Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1918

OEVRAAOD een haüwn of ver fCvorderd LEERLING MiiiBir ttiflnÉriizidsiiinlnr gj ME ERJr v h A Wakker Benncbroek 2040 12 Indlün wnmn woad laat daa MB 9 2016 15 kJ ln pil U MiM Da LantrpIKao Taa Apolbakar Boom Mfa h bloMi rrtldara alia oordaa ttBaa aa baTOitoaa aaa ad uoal ux 1 T i l a lle k il 1 j i I i 25 HsLSL 1 S Apolhekan aa Uro l wliikeli Ic Gouda W ANTON COOPS Qean 1 zwakte ziekte of pijn ku blljvm bMtaan ladiaa iaahu bat o d leoeci Jjj onll aaa a aod m u raall aa U dl aan Taortdaroiila I amaaldMil Tar a ario Mada or varilaa vaa I dabruik dan bijtiidi I MUNHAKOT LBVETOOBN £ 11 II aan ickar faaaeaniddal labaam n aaaa Bu 90c f 1 75 14 25 fg 25 Redaodei Telef Intero 545 Dit nanmer beatsst nlt twee bUden Parlement en Volk I In onze staatkundige inrichting vordt het beleid over a lands zaken gevoerd door samenwerking van Kroon en volk Het volk is daarbij vertegenwoordigd door het Parlement Vooral de Tweede Kamer geldt daarbig als reohtvtreeks verkozen liohaam als de Volksvertegenwoordiging waarover zg die door de Provinciale Staten verkozen worden om in de Eerste Kamer zitting te neme hun bedachtzaam oog mogen laten gaan maar die toch meer waarborg biedt in raimén zin des woords niting van den volksgeest te zgn dan het achtbare lichaam dat dezen waakzamen blik gaan laat De Ministers staan tnaachen Kroon en Parlement Zg vormen het verbindend lid zg zijn dienaren der Kroon mifar worden sinds het institont der zoogenaamde Koninkiyke ministeries tot het verleden is gaan behooren niet tot hon taak geroepen zonder dat de Kroon zioh heeft vergewist dat de geest dezer Kroondieoaren in overeenstemming zal zyn met den geest dien de meerderhëra Beeft iri de rbëhtstreêks verkozen Tweede Kamer Wie deze grondbeginselen van onze staatsinrichting in het oog houdt be hoeft slechts oppervlakkig kennis te hebbon genomen om tot het inzicht te komen dat de tegenwoordige toestand niet in overeenstemming is met wat deze beginselen vragen Vooreerst is daar de positie van het Kabinet Toen de uitslag der verkie zingen in 1913 niet leidde tot het vormen van een ministerie dat gegrond was op de geheele linkerzijde of op de concentratiegroep in die linkerzijde is bet extra parlementaire Kabinet Gort van dar Linden tot stand gekomen De Kabinets formateur verklaarde dat dit Kabinet verschillende nupten nit het concentrfttie progra toPde ziine maakte doch wist voor den grondslag van zgn bestaan niet beter te doen dan zich te beroepen op den volkswil zooals die door een bmtenlaudscb geleerde Ostrogorski was belicht Qenoemde geleerde heeft sedert MUata rdfa HoofdpijolablaltaB k k a 80 HoBst n erkoudbald N ANOAbonboni T Oooa 35 ca 70 cl Verouderde Incbipijfiaaadoaalnlao broachilli laaimonnda koaalprlkkal boail bil Mrfaa Tan da an altmada klak SZik daï ANOAUKOOP i Per a eon 11 40 3 fl f4 Rheumatfek plar an JewrÉchlipijn pijn Ia da ladansalan lafluao j khu pilo aa kiaapijn Gebruik AN APEKIN ublellaa U T kar60M 3k ri 70 ïf P i o ok nk l ffir Nr Mljnbardl i OLORIN lablell Maagzuur ucchte ipitiTcrleriag MOakardl a klaa lable an lil rkokjr60ct 3k fl 6S wjderd door m li d L e tablallan D i blallan siin bloedI aulTaiaad ra aa daa iMaUaM Wiliioa et T7u Enersan tabletten r i id lick aerba t ao aa lui oo kk j J Parkokatfl 3k 2 S Overspanning miat artf