Goudsche Courant, maandag 10 juni 1918

K J iTLLt Oe VtnUnkÜmtc vu xtn Voedaet aao zickcM BUttGEMEKÖTER en WEiJKJl DERS d Gemeente GOUDA berif bleu tViermediM rijst gort baTfn iaout o peulvruohten als extra Yoedati In Iiot eivolgiulteluiicod kuuneo worden verstrekt aan zieken dat van giwoeuide le enHniidde4eD goen voldowde lioeveellterjeii aiinwezig Kijn sooh kunnen worden verkregen ter versbrelcklug van een extra hoeveellrdld aaii zwakken daS daar een zeer nauwkeurig ondt zoak moet worden ingostc4d of extra voMisd kan worden g tgeven de beerlistilng op c dee IjelruKeudo aanvraag oenige dagen cal uitItlijvcn Oouda H Juni 19l8 Durgeniee r en Weghouden voornoemd ULBO J MIJ8 De Seoretaifc H VAN DER VBUR DROaST WQDSTRAAT 20S3 10 Ukdoopntinotuup Ukdoopntlnofuup mmMmtoi PK aaB Adverteert in iflt Blad BRAND ASSURANTIL Oad EnieiKke MaitKhèppij die lie toorten AMuraotlen der gjooie LondeoKhe Maattcbappifen bekaodeli WENSCHT Agenten voor Holland Ambiedia en met uttT0en e inÜchiiogea otorrent vroeierea en ie enwoordl eo werkkrln oader no 2009 Bureau Goudache Coureali Markt 31 15 P OEVRAAOD een halfwas of vergevorderd LEERLING kliiMiir stiffairilir en uii mït bl MEUER Jr V h A Wakker Benntbroek 2040 12 IV iuiiMiielllittKliippi liooili GHVESTIQD TE GOUDA liiriijkseli AloeRStu Viriiibriiig van A ndMlhoudars OP WOENSDAa 26 JUNI a s tf foornUdag te tt i ure Ml M Httal De Zttm fa flMrit Pnnten van behandeling liggea vau af 18 Juni ter inzage ten kantore der Maatschappij Aan doel honden die stemrecht wenBchen uit te oofensn worden er aan herinnerd dat zg ouoform Artikel 24 deT Statui en hunn aandeelen min tens 8 dagen vó de vergadering moeten deponeeren ten kantore der Vennootschap of b de Heereo R Müfii Zootaen Rotterdam aoada 8 Juni 1918 2045 32 AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VERDOORN StolwIJk biiniopyiHiii en tab OMMEN D NeuriHU BLOKM u Obbmi n WILDMVANCK DB ILBCOUKT u l aM dul atdl WOEN DAO 19 JUNI lïlS imiiM 12 ar bij d Erno K OBRRITS M Oaiai a bij imil pHblieh wallen i V x r dea EdelAcblb Hmi Mr f WILDER VANCK DB BLECOURT Feuiltotow r De Gletschervrouw K Kerliiw Kj iN4 C t ileliuouil H v Oa HWi fl UH euu tltuiH sIforlo e bij J Jjlok UooD Mfdittraat tiü v ii tiroctiu im t m xtret biJ A j JS H itirfidugel bö een ntttoule bij A Lafebvr IJsBetlaan 34 eeo TlK hzeg t D bij J J Vt rwelj Houtmansplantooea 2 ew broche blj A Boot A de ViMbmwrlU b2 tien rosenkraott IriJ A V d Havtu Oraujupoortje ft eea porte Doanate bjj J P dckolleo N Uavea 150 een lietspomp btj L 1 Uooui jjt pp cUt 4 ew taschle met inbgua bij U QuMro Staiakade 30 een ro pvid bij il H SUedrecbt Blauvütrut 7 eeu K K pouotna bij J Jae Vestliavpu H 7 ceutcii bij M Uleiü WalviBobNtraat dV een portemonaaie bij Pb Q ttaguur KuipersKraat 25 een korsten keiiliig bij J P Soholtea e pienn traal Hl een vilverea roxeDkraoR i A Turkenburg Kariieiiit Il 4k ot ï l een lorguet bij C JUuurtfU Varkeuinarki 16 000 Itroclie bij A Prio eaberg A de Vfaicbniarkt 9 eeii battdliMKMot eu iiiubi bij C de Qraat Se Kaïlc bb eeu breuklaand bij H Steeul etik H an Caiüweg lÖSi eeu portetnoQuaie bij Wed SanderB Karnemelkgloot 122 eeu K K peouii mei ketüntf bU C Lugtbart Naa erslréat 4 euu koper gewicbt bij IJ de Heijden Turfulugol 43 euii poiieinouqate by A Uoedewaagen Gouho ö4J oen korajea ketting bIj K ii chouti u Ocuwo 136 een par plule bIJ H V Willigen Jaagpad 2 een koralen armbandje bij A QelovMi A de Viachmaj kt 8 ovn ceintuur bij A V d Klellj Kanaalalraat 17 etm koralra kutthig bij J du Kttgenaar h Tiendeweg 4 1 een rood koralen keUing uij C Vcreiluit IJumiltuui 32 een zUverefl armband bij A H KuUk Heorenetraat 12 een tul met pennen enz bij J de Waoj liobaorHtoeg 14 een nikkelen kruin bij het Luerfdcgcflticht W H vvu Uti een gouden daii eHrlng bij A IJüriulHtUn VlaiuIngHtr 42 eeti budMleulfl bij J B stlnok Derde Knide SU een huMniU I bij H Laurier L l war8MtraAt 12 evn paar manehetten bij W