Goudsche Courant, dinsdag 11 juni 1918

w dat d op grond cra sxaoetrUo In vrijheid gMtcUe vTOPgwe minier ven Oorlog BoaotuunHno cortijds mllltonair than van lil Dikklelea burootd porüw ie ia ota Bcllt4 wtklbureau Daar hIJ reada vrij oud l kon bij ge n andere bwlgbeéd vinden Zijn vrouw in werkzaam bij Mn falosooop llie ter OïïuMmr dim Bo r n tioldati iiljrlef Nüu k goed en wet weer in het i ep6t beu aangekomen kan Ik met beimwoe terugdenken aan e boerlijka dagen to t Goot a Uorgous al vro uU de lange veen i wat stroo dat one In eoo eohaur tot Ugplitats diende en dan na t waaschun en ontbijten direct op Je viel de wijde wcre4d weer 1q En eiken daf scheen de zon praebtlg en hing er era leühtta prikkelende geur tuastmen de roerlootc sparren van de bomchen waardoor we reden secuurgezonde luobt waarmee we ouzo longen volzogeu hè fijn wee ea de jongens en ze kwasnen atlen ndn ot meer Mider de bekoring vui zoo t weelderigen morgen in t ach doms long er 66u tl bekende mop maar dat laeg totril niet tn i o ruat in dte zwijgende tiOBdchen heelt tt tn van wijding eoi dat voc4 u ze alleauaal de een meer dan de and r daarom gtng hut zingen niet van liurte En dan plot reed je uit den sc temor im iiel bpsch In da hei do zonnige hei waar dulAniden itiBeoton zoemden en een liofien dans om je liootd begonnen alaof je liun vea welkome afleiding was In het spel van lie dagi De warmte bad Je meteen 16 pakken en we rit n elkaar al too UMm aiui wal lul I Hel zal tooh tameiijiif broeien vandaag en we hebben nog httel wat voor dtn boeg In den regel waren we eclAer al gauw lu middm van ons arbeldüve ld dan Mg je ov het heuvelachtige terrein heeo e i aardJg torentje en wat huisjes n wist ja daar gaian we weer aan den slag In liM begtn waa dat een ffierweldtg uieuwUe Je komt met n man oi zes onder commando van een sergeant op een phuMA waar een paar boerenboeve s bij eengeotdwlen zijn de sergeant gaat naar binnen kmnt in den regdi met den ban van t Kaakje naair button en wenkt je waan het werk begint AIIbb word naguanuneU tot m wthoopen toe en BOms zijn de resultaten heef aordtg Maar het gebeurt ook wd d t je na n hee morgnn gfvoobt te hebben nleta vtndt en je toch op he gezicht van den boer die Je mi de liandea In z n zakken en de pijp In zij K mond vortgt zoo ö funderen glümlach ziet van had Je me maar Dan di nk jfl vlegel Je bent me te sMsn af II terwijl ik dan nog wel een mansa van di i èlierlock Holmoti vorhaii n en Ntok Car terleoluur gelezen heb dat ik dach minttU iw n ainateur flptHirhoiid te zijn ook al door de Uvi gebi urde ook wel dat je van andon fi een wt itk krijgt Zoo waren we e n gt rtllmen tijd aan t Bnuffelen geweest bij tm boer dte eigenlijk vedokker en vetwvdW van HIJ had g zegd ga Je gooi Je Wnd nUui bfj me Ik heb geen voorraad Kn vonden ook nte fl wat voor hibe daeaame in de termen vlël Toen ws klaar waren zei t k Zei je immers at da r nika wae Al je nou wat meer miBcm wilt hebben moet Je naat mijn buurman gaan Zlo je dte hoeve déir IJie U van Kiaas K Probeer dbar l M i op de lurfhoopen Vfe gingii t er hei ea JuM kwam eeu andere patrouille er ti Lauw zet de gorgeaul daarvan tot den onze Zoa antwoordde ie HU je wel gelooven da Ik zoo n idee heb dat er toon wat zit Laleu we meQ eena zoci en en hij Htehle den audw IliiiHterend op do hoogteDe bo r d c meende dal het onweer ai TOiirbiJ waH laclite en hij zal wel g daoht Uablien daar k geen kwaad bij Op bet erf stond een turfhoop netjes opgeotapeid die wij begonnen vrij ijverig af te breken en de boer lachte nog rfeeda We vonden turf on nog eens turf maar niets dat oetbaar waa We kregen al zoo n gevoel van or eventjie tuflBohen g nouien te zijn Mmt onze eergeant die verd het erl rondgekeken had zei daargindn rtaater nog één daar achter dat boschje We zullen we toch ook oven inspecleeren Waarachtig daar atoud eveooens zoo n turfberg Vol moed begonnen we opnieuw Toon lachte do bow niet meer HIJ Tmn voor het eMTtA de pijp uit z n mtmd □ xei 0oh0l naar uit Het laverralenapul Ik zie het aJ Jawel antwoordde de sergeant dat U iiiot voldowidp Wij wllÉwi hetookzVen en wn nenH ii lu 4 gelijk mee Spoedig vorti t wu wi zak of tien erwten dte gingen op een kar en de boer ki og hiplaflAa van zijn erwten een prooeft verbaaltjrt omdat hij oiih wM wij had willen maken Eu dan zeggen ze nogal ren goede bwir is bi T dan een verre vriend WtTltt IIJk verzet hebben we no rtt ondervoiMlcn Soaw wet een bedreiging mtiex a ü dto bewoner van de hoeve ona zag aankomen ini C onze kirabljnen en de p troonta Bohen die vol scherpe plsp ra zaten dan brachten ze In d n regel w lnig In Het waa dikwljla hard de men hen van aUm Ie moeten berooven wai M zoo netj fft opgespaard hadden Dooh w waren aniblttiaron en hadden onze Instruaties wat tüet zegt dat wlJ soms eMis ielfi niet door de vlngeiw zagen Zoo kwamen a ij bij een bt r dte op de vraag van den sergeant of hij ook voorraad had ontwoordde ja maar daar blijf Jutlle af t IJt me wnl cd onie oomanandfuit maar dat Ie aan mij te beoordeelen ïfcig ik eon zien T De boer ging ons voor naar zijn schuur Het wMï een degelijke kerel met wlen nte4 te gekw eren vTel Hij wees ons In een hook emtge gevulde zakken Ik geloof dat h t tarwe vas Kijk eens zrt hij dat heb ik vooimèveV gehouden en dat heb Ik noodlg voor m n hopsten Ata je me dat a neeml h 4t lic niets meer Ik doe het nift voor mijn plezier zei d sergeant Wat u houden ma kat Ik hier Het andere moet Ik meenemen B A Ik zal het je niet moeilijk maken maar aj Je baas dwars wil wil Ik ook dwars zei de boer en bij ric eea paar ivnechts die op het erf bezig waren Span juiUe de ploegen la aa d ect De kiiechte gingen heen W gaat u doen f vroeg de wgeant Mij n