tevens draagt de minister den burgemeesters op bij hen van die met grond kan worden vermoed dat ij voorraden van de vorenvermelde arUkelen onder hen hebben krachtens artikel 9 Ie lid der Distributiewet 1916 schriftelijk opgave te vorderen van alle bijzonderheden in zUne bekendmaking verzocht Ook worden de burganeesters verzocht de resultaten van deze vordeifag ter keanis te brengen van bet ri oftantoor voor vleesch en vetten handelaren achi t in een res aaa de Tweede Kamer dat de diitributie van kaaa die tot heden door de bttniddeling van de bestaande grosaiers gescbieide nu zal gaan door tuaachenkonut van het Rijks DiatriInitiekantoor via de gemeentebesturen Zij zou gaarne xien dat bij de behandeling van het wetsontwer tot wyciglng van le DisttibuUewet 1914 werd uitgemaakt of het regel nWet worden om telkens waar zekere kringen dit wenschelyk achten en waar de gel enheid xich voordoet den hanMM nit te sehakelen zonder rekening te houden met de goede diensten die de handel steeda aan de distributie bewezen heeft en In de toekomst teer zeker veer zal moetan beü n valt in veitiand met het gebrek aan mate riüüen niet te denkoi B de grieren die □ het hi r beaprokea Htdeifeoud tegen den t egrmafdienit werden ingebracht roeide de Ned Feat en Televrufbond in de pens van Vrijdag 81 Mei nof een aantal giiwen t eQ den poatdienat aan vaar naar ijjn meenmg de fout Khaüt In de Faitetnat de leiding van den dienat deugt nietT Het ia inderdaad vaar dat over eliehen van den practiachen dienat xeer fkak wordt geoordeeld en beaüat door ambtenaren die het terrein van de praetljk etU s nds tal van jaren hebben verwiasekl met de bureaux van het boofdbeatuur Hie loo wordt het moderne verkeer meermalen beoordeeld naar een meatataf van 15 of 20 jaren teru Maar dit zon too er overigens nleti aan haperde nog geen onoverkwnel jk bezwaar ctjn Wie dan ook nit de tegenwoordige mia T bij P en T de onelasie trekt dat de leiding van d i dienst in verkeerde handen benut kükt glad wriceerd De groote fout waaraan de iienst mankgaat en waaruit bijna alle gebreken van den laataten tijd voortapruiten schuilt niet by het hoofdbestuur van P en T Die meet hoogerop gezocht worden Die nchuiU bij deregeering De regeering wit voor goe e werkkrachten geen goed geld betalen Dat is de reden waarom het weldra met de onderwijzers mil cal loopen Dat ia ook de reden waarom poeterüen en telegrafie metgenoeg geschoold iwrsoneel kan krügen De dienat ibegint onder den drang van het verkeer te boswijken De direcceurgeneraaiheeft reeds door middel van de dagbladenhet publiek moeten meifdeelen dat be langrüke vertragingen van telegrammen niet kunnen worden vermftden En geschoold personeel het eenige redmiddel in den nood is niet in voldoende mute aanwezig De jammerlijke salarisregeMig voor dat personeel heeft in de laatste jarea de goeie weridcraohten die toen juist zoo broodnoo dig waren weeihouden rJch bü P en T aan te melden De regeeriag heeft veciuimd de vooruitzóchten te verbeteren toen het nogtüd was GeUleenlng 15 miUioen De Gemeenteraad van Amaterdam heeft gisteren goedgekeurd het voorstel van B en W tot het aangaan van een geldteening groot 16 miUioen tegen en nader te be palen rente cuiiqironijx diil lt mnttt n op uil ie don ij Ütirit Un dt r rournJo lauden dun kraohtig ii ifffcvMitand U bieden Zij weoac wil HobvrUoQ pperbevethebber In Uroot Brittannie Bij wijze van tijdeiijken Buwtrefel la generaal Kobertaon beBoemd tot opperbev lkebber in aroot BrittaDnlts llobertsoii dic tijdelijk French opvolgt vtm chc van den gemeralen stal tot bil lil April in verband met de veTanderiugeu m IK4 opp b6 el der güallleerda legers al j ad lil oi bcxolbebber van de strijdkrar btni aan de Oosikust verd beooeroi ordrag verlengd Hut Etkgel i ph AB arlk anacb arbltrage vivrJrag iit voor 5 jA en hernieuwd FRAKKRUK Dt geel M aer dw i ea de Polen en Slaven Te VersaiUes lieltben de premiers vao GcooJ Urittajinie Frankrijk o Italtfi be ot i da de scbepping van © en vor enigdcn onatftinnkHijken Poolscbra staat een oor aardu voor een duurzamen vrede vormt De espirMies van de i sjeobo SloHsUi ciie eu Zuld tJlavl8che volkeren zullen Kij eveneens steunen Ui socialisten en de oorlog Oo FraiMche departementen l alvados Sarilie Kure et Lol Loire w Nlève Ja voigenu het Journal OHletcl lOt oorlogsRt ljtii VL rklaard Orens geeioleD De Fraiktwb Hpftansehe greno Is aedert MMndagavoiKl voor onbe ASklen tijd ge ir UtfU ITAUc lialiaahMLlie betooging e Ag ötelaiii lueMt dal op iuttiatiol vaa de vorudntgiutf icrza italia de ver i i wiMtioriligerd u r door de Mldüeuütateii eu iurkije ood r lruKte mulonaiUt Wu In het Kapitool bijeenkwamen ter herdenking vati den d ul van QaribftlUi om de gelofte ai te lettfe door de Btrijden totdat de voliLomen overwinning door de entente ti zlju butiaald lal van patrtotiaobe ver eeiiiguigeii met haar vaandels verMhiileii du mlnialer ovwheidspersonen eu politiol de le jatieu van Uelgië Portugal en 4iaiu vertegenwoordigers van de Armeniérs en i sjeclicn woonden de bijeeuikouiöt biJ VerachiJk ndf patnioHache redevoerlngun werden gelioudeu en geestdriftig toegejuicht OOSTENALnUHONOARUE tjocïa iiHten conferentiek