de VeMi KlaiwegHtraat 41 Qouda 4 Juni 1918 l e CommiBRaris vati PoUUe BEHTilEUX Reeds In een gedeelte van de vorige oplaag opgienomm PREDIKBEURTEN 20NDAG 9 JUKI GOUDA IUjUIONSTRANTfiCH £ K£BK I0 k u v m öa H VAN ASSENDELFT ST JAN6K£RK 1 u y m Da J E BUL 10 u T m Dl G J DEUR 2 u n m Geett dianat JLBRK PEPERSTRAAT 10 u TOO Da J W BERKBLBACH T d SPRENKEL 2 u n 3n Di J E BUL LUTHHBflCHK K3BBK 10 u vjttt Da Th SCHARTEN BOSKOOP RËUONSTRANTSCHE KERK 10 u VML V A JAOEa NED ERV KERK 10 u vjh Dt NIEUWBUJÏO WADMNXVSBN NED tBBKV KERK 10 u v m en 3 u nm Ds VAN AMEIDE van HiyigersbeiirWBM KERK 10 u vjn Da UNDEHAN HOORDBSCBT NED HERV KERK 10 u V4 Da A L Hl V d VIQI QOUOBRAK NM HERV KERK 10 n vjn Db W L MULDER 7 u fjn Da W L fifU LDER STOLWUK NED HERV KERK 10 u vjn ï E v d BROEK EVANGELISATIE GBaOU lOH u v ni en 7 u n ia Pre U Mii HAASTKBpar NED RERV KERK 10 vjn Da J B5RGER van Gouda Boerenplaats n wairran twee met nog nieuwe jt bouwan Wooabuii Scbaar en Gierputten en roortt bectaende uit Bras en Bouwland mM blj le VELDOROND ie ocblh on tot w JUnd te culiLnrra en in auwie itiud DENNENBOSSCHBN unen rooi 1 88 11 H A unMi Cele a la hel Baaelaad aan of nabH dea rlBlwei Omaea Balkbrug op ca 10 ninuieo efitand van het Oaiaierliaaaal ea Vi uur afitand vea OMMEN 3 ba wvilMi ataaiiria 10 U Ml 14 jarige Dennebosschen aaa den rintweg OataiaB OiidUMeea HetMnm Mmaa root 18 47 70 HJl De veiling aal plaati hebben in 17 perceelen en eombiaariae Aanvaarding t04H en najair 1919 toMMtfttto Hit ri hMd t kooj AanwQaiBi geM iedt door A PAARHUIS oHlaad op eiken Maandag Woeaedag en Vrifdeg 2018 63 Perceellijat a ea kaarten vet r gbaar ten kaalwe van geaoemde Notariaaaa alwaar terana aadare ialielHiaiaa wordM veratrakt GER KERK 10 u vjn 1 7H u n Bi De heer T BAK KiEÏR cand te Amaterdam WOENSDAG 12 JUNI GOUIM ST JANSKERK 12 u m Dl J ByRGEat HuwslUksiiuactDlnc AOMUiOA 9 Juni 7H uur Tuin Soo Ona Okioegen Ouioert StaTmualek Laodatormkorpa RotterdaiD 16 Juni 7 uur Soo Pni Geno ffen Vargad Ani Rev KlaavereMi Spreken OuiUGMivwBeur G ierMl A W F Idaabniv Ift Juni 8 uur Soe Ona Genoegen Open bare Verg Kiaavereaniging BurgerpHcht E reèw Prrof Mr J Haer a Lid der Tweede Kamer 30 fuui BUuwe Krula Opeob Vergaa Bond V ChrlMen Socla tm Spraker J P Honnef STOLWUK ADVMBTEWTMW 10 Jtinl 9 uur Ganeentermadevergadaring DroBle terij H UKT a StroÉ eg Stroorein GOUDERAK AdvertentWii en aboniienenten dp dit blad worden auigenomen oor 8 H VAN LOON T k mom c IL VLEGGEERT Gouderak Nouria N P CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA Ml op MAANDAG 10 JUNI 1918 4e BTonda 7 aer io hotel Dl Zalw a d Markt aldear puMlek vwrkvopen de rolgeode te Gouda eie ea Mira r ari g9Ml r H ea wal No l EanSaer aollde oodera He i onhMls met ERF ea TUIN a d WeatheTes ao 19 nel afzoodcrlijken hanioortagaeg a d Peper traat groot A Area bevattende beoedeavoorkamer en auite bioncnaerre eetkamer preekkamer kantoor keuken en kelder en bovca 4 kamen badkamer eo ac der met dieaatbodeokam r Hel pand verkeert lo wcr goeden auat van ooderhoud hecA overal geachllderde plafbndi en gangen ia geheel van electrieche llchtgeleiiagen vooralen eo lo eigen gebruik No 2 Een goed onderhouden Woonhuis en RRF aaaat faat vorige no 18 Niat verhiuird No 3 Een dHo Woonhuis net ERF en TUIN a d Bleekeraingel ito 20 Verhuurd tot 1 November a i voor f26S per jaar Noa 3 5 Drie dilo Woonhuizen met 2 afs BOVENWONINGBN ERVEN en GROND a d P entraal soa 68 70 72 en Kuiperatraat noa i en 4 Verhuurd no 68 per 3 mod Toor f37 50 ao 70 per mad voor f 13 75 noi 72 Z en 4 reapeclievelijk per weck voor f2 f2 80 eo fl 30 No 6 Eeo dito Vlfoonhulo en ERF a d Kulpcntraal no 6 Per mnd verhuurd vtxir f7 No 7 Een dito W oonhuto en ERF d Kuipentraat no 10 Per week verhuurd voor f 2 62 No 8 B i perceel Bouviffeppsin naait het vorige perceel Noa 9 11 Twee Woonltuixon met 1 afi BOVENWONING WOONHUISJE daarachter ERVEN en GROND a d Kuiperatraat 14 16 18 en ZO Per