Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1918

e 13715 3 Tie CL wrs Redactie I Telef Intero 545 Aua hel gebeele Westolijks front beeracbt bttr kJLelijjie ru t PlaaiseUjike gQvecbiau weroen geleverd bij Chuteau Ibuarry on aan de Aruxo Bij Huuio Broye ten N v Q de Aibno zijn de l riuuclien er in geoliiafid hun stellingen te vcrbeieron Uii haieiilL perp is hoopvol gestemd elke pauze in het otli entiicf tocb m g ali een oordeül voor den aang jvadlene gelden AJgoifleCin wordt de airatogie van ioch gieprazen Immers voor aiiea waa noodig befifiarilig van manschappeoi en Doch ïooals gezegd algemeen wordt hceeït dat de hiudge nistpooze den vlj jid elechta dienen moet om nieuwe kraoliten te verzotnelen teneiiodo een nieuwen slag te slaan waar en hoe die dan aankomen zal behoort tot de oorlogsverraaaiiycein lot die verraeelngen behoort ook de ftuüe der Duitöche duikboolen bij de AmerikattUöohe kust waarvan wij reeds in een kort bericht gewaagden Naar aohoting zoude sedert 25 Mei reedy een ongeveer lö Amorikaansohe Bchepen tot zinken zijn gebracht waaronder ook het eertijds Nederiandscbe in beslag gienomen etooniflchip Texel Dd öuuboot loeite drlo schoten De Duitsche gezagsvoerder kwam aan boord en getaatlo do bümannlngi het schip te verlaten Daarna heten de Duitachers het echlp in do hiclit vliegen De bemanning van 36 koppen is later door een chip voor de kustbewaking opgenomen en in eeft haven aai de Atlanüscho kust aan land gebracht lu totaal gielooft men dat door deze dtkikbootaotie reeds een 350 man hot leveo lieten Wegcnfl liet dulkbootgovaar zijn thans de ha Q8 gesloten bovenbien la wegons de mogelijkheid dat de duitfiche duLkbooten watervliegtmachines meevoeren bevefl gegm en dot de AmerikaanscJie kustplaateen b avonds hun lichtein moeten dooveu ten einde de kan op luchtafcnvallen zoo gering mogelijk t $ maken Inderdaad maakt zelfs do Financial News reeds vim lochtraJdu meldlngt Op ModerakschMl roor Gouda en omiiggedde I plaateen Aaneeslotea t U de vereealdns voor Mnde vakaafeolea te s araVenhaee I Goedgekeortl by Kon Besl 26 Ang 11 No 46 Opleiding tol OoBtiimiÖpe Goupausaen L erarea lik geligiDM mr iIih gitnik li iHfii HIUII ilHI m irilKliUl De Sebool ia verplaatat van Gouwa 109 naar Qouw ISlf waar aicb nietiwe laarliagpa kuoBen aanaieldeo De Gletschervrouw Mtar het ïhiUaek nJ€0ARD VOSZ met uteriB e bewei l imt J WE88BLIVK VAN ROBSOtf IMcnk TwbB4aa 45 Zt Iiilffterdo naar zijn zounlgenhch zij dadit aan de liefde die bij den kinren Infcoeizenindo en zij riep zich zelï aorschuwend loo fflen kindere Jiofh ben nwet een gioed menscb zij ml Kin itn kunnen elochta goede menaohen liefhébben Zij bedacht nl t dat zij de goede m reine sedert langen tijd naar de liefde der klniderea dong dlo den jonS Ung uit het zuiden het eerate oogenhllk het beete ien deel gevaüwi was Oeen enkele keer had de e zloh togui ver zijn buiBKenoote meer vergeten zoo k op dlea helderen noohi toen Malr t Tergeats voor htuur woning bod gawacht Melt meer had bij in haar tegenwoordlgi den noazD uitg eeproken dlra haar Iwn TWkrtdursnd uitriep D ocbunff waor de yreeiodioling de dochter tw den t r behandelde was eerbied aljn op4pen was Idlna eerbiedig Da rt IJ Uet i ntet merken o dese bwidlng opiette ll k was Allee aan hem toonde vrlJe natuurlijke beminiMlijkheid zooala Uolratot to no nooit Uj nsniMn had aufeIrottw Het vu en lg iMhiV Aer ge HENIIEP enBIlliK ENVELOPPEN in elke