ZenuwlablaHan Par koker 60 cl 3 k f 1 70 t i er koker 60 Wormeri 46 Utac CHan VlUil had liet boter waiothii wwade op 4e Oap da Chüem bij d a niani di zijn trotsche hoogte cq xijn geweldig w rk bad verlatoo en de gelielde vrouw in do dleptp was gevolgd Qlan Vllal waa niet joeeir ia dienst van eti MaJojalKktal flet bad zoo niet langer kiiunen dtureai de woeflteling deiigide evMtnrn voor heereaknecht aia voor kneobt GM HU b zat behalve zijn hartstocht voor de iaclit nog een sterke gave die voor de Uelde en inoeel vow beide een lartelaarfichap ondergaan Toen Courtien den huisgenoot bij ïich opr ain riep hij hem een broederlijk weU m toe D ama wwrt lilj tattf em plaats a ii den waad van de BaaaBehappelijlie woonkamer ea seidü met dlapen eniBt Haofl joar je Ijjiks opl Want je uwet haar 8tae9 voor oogaa htMien Hetaiui VBO gawef mo A vooe je een voortilu imAt v no iiag ew voortctorfigpioadffsoek ïljtt Ik weet det je zff zuU docrntaan je luJt e vMMiaas ea je geMeéi wa M nAefr aaimkak niet voor dat i er teeTawwAH hmk Vlé i da klndereo en Itra aaaaa N KNl Af ormbonb iu P rdoo 3Scl 3d fl f naam ran dee A MIJNHAXOT Ph rm c Fabriek ZEIST BIJ ApMb en 11 DrojH mT iSÏÏl 1 HÜ5 i Haldar Moonlra u j tolwHk B Nal i STOLWfffi Advertentiln ei dit blad worden aancenomen lir lRlieOUI SMwl 4 y elke hoeveelheid direitt uit vóoi i aadlttvePbaa rm en Blll l EIIÏELOPPEI i k Drukkerij A BRINKMAN ZOON lairiiiMa KaartaK Oadirttaawd FRAM C M DB XONINQ N DINA Ca BELONJB Ooiuli 6 Jual 1911 UI Kalwntt M Tlytoon aga AltKT toCHflïlZ Het Advertentiebureau ▼ üe Goudscle Cooraiit MARKT 31 TELEF 82 l ew r t de plaatsing nn ADVERTENTIEN in aUe Nederlaodsche en Buitenlandsclie daten weekbladen en andere periodieken sooder eeni e pri arerhoo in Inzancfllng van n mt chfin stascls voldoend InliohtiiUen worden GRATIS verstrekt te s Gpawanhagea InsehriJhfIng van leeplinflen voor de afdeelingen OPLEIDING AKTEN M O TEEKENENTEEKENEN SCHILDERKUNST Y KUNSTNIJVERHEID MIDDELBAAR TECHNISCH ONDERWIJS vtftfp 10 Juli m Inliohtiogen verstrekt de Direotenr o loO 40 VRAAGT UW WINKELIER Naar do Weroldbopoemdo Meubel en LInoleumwas A S R A Hoofdpijn viSll ïlïSiadfcooIS l i i Oleum Is Oabnilk Koopt één flesch Aa S R A JJ OouAi en omstreken de firma 38 U VAM DKW BBBK Qrossier In Koloniale r ren OOODA Ik heb noon myn Haar verwaarloosd aan daaa damai flieöffl eo Beoielili Levering van Machinale Brandhoatzagen Aanbevelend VEST l 9 m J y pj jjj jp Hl heb KOKO voonnurend uI den 10 laar acbrollrt en aan baar acbnilk beb Ik myne weelde van Glanzend Colvcnd Gezond Baarl e danhen 1 Beproef deie metbodi lo befla nului 11 P0llnk r Drogl l ol Abonneert ü öp dit Blad IcKlireven o Lal d a i ehli VOOR HET BOSKOOP Adyertentlën en abonnementen op dit blad worden aangenomen P A WELLER ZiJd8wag72 raoio WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBLIGATIEN In fraaie uitvoering levert Dpukkoplf OrinbiiJZooii MARKT 31 Tei 82 Mil iorJST ui Tonlcun VOO d Haar ortrti Voarkaail kat 6pl t ol UlLrtleo oÏÏ T 411 aiu b i ir iL k Hih 7 HW PMH id f Prepinui dn ku wn r A SCMU VIN01 Uluickaada praaanaaa wenk aiiw KSi ÏÏS gÏÏvt riïiïïSÏV Muavupafcklai r vt Ocat vt£f I HEI IHEI Adverteert in dit Blad AOeMDA S V f = O a n gaii Lazing Naulralo parlij 9 Jwal 7 j r i b Qo QaooaKiertSi ILuid tonnl orpa f tH fl I Bir sa fl 8 pernteBB ♦ aal l S i u V Wawa