tand omi egen antwoordde da boer Ik heb twintig bunder waarop rogge tjUoii Dat iaat ik ompto n en er iulkerbieten op zetten Ata de regeering mij iaat faongerhjden zie tk niet kt waarom ik ntet zou doeu met mijn land wat Ut wK e Dut was een laotig dilemma Want once boer titg er ni t naar uit dat hij ons alleon bang wilde maken Kom mee Jongens ze4 de awgeant Én laat jij je cogge staan baaa Goed hoor en dank jo wel Oa juUte ook nog huLwoeklng houden bij de gtootc beeren in Don Haag die r kasten en kelders vol hebben met ons goed Zoo zijn er ook Uver i aJgoineen zijn de boeren nlal kwaad Uut oadervondeu we den tijd dat we mgekwarüurti lagen Nu zat i we bier dan dour maar do leukste herinneringen tieb k behouden aan de schuur welke ook itot huiHve ting dionde voor kippMt Du zaten dan op stokken en sliepen ld lang wanneer wij ter ruste gingen na vele gewiolrtige dingen besprokm te hebben loet boeren dochterkens HomD lleUen ze wed eens wat vallen de kippen n l doch djiar loop ie niet op en bijna lederen avond hadden we dezf4fde mop I uge ii di van ons het Matst btunenkwam pakte een slapende kip van den tiok hield haar bek dlclk liep er uieo tot achteraan Je Mchuur en zette haar op den laatsten lïlapcnden man Waarop het beest onder een entHdig kabaal van rrrt l k t6k lök Ijoar vleugels wij uit spreidde overal do mannen ttppe4de en klapwidiend laar plaat weer opzocht Door t lawaai werden dan de lui en de andere kippen wakker de in hun riaap gestoorde iongena scholden en ketterden van potverd wat ifl d t nou weer en de Itippen kakelden ho iig bij wijze van protest Ja t waren vier heerlijke wek i daar in t Gooi Voor mijn part gingen wa direct wt tT een excursie onternemen BINNENLAND Oorlogswinstbeiaating Naar de Nationale verneemt is bet voorloopig iverslag van de afdeeltogen dn Tweede Kamer betretiende bet weteontwerp tot vorhooging van do oorlogswlnsjtbelafltlng niet vöór half JuU te verwantten Verhetcring telegraafv rk er In een onderhoud dat het Haa che Corr BuruoAi met den directeur van het Talegraiukantoor had deelde deze mede t Bit a gudaan zal word om het tolegrammc nverktier oq veel mogetijk te beét oelilgcn £ eu der plannen la om in den namiddag zoovif mogelijk gebruik te maken van de laletfooniijuft Dea avcMida na 6 uur zijn gewoonlijk uiet jEÜte interlocale tüieloonlijncu In gotjruiiuc en nu aal iM raobt worden van deze HJnon gedurende dien tlJd gebruttf to maken voor de wlasedlog Ton tdlegrAinjoni Daar voor deze bediening geen voldoend aut personeel aanwesig ia hedft de cltTt ctle een aantal marooniaten aangenomen die echter eeu andere methode van w rKen volgen dan de telegraJisten en daarom zal getracht worden deze een werkwijze te laten volgen welke voor hen het im eM geocliikt is iJa directeur vermoedde dat hij des avondü de beaohikking zou krijgen over eun ze al lijnen waardoor een aanzientijko vorruiuung van den dienst zal worden verkre n t welk vooral ook vitu elang is voor de perstelegrammen Hleriiiedo ia echter gedurende den dag de stognaitlo ni £ verholpen terwijl deze steeds rooter wordt Do toevloed van teiegraroinen ia dikwijls zoo groot dat daarin onmogelijk kon worden voorzien geen sM van meuAchen of administratie i ia ir yp in e riohten Üm hierin verbetering e hreogen zal een niotordlenst worden opguricbt dJe op dergelijke oogenbUkken de telegrammen toot Rotterdam en Amsterdam zal bezorgen Intfyea tenminste hiervoor de noodige benzine zal worden verkregen Do awonddlensten door de marcooiaten worden alteen ingericht op de lijnen dan HaeigAmRtwdam en don Ilaag Hotterdam en zullen zoo spoedig mogelijk in wer king treden iataa da Wltt4catoaMt llfaig In bet Haagpcbe OemeentMDuseum Is gisteren een kleine tijdelijke tentoonatelllug gieopeodi aan J diaa de Witt gpwtjd Men vindt er hf alve e a ftlglietsel van zijn buste door A Quelltrius vorsohlllende portretten o a dat door A Uannanan uit IQbS Voorta tal van gravures portretten zoowel als a boeldingieio vanffebeurtenlasen waarbij de Wltt betreden was Een cotloctle penningen waaronder zefvr zeldzaan en andere ourlosa waarbij orlgfneele zakboekjes door D o Witt als raadepensionarW gebruUct zijn er bij geplaatet Zeer merkwaardig zijn eenig origitneelc brieven van de Wltt aan lijn vrouw aan Beveralngfi aan zijn broederr ook nwrkwaardlgie ontwerp resotuüea die van bet eeuwig edict bijvooibeeld en bet groote keurig gehouden kasboek van De Witt s vermogiMiMAnhiistratfe Voorts Is er een verxamelingi pamfletten Ufgfitk De Wilt en zijn regw rtng g erlobt Het museum la kosteloos te be l itlgen nu lOi ö uur De ombirilttag van het standhecld ram Johaa da Witt H M de Koningin zal blJ de anthultlng van bet standbeeld voor Johan de Wltt op de Plaate te a OravenhagiB vergezeld iljii door Z K H den Pxluider Nederkuiden CBISIS MAATREIGELEN Het oitvoerrcrlMMl van levende varkcna Hot Bureau van het Kon Ned Landbouw Jomlte beeft in een schrijven aan don i üiettr van Ijuidbouw medegedeeld dat men vara verschillende zijden het Bureau heeft medegedeeld dat het vervoerverbod vau lovende varitens krachtens s Ministers beschlkldng van 24 Mei l oear belemmerend w kt op do varkecÜBfokkerlj oa nweierij voornamelijk omdat voor bet varvoer van Uggeu geen uitcoodarlng ia gemaakt en de formaliteiten la acht Ie nemen kraohtma die beecfaikklng voor deu voiuoudigeu varkenshouder zeet be ZHarend zijn Waar het In s Miulsters bedoeling Mgt wegenq de steeds toenMnrade sohaarschte uaii sai hkH mesten van varkens souveel mogetijk aan te moedigeu vwzoekit het Bureau don Minister een wijziging van hot vervoerverbod t o v uggm niet ouder dan 10 weken in ernstige overweging te willen tfnen Graasien tn boter De MluMtor van Landbouw heeft