Goudsche Courant, zaterdag 8 juni 1918

li lmi iH lil tvfimaal iwh r worlooiier L e llto Juni U wi f root c tie d g in oiizo lUaatkuiidJge opvMtingpn HAOENAAR aan paannnt ten poitkantora wordt ontvangen aal hedenmiddag opnieaw da uitbetaling moeten worden stopgeset Een spoedvergadering van he Hoofdbestuur der Potter yen en Tele grafie is in verband biermede byeengeroepen Zwakke tot matige winden sanvankelük uit wnatelgke riohtiugw gedeeltelgk bewolkt waarschgniyk nog droog behoudens kans op onweer Vrg warm rvorgwiUa W vfto d p rs en dea Inlloh üiigttmUerL it i oca WwtArp biero i vroei waarin dtt tiuuow vm Erzberser werk aiiJtodeu iwl beBt Mi ffif de directeur lieiii to kenoeu dat hij uu zijn iniioiiUi4E Q oiete luoobt toovoegw eu voorverdiiru ïaÜubtiugeD naar d couuniuaie ver belauip ijkiT Ls het aatwoord naiii nH de rtif riog geii ven op e e u i a t r pellatlv van het Centruiuiul HitükWi betrelteade de wedarzijdlBohe Ijeperkiüg vao 1 uo h t a au v Iten Mvt ihwld v erd dat het Mtaken van vUegeraajivaUeu op opeu stedm alei vaA DuitHCliu Kljdt kou worden gieoppvrd doch dMl Jk DuitscJie reyeoriitg Int adeel voor8t lleii vmi de vijandelijke mogeiuthadeD afwacht ta a l c üerliner Lokal An il er vemöomt dat het berioht onUreat iJ ltHohtaOKl B voorwaanteu voor de veatigtii dor uionarchie in Kt a land n 1 het plaal w n All het l0tp t onder DuitBcfae offIclor a en v etfferen om de Alaodeeilanden aan Ztqdeii eJ ia staan oa egr u is ODdertiuusoben is de 1 u i t c h e kolonel A on Hedem te Uelsfaigfors aangekouiea Hij U tot chef van den Mtaf benoemd en beeft een aanvang geuuuÜLl uiet de reorgaiUflatie vao het lc g r dat uit 27 bataj ons zal l eetaan op do Duitscto inaoiev geformeenl n met Ouftfeche oUicieren als Instructeurs Generaal Hannershebu is op penaioen aOÜDA GEBOREN Jnni WUhelnus a V W den Boer en C Compeer 6 Hermanus i v U Heg en C P Sjardgn PieUrnelIa d v Ö J Zeverboom en J van der Lonw ONDERTROUWD C M de Koning en L C Balonje J Luynenburg M Boon J Verruyt en A Wijkhuiien F van Raemstfonok en M J e Coch OVERLEDEN 7 Jou A iM D Laurier 14 mnd HAASTRECHT GEBOREN Jaooba d v H van der Ven en H Langeilag GETROUWD A van d Walen Pietertje Tromp VLI8T OVERLEDEN Ggsbert van der Nent OQd 84 jaar Mevrouw OVKABOICH Pa t voor Üi voed8 olvoorzienlng der goalUeerden Naar verluidt zijn er een aantaj oomiiii 4m ingoBtflhl om de voedselvoorziening dw verboudeji landen te rf eden dio woer lut t ci u zeeraad overleg plegen overde olHwpsniimte Zoo zullen de economiHohu wa iens der goailieerden ondw één oontroie komen BNGBLANa l e voedingskweatlg Clynea he t bij d begrooting vao M l miniKl ni van voedingswezen in het Lar gorhuÏM het woord gevoerd en daarbij bijzonder gt wezen op de hulp welke zijn do paa ictinent van de zeelieden faeeA ond rvoodon die door weer en wind en Onder groofe gevaren levmMmiddelon hebben aan gf VO Td AMEBIKA M Handelsoorlog AI w o eer 6 stap In do richtlnft van een actiever deeliiBaiing van Amerik bij de voorbeo Hding van een IntottiaAonBlea ftlrij I tegen DuitwMand op bandelflgeblad na den oorlog kan beeohouwd worden 1 rMu metdt era Keulcrherloht uit WaaUaf 1 t MK h4fld nor Jolian il Witt flon hlHorlMA i nioniiiit n H t i k iiJH onidat zIJ r loh DKi de tTkvntiInft van het Mt dMthIJ d grooU voorloopttr wa van onze h4mU kntido iwt al de g brokeii en g rekklc DE OORLOG PlMts liJh toa n MnvailM in Hmt WMton Vli g r iivalUii Da b ÏRvlo dina vaii dm ppr da oanaaur Erzbarflar s bamoalfngan Luoht anvallan op opan atadan Oa Duitaoha inmanglag in Finland Zwitoariand an hat dankbaald van dan Volkaranbond QMS Up bot Weatetijk rvnt blijft de Btrijd voor het oogenWlk beperkt tot plaataejfljkle aevaobton Maldt het Dultsohe beriobt gooa bUooudore sebeurtcoduBsen bet Fransoha oonummlqué gecit aan d t tc naanvalieo da FraoBchen In ataat atoldvii ten N van de Albiic bet d Loport te heroveren alt uM de tuasoben de Ouröq en Mame do dorpen Vinly t Boqueleux en de heuvel m naUJ Ctiateau Thiwry Uv Ënco Bobeo kr igen vaatra vo t inhet dorp Üli ny dat den vorlgeo dag in handen der IXittscheni viel terwijl van de Axoerikanen wordt geroeid datt aij tuaaoheo Toroy ea Uoureohee eeulg terrein ttoiinon I I I Uverigiena wordt van levendige vllegeraotU gedurende de laatste dagen melding gemaaJtL 2 heeft dezer dagen ook weer een vUegerraU op P a r IJ a plaata giel ad waaraan een 20 tal vliegers deelnamen Wederom zijn menaoben ten alaobtotfer gevallen oo ia materleele ctiado aangerioht Er wordvo thana ook bijzoi d heden bekend over de debaUen In den Finacben Landdag over h vredesverdrag mot de MdddvnStaten en mag men de TIjilüs golooven dan mo len er moties zgu ingediend om de ratificatie te Welgwren teuiEij vorefchetdeno olauaules gewijzigd werden De regeering wist evenwel db ratificatie door een kleUio meerderheid te doen tiaiuheauea