Goudsche Courant, dinsdag 11 juni 1918

13719 HEIIIIEP efl BANK EIIVELOPPEII POSITIE InduitfiSel oct dicfUilc nmagi iemand mei f 1500 als plM Kli k deelgenoot oof belbeheer n e n t vetiijcn werkplaate m top le Zti die toed met werkvolk kunnea om a a 1 pekbuli loodi of kelder hebbea nleteo de voorkeur Maendet lakomaleQ vMdaa veoBooi pl m 260 Br fr onder no 108 aan Arma BRUOiUA t Boikhandkl ZadiI TKAAT 25 Uteicht 2063 H Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizcrtgraoht 153 Amiterdam Leliegracht 30 3ïTie a T s ABONMlMBaNTBPBUBi Par kwartaal U par waak M aaa awa Zaatlacablad par kwaitaal ttM par wa II leat aean w da baaoisliK par knrat aaeklaitt Fniaaa par paal par kwartaal flM nat tendafa lad ItS Abonamaataa wonlaa iogtlilkM aaacaaaBaB a a ou tonaai MABKT 11 OOVDA btf oaaa acantea aea kwakliaialal aa tia pa ttaaitotaiL AOVXBTRNTISPKUSi Dit Gouda aa a Miakaa kakaeraada tot danbaa r krlB l 1 latala t m att ia al naar fiM fOM tKl m Oanda ao ilaB l i aa aagkili i I ntala M alka iwal naai Mil AdaataatHa m taliMaki iiiiaiitilltililia M MORGEN verkrijgbaar SCMELyiSCH EN BOT D WALTZ Karnemelksloot KERMIS HAAS TRECHT Bovenzaal Huis den Hoek fiAUIlIZIEK MIOAfi 15 M ZeifDilS IB Jimi Redactie Telef Intero 545 Parlement en Volk m In de ToorgMutde artilralen beapralua wti d T6i4iottdinc tOMcihan deoe Bctreerinr n de Tweede Kamer en do weinige populariteit vsn de Staten Generaal in het algemeen Als grmuloorzaaic van de geringe iafreiuMnenheid beeohouwen wjj het partij geheist waarvauene volk als gebeel alechts weiniv gediend ie De tdberale Unie die in de eerste plaats den nadruk wen cht te laten vallen op watt vereenigt scheen ons neer dan andere partyen in overeenstem léJtg met onzen voUu eest te E n £ e a auücweéken van de verdeeldheid bedreigt HIS aUatkundig stelsel echter oog met veel eiflBtiftier gevaar dan dat vaq weinig populair te cMjn De invloed des voUcs komit fiX door in het gedranf ParttJ fH gsnisaUe la In lui pditieke levenven onini aair Aiideiiialf millioen 1detcers kan zich Biet uiten ïonder voor deie urting organen te scheppen en zich een mond te vonnen De party is het eenige mogeiyke middel om zoo groot aantal stemmen tot eenigiasins geordende klanken te doen saamsmeit Alle gepraat over een aibstracten volkswil bulten deze uitingen om komt slechts neer op eene autocratie die zich oiet een beroep op een sv mend begrip dekt op de w jse waan dit aan den autocratischen uitvoenler van dien zoogenaasvdra volkswil wensoheiyk zal voorkomen Binnen de grenzen van eene partij moet de noodigernimrte Jn Vennen eh Vtim f artsen op enge grondslagen dan brengt l dit met zioh dat het groot aantal to aan gevers practisch werken op parlranentair gebied bezwaarl k maakt terwijl bovendien het algemeen belang in het gedrang komt Dit nu baant dien weg voor een terk verminderen van den volksinvloed op de regeering BU groote verdeeldheid tusschen de verte fenwoordlgerfl des volfce gaat de regeerin dan haar eigen weg naar haar goeddunkt Grondslag van alle politieke actiOfnoet voorts z n het algemetm belang Over de beste wy e waarop dit beihartigd wordt kan