hoeveelheid direct uit vo€n naadhsveriniai Bedlrukt naar kauxe Drukkerij A BRfflKMAN ZOON T l foon 82 i fawc Eleurselfabrikaiit raMgi soo tpowlti mogelijk KNECHTS di bekend xijo met faet braadea vaa bier kleuriel ichreppen Brieven met opjaef venrertentfd fejerii onder letter P laa Binnendijk Adverlentie Bureau Leiden 1992 12 MARKT ai aouoiL Het Advertentiebureau ▼ BRAN0 AS3URANTIE Oude Enteleche Maaticbappij die alle aoorteo Atturenlicn der jroote Londenecbe MeatKhap pijea bebaadell WENSCHT Agenten voor Holland Aanbitdlalca mat nittiMViia itüMitiii eoomtrent vroe ren en te enwoordl E o werkkrin onder no 2009 Bureau Goudicbe Courant Markt 31 15 De Goudsche Cooraot TKLËF 82 MARKT 31 Oai toe M t 4an dMM elk l dar en Cxzwna JeÉllj Seburft aingwormi aeartfktèktey Icukende Aembeleny chadeUlalM Netélroosi OauwivornH een proefflescb aan te vraoen welke A 5S € 1 dl ellian drogist verkrljsbeor 1 C D O li een vloeibaa BeiMesmlddel M tfrlnot detr i porKn der biüd en loM daardoar direct de jleirta klenwn eofli hetgeen U alleen door een vloeHiaar middel veikrilgen fiunl Steil Uwe genezing niat langer uili een paar droppels O D D gevenreedZj veHichlinf Net persoon gonder vak nnla eoekl een bem paiaeade BETREKKING ati wiiwllooper agent verMken Djmaatsch of leti derjelijki Brieven onder no 2013 Burenó OoüdteheOiuraol Markt 31 11 bcBorgt de piaatünf van AOVERTENTIEN ia alle Neder ndiche en Buitealandsohe dad n weekbladen en andere periodieke ii Bonder eenige prqiverboodind Hl Inxandlng valit Mn ehflft st ds vpldo n l ii GEVRAAGD O O ttmnetm kamer Mtte itaod bij voorkeur electr licbt Brieven onder no 2011 Bureau GoudicbeCourant Markt 31 8 Inliobtinden worden GRATIS veritrekt Üüü lEiDie ïimiins Bureau tot Publiciteit vAn Wetenschappelijk Nieuws Ketzenirheht 153 Amsteniain Leliejtraobt 30 noetfMch Tta SS cent tifdelijk verkoold lol aS cent CURATtyRlUM Mr A W Jaeomettl Oud Advoeaat in Ned 4ndil H J Cfllkocn Buileogf Litl Ged Staten Burjemeeater vaü Bdein en Schoolopziener J a rrlt Oad nrl Ptflalc Lid Eerste Kamer S Postntvi Scboolopyiener P J Raaymakert OudSecrelarii Generaal der Rijkaverzekerin ibank W N WlDterahovcn Gep Luit Kol O l L Afflerifoori Stcritarit ML SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder IcUUaf van So bekend l rkr oliteo ooder ie Joh Bouman pirecieur ener Handel tchool Mr Ur J Eljsten Oirecreur eeoer Tucliucliool Jhr JaD P lth Jourofllisi Dr A A Fokker priv fii doceiit Uaiveriiteit Dr A J IH Qsrle nne leeraar H B S P H van gestel leeraar Haodéliachool Prof W C de Oraaff Hoojleeraar Univerakeit Utreéht Dr A Halberstadt oud leeraar Gymnaaium Dr i M Hoogvliet privaat docent Uoiveriitcil Dr C Huysman accountant ep andere mannen van naaia 20 leeraari H B S 7 Mra to de Reclilen 7 in enieura 6 accountant 3 artacn en worden lloor Otti eorj nIaeerd meer dan 4DO fahrlftelljke cursussen cm Het BestDur van en Polder 6ER KENWOUDE maakt bekend dat de verhoring van wegen Jamler eja en Weitkhni K nik de zal plaatR hebben op ZATKItDAa 8 JUNI a m voornnldfiaga 10 uur nieawe t i in het Café van de Wüd D DE BRüIJN alhier Tevens zal dan in peroeelen worden verhuurd het geWM in den Boezem van dien polier DIr Demni v HFVZFLElvboORN Het Bept iur vooruoemd O M DE JONG Voorzilter M C MOLENAAR Secretaris Berkenwonde 1 Juni 1918 1971 26 Heeylieeinr aaJscliap v an Rijnlanii OPENBARE BESTEDING BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSen FRANSCH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANSOH 8PAAN9CH ZWEBD8CH DEBNSCH NOOR8CH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALO ONTWIKK LOGICA RHETORICA STODIETECHNIEKSTAATS WETENSCHAPPEN 8TATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONDH LEER MBTH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUO EN GOED REKENEN PRSBELEN 8L ID DIJKGRAAF m HOOGHEEMEADHN VAN RIJNLANn zullen op WOENSDAG 19 JUNI 1918 de vóór middags ten 12 uur in het Gemfenlandsbuis te Lelden bij enkele in ohryvinK baaiadani Het ophoogsn van den Noordar MtaldIJk langs den open IJsel tuischen de Hanepraalsluls en da Waalarslufs nabij Gouda mat MJbahoorande werken i i im in II apaaanssa aa VKKKHUUBAAa BM ALLE gOLlUK 412 i HORLOGBHAKBBS BN OOUPSMBOBN Opleiding per brief voor 11 examens voer alle ambten en beroepen voor ALLE acten L O en M O ALLB practlikdlploma s Staatsexamen Notariaat Mr in de Rechten Oemeente Admlalatratle Actaarls Accountants Onder wllzer BonwknndlK Opzichter ei teekenaar Opzichter Watersuat Bedrijfsleider Secretarls Redectenr enz enz 873 150 CurauMen voor bejrinnere eenipztn gevorderden n eerg evordenden en ver vorderden Aangename methode Pereoonll k contact tuaachen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke conditiSo minvermogenden kunnen van gn Studiefoode proflteerea Qoede resultaten wie werkt elaast lÉii il Het bestek No 244 met 3 teekeningen zijn voor f 2 en de eeze elde insohryvingsbiljetten voor f O 60 verkrijgbaar ter Secretarie van Rijnland to Leiden en by dan Opzichter van Rijnland den heer C de Kluiver te Gouda WAARDEPAP EREN AANDEELEN OBLIGATIEN ln lfnla ftiroarlii0 levert Dl uKk f ir OfJoldnaiilZooii MARKT 31 TaJ 82 Ooedko Mte enaolledtte ▼ oor MeAbelea Tatela Kaatea BeMaMaa Stoelea mM leer ea plaebe Veerea Theeulele Bplesels aeklldkrilea aas iMtt a S el l adres r r eaS l l mt kaweUMuphaaea M Adviezen inzake Beroepskeuze De insofariJTingsbiljetten moeten uiteriyk op den dag der bestedingdei vóórmiddags vóór 10 uur in de bus in bet Oemeenlandshuis van Rijnland te Ijeiden bezorgd zün of vóór dien tyd franco bij Dülcgraafen Hoogheemraden zijn ingekomen in beide gevallen moet bniten op den omslag geschreven zgn insehry vingsbiljet voor best k 244 2014 64 Voor nadere inlichUngen vraas tnen de interetsante gratü brochuret een boekdeel van 144 pagina e Men verbindt tick hierdoor tot niet KOMT ZIBN inilinUfltHbiHMiHiNi tifc IMfamlaimaMt Advertoert in dit i VRAAGT UWWINKELIEflt S liHar d W ap lcllMiro mcl M eubiel en LHioleitmwas Nadere inlichtingen te verkrijgen by den Ingenieur van Rynland te Leiden op het Oemeenlandshuis eiken Woensdag on Vrydag des vóórmiddsLgs vóór de be teding en by den Opzichter van Rijnland te Gouda Dykgrsaf en Hoogheemraden A S Ril A wrlvtri van weubettli vb p ilaaiia 7 Jiioi 8 uar Slw Oaa Bink Nsutrale X 9 Jenl 1H nr lUn Sea M GenaeM SWMalék RbtlerdM van Rijnland PIJNACKER Dijkgraaf C W VANDERPOTBzN aOl4 62 Secretaris Ktfllne oorzaken CaTeDdikii It roote eTol en Door bel licbaenniet vaa iqd ot tijd te xuiveren van onreine tt ffen welke lich dikwijli opeen boopcn atelimea xicb aan veracbillende aïekteo blotri DeLaxeerpillen via Apotbeker Eoou verwijderende ontuirera Moffen en overtolti e al en alijmen bevorderen e n ifoeden atoel an Alleeaeelit In feilolea dooijei met bandieekenla nnba AMa fkniM k ZS ea 50 et jM9rdoiM e Veitr gbviu itt dsm ett Ap Mbek n n Drau et wlitk M Otfoda UI ANTON