ElbOEBSBla Snaa fc Koaof SHAMMa POEDEm ivi ÏÉüi Jh Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen ah Talata Kaatan BaHattaa Woiian en Satllndaken rÜÏ fclWorllon I tó r KOMT ZUN lj IT linitMiiMitUli Nt RiiHainlani HLIM jie Juni 7 soc OM Senoegen vergML AniiHev Kieavereen Spreier S w niear G n n il A W F laeamiry 118 Jnni 8 uur Soc Ona G n 6 ii Opeiu vt KièworawHïing Burger Plioht weker Pnxrf Mr J Hem l l m lijWmi a fMt i tNIZI NI bMirii 1 der PWMde Knlnéf dlüj a b a a aaiaada ta BllIWMA IOOIiTmoba 57e Jtiargang 1 vs zm ZaiMvdtktt 8 tm i 11118 m I Ti© a Txrs © x3l e d Trerctexa tieTola d ttoox Gro UaCcL ocl Oaaa MB IkB eaafc VERSCHIJNT DAGELUKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN rui iNOBZONDKM iuiDainan ii Hit i i Op de naavaelaa SS lij i s a a Oenoae adaerteatUa ea taaaaaadai audsdaaS des pi41 Graotel rtHi i in raadaa werda a l atabta d i AdtartantÜB delana AdTertanUebsnaiix ABONintHBNTSPKUSi par kvartul US pet weak U at mat Zotdaiablad per kwartaal ti a per weak 17 oM oraia waar da beaorging per looper naeUedt Frenoo per peet per kwartaal l WI met Sondateblad US h Abonaemmtea wordia dagelljki aangenoaien aan ona bonaui MABKT 11 eoUDA bit anae atfentda dan bo kbaadel an de po tkaatoren ADVXBTKNTntPBUai tjit Gouda m o utrakao beboorenle tot danbaiWfkliw i 1 S neala i M en re l meer ƒ 0 15 iTan bultan Gouds as den beaer kr a l 1 rasiela StM tO nee meer ƒ S 1SL Adnr antün an pobliaka armataUlkikaM IS oant per le el Admiiiïttnuie TdUI latere SX Bureau MARKT 31 GOUDAa eenige malen de eer genoten auèt zyn zag d opvattingen der Regeecing in ona Nederlandsoh Parlement te moeten dekken een penetration paeifiqne waartegen krachtig verwt vandezgdevan Kunerleden niet is nitgnbleven Enkele malen ia het zelfs tot een botsing gekomen die echter op den tgetttlgken voorzitter van den miaisterraaid slechts tydelijk indruk maakte Hij was steeds m eP aan de reohterzyde der Kamer te vinden dan aan de linker en meende biykbaar dat men daar genoegenmeoht nemen met het feit dat hg erin had bewilligd voor de Kamer ala minister te verschijnen Wie lyn oogen den kost gaf kon slechts vermoeden dat de meest geraadpleegde autoriteit der groene banken Monseigneur Nolens was die in de oogen van den kabinoisformateur een aantóen geniet dat zelfs de heer De Savoruin Lohman niet nabykomt Kog voor kort is het bg de stemiming over de begrootiog van Binnenlandsohe Zaken gebleken dat de vryzinoige partyen allerminst ingenomen zgn met de verhouding die tussoben haar en de Regeering bestaat Het intreden van den oorlogstoestand heeft er niet toe bygedragen om het extraparlementaire Kabinet meer intra partementair te makdn De voornaamste bron van inlichtingen voor de vertegenwoordigers de volks waren de dagbladen waarop xg waren geabonneerd De Volks vertegen woordiug kon haar controleerende taak slechts vervullen door viytig couranten te lezen want de Uegeering Voelde zioh weinig of niet geioepen om in omstandigheden als het Koninkryk der Nederlanden nooit beleefde in zaken van hoog gewicht voeling met bet vertegenwoordigend lichaam te houden De tydelyke voorzitter bovengenoemd hield nu en dan diepzinnige redevoeringen die met andere geleerde vertoogen gemeen hadden dat zy den hoorder even wqs heten ala hy was maar heur toch het genot verschaften het hewnstzyn in zioh om te dragen