Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1918

e KOSMAN N ANTONIA VAN BUK Ocuit lit Jusl 9l Redactie I Telef Intero 545 en u biyit nleta anders gebruiken dan de vloeibare meubel enlinoleumwaa A S R A Waar niet verkrHgbaai wende men zich tofonieHoofcKlapathoud i voor Oouda en omstreken de rma 362 60 Het leger ia één van de meest onverzadigbare elementen welke uit s lands achatkiat worden gevoed Het vraagt uuontzettend veel millioenen oen milliard En het eischt offers nog op ander gebied bel eisobt jongelie dan op in den tgd dat zy t meest moeten arbeiden voor hun toekomst en maakt hun het werken jaren 00mogelyk zoodat zij achter staan by hen die om lichaamsgebreken of door bizondere bevoorrechting niet in 53 De volmaakte vormen vao ei dese mannen van do wereld hadden leto WelDB la Iijklngj met den grooten stijl van CwirtieD e perwoniijkb Ik geloof dat ik hem toch noc altijd Miieb Wat xijn wij vroawen toch Tiudfi laohtigQ wezenal Hoe heb Ik het iiu met ml f Ik begrijp dat mea cam ntoeliijk begrUpit Wg begrijpen ooa el niet Ik vilde vgij vaa hem worden Wat kijken de vrouwen hem aaal Hij Wioeft fllechta te villen om geluk bij de vrouwen te hebbm Ik geloofwaarIijk dat ik naijverig sou kunnen wordt l ae worden r Alsot Ik het niet rewla WM 1 £ 11 de gravin dadit aan het nwbi wier iMm zij in tegenwoordigMd van Cow tien niet motM noemen Zou hij na ook naljveriff aljB Op deze ijne heereaP Of bij al de ver ootmoodiging dl sljn hartstocht veroorzaakte ook nu nog de amarteJiJke en tegelijkertijd vernederende gewaarwording kwlttn dto eiken mannentrota breekt De ledaAta aan nOk aen varkleinlnf iljnec 1 Ittriawrii T M VAN LANQB IN NELLY BEEKBNKAMP I Ooiulmk Vfo 14 Ja l I9H ni B Da Hmi Mavnniw VAN LANOBBHKBNKAMr batulfan ook eanaai wed riljilfeha familie hua harUlijlMD dank oor dabiykaa raa balaaiUalliol by ban huwai kondanoadaa 20 9 15 fiEPETITIE lESSEK inmgi ia Bxaluk ca Daiuab Brif aa dal caadlllatoadai No 2087 Bureau GoudKka Courant S TK ÏOOP OBVBAAOD 1 20 T Een VLET wan 4 Oirerlao oodar oadar no 2066 butaan OoudiolieCaaranl 5 WEILi IND OngsvNr 2S Bundara om i tohaurm te huur gevraagd dat mr 1916 wei wu tohaurtljd Auguttut a s Br r ondar No 20M boraau Ooudicha Coaranl 15 ï iiiiige liüfenHiiiios IHIOOIIE AMmIIi têt Libiril Uale OPENBARE VERBADERING f W0EN8DAB 1 JUNI tttl in nii i half negen Is da laal an dan Haar WESTBROEK B Pk nwoud I Profa Mr ÏEa HEERES Ud nn dl Tinadi Kinw Vianlttir nn da Ubartii Unia I Oadarwaiili 2090 30 DE AANSTAANDE VERKIEZINBEN TaaH Tri BalagaalitMtat debit OOED VERFWERK verelscht OOEDE materialen qi VAKXUNDIOE bebandelinf belden kunt U vinden b j 1824 23 I HOLLANDER HUIS tn DECORATIESCHrLDER BOELBKADE 30 DIE ZICH BELEEFD AANBEVEELT Een kleine uit ve w lkc scbler groola voordcelea afwerkt belkoopcn vin een dooije Lasttrplllan vu Apotbtker Boom Dmc pillen xuiveren het bloedevM rijveo de vuile tofl en uil hel lIchMm ka Wrordoren een Ko d loelgial Alleen echti leilMca dooi e met bindleekeDind FirmaA M Boou PHji 25 ea SO cK Verkrijgbaaria de meeite ApothakoD en DrO atwlnkel teOouda bij ANTON COOPS 2 1741 13 I WAARDEPAPIEREN AANDEELEN BBLIQATIEN la frMit uttvasrini levert Drukk i l yrinkmafljZuon MARKT 31 Tel 82 GOUDERAK AdvertentKn en abonnementen op dit blad worden aaneenomen