week verhuurd Ro 14 voor f2 75 oo 16 voor f2 30 no 18 voor fl eo no 2Ö voor 13 20 De perc xlja te besichlijen en wel oo 1 6 8 en 10 Juni a i van 2 tol 4 uur op vertoon ven roegangabewiji Ie verkregen tea kantDn van gesegden ootatia A overige jterc de leelate 3 werkdagen voor ea op den verkoopdag vut 10 12 en 2 4 uur Te aaavearden op den betMldag der kooppenningen voor perc 1 en 2 uiterlijk 1 Auguatua a i en voor de overigf perc 11 Juli a a Verdere inlichtingen geef gezegde notarli ten wlena kantore van 3 Juni tt notltlên te verkrilgen ifa 1799 81 Belangrijk Beeihuis OOUDBRAK De NoUrii N F CAMBIER VAN NOOTEN la Gouda sal op WOENSDAG 13 JUNI 1918 v oi 9 nar zoroeriijd op de hofatedc BoUWlust bewoond door den Heer L van der Euk ie Gouderik wegeni beëindiging van bet bedrijf om contant geld pubHsk vorkoopan i 27 beste Melkkoeien Utreolrteoli wegentjok boeraavragwa h at aohadder lM lkerk Diva 1962 31 Lmdkiiv en Ibttgsiuilseliap w tf kaaapeaa diverae halpent ataren aamara ani Een ixoote partij best kooi VoorM een Ijser hek eo twee hoMan pafen en hetgeen varder te koop xal word iai ngebaden f Voor den verkoop te bezicht MÉ Geen ge legenheid tot lulling l Nolirl i KOEIMH l HantfaaM ui op iiHWHaa a ia iwn laia dn mor iK t 10 una Luw ti d ia Iwt Koffidiiua TH dra Hwr K JAAPIES u HaaatPaeM VERPaOHTENi HaitOpasa was 23 Hectaren Land ia RoaaMlaai a aaali aafaara NMin IICOHT Behooraada Mj de boawnunewonlng kNooïi Gedacht geteekend A 45 In Roaeodaal eigendom van den Heer J L VAN EUK te Gouda bewoond door den Meer J OSKAM tegenover de gemeeaije Hekendorp Ia 30 paraaelea en bQ oomblaetMn Ta beaicfatigen Maandag en DInadag 10 en U Jan Nadara iolkbliagea gaelt NoUria KOBMAN voornoeaad 1918 31 BERKENWOUOL AdvertentWn en almnneincnten op dit blad worden aangenomen voor Berken wonde Dorp door A BOOM Berkanwoude voor BertenwoudC Achtp boek door 1 NIMBI IniRcli SmVUL Opwlin Vriwiii Virknpiiii bij iaeet ca elsleg op WOENSDAGEN 19 ea 36 JUNI 1918 telkeoa dea morgena ten 11 ro in het KofiAhnia van P STOI ELENBURG te fltolwüfc len ovarataan van den Notaril J VAN DER LEEOEN te Oadariuwk a 4 Uaeal ven Het WOONHUIS gei C 14 met SCHUUR ERF en TUIN ia Benetlenkerh nabij de ringvaart onder STOLWUK en twee Woonhuizen gel B 31 en 23 mat LOODS ERF en TUIN aan den Tentweg aldaar kinderen iimh Miteren dag bloot an vriont retnigK van her hoofdhaM VooHiomi h pavaai dooi ttim in de weck hua hoo d mM LAX Ie waaechen LAX ta een hygteniach haajpocdet dai in walei opgetoM een uriaiFkende Kaaiwiaactiing geeft atol en rooa vennidert en een maaw gbna aaa he haar peil Te enrvaardaa bij de bataHng op den 15 Auguatua 1918 Inltdiiiagen bij dan Nouria 2026 28 AteKerThTÜKKER Fotografie op elk gebied 20S1 mplomi Afflttird Silon 1MI 20 FOTO ARTIKELEN Prachtsorteering Lijstwerk ZEUGESTRAAT 104 GOUDA rtM t fa P ROND Uiarhandal WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBLIfiATIEN In fraala ultvoarlng levert Drukkwril yrJntniaiiSZoQii MARKT 31 Tel 82 fO SO psr halfponds k 2049 15 Aanbevelend H ESSEBOOM Toorb H L BOUWMEESTER ZEUGKSTRAAT 70 P S Bestellingen worden dageIQkseh aan huls gevraagd en bezorgd STOLWUK OOED VERFWERK vereischt OOEDE materialen en VAKKUNDIOE behandeling belden kunt U vinden blj 1824 23 A HOLLANDER HUIS an DECORATIESCHILOER BOELEKADE SB DIE ZICH BELEEFO AANBEVEELT Aan de Plateelbakkerij Zuid Holland kannen Bekwame Plateelschilders 2 M M geplaatst worden Zioh aan t melden i i ntoor VBRLORENKOST Bioscoop GOlUDA VOORUIT BUrrSNOEWOON ATTKACTIB PROOBAMMA VAN DEZE WEEK 1 HOB ONZa KLOMPBN OKRflAAKT WORDMI Zaer inferraaaaDt 8 O gr oot R inlH an4lllin EEN OANSTRAGEDIE Groot filmapel in 4 afdeellngen van de Hollandache auieura JOK 8ILDEMEUER In deze film ipelen onae bekende Hollandache artiaten MEMC MimN Nederlandach eerite danaerea CHRIS POOLMAH CAROLINE VAN OOMHEUH LOUIS HBEIM ent Kan Bollnndaah oaeaatevwerk 11 Dnar dar Üna raioa l i aar Ia de e film komen veor de volgende