aan ds burgeaneesrters een circulaire gezonden waarin de Minister wijst op het feÜ dat verschilliende boterproduoenten zullen trachten zich als plaatselijk grosEfier 4e doan linNihrijven om op deze wijze de leveruitloH van boter naar verschillende g neenlen in handen te krijgen Do Minister verzoekt zich niet van een plaflts lijk grossier in boter te wUlen badienen zonder vooraJ omtrent dlie personen in overleg te zijn getreden mftt het Kijks kaïïtoor voor Vleeech en Vetten Oppiaf van vetvoorraden Naar tuuilfiCding van de op last van den Minister ged ie a kondigjing In de verlictdl mide gemeenton waarbij opgaaf gevorderd wonft van den aanwezigwi voorraa l vetten oliSn en gromlsteffen grooter don 25 KJÜt schrijft een Inz ider In het Vaderland het volgende fndlon men zich herinnert dat het tluuu nog bij de Titoedo Kamer in behandeling zijivlu ontwerp tot wijziging der Dlstributiewet 191 o m juis stret te om den MlnWtor van LaJidbouw enz de bevoegdheid te g ven van particulieren dergelijke opgaven te elBohen sa men zich ongetwij ekl ai ragen op welk wettelij k voor lirUt dïe eiseh reeds thans kan berusten Een omieraoek BCernaar geeft geen bovredigi nü resultaat Di bekendmaking zolvo wijst eenlgssdne don gedschtengang onzer voedingsbeheerdrr aan Imiiior in haar laaitste lid waarschuwt zij dait het niet verntttekken of opzettedijk ol illi l ver rekk n der opgaven gtrafbaar il ingevolge art 10 der UsilTibutlewetl916 Uit art nu bedreigt stri tegen hen die tiataitfii te doen of opzettelijk oi julet doen ie opgwe ats bedoeld In Mt 6 dier wet llitvu t valt ap te maken dat de rechtegrond der vordering In dit art B wordt gezo ht i zegt echter art 5 Die vcrpliciiit ep vordering van den Mlaluter vam Lanal ouw enz lot opgaven als do lil aim voy k tng tt l d r Ói oiidf r meer It venatnldde lcn en grondateffen van leren8 udddden anderp dan voor gebruik door hem zelf ol zijp gezin In voorraad heeft Hvi onthoudt dus Juist de bevoegdheid welke men ztoh thans blijkens deize bekendmaking schijnt te willen aianihaügen IViat üs dan de bedoeling hleirvan P De lugexett nen omlfr bedreiging mei de straffen van een Hel komt eigenlijk hierop neer dat men aam art 5 toevoegt een lid tuiderade Ieder die meer dan K G der levensnjidd ien grondstoffen mz waoroiufer nt de Minister een opgave verlangt in voorraad beeft wordt geat t dte anders éBa vDOT gebruik door hem zeU en zijn gezin in voorraad te hebben Een zoodanige wijziiglng echter van art 5 ligt wederom buiten do Iwvoegdhead der re jeerlng doch is de taak van den wetgever Wa men thans verlangt komt op € 0kflile kdeinigiiedea na neer op hetgem men u kunnen verlangen indien de wijzlgung vaii art ö en het nieuwe art 9D een en ander gelijk voorgesteikt bij h et 8 Me ItJlS Ingetionde ontwerp tot wijziging dw Distrib tiewet 19X6 reeds wet waren geworden Om reeda nu terwijl dit outwork nog niet tot wet is verhoven de burigtTij door Waar dus ten aanztei van hou aio slechts voor i tgen gebruik voorraden hebben do bedoekio vordering wettelijken grondslag mM IS haar naleving voor dezen idet verplicht EoÜMMskleeding Knar wij vernemen zijn de voorbereAdendo ii iatrogelen om tet een eonheididtleedlng te komen nog ntet afgeloopen en ala allew puedewarkt zal het toch niet yoor half Juli zijn dat hot eerste eeaheus mfc gitlragen zai worden De reden hiervan Is oor oen groot deel te wijten aan de omstandigheid dat allo noodige onderhandelingen niet steeds viot zijn geeaan Het Ugt in de bedoeling dat alle fourntiiren en stoffen door bot Bijksbureau giileverd zullen worden De oonfectiefi rftkanten moeten alle vervaardigde kdeedlng inleveren aan het bufeau dat dan ocbtn aan leder zooveel mogelijk de door hwn vorvaardlgde kirading In verkoop terug zal geven Op do vraag van de fabrikanten om de gtoff n te mogen verwerken naar geluig van don smaiUc van hun gewone a nemcr ia besllat a wlj nid psantwoord Voor het geheelv land zal één wort pak wforden gemaakt en dat zullen de afnemers in Middelburg en Groningen in Leeuwarden eu Alaastridlit moeten dragen Wri zull xi de stoffen in verschillende Meuren waarschijnlijk een zestal worden vervaardigd Ook zaj er slechts één quaUteH konumi waarsciiijnlljk aillewi wioterWeoding Het iniiciitMi van een rijksfabrl ligt vooraflsnog niet in de bedoeling Hot werk zal verdeeld worden over aJIerlei Inrichtingen waar confectie gemaakt wordt Op het verzoek van de fabrikanten om de directie van het bureau te doen bijstaan door oen oommiude Tan adviee beBlaaiido uit afgevaardigden van de dbarvoor in aanmerking komende bond van werkgevers en werkneonors im het Rijksbnriwu niet Ingegaan wogens praictische Ix zwaren daar z l de verschillende groepen tl veel uiteenloopende belangen hebi fn De vf rkoop zal als volgt geschieden De vtrbrutkor vraagt een formulier viUt daarop don naam van zijn leverancier In en ontvangt dan een twn De wlnkeMor verkoopt t gt n beuling van den vaetgeatelden prijft en overgeven van bon Het groote bezwaar van do verkoopers is het uniforme van de kieedlng o mdat z JJ vrcez en dat het pu blieit deze gelijkvomdgh d van model niet zal willen Zij hebben iHarom aan het Hijksboreau de vraag gestey of hc Rijk de niet verkochte ecnheHelileeding dlo tegen betaiBng aan den verkoopers geleverd zal worden terug zal koopen als blijken mocht dat het ardktd miwlcr vlot gaat Het antwoord hierop luidde afwijzend De winkelier moet het od koop en honden Dp prijf van een pak zal waorfliehljnlljk bepaald worden op I 25 Naar wij vernemen Ugt het In de bedoeMng ook PcnhéidsTroowenkleedlng te doen vervaardigen De Sch eepvaart en de Oorlof H convooi naar buUë Naar wij vernemen ia het vertrek van de Hertog Hendrat de Tatoanan