Deae meerderheid la eohlur onvoidoeude om het voorstel tot inHtelUttg van de monarchie aam te nemen wam daartoe is een meerdarheld van twee derden verelsi t De behaodcjing van Uannersheim heeft oiiititeuianing verwekt bij velen die In principe nif t tegen de mooarchle zijn Als wij een koning moeten heWwn zeggen ZIJ laat het dan Manflerahelra üjn engten DuitBcbs jonker in don Zwitaersoheib nationale n raad gaf boudspreeident CJailandor eenlg verklaringen over de kwestie van oen volkerenbond Uij begon met er aan te herinneren dat de Voiksraad een oonuolsaie had Iniceateld om bet vraagH Biuk te Ijbtudeeren Voor den oorlog wilde men van het deokbeekl van een volkerenbond niet weten naat men er de souveoreiniteil door In gevaar aohtte Maar thans ziJn do volkerm in veel afhonke lijker positie geraakt en Europa Ujgt terneer Het denkbeeld van een volkerenbond zal de menscdieu niet meor metru t iateii en het tJjdntip waarop een beellssenda stap gedaan moet wordcm schijnt zeide bij qlet ver meer af to zijn De maAhtBpoHtlek la ook voor de neutralen oon boslendi gevaar Slechts een internationale iiMtelling zou veiligheid geven Van beslkaenden Invloed zal lijn de wijzo waarop het problaem wordt aangievat In plaito vnn bet Snkbeeld van macht moet dat van recht op den voorgrcHid treik n Bondtnraad Dacoppot verklaarde dat Zwitserland het zou toejuichen indien bet aan het oindo van den oorlt tot o n twap ng zou kunnen overgiaan Ëen Keuterberloht metdl d artegienover Drltaohe aanivallra op M e t S a b 1 o n Uledenhovien en Koiltlleaz In verband met de bier te lande dezer dagien geïnterneerde Ëngelskiho vUogera die in de Noordziee waren gedaald leaen wij thana In ejra berioht van de Engelsehe admiraliteit dat oeu eskader groote ceevUf uigen vaA 8 tot 6 Juni em verkenoingatooht over de Noordzee heeft gedaan Men onlmoetie al bia dexe inededaeliog oen groote glrdep vijandelijke vliegtuigen en vkl dbze aan met het gevolg dat twee vijandelijk vlle tujgen werden nearSBSCboleti Bij den teru VevT zijn tOMi twee Engelsehe rokohinea gnhvongen dlctit blJ de Nederlandske kust te landen wegena een gebrek aaq den motor ZIJ werden geïnterneerd Uoexeer Ib de oorJogvoereode bi ra ock wol in neutraje ataten d e beïnvloed word en vrije uiting belemmerd door de cenauur ls bekend In don Outtaeben Rijksdag hebben df Ze bemoeiingen d r censuur jtM d iDeeniialt n tot oppositie aanlei dtag gugi ven xoo ook dezer dagen En niet alleen van socialiBtlMshe zijde in I gen deze iiunenging geageerd maar ook Cen Ininiledm lt l ben er op gewezen dat alle wa niet atrikt tegen de railitairo noodzaak indnrischt geoorloofd moei zijn Ook ever de postoenfluur werdgieklaagd daar op ergerlijke wijze de voorHtandere der annerionUUache idee begunstigd worden Bauer soo dem wees er op hu voor de oeoauur autorltelten het Uq ken geen partijen blijkbaar niet bestaat Op oinmige veWpostdureaux worckn de aoc deoi bladen eenvoudig a ii ergebouden De geschiedenis van de vaderIandii part j mooht men een treurlgi hooldHlMk uo mm Haar faevoonrechting wekte niul ten onrechte veronlvaaidigfng onder het volk Ook vergaderingen voor het gelijke kiesrecht wOnkn verboden aardoor de atemming onder bot voik erger geprikkeld wordt Ren schandaal noemde spr de behandeling van de pacifisten terwijl aan den anderea kant de aanexloniaten alleis mogen 4oea wat zij verUeaui De aooiaaldenwcratte In t Vide legercorps te Breeiau ia volkomen vogelvrij maar de Vaterlandepartij mag vergaderen zooveel zij wil terwijl protesten blJ dan nMnlatervan Oorlog niela uitwerkan UU de repliek van staataseoretarls Wallraf is opmori llJk te zien hoeveel dagbladaohoraiagen plaata haddMi Bedroeg dit sofal in het laatate kwartaal van 1017 16 bladen dit aantal s e tot 24 in bet eerste kwartaal van 1918 to i d staklnc de wet op de oansuur nog dcl rptv deed toepasaen Onder daae 24 bladen waren U floolai latis e en 7 llbelale or UMtt BUÏTENLANDgpH NIEUWS Schorsing van oi straffe oensuur op bladen alsmede arrestaties van leiders pacinaben of anderea ts het iiUiitailatiAoh maobtauilddcl dat blijkbaar gn n der oorlogvMTcndo partijen kan ouUxvea okn haa wil aan de moegestreden volken op 10 legigeo In den Rljkadafl heeft de oonaervatlef yVestarp xm Interpellatie gehouden over ËrKbergers werkzaamheden in het buitenland Du chfl van het depart van Buitenl Zakfo dece Interpellatie namens de i geerlt beaotwoordeod deed nttkomen dal aan E zberger nooit KÏrachten of machtigingen tot poBtleJce werkiaamhedon in het buitenland zijn verstrekt Enbdiv r s rela in Deo 17 naar VTeenen betroff kerkelijke aangelegenheid t dat hij vaji een en ander kennis gaf aan het fepart van Bulten Zaken waa voor een afggevaar dlgde ntek bevreemdend Wel koB worden gezegd dat Erzberger 6h TacdbnaMiik ssaaaltt hêd voor de IN6BZ0NDBN filBDSDXlELiNOKN