COOPS S IMS 14 Leiden 1 Jonl 1918 BERKENWOUDE AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden ani nomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwouda voor Berken wonde Achterlioek door I NSIMEII BiiirstliB STOIWIIL vtri van weubettH en tinotèum Is In bet gebruik Het beete artikel voor het vaal BoaelMoop n dan de beste bui was Koopt één flesch A S R A en u blQH niets anders gebruiken dan de vloaltare meubel co linoleuntwas A S R A Mitrlaaka Dral asll BBianua ceoa aooM Waar niet verkrijibaar wende nlea hib totaazellp X t lrt ep t houdap voor Qauda en omstrdien de ma SfU6 L VAN OBlt aaajC arossler In Koloniale waren OOUDA Silr rtaij nitj Vrydaa 7 liiiii Imih GOIIPHE COÜRAlVTe OaDriaStrellsexL H VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOBZONDBN MBDBDBBUNOBNi Op da Toorpafliia SO hooaaik t laieia tlM aDn regel ABONNBHENTSPBUS per kwartaal 1 M per week U esai met ZaadataMad per kwartaal 2 15 per week 17 cent orera waar de bezorsinff per looper geschiedt Franco per post per kwarteai ƒ 1 90 met tmdassblad 2 5S I advertestitn sa lii aa aulaa msdideelinfSB NI caatraet tot CH daa prija Otwta Wears sa raadaa wordsai uwkaad aar pissaaatmts f AbonneoMntea woitlen da ijka aangeilaeiea aan ons Inuaaui MABKT SI GOUBA bU onae asenten dan boekhandel en de ilo tkanfeoren AO TENTIEPRIJSi Uit Gotxki en o latreken bebooreode tet deeben rskrln i 1 t iflbla ƒ 0 80 elke regel maar ISi iTaa bWten Goiida en den beaorgMnci 1 4 resala 7t M alks nt l meer ƒ U AdvM aatilB na p ihlleka rnmakaUlkkadaa U eent per neaL Adveitantlla dalaiaa AdvaitSBtlaInnaa m cstaa i Admiaistracie t Telef Intaro 83 Bureau MARKT 31 GOUDAe DE OORLOG In httt Wesfen Duikbootttotie in iffèAni ïka naohe waterena Oe BelBisohe minister De Broquevüle Soolalistenagitatie in Odetenrijli i De Middel Europeeaolitt Tweebonda düi Utti tA r UIv j clƒt t Otgn tMhtr ZPtT UKt Utt uui itrienvK elii t u lug rniMUtn Beriohten uit Weenen bobben doen itieo lul Uiauur euu ioiii UtJii uiio ouiuereuau ncoit ptuuts guJiad lau vorzamvlde ver liuuwuusiioouu Uit Li uliMu Uiistuiirgii ii euSMUniag ia men dattr tt t vefecuiMavno tnzu liti a oii reiiulutieii geKoUien Het Weensciiu twr Burej u nu rtude wól üu aaugonouien rt soiuUei waarm de vrwlebveruragon voiu BresJ JUtoisn ea Büekuruot wctut u öi keurti en eoo vrodesprogiraïn weru uiteeugezit niaar niet dat de conleienUe in Ue eert tü plaats een proieut tioi ii aangenomen togen de verdaging van üfu IvijivaraaU watiroij werd va stgiHtelj out de regeorlng ten Kgk raad UtcJi daarom met bijeenroept omdat zij in hA uia vao Afgevaarüigden geen meerdoriicji a heelt Dan mout eveawei do n oeriiig tut niet do voikavertegeawoordigiing wijjteo V order werd zonder meer genneM dat de oonferentie een ueroep op du arbeiders deed op liet hutdlge oogL nbliiv groüte etaklagnjn te vermijüsa Deze m dodot iiug ve r hijut echter la een ander I sClil als men lees l waarop deze overwe ng steunt n 1 groad daarvan dat geeien de krocht der arbeiders en do mactitamtddplen der heerschera aleniede den aigelneonen toestand en de luiidige vooruitzichten der vrodesIqiMQoeiingen iiot hul tigc tijdètip nlet gubsïllf Ls zoodat pnb zonm MiJioden sleolus to aederlag n auudi3a kunioen levdon waaj dour de arbeiders voor de toekomst ongeschikt voor den str d zouden zijn Ue oonferentie oonatateerde evenwel dat de arbeidersklasge zich in een toeetond vaji de grootste opwinding bevindt