en de Noordam nader vastgesteld Woensdag 19 dezer Heetor Stella en Vnlcanua Het stoomaehlp 3 ctor ie 8 Juni van KOrafjord naar Sandy Hook vertrokken De tella is 4 Jnni vertroüen van Trifiidad naar Buenos Ayi es Het stoomschip Vulcanus moet te BnenosAyres graan laden en dat TOrvoeren naar Paramaribo ten behoeve van de Ned WestIndische koloniën De Amerikaansche regeering zou behalve de vergunning voor deze rele v ui de fU i canus ook de noodige faciliteiten betreffende het buT ren verleenen De KMÜngin Reg nl s De Nederlandscihe regeering heeft een spéciale commissie benoemd o n de mogelijkJheid tot lichting van het gevonkelQ stoomschip Koningin Regentes te onderzoeken UlTDKPiaML Het ministerieele probleem na S JuU De Standaard B r scèrgft in een artikel over het ministerieele pr d leean na 8 Juli dat duurt de oorlog zonder meer voort op combinatie van rechts en links 2ou zijn aan te sturen indien het miniaterie i Gort van der Linden weigert zyn taak af te weriien Kon cq het doorzetten van den vrede gereikend worden z t al dïtt t nog op enkele maanden loopen zou eer het venlrag onderte tfuj werd zoo ware ongetw feld op zichzelf genomen alüuuis voor de twee drie eerste jaren een combinatie profijtelijk De financieele misstand zou er bjjna toe drwingen En ongetwijfeld zou bet c q dien koers dan ook uitgaan Indian er niet drie ernstige bedenkingen tegen rezen De drie bedenkingen liggen in de Verzekeringslhktorie in de OnderwiJskweBtie en de kieswet De VerzékeringslÜBtorie die reeda van 1902 dagteekent zou in zooverre zeer stellig aan comlbinatief optreden in den w staan dat hoe t ook loope ten einde dezel de reeds aangenomen en onderteékende wet omverw ld haar toepassing en uitwerking moet vinden Vooral de schooUtweetie editer zal verklaart bet blad het groote struikelblok z fn en voorshands bleven waardoor de formatie van oen gemengd kabinet zal uitgesloten bleven Nooit en nimmer toch mag onzerzijde de hand i leend om een ministerieele combi natie in t leven te roepen die d j Si ooa strijd op zijn aiouden voet ibeetendigt Samei aan met links zou een enkele staatsman van links wellicht daargelaten het finale einde van den strijd naar het oordeel der redactie niet ten gevolge hfibh i en de krwestie nwet worden afgedaan om de sociale kwestie die tihans van alle zydeiï op one aandringt tot haar recht te doen komen Bleek deriialve dat ten slotte een onzer met de Kabinetsformatie belast weni zoo zou hy van alle combinaties met l iHt except het aanblijven van den heer Loudon moeten afzien Linkis kan op dit oogenbUk in sake de Onderwüaregeling niet meer toegeven en onder afdoende concessies op dit punt mag geen Staatsman onzerzyds zioh meer met Links comhineerm Over de A JL Partö in het b wnder schrijft het blad nog De Anti revolutionaire party weet natunriök niet vooruit of zij opnieuw de ópdracht tot Kabinetsformatie zal erlangen Mocht dit echter het gevid zijn dan moet inaake het onderwas doorgetast en ter wille van het Onderwüageding elke combinatie met Links afgesneden bltj en Komt aan Rechts de meerdeiheid en wordt aan een Anti rwolutionair de opne ming der groote Staatstaak opsedrageo dan moet o de ongelooflijke moelljJkfcM dte zich zal voordoen aanvaard word Ten slotte het volgende over het derda obstakel de Kieswet Ia de nu geldende Grondmretsartakel It omtrent de komnkte Kieswet nieto in d i bepaald Alle deUil is opgenomen la de Additioaeele artikelen Ware het nu dat een Rechtsch Kabinet kon optreden dan zou het uiteraard de onafwüibare roeping van dit Kabinet zijn d i nieuwe Kieswet tot stand te brengai en door deze nieuwe Kievwet uit ons Kiesrecht het stelsel van de achttien kringen weg te nmnen die geheel ons Klesste l ODdermiinen MT STAaTS LOTKRIJ Se kL Trekking Tan Mundftg 10 Jtutt FrIJieB nu 170 28 117 160 167 184 UQ 494 669 699 68 627 689 733 1091 1067 1265 1652 1627 1710 173B 1858 S017 2236 2808 2817 2372 2420 2489 2600 2605 2607 2702 2821 2882 2862 2960 2978 8172 8276 8466 3487 3601 8C74 8801 888 8013 3973 4014 4167 4248 4S67 4609 4W2 4689 4811 4907 53 6661 6682 6695 6927 6966 6013 6085 6234 6399 6809 0113 6426 6433 6469 6466 6627 6698 67P 6 6792 6815 6826 6936 7030 7039 7193 7200 7209 7299 7430 7622 7740 7744 7849 8111 8339 8854 8806 8367 8460 8617 8676 8721 8777 S791 8792 8822 8830 8900 8867 8988 9069 9116 9807 5381 9425 9722 9768 9S6S 9903 9920 10O64 10126 10510 10600 10781 10948 10B61 11021 110611108411210 11288 U281 11688 11786 11 79 11898 119J8 12263 12328 12373 12573 127201279012974 18231 13438 134B1 18631 13701 18ni7 13177 13779 13190 18S71 13946 140381406314070 14072 14112 141160 14274 144101446214560 14692 14697 14759 14761 148491491616233 15863 16543 15768 15912 16074 162 16824 16851 16886 16608 16629 169101699317002 17086 17115 17137 17607 176811784011866 17928 18063 18367 18438 186111869618894 1890 18906 14924 18963 190841916019273 19291 193M1 19362 19403 19488 196SI 19601 19688 19639 19770 19860 199211996120280 20281 20268 90Ï76 20496 2054030558 30668 20816 20865 20873 20964 Nlota 81 174 188 207 330 277 297 387 861 397 398 411 449 480 M9 987608 610 615 647 664 671 692 710 717 764 799 846 907 982 998 1030 1088 1046 1018 1101 1172 1201 1316 1264 1300 1306 1866 1866 1893 1426 1469 1462 1482 14 8 18B4 1537 1615 16 7 1688 1648 1664 1974 1685 1694 1707 1712 1134 1744 1823 1830 1876 1862 1893 1894 1968 1973 2000 3003 2020 3061 2078 2069 2091 2130 2175 2191 2216 2258 2278 2868 2894 2407 2431 24 1 2639 3660 3630 2640 26B6 2712 2766 2805 2317 2896 3911 8036 3041 3084 3092 8118 8133 m 9304 8320 8343 3269 8287 3298 3 8937 3389 SS18 3884 3422 8467 34 9 3498 3660 8570 8681 9600 3619 i23 8664 8718 8747 S767 8769 8846 98St 8937 S966 9987 40 4107 