dat hg uit des premier s eigen mond deze woorden had mogen opvangen De oogenblikken van hartelgke verstandhouding tassehen de Xtegeering aohter de groene tftfel en de afgevaardigden aan de zyde der coacentratie met wier be ginielcn de Kegeei ing by haar optreden sympathie betuigde zgnnauwelglu te vinden £ ln ook de leider der sociaal het Parlement om over zulk een belangryk ontwerp waarnaar door tal loozen hakend ii uitgezien in byzonderheden te treden dat alles is typisch voor het beleid Cort van der Lindftiu Het is hem biykbaar een lut dat het Parlement er is Dit wgst op ongezonden toeatanda Wy hopen dat d verkieoingvn tot zuiverder verhoadingen mogeo teidtn democraten is roeds komen verklaren dat deze extra parlemeotaire perzik nittfc naar meer smaakt Men kan het dar rochte yde waarlgk niet euvel duiden dat zy dit merkwaardige schoawipel meoigmaal niet zonder ironische belangstelling JD bMUat en bovendien zoo verstanJlj rte beproe ven intusschen te halen wat er van te halen valt Zoo na en don bluft van die agde een goedkeurend woordje dan ook niet achterwege zodder dat dwiroin de toorn steeds wordt opgeaohort die er op berekend is op de zelfstandige bewindslieden den no digen indruk te m ken Oatrogoraki kan dan voor geruimen tyd in den schemer zyns roems op den achtergrond worden gehouden de volkswil gaat dan met klein verlof omweer gemobiliseerd te worden wanneer de omstandigheden hot vereischen Het pikante van deze situatie is verhoogd door debatten die hoofden van departementen achter de ministerstafel tegenover elkaar hebben gehouden De Kamer kon dan waarnemen dat de eenheid die de Minister van Financiën thans zoekt in den £ conomisohen Bond door hem in het ooltege van ministers niet werd gevonden Terecht is in het Parlement het verlangen uitgesproken naar betere toestanden £ r wordt wel eens gefluisterd dat de heer Cort van der Linden het voornemen zou koeatenn na de varkiezingen aan te biyven Inderdaad geeft het optreden van dezen bewindsman soms grond voor een dergelgk vermoeden al heeft hy wel eens het tegendeel verklaard De atoelvastheid waarvan hy wel eens opzettelgke verklaring heeft afgelegd het dreigen met kamerontbinding de rust waarmede nitsprakea van het Parlement werden genegeerd en het herhaalde beroep op de buitenhewone omstandigheden zgn versohgnselen die te denken geven En met Ostrogorski zal het wel tebewgzen zgn datjaanblgven volkomen in den haak zou zijn Of het daarom o k zou zgu id s lands belang wagen wg met zeer velen te betwgfelen De wy e waarop na om één voorbeeld te noemen de salarisregeling van burgerlijke ambtenaren ia ingediend en toegelicht de jacht die er door het jaren lang talmen der Regeering op het laatste oogenblik moest worden gemaakt om dit wetsontwerp te behandelen de onmogeiykheid voor Eerste Blad vou mui ia HtaM oui e huiobeiaoatlgs rodwiandaiéaUio van den Mo 1 ondwoohstilen VAD do eerlijke potitlali vu deo aodnr tttitiaaxdo aioh aan de zijde van deraachUluidbmikara De overmoohtige Prins die op ITi jarl o lontlijd optrad heelt nteta nagelaten on bef volk eUo medezeggeniChap te oulnomea Hij benoemde ontsloeg setie naar zijn hand zooiils hy dat wilde en van gehdme saakjee waa hij niet aftmvlg BSIfiVKN Urr DE HOIVTAD Hot volk heeft toen reeda het loon f had dat het voor den mooid op do da W lUen tea volle verdiend UtX