aCaUiaa volkomaa adle dooi verMhaidenc Be amiddalen uit plaaten beitaand van alafaca der nieren uiker eiwilttoO Blaai plfB aaadnMg Vrouwenziekten huid sxs4d JMfciag baraiw lever apaen bèfdlitvigbaid bloadarnoada boeit aithma siakitti saauw Pin jidit Vraagt met opCava voor welka aiakla OSM dar int broch vao lïokcw DAllAlAN Na é4 mm bawijica man SaabiUa Gr Markt 1 RMtar4 M 39 lO on Ue IfHiOenilng door het miolatMl van luB tuiildiHlhicQe i4ki u van een vertegennuurJigcr op oconoudsch gebied uu het tMdjitrtctiap te Itoiue Nadat met Italië een ttvulu zal zijn gumaakt door de hervor mmg an liet Aiuurikaansche stelsel van creJiettMi op korten termijn op milder wijze Uil regeling oor de toekomt van oene voortklurcude rtiiluig an voedingsmlddoipii m grondstoFfi u voor ItaJiaansche voortbrcngwlL n mag men verwachten dat de eriiïulgde tilateii spoedig Óók in jkudera luet ben verlMnd landen in dktat geeet zulliti wvTieaam zijn DÜITSCHLANa iJe invooron uit Oekrallnik I It Dresden wordt gemeld dat de eerste got doreiitrL4ti uit OekraJlDa iddaar 1 aangekoiiieu iij Itraoht 15 wagons spric graau eu suiker Du man der Itijkadagresolatle Do groep Dripzig van de Centrumsver penigiiiigon van het koninkrijk Saksen beeft do volgende moÜo aangonomon Hoezeer nij ook do buitongowono vordlenaiten van dt i afgevaardigde Erzborger in de vroegere Jaren wkenneii Itouden wij het toch voor bepaild agcwonHcht dat bij In do toel oniNt als voornaamste leider van de rartie werkzaam ia J rio vicc preaidenten van den KljkBdag l o HiJk Klag heeft het voorstel atrekliendu tot wJjzl ng an de regeling der werkzaamheden voor do verkiezingen van du viye presidenten met gelijke bovoegdIiedon met groote meerderheid awgeuomoi RUSLANa Ht t spoorwegverkeer In het vroegere govecbtsgebled il Kowno wordt gemeld dat de spoor wo n jooten Nowo SwHwoJamy Dwinak rtiJietleaMoU det c hiio en Podorotaid KonHtdjilinow voor het gewone passagiers en goüferenvervoer zijn opwigeeteld Een eomplot tot bevrijding van den Tsaar iX o Tbr iglng i deai ex tsaar van Tobolnk héult JoXci irinonljurg aldus do correspoftdont van ht t Berl Tagebl te MaiiiWI moet aan du ontdekking van een jaiieiuwering tot zijn bevrijding worden loi Ki ttcIweven OEKRAJINA 1 in o bi I i fl II t ie der handelsvloot Het OokreliuM fl departement van UM4ne hifft de deiiiot il atie gelast van d6 gatie l lvoap aardi vloot DüBossarabischo kwestia TuHsèWlt 4e Ooiraine en Roemeulë wordt de gMini Iit nwlsBe ing over het Beasora l clip ra g8hik voortgezet F rnstige brand tri t Ookrajina zijn door oen brand HmrgH munitt magaizij u ii in de lucjit ge lie hetman van Oekrajina Skoropadski do botman van Oeknjina in vui plat Itinnenkort een bezoek aan Berlijn en Wwnen af te l gen aldus tm I it een kort m Ar vedxeggond telegram uit Berlijn ZWITSBBLA D Do Hussisc he Legatie te liem N tdat de ZwlMtradie bondsraad verifden w k de aTobieven van hot HuSHlsciie gozniiv ehap te Bern verzegedd had doelt liij llitijis aan de pejB mole dat aan het Rusj i tche g 2an hap geen officieel karakter meer moet wordon toegekwid De Inden van hiet RuBsische g zantBOhap te Bern zijn van de diptomaüeke liist ge schrapt TWlHDEKAMnt vergadering van 7 Jani Na t Comité generaal ter behandeling van de hniaboudeiyice raming verd het voor telB umer om de motieKnobel inzake de opheffing van het totaliaator verbod van de agenda af te voeren verworpen met 42 tegen 16 stemmen Eveneens werd verworpen met 37 tegen 21 temmen het voorstel om de motie Knobel te behandelen voor de wgziging der Distribntiew t Bg de behandeling der Salarisverhooging voor militairen by land en aeeooacht in Nederland en Indië verklaarde de heer Ter Laan Den Haag te sollen tegenstemmen omdat ie militairen teveel inllen verdienen in verhonding tot de burgerlgke ambtenaren De heer H n g e n b o 1 1 c s d a p was hek echter niet met cgn partggenoot eena De oatwerpeii werden daarna z h 8 aangenomen Vysiging Distribntiawat Miniatar P o s t h n m a lette lijn rede voort en kwam terng op de door den heer van der Molen medegedeelde gevallen van vocdselbederf door schold van den Ilinister Spr was van meeiing dat hem geen sohald trof en noemde het een schande dat e u wethouder van Rotterdam znlke besohnldigingen nit Verder betoogde de Hiniater dat de in het ontwerp gevraagde bevoegdheden onmisbaar zijn Om behoorlgke voedielvoorsiening oo goed mogelgk te verzekeren sal hU den tnssohenhandel zooveel mogeIJk in de distributie ingeschakeld houden Vóórdat gedacht kan worden aan het laten behoudou van broodkoren aan landbouwers moet eerst 4800 H A land méér met graan worden bebouwd Tot prinoipieele wgzigingen is spr niet bereid De Commissie van rapporteurs deed het voorstel de behandeling te schorsen tot 9 Juli daar de Kamer toch niet meer gereed kan komen Minister Posthuma weigerde eohter