en waarsohuwde de regeering daarom In haar oproep voor de gevolgen weflke de opgewonden ma sa teuutilngonveroüjdelijk moet uitlokken wannet P m nu volgen de grieven de arbeiders aiel de overtïdgjng ifrijgen dat de Oeiitrile mogendheden den oorlog niet tor wille va Imperialietische ooigmerken willen verlengen waiMieer niet allee geschiedt om de levensmiddelen op do grootst mogelijke schaal in beslag t nemen en gelijkmatig tu verdoelen wanneer do regeering niet onverwijld het parlement weer bijeenroept en niet alle in hel werk stelt om do plechtig toegezegde nieuwe regeling der arl t it etoe6tainden In de oorlogsindustrie op Ztuiver olvielrechterlijken grondslag ten spofdigste doOr te voereni waameer tenalotte de regieeHng niet t pemoet komt aan de aooiaal politleke elsoben der ar beldorskiBflse Bebcbouwd m het licht van dese gegevota welke aan do Weeosche Arbi iter Ztg zijn onbleeod blijkt deze oonferen iU ittdeydood van grooter politieke l etee kuJiis Uitn do aanvauluilijite berlebiSn wel deden door schemeren Oraa i Isza beeft inde Hongaarscbe Kamer voa Afgevoaraigden een e h vot ring gelioutieu weiger oudorwerp gtjvormj wodM uoor de verdieping van iweebond en waarin hij üe prutv leu der uiler tlinksobe partijen tegen deze venüepiiig tiaouiie te ontzenuwen tat hoiigarijo betrtU doen zicb twee gü ichtspunten votH Ten eerste dat uougariju bij JJuitscbbuitdf fiaaaovoele onuer luuiiig vomt ten tweede dat hL t in het ievfu te roepen öcouowlsch gaoled niet hL t oog 0 de belungugke Ueugaarsuhe lauaboUM producten niet het karakter vim invoorgiebicd zoa verliepen daar immers JU eoonouiiiQbvn boud oiievn don voordoelen bidcit wanneer de landbouw door uu aanbluitiüg vuii zulke groute gebie diin oiL t wordt ultgiübuit of daaraan ten üifiT valt Overigens xoo meende Tlsza is bet boodgenoK Uchap nitt ht t Duiis he rijk tut een oogpunt der beveUigkng van de lovemtOËlangen der monarchie beproefd gebleken Mits dan ook o ondorbaodellnguj openhorlijg worden gevoerd zoomeende hij zou do grooie meerderheid van Hongarije de nauwere aanslulUug mei genoegen ioiru De premier Wekerio bogroettt met vreugde do verklaring van Itsza Waimeer wij zoo zeide bij oietDullschlaiid ecu politieke overeenkoimfit bl iiten dan zurgen wij voor een regeüng onoer defensieve verhoudingen alsnwde voor een economische organisaue De aard vao het verband blijft defloiJef en Jui t doaroui is liel in bet belang der verëtorklng en verhoóging dor verdediging natuurlijk dat w j de vord gi ngumlddelL n d e in onze weermaeht be hfian ook trachten te versterken en te veriMogen l tm aaiusien der eoonoinlsohe ovtfoenkomsten zoo vervolgde bij bectilen wlJ er bijzonder gewicht aan dat onze eigen produc e niet verminderd wordt Met betrekking tot de aansluiting van andere staten moeten wij ons een vrije besHsHing voorbebouden Oncte aouverefni toit moet onder alle onietandigbeden gefJMsrlwrgd worden weoiialve wij slechts ei ii verdrag kunnon sluiten dat het karaitter van internollonate verdragen bczit uour ue iiuoiurriruien mwrcnt erden I iuaeQden toesoiiouwers stoudeu langs den weg gumjiiwtrd en verdrongen siob voor de vun turs om de Belgen oe te Juioneoi Belgiscbe reoruten te Partje 0tenlag J vertrok uit Parija de rijlde groep uer opgeroepen Belgoo De groep uttatijud uHMlutietKl uit gebuwde nuuiuaa oezu wijze g vC elt men dus ook Jn Amerika de reaiittii van don ooriog Ijttusscliea gÉBti mei in Amerikatuwche