Du wodaJiMtiscbe UiJkMconJertniie te Weent i hi eft ticherpe reeoluüvs tegen de regiK riag tnt ten guinnto van den vrede aaugejiointui De opgewonden toestand van bet volk heeft de oonfereutte gedwongen haar oproep te doen verrichijnen wdarln zij tot kutiute aanmaant Hen ieii t ons uit Oostbrug In den naoht van Diaidagop Woena dag tusschen 12 en 1 uur agn weder verscheidene bomaaavaJten op 2e brugge oodemomen Het afweergeschot der DoHsehers waa in volle actie Telegrrtsfh Wcerbvnchl Verwachting Zwakke tot matigo noord ooiteiyke tot noordeiyke wind licht tot half bewolkt droog weer kans op nachtvorst in het loiden en oosten iets Verqdee L en macBronipiodactea De mlnisW J a Lan tt ouw Ntfveilieid en Handel he R 1fi volgende elrculairs aan de burgemeesters verzonden Ik heb de eer u mede te doelen dat ik het gewenscht oordeel een meer regelmatige verdeellng der vermicelli en macaronlprodocten zoOveèl mogelijk te bevoideren Het 11 van algemeens bekendheid dat deze producten en vooral vermicelli slechts zeer Bchaaradi te verkrijgen zijn Voor het grootste gedeelte vindt deze cbaarschte haar oorsaak In de zeer beperkte prodactie van de bier te lande aanwezige fabrieken voor welke fabrieken uiteraard slechts een zeer geringe ho eeUieid bloem kan worden beschikbaar gesteld Ia alzoo uit dezen hoofde geen bestrijding van de heerschende schaarschte mogeiyk zoo kan todl door uitoefemng van controle van rijks en gemeentewege voorkomen worden dat de gerinige hoeveeUiend in handen kome van opkoopera e d Ihejiovereenkomstig wordt door mij bepaald dat voortaan slechts aflevering van vermicelli en macaroni mag plaats vipden door tusschenkomst van het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de Distributie van Levenemiddeleb Voor de gemeenten kan iMschikbaar worden gesteld een rantsoen van 50 K G per twee maanden per 1000 Inwoners In de eerste plaats zullen daaniit ziekenhuizen sanatoria krankzinnigengesüohten e d zijn te voorzien Aanvragen Voor het betrekken van vermicelli en macaroni waarvan de producten zich ongeveer veriiouden als 4 1 kunnen naar den vorengenoemden maatstaf en vel voor de eerste maal over het tijdvak aanvangende 17 Juni e k tot het Rijks Centraal Administrati antoor worden gericht aan hetwelk de beoordeeling voor de toewijzingen in velband met de beschikbare hoeveelheden Is overgelaten BUBOERLUKE STAND GOÜÜA QBBOREN Johannas V 8 A Ronsel en O van Dp CornelU Libert d v C h W sterwaard en M W Sokoaten Johanna Adriana Fraderika d T W van de Coevenng en A F an der Hulst 8 Alida d v J van Vliet en C van Wük 4 Dauhori v D van der Heide en U P Qibbon Pietor a r P Verwaal en B J van der Reiiden BHSTROUWD iJuni J H Sohooten en H do Voogt 5 Th Kok en H Nederhoff H Rammelenkamp en H O da Witte J Rietveld en J Q Verleun A M Verkaaik A Verkerk PrUsvraig HaWlwafieuchalak De Zaïd Hollaudsche Ve eeniging tot Bevordering van Konitogverheid en Volkskanit schrift een prysvraag lyt van werkstukken en patronen in dakandwerkteohniak Filet Aichbliea De Commissie van beoordeeUng b Maat uit Mei Joh van der Kaay Jl Elis M Rogge Mej ÖMrutiid d Graaff den Heer U de Loim Mflj J Breebaart öeoretaresse De KoalagÏM Ri eBtM of nil a geleopaa geaoakaa Men seint oos aft den Haag Hier ia bericht ontvangen dat het hoipita Isohip Koningin op weg naar Rotterdam aan boord vftarvan zich de Britsche Delegatie bevindt tar conferentie met de Daitache Delegatie van kr gsgevangen saken op een mgn is geioopeD eagesonken Het itooniBcbip Sindoro is ter plaatse voor halp verleening aan dren kelingen Er aren geen gewonde krggigevangeuen aan boord Nadere bgzonderheden ontbreken AOVKBTENTUN H vonali der Arroadisaemeata llecbtbaak te Keiterdaaa d d 8 Jaai 1918 U Q SinT Ied kaa4elaa8 waaeade la Oaada wbhafd la elaal vaa t ai m aae a aMI en aidka met Maoamlag vaa Ma A A F W vaa I 10 Raafalat OowsIsaaria aa veaa da tol Cantor De OaratoriMa W 1 L VAN El MIS 18 advoeaal Ie Ooada KA IHHKlt tintn joor lit ittgOL riiig VËh4iV U Ki tliilkv iiit aanvwi j ii kl t ii prijxeu stuff toa re varktoa fiiil uivuer Handrf loallg 1 0 9O 10 ikr 1 K U Uagere lilg va goede aaii 11 JUuidrl Ilauv I 4 6 6 pic w k Wtf Schapou weinig aovoer Handel Wuif I 4 4tj Lawioecw ÜM i Mnvoei tau li tauig I 22 28 Sfuchleie kal Moa vffiiü auuiow In twalftg gcitoiuna vi ot l t i niig pnla UtMahnriliak lÜlitp AtAMYM lMil m aMC if V U1118 a V otiuiMt i Juai 1918 Komuunur p r IWJ nuu Mu uad fUJO iy buuHalua 16 1 1 8 KMUÜnau Mk p r K U lUJi UUunaMI p W MIUU la min n4 sU l l Wk A MUI ia W U UMI uttKbot n 7U 14 7U Iti p p r liw Huk U toon tl w ti l II teen 10 40 1 lm bmaunllpo p kin I0J8 I0JU fMa pw m K U IM Uy p r lOU Ma llU la Mi m loan ti llt I M Kabar t p IIW ow f 4u iiiJU p i IIW K b ia io ia iu pai IIW tOi 1 14 4II I HM fMUua par luu a U idi l81 Zunng p r kiit ilf i IU 4a Uopuwtaa p IIWa v Idl 1 Fwilea p f l Wk ti ilë b UBi baoa a par lUU aiuki 1 aooft 11 84 i won tuj i Maaibouua p r IIW Kaka lg 117 alilui p r IIW tw ii 9u i pw IIW K u 111 iia aiUM t p 100 boa lU yO ta ad pM n li pm 180 OOI il MI UJil Kaaiia pailUobo il ail i2 0U aBi4biatp iil t tu U 10 16 ttlo Bkaalblul p r ItMlLij ti lW 18 10 AuObwMI pai posd MU UWi 4UU iaK a d U