danien VMaan da Salome AM scMnen blauan Deaiu Diiiie du igartHaa en den Detkdant ft0 Nieainad vercuima dit Holla daeh hHoatwark te gaan Vfl Tot alo SLAeHTOrrSIIS DKIt LnETDB 2048 Een boogat komliche acèae gespeeld door de Nordiach artiilen 50 RUWIELMAGAZIJM J HULLEMAN LANOE TIENDEWE O 5 TELEF 350 Agiflt k km E II I Rinr Hiu Opil m Eisiik Rjjviafii en laNltopaurau 4iM4eliiln9 24 1818 o l tMI 57 1 t nArf tutf UlaaiidatfUO Juni I14IH fiOÜBSCHE GOÜMIVT iö a ws erL d Trert©n tielDla d voox 0 o vxd aL © an Oaaa jStxelc © VERSCHIJNT DAGELUKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INSBZONDKN lUDKDBSLWaBMl t il Op d woiya ina M kaoan Gaaona adnrtatiai a lafoaautia MaaUa 6m pitta Oraota latMn m laadaa m av émt AilTCrtaatMM Irmam wordHi lacaMarfli dalaraa Ai l iw l w I rt iQ ia aa i aaaa Ac $ iaoHJoaaartanint pv kmrtui u w imk u t dm zm wiUMi pK tnrfauU 2 11 ur WMk IT mbI oma aar d bw ciK par loopv HMkiaH rt M par pMt per kaartaai tut mat Amdaaablad IM I kg ooatrart aMr AtmuMantai wordea dasaiyia uacaMBaa aaa oh boraaii MABKT 11 OOUDA bU OM Mattfa a hnaHwiirW i d po tkunocwL AiyvlUneNTlEPKUSi uit G nda n isbakaa brtaanut tot daibaK r kitB i 1 5 re ab ƒ OJW iU rani maar ƒ U u boitaa Gowla m daa iMaorikriaci 1 ê raitlt ƒ H alka lafal laaat ƒ S U Adna tüa na iiliMiH nmakamkkada 1 emt por taaai Redaotie i Telef Inters 545 Adouiiitcrad TeUi lattro 83 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG ll rvaHliigirainli tDiiltoohfl tf iisi fiii hst WttSteÉa ttlauwq vordttrlngana Llo M fl orQ mmm Hmt woafld 0 nl uw RUksd 9 pr 9iil iit H t Duïtsoh Oostsnrijksoh liOMlfttiM oteelM ie Om Eii iit politlttli tvgsnovaf Rusland volkomen onjuist dat de doorsnee Nederlander een onverdraagzame partiJ man is Integendeel naaat verlangen naar zelfatandicheid en begeerte Mu eigen weg te gaan staat de zucht om in onderlingen vrede ta leven Vooral tüs het terrein van het practisch lerven betreden wordt begeert mm geen gek f en q litBing wtmt men gevoelt dat een geoonde eatnenlevlng hierdoor alechta wordt benadeeld Van de tegen woordige kiezers ia dan ook hoogstens één typ de vijftien aqnffealoten hij een ataatkundige partg als lid Wie onzen nationalen geeat door studie van het verleden leert kann i tindt daa ook dat de geest van verdraaigzaamheld het in het openbare staatkundige leven heeft weten te winnen van het draven naar vervolginff en onderdrukking Velen meenen echter juiat doordat zich dit in onze geschiedenis als een zoo na tuurljjke zaak aan ons voordbet dat dit een van de dingen ia die vanxelf spraken en even xaker z n als het opgaan der zon Dit brenigt met tich dat men wanneer het be treft mede te werken aan hot staatkilndige leven in breede kringen meer lust heeft om als toeschouwer op te treden dan als deelnemer in de overtuiging dat de zaak toch wel terecht komt De breede en verdraagzame elementen voelen zich weinig geroepen van hunnen tyd die veelal zeer in beslag is genomen te geven voor politiek Doch dit brengt dan uiteraard mede dat hunne afwezigheid het terrein vr iat voor anderen die wel lust hebben naar het zoe tMi van vetsdUUen Een betrekkelijk klein getal personen kon atdua als voormannen In polltidte zaken optreden Onder dia weinigen vormden zU die het oog uitsluitend gevestigd hadden op het handhaven van onzen ouden nationalen geest op versterking van onze eendracht dan noff een minderheid Op die w ze ia ona politiek leven steeds meer een terrein van scheuring en getwist geworden De partij leiders vermenigvuldigden zich en omringden zich met vunge geesten die in het land de burgers tegen elkaar moesten opzetten en geen gel enheid voothü moesten laten gaan om leden van een andere partij in een hatelijk dagrlitsht te stellen In plaats van in slechte enkele hoofdgroe n te vallen is ons klein parlementje het vechtterrein voor niet min der dan zeven partyen waarvan vele elkaar bed teltik of onbedeJcteHjk parlementair het licht