zioh verschil van gevoelen voordoen maar nooit s66veel ver schil dat alteen daaidoer een zeer groot aantal partöen in het mea zou worden geroepen Deze ontstaan slechts doordat zij in de eerste plaats opkon ai voor bijzondere belangen Wordt het Parlement het t rrein waan at deze b zondete belangen met elkander in botsing komen en hst van elkaar trachten te winnen dan is het zdker dat aan ons Btastkundig stelsel ernstige schade wordt toegebracht dat de deur opengmat voorallerlei ongewemcfate verlwudingen dat het peil van h t pevlement hog meer daalt dsn nu in vder oog reeds bet geval is dat 2060 21 Aanbevelend K JAAPIES Dz noi L kl D T 4 IM lui er un Teritopplaf lunllilri eid iMhicn tosllaaj ra de biehih vooWkoinettde onMaJanana gerol en waoiiaar aa door raa tijd tot tijd aaaiK Ualm J f la aaaiaii oaia kwaleo kunt ve alp Da XaiacrpIIIaa van Apotheker Boon b v rdar n aeo loadea ralelmati n iloel anl ca niiTcpea bal bload Allaaa echt In geiloten dooajei met handteeltealnl Firma A M fiooH Priii per dooije 25 co 60 al Varkrfjibnar in da aieerte Apotheltaa en Dntlmripkall la Qouda l li ANTON COOPS Abonneert I op dit Blad VRAAQT j Naar da Meubel A Het bette artlk voor vaal acMMiktferpair dan de bette bui wtai Oocdkoopste en loUedate adrea voor Meubelen ala Talala Kaataa BallatUa atoalaa mat laar on plucba Vaaranbadaullaa Wollen an SatlMakane TkaataMa Splacela achlIilarMaa a aa aa a 0 tpealaal adraa raar Javgeial aiet heiveiijlisniennéa 20 KOMT ZUN IMHtnurMt limHUMliJMiciii tiA RaM rfa i M t2M en u bl ft niett andcft tlnoleumwat A S rJ t Wacr niet verkrHebakr hou f p voor Oeui L VAN oaa Vela vreuwen hebWi huM ileklan la hel aanaedehl palallea valwerwaw en til Uiden ook difawlll een roode NEXTS Feuilleton ¥ De Gletsohervrouwe Naar bet DettMh vw RIOBABB VOtZ t aoÉBCIsaie bnrackt daar VEMKLOK VAK BOMUU Mrvk v i fih s tw fc M K r MaHWHlMf H ffW ni j yai O a D M toalbar ï Sa B Be c itüi y T tö Ij Siing hem voor naar het sohootl akaaj bood hsAr bezoeker een el aan rwijl zy zelf nsAr hem toegekeerd bij het venster Ueél eteaa zoodat Vital haar Is lüet mMwkearig kon zien Deze Nnn voorzichligj omrUleiwuTig met BX e 6t€ia apxekeod Voor het t laai woeit toa Ik met i wUIeo spreken T aMim ban Ik gekomen 1 i OIJ zUi een trouv maa Umut daar eor hadt gij niet nvMtm komea k het mela e sfioi zoo i t alsot ir een zware deke in de kaïper was j Q vreemd was het Ikoe bfildso vmnaden n naam te noenMtfiu Üiwr wien hatf ande wal bkmMi Buut al8 het niet naar a wwF Wiutal wu WJ a ifl hulp Ik ben nlata Ik bea nleta NUoitiwK vc t boe holpelooa Ik bso a kas iet le kiodsrea zoodaoltf hslpen dat f van mU Itoadea u vib UU Immu 2oo 9taa bet nut mtJ Vital versneeit tot jiatf 19 ta ilefc £ B MnAs zaUa Bljn bUk 4eM gnroade lOCZIiM ProaffkeM h van S S cent liiHalKli veirbnnfd tot BS rrnl 2017 3 A VAN EENIGE KRALINOSCHE RUWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EVAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIPLEN STALLING VOOR RIJWIELEN Polaoenttraat 15 17 Roiterdam 1956 10 gquderakT AdvertentKn rn abonnemen en op dll i lad worden aangeno nen door L VLE6GEERT Gouderai in