door L VLEGfiEERT Oooderak Voorspoedige indiensttredipg gevraagd eenige meisjes vooreenvoudigekantoorwerkzaamheden SolUcitatiei met op a van verlangd wlarie aader No 2082 aan het burga u Goudwshe Courant Markt 31 M Het Advertentiebureau De Goudscle Courant TELEF 82 MARKT 31 beaorit e phataintf van ADVERTENTIEN in alle Nedarlandacbe en Buitenlandaohe da en weekbladen en andere periodieken onder eèni e prijaverhoo in i Itneamdlna vain AAn f NrtnHm ledMis voUUfmÊm Inliohdnlen worden QRATIS veratrekt VItJIAaT UWWINKELIB N uu d W r lcibaro md i Meubel en Linoleumwas i A S R A Het beste artikel voor het wryven van meubelen en linoleum U vaal 09 dkoop i an voorcl ll0ap In het gebruik an de dan beste bus was Koopt één flesch Aa S R A noutf r voor aouda en omstreken de ifrma 362 60 L VAN om OaiBK Orossler In Koloiftle waren OOUDA Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuvrs I KeizeraCraoht 1S3 Amsterdam Lelietfraoht 30 CURATORIUM Mr A W JacomattI Oad Ad ocaal in Nad Indli n Calkoan Bolleolew Ui Ged Blatao Burdemeestar t o Edam an BchDoloiplanar J Oarrlta Oud Raaldent ran Tamara Hnrl Polak Ud Ea a Kamar S Poatmnf Scboolopxidnar P J Raaymakars Oud Saeretarii Generaal der Rijkiveraekeriadabank W N WlntarahovaD Gep Luii KoI O I L Ameriibort Sttrtlgrfi Afda SCHRIFTEUJKE CURSUSSEN Onder leldlnd aao Bo bakenda laarkracbtan onder wie Joh Boaman Diracteur aaoor HaodalHcbooI JMr Dr Jl Blfaten Direcreur eener Tuchtachool Jhr Jan Paith JoomallM Dr A A nkkar privial docenr Univerilleit Dr A J M Garlaanne leerair H B S P H v Oaatol leeraar H ndeluchool Prof W C da Oraatl Hoofieeraar Uni er ilei Ulrecbl Dr A Halbaratadl oud ieeraar Gymnaflium Dr J M Hooffvllet prlvaM docenl UhiTaraitait Dr C Huyaman accountant en andere mannen Tan naam t20 leeraar H B S 7 Mn In de Rechlen 7 in eoleun 6 accaualanta 3 arlaan eoa worden door ooi aor ani eerd luaer dan 400 KkkltUlllka awnaiaa o m BOEKHOUDEN HANDELSOORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORaANISATIE BEURSTBCHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSCH FRAN8CH DUrrSCH ENGELSCH ITALIAANSCh tPAANSCH ZWEEDSCH DEENSCH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN griekich ksmranto Wiskunde scheikunde natuurkunde werktuigkunde electro techn teekenen bouwkunde alq ontwikk rheHKuca STUDIETBCHNIBK STAATS WETENSCHAPPBN TATENORDB MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GBZONDH LEBR METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRABELEN BLSJD OateWat par brial voor atla nuMni voor alla anbtan baraapan voorALLB actan L O an M O ALLE pnctl kd ploina a StaaUaxamao Notariaat Mr in da Recliten aoiii ntn Adinlnlatnitle Actnarla Aacountanta Ondarwljzar Bouwkundie Opzichter taakanaar Opxlahtar Watarataat Ba drillalaldar SacratarlaRadMUar MI au 173 150 Curauaaen voor beginner aonigsiina gevorderden meergevordeoden en vcrgmrorderden Aangename methode Persoon lijk contact tuaschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke condition minvermoKenden kuaaen van ons Studi foad profite ren Ooed resultaten wie werkt elaagt Adviezen intake Beroepskeuze Voor naien inlidilinffen vraat mtn dé inUrutantt fraiu bnnAurt êm hoekded van Ut pagina Hm verbindt tich hierdoqf M niett Zojmas Üelias Pelnlefliii en Uminelirea UW ia Levering