puiltieKc Kringen ta koiinen dat deze dul nootaiciie wojne ai ln meer bereküiul achc optlicaj iuil etleut pioa op pracciecb uut van ffnia invi04Xl zal zijn cp bet trOdp n onio ensuaduielenveilvoer n ar da gt iliiouruen blijkbaur hebbdn do dulübcotoa ook mijnen rondgoairooi altliaua het Aiiierik iUotincTtx pur temen t rtt Piior i wir l oai ven aaiiW imiiB ü tnijnen door mijneave ra Is opg viachi I Utit omimien ar i over hot aftreden van dea Belgischen Mnister De Broquevilie biijkl wol dat do positie van dezen lt binob leider aaJimeritelijk verzwakt was In Möüer geval isi echter met hom liperwoiijijkheiü heen gaan die met ëterüon drang het groote naatrcifJde en daarbij wol ecma do allures van di Ctator aannam Over de beteekems van zijn arbeid voor Utlgië 1 ojocm do gtefliöiedenis een onpartijdkg ourdetjl liannen veliuu Voor do organisatie vfln ütïlgiö e vcrdoulgang heelt hij oagtijwijfeld zijn verdiensten gehad ooit aU iiationaUst on als tegcustajider van de eischen dor Vlamliligen heeft hij groeten uivloéd uitgooe eiid ilrijn politiek tot oinge ecomonilache aanehiirtng bij KngeJ ud hocfl in verband met de boileekeiil viin flelgiiö s door oorhan dol ia het kal inet zelf orib llg verzet ontraoei o a van Hunkin dlo eea botreliklng van België vreesde iu den economiHohen oorlog In overeonstemmingi met de hesluHen der Parijeehe conJeremile Ook horinnercn we in dtt verband met een onItel woord aan de ontstemming in epaalAo Belgiöcèe kringiep ovor de Britache po gingen om de ddaaiautbcwerkiag aan Engitiland te trekken j Cooreman dto re dB de eerate ziiüng van het kabinet geliHd heeft la De Bro jüfH Ulo thana ou gcvólgd en met hem gaai het bostuur in de richting van meer goriiiatigdheid en verzoetning hetgieou ook bij do bphandelinj van eveiitueele vredeavooraitcllen wol van invloed ïou kunnen blijkon Een Flamingant wee hij ongetwijfeld niet maar hij k een maa van verzoening en vast oonipromfseeu wai de VlaaniBühe zaak tei goede kan komeuVaiudoar daf men ioj die kriogien oök hi iiiH vtvtrevi dat om ti uur in den mot at a plautji vuwi hoeft tot een opgewonden vaderuodsülis demonttratla aonleuilng gegeven Bomniuo op Saoramentadeg in eeu uitvoerig WolM lelegram veidedlgea de vef utwounlolijk ijuitsctie aatorlto tua zlcli tegun tm verwijt Parijs Op Baür ktm utf d tg ueaciioteB H heboeu door te üefdtpLU d u de i rajiaolien tiacrauieufcslag uiot gelijk de Duitsohers op dea lAgei lijtaen cMtdag docb krachtens net conuoruobt van loU op dw daarop volgenden ï endag op dien dag n l 8 Juol j l is Pargs don ook niet beachoten i ltt suiijjnt eobter aan de oandacAt vaodo Uutttfcao autorüüten te ontgaan dateen wapeaMilrtaud srfseda wedcrkeerjg Ie ouk al gelden do redenen die tut bet lulion van het bestand leiden alecbta voeiééti der partijen In het Amerlkaaotoh lagar H mdfÜBterie van oorlog macbigt ta AUkwoord op vragen tot de meedeeltng dot er iu het Ameri iaansobe leger geen onderdciitsd woMi gmnoakl tuaaobeo e doten die geen burgers der V 8 zijn en de iiiir geboren of gen iturajlseerde burgnra tieiK ili e en we souden soo zeggen dat dM och wèl een ohterstt lling Tsj dat de eer e geen officier kunnen worden iu alle andere opzichten voraorging wulwHleudfioid en voorreclrteo atoOfi ie jp gelijke lijn Nooreche obepen getorpedeerd Het Noorsche s s Kldrwold IHi diig door een Duttsohe duikboot tot i iksB gubroctil De bemanning ia gered I ChateauThterry eaiBM D OOKLO