elke hoeveetbeiii ilii eol ujt voopraadleveHiaep Bedrukt naar Icauze Drukkerij A BRINKMAN A ZOON T lafoon sa ÉIARKT 31 OOUDA ACADEiE Villi BEElDEmiE KVIISTEII fe s Gi awenhag InsifthHiving van leaHmgen CURATORIUM Haari Polak Lid Eertte Kanw 8 Poatniu Scbootopsteaer P J Raaymakars Oud Secrenrii Generaal der RijkavenKkerinjibeok W N Wlntenhoven Gep Lui Ko O I L Amerafoort Sterttarit Mr A W Jaeonattt Oud AdvocMt Ia N d Iodi H J CalkMil Btiheo w Ud Ged Suten Burfemaeatar aa Edam ea Schoolopaicnar J Qarrlti Oud Reiident vao Taraafa voor a afdaelinfieD OPLEIDIN AKTEN M O TEEKENEN tEEKEN EN SOHILDERKONST KÜNSTNIIVERHKlb MIDDKLHAAK TEOHNISCH OSDERWTJS w ai w aun i a ML SCHRIFTELIJKE ftjRSüSSEN lalichungoii vantrckt dt DireDtenr 1907 40 Onder leidinf n 8o bakanila learkrachten onder ie Joh Bauman Direele aener Handelnchool Mr Dr J Ellaton Directeur eener Tuchtrehool Jhr Jan Felth Journilin Dr A A Polcker priv et docent Uni eniteit Dr A J M Oarjaanne keriar H B S P H van Oaatel leereer H udel hool Prof w c da Qraalf Hoo leeraer Unioenileit Utrechl Dr A Halbarltadt oud Ieereet Grm oailum Dr J M Hooxvllat priTaaldocew Unirerelteit Dr C Hoyaman cco n iaat en andere mannen ran naam 20 laeraai H E S 7 Mn In de Reehlea 7 ln enieun accounteata i artieo en warden door ooi teoraaailMtd maar dan 400 icbrlftallike curasMan o m r n BOEKHOUDEN HANOBLSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE organisatie beurstechniek stenooraFie schoonschrijven nederlan09ch FRAN8CH DOITSCH ENGBLtCH ITALIAANSCH SPAANSOH ZWEEUSCH DEENSCH NDORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEKSCH BSfERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUUBKUflDBlt WERKTUIGKUNDE ELEGTRO TiCHN TEEKENEN BOUWKUNDte ALG ONTWfltK LOGICA fiHBTORICA STUDIETECHNIEKSTAATSWETENSCHAPPEN8TATENORDEMUZIEKGESCH HARMONIBLEERJOURNALISTIEKGEZONUH LEERMETH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRMELBN SUUD UAKKT 31 De iooilscbe Couraiit bezottt de ptaatiinj van ADVERTENTIEN in aUc Nederlandsohe en Buitenlandsche B weekbladen en andere periodieken Mnder e ni e prijtverhbotint W Inxvncfing van n I w lll ei fc cls voldoand IxilMhtiotfeo w rdeo GRATIS ventrekt TKJ RF 2 OplaWInt ttt briaf vpor lla autHani vaor alla ambtan at bareapaa voorALLE aatan L O 0i ALL8 pr ctllkillploi SlaattaMtiianrNetariaat Ml in da Rachtaii Oameenta Admlolilratle Actoarli Ai coantaiita OiHlai T ïï OftlMUr ati tihkanaar Opilchtar Watarttaat BedrIjMalder SacraUrliRedacteur au legi 17 gjo Curtutten voor bej lnnert eenigkzins revorderden tneereevor denden en vergevorderden Aalngenanie methode Persoonlijk contact tusschen docent en curgitt Uitstekende correctie collectief en individueel Billilke conditiün minvermoirenden kunnen van ona Studiefondi pr fiteeren Ooede regultaten wie werkt laagt il Adviezen Inzake iBerpeptkeuze UW WlNKELalKR iMrapaldbapoamda en Linoleumwas S I A het wryvtn vanz meabelen en linoleum It n voOiadaalla M In het gebruik Fiwr naOm inUMmgan vrtgm hH de intenuéante gratit èmhun een boekdeA vM 144 pagina s iléh erbinil tieh hierdoor iet nioie Modevakschool voor Oonda en omliggende plaatsen