van Machinale Brandhoutzagea Aanbevelend VEST 109 111 Je VAN DUIN 01 heb hooit mynllaar verwaarloosd aast naaa dnnM Ik Iwk IMKO vn H da w e a n ia ar a kniiit a aaa kaar Oebmik knb ik aiyna tradd vao CUnxend Colveaa SmMamê Baai ta daadwal VOOR noTo HUI i EI imi Ü Kuat aok Unf Ofiond laar hebben Beproef deac aietbade ea begia vaadaag Oa aaar Uw Apelheker Onglat of Kapper lioop een deicb KOKO van P aTl gebruik liet U dagen seoala voof geachrtvea ea Lel dan ap Ikel aanabll Eta ul M NcM n Nfet vetta vloetttirf fetvordert dao Haaifrocl VerMtilit de Mtna ca doet dieaat ala ten TMilcum voer de Haa vortela Voorkomt hef SplytCD ol UHvallea Hoofdseer ca Rooa verdwyneo nadat mea KOKO een aar heer fe nillil heeft ea prenkelt ket ecnvoudlf op ket Haar dan wryft men het lachl In eese ncden aaftoebe rlckflng en borttelt het link Wy islln iMD dwiui f nrngtlyka Iteliiii aan Koks maar y aaflgea aa ntudwi val dat ala aea Zulvar OaiiaatmiiMal vaar hal Haar eaa andar Preparaat dil kaa anaaraa WAARSCHUWINOr woMI UM l odMi dl aM 4uU tyk aa llajj a rti Ban VPM W u p 4 p vorpalcklar draagt Bclita ICoka wjjrtt na t to w uT t wwdi ïï Ila 0 7B fklaÖO wÜB fW Flacon AÜeeD Verteeënwoordlceri Voor N ea Z HoTUnd Utrecht Zeeland N BnüMOt en Llmburf Pa DESSeM Amelerrfani Vooi Priealand OroniiiKin Drenthe Ovinrtcl en Oelderlend PIriw MEIIIDEItSWa 8n li KOKO SttAMPOO POBObRS ïyn we eenproef waard twee loürlen Nal cn Drrog Koop ie wmi U KOKO kpopl P Oia per pet 4 ijm WS JWrul 29 liidi LI HIIZI SBII bliiioDlisfii BOSKOOP I STOLWIJK AdvertenHEn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VEROaORN StolwIJk i dvertentiCn en abonnementen op dit bla worden aangenomen door P A WELLER ZiJdaweg72 Vreest geen examen tMrtan InhelaBfioailGhl IHrfallM va wormM m lydan Ook dllmilti aan roode NEUÖa want ar beuaat ean middel dei Ugeheel bevrijdt van aenuwachtiAeideen middel dat U kalm maab enkalm houdt larw l Uw teaat helder blijft 2029 24 Hijnhardfa ZanalrlaklaUan wetenich ppeiijk lamenlasteld enbe lt t onachadelilk ganaaeo Uven zenuwachtigheld Per koker 60 et 3 koken 1 1 70 Lat bi koop op dan naam van den abrikant A MIJNHARDT Pharm Fabriek Zel l Verknjgb bij Apoth an Dra latan AIMmOA 16 Juni 7 uur So Om Ganoagan HMjM tM I D O rimpaiiu Vei a4 Ani Rer Kleanreen Spreker Oild Gouyeni urG iwr l A W F Idenbuix r XZEMA PioaMaach ran SS cal tl dali k TarhooddIM M cent 2017 38 Juni 8 uur Ca é flannonle Algaraenno Vergadoring Qoudaeh WlnSalleravaretïnt ng Juni S uur Sot Ona Ganoegen Opaiu bare Verg Kieavareeaiging Burgerplicht Sprdrer F rot Mr J Hearaa Lid der Tw de Kamer Mdn JtÉliill Goedkoopste ensolledste adres voor Meubelen ali Talola Kaatan BnHatten Stoalan raat laar an plucha Vaaranbadatallan Wollanan Satlindokana TkeaUMs Spintala Sahndarllnn aan ons mr Spaalaal adraa aoar lanSalal at hnwalUkanlaaaan 20 KOMT ZIEN inmmuTw hnmiiiiMiiiMii M RoHaiHlani Tllim Juni Blauwe Kruia Opeob Varjad Bond r Chrialan SoctaJlnha Sprak J P Honnal 21 Ju Soc Om Genoegen 8 ar Openb Vergnd V D Bond Bpr Dr Alett Jacob Dr A Twi Baaila Mr E A Tan Bereateyn BaleeM TORaneken vit KttegM tgdir mededeeling te mosen ontnncen an rer gaderingan concerten TermakeHjUieden M enz om dece dan in onna agenda ia rar EleebrlKihe Pmkkarlj A bbikkiulm a ZOON acmi n i i722 lil iMar nii