bklt i Jubi liarioltt der Cm Mrauwe tuinbouiVveiUAg i llauwerkerk a d Li aael an Oniatrekea kjig Komkommers f lb lü ƒ I81 dito e iuort ƒ li S liaio klaina kalva ko nkoiamars 8 0O ƒ 16 10 JnanaomaMntak f l ia par 100 KX bloemkool ƒ 8 40 ƒ M dilo Boort f ii w f 9 tf0 sla Mcikomn ƒ J 40 lu dito i soort ƒ 1 2U per llW ala vallen 40 cL per kist rabartwr ƒ 11 WI fer lUtt boe peen p r lOO jQ 88 r a peen per 100 boe ƒ 8 80 ƒ 12 groote boone ïl per 100 Ui De TexcS getorpedeerd Een Reuter telegram uit Washington meldt dat een Ouitsehe duikboot ter hoogte van New England voor de kust van New Yersey o a het vroegere Nedcrlandsche stoomschip Texel in den grond heeft geboord CRISIS MA ATREGBLKN Rantaoeneering van boter melaagea A en B en nonaaaLmargariae De verkoop van boter mélange A en B en normaal margarine op bone van de ult £ wen £ vetkaarten lal 6 Juni a s aanvangen Aladan kan zonder nadere aankondi ging op iedere bon van de desbetreffende week 2 0 ram 2H ons van de aangewezen vetsoort boter mélange A en B of normaal maivarine vonden gekocht Op dib bfti vodP Uormaal mangarine zal voor de laraéHetlsehe bvvolking 2 ons ritueel bereid plantenvet op de bon voor boter 2H ons ritueel bereide boter kunnen worden geleverd door winkeliers daarvoor in overleg met het Rabbinaat aangewezen De mélanges A en B en normaal margarine zullen worden verkocht in pakjes van 2 ons De prijzen in den winkel zijn als volgt normaal margarine 50 cent margarine roilange A 70 cent martf ne mélange B ƒ 1 10 boter ƒ 1 60 per V G pon Voor 9 oover dese artikelen zijn bereid onder rabbinaal toezicht wordt de winkelprys met 6 cent per KXJ veriioogd Ov3t voor boter of mai arine geleverd door restaurants gaarkeukene en Centrale Keukens in bereide spijzen moet een i on worden ingeleverd Met het oog hierop zal aan houders van deze inrichtingen gelegenheid Vorden gegeven om gewone boter of maicarinebons van 2 ons te rullen voor 26 bons van 10 gram Bons van d kaarten voor mélange A en B kunnen niet worden geruil Deze ruiling kan plaats vinden bü het Diatributiefaaieau Keixersgracht 699 Voor den aanvang al een aantal kaarten met bona van 10 gram in voorsdiot worden gegeven De bons van 250 gram ijn slecht geldig gedurende de daarop aangewezen week IDe bons van 10 gram zijn doorloopend geldig Voor vreemdelingen zullen dagkaarten voor boter f margarine beschikbaar worden gesteld Deze dai taarten bevattende 7 bons van 6 gram worden aan hotels restaurants lunchrooms enz uitsluitend voor margarine afgegeven Deze dagkaarten kunnen bij het Distributiebureau Heerengraoht 486 schrifteliik worden aangevraagd Restaurants lunchrooms gaaikenkena zeemanshuizen enz kunnw naar den aard der inrichting een hoeveelheid boter of margarine benoodigd voor één week aanvragen by het Dietributiebureau Keizersgracht 699 alwaar daartoe een aanvraagbiljet verkrygbaar is Voor ziekenhuizen kan bö het Distributiebureau een hoeveelheid boter of vet worden aangevraagd berekend naar het aantal lawonenden en patiënten naai 260 gram per week Deze inrichtingen moeten van hunne patiënten de vetkaarten voor den tijd hunner verpleging innemen Dooi het Rijks Vleesdien Vetbureau al oor het banketbakkersbedrijf ala een afxonderiijVe regeling worden getroffw lïOSTBLOOa Raataoi BUBOiaiEIlBTSIl fn WEmOUDERS Van QODOA brengen ter algamaene kennis I dat van 8 tot tn rnal 8 Juni op da navolgende bona van het levenamiddalaaböakje de daaraéhtar vermelde Regsaihiffsartiketen kunnen worden gekocht Bon No 98 K ons havermout 8K eani Bon No 119 8 K G kleiaardsiipalaa 18 Itent Bon No 19 IH eaa rUst t ent n dat b gaHIkttldlt Inlerering van meer bons genummerd 98 de op ben No 98 verkrijgbare hoeveelheid havermout wordt berekend naar 2 216 cent en de door de winkeliers aui Ingaaatenen t berekenen totaalprijs wardt vastgesteld naar hovenataanda prijs met dian verstande lat wanileer genoeinde totaalsom een geheel getal en een breuk in centen aanwijst de breuk mag worden afgerond tot H cent naar bo n UI dat da artikelen verkrijgbaar worden gesteld bil dbn winkelier die de bons heeft afgesternpeld houders van bon No 98 voorzien van het winkelatenipel 267 kunnen de havermout koopen by den winkelier Il Bik Kuiperstraat 64 houders van bona È 98 en 128 vooralen vaa het winkel el 8 kunnen da havermout sn rtjst m biJ J Tulnanburg Haam 238 Gouda 6 Juni 1818 Burgemeester en Wethouders voornoemd ULBO J MUS De Saeretaris M VAN DUB VBUH BloenOMtleBzetneeL Het Keierlandsch Öörrespoade otiebureau in Den Haag schrijft Een der middelen waardoor men meent dat zeer gemakkelijk In de btdioefte aan materiaal vod ¥ broodbereiding zou kunnen worden voorüsn is het gebruik van zetmeel uit bloembollfi Dat daarbij echter zoonla koi meef der jijke schijnbaar onweerlegbare adviezen ontzaglijke moeilijkheden over het hoofd worden gezien moge blijken uit hetgeen wij vernemen over de resultaten van onderzoek door de hoeren prof Sjollema en Warner met eenige deekundigen ingesteld Daaruit mtfet gebleken zijn dat bezwaren om voor broo wreiding geadükt aetmeecl uit bloembollen te verkrijgen wel te overwinnen ijn maar dat de prijs van dit zetmeel zéó hoog aou komen dat daaraan niet te denken valt