het ontwerpT te verdedigen na de verkiezingen omdat hg dan demissionnair is De heer Nolens r k merkte op dat het toch niet aangaat direct na de verkiezingen het bgltje erbg neer te leggen De hoeren Sannes en Limburg beatreden het voorstel van de commisaie van rapporteurs Dezewgzigde daarop het voorstel in dien zin dat de beraadslagingen znllen worden gesohorsoht na de algemeene beraadslagingen Dit voorstel werd aangenomen met 38 tegen 20 stemmen De heer van der Molen a r repliceerde en hield vol dat de door hem gedane mededeelingen volkomen juist zjn De vergadering werd daarop verdaagd tot 9 Juli STAD8NISUW liOüliA 8 Jnni 191d Oasaood De Directie der QemeenteLicht fabrieken doet opnieuw per advertentie in dit blad een waaraohuwmg hooren om zuiniger te zgn met het gas Mea neme daarvan goede hota I Comnilasla voor Uvaasmlddelanvoorslaaliic Uit het verslag van de Commissie voor de levensmiddelenvoorzianing blgkt dat men vreest voor groote moeiIgkheden bg de melkvoorziening in de a B winter Aan te bevelen zou zgn zegt de oommissie dat de dokters met met zoo kwistige hand attesten voor zieken en zwakken geven Oewezeu wordt op knoeiergeo met de melkkaarten Het komt toch vaak voor dat er lieden zgn die zelf de cgfera van de te verstrekken hoeveelheid melk eigenhandig veranderen Voor de visohdistributie zal een kaartsysteem worden ingevoerd Voortgegaan zal worden met het verkoopen van het artikel op een zoo groot mogeIgk aantal plaatsen in verschillende gedeelten der stad £ eu proef zal worden genomen mat den verkoop van teelt De aardappelverkoop zal na 20 Jnni eenigen tgd worden vrggelaten Naamlooie Vumootaehap Aan lie SuuiBcounuil no 130 iljn toegovoegil de slatutoi van den N W A Gaxan s Huiden n Ooedbrenhaildet te Amsterdam Steuneomiti GoudL Hel Comité tot Steun aan Koodlijdeaden door de MohUimlle zal op 8 Juni steun verieenea aan 26 gezinneu Eerste Hulp bij OngeluUea Bij do 7 en 8 Jun gehouden weifatrljd ter gelegenheid van Iwt 2ö iarig liestaan der Nederlandeolie Ver Eerste Hulp luj OngeliAïen beliaalde de atd Oouda 2 prijzen n i een heoreosroep en een daluen oep In deze oatagorte waren 87 deelnemende groepen waaroudsr 6 dameeg epen Daar liel de eerste lieer la dat deze nog betrelüielijli jonge atdeeiing aan een wedstrijd in eersie huip laededeed liao zij mei iiet beliaalde miccea ten zeerste tevreden zijn vooral wat hetrett de dainesgroep Etensafval Dezon wbiter en in het begin van het voorjaar kwamen er bijna ilaeelijlurineneohOD lange de hulzen om aardappeisohllien en groenieafval te halen die ecsizeer bruikbaar veevoeder opleveren Toen ochIT het vee In de wei kwam verdwenen deze menacben piotaellog van het tooneel en menige huisvrouw die gewend was trouw het etansafval Ie bewaren liet dit nu nlemaiid er meer op ffeeteld bleek naar hei vuilnisvat verhuizen Bij velen gebeurde dit met een bezwaard gemoed waiit er wordt tegienwoordlg looveel over zuinigfaeld geedireveii geeproken en gedocht dat niemBnd meer uit vrije beweging voedsel dat waarde heeft voor menach of dier iaat verloren gaan De Ver v Hulsrr heeft alcb deser danen tot bel OeaMntabeataur eweoden veroomen dat maaOre eleD worden geno m o om dil afval weer gerageU to deeg inzamelen teneinde er veevoeder uit te fabrlceeren Laat dua ledere huisvrouw het etenesfva weer bewaren afsMdiel den van huisvuil Zij tam ervan over tuigri zijn daardoor Iets Uj Ie dragea lot verzachting van de moeltljka ofiKtaadigheden waarin ooa volk verkeert flngea door de aid Oooda der Ned Ver V Huisvrouwen Men schrgft ons Er heersoht in den kaashandel groote onzekerheid In het nommer dezer courant van 31 Mei is een samenvatting gegeven van de nieuwe regeling in den kaashandel zooals deze door het Rijkskantoor voor Melk en Kaas was getroffen en aan de belanghebbeuden t oegezonden doch de n a d e r e uitwerking van deze regeling laat nog steeds op zich wachten Het verbod van inkoopen der kaas geproduceerd vóór liU dateert van 19 Mei j l Voordien vju eohter ook reeds aan de handelaars bericht dat die kaas niet mocht worden verkocht Dit verbod is een week later 27 Mei gevolgd door een vervoerverbod waardoor de vergunning aan de handelaars gegeven om kaas geproduceerd na 1 Mei van producenten in opslag te nemen vanzelf nietig werd Uiteraard kan dus slechts een zeer klein gedeelte der kaas van de productie van na 1 Mei bü handelaars opgeslagen zgn verreweg het grootste gedeelte is nog op de boerderg Dat men er danig mee verlegen zit laat zich begrgpen Na 1 Mei is de kaasproduotie zóó groot als in geen enkele andwre maand verscheiden prodooenten maken in die maand 6 8 kazen per dag Het vordert overleg aan al deze kazen een goede plaats te geven zoodat het prodnot niet in waarde vermindert Maar hst verstandigste overleg baat niet wanneer de opslagruimte in de boerderg te klein