A frtlao 15 aliiiii ItilS mmm muwt 3 rx© cL ws © aa i d v ©xt®a=Lti©TDla d oox Q o a ca su © ix p±x=LStx©3ic©3a ABONNaiMNTSPUJSi per ktrartnnl LSSi par WMk It eiM mat Zonda al lail pa kararlMÜ ƒ LIS par aak IT ean nvM waar da baiarglaf pw leopar gaaetladt Fniwa pa pent par kmrtanl IflM md ieodagiblad ƒ IM AbonneDeDtn mntaa dagWiJka aanai iaiiii a i om banaal MABKT St OODDA bï oma acmlM dan boeUuadal aa dn e tkaatona ADVSBTKNTIBPBUSi Uit Oaoda m n minkan babooraoda lot daal aaorgkitea i t i ala yo 8 alka i ial maar 0 1tl ran boUaa Oondz m da banrgkriaci l fa U Adm tiia VERSC U NIT DAGELIJKS 1 SAfr BEHALVE ZON EN FEESTDAÓEN aBZONOUl moBDUUMOaMi U l malB flM ik ngal naat fM O da noiraclaa W kooaaa 1 recela rO IS elke ntal oent par nnb a naa adwtaatlln aa ln aaendaa aindadWIataa Ml eoatnat tni aaar i iiiJ m iii i daa fi a Oraata taatan aa laMka wndaa idrnkaad i AdnitMtlkB dalnna AlimliliitnidAt Tel f Intero 82 i4i Bureau MARKT M GOUDAa s lands dienst geroepen worden het maakt het thans den student onmogelijk de stadie te boöindigen wie na jaren uit den dienst komt voelt weinig lust weer van nieuw af aan te beginnen en een heel leven een heele tookomit is eenvoudig verwoest Oudere mensohen die een positie hebben of eigen zaken drijven worden opeens beroofd van alles wat ze jarenlang hadden bespaard zij raken than posiLie kwu t hun zaak verloopt Dat ia het ellendige gevolg van dat altgd meer mannen vragende leger Het is te begrijpen dat ten slotte een middel gevonden moet worden om te komen tot een compromis dat voldoet aan de eiscben aan de verdediging van het land gesteld en dat anderzyds den druk van het leger eooveel mo geiyk verlicht en het land voor totale Verarming behoedt Men streeft naar een inkrimping van het aantal gemobitiaeerden Althans in dien zin dat men een groot deel van do mannen die na onder de wapenen worden gehouden naar huis wil laten gaan om hen n staat te stellen hun krachten weer aan de arbeidsmarkt te brengen Kunnen zy opnieuw een positie bemachtigen dan ia het succes dubbel groot eerstens nemen zij bun maatschnppelgk werk weer op en herstellen den nu ontwHohcen samenhang zooveel mogeiyk zy behoeven de voexling en bet geld van den Staat niet meer en kunnen daarentegen weer helpen om doqr krachtig belastingen de schuld van den Staat het uitbreiden te beletten Zï zijn teruggegeven aan hun huisgezin hun milieu ag hebbeu weer die plaats in het leven en de maatsohappy die hun krachtens roeping en oapaoiteiten toekoiut Voor velen is de tyd al voorby Zq kunnen thananiet slagen Ruim 1600Ö tyn immers weer naar het leger teruggekeerd waaruit volkomen bhjkt dat by die terugkomers de stelliiiie zekerheid beataat dal sy het brood voor zichzelf of voor hun huisgezin niet meer knnnen verdienen en zg gedwongen zgn een beroep te doen op het land om ondersteuning Maar eiken dag dat men de mobilisatie laat voortduren wordt dat leger van werkloozen grooter worden de kansen van hen die ni i nog een plaats zouden kunneft den ta eteeda gepooid on bereikte tot aan den oorlog setfa oen drievoudige editie par Hot oude Dagblad van Zuid4 ollaed n a Oravenhago verdween en zette aiefa voort In hi t reeds tor ziolo aljnde l and en Volk dat oerM een algemeen rrljzinnlg dagblad later als vrijzlnnl emocratiaoh