Aawaalotan bl da Tanealzina voor Mode rakacbolaa ta OravaaHaa öoedgekeard bi Koo Bael 26 Aug 11 No 45 Opleiding tot Costumièrei Ooupeuse en Leerarea Onk gelegtDMil mt slmn geMk li lara NOKH mmt a mmm Koopt nflesoh Aa Sa Ra A grebrulken dan de vloeibare meubel en wende mea zich tot onze HoöfddapOt I en omstreken de firma 362 50 Orostler In Koloniale wyren OOllDAe De School II Terplaetit tan Gouwe 109 neer Ifiaum 181 waar ilcb nieuwe leerllolea fctunefi eanmelden DIr Dame v HEVZELENDOORN UÉp Pelroleimi en Levering van Machinale Brandbontzagen jAanbevelend VESTio9 m j VAN DUIN i atis WAARDEPAPIEREN AANDEELEN STOLWIJK Advertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen door OBM GATIEN L VEmOORN StolwIJk ule ulivosrlng t levert prukkai ll OriÉiaflSZooii MARKT 31 Tel 82 Adverteert in rfif Blad AOCNOA 13 Juni On Otomgeti 8 u Opanb Var gadcring S p A P Spr K tw Laan IS Juni 7 4 uur Soc 0 a GeMegan Vargad AniBe Kiaararaan Spreker Ond CouTemaur Ganaraal A W F Ide burg 18 Juni 8 uur Soe Ona Genoegen Openbare Verg Kieavereemgiiig BurgerWieht Spreker P rot Mr J Heeraa Ud der Tweada Kamer 30 Juni Blauwe Emla Op ob Vwgad Bond T ObrMen SoeMMen Siaaker J P Hannal Kracht en Gezondheid on Wenken en Raadf evihKen rnor ds vrouw a Iwoobrorhorw ilio grMin Terkr gbaar zijn geateld bijrirogiatren i a apothaken voor zwakke mannen inbleeke vrouwen BERKENWOUOL AdvertentiCn en boanementen op dit blad worden aangenomen voor B rfccnwoiid Dorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoade Achterhoek door 11 mMEN iMRcii mm Iedereen heeft reobt opKeznodhuidan erzgn aleohta weinijren die niet weder gezond zonden kunnen wnrdxn indien ö aleohCa bat juiats middel ta baat wilden nemen ABDUPILLEN hebben reeds znovelen hnn vroegere kracht temg bezt rjrd waarom z uden zij het U niet kunnen doen De lezinar van bovenataande boekjea zal ü daitrvan ovpriuiKen Op verzoek worden tij ook gratia tooge zooden door L I Akker Rottordani 2026 106 BlaaMai a Dn iM A BBtmiu a MO aeimA AbdiipllUa ai n Terltrij aar bij Dio ialaa aa Apaóekan 11 75 par i t tttarntnn Woeiisdau 12 Jtiiii tniH mmm mmnm Oic S tx@3ice3n VERSCHIJNT DAGEUÜJig BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN IIM INOiaOMOBM MBMDUUMaaNi O da raarpaaiaa M baoeaa Ovaana adTanaatHa aa bgaaaulaa ta d ai ta e ila aaa Mt aa i raat lat aav i daaprïa Graoaa lacian aa raaaaa we H aa i i M i Mana Adtaitaaillabnnaiu a aaaa Aa AdmmiNrAÜ I TeM Iiit ro BX Bureau MARKT 31 GOUDAe Wii uMntt Httrr Uur vemetïiut uit Kiel tlüt de iejtfcbeu u Hlowsknu tn Maart van il Jaar van de votkeeommmaariaaan te koekou verlol kregen om bewapend ovw Wlad WotM ak naar het Franaohe front te gaan maar sij setten sleh op vele plaatsen lai pi den lberlseheu spoorvef ivsat en bvaobten Istrljke dorpen tn hun maehl alj peegdeu oos de lednn Sjio koabiBA Feosa eu Koessajewo len H van l eswa en fiannre tieyerau te bemaofadgen on ituuUieeQ epa0aada t fn de tiovjetrc f riiMP Dsie giUatte daarop bun ootwapaniag i e nMltettflfan venameldett sloh bIj Penaa en Koeaië ewo waar ruim SOUO bewapeadui MJeaakwaaim zij wer den e Hev na een tweedaagechen strijd uit