Immens vanneer voor bloembollen betaald zou worden ƒ per 100 KjG zou het bloemboltenzebneel komen op ƒ 50 per 100 K G voor lederen guldjHi dien de bSlIenpriJs hooger zou zijn zou die van het meel met ƒ 4 75 stijgen Stelt 9men nu een maximumprijs voor bloembollen zoodanig dat aan den eenen kant de bloembollenteelt zelve niet wordt aangemoedigd maar aan den anderen kant de kweekers geen verlies lijden dan zou men korflen tot een prijs van ƒ 60 voor hyacinten en ƒ 80 Voor narcissen Wetiivaar worden door de kweekers nu en dan boll ai voor lageren prijs veikocht omdat men wel eens wat geld vil zien maar voor het vaststellen van een maximumprijs moet men tosh rekenen naar den bovemgenoemden maatstaf Men zou dan komen tot exorbitante prijzen voor het uit die bollen te vervaardigen zetmeel prijzen zoo hoog dat van deze grondstof geen gebruik kan worden gemaakt Alleen waaneer xeer groote quanta bloembollen en dit is zeer twijfelachtig voor andere doeleinden onverkoopbaar souden btijkm tejuijn en voor een prijs beneden ƒ 10 per UKhKX3 ouden worden aangeboden zou het iJoenibollenzetmeel nog wel duur sijn maar n men tooh het ver Werken voor brood kunnen overwegen alttians wanneer op dat tijdstip de bollen nog in goeden staat liJn voor die varwer king riagsi LANDBOUW BUiNKHLANa Hout voor gcvceriralvcn Naar liet lihkl verneemt heeft de MlnitfUfe vdii tjorlog aan d ti burgeiiieeeter vau jKbtterdani op dieAs veroek om bij de vordfvlng ven piauuion eu esclidoorne voor den aauinaak van gewoerkolveu de weinige 111 die gemeente anweatge boomen in t Maug van het HUkdtHtehöon t wiUeo uit jDiidereii t auu geantwoord dat deaen zotuiv te Itotlerdaiu geen platanen en eeOhdoijroH zutleii worden genomen dat zooveel inoselljk de t oon en üi do eteden In het liljzonder In de plantsoeoen eb de vanden openbaren weg zlclibarv pariicuhere tuinen zullen worden gespaatd en dat alvorens tot wugbaieii woidt overgegaan nader o tirl iï al worden gepleegd Da kaaiinvoer la BngeUad Volgttiw een Keuter telegram publiceert de Blaatsconrant ki Londen een proclatnutie waarbij de Import van kaaa wordt vecbod4 n bt5halve met consent van de lioard oj U d Te Hottavdam b een aear dnikbeaoefcte vergadering gehouden van de Provibciaie Vereenlging van Veehouders in ZnidHolland De voonlttar da heer H 1 Kraidanar gaf aan ovenidit van den laganwoordigen veastajial Volgens de vaattMing Maidai in Nadariand no i n 1 796 188 stuks niadvas waaronder naar sebatthlg IMOJOO vrouwelijk fekvee Wanneer meh aanneemt dat uit oen dergelök aantal 800 000 kahreren per Jaar geboran worden mad gerust van optimkme gesproken worden Hierran btijven per jaar 400 000 vaarakalveren over waarvan meer dan 860 000 blijvera Un te noemen Er worden thans geslaeht per wsak 6000 runderen d i par Jaar 800 000 Voer noodalachting en at rft vallen zl n hierbij te voegen 8 4 4 van de fokkalveren dos ptm 85 000 ot t zamen een opruiming van 886 000 per Jaar tegen een aangroei door geboorte vim 360 000 Er blijven dus over plm 16 000 voor ander veriiea zoodat het Ksmerlid Van Doom terecht sel dat de af slaehtlnc In geen veihoudhi staat tot lan veettsval Ala men hiciblj nog In aaamat iag nca t dat men vroeger vooruitgang had an thaas achteruitgang dan beboaft men niet ta zsggln dat we er slecht voor ataaa Hen kan niet komen tot afslschting van grootere getallen als men na daa oorleg nog boter an kaaa wli hebban De eerste vraag dia sp aaa da vergadering stelde wsa Acht man da bataliH sooala die momenteel geschiedt voldoaada sn vlug genoeg T Het eenparig antwoord luldda naen Een tweede vraag luidde Moetan w J op dan Ingeslagen wag hlUvan voortgaan T Ook hierop antvKionMe het grootita deel der vergadering nean Spr wil de vergadering geen positieve beslissing laten nemen maar vraagt tilleen het vartnmwan in het hoofdhastuur at sal doen wat het kan In dien sin is besloten De Kamerverfcleiliigca 1 18 PeUttepartiJ en democratlaeering vaa 4 Weennacht Vanwege h t hoofdbestuur van het Verboud tot Deooniratlseerlng der Weeraiaoht V D W wordt genieW De Poiitiepartij en het V D W hebben besloten dat de door deze partijen Inge Uende o ndldatenlljnten voor de op 8 JuU h te houden stemming voor leden der Tvettle Kamer üuJlen worden verbonden op voorwaarde dat wanneer van beide partijen e n of moer caudidaten worden gekoaen deze in de IVeede Kamer aiafhankalijk van elkander zullen kunnen opIredei doch dat door deze overeenkotnsC een uodanlge verhouding tuaecheu belde partijen geschapen Is dM verwacht mag en kwi woriwi éni de a uenverklng In de i weede Kamer zal kunnen Ifidm lot behartiging der woderzijdsche bejangen j ioSTBUKM aataassisariarsheaa A BUROBIIBISSTEK en WETH0VDER8 van GOUDA brengen ter algemeene kennis L dat da boaa No 148 tot en met 180 M 188 tot ea mat 188 van kat Levansnld diilaaboafcja in een nader aan ta wVasai sak geldig lullan aUn voor dan aaakoop Vila peulvruchten a dat genoemde artikelen uitsloitand vdrkrijgbaar worden geiteld btj de winka liera die in den winkel op een voor het publiek duidelijk zichtbare pliats hebben cpgahangen een door het Lerensmiddelenbe drijf ventrekt biljet vermeldenile da varkoop van paulvntchtan lUI dat ganoamde