4181 4189 4162 4168 4170 4171 4196 4313 4216 4249 4253 4269 42IW 4268 4291 4893 1376 4393 4433 4434 4457 4 i 3 4627 4626 4678 4681 4084 4706 4706 4738 4764 4768 4786 4797 4807 4870 4886 4909 4 4991 6011 6016 6066 5086 51 n 6127 6214 6263 5267 6368 64 3 6405 6418 B436 6444 5453 6463 5479 5508 5542 6780 6788 6762 6786 6814 5816 6858 6872 5931 5089 6998 6046 6077 611 6211 6253 6254 8269 6391 6318 6344 6372 6418 61179 6530 6666 6598 6649 6660 6710 6723 6771 6774 6 8 6863 69 0 6988 7088 7057 7060 7087 7101 7186 7142 1261 7S6Ï 7231 7263 7368 7334 7367 7859 7871 7814 7410 T411 7460 7467 7460 7613 7688 7868 7574 7699 7609 7649 7302 7700 7714 7186 7820 7822 7823 7866 7896 7902 1925 7940 7941 7949 7960 7978 7975 8015 8063 8061 8110 ail2 8118 8130 8219 8265 8336 8341 8312 8871 84S3 8613 8642 8680 6562 8604 8631 8684 8706 8708 8741 8747 8746 876 8868 8877 8992 9003 9010 9081 9103 9106 9108 5178 9314 9216 9326 9285 9346 9 9 9293 9296 9824 9370 9766 9890 9408 9623 9589 9593 9616 96St 9679 9924 9928 9960 10021 10056 10067 10076 1009810110 1M46 10160 10166 10266 10277 106641029610809 10812 10324 10853 10400 1044310449 M69 10472 10488 10498 10506 106281088810649 10660 10786 10769 10838 10IM3 1036910869 10898 10902 10916 10969 109891100711052 11054 11074 11090 11126 111S7 1115811161 lUTl 11196 11351 11264 113041131811289 11333 11398 11383 11384 114161147711614 11520 11666 11670 11596 11607 11618 UW 11606 11679 11697 11698 117061171511748 11792 11883 11860 11862 118561188711908 J1930 11991 11994 12018 1204 12088120BJ 12094 13187 13188 13149 121601215312216 12222 13256 12367 12282 1287112376 1 149 12404 12529 13606 12609 126771272812781 13751 12778 13807 12883 128331386012868 12913 12966 12993 13065 130831818213190 13268 13276 13296 18817 139631333318870 13890 13441 13468 13478 134 96134961360 13615 136ttO 13644 13561 135891363613671 18729 13739 13 13838 13842 1382418961 13996 14030 14098 14aa0 142681427714291 14828 14361 14879 14417 14414144291447 14516 14647 14658 14593 14607 1461U46B 14090 14726 147SO 14781 1478314796148111 14860 14873 14878 14S81 1491314970 1808J 15065 15123 15151 15229 153661527815372 15381 1S38S 15420 18 73 1648815606 1S614 18638 16603 1S 628 16696 157081672315786 16752 15780 16792 1580B 168111888716930 15927 15984 16989 16001 160061001216025 1C084 16066 16069 16073 16098 16112 16ITS 376 16180 16189 16206 160321636016281 16396 16329 16348 16368 164061646016466 16466 16472 16477 16514 18521 166S4 166 16764 16770 16897 18906 169621696816971 17007 17086 170Wi 17100 1711017126171 17183 17906 17310 17268 1768817303 1736M 17400 174S9 17610 17831 175991766617891 17613 17613 1767 17676 17761 17771 ITM 178S2 178S7 17874 17986 1794717986 1800S SJiióie 18037 18081 1806918 3418091 i3b7 18136 18146 18155 1816218172 18240 S 18381 18481 18661 186831860818641 i 74 18M2 l 8736 J8742 18776 18781 Mts 18881 18844 18845 1886118864 18866 Mi 18903 189BB 18939 18947 1888119044 4 19J96 19202 19287 192691927019806 I333S 19337 19890 19406 19447 1944919473 1J6M 19530 19674 19611 19639 1967519708 9759 198ÜB 19864 19886 1992219962 19973 9975 20038 20180 20178 20242 20298 20923 j j4S 20359 2oaSO 20386 90S97 30407 20456 J0i70 20473 20661 20607 20660 20687 20694 jgllS 20733 20806 90814 20369 30899 30904 J0916 20899 Se EI 13e Lijst No 16916 m z No 916 en 8970 m i No 6947 1400 No 8439 15884 r STAATSLOTERU Sde KlasH 14de liilt f 1000 Nm 4059 12791 f 400 3069 9536 f 200 t6 17165 18236 100 4144 7238 10028 12123 14302 16620 17430 17440 17822 19148 20312 lEHENGDE BEBICHTEN Eieren in besUg Te Otdeiiaaal z jn bij den Twentachen Botrenbond 16 000 elet n in beelaf genoam vegena overtreding van den maximum Pp Zijn melaje verdronken Gisteren heeft een 27 j rig jongeman een 19Jsrig medeje beiden uit Utredit met wie hij venkeering had in een aloot in de gemeente Ouderrijn verdronken Hij liad het meisje in het water geduwd totdat zü in den modder atikte De dader ia aangehouden Een nieuwe truc In Friesland zijn in de laatete dagen ri wieUiandelaara bedrogen door een net gekleeden oplichter die zich voordeed als inspecteur van de N O T Hij vervoegde ziiA bü de fietshandeiaren om de registers der banden in te zien tedcende deze voor 4n otde en probeerde dan onder mededeeling d t er nog wel banden zijn te krijgen waarvoor hij zorgen wil een fiets zonder betaling mee te krijgen wat hem hier en daar geldrte Bij de N O T is de man ala inspecteur onb end Verdujatetjng van brood en vetkaarten Een klerk van het Levenamiddeienbureau te Zandvoort verduisterde gedurende 16 weken een groot aantal brood en vetkaarten Deze veldtocht hij te Haarlem voor 70 cent aan iemand die de vetkaarten voor 1 60 tot ƒ 2 weer verkocht Bjfwii lUoewel het tekort aan rij wieltiaadBa zloh druMig liet aanzien iiobben de Nederlandsche baodenffdfrieken thans haar produode zoodanig uitgietH efd dat van 1 November 1 17 bet 1 Mei mn dus in een halfjaar door haar zijn afgeleverd 4A9 326 bulteniiuiden en S77 88Q binnenbanden Ongelukkig kunnen da iabrielten door gebrek aan benzioe geen grootere hoeveelheden Bifleveren hetgeen zeer te betreuren ia oondat de gefabriceerde aantallen iioewel gxooi lijk ode by Unge na niet voldoende zijn voor de gewone Nederlancbaohe behoefte terwijl boventUrai de fabrieken thans op een nog veel grooter productievermogioa zijn ingierioht zoodat zij thans aleclits ongeveer SO pCt makeu van helgaen zij souden kunnen nukeu indien er voldoende benaine beschikbaar was Dat ov 4giens gietracht wordt de banden zoo lang ais aleohls mogelgk is te laten ditinst doen mo blijken uit bet leit d t ongeacht het groote aantal banden het welk door gewone herstellers voor particulieren wordt gevulcaniseerd door bepaalde