orgtuua on kwijnend bentaan leidde Thana b 4tut het Dagblad Wmt a a vrljflnnlg nieuwsblad Tal van Uaagsefaa bladen zijn varadia nen m eer na korter of langer tijd ton gr we gedaald Allerlei apecifleke woak on dagbladen zijn hel gewenit dt chlar dan tnjti tegen do groots nlt konden volhouden De tentoonstelling ll t a one aSa Elsni een compleet kerkhof Behalve de gcscMedenta de Haa bebla den gaf de tentoonstelling een kijk In da ooriogüpera de kamp blodMj d ballingMohap blMleo waaronder zalta eon Hua4lMb de loispgraaf bladen de huaorfad he bladen De fotografie van de pari oqtbrak ntot nviil eeniga varHelten al n hofa W iivre de trnloon MUng llUistreerden T n entoocwtelllag Ift i n groot nieoea we Drie dagen dutirde ze en tal van toritetten hebbwi haar bftoch Hat trel no zoo groot itlM do bolangoielHng waa n fyo Tfott ata do aandacht was voor V re diledraia der kranten Het boHtuur der Haa nhe JouriiaHrten ereenfffing e n woord van hukte voor i e txRtoonntrlilng dl Mn waardige vle isf vrm van haar zilveren jubW eo a 1 w r lee betooging van de Joumall en aeli waa i HAGENAAn krijgen kleiner Daarom is het in het belang van het volk in het belang ook van het land dat vooral de oudere lichtingen naar buis worden gezonden Qeen lapmiddelen ala een uitbreiden van zakenve rlovMi b v want dan belet men velen op de arbeidamarkt te komen die wanneer zy thana klein verlof hadden zeker slagen zonden mee nMg daarby niet vergeten dat onze Jj handel en industrie lia den oorlog zoo volledig mogetyk zullen moeten uitkomen en dat het ook uit dit oogpunt aanbevoling verdient de opengekomen plaatsen weer alle te bezetten a Het is van het hoogste belang op welke candaten wg atemmen by den komenden stembusatryd Laten wg uit zten naar mannen di een open oog hebben voor da noode van ons volk die beseffen te weten dat een bi ffbr king van de mobiliaatie drrngönde noodsmk is Wil mea tand en volk voor een geweldige verarming bewaren De lAh Unie beseft el levendig het bttNcng vtin de handhaving onzer nou tratiteit door een weerbaar voik Dooh zg ontkent dat de mensohen eenmaal geoefend opgesloten moeten blgven tn kampen en kaaernes Zi wil hen weer en liefst zoo apoetjig o ogelgk terugjgaven aan de maatsoliappg aan hun huiagezi en gvert voor Zoolang de oorlog duurt ean inrichting der mobilisatie op beperkter aofaaaj Dit nummer beataat nli twee bladao Eerste Blad aiuii uiiihrak niet Vm Mario de Itoode WttfMD er tal van geeatlge oarloaturen aanweaig Beperking der mobilisatie noodzakelijk Wannoer het indorcJaad juist ia wat aominige bladen beweren n 1 dat er voor de komende verkiemngen aleoht geringe belangatelhng levendig ia onder het Tolk dan bewijat dit o i alleen dat men niet weet waarom het thana gaat Zeker het ontzettende wereldeebeo ren is van een 200 enorme beteck nis dat daarmee vergeleken ten slotte alles klein wordt MaBr i Bi n er aan gewoon geraakt demenscb went aan albs en t genoTer datgeeo wat om ons heen gebeurt kunnen WQ sleohts werkeloos bIgvBn Wanneer wg echter over het heden heen sien naar do toekomst de naaste toekomst dan komen zich vraagstukken van den meeft uitten loopenden aard aan ona voordoen die een op lossing eischeÜ on de nienwe Regeering aal met de Kamer die de volgende maand goko7en wordt die vraagstukken