in de oogen niet gunnen De concentratie had hierin wat de linkerzijde betreft eenlge veihetering gebracht maar het Evenredig Kiesrecht van Cort van der Linden dat als het onjuist wordt begrepen en toegepaat het partê wezen ten troon kan Terheffen heeft helaaal thaaa den hekaensahbath weer onticetend De grrondtoon van ons nationaal gevoelen vindt z n weerklank niet in het party c kibbel dat door het verre blijven van ve len sedert tientallen van jaren steeds toeneoneode ia De vervreemdiag tusschen Parlement en Volk Ugt dan ook niet soosear aaa het Parlwnent als wri aan het volk dat zidi heeft laten lalden tot hei bUeenbrengen van een aantal vertcfrenwoordijfera die met geheel andere se oelens naar het Binnenhof gaan dan de kiezers vervullen Deze zien niel in de eerste plaats naar par tijp rogmunm a s en versdiillende formuteering van wenaehen zij mocen een oogenblik itenot hebben in een vinnig debat en handigen atr d toch is dit voor hen meer een welkome verstrooiing aen publieke vermakelUkheid ala een vol n van wat leeft in hun ziet zy atudeeren met in de ofganen die van politieke geechillen leven ziJ laten zich het leven niet verbitteren door vUaodschap tetrenover hunne plaatagenooten an zijn ten slotte uit op een sakeltjke leiding van s lands zaken waai ü de waardigheid wordt bewaard en de degelükhaid het wint Wordt de Tweede Kamer dan eehter een terrein waar heit wel eena bar toegaat waar de Interrupties vUeflran en da parenthese luid gelach een hooftepnnt schijnt waar het zelfs als bU de spee van Nlerstraaz zeer nabij handtaatelQkheden komt en de taak van den voorzitter van jaar tot jaar zwaarder wordt ja dan voelt het Nederlandsche piibl toch wel dat het partijwezen zijn schaouwiijden heeft en betwÜfelt het of de politiek wel op d meut gewenachte paden wandelt De Liberale Unie vertegenwtwrdlgt in ha ren opzet den i dtoon van onzen volksgeeet aooals wfj dien boven teekenden ZÖ Is geene partij uit scheuring voortgekomen wel eene die door schismauBche elementen is verlaten Zü verwondert er zich niet over dat deze acheidingvmannen niet beter weten te doen dan te bouwen en te stoken n r de eenheidspart die op braeden grondalag punt van centrale vereeniging is Zij vertrouwt echter dat al dit krakeel gelaster en misverstand een waarechuwintf zal ziJn voor de Nederlandsche kiezers om te bedenken welk bijzonder gewicht deze verkiezingen hebben opk voor een betere verhouding tusachen Parlement en Volk dan thans bestaat Zy hoopt dat men zal inzien dat de keuze van hen die aanaturen op eendracht en op zakelijke politiek boven partüfotwist voor ons nationaal welzijn van het grootste belang Is Dat het vermorsen van nationalen tijd CCT einde neemt is dringend noodig de toekomat die ons wacht is daarvoor te ernstig Het ia de allerhoogste t d dat de kiezers zorgen dat politiek een beteren klaiUc krü dan dit woord nu heeft De politiek is er en zal er blijven doch het hangt van het volk af te mrt D dat a go d iQ Parlemeat en Volk IL ONS ovËttziGirr tot Na eeiilge dig en van betrekkt l ne ru t Utt ueu tfiuuleu tuutviü dor iAilieotie troepLit UU vüT iü bet if ranache broufdoorufuu scngnt ojNueuw een geweiOig mc ue gaauue Uvt t rtuwoha I gKruenojit va i bootnnacht mektt aittiens dat het Uulscha oitenslof opnieuw mot kraoüt Is iugvsut oa de elrijtl zioh met root hevigibtfiuo bel punt tttMohen MoiUdxller en i lae ontwikiiek V olgens de laaiMta bsrlonten souden ds JUuUaobeca de Unie Kuberoourt lat ie to 4aortisaer heboen bereilkl is het oeiitrum alaagpdea de Duliachera er iD bat dorp Heasona sur Matset Mureull te bezetten Op den rechlervleugel werden sij door de troepen der getUueorden up bet Iruiit Bf4vBi Coreetcn CViuttvt i ataaudegebouden Zatmdag uJaagden da i ransohen er in tw Oosten van Haute Braye eemg terrein te winnen waasblj hen een lUu tal gevangenen In faaukn vleien Ten Weaten van Ciiatsau ihiery koi n de Anivrlkfmen hun tluie verbataren