ir en a verdrereo Teveryeela trnolitten ZIJ lange de lljtt naar Somra telre km Velgeos de laatste berictuen onder wimrpe a J atah in de toedcomst all6 ernstig werk van algemeon heAm bt onmogtl k zal z n 6f aan bet p riem Dt zal moeten worden ontnomen De tflCAMnMWdlge tMetaad door de owb didaatsteUing voor de Tweede Kuner wk het l t gekomen kent oneereer tnwLaA twintig partijen Inderdaad is zulk een differentiatie de beste weg om eep democrfitische staatsinnchting te doen verdwijnen Zai de toestand gesond z n dan moeten vr sledits enkele groote partijen zijn dlö op algemeene beginselen worden gegrondvest en waaibüuiea ruimte van bewe n X i Aandeel van het vuik aan de regeering dat Is democratie heeft alleen dan beteeIcems wanneer dat volk over de aoodige ont wikkeling en overtuiging beschikt Is 9r geen ontiwildcelii doch alechta een domme menigte dan is invloed van deze menigte i t nul en van geener waarde en dient z iechts om een autocratisch gezag met zidi te laten sollen 6t j is ih het nadeel van de goede orde en van den regeLmali$re i fang van zaken die voor welvaart na een tnaal ooontbeerii is Is er wel ontwikkeling en overtuiging dan is editer op Uertlei punten eigen inzicht en persoontük gevoelen Leert men nu niet la dit eigen inzicht lioof teaak en bijxaak te scheiden n wordt ons vereenigmgsleven met an ieren ni fc wei ntegelQb erf van tHt vereenifingslevea moet toch de kracht op politiek gebied uitgaan Wie denhftlve beproeft in een eigen party flechts volkomen geluk gestemde geestver f anten bijeen te brengen is op dan verkeerden weg HU zal wenséhen xijn stempel op den staat te dmkkwi doch ziet daarby toot4 i dat zijn uitgangspunt te eng ia om s6ó groot gebied als het geheel van staateburffem is tot syn geestverwantm te ma Wen Gescfliiedt dit van zo enaamd vrÜzinmge zt de dan voert dit tot eene vryzinnige l ehromipeniheid die geen graad minder van tAeiIcte is dan de dito rechtzinnige waarover men bereid is achaimperltjk te analen IJlt leidt tot een verketteren en veroordeeIftn n dikwerf tot een fanatldte bestrydlng vtan nabostaanden die met alle vry innigheid in strijd is Dit leidt bovendien tot een partijgezag dat den lust tol frissche mede DE OORLOG TegMifl nvall n dmr ga lli ttrd n In het W t ii VliefiM oti Ministsr Van SMn in d n OuH sohsn Rijk d g Qrn t Burinn te BerlUn De Tsjeohen en Slcmralien ont ra iend ONS OVEBZKIUT fi € UnA jumai van üru a e vlit tfKautpen to L liiiaielieki Mjnakorlftet ox hvum Mestrtni e t HMtacKts eaai ieD werden U itiu tM ummn geworpen branden braken it op de doknen te tlruMpe en tn ue vii fweu e te kiari k urM en tN ii nto Vtwtrem XAuieciie vliegtuigen rtebtten hun aaavaütu op do vl egtcrreisen der geaUlt rde vltegere van bUb terreinen tuxsuhen Auurne mi Aieua verdrevm in dicbt i massa 8 een tooviiicbt hadden guzeiotu ertier boiMbnrdeerdeu de lAUi ohe vUogtul n iHMtuiw eu éU4 peiiUut3t n der geallietsiMiB welke doer h aanvoeren van rwer ea dlchitbezet waren De Dutwetie ohtvlw rs velden alleen op 6 en 7 J i bi 2 vi egtuigüo der geallieerdjan aan jUutisühe zijde werden er 9 Deorfeeohoteo Aau bet Ooatenrijkaoh