hebben te behandelen en er een goede oploaaing voor hebben te Boeken Wanneer de Vrijzmnigeo thans meenen dat de tijden er niet naar zijn om te veren voor hun beginselen zullen attdere partijen daar van profyt weten te trekken en later hebben zg zich te verwaten wat zij nu verruimden Wanfc het ia ona toch niet onverschillig hoe de geldon noodig voor bestrijding van s lands steeds meer t gende uitgaven en reeds gemaakte schulden gevonden zullen worden hoe dus de belasting zal worden geheven en of verhoogd Tu midden van dese bont omltJMing die door vdto um o reelama pJaton word aunguvyiil lagen duizend kranleu uit vlor oouwon ill groepea valt de historie dar para te vordooleii ilot oudste aantyesige Mium jlaar lio Nouvilleii u t Xjonden dateerde au ItiMH Het opent bet tijdvak dat met 17HÜ word atgeslot n In dat jaar kwam tot t uiting datgene w t lOu leiden tot da revoluti Dne en duirtig jaar duurt deze pa n lu De derde pcrioce luoul vaa alS lot lf fey hel jaar waarin hei dagblad zegel word opjp hcveo dat steeda de uut I wtAkelii g van liet itraoten wezeu heelt tegengewerkt Do vierde periode is die van 1 K J tol hedce in all opaL l n liepen de kranten uiteen zoowti in formaat In iMraMer en inhoud Do namen sijn vaak ourieus Da Blfa har f de PoJitloke BUxem de WeergaliQ Parulija der dwafle Het Kraammorakel de Üoyovaar en de Oo emoer zij poeren wel den Inhoud d jr btaadle Vele an nou waren steeds gericht tOtLon de overheid Het niniwi dat 10 bevatten wan niet in de dagen der revolutie voerden de iiv ttt ii de ieuae van vrijheid gt Iijk 1Ü1I en brooiieriiO iiai in den top VoJa vt r houeii imi het FrttDMh Mtt de neder loog van Ndpoleou tkwaiu liet Hollaitdach weer terug Tot IttöO bleven eniiele een liiIjbH teifft Franach naa rt Hollaiidscb Ibehoudon BINNENLAND lift Arv l ld KOgtvl ia het meest fraaie IwAOBnilddel tegen da ItratUtn geweetA ifet djteorde al vnn 1675 In 17 kwam S r nog bij de belaaling jp de f tmtMe dver entlM dJe lil IBOA werd ultgebrnd tot I Da ondergang a dm Loodsboot No 14 IFei MiniHterle van Buitenlondaehe Zak a lt mede dat biyiena bericht van Hr 0 z intaohap te Londen de Üngcladba fe Ttng beroid li als feit ta arkonnasi t Ie mijn welkm ontpicrffer don l oo bniar i dm ondergang van het atooa iv jTlulg No 14 venorzsakte U walk I vsr oneldene op a n en emkwa 11 loor da Kngelsche morti e waa ga 1 op een and van 3 mijl bmten caa luor haar in 1316 aangekoud gd mlJnvaU i Engelwhe Kegerr ug die hot plaatco V in deze uijn al hta kan tj i hrij 0 ul een vergiReing In da n vlgalia j hel loggen van mijnen horft baar ep f o l ipMwozen dairover betu gd an alch gereld verklaard achodevergoA Ii4t Ie ba W voor het verliM van hrt loodavaar 1 en levMn de bo rakklngen an do tloohtoffera van bet ongeval Mhodflooa t i Hen I BeaüddcUag d or aiiat SagMifaff ffï NM Anrt Oorlograad meldt In verband met d jongMIedan Tlsrtiff epiibliceerde verklaring drr hoeren Drte iu K Kooien en Rul erB betroVende de n icbelljkhe I eoner vred bamtd loltng oor de Nederlmdsoht regeoriBg hesift bot U advertonl ee Een bepaal maat was nj vm zegel Twee vleri ante palmen wa ilo grens mtUVKN UIT Üfi OOmAJD ccccxin Tor geiegaoheid van haar zilveren iublieum hee t de HaagBChe JournaU enVar wnigiDg een tontooaali iling georgaojeeerd die