wordt door de dagelijksobe uitbreiding van het aantal kazen Op menige boerderg is dit reeds het geval Natnnrlgk moet in dezes voor de veehouders zeer drukken tgd ook de verzorging der voor aflevering gereedliggende kazen te wensohen laten en de bedroging is enorm Schade dus aan alle kanten Het wachten is op de vervoerbewgzen en voor de handelaars op nadere instructies Maar heel lang kan dit wachten niet meer duren Er is nu reedi alleszins reden tot de vraag of de door de producenten geleden schade niet behoort vergoed te worden De zomer productiepigs is waariyk zóó hoog niet dat het geleden verlies daar wel af kan Naar wg bg het ter perse gaan van dit blad vernemen hebben de handelaren zoo juist de eerste vervoervergunningen ontvangen Elke commissiehandelaar mag van heden tot 16 Jnni inkoopen een hoeveelheid die gelgk is aan Vioo i van den in zgn contract genoemden winterïoorraad voor de betreffende kaassoort Van de inkoopen van beden tot 16 Jnni moet 60 7o als wintervoorrasd worden opgelegd DrankbastrlldlDf Naa men ons mededeelt zal de Internationale Orde van Goede Tempelieren drankbestrgders vereeniging District ZuidHolland Zondagavond een Propagandaavond geven in ds zaal van de Réunie Oosthaven met welwillende medewerking van de Qeheolonthonders Zangen Tooneelvereoniging Levenslost nit Rotter dam en als spreker de Heer J y d Horst van Utrecht Moot Znid elland ili l oorsli nummer van Mooi Zuld HoHsad hrt orgaan d r vereenigingen voor vreeinJolingmvorkcw araveohage Scheveningen Omtlreken Boskoop DeUt Do drechl Qonda Lrfden Noordwijk en sssenaar in verschenen Dk Ifl nu het orgaan dat In de jong algemeene vergadering van Oouda Vooruit biMf roken ia en dat aan ella ledia diöT vereenlging wordt toegezonden Djt perste num er bevat naafit een IBIHdeiid woord een en ander pvor ud en Boskoop over de vreemdelingen wetten onze Do Iiij het artikeltje over Oouda on Boskoop behoorende plaatjea kwamen vrij le lk tot zijn recht op het papier waarop dil örgaon i gedrukt Het blad woi uitgiyvv loor do N V Noord en ZoH N i rl ntg Mij te Gravcnhage De NeutnJe P rtq E a gezellig avoikl Gisteravond was in de zaal Ktmstmin aso openibaK vergadering belegd door de Nsatrale artij De vooraitter de heer Frits Elsinbloeaem opende da go i bciochtc bijeenkomst en zette in het kort hrt doel vsa den avond uiteen Als eerste spreker trad dan op do hesr Henri J ter Hall die met een opeo do ntrang ward Nu Ja bü zulke naman ik m baasf ieg bÖ w 10 ïptreden rnUt mem ligt in toonealtennan Geen r dat ter Hall al dadetyk de lachen aa a n hand had en we weten ha qui rit i déwrmél wie ladit ia ontwapendl Xndi zoo raerirte hü zelf op waa de bedoe niet er eea lollige avond van t maten zy het wel een genoegelüke büeenkemat een gezelUge avond zoodat als men itraks huiswaarta keerde men kon zeffsen it gwreeet te zUn Immera apreker kwam niet met een politidce rede daarmede zeide hjj xuIImi mdere partijmvinen hun hoorders wel btttibardeeren met het gevolff dat men dan fcelal f n half nee en üt te ffapen en om to uur moeite heeft waidker naar huis te men Geen politieke rede dua Wat dan el Ter Hall ie waarlijk wel in staat U Mn geheelen avond bezig te houden zonder die vraa te beantwoorden HÜ sprak van een praatje een improvisatie 0 A goedl Spr begon met in t kort het tot stand komen van de Neutrale Partij na te gaan nadat de B V ook de minderiieden gelegenheid bood hun t m te doen hooren Anderen dua ook dan voorheen en waaronder velen die nooit aan politiek hadden ffldaan Konden de belangen van de artasten die de partü o voorstaat niet evengoed ondergebracht worden by een der be taande partijen heeft men echter wel eens gevraasd En ziet die vraag meende spr ontkennend te moeten beantwoorden juist omdat in andere partyen de partIjBtelsels l66r Alles gaan Maar zjjn die artiestencandidaten die de Neutrale Farty stelde ook wet in staat de landsbelangen in het algemeen te dienen ia een tweede vraag die gesteld wordt Sen vraag die spr met een tegenvraag zou willen beantwoorden n l of en waarom de party mannen van andere richtingen daartoe béter in staat zou den ïUn De Neutrale Partü heeft bovendien het onbetwistbaar voordeel geen politieke rtübelang n te behoeven uit te spelen Men heeft de N P wel de Humorietisohe Piarty genoemd mi spr heeft daar niets geen bezwaar teven I Er z jn humoristen die als Kamerlid en Kamerleden die als humoriat geen kwaad figuur zouden maken I Humor zeide spr ia tegengif voor verwaandheitfl geeft lertoialuet en kracht De betiteling van de N P als Humoristische PartÜ aditte spr trouwens niet vleiend voor de aiMero partijen Tegenover humor staat treurigheid men kan die lijn zelf verder doortrekken Ter verheerlijking van den gezonden humor citeerde spr dan ook nog enkele gedeelten uit een werk van den bekenden SngeUcdiien publicist