Ittjlunsobe front eobaarl ziob de strijd inVIlauwu pJ atst lijko actie van infauterle yen artHierie i e veekenoiugen In de luohll worden voortgocet en telkens woideo ook door ili V i daarbij gevekt tn dca I uitachett Rijksdag hiH l de mtn v Oorlac f JMctn bij bet b gin der tweede leefng vm do eoriugebegrooting eu overziobt Aiegeven van den rlogibioeslaiui eeu faérbailnf van wat CetHtti Werd gemeld doch dat dluiMimoet m de geeelen te ooneentreeren op dat 4ene vportsutUng van den krijg Het Ïrootste deel van bet Fransche lefer ïo lieefi hij gezegid is versla ea Het 4 g ri serveli ter van Foob bestaat ptet meer I e vijand leed geweldige verllèsen aan meBMbe en materiaaj en groot was de buil die den Dultaobera la banden vlel Sd dan voegde hij daaraan toe niet de Inemetortlng van Roeland is de schuU va Frankrijk s nederljajf veeleer la hei ttuelftnd s bulp geweofat Araarlka wordt tfaane door FrAnkrlJk ala de redder ia den nood uojporoepen Met de Amerikanen staan thans ook de ttiiüanen aan bet Fraasobe front Nog is de vijand niet tot den vr de ge Eiclgd nog beeft he zwaard bet wowd dboh bet zwaard blijft steeds etoede scherp t$i pwt het volate vertrouwen aletDuitsdiland de eindi Usalag lefHWiet Ei wiotdu thans een ga bljsonderbaden g awki over bet optreden der Tsjeebeii eft Blowakeft in Rusland Het OEMVNOO OOftl UU£UNl£i W £ juikbeot n op de Amerikaansoke kuet franklin Booaevelt da plaa iTaft mi ds AmerAaanaohe MAlalar van Marine KW volipeiw een dvaadioos bcrlabt dat te tieHUn uit Wa blni on sou aljn oatrangtw op de boocte sujn sweeet vaa da komst van de DKülsche dulkbofKsn seoflat alle sohepen en kustbattmljen eindtf Miïi aj verwlUlcd waren dat er whwacbijuiijk iAdlaobe duUbooten aan de Allautiiebe knat zouden veraoblj aen X t waaraehawlng la e ter niet door Qa ob pen ontvangen Er itjn 19 iMsafauM twee dutkbooten dte ook aenlfe m4 m hebbM galafd fiombardenent van Partja De Ktfia Volkacig verneemt uit varmuwbare bron dat net verdra f ad i eohnt alt raiftïtatr oog raot aanikalljka ohada te Parijs beeft aangerleM De gyanaisi frozen oa h t OoaterataaUm h l atlas t Lasaifre eo ook de Quay d Oraajr 1 jn Place de la Concorde Dt aokie in het Weelon door de Duitechecd luet oote kraobt opnieuw onder luffwt ondervkidt eterkea leveuMtaitd Knhet soUjnc op M oogenblik tbt opnieuwde pmar ia moeten vurdeu igetrtuit Tegeoover de telkens nieuwe reserves dedoor het Dttltwhe le pBrtwvel woidtfo getnüriuirt enl tut steun van den aanval staantelkens grootere m diten aan nntsohea en orlo0uiiattviaal die den doorlucbt vott oor voet beiwistea 1 thans zeU i blljkfisa het avondlogerberioht de Dultechers fa go oeilig6 slag hebbea loegebracht iiee dan dluizeod gevangenen pn aen aantal kanoasen moes jen zij in haadun dex Fran Bcbenlaten De DtiAtecheni hebben ao h Ploywa boch Oouxoelles kunnen neOMi Het dorp lrr w door de l rsiwofaca gjlsteravond 10 utir hernofnent Il bet centrum was de vooraaamstie krttcfa4tiiui pami og d ir Duitschera oeral ftirickt geweest op het front fitflUfiy Niar iK gtise Ken krcMsbUgo aouval met waa grfKtt aaataJ manoeo uitgevoerd beelt de Fnmsoheu eewt