OXXV 1 Aun den voor avond van bet hWorlaohe Mt dal hel staiKlbeehl voor JohandeWUt wordt ontbuU oiogea wij nof we4 ven de dagenvMt 1673 In hetlnaetteg breogeo p n die ven zoovele siMurte pagina s in de anaJLM van ons vaderlaod vuUen Toen de oorlog a lö7a tegen eino Well von t elnde met vloUe kreeg Jan de ffltt do schuld daarvan en al spoedig kwam dtïzu verbittering tot ulUng in een moordaannlAg Op den 30 Juni werd de Witt door een viertal jongelui ven aanzlOQlijk huize aangevallen eo verwond Allee zakure Jacob van der Gkacft zoon v d vm lid vou hel Uol vao molbuid werd giwiresileenl en ter dood veroordeeld Typisch staaltje van dé reobtsprwik 1q deze tijden Drie dogen later werd Cornetts de Wltt in de Gevangenpoort Ojpgealoten naar aanleiding van een Inflchufdiglng van zekeren i icltelaar een aarlebool dte hem bosohuldigdo moordpLutuen tegen den Prins te koeateren Men weet Jat Ooraelis zelts op ie pijnbank werd gelegd om ham tot be kratenla te brcngea Uoeiwel het Uol zlja schuld dei kon bewijzen werd bij tooh luMT uit zijn ambt van ruwaard geaet eo voor eeuwig uit Holland rerbaonea Weer een prachtig etaaJtJe van recht ttrriyuk Het gevolg waa dat het volk bleef geloovea in de schuld van de Wltt Jan de Wltt die vpoedit hsratcdd waa nam zijn ontslag als raadsyeoalonnaria eo word lid van dm Hoogen Kaad Toen hij op dnn 20efi Augustua zijn broer Cornelia in de gevangenis opzocht s du olde het volk voor de Gevangenpoort samen O de everlH zorgde voor bemütlng maar wij weten hoe e schuttere juist beiMordca toi le vijanden van de de Witten Vil boevenbilg Tiobelaar en VerhoeA aan het hooM drong la de gtvangenls door fn sleurden de beide broers naar bult n Up de tegenwoordige plaato werdaa zij vermoord De Prins achtte het beter de moordensmrê niet to vervolgen ie apitaboe ven laregoa sells nog bolooBlBgeo J lt ia het derde staaltje van recfala iraak la die tljJen WaAoaer dua bij de rlohtinc van bet tJlaiKlbeekl van Jobao de Wltt al deze feiten worden herdacht mag wel eena het volte licht Vallen op de wijke waarop de aristotvatle dn 1U 2 handekle Het ariatocriliAohe fitelsel van r eeren zegevierde over de politiek van Jan de Wltt en het Jobaa de WW waa een zoon van het Ud van de Staten van Holland Jacob de Wltt die op deo 80 Jult KW at had ondervonden w U tyron de Prina waa H4 werd op dIM dag te Loevestcin opgaatoten Nadat Johan de Wltt te L den cijn rldloehe etudle had volbracht inaakto ena loog ruls door het buitenland Hl vestlgd ztch daaraa te Üravenhage o word reeds lu lti 3 op 26 larigen leeltljd aJ 4 opvolger vau Adrlaan Pauw raad pomilonniriH van Holland Uet m duizendmaaf moeilijker om op dien leeftijd raadp nsJonarls lo zijn dan bij erfelijke tradiüo op fi Jarigeii IMiijd Prinii tespoleo ito t ltt waa een sdtrandere kop oen uUeatvol etantsuian een vooiOeffolljk m tbe natlous Zijn onomkoopbaarheid lo aigumeen bekend en spreekwoordeUlk geworden Steedd heeft hij guataan tagw een ovormadht van Intriganten die ook de pen t hunnen dli iMo haddoa Dit heeft d Wltt Lkijtl gebroclK tot krachtig verzet tegen dff per De middelen wawmede hij inoc t Iroehten lieh te beveiligen tegen dia iu v Men ra kuiperijen van zijn togan Hlaaulers konden op zichzelf niet attljd door Itn beugel maar zij waren vaak neofast kdlijk vm gevrijwaard te zijn tag i da sanmttJglng eti de stille kravm