vulcanlseer inrichtingen welke als paddestoelen uit den grond zijn gereaen in de laatste 4 maanden niet mbider dan 8Ó 8il oude banden welke vroegier als waardeloos zouden beschouwd zijn weder als bruikbare banden worden afgeleverd al iuu de verdere levenedumr van derge lljki banden niet altijd worden geacht bij Hider lang te vaiUra zijn Beeds ongeveer 60 handelaren zagira op gnmd van te booca prijaberekenlagl ot door het stellen van voorwaarden biJ bet verkoopen van rijwlelbandrai hun voorraad in beslsgi genunen Het Rljkea ureau oor UljTl bandw dlstrib teert de eMus hl beslag genomen banden In hoo lzask aau kleine handelaars en versond op deze wijze reeds moveer 9000 bendan Omstreeks 1 Nwember 1917 ww n bij de verschillende bandelaren aanwezig 75 683 bultmbamdën en 103 098 binnenbanden Kaasmarkten bdionden De Alkm Crt deelt mede dat het gevaar voor de groote kaasraarirten is afgewend De vertegenwoordigers der geaneenten Alkmaar Edatn Punnerend en Hoorn hebben evenals de vert enwoordigers van het marktpersoneel van den Minister de verzekering gekregen dat er geen maatregelen izuUen genomen worden die de belangen der kaasmarkten schaden Aan de vertegenwoordigers van het maiktpersoneel werd nog medegedeeld dat de markt i welUdit dese week weer op de Vewone wijce sullen doovgaan llBdalboardir4 afgebrand De aan een naaml vennootMh i toette hoonmde voor korten tijé nieuw gebouwde modeSmeiderij Tienekenshoeve te Gorinchem is in een uur tijd tot dot grond afgebrand De brand ontetond aan het dak ge dekt met z g oohraodbaar riet Da wrtar toren vatte in den top vuor dodi iwrd gebluscht De bouw beeft desttide ƒ 100 000 gakost Begraven In een plaatsje aaa dm R n had de doodgraver een paar honderd Idlo aardappelen op het kerkhof begraven om ze aan luheBlagnmiing te onttreldcen Op het graf plaatste hg een kruie tnet y niete in vrede Eenigen töd later bemerkte h J dat op het kruis stond Mii is qigeataan De aardappelen waren vpf gnren en verdwe U D Oenueiitemke sabeidle voor idtMiidhig vaa kinderen Naar het 4fUd vemetaat beBbea B en W van Amsteordam besloten een sub dio van ten hoogste 1 120 000 te geven aau het ooinité dat 36 000 kindden uU verschillende geuiemten naar buiten wU zenden De subsidie Ie berekend op 0 35 per kind eai per dag tot een maalmum van 4000 kinderen gedurende vier maanden De ko8 n zuilen wordm bestreden uit bet buitengewoon orediet De b prafcnis van dm dnMidatratenr Smit Te Vliseln en iiad gtsleren de teraardebefitelling plaats van den in gi ieel VIWsingen geachte administrateur der Maatschappij Zeeland die bij de ramp met de KoidngiiD Kegeutee het leven verloor Het woord werd gevoerd door den heer de Meedter de directeur van de Maatschappij die in gevoelvolle woorden schetste den trouwen ambtenaar en gioedcn vriend Willem Smit aan wlen de laatsaha i plj zooveel te duUcen had en herdacht hij de andere dooden die men op zee had moet ii achterlaten lagHtiMidMi MMiwtaalinawi Koopt Uw Hoeden Petten Baretten bil OAREL KROPMAH KLciwca I u aoiUM iMtwa moil llMi 12 STADSNIKUWa ÖOÜDA 11 Jani 1918 Kamerverkiezingen De uitslag van de loting over de volgorde van de candidatwJ et voor de Irieakring Leiden gehouden door het faoofdatembureau te Leiden Is al volgt 1 Politiepartij 2 Sociaal democratische partij S Veibond democratiseering weermacht 4 Ghristenndemocratisdie partÜ S Sociaaldemocratische arbeiderspartij 6 Uberale Unie 7 tweede IMst der Chriatel k Historiaoho Unie 8 Antirevolutionaire par t 9 Plattelandspartij links 10 VrUzin nig Democratische Bond 11 Ie lU t der C ristelük Historischb Unie 12 Bond van Christen socialistMi 18 Algemeen vrüxlnnige party 14 Neutrale partij IS Middenstondapartlj 16 Socialistiscbe partij 17 RoomsdhJCathol Staatspartij 18 Christelijk sociale pMijj 19 Flattelandsparij rechts 20 Bond van vr e liberalen 21 Al emeene Staatspartij 22 Economische Bond PoUtieke actie Voor de a£d Qouda der S D A P zal Donderd anrond a 8 in Ons Genoegen als spreker optreden de heer K ter Laan lid van de Tweede Kamer en Burgcmeealtea van Zaandam Raatsoeaeeringbose De Directie van het Levensmiddelenbedrijf verzoekt ons te melden dat niet bon 121 doch bon 126 is aangewezen voor den aankoop van het rsntioen aardappelen T O P I D O Naar ons wordt medegedeeld lal de Goodsche ToeriBtenolub T O P LD O op Zondag 16 Jani a s een wandeltocht ondernemen naar dé kweekerijen te Boskoop De rei zal gaan door Bloemendaiü lange de nitipanning de Baarsjes naar het fraaie bloemendorp Evenals op hare andere tochten kannen ook ditmaal invité e i den tocht medemaken RllwleldlofaUI Zondagmorgen vroeg is ten nadeele van L E alhier nit bet kerkportaal der Roomsch Katholieke kerk aan de Gouwe een r wiel ontvreemd Onvoerztelitli eld Door eigen onvoorzichtigheid is de 8jarige J M v O wonende aan deo Ridder van Catsweg met de linkervoet bekneld geraakt insechen de dichtdraaiende Kleiwegnbrag Per politiebranoard is het ventje naar de Wijkverpleging gebracht en aldaar behandeld waarnft de vader zijn zoontje ia komen afhalen AngMondoa Ala verdacht van verdaistering van zeep e a ten nadeele der bleekenfirma V S alwaar hij in betrekking waa geweeti ia aangehoaden een jongmenach K Z aan de Toiuatr alhier woonachtig Procea verbaal ia opgemaaki IMetttalftw Door A d U t Sohoonhoren i aangifte gedaan dat te ignen nadeele een klstj met 600 angstabletten it ootvreemd att den stal van Ëlberfeld aan den Tiendeweg alhier alwaar dit bezorgd was ter verdere doorzending met den bode Vo Hrte rQq 6 n vaarboom en ipade ontvreemd van een Bchait liggende aan den Boaohweg £ en en ander tan nadeele van H aan de Raam £ n ii door W B E d diefstal aangegeven van een sak lompen nit zijn pakhuis aan den