Juinaim tcsM werpen lot aau de Aroode maar door een Jtraohtig tpgoaoffepetef biebbeo de Fransebe troepen do Durisoliers op dit gehede front terug rrotsen en hun lUelitiicm herateld op Imle Z van Ü6Üoy ea Qt MaOr ten Z van UarquégiUee en VaudeUofiirt en bez tteu zij het terreüt beoulden Ie Froton en de heuvel tusachea Courc tes on lififfieiner BUtTENLANDSCH MI1UW8 In de elreek im neordsn van Dreslln4our werd AnUiora door de Dulbwhei s llelet waardoor de Fraow e troepen ten i Uen van Klbécourt moesten lerugilrekMcit Internattonsle parlemeiitalre tn uommcfoleele ooafarantia L e IntArn ttionale pjurlsoenialre en oonk orcJMe oon ereniie zal dm Sen Juli wetl n geopend In de Komngaaaal van Heatiiinvter DtarblJ zullen tegenwoordig aljn i leloByerden uit FraokriJ It Uö Portu d llelgie Japan Servië Versobllen iee teWaJied n sullen worden g ag ev en kwijl OOM Dpi hm progrm ot ai een it ntfét door den kpaiig op Buoninflwn l ce AHflftUU Qraa S utt Taer l Het Amsriksanwjhe LavenamtddelE nda Dll fitrljd weedde Roteren opW front ifBH Montdldler tot aan d OfiM mstbe iglwid voort De DuUcnbers hebben In Maehemosten Qetbanoeun weten voet te krijgen Om Bze plaateM Ie vinnig gevocibïen Beidden de Oureq hebben de Amerikaanff bo troepen gièteren het boecb vanBelI u vermeeelerd en 800 fpranjpenen getakt De luchbuuavaltoO werden onverpoosd vtoortgeaet Bngelsche vBefera bombardoraden van A 9 Juni Tbouröut de sluizen van SBeebrti ge de doklwn te Brug H ugea uit vaa dén top waarachter du ipa wa wegMwcMken n s ehs e tt éa mr ld te varvtlAM jju mensobelljke smart op sarde aa oiuneleAijk evwaala de see maar de sebeooheid der wertld was goAJetlJfe door en leed te misnuUien ZaÜg hij dleae l n aaneolHmwea Op t oogenUik bamarkta VtUl a h iHtda rijae vrouw die haar weg la Knd Kngk aen hooge heff flsg m blinda dfe naar Sfelra wilde Jlllnd iijnl Op dese oddïlijkc aoh iia aarde ie leven al bet leed ervan te moatim duiden Sik haar hwiHilUiMi oket te ktuum zten Ah een smart ila door k ai ê zfe4 het medelijden met de b lnda vftmw d e Ih haar ArmelUk kmker gewnatf op era agrmbotische veraohljnlngffa Inek U ben ds ellenda der wereld vatRea zooveel blinden in het on dfrwboone Alpenland en ntemand hai medslljdan met ben allen moeMten de bekende paden taateod zo en Zelfs de 4 etrn lie bekommerde zich niet om hen HIJ prees h i selte Want met b Inde 00géu kon da OWWh helder in zun ziel zlBn zoo sijn zaadIflieU rkanun m tkh TQft r h ecBfcè w ma eana da heoiC kbeid Oode te i mc vfln Vital snelde o iVi gaMdMH aa p Uiic msAatlJden was boe slj leed Het was een pljnt Snj Het bleeke meisje stil padesle ode ocst de fltan die ter wille ztjner Udfde obk een aarteUug onderging denken 1 l tze man wonU door suJk een hart bem i en maet op de andere dpi verliefd zijn JnM p die andere By kon een d r gelukklgsten sijtt en Is ent der m S lukkjgaten En dan seggffi d man rn dat bet geen wondft UJIfe wereld M t ts ergerr Hel Is een krai alttnlga wereld vaar men Ingeeliaferd wonlt o m a wit of niet In Wt Uooster zou Uf d ntfnder van gemerkt beblien Dat ia he hemi Omdat men ia den hemel a e l ts mag Hefhebbeo wat van