dia tegen hem werkte Zijn dogen ala raadipeostonarir hoUleQ uren van gk r4e gekend zoowel ala uren van verguli ng Ifelgeen natuurlijk niet te veranderen waa Hij waa een nieuweling in de staatkunde een baanbreker een voorlichter op hü pad Het volk waarop hij gReo staat kon makon outd t hei zwevende waa in zijn sympathie waa gemak ifelijker te vloden voor de Ustortaefae lijn die der oranj voraten waarop men iillljd weer zijn hoop bouwde en waarmede men vaak van en koode kwmla la thulagelwiaien daa voor de nieuwe Hehttag die dn een goed georgnnlaeerdo etaaAiIniA llng ala boei voor e etaataeaaheUl itoodig aohttot Wij twlntlgiHte eeuwcrs staan natuurlijktegenover beide Mroomiogen aceptlaeh ZIJstaan haast even ver van onze opvattingenal Doch wanneer wij traehten ona In tedenkenIn den genteaatrijd van die dagen en wij trachten ons een goed daakbendtn vormen van de gwnoedaga teldbeid vanhet volle dan komen wij tot de vkaaalngdat tie opvatting van alle ataatkuiullgea launze eeuw uHvloeiHel Is van de theorlodie In den meest clementaircn vorm doorJohan de Wltt werd verkondigd Fr t roin Is de oprichting vn een ZeUtJ omdat tjÈ dat gedaan heeft ziel gdj joikgetjet ij hee t voti oohrtl gefctloht e zal het nog mew do Hij het ft zij daar ecÉttei goad mee denken te dooib Dat aalidoMt Oiaa Vital idielwor deo Vergaten Courticqa wM zoo velkeawn la dieiBaoh van zijn bartstoeht dat hij voor zijn lietdaeiaaart vaa alja katiié fsaawhte deelneming koo gevoelen Het belang dat Joectte la de zaak stelde hlotd hem alleen bezig het waa zoo goed van haar Bh hoe meer goedheid hij aan haar ootddite éM te Inniger had hlJ haar Hel j Ij ia uitomateod Het doet mij genoegen dat gij uw ooreoht jegiiiw haar inciot ea haar daakbaar zijt Het doet u eer aan En wat goed vuk baar zioh buvMwUen Nwlaa aan te trekkea Het mt i ia nlrt mesr te JurkeiifMHi4 Zij was toch f geoJIJk een faaU wUdi schapaet De gravin beweert dat zlJ eenr bewonderenswaardig talent voor kamenier beeft en wU haar voor ziobzelf laten onderrloh Ma s nu Itarstte Vital uit Daarvoor ben ik baar niet dankbaar daarvoor nletl Het w re heter dat zij het hatNrIlde seliepael waa gebtevm duizendmaal beter voor haar cett en voor mij I Nu wil zij ook niet weg van uw gravin la fijn pwoiden leeft Mseea prlr see In het vervloekle vreemdeUngenhuls zij zit aan tafel met de kameniers n kameriUenaara der hyreo m laat zich M hol maken door het lakelangcapula Ala dat tot een goed ebde voert SoUldeilie seklUeriiet Eeo Troow ehrteten nvaf bWItoK X kl oa atet bi i iU FeuUieton WUH liet echter nog niet genoeg Ook de andere heUt vau zijn beelaaa zou bem ontnomen worden zija AïïMjtifAijk iMÜg wonderlijk lléfdeleven Bijna werd hem Ie veel ven zijn bestaan weggieDOineti Zt ltn voor deze machtige oatmv te veel g velddadüKo verzwaUdng van haar be Nerlna rok zioh friwel vaa haar nAnnaar terug Nerüia werd eeaaUapa rroom jl t ongehik kwam soo langzaam ever heu sloop zoo galnidlooe nader overviel bom zoo In d i rug da4 hij bel nog niet b gireejp toea het er leeda waa Ajaar toen zelfg wilde hij er niet aan gelooven want Ik behaidel haar al jljn weitUge vrotiw beMhouw haar toch ala zoodanig Waarvoor h 4 en wij dui eemt den priester noodigfP Aleof ciJke ohrlateHjk huwelijken niet vaak zeer onhellK ge hnwelijken zajnl H cb je mij dezen zomer niet gocegd dat je iHKBdoten wu e i