Max O rell Ter Hall zou immers Ter Hall niet zjjn alfl hij den humor niet verdedigde En dan op de kunst terugkomend betreurde spr het dat er in Nederland en Montenegro niets van staatswege voor de kunst wordt gedaan tenzij in negatieve richting als het belaatincen opcenten li Jl flparing M KSJïJt liietfc vei VQlgde gpr wordt nier eohter tot steun voor de kunst e gedaan gelijk in t buitenland terwijl als er wetten worden gemaakt de autisten worden vergelen als vooriOeeld waartoe apr de ongevallenwet aanhaalde Toch wist men toen de mobilisatie kwam diezelfide artiaten wel te vinden en werden deze uitgenoodigd voor de troepen op te treden terwijl generaal IClelnkens zelfs aan het hoofd van een aparte legerafdeeling TOor oefening en ontspanning werd geplaatst Een schande noemde spr art 188 van de Gemeentewet waarin openbare hulzen van verniaikeiykheden en huizen van on tucht in één adem worden genoemd en geplaatst onder toezicht der politie waarvan het hoofd de burgemeester is Belaohelijk noemde apr het dat de beslissing over opvoering van stukken film enR tenslotte bij den burgemeester beruat zonder hooger beroep Van een dergelijke censuiir gaf spr enkele vermakelijke staaltjes zoowel waar het de opvoering van tooneelstukken als schilderijtentoonetellingen bet f Het Nederlandsdie volk aldus besloot apr het eerste deel van zijn voordracht ia kunstzinnig maar de kunstbelangen komen eteeds in de verdrukking tusschen rechts en Unks De Neutnde Party is lihaaB datir om partijbelangen terzijde te stellen Hierna kwam de heer G H Koopman directeur der Nederlandache Opera inplaats van den heer Coppejana wiens naam abusievelijk werd geannonceerd De Neutrale Partij zei tpr is niet beginaelloos de beginselen vloeien vavtelf voert uit den geest van den democratischen tijd w arin we leven Een belangen partij zon r meer bedoelt de partij geenazins te Ia de volksvértaffttiwooidiging zjjn maqn a aoodig die strijden voor geettelijke ea wmomisohe vröhekl En meer dan ooit zal Mwli ohti e samenwerking eiach zijn Ver efaillende politieke kweeties bracht apr hier te berde o a de verkregen pacificatie op onderwi E ebted die hy toejuichte eai waarvan hij hoopte dat zij zal leiden tot veriwtering van het anderwijs zelf Mede in dit verband bepleitte apr de verbetering van de opleiding en betere salarieering van het onderwijzend pewoneel alaook d bevordering van de sportieve opvoeding Voorts zal zoo me ide spr ook aangesbiurd dienen te worden op actief vrouwenkiesrecht op sterke progrewie in de belastingen en staatspensioen De belaiwen van middenstand moeten verdedigd wordm evenala het particulier initiatief ui de partiettliere vrijheid De werkgever kan eischen ïat een werit in c tima forma wordt uii ewerd maar daar staat tegenover dat ook de werknemer tijn eischen en zijn rechten eeft eiaehen voortapruitend uit ONtwflüceHng Met mannen dia een paitij helaiw op den voorgrond aMleD aMna baaloot npr la ona volk niet gediend slechts bet algemeen wel zijn moet woiden beoogd Nadat de heer Ter HaU de aanwezigen een allervroolijfcat kwartiertje h d bezorgd door een humoristisch verhaal van zjjn ervaringen en de crftldï die hQ ondervond sloot de voorzitter onder opwekking tot steun aan de candidaten der Neutrale Partij de büeenkomat Voetbal Morgenmiddag apeelt Good vriendBchappeiyk tegen Volharding nit Kott rdani BODBXSBAVlilN Vergiftiging Alhier heeft zich in het gesin van B bestaande uit 8 personen vergiftigingsversohünselen voorgedaan na het eten van bloemkool Alleen de toestand van de vrouw dea huizes was gisteravond minder guntig BOBKOOF Aaagf i io de deeluame den laaUteo tijd te gertn bleek wordt de Oenlrale Keuken niM Ingang van 8 Junt tijdelijk gfi Op Zaterdag 8 Juni dea avonds Buur zai de afdeeling fioakoop van denVrlJB DciiKKUatteohen Boud In hotel Neut eene opeiihare vergaderiogi houden waarin de heer Jhr Mr Dr E A van Beroateijn eene leiEing zal houden over hot Leven middelenvraagatuk o De aandeelhonderB vergadering der N V Druklterg De Spaarneatad te Haarlem heeft besloten over te gaan tot aankoop van de Boakoopsohe Handelsdrukkerij te Boskoop OOUDËBAK IX 16 iarige A Vink had glatereii loea bij een aanval had van iijn lijden aan vallende ziekte het ongeluk In den IJsel te vallen iij geraakte ateeds verder van den kant totdat de jeugdige A Boer goed zwemmer het ongeluk zag gekleed te water eproog en het genoegen mocht SHiaken den ngelukkigen drenkeilogi op het droge te brengen en hem daarboor van een wisaen dood Ie redden SCHOONHOVEN De Gemeenteraad heeft besloten tot aankoop van een strook grond t r breedte van 10 meter voor ƒ 4000 ten einde de Koestraat te kunneD doortrekkm naar het Stationsplein De verordening op de heffing va howfd omslag werd gewijzigd in dier voege dat ingaande l Januari 1919 navordering van betasting