waarbkj iLen Dultaobera zware varltesaa weiden get aoht Welke jdingen suilen de komsada dagen brengen Lloyd Qeorge beeft woer gesproken Uij hield aan het gastmaal der drultkeratvga uauatie eon van die geapicrde en enlbou UiAtb redevoeringen wadrmode hij de geeatdl lt telkenmale weet op ta wekken zooder dat eigenlijk iets eonoreau dioor bom wordt asiigevoerd Op d t oo tA Lllk zoo beeft hU geaagd beleven wij ecu worstel ng mtt een brut iler ide jddan men ooit aan Europa heeft trachten o te dringenhet Pruldbohe mlUtslre Ideaal dat de menscbeiijke beaoiiavlD tarug zou wet en In de duiatercn t r obten vuo den voortijd Oo prijs voor de ovorwlnnloc te betalen ia hoog en vreaadijk maar de menBohflljhe diende waarmee hij wtwdt bataakt haalt niet bij hetgeen ta verdedigen volt 4Iet sijn spannende daffen alaof wij stonden Üj bet alckbad van Iemand die ona nauw verwant is sn die wovotelt om kijn leven De oriatt ta nog niet voorbij maar met een aterk hart sullen wij er HU doorheen staao Alti de orlsia over ia staan we voor een nisuw begin Uaw met andere pra oua uu Htj ijiiHieii pul MioAu to e a it NliMLiaur Ui wu UMv s itUd lutiu eu tiuui la cui u ukMl Wtttki kuf haéea l n da p d iuwt vii4 bwUi M UMt Uk OKiU 0Ul kjOt 1 A V i ii wHM tU a aut B üfSKun au aiajoda Ugtu i x uuH i u rr u Qaeu oua met fuuMtuoiuMi it iijvea airijusu an at h aiet tMuu ewrua ï i ajuiUutiOs we sa aulMa bul leertn apoMgS weluohi I I Uv iAittMche ltiji fdiig heult Zata r dat ulU op wi vr Vha iwuipi tol praeuleutgsi wiwa ue centrum g vaana4iM k ehrwt UUOb i e nieuwe prsaUaii t baeft In aan red vurKütara amL tuj vo gaaa de truditaa van Hut uuis al w Iraciiïa uit oe pactg tn eui n by Spra tW houp ul ilat da Kt evt vau tifl ouk vwider tu bet Uula 4il bW u voucttavon evenala ondsc hvt iuciitMMtruAt t ea w4l rujatfo prwemyj tui Z14U toofgnintar txn litfus r uou nadruk op da £ da vn iidiu vHu spraMti ateeda au v UIjb lauut IQ hut liuis S4I slndeu u ooa uuii imtutMier j wttaiMhuaw iai bltjvan voorla apfihk lm sndsr luüut bgval d booi uit t aliju veoraltMnrabap alaeb v kortSQ duw aou i a warmoda titj hlMhi zegigea dal da vrede atanwa v rku4hic tu h t javsn aal roapeskfAdat ilaaraiede iijn taak voorloopig tan alnd ou zijn Kt tiii bssteol aldua Hij ëUau blijkbaar voor bet gl anllavlto hoogtepunt van ém oorlt Clemenceau Kooacbotat den tessinnd atoaaenr yta lic l Mb hU heeft én hoop ds Asierlktiuen Wg an d bond enooltm vertrouwen ul t op vraenda kraobtso doah uaaat de bettoherbilng van dea AllanHX Kie op da ooovarwioneUjke kraebl van bot IKJtaeba leger Bijval op bat onbed vv ingbara veroiogea rol I9 bonden van het iXutoohe volk levendige bijval Gelooft oc Mn nuoso 1q de wereld dat het leger hetwelk hst gnotsto Buropeosche lefer vwsAarkt mat Onadeesau AüsiralfaKihe Aalatlsehs en Alrlkaaascha trljdkrachlen in het slot dead bijten aal schrikken van het leger hetwelk Amarik oog tegen ons lul i taeoden ZewgoedStormaohtiige toeiuiohlngen IimUmi M De vetlhoudins tuaachen het K inet Cort van der Linden en de Tweede Kamer bleek ona In een vori artuket van dien aard dat sij niet in ovel enaiemming waa met hetgeen In onxe staatsinrlcihting grondalae ia De afgeloopen weken lhcM en onze klacht dat deze Be eerinf uftdrukkeitjk uitgesproken Terlangena van de Volkarertegenwoordiginff mot oni ewoffen g laat voorbücaat nog weer Icomen versterken met een nieuw voorbeeld het verlangren van de Kaoier dat de landweer niet tot eene heriialin soefenine zal worden opgeropen legt de Hegeerin r naaat zich neer Kamer of green Kamer de zaak gaat doorl Onze conclusie dat het hoog noodlg ia dat de veHtiezingen gezonder toestand brengeen ie daardoor alechta te unaer klemmend geworden Behalve de houding van Kablijet en Tweede Kamer verdient ook de band tu9sohen Volkevert enwoordiging en volk meer dan ooit aandacht Daarover is meermalen in on net en zin gesproken en ook aap stelselmatig opzetten tegen de Tweede Kamer heeft