den hen l Is leidt men daar fuik een gemakktlijk leven In elk feral Uever si bet aardech leed drageat dan lottder lued OMitakkell lt etu aader leven tNBemoot an Helpen znl ijij ham toch Deae klankzlaniv wereld zou aodsra t foiBaea x a voor een mtm t glait tspm a n ai i tefi alotts eekr w gnddaloose hstden kan zin Luid vlebla I M 4 naa lat he bMl mH ie Ben Ik verged Int n gekomen f tÉooder antwoi ttt smren versochtsij h4m te gaan ZIJ sag er daarbij zooUJ ddnd uit du blJ tonder e a woord meer gmoKBiaade faett Vital bet buts verliet a hrofc hlJ bijna voor da heertijkbetd dar varaMvan z n gc4 oort land Het witte AJ penfe Aa lag door een purperen gloed erer toJKco ondm een rlQ blauw i d r geweld aÉmlen doortrokhdto ImmI ZU Verneder n nu maar seH Mijn vreu i dag zal tio komen Gian Vll l wat wUdet g J van mij Een Uefdedaad van u nagen QiJ al1 kunt ze rolbreasna Ik zelde u dat ik te zwak beo sJGU en te swakP CNJ kunt aoc teUg opta voIbrengKO VraH daitl OiJ maet met haar apnken Waatmet hem te prelDsn heeft geen nut Dauon kwaamt gfj bq mlJ1 J DanrMBf HIJ moet van baar worden v IJgoiiAAkt lOn wel spoe Andera Is h t te laat Zij moet hem vriiiaten daar hIJ niet raa haar los kaa Opdat z hetn loslaat moet gU met haar spreken OiJ meet Hel la het eenlge het l4btBtel JM kan He nW w Ik ntetf i NceD neen I Ja Jal Qlj ïitlt uw trotache ziel bediin n zult naar haar toegaan en bet b r teggea Zult het na haar veriang4n Met welk retsht tJSet hit reoht uwar betere dun uww 8ËBsfc va Ik da i m n aa dit reaht MtUien XOêii M tt scM sleohts Vtf lau boos ep mij zijn Km n di4 le B scheten als het Item vsljmiakt van baarf Zijt fU lenaad dle daarom 4 ftf HU nqu dMifa ki het fwi ny w s Haar xlj Ineht het waari sM rerAs Uppsn Vital kon nn dsAp hoe Uaakaa 4fü jPUa moeet doe £ n het wa aolk oèa trolMh aiel Met een et B zoo zjtobt en wer aiwil bij tet een ziek kind ejiraic zede de woeste man laStwt bet E90 met uT Ik zie het e fin spoedig zsJ het teel anders met uj zijn Of Ik wil no t meer een buks alsfhieku d s nooit meer een eohte ke ril KiJD Ctij aoudt de kinderen niet kèAUeo iMBOtt veel van u te houdeS maal het daerep aankvwal Olj zult ien niui ieeten u Hef te hebben lOsof In u ope heil wee DM fs voor u het rechte woCTd heil ipeqezea d Heiland vku een mfOikSi zlj£k Indieo Ik iete nver was geworden dan een anooall k oosterlih indien Ik niet wsa wegfeIdopeo ma de ge kifte liad a 0eli en e n VTpom C puoljoer mw geworden dan z4u Ik h heil dat voor den man van vfouwen komt beter kunnen verkondlgwi I zeU heb er w L la waar aledits on b l vao wedervaren Uleeoblen daardoor w t ik er aiete vaa ai Een ander looet hèt awiara oodMVindaa Ak die ds komt will ik op de Margna kHmmm of misBitÉm ook op éfin llonte della lAi gmla DM wil ik daubovea mijn buks alacshlcim imop geen dter o welk ander levend aeiirpsel ook Ik wl naar de lieve h meleühe aon chieMn en daartdj uw naam B eepen Het zal niijs dank irijft aan u DbéIi aamorr C t Ik nv vriend het lewn aoelt ku bnaftftf GRJ nmet my zeo bo nSet stellenl Ik verdien het ni t De wil filet TOor Iets andera worden t boodea dte lic b i Het belaedlgt mij war