mogelijk zal zijn en de aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud wordt verhoogd tot ƒ 00 Aan rechtatre Ea uit den dienst dezer gemeente gepeneionneerde gemeente ambtenaren werd voor 1918 een bijslag op het bedrag van hun pensioen van 10 pCt verleend In de giatermktdag gehouden raadavergiadecing Wi id me4 6 van de 10 stemmen brnoeiiid tot gemeenteeecretarie de heer A C Boogaart thana commies ter secretarie tevens plaatsvervangend seoretaria te SJjcdrechl en voordien lute ambtenaar ter fifaoretarie alhier Deze benoeming had plaata bultco de aanbeveling om No 1 van de aanbevolen candidaten de heer H Eleinga krseg 3 stemmen terwijl de heer A v é Weord 1 stem kreegu STOLWWK De Baad dezer Gemeente is bijeengeroepen op Maandag 10 Jam des morgens te 9 nar De agenda vermeldt ingekomen stukken en vaitsteiling kohier Hoofdelyke omslag 1910 Donderdegi voDd zou een gezelachap uit eou woonwagen op het dorpsple n een vooratelli geven Nouwelijka waa ze echter begonnen of de politie verscheen die gelastte dat de b oep onmiddellijk zou vertrekken Ddt bevel hield verband Wet een bericht van een klppendiefetal teBerkeuwoude waaraan men meende dat deze iToep niet vreemd wae Opgave ran Pei soneu die uch gedurende étt week van 3 Jnni tot 8 Jani in de Gemeente geveatigd of de verlaten hebben OIVICtTiaDEN A Beukers Wt Jutfaas in Crabethfltnat 42 S E A de Boer uit Utrecht In Gouwe 119 Wed J Sool Bocr uUtiasatrecht in L Tiendeveg 61 A J Bog rd uk l erdBm in Groeneweg 24 N Buijsman uit s Qraivenhage in Nl we Markt 9 J Ekkelboomr Drijver uit Amatcrdam in Raam 358 C van Duijn uit Moofdr ht in Broekweg B F D M Dijkstra uit Emmen In KattenaiQ el 4 W M van den Eng uit Haarlem In Nsaleratraat 31 C Feenetra uit Utrecht iu R vai Calawe 106 H van der Heij uit Utlngeradeet In Kleiweg 26 C d Joode uit Mowrdiecht in P Hendrikstraat UI A van Oudheuflden uit s Gravenha la Nif weroarkt 9 J W C Piket uft Rotterdam in Bookenbergatraat 120 M van diT Ree utt Schoonhoven in WUbetafattstraat 31 J Thierle uit D eiscbor in Crabathatraat 66 J E de Vriea uit Bergambacht in Markt 28 P de Waard uH N Lakkertasd In Ctabettwtraat 47 VUTEOKKKNKNi 1 van Ooatrom en sssin v i v I trijea atraat 34 naar Hehoonhovw Orujeulraat 8 G J van Kerabergan Boot uit Raam 116 naar Rotterdaa Oraf dwoiiMtraut I27b C Q KutleDheek uit Groea ndaaJ 71 naar Uueoht Kromme Klju 22 M Reljerkerk uit Voratmanatraat 45 naar a ravenhsge Groot Hertogtataelaaa 72 H J KielHcer uit temdnletoeg 8 naar Mouwoihagent Putatraat ÖS J Wleser uit Nieuwe Markt 38 naar Nleuwenbageu Putatraat 68 J tb Rek uÜ Houtenatraat 1 naar Rheden Paralleiweg 7 ea J Honacher uH Kuiperstraat fl naar Rotterdam Tolhuiastraat 116 J O K uderer en gezin uU Nieuwe Markt 9 naar BGrav vkbage Korte Uoknelraat 33 N K Boosaerdt uit L Tiendeweg 43 naar Zaandam J van der Uorat van Groningen uit VorlM enkoet S naar RoMerdam Delf che vaart 88b W Braadaen ultO Haren 81 oaar Haastreeht Uit de GoudtolM GMthiedcaik Onze Houtman deed al z n beet spoedig de reede van Bantam achter den rug te hebben en bereikte in Decen4 er weer een andere haven het toenmalige Teihaon waar hij besloot zijn geluk nog eens te beproeven Hen begon daar eenige geschenken voor de voornaamaten der Inboorlingen te ontacheeften maar inplaats dat de nwnsctien daardoor vriendelijk gestemd warden had dit julat een togenoivergeBteM resultaat Het volk bleek zeer roofzuchtig en viel zelfs een der HoUandache pchepen aan een verwoed gevedit ontstond waarbij een Nederiandsoh koelman en een kapitein het leven Heien De koopmansgeest van deze bruine broe dera waa Houtman te duidelijk gebleken Kil wilde namelijk voor zijn cadeaux in ruil wat mee naar Holland nvmm en dat scheen men daar heelemaal niet noodig te vinden Vandaar dat de Hollandera weer gelaten het anker lichtten en koers zetten naar Ma dura Hier bleef mra maar kort en wat er bizondera gcftteurde vinden wj niet vermeM Toen werd de reis naar het lieve vaderland ondemom n en men kwam hier op 14 Augustus 16S7 te Amsterdam terug Men kan zloh gemakkelijk voorstellen wat een vreugde dat gaf en hoe men vetheugd was ook om het alagett van de onderneraimr Het geldeiyk voordeel waa dit maal wel niet groot maar de weg was nu toch gevonden en men had dien slechts t volgen Om uit het vreemde land schattm naar Holland over te brengen Het volgende jaar lelMe Houtoan opnieuw uit ala opperbeveUiehher over eenige scheepen en weer was het doel het land dér bruine mensdien Hij bereikte Madagascar de Maladovisdie eilanden en zelfs CochenChlna en ten slotte bela lde hÜ op Sumatra waar hij met den koning een zeer vwwdaeWg veriwnd sloot En Houtman bondgenoot was zeer vriendsehappeltfk Doch dit was slecht schijn Want hif waa er nog niet lang of hij werd met eenige van zijn officieren op een groot eeat genood En terwijl het