het niet ontbroken De doorzichtige campagne tegen het Parlement zooals die van dag tot dair door een onzer groote daghladen gevoerd wordt laten w hier buiten beschouwing daar wU het niet wagren ons te verdiepen in de beweegredenen die tot sulk een lang volgehouden roffelruur leiden maar ook afgexien van deze Hetxe is vast te atollen dat de Kalt nier niet populair is Voor juist begrip dient bedacht te worden dat populariteit In den eigenleken zin des woords nooit het deel der Kamer is geweest De Kamer ondergaat hier het lot dat zU zelve der Regeering nogal eens deelachtig doet worden zjj wordt gecontroleerd en gecritiseord Dit sluit meestal in dat aanmerkingen en ongunstig oordeel niet ontbreken Toch behoeft dit nog niet te leiden tot eeti verwüderinff tusacheo Parlement en Volk als thans in vela kringen is watu te nemen De grondoorzaak van eSe verwijdering la hier dezolMe als hij de vertwuding tuaachen het zittend Kaïbinet en de vnizinnige partyen De geestverwantschap die er moet butaan bestaat noch daar noch hier Dit ligt voor het grootste gedeelte aan het feit dat de BcheidingBlijnen die Tweede Kamer in partijgroepen verdeelen niet de verlenging zijn van lijnen die de Nederlandsche buiügere in vakken gesplitst houden De wijze waarop de vertegenwoordiger des volks in het Parlement tegenover elkaar staan beantwoordt niet aan de wi ze waarop in het aligemeen de menigte der kiezers en der bevolking als geheel denfct Men zegt wel eens dat ons volk zich in onderlinge twisten vermeit toch ia het de atelier van Courtleo Onderweg had hiJ een oc noeitiin dfe b n het bloei ia kit gelaat joeg zijn eerwaarde paetoor Brlcciue L adien in gezeleohap vas den jongen onderwijzer den Jtallaan ZeUe de geestelijke heer waa gieTangeii geworden docv den laoh van Dlontaloen ket prettilpe van zijn geheeten persoon De twee waf t n o ijverig in geapr 4at xU Vital niet dadelijk opmerl ten Dete hoorde dnn geestelijke met z nacberfOi harde stem ztggea De dooik mde van dit miUje is zijn fros Eerst zou sljn zondige trola ga brok t moeten wordeA voordat de Heer het zou kunnen gedoogen Dan echter Toen ta0 de zedepreeker echtw den alTftlHgen ktooeterling brak aiidden In den iln af en er geeohledde Iets vreemde de geeFtriijke groette den gt te het eerat UKt eigenaardig vriendelijkbefd met eigenaardige ultj ruUdnii Vital froettenlet terugi Toen hfj de twee voorbij boorde hij den priester met lulde st n zeggen Bij dleo la het predea hetzellde bij bom moet aJIereerat da z HKllg e trota feIvoken worden Ilan komt b Galoot tail mijn beste ooce vrioid hij aal koown I De beste Joofe Trifliid Btemdie lai Mnd toe hij aKeate odt dat bij lou ko IBCO Vital bleef ataaa Zon m i ikaerenM de twee antwoord even VeUc antwoord 7 Eer zou de Tunogh tocber naar paatoor Briodua LaAeo In den bleditetoel Inde kerk komen Am hljl Mocht hij datceggen o bMwetea Kon da fflMaahvo r eichsell instaftn Hoti moest hij bij den pai toor komen Met gebroken trol Wat Bioe t zij n trote breken Dat waa het Juistt Zijn hartti tochtelljke liefde moeal zijn zondigen trots br ken wat beboste en booste ia den man waa tegelijkartijd het sterkole la hem moest hem zwak maken en verootmoedigen Het moest hem Op de kidefin bïengeu Maar niet voor de Godbtéd tloch voor den priester AU bet ooit zou gebeuren als hij ooit zou ktmieo door de Heide tot de vrouw 3Br wille van de vrouw daa zou hij ter wille van Nerina liegen en huichelen waar hij het zelfs voor God niet zou hebben gedaan Qod mogie hnn de zonée vergev ala zij hem daartoe zouden bretigeb Het zou een doodzonde zijn Hij verweerde zloh nogi bleef 8ta idva Ug en sterk Nu en dan was bet hem echter te moede alsof bit plegen van de yodelaateripg die de priester In dan uuanOodt vaa kern eiaohte de banden zijner ile aou Tflnchama alaof de itdadadlfer die In hem huiade dan zou moeten uitbreke fiulea liJ bem ertoe zouden brengen ter wille van Nerina OponlIJk kerk boetp af te