Flaw Singel Da poliUe itelt naar d u veriofail lende zaken een onderzoek in B rter en margarii ifcaartw De Minister van Landbouw Ntjverfield eü Handel maakt bekend dat 4e bon 2de weekvan de boter melange A en B en margarinekaarten voor het 1ste t dffk geldig Is van 10 tot en met 16 Juni StctX Kaaa De Bond van KaasproducMiten heeft in een adres aan het Rijkakantoor voor Melk en Kaas verzocht den kaaaprodueenten de schade te vergoedoi welke ziJ geleden h ben door bedroging op de kaaa geproduw ceerd na 1 Mei welke kaaa zü eerst in deze week kunnen afleveren Deze vei oedtntf zou kunnen plaats hebben door vaststelting van een ho eran prila voor de Meiproductie Veilbig Not N F Cambier vaa Koeten De uitslag van de gisteravond In hotel de Zalm gehouden velling door Notaris N F Cambier van Nooten is ala volgt No 1 Huis Westhaven 19 kooper de heer W A Hoyng te GouAb voor ƒ 16000 No 2 Huis Westhaven 18 koopster de N V tot Exploitatie yan Onroerende Goederen ZuidHoUand te Gouda voor ƒ 3860 No 8 Huis Bleekersaingel 20 kooper de heer D Blommendaal te Gouda voor 4400 No 4 Huis Peperstraat 68 kooper de heer A Snoek teGouda voor ƒ 3660 Nos 6 6 en 7 Drie huizen Peper Kniperatraat 70 72 2 4 e 6 kooim de heer F C van Dfim te Gouda voor ƒ 8735 Nos 8 en 9 Huis met bouwterrein Kuiperstraat 10 en 12 kooper de heer I v der Want te Gouda voor ƒ 2205 No 10 Huis Kuiperstraat 14 en 16 kooper de heer J Th Gravesteijn q q te Gouda voor ƒ 8ÖO0 No 11 Huia achter de Kuiperstraat 18 iko r de heer J Ameis te Gouda j jiv M ƒ 770 No l2 Huis Kuiperetraat 20 kooper de heer C Zwanenburg te Gouda voor ƒ 2826 Bij Kon besluit van 10 dezer ia benoemd tot notaris linnen het ammdisaeir rliL4 Utrecht ter standplaats de gemeente Woerden F A MiiAema eandklaat notaris te Woerden Je £ en Dana Tragedle Groot Flknspel in 4 aeten vin Joh Gild meijer Bioscoo saloD wGouda Vooruit Het is een reeds lang bewezen feit dat de filmikunst ook door bekende acteurs niet meer zoo geminacht wordt maar dat zij er van overtuigd zijn dat een fÜm goed van opzet en renzoo gespeeld vaa groote opvoedMkde kracht kan zijn Van deoelfde fabriek als waarvan dese fikn afkomstig ia zagen we reeda verscheidene andere en tot ona genoegen kunnen we conatateeren dat filmkunst ook in ons land steeds vooruitgaande ia De auteur Gilde meyer heeft een werkelijk goed gegeven uitgewerkt tot een 4 deelig mimodrama en de fabriek heeft voor dit beeld enkele van onze beste kunstenaan en kunstenaressen geëngageerd zooals Louis Gknbei Christine Poolman Caro van Dommelen rix De hoofdrol vrorit vertolkt door de baketkde danseres Meina Irwen die dit op een wijze doet welke ons doet denken aan bekend fllmkrachten ala Aeta Nielaen en Suzanna GrandnïB tj zonder mooi van projectie en van miee en sc ne is deae film ereneens Ze bewiJsh wederom voor de zooveekrte maal dat ook in Nederland nog vele plekjes natuurschoon gevonden worden die zeker met het buitetilar kunnen wedijveren We draken aan de boitenpartiJ in het eerste en tweede bedrijf die ala we ons niet vergiasen gespeeld werd 0 het kasteel Hooge Vuursche te Baam Zooals gezegd is het gehed een uitnemend beeld dat zoowel om inhoud als om uitvoering dubbel de belangstelling waard ia Verder staan op het programma een film van het echt goed humoriet scke genre Slachtoffers der Liefde welke door de bekeiMle Nordisk artisten op zoodanige wijze vertolkt wordt dat er hartelijk om gelachen wordt en een interessante vname van een machinale klompenf riek die bijzonder de aandacht trekt De explicatie Is vooral bfJ het drimatiache gedeelte bijzonder goed de explicateur weet den juisten toon te treffen zonder in het theatrale te vernUlen ♦ laapectle WletrilderadepAt Naar w vernemen beeft de gene raalmajoor W D A Ophorat inspecteur van het wapen der infanterie heden een bezoek gf racht aan het Wielrgderadepdt alhier BOSKOOP Tot tgdelgk onderwgierea aan de openbare school te Bodegraven is benoemd Mej T Y C SchauB alhier M het oog op den geringen aanvoer van ateeiücolen voor de gaaftibriek lal gednrende eanige aren van den dag de gaatoevoer worden afgeeloten en wel vanaf 8 30 v m tot 10 50 van Dor a in tot 180 ea van 6 80 tot nar STOLWUK Door ét politie i g termorgen in beelag genomen een wagen met ± 8000 turven die tonder ooBMOt werden vervoerd lUHKTIIERlÜBTBN RotteHaaeebe VaeMarkt mNSI AQ 11 iUNI 1911 Aaavoer IftZ poar M 371 wagwe twiderea 340 vetlt ruaderea 156 vmm graakalverea 360 aodiure kalvwaa 4 acbspea 5 varken 337 biaiM AUm Mgwi tsxatieprlisas in bMlag aBOca a Handel a r mati vruf pfijua koog Melk ko i n t i2S i bW KsUkoelaa f 140 1 biO thier 130 1450 Piakcn iiO0 fl40 Vaafna t 12U I 225 WerkpaaidM I 14S I b 0 Nuchiera Kalvaian f 14 f i JFoUUlvena l22 f3S big a l26 f4S Mmt aaavoer daa da vori weak Kakel lachtvarkcDa verkocht voo lüO ri25 Celp XainiecBTev Ü r eeataeiTeÜUg V aUtug van 10 Juni 1 1Ü bktemiiool lu srt 16 iO 2a 40 idem 3a silt 1 4 U0 14 10 Kojtkuiumers buiteal I l V6 ld 2 IdeiD bluncni f 7 aO lJ 10 pur lOÜ Htuka Peen Ie art 1 a 16 4o id Ju srt I Ö0 6 ti0 per 100 bos tteenl sa M wt f Ö O ti t O par 100 bos Feen 83 i iA klMu ie srt g O aO 1 20 per 100 iXuksi Bl elten per kist I 0 2b 0 80 Peulen 1 U Donerwten I M 33 Postelein l 81 41 8pliiaale f 3moO allee per Itp K Gi Zuring per klsi 0 45 0 51 j Kabarbw per lOO hos I 4 UO U C0 Idem per lÜO K G I 1 70 8 ld cie per 100 boa y 3 70 idem per 100 K G I 10 17 Ëijuloiien per 100 boa f O 0O 2 t90i Peteraclio per tOO boa I 1 7O a 70i atamboonen per lÜO stuks t 0 92 0 48 Aarbealta per pond f 0 22 0 34 Tomaten per K G 10 80 1 N IËUWëKKKBK a d IJSEX 10 Juni VeiUiigsberlcht der Codp Tuinbouw velUog Nieuwerkerk a d iJsel en Omatrekeo t ig komkomniers HTJ IIJ Idem