feest ia vo len gar waa kwam men Houtman roepen en men heeft hem nooit weergezien Vermoedelijk ia hij gevangen genomen en weggevoerd Niemand weet wa er van hem geworden is Waarschijnlijk hebben de Portugeeaen hier hun invloed laten gelden hem gevangen laten nemen en nadeihand gedood opdat hü hun de waren niet vpor den neus weghalen zou Want de Portugeezeu hadden geweldig veel ijt dat Houtman vrij uit waa gegaan nadat hij het losgeld betaald had en veel liever hadden de concurrenten van de Hollanders hem reeds in den tijd dat hij in Portugal vertoefde een kopje kleiner gemaakt De schepen keerden tenik na een zeer voorapoed e reis Maar de man die kan beachouwd worden als de grondlegger van den Nederiandachen handel in Indië had daarvoor zijn leven moeten laten Dat is de droeve gescheidenls van den man wiens nagvdachtenis door een monument is vereeuwigd en wiens naam dikwijls door jonge en oude menaehen met vreugde wordt genoemd ala ls het woord plantsoen er dan aan gakoppeld Trouwens er zijn Gouwenaars die op zee beter ijtüxaiB waren dan op t luid Doch het was een slecht vak omdat zij allen den dood vonden in de golven Het ging met hen zooals tegenwoordig met de vliegers die elkaar boven het ooriogsveld bekampen Hun roewi stygt naarmate zij meer tegenstandera laten duikelen maar eena kinnt de tijd dat zij slachtoffer zijn Middellandt was een van onze xecÉielden Voor hem is dit gediehtje gemaidct De Middellandsche Zee was t graf van Middellandt Na ditanaal doorgestreën hun t schip beEgaf door braadt De Meyer Held Mejrer lai bafaamd aan t Britae en Praase itrand Streed voor de koapraartsvloot in t oog van t Vaderiand De dood wangnnsttg ep dten roMn run alle brave Haaft hem niet In sijn gaf maar hl de aae begrave Von Boemer Vlacq Vlaeq Vrankens idirik ootramtl dia trtorv Toulon dea zeeleeuws aaeh varworr Een Held die nooit verwinnar ken Voor dat hü alles ovemwn OngeeoiTigeeRl KUN8T TaeaknM Nau wg varneinea hMft d beer J H B Spundermtn Jr leerling van des hew I Monal mat algemeene stemmen der jury den prgs voor uitnemendheid roor vtolonoel behaald bg h t examen aan het Conservatorium te Amsterdam HABKTBBRICHT£N BUROERUJKE STAND CoSp TüManvir Gewte m OwuUnkmT VeiUag vaa 7 Jaal 1918 KoMkoamen buiionl I 12 10 18 20 idea biaaeol 17 80 16 30 Bloemkool l in riS 10 21 70 idam 2e iri f 4 0 14 4O Ilei p r 100 Mukt Pseo Ic tn 100 bo f 9 30 14 30 idem 2e rt r2 6 90 Peaaperl00K G fZS 35 Krop la iii p 100 ituki f 1 3 idem 2e in f 0 30 1 10 PoM leia f 36 43 Peuieii f 26 38 Doperwtaa r32 3S alle per 100 K O Reberbcr per 100 boa f 4 70 15 20 idem per 100 K G f 7 60 11 70 Snijbooaen la arl per 100 ituki n 14 1 46 idem 2e art f 0 70 Suraboonea par 100 Muki fO 3S 0 41 Selderie per 100 boa f34 80 idem par 100 K G f 12 15 Bloamkoolblad par 100 K G LAATSTE BEBICHTSN Bommaa op Cobla jik Van de greai wordt gemeld dat een vliegereikader der Geallieerden gisteren een bom aanval op Ooblens heeft gedaan 15 bommen egu op de itad neer gekomen De vliegers sgn door afweerkanonnen verjaagd Verdraakea AUVKRTËNTIIN net dienstmeisje Qisterenmorgen geraakte een sohip bekneld in de Oonwsluisohe brug te Alphen a d Rijn Eenige voorbggangen bereikten den anderen kant door middel van een plank ¥ 1 uitgelegd van het sohip naaien wal Toen de 24 jarige W Gapel hoover passeerde brak de planjt en storlte hg in de Qouwe Door de sterke stroom werd hg meegevoerd zoodat het niet mogelgk was hem te redden Levenloos werd hg opgehaald De sec Goalereatle te Londaa Vreest geeii examen wim r bMUMl MB mldd l dal U IdiMl banlldl nii Khll h id Mn DldM dal U klim nukt n kdm kottdi unrlll Uw h l d uqn 2039 24 MDahudl Z i tablMU wMMKh pp lük Mnw4 M ld n bnliii oaKludalijk iia a U aa nauwaclililluld r t kokat 60 et 3 kokan f 1 70 Lal bij koop op d a aaaai wao dan labrlkanl A MUNHARDT Pliatm Pabrlak Zal l Varkrijtb bl Apolk ao Oraliala De heer P J Troelstra heeft de uitnoodiging om de aoo conferentie in Londen bg te wonen in principe aangenomen H j aal traohten in verband met de verktesingadrakte aioh vrg te maken om den 26en JudI in Londen te s jD Qahrek aan Zllverboaa aa pasnant aan het poatkantoor te Amsterdam Men seint ons nit Amsterdam Hedenmorgen openbaarde eioh aan het Hoofd postkantoor te Amsterdam een volkomen gebrek aan zilverbon en pasmunt gedurende drie kwartier kon de uitbetaling van poitwiBiflIa niet plaatf hebben Inmiddels was een kleine boeveelheid van de Nederlandsohe Bank outvaogen waarmede de betalingen werden voortgezet Indien eohter niet een grootere hoevee heid 40 1726 S A S VAN DANTZIQ TRICOTGOEDEREN JANSEN TILANUS Vriezenveen GilSNOOD Wegens stopzetting der zetmachines in de drukkerq van dit blad te 1 uur in den namiddag door de staking van den gastoevoer moet de inhoud van dit blad heden aanzienlijk worden beperkt DE DIRECTIE Gouda 8 Juni 1918