SVIBt7W8 Uelgiectiu iuiÜtalren op doorloüht in Amerika Driehonderd cetig iedra vatt hei Belgt ohe autoigooohuteorps die in de eerste maanden van den oonog naar Kuulaod var tro dkcn en tuui het üoaelijk front streden i n tlians op wog zijn na r Viaauderon jij i te Ncw Vork oangektsmtm waar zij De boollplaals van bet gedeelte ven bel kiornt dal betwdk de Du be troepen orei t hebben is Cbilaau Tblorr De ilatii i ontleent zijn nsAm aan bet beroemle kiwtt ol hetwelk Kii Martel voor K 0iiing Dirk IV gebouwd he t en dat Inden iuop van elf eeuwen sobier ontctibore umJIoh wlagofd D veroverd heroverd verwoeM on opnieuw opgebuuw geworden ia Nog itxten Ireheerscht het van zijn hoogte de l ul ofschoon dan als ruïne als pnric met firtuTOokic overblijfselen muren sonder I ikon brokstukken der oude torene ua lamtmten en kamers Langen tijd heirft de iiiUuur de muroi espsatd en vso bet larrn geiviiei men V schoone it xlcht op de itftn 4l n voei gelegen stad ea bat fondi Irip Ilrooil en riifttlg stroomt de Mwne inn welks oever lïmmttrrijke wandelweg n ich iilf tri kl n 1 mp wandclwegeo en do Féuilletoni lukkige m mschensoor t waarmede het ruwe voik der Alpen nleta gemeoo had Diielu gjomeen wilde hebben Wat was Maira ewi sleohto omlerwijzereal Want zij kon niiots in het geheel niets van haar hadrt aaii de kinderen geven die zij uweet lléfhebbeni maar ook weinig van haar odoj hten want haargejdachten bleven zeUs ofuler de leaureo niet jbij haer plicht Indle kij waarlijk de ieerlljke natuur was e zij tpdi wihie f wezen dan aou zij tot de gemeente hebïben moeten zeggen Gij vertrouwt mif uw kinderen toe Iki Ifan heb ooto en schooQe ambt echter ijiel vervullen ben niet woaxd uw kioder u op te voeden imodt mij t m rekken lUt het werk dat jik Bohiep Ontsta mij uit miijn anibt dat ik uiet w ardiir ben 4 zooale gjj Qian fVital heW we jgeaoodeni En Glaa Vital wM UT gietrouwe dlesMrl Bij al de zwaarte vou haar levekiejaat kwam ook nog de laüt harer olOMachuJdigii tit Vanneer de tijd voor het onderricht voorbij was dan herademde zij want donkwun het beete vaa den dog het onkpannlngS uur Doi vele kinderen ver van de eohool woModeni werd eeret voor ben later voof allen hi bet at iooiloloUl een krachtige warme joop klaargemaakt en nu kon Maira een oorgend bolMDOedertjo zijn Don jVerd het sohooïItAoa 3er ouderen rerandeid in eea fe etM ti dp tefél w Piopielo BlHjd teoetelijk t tooien Hij wist aan alles iels Itef tljks tie vea zonder piiih bewust te zl n van deze deugd Dit sdieen ten mlnMe boo éa Mftlra moest bMQ iK dit lDh1 redrt lUen wedervaren Daarbij voelde ij ió de toynHroor van don gelukkig teniggekeorde boorea en ItMn tegemoet zou nellen Zljt g J deer Uefutel Wat heb Ik mij ongierustgeinoaktt Godiiank dot gij er Ijt En ftN sij nu de eenzame o ong uUdfa df teruggekeerde met belde armen kmi kiumen omvoUan baar booU frtArgM aan zijn borst waarin eea terk rein hart Toor haar aloegl Welke gedasblen vtslke vniïetelMngen I En alle n omd t alj emHoam en ongelukkig wa Ibar ooit ilj wis een aciwp8el Oode verruftè van vurig verlangen naar geluk met den weneeb naêr lleUe Da eene wlotardag d dw awlerenver lotrcek maar geen dag wachtte Molra op den vriend die door sebüamte werd teruggehouden naar de vrleadhi iljner klndiheid te kooMk Wat mooel bij ongelokklg tijnl Onariitkkig ondanks zUn gtflttkwHge UeUa XV Wtaler In Malota I Qian Vttsl ken M dit aa r de nanBot niet nadoen en wegkruipen In