Se rtitt t 11 70 14 kleine halve komkommera t tO12 M bloemkool f fr 24 Idem 2o srt I 5 10 10 60 sta l 2 10 3 pbr tOO stuka Hla vullen f 0 50 per kist peen t 30 p r 100 K Ö poen t 1020 10 00 per 100 boe KfiCHTBaUüaiN De mooffd te Alphen aaa den Rijn De Haagsche Rechtbank heeft het onder zoek tegen M v d P en B H P verdacht van den moord met roof te Alphen niet voldoende eacht en een nieuw onderzoek gelast te houden op Maandag a des nun te 2 uur ten einde alaneg eaidge getutte te hooren De Reohibaak te aGrftveQ geheel gisteren geöisoht tegen A B atoker aan de gasfabriek te Boskoop terzake dat hy op 20 April terwyl hg eenige zakken ookea moeat wegbrengen een zak kolengrais geatolen neeft 3 maanden voorw gevangen iastraf LAATSTE BERICHTEN Aaa het Woatlroat Het Dnltscho otfenalef PARIJS 10 Juni Gedurende den tweeden dag van het rffenaief hebben de Duitachem getracht door krachtige aanvallen onophoudel k door nieuwe troepen gedaan voort te ri kken in de richting van Estrea S£S Deoia en Ribecourt De Eranachen hebben hardnekkig ifteerataad geboden Door onophoudelyke aanvallen konden de Dnitsohera ten koate van zware verliezen de dorpen Mary Belloy en St Maor veroveren Het plateau van Bal loy waa het tooneet van heldhaftige gevechten Ten Zuiden van Reaaon lurMatz hebben de Duitschera vasten voet gekregen in Marque Eglise Meer oostwaarte duurt de slag voort in de omatrekM en ten zuiden van Elencourt t den reohtervlengel der FraoHchen slaagden de Dnitscheta erin te deboucheeren nit de boesohen van Thieacourt Op den linkervleugel der Fransohen tuaschen Gouroellea en Rubeacourt werden de aanvallen der Daitschen gebroken en behielden de Fransohen hun stellingen Ten Coaten van Le Port oiialukte een poging der Duitaobers om Le Port te hernemen BERLIJN 10 Juni Ten Zuidwesten vaa Noyon maakten wy in gevechten met aieuw aangevoerde Franaohe atrydkraohten vorderingen Ovltach Staltoriekt ÈËRUJN 11 Jani Nadat de vunraotie hevig waa toegenomen viel de vyand a avonds tuaschen de Anore en de Soma aan Het plaateelyk binnendringen van den vyand aan den weg Corby Bray werd door een tegenaanval tot ataan gebracht Op het overige front ia de aanval bloedig mialokt W zon in het bezit van het hoogland ton Z W van Noyon Wg hebben den overguig over de MjÜz geforeeerd Legger la dea growl g efceeré UUÜIDEN 11 Juni Bydereederg Koningitein te t Jmnitlen ia telegrafiaoh bericht ontvangen van den aohipper de Ruiter dat ayn logger Herena IJmniden 312 Zondagmorgen in dea grond ia geboord Drie opvaivndan i n gedood de lea overige aljn behouden op het liohtachïp Doggerabank Noord De namen der gedooden ayn atnorman U Sobagen en de nuttrosea J Smit en 0 v CMder Precaaela 9p dea e eahare weg verboden Heden ia door het Gerepfatahof ie a Hertogenboaoh in hooger beroep aitapraak gedaan in de bekende atrafsaak van den WelEerwaarden Heer A 3 Kaelaar paatoor te Dongen die aldaar 16 Ang 1917 Maria Hemelvaart een prooeaaie op den openbaren wep beeft gehouden Het Hof vernietigde het vriiaprekend vonnia van de rechtbank te a JËertogen boaoh d d 16 Maart j I en bealiate dat beklaagde heeft gehandeld in atrijd met de wet ftnekkelea ENSCHEDE 10 Juni DoordeRükaaAbienarvn te Glanerbrng werd hedeamorgen onder de baga van de la Duitaohland werkende Hollandaohe arbeidora een kist ontdekt mcA een dubbele wand In de ruimte tnasohen de wanden was een party dameahemden verborgen die aldui over de gnma souden worden geamokkeld om daar met een winat van BOO 400 van de hand te worden gedaan Kiat en heoidaa werden in bwl 8 genomen Tel graflaeh Weorberickt Verwachting Zwakk tot matige wiod alt noordelgke richtingen gedeelteiyk bewolkt weinig of geen regen ia bet wwten in het oosten eenige kana op regea of onweer aelfde temperatuur BUIOBBUJK £ TAND GOUDA GEBOREN 7 Jnai AnetU AUda d V A Mikkera en T A van der Zwalm B Maurita Gerardns LodeWQk Joaef s v J M A Sohuttolaar en M L J van Treeok Geertrulda d V H P Ueulman en H O van den Hondel Uaiie i v J Th Sohuttolaar en H U £ Nya i d Maria Cornelia d v P W A vatt Loon OU J C Bode OVERLEDEN 6 Jani Headrika Drjiea geh met P Hevenboven 57 j ABVKBTENTIéN KOSTELOOS De DIRECfTEÜR vanhetLEVENSMIDDELENBEDRIJF brengt tor algemeene kennis dat op Donderdag 18 Juni 1018 dea avonds taaiohen 7 en 9 tn de Botorhal onder het Stadbuia op aanvraag van of namens een gezinshoofd op vertoon van het trouwbotikje voor euc kind beneden ééo jaar tot zgn gezin behoorende een aanvulUngawib broodkaart kan worden veratrekt en wel van de 53e en 5€e week en dat op de bona van die aan vuil ingakaarton in plaata van 400 gram brooH op iedere kaart een quantum van 0 3 K O bloem kan worden veEkregen dat inplaata van 4 bona ad 400 gnm 2 bona ad 800j ram worden veratrekt ten einde belanghebbenden in de gelegenheid te stollen de hun toekomende hoeveelheid bloem ad 6 ona per broodkaartontijdvak van 4 weken te kunnen koopen he een by veratrekking van 4 aanvnlUngabroodkaarton k 400 gram per kaart niet mogelgk loa ayn fo da 11 Jnai 19ia Da Direoteur vooraoeod P L GILLISSEN KOSTELOOS Veratfakklnt van aitra vea to a l BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA berichton hiermede dat ry t gort havermout en peolvrqohten als extra voedael in het vervolg aitaluitend kannen worden veratrekt aan zieken dat van genoemde levenamiddelon geen voldoende hoeveetheden aanwezig zyn noch kunnen worden verkregen ter verstrekking van een extra hoeveelheid aas zwakken dat daar een lew nauwkeurig onderzoek mout worden ingmteld of extra voedsel kan worden gegeven de bealiaaing op een desbetreffende aanvraag eeaige dageu aal uitblyvea Qonda 8 Juni 1913 Burgemeeeter en Wetboudara voornoemd ULBO J KUS De Saor aria IL VAN DER VEUB