bons op 7 8 aa 11 Jtfnl e k bU een winkelier bovenbedoeld ter keuse van den houder van het boekje ter afstemoellng moet worden aangeboden terwijl ten bewüze dat de bestelling is gedaan da sIch naast de bons bavimlende nummers worden infenomen dat de op genoenula bons beschik baar U atallaa peolvnieatan allslullandkunnen werden gekacht bi ka winkelierdib de bona heeft afgestempeld dat de wiakaUan da bigaaoniaa bans mat de versamelatate meaton hllavrjen ep 19 Juni e k un kanton van kat Levanemiddelenbedrljf Gooda t Juni 1 11 Bnrgamaaatar a WaSiou lera voonaamd ULBO J MUIC De BeentarU M VAM DB VWa Bamoaatraaischa ilrucdarseliap In hel KerkgebAitw der Kem Broedere 8lap Ie Arnhem iverd l ned tg de Jaar vsRgaderij gehouden der Item broeder Mtap Üt veorzitler voor dit jaar prol dr U 1 Haertnt a Laiden beton mot ia ziju weUouietrede in bennuerulg te roe pen de benarde Jaren 161 J I6I11 uxn Louise de OoSgiD Ukenbogaertf vneman aau den beer Ui i lesals sohieaf tjii ii t een van degenen die mijn Heer en man h 4j1ien goheipen aai dan maat op te bouwen kom nu ipija kinderen ie buip om Ie beletteo dat lii slobzelve alet bederven d laren waarm de UamyieSranten xloh bedreig wlalen door de gevoeleus ale In een bekeod pamllet tot uiting kwamen waarin gebeden werd Uaer verpleUêr ie doe ze nM bnn attfisiig icnfet roei biame nsmen uit Ueae vergadering zoo vervolgde spreker en bet Remonatrasiladie OrdeiMiaeb M be l 1919 zal veiaobljnen bewijzen dat deze bc4a niat waiK varkaesSk De taawaslranten leven en blijven bun owle begmeelen tautaK Op 4a iJtaK van taeaadi bevriende lijde onlan a ealeld welke gekomen is V Mk met doii bo r Hflp Ons dan een haddje toet hét kor te vervoeren Heb je hlet even pkarf VMgentje of andere njgelegenftfd V Niet bij de hand en al had Ik het zon ik dergelijke handkangersdlenaten tooD niet vemichtiBii Ik het antwoord n zullen ve oi a zeil moe m I den zegt Ie oontrolwr V6oni oa I elk Aen paar zakjes op de ftetff Zoo gp e zoo gedaan Het gezicht rt den boer undert niet meer lo i opge stapt werd en het f afgweden soa W0 I dm komt de boer Ineens tos Uoar rieg es kris ik uden Mklik wel weer terugge Y Het geeelsdiap acbaleri het uit m Ie ver uvereerd als hij merkt dat ti zoo leelijk uU zijn rol gevallen Is Zeker zegt de controleur skw de Heehfcank hoor k jg Jij ie t f De Tctegraafdienat Het Pewbureau van de Vereeniglng van Directeuren en Commiezen der Posterijen m Telegrafie scbrijft aan de Tel Zn een ndetboud met de 3aag8che Couraat heeft de directuer generaal van posterijen en telegrafie eme uitaetting gegeven vaa de fmtandlghedai die oorzaak zijn van de belangrijke vertraging in de orerkomat van nagenoeg alle telegrammen De oMzettMute toevloed van regeeringstelegrammen waartoe ook behooien pile militaiie telegrammen heeft alnda de mobiliaatie den rijkstelegraafdlelut letterlijk overstelpt Het aantal uitvoerige telegrammen d vjL telefranunen van meer dan 600 voorden is met ongeveer 1000 procent toeganomen kortwn de diwat is niet tegen de eieren van het tegenvoordig verkeer opgewassen En bet eenige afdoende middel kan ik niet toepaaaen zucht de directeur gtmeraal AU ik aoo segt ongeveer Z H E G maar in voldomde mate Tiieuv perao aeel kon krijgen vant aan het indientt teilen vaa aieuvt en snellere toestellen LAATSTE BKBKHTEN Inventarisatie der De minister van Latidbouw gezien artikel 5 dor DiBtnbutiewet 1916 vordert opgave van voorraden van de navolgende levensmiddelen en grondstoffen van levensmiddelen van al wie deze hetzij als eigenaar hetzij uit eenigen anderen hoofde onder zijne berustiof heeft a dieriijke vetten zoovel eetbaar alstediniseh b plantaardige vetten en oliën zoowel eetbaar als taehnisdi e alle mengsels van de sub a en b vermelde goederen d oliehoudende zaden noten en pitten e vetzuren n andere afvalvetten De desbetreffende opgaven zijn vóér den 15en Juni eik in te dienen bij den burgemeester der gemeente waar sleh de goede Varllea aaa AKerlkaaneaka ckarea NEW YORK 5 Juni Naar schatting zgn sedert Hei c a 15 Amerikaanaehe schepen getorpedeerd w o 2 stoombooten aan de Noor Atlantische knit Het grootste stoomschip dat op Porto Rioo voer tie Oaioline werd 126 mylen ten auid weaten van Sandy Hook op 2 Juni aangevallen Van de 210 passagiers en 120 man der equipage worden 58 vermist 16 verdronken door het omilaan vao een boot De Texel die met een lading nit Porto Rioo nnr New York voer y ai BotM elaage en margartaekaartnL De minister van landbouw maakt bekend dat de bon Istc week van de boter ihelange A en B en margarinekaarten voor het 1ste tijdvak g dig is van 8 tot en met 9 Juni 1918 Stct Ort Dt Nederiaadsehe Veneaigiag van Kaas Na behaodchng van enige kioinere wetsontwerpen m aan de tde de ngeftng dor werkzaamheden Ud sigenieeue weusch Is dat de g nff dezf week uiteengaat Voor de urgente weCaontwerpen als wiJziffing van de DistribuUewet hai goedetwvev eer m H het bauenlsMd en h scheu ren an graslud zal de Kamer eohttt zoo noo ig wel na de verkiealag n moe Bo bü eeukomeo Werkt de Kamer echter harA dan zal M weKoht moelijk z d dal alleen beide iaatstgonoemde wetsontwerpeo na de V erUeziiigeQ iiog zullen Dtoeten Vtcirden aigedton De VOorÜtter