leïs bijzonder te zitn gaf n 1 een ovcrzobt van net d igbiadwez n In den loop der jaren voor zooveel mogelijk waadoor Ilaag tiB bladen De tentoonstelling droeg üuH een algemeen karakter ao tevens aen dpoculHiilt Haagsoh Ver opltHnteriug waren aanwenig de gaschUderde of geteekende paaprotten van vele bekende jöurnaliBteo uit ouden en nieuwen tijd We Bsgen er dr Kuyper eenmaal vöorz ttter van den Journatialênkring den iluij overleden Beratenhoff bij wiens portrHI een paar prachtige orchldeeMi prijkte vao Nouhfty Tak de MooBter Laj idoith Köaang Bruase van Bereateija de Jong Haaxman Eloot Borel Plaabchaert an Duiyl BoisHeirain en PuJak Het prachtig o bor lbeeld van Jbr de Bavomtn Loh Toen la de juj en 44 en 4A algomoeoe ontevriHtenbeJd in Holland heerachta verl aenoh tal vui minialunr blaodjea dta beneden die maan bleven Wij lOgen van dic nijes De Haagsuhe MiniMuurboie De outwta te Leeuw de Zieri zoeaohe NleuWdtjole In het eafote van doM drie kwam icn verMag vojfr van relleijea naar aan leiding van dv duurte on BobAarachte Ier lêvenHmlddetfm en do slechte airdoppelen De eescliled ni8 herhaalt zich t Dv lalene biaod ea werden eühter door MiniotM an Uaii in lirib ook ond het Kitgei gd rach 7e vareohenen toen jirat zóó groo aiU het mlnlmum xogel vaa 1 oent dat oeliet Een krachtige aotie leidde er ten oIoMetoe dat In 1860 het teget werd afgeeohattDo knrfl f e bepaling wia verdwenen witcrat nu bogoa de ontwikkeling vao de laPHnt ooaU wij die kennen I De uitbrewMng vaa het verkeer de at je telegra de telafoo de snelle verb erinff vin de techniek deden de pers een reuzen lucht nemen 00 IVU In tsm verMheto h t Vtfdertind vrijwel n denzelfden vorm waarin het thane aot be 4Aat Hel heeft xlofa otaaode gehou Feuilleton nooit zoo ver met mij zijn gekomen ik zou nooit zoo erbarmelijk zijn eworicnl Iftjn mannelijkheid is onderge kan In u in de vrouwl Hel ia vreeeelljkl Eu mi la bet te laat I Hij beelde alMil koorlBrUHngMi hemawt f repen waakebJe ali een droake man El moeet logan eee rew leunen om niet ie vaUea Maar de vrouw die deae ultbaiettng And vereoraoakt werd er meer door ontsteld dan aaogédaan Zij riep Waarom zou het Ie laat aljn Alsnw hartatocfat u vernietigt mag het niet b Iaat zijnt Ik wil de verantwoording niet op mij neme Maak u van mij vrij Vorma ui Ik aal wegrelzen Gij i mij vergeten we sterk wprden tïw vriendio aal u helpen In uw hola daarboven heb Ik u geie dat de tijd lOu komen waarop ik u lou rooien verlaten Hij is gekomeo Wij tullen aohel den Terwijl zij hem deze woorden toeriep gevoelde tij dat al deze woorden holle klarken waren ZIJ gevoelde deze man had 9 ijk hat was ta laat I ZtJ moobt adulden alj mocht atrolaea maar te laat was het leohl Hij zou baar volgen zou alloa vnrtaten aou zich aan haar leven hechten soa haar nood lot haar verdort worden Zij zeU zou ttn onder paan in den door haw ontstoken braad Nu mooet zij slen boa bet was te gij ZOO goed Franech apraaktl Ik heb twe Jaar iQ Parijs Juist in Parijs Dat lou varrukkelljk zljft I Wat r AU wij In het voorjaar naar Parlja gingen In het voor nr ga Ik naar boven Daar moeten wij nog over spreken Daaf valt nlete over te sprekea Vaajdaag niet In h geheel niet Zooató gJJ wilt Maar zij dacht H t volgend voorjaar gaan wij naar Parlja En na een