leggen Rat gKdukte beu zloh te beheeracbea Niet ééa keer wendde hlJ z b om luuir de twf hij vervtdgde d ep adonhalend zijn weA zijn gedachten iki t zonder mofl te vas zl self afleldeDd Welk rneit bedoelde de paaf f Malral Allevti baar kon hij bedoeleo Hij sprak tot den jon gen dwaaa van haar trots en dat die eerat gi rok i moe worden g e b r o kenl Door welk middel tot welk doel Het doel la tea nfaale doUeUJk om ook Wat mooat da p ettooru kwalijk naMen ML ea vreemdaUBg In ons hulal Dna jongen man dlon stj hiUsTsatli bIJ na gaaft Nu pas kwam hut h t mtAtthmi wmr ta da Bedaohten d t siJ deaUjd msthaw vader had fehad toen da pastoor Abb endorwijzer niet bÜ tah wlMa latsn wonen Zij hnd sr In hM i kaet otstmosr aan gedacht aoo walft g Uavw dsdlote i gen baar h dia lU lilelitolelic e onbeAiideod vond JiilsU D Miiiiardiim vonden bat akst paaa id dat da e g derwUaer in ds koa ofa snl t met da joi e onderwyucM onder Md dak woe de Welke manaelM Todi niet da boo ren en boerlftnsn der bstfen van Malafar De geeatfUjks haer am er t aijaalrso aed Ujkhaidvevoel na sto t aan rn da kon er had oi iar don üivlead van dan eerwaarde den fB s cfc an lomar r raada door gfleden hetgem de maa uit vet legrnbsid voor het venachtsUJk laofam aa h voorbot éd Irtmsaa lijner doalMar thuis an tig bad vtrawege Nb ttoaal UJ er uking aan vm Ik weel ok t mesr bM Ik hel astdM psAtoor moan ho Ut h t mal da p 4o r heb Kn hij aulke p da vmitm la met éfR Berg dler 40 verstaat d konat leder 99 aljn hand if Mp teabllk Nu kondw wij hsm ap een goe ma D er Wljtrakeni de eenraarde a i albett Ui zich Utt vrenspdet 1 Dn Ik gisttfrm net hm cf pCahMt rtarfl dit zwarte achaap der ftudde weer tot d n goeden H dor terug te voeren Waardoor Uioaoblen tooh niet 81CBABD VOK J WEMSL tSK VAN ROAiUII Kuhnk iwtiiw Ondankn het dwaze van do blikaemsael ta hem ontwaakte aehterdooht baldftOlan Vital zijn mdilerhand bief die op als om te staui e t Het se vmllee alsof bij en wapen In de hand hield en daarmede kot hoofd van den schurk wilde verpletteren Daarbij hadden xljn ooipen den blik Üo btoed moest zien 47 Op zekeren dag ondernam bij een mo llUW tocht naar boven naar de paehoogte naar de koatwswonlngi Bet duurde tang voordat de eerate gedachte tot bMluU het besluit tot daad werd Hij vetihtelde In zijn hart het voornemen alsof het ecu rotsblok waa dat bij teg o Mtt berg owest opbreofen Voor Air l ontgleed de laat dw gedachten aan zijn gwflt en bijn waa Gian Vital een Blayphui gieworden Indien het hem ten slotte niet wae gelukï dm steen te pakken en TBRt te houdeth Toen stond bet bij hem not Ik moet met Hidra spreken die iMQ gaat te grondie doK r die vrouw Eéa lechts kan helpen Halrit l Uara ZU Boel hem helpen 1 Haar Ik moet het haar s Kgni moet het voor hem van haar rderen Ala Courtien fcet wiat aou hij m uit hute jagim alaoC Ik zijn ersste nd ware Cn tóch ben Ik aijn beate lM d Laat hij er mij ulQagcn ala hij inaar wordt g olpenl Ik kan h nlet I ua oDdemaffi Mj den 0H elUjken tocht I ver on hij door den Uatojawlntar onk kMg aljB gaUomHa aaar bat Hft waa op deaen modliJkMi tocht een booze ontmoeting geweest ea booze gedacbtw vergezekten den man naar boven Malra voerde met haar vader een heftig gesprek De vraetnde hulsgmoot waa den koster aici slechts onaaagenaam maar ook sor wekkewL Hij drong er daarom op aan dat de ooderwiizer een aitdar loglsa aou aoeken Nu stond Maira den bezorgden man te woord op haar wljza aonder oéiwegen en i chtpleglngen Daar beeft de psstoor n ukor toe aangezet Want uit uw woorden hoor Ik den eerwaarden ht T Hy tempen wlen argwaan werd gekoeatcrd venfedigde zlcb levendig Je doet mij weer onreeht Dacea kaar den pafoor eveneens Waarlijk sn waaraehligl Je zult mij niet g fc oven Ik begrijp bet zelf niat foad De man werd aadenkand en sweey Zijn dochter moest er bij hem op aandrln a haar te seggeo wat Uj niet b ejpv a den gBasleliJhM haor Dat bij het nu In het CBbadiilat kwnHjk o