stekle voor te trachten deae weeik aiile wetsontwwpen U te doen Ijehalve die betretiende het goederenverkeer met het buitenland en het Boheuiren van gr Aaad en op 9 JuU terug te komen ten einde dne twee wetsontwerpen tianog at te doen Daartoe Vecd berf ïtea Lristsrechtsprwak Over iMvenataand ontwerp w dsn deal geioeeue bescbouwingen geopend De hear Ueodol s wees er op dat ook de Kamer ühuld heefit aan de beataimde reciaeluoMieid Dot de late jindleuug vw dit ontwerp eeo gevolg zou zijn van verkuil van meening aanvankelijk tuwehen de departementen van Laiodbouw eu Justitie gelooft Mpr niet hij Is oventirigd dat de ItüintMer van Laucïbouw daarvan atuivari £ Ujk met heeiit willen veten terwijl de Minister vala Justitie emsttg bezwaar heelt ge Mkt tegen de ii ffeuk ep zijii uiacltMeer door den levenniidd eudictator femaakt De Scheepvaart en de Oorlog Spi staat teö aanzicft van dit ontwerp t K 0InL n Op DeH Hteoidpimt van Prof SmiycKen la Vaa onzeh lijd gpn ril Uitt één dua groodslageil d democradle ondermijnen Spr adfviBeerde éco jurist te mama buiten de rechterlijke Biacht die bij esiuan wordt door twee deskundige leeken jJuurtebijalag gepen al oneerde n Do wfcfcHOiitworpeii betreffende d n duurteloeslug aui gepensioneerden werden tijdeos de HclMralng der algemeens bewhouwingen zonder hoofdelijke stemming aaugewunen Du heer Loef f r k beti uxde dat WIJ van den beginne af niet een aduriolBtradeve rechtspraiak hebben gehad over de geheele Itju In verban l hiénnede hield Hpr een jurvdiech betoog De heer Hutgiers a r acht dit outwerp in vuie opzichten een teleurateHjag Üyt 3oht de KaJner niet aanspraikelljk voer de late uidieumg van dit ontwerp daar reeds vroeger o a Jan 1917 daarop is aaogedrongen Wat het ontwerp zelf betreft spr heeft er absoluut geen belaagrtielling voor Schepen uit Amerika Volgens hier te lande ontvangen bericht souden de Java en de Stella gisteren vaa NewYork vertrakken 9B i 0 Minister van Justitie zelde dal de waarborgeit die dit oot erp eiA met mogen wo en ondsrsehat Kt zid worden onderzoobt ol de toogepaate regel juist ai onjuist door de sdmltiieintie ie teegepaet De Mlmster acht de regelmg die ia dit ontwerp ie belichaamd bevredigend ZM 114 geheel verantwoord en gerechtvaardigd en bevredigt m de meeste gevallen De adtndninre e zelf kan ze aanvullen tte aOgëueeuR beaofaouwlng B werden ge joten eii ovejgiejgaaa tot arUkelflgewIJsa liotMuide ug van het ontwerp LAND EN ZfiidlACHfr De hoeren Limburg V d Ks g erfltïr 5 K o e4 n r k4 J H e 1 h n y R v l dienden sineadenwnteu in op art 1 De keuring van een iUtievUditige In aansluiting c het bericht over bet keuren voor de militie van een jongmwsch die beide beenen miste en toch uit Daitschland moest komen m dt de Tel thans dat de Minieter van Oorlog heeft ingegrepen en een einde heeft gemaakt aan bet ergerlijke geval De ongelukkige jonge man is vrijgelaten en kan naar Duitsehland terug keeren Deze amendementen werden besproken en door eenige leden bestreden waarna de verBaderlug te 5 65 n m werd verdaagd lot Dinsdag 11 u v tt I e De directie van de genieeatelijkiö electflCittitswerkeo te Amsterdam laat Wj d Kijksmunt 3Ü0 Ü N geelkoperen penningMl vervaardigen ter grootte van ewi guWeo voor de guldensmeter gesciukt ueze p iningen zullen bij de ii E W verkruis baar worden ge tteid tegen den prijs vao 4 f 1 02Ji Het bedrag van 2 cent Vvrtegesvoordlgt een aandeel in de aanschaftlngeko teo 6£ltffiNGDË BËRICHim tWHBDII KAJIBB Zltbng van Woensdag 5 Juni Salarisvoorstellen De heer Snueenge ui J s MiniaUrs bewermg dat bet op het platteland goedkooper is Zien sakkfes tcmgge In de buurt van ZwoUe komt de raaBcontroleur met eenige militaire wielxljden eeai boerenerf oprijden üolc nog graan te veel vraagji t controleur den boer die flegmatieoh zijn pijpje rookeod afwacht de dingen e komen sullen Geen korn ie het antwoofd We mogen zeker wel eens even gaaa kijken V Ga jü gang maar Atle wordt algezeoht Inaar siste gsvo den Het gezicht van den boer glundert Op hBt laatste oogenblik wordt echter een eindje van de heining een in deo gnni gegravwi ton ontdHCt netjee met ginsss den bedekt De ton bleek W gtasn Is takjes Dit is zeker niet tan jou f rsegt de eoniroleur IroniMh 4 De heer Schaper s d verklaarde te zullen tegenstemmen ai staat hij niet vljoinJig tegenover de quaestle van den kmderboeRlag De heer i e r Laan ad zal tegta de uiQtietKoB ten i inzake de kuMae lndeeling steuimen doch wü de motie Visser van IJzendoorn steunen omdat naar spr s meening de Kegeeriog meer moet doen dan de 76 pCt toewijzing De duurtetoeslag moet voor 191H wordra gehandhsdM En ds Regeeriiig moet niet deze motie naaüt zich neerleggen maar rekenen met de uitspraak van bet parlement Do heer Kutgers a r aal vooretemmen Het ijt hem dat de inotle Bomans niet irf ingetrokken De heer Loelf r k acht defaandeli g van de Ke eering niet recbtvassdig als hij nift iiK L de groote gezinnen rekening houdt Neen zegt de 1 Je weet natuurlijk ook niet hoe n het korte antwoord tas r De MlnlHter van FlnanolBn rep ioeerde Ë n berekening van alle gemeenten naar de Ie klasse zou te duur vofvlen en du 4 oouuinemelijk De motie Bunaoe noemde pr onpraetlsch