de hntaaa het Cavaloociwneer om door een langen Hlnap te dom lerw l d wenM balten 3 ot ds dieper en dieper tn vitten gtena vegzonk Üooale bet an mH d nun stond sou bü bet niet reel beter hebtwn gtthod dan bet Wld dat de vfw tre trooper e gemeealejager fet meer meehf iagen m dat zteb In rotw 4 t ea onder vooruitstekende klippen rerboTg bet hafde dennenhot uit ds sneeuw kr bbend ea eraati loasend om niet t b honger ell dig om Ie komen Wordt v rTol d al die vlammetjes van de hoogte naar de ditplo te zien dalen Do kiolnon gleden pijlsnel op neouwschoenen en slsJen omlaag tcrwIJJ hun gezdchteu plotseling scliIterdfA lu den Hoh lBns om dadelijk w pr te verdwijnen tusof zij door de dui terals werden verzwolgen Maar oog lang klonk gelach en gejubel owboo waar bej nu eeitzairo en stil werd Wanneer na oen scboooen dag het veer eeii iklnpfl omsloeg er een sterke sneeuwval kwam of storm dan moetd hstjeug digc Malojagealacbt in de school overuachten wat een feest was In beteene vertrek maoktea de Jongens een gMtflge legt teiüdts van hooi voor zkh gereed in hot aridere do i e4sjes en het geheele bnli had het druk met de kldiw naohtetijke gakten Maira de d haar werk mderbaar zwaanukMidJge gedachten niet altijd i go ruluid eo zlJ sobaomde aieb voor Dtonl Mio dlo das zMn beste oogenb kke bi en zkih een gatrouw buisgenooii li laonde Bi wel U waar liedraketijke nta niet gevaarlijke weersgeateldlieid gi igcB de ikiaderfu onder geleide van bun oodwwijrer op weg naar huls Dwi volge iden dag wisten zij niet gflno te roemen met hoeveel totm vaiea g Ieid tit kbid kwam vviUg terug hij de sijnea Tonoew HHontUo bij naobt en nevelde kinderen naar buis geleidde vroeg Maira dcih soms at boe bel wel zou aijii ais zij thuis op lijn terugkomst zou wachten Met zorg on oogat woobteu Indien het weer slechter mocht worden tot een woeste eneeuiWjaciht een orkAon groeide I IIo het wel 2iju zou ata zij den snellen voetsi ds heldere ata d umalfff Iftcb digheid van den jongen onderwijzer dat zij zelf van alle aonvalligheid was ontbüoot Ondêrwljjier m onderwijzeres namen dcol aan deze maaltijden Dionlslo onderhield het gezelscb met vertelsels Hij vertelde et m aanttg afs b d6 mondolibo i espee4de en liederen zong Maar tar It ijt hij 2l h sleöEta ten doe ecbeon te fitellen den kinderen gienoegeEi te doen Acht hu alleen eraan dat Maira lulster de VoOr haar verzon hij die oardigie vroolijke verielsel voOr bür maakte hij die zwaarmoedige en vaak dit i zinnige sagen En hij bemerkte dat zij aandach t g luisterde dat h aar blik p lneEend op zijn gelaat rustte of als er zelfs een lachje over haar strakke trekken gleed dau werd do verhalor som een dichter Dan Ztm hij door de bezieling waartoe bij zich wist op te winden Ieder onder hebhfii u ocgesIeept hij deze toelioorderos moeet zijn ijdelheid echter met minder tevri leu zijn £ n ta Molra eens op haar harde manier tot hem zeidei J ai is mooit vosida bij zicb meer beloond dan womoer ieder ander bem verrukt zou hebben toegelocfaen Hoe meer bet matige moIejB den schetterenden Jongelias ofi eoa afstand hield des te vaster sloeg Tiijn fantasie baar In banden Mk voor de ziel van daaen man bestond geen bevrtjding en verlossing Nu en ton gebeurde bet óbA de kbidsren zij bleven tot den namiddag zich badden vertoat terirtjl btj bewolkten hemel de duisternis vroeg inviel Don stak elk kind in zUn kleine lantaarn ewUchtje aan bat lc k bijna op ii aprookje