chil tel jk huwuSijk mei Je liefste te slulleo vroeg Courtlen voor wieo da starze kalmte vaa den afgiewojECQ mi rui ar benauwend waa Zoo Iet0 zegt men vel maar een mtmsch als Ik Dedeak tocbl In de eerate ptaata kerkboef en m iaade Een mei sch ftle tk Slvo Courtien Ban par abgohide Het aNerbeflIgittB zou In miJB bftrt tot hft alleronheillffite wordeal Hoe mag Ik dal doeal Eta al nam Ik baar en ging met haar weg waa wij ook zouden konten geen prieelar zou ona aan cUiaar goven voordat ik gebleoht ca geboel zou hebben Zij wit ook niet mat mij weggaan Bedmk eens alj wU nletl IVe gravln zeV be nut haar Veapro gelijkadien strijd met je begeerte de dageiijkBChe overwinning over je zelf zal een grootti kracht voor Je groeienJe zit i lioe ik je vertrouw Qian ital keek dea spreker vaat ia de 0€f eii en antwoorddo kalm llei jon tiel H ar en wanneer hebje het prt ddkea geleerd MksoMeu dezen zomer in de Tornohut Sohitder e ja hddt monnik moeten worden Je zoudt do geloften wel hebben g ehouden en je zoudt niet door louter zondigheid hebbcir hoeven weg te trekken Wat ben ik toch era ft MRiper in vei eUjking met joul Intu dien dank lic voor je gioed rertrouwenv Jammer dat ik ook jou niet hvh vtTtrouwd dan zou je de vedrzoeking ook Zükoi doorstaan iurtiben Nu moest Ik zulk etrn laftg v T4iDuvett tegvu je koestereiH nionnifcje te an je ttenw eiijkeaatiBir i ourtteir waa verbleekt HIJ wlido befr dg uitvaren beheerschle ileh echt trad op zijn Eokhacd toe l e i hand op den sohoudin zijns vriends BpeMüg dMrop verMet deze do kamer Toeu htj na gemlmen tijd terugkwam btttcht hij lijn bnka mede ee hhag haaf op de pltat waari kij e ToorMuread voor DOgea bad een versoeUnf die hy zoi doorfftaan Gourtien triu ttc voortaaet ecR bKkl ep die plaau vea dmnniitf te vermijden £ M aanbeden jager dei jacht waa entnoaMM beteekendeveer 4en flMM Gbs Koo iiiifiiiiii het hahw levei De Gletschervrouw Haar liat DaMHk Ta BICXUBD V tZ mjBt aai rlaatle baw rtr1 iot J WX 8fiL llKr VAN BOWiUU iariirak Twtwdw king Daar hangt mijn bukx ook om ml het geiKd t doen leerea Haar o I Ik h t leer Eb of Ik niet het onderspit za delven bij deze verto ag Wij armzalige menacbjea weten tn bet gflhèel niet wst la one plaats hebben en met oin gebeuren kan Indira wIJ het wUzotxlen wij ratMebien buiverett Daar WIJ ona onae gedMwhten ntet zelf geven meraten wij blMen dat ons goede gedachten gegeven word Anden knimao wil voor oniH telf tdet laataan Ik kas hrt nleti Neen neair neea Ik kaahel niell Ih man was ba n slebmlf Vital wilde Nertna tn het gttetc hotel d T rreemdellngra atet opM mi ht rotloogde van haar Aa zij tot hem aou komen Mtar da deed zij lUel Na outvlsjnde in dsao vurige maiuienilel de strijd tBgea de duistere machten br aena mmwüben borst van welke hij sell niets t iriet eerdrr dui wanaeer hij strijder woT Daar Olan Vital vtH met beren kon wi w e t e l en loerde hij oy bet rooidW tn zijn iiorat mi worstelde biemede w it bet wwT bem te moede alaof hij een deodnlag moeat begaan Ittdhttblj nfapt tnzieh zett lelt als en moordenaar doAd fdoeg Om deKe nlH te dom unhrekfv moeel hQ hem In keteaenfslaan nu en don hM M het HebameMflr gavoel alsef zijn bomt mot ketenen waa IngesnoeM ITm kweWe de vreae dat or een uur zou Immen konten waarin de banden Koodfn eprlngcn Wwk dan f Bij moeit de beproevlagtodi do or a tann I 9mm varmlgi