Spr vil vrt bewtfUJgeii in de vraag van den beer DuijnMtne om deSi duurtetoeslag te verhoogeu intit 4Ü pCt Inplaata van met 26 pCt Molv daarbij blijft het prindpieele verschil tti8Hcbt n nalaris en duui CKoeslag De motieViHHn IJEendoorn kan geen praoliüTli resultaat hebben Wat de rootle Kete IfiAT aangaat deze vekt verwarring Het iH ititfi juist dat adle ambtMiaren op 1 Jaa 12 de De wetsontwerpen verten daarna t Ht aangeaoDH 4l riTIUlTS L0TERU U TieU g i Waensdag 6 Jaai WW 417c NEDERL STAATSU TERU 5 kiaue 12 l tt Trekking van Doadwdag 5 Jnui f lOO OM No 3037 f 50 000 No 1484S riOQO No r 2977 64 U687 11693 12503 19194 400 Noi 276 4134 8101 11283 12637 1S564 f 200 Noi 2884 U967 13242 13381 16607 f 100 Nos 244 2373 3511 4187 5186 6271 6305 7207 7637 9220 13256 14286 16819 17119 17733 18196 18843 20164 No löesi Priji vaa 176 m 21d Si 644 642 5B 61 68 l ISe Sj T 837 936 1049 11 1188 tlHi iMj 1295 1633 1546 1649 1668 lö i3 1Ö92 903 t4S ai56 2168 21 2249 Ma 2iM SKlö 2642 2646 2730 3966 29 13 301b 3018 30 4 3093 3396 3613 8651 3760 3791 3034 4ÜÖ9 4160 42GG 4269 4481 4734 47 3 1761 4B82 49bO 49 3 ö002 6008 6105 m i 3131 fiQOl 5264 53S2 5340 5383 ittö 6613 6672 5607 G60 5665 6991 6009 £ 022 6135 6184 6306 6373 64d7 6541 6569 6108 6389 6934 69B1 6967 09 705 J 7199 ïi 90 m 7306 7SöO 7tó6 7767 8023 FOW m 817H tMOl 8428 8546 8A77 8578 8679 a 2 8677 8799 8998 9194 188 9188 9292 9424 9870 99U 9995 99581013110191 10217 10316 10578 106 1059210881 UOia 11216 U244 11303 11394 116yo 11721 U782 U809 11864 11878 U882 119051208212083 l2aW 12480 12536 12540 126 6 ia7 4128 9 13872 12999 13046 18147 18222 1343618487 13668 13600 13637 18595 18753 13M291S896 13901 W90e 13954 13967 199fi J IS9B5 14030 14148 14150 14160 14206 1 138 M4 8 14500 14620 U532 14692 14715 14735 14776 14 63 14916 15005 1 167 15S19 15283 L5287 15298 lM4f 15627 15633 15657 1466016080 161 r 16763 16771 16860 17027 171Ö1 17191 X725 17S12 17444 17482 17504 17672 l77flö l7P07 17820 18139 18189 1837Ö 18782 18 lH 18994 mi63 19069 19113 19S0Ö 19877 19432 194t5 1 73 19510 196Ë6 UfiSt 30088 20194 308 4 20372 20888 204A5 207 4 20794 9091120917 B0936 aoo4d U027 oltjtn if rtgvting getrofleu ooriooplj zooud oor de growuere als voor degrosMeranjxponeiini Moolit n l blijken dat uMëiuitend de gro 4Jer exporteur door de Kegivnng worden aauge ceu voor deo uuMCoop eu opalag van kaad dan vind ik geen vrgheid genoemde proaiier expot teurs In de vlaai M doen dselan maai wonlt dp wiiu door mij verdeeW onder de growfera Uoor inij zal een groAdev vofdn beiaat taa het in ontvangst uemen en verueden van alia liTdeM emaeote benoodt ie ksM legen nader oVttTHii te kx n en vergoeding i e wiiiM ad ï 3 per lÜU k Cl vlo 4t oorlooplg in de kas va het l venBuildiielenljedrijf en wordt per drie nwaoaen ua luirek van de nmaakte coaten naar erhoudi jig van teders tnnzet over 1927 uMgi Kn ud KENNISGËVINOBN ia verzoek t lulj voor 10 Juni e k iiieie t deelen of U voor een gedeelte der te Bi ik n InM In Ainmerklng weoHCht te kbukcii en zoo ja hoe oot uw omzet in tuil U geweest Vottaa In K Door de politie werden heden in batiag genomen 300 palgei margarine die door den timmerman S v D in de Naaieistraat op een kar verborgen o nder planken werden vervoerd De mbeslagname gesohiedde op fOond van het verbod van vervoer liu spooulatieVe oogmerken De BUROëMëESTËK der Gem GOUDA breagt ter algemeene kennis dat de verkoop en de afleveringvan a alle dierlfjke vetten en oIiöd toowel eetbar als technische b alteplaataiardige vetten eu oliën aooweleetbai a als technische o alle mengsels mt ab aen bbedoelde vetten enoliën vervaardigd d alle oHehondendezatlen en pUten verboden is dat het vervoer van de onder 1 genoemde artikelen ait eenig deel derGemeente naar alle overige deelen desEyki hetay in ol buiten die Gemeentegelegen verbodwa is dat de verbodsbepaling onder 1 gesteld niet van toepassing is op denverkoop eó de alflevering 830435O63 77 1K23426O294 301 S4I 363 402 426 484 8 606 525 550638 6 2 649 nS 760 766 W 802 817 840856 383 987 978 997 1011 1018 lUO 1166 U68 1256 1426 1427 1443 1444 1408 1496 IBOO 150e 1589 1540 1614 1 636 1656 175 1768 1805 lÖflC 1816 1809 1968 1941 1 47 1949 1954 1985 2009 2019 2182 2160 2179 2l8l 21 0 2208 2225 2230 2262 2298 9315 2878 2384 2410 2437 2480 2613 2517 2580 2637 2683 2688 2698 2714 2759 2650 2863 3889 2890 2i ï0 2962 3033 3068 8161 3156 3166 3206 3211 32aS 3346 3363 3866 3404 3414 3462 63 3510 3557 3560 31599 3C01 32 3Ö54 3694 3704 8715 8717 8745 8764 3765 a7 S 3796 3824 3862 3907 3912 8918 4017 40 2 4026 4052 4056 4063 4111 4145 4166 41dB 4190 4214 4242 4866 4117 4429 4537 4579 460i 4654 4672 4698 4739 4748 4776 47 7S 478 4796 4810 48 50 4858 4885 4936 49 5004 5013 019 6045 5161 5154 5155 516 5176 5194 6204 5257 6S66 5807 5 7 5381 5397 6406 6410 5420 5421 5429 5431 5449 54fi7 5470 6531 5546 5549 559 6636 5666 5732 57 5777 5790 5838 6847 5H50 a van de bovmgenoemde artikelenvoor eoover de verkoop en de aflevering gesohiödt ia opdraoht of met toestemminff van iMt Agkskantoor voorvleesch en vettea T UKnobt giaiiffde gutenn voor het examen 1 o de hear IC J Bron MABKTBiswiünyyn b Vaa boter melange bmeiangeen normaal mar nne aan gemeentebeataran ed vc dese artikelen aan dedoor de OemMntosturen aangeveeengrossiers en detailbsten en door gemeentewege aaugewesen detaillistenaan oonsantflnten oquOA nMi x vngiiBbiMn 4 dat vsrkdop Van boter amelaoge b melange en normaal margarine doordet iiligten aan verbraiker niet magplaats hebben dan tegen inname vaneen bon vai de Ryluboter of vetkaurt öotida fl Juni 1918 De dar emaeator voo oogiad U 0 J MUS Kanicrvan Koophandel en Fabrieken De BURGEMEESTER van GOUDA 6944 5 6081 6041 65 6062 6068 609j I doet Ce weten dat bg Kooinki k beftloit vtn i Uai 19X8 Staatiblad Ho 76 u vaHc t ld eeo Algemeen Heglement voor de Kamei s van Koophandel en Fabrieken j dat art 6 vaa dat reglement bepaalt dat men om kiezel van leden eenar Kamer te zijn aal moetan voldoen aan de beide volgende vereiiohten A kiexer te f van leden van denBaad der gemeente ifaar de Kamer 18 gevestigd 1 ti aldaar bestuardtfr of medebestnnrder e z n en gedurende ten minste twaidl aoh reeuvolgende maanden geweeat te zyn van een bedrgf van handel ol Mg verheid j dat ingevolge art öÓ van dat reglement v r 1 Jali e k moet worden opgemaakt eene nieuwe lysb van Kies gerechtigden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Uooda waarop overeenkomatig art 7 moeten worden gebracht de namen van lo ben die op de aa nog van kraolit K nde Iqst van kiezers voor de Kamer voorkomen en voldoen aan de hierboven genoemde vereiachten att 6 gwteld 2o hen die van hunne aanspraak om op dw lijst te worfieu paptaatst sohiiitelgk hablwn daan blaken en noodigt mitsdien de belanghebbenden die niet op dto nil nog van krarht zjnde liieaeMigst doorkomen maar als voldoende aan de hierboven onder A B vertaalde vereisohten aanspraak kunnen maken om op de nieuwe lyst te worden geplaatst uit daarvan Yóór 1 Juli ter UemeenteSecretarie aangifte te doen volgens het daarvoor vastgestelde lormulier waarvan exemplaren aldaar kosteloos verknjgbau ayo apUDA 6 jqni tvia De BatgiiineeUer TDon oe M ULBO J JdlJS eiW S 7 6219 62tó è274 6279 6680 öSur 68Ï1 6330 6424 6446 6488 6642 6000 6008 ena 0199 eeai 6928 698 6996 7044 7o6 KJOUUiUtVV U STADSNIEUWS OJ i 7171 7204 7234 7294 7801 7308 73U ISM 733S 7S78 73B6 7889 7406 7406 7 3 7482 7496 S1B 7528 7588 7612 7616 7624 71 35 76V15 1688 7716 7717 776B 7778 78U 78il 1890 7867 7900 7917 7961 7986 8026 eOT J 8097 SM 8122 8188 8167 8178 8186 mi 8222 828 8818 8424 8444 8466 6469 86 H 8526 8694 8641 8687 8692 8617 86 a 8062 8716 87 t7 8766 8789 8773 B843 8886 8891896 4 S9W 8980 8984 9007 9064 9070 9099 9165 9SÖ2 9204 9388 9221 9226 9227 9263 9274 9286 984 98ffl 936a 9497 9499 9601 9621 9li48 9660 9684 9660 9801 9813 9817 9M6 9892 8SH 8959 9978 998410027 lOOBC 10009 110074 10086 10O9 10168 10131 10203 10205 10206 10212 10970 10407 1041 1M07 104e9 10486 10646 10686 10d96 10632 10658 107B1 4 808 10809 10816 1088610947 11041 11017 11068 U078 11091 1117811152 11205 11289 11263 11286 11463 U4 8 11528 11660 11578 il58S 11688 11611 11j33 U644 11676 11740 11874 U880 11892 1196112028 120 7 12057 12817 19226 1224S 12S06 12316 12828 12366 2368 12387 124061242212437 12166 12808 tJ9 12S68 13588 12716 127Ü4 12727 12781 12777 12820 128881284412938 12450 1298 12987 12997 13006 13017 18054 ISIO 13133 13166 13178 1317913211 13269 256 13279 13365 13SS0 13897 13 116 13460 U610 13869 1887 18601 13621 1362318660 l ï07 13740 1877 13798 1380913869131 a960 13971 14026 14060 14066 14037 14104 Hl ItSN 14322 14848 144001447614517 14694 14606 14918 14627 14686 14688 699 Uïll 14792 14866 14917 1496414990 10 16062 15061 15070 16124 151ÏS I6l41 fWtó 16161 162S2 16S66 16883 rj327 16136 376 16446 15463 16466 166601649816728 741 16775 16812 15660 15896 1691416916 mm U0 1 18993 ItOOO 16011 16M 16021 020 16049 16125 16152 161551417516206 225 16226 16281 16268 162861630616388 W4C 16804 16878 10416 18668 18878 iqOdO 11641 l 66e 16670 18680 M706 167261678 90 16877 16422 16948 169601706817081 nm 1T135 17149 17240 17246 17271 17302 17880 13334 a74Sl 174 1747617486176 1 76 17853 1T735 17772 1W66 1WM 1 180S0 18068 lèl06 18188 18224 18226 188U WS 19269 18990 182 183201888918410 IMM 18439 18440 18187 18 11847818479 m 18661 18611 18661 18 581864018708 18710 18rJS7 18788 18888 189871883918862 Grosaiers m kaas i u diriK teur van liet i eveiiü addelenbedrijf aillaer heelt aan de KMHei In kaan do volg Mide circulaire gezonden Zooate T reeds bekend ie zal delevering an de door de Gemeenten beooodlgde kaaa worden uitgeschakeld VöTfiohtiidene gro4ftierB eiportfmr Sk grosHiere heblie rnn reeds gevraagd voor dif dintrlluitie van 4e in de Gemeente benoodïgdle kaa Ui sanmer iag ie mogen kpman Opdat de op de in de Qeneeote benoo di0le luu 9 e maken wuiat zoo WlUk nogSïjk wordt verdeeld Ie doos nUjOa na W83 18890 18890 18988 MW9 18364 19017 19072 19108 19118 192111922619290 19261 19881 192 7 19800 198061931019317 1 I0 W486 19480 19809 196241967819722 19746 19761 19796 19807 198241984119878 11928 aooio 20045 20068 20076 20 06 20202 20874 2038 98806 9087 laae8I0M19 20478 9048 9048 2060 90 78 98688 98815 20M9 2 681 90881 90881 90700 98791 2 l ffi4 20778 m 98781 90787 908 90e9O 20902 20927 20963 8e IW UJrt No 199S7 m fTOm I 12867 m ITO kaïiA