veelbeteekeoeod zwijgen J3ij höbt nooit verteld van uw Parij chen tijd Gij spreekt nooit over uaeU Stctlfg maar zelden MlBeCh en zvljgt gij over u zeU omdat gij meent dat Ik Haar in de rede vaUend zelde hij Ik heb niets over mij zelf te vertelten noch aan u noch aan Iemand anders Neen ook aan niemand anderslIn Parija heb ik gewerkt zooaia ik inRo e heb gewèi xt En de ParljMlH vronwanf Wat bodoelt gtj daarmede Aia Ik nu ook op uw verleden naijverig WM Het bloed etMff Gourden naar het hootd U j iMald zwaar adem en aelde met moeite Qlj wiet dat Ik ean verleden heb waarop dij naijverig zoudt kunnen zijn gij wecti dat gij de eerste iljt de aenlgo D to het JuM I Bat iou gMlu Go4adiaaaU elaaln op UH mornHiraoii aoMaakl ap bal atlrarlliaatemala altaar Aar aarda a kaaraea aoc omlKwc la da nabij beU ras d a lenial vertoont alch acoaklafM ean nqralicke looi HiJ troall grijpt dm koof ta top Bloekt hel Uaveld la brand matelt zloh Dvar de witte kllppan laait fa bolmalDnlK op wonH Tlammmd purpar Vlol tia acbaduwaa bedekken da dieg ten vlooH lauwe navataB alljfeo Waars la het hfl siaoha Tuur kooMa Taraadara m la Dloelaade dampaa walka dalaala de Alpenketen oidiuUan Da haawl klaun etc beven deae wereld van wlnlar 4KbtandKkwd mal donkeren weacaaUJa Da wra e top wordt tot ean Uehttona arar de onder aoeanw bedolven meaaft vaa Malo Do Klaad valbleakt Renaklapa aelil 4ni tawaHIfa atnlen baven den BacoM uil ean WJbekMha glorlet Ue bMert nde alel vemeeolt In la plrcbUge atllta bel brularn dar aterao Zonaopjang I Nog blijk de iMOga hemaboha ooalektbaar voor het oog maar baar atroomand goM rulaebt reeda rondom da Alpentoppen dia aooevan nog atraaSden In hal moréenrood Poven de witte toppen Hebt hal Earat akwhu eae pitnt Nu reeda aan atreap En Ikana aMaa glatla an glaaa I l e soiK de ton I D alleriinligale iwailt pfedulg aaf vierend over Makija De Gletsohervrouw Maar hat DolMk vaa BK AfiB VdM met aatatfaall bavarkt tear j WESHBbllK VAN BOMUU waarde ale meoecb vwed lkt Joeette nieuw Erg g aoeg was n naijv opj het verledeo der gediefde 1 vrouw bat tegenwoordige moest er vtij van blijven Daar handetde zij naar Om hem In tilclt te kwetsen droeg tg aeUa eeneen voudig donker coetuiun toen zij op sekoren nwUiddag CourUen naar beneden geleidde in de hall van het hotel waar de giaatett bij de five ó tioo z tea aaten Maar haar gedrag was toragfaoudeoder dan ooU Met den teeraten taet wiet lij den kunatsnaar die ilch vreemd in deze wereld g B oeUe zijn positie te verlichten Hij merkte het en was er haar dankbaar voor Overi gpna maakte aUa per oonlljkfacldi girooten Indruk Onwillekeurig word hij het mkldelpunt Zonder dat bij bet zeU bemerkte wae zijn Intrede in die andere wereW een volkomen aucoos Hoe minder hij het bemerkte d a te meer verheugile de gravtn deh over don triomf vaa Courtien Veel spoediger dan hij had verwaoM verloate zij hem door iiem tot eea waadellnff uit te nodigen Hij nam afsoheld van de dfAas aan wie hij was voorgeeteld oaberttpe bjk doch hij herademde toen aUes voorbij was Zij babbaldaa In da bMta atam mlng Was Bet u wd Boo erg Het ging Bo QU waard aeer oe dig Zondier u tou h t aeker heel i g zijn geweest Ondnl Oij hebt u uUiMinen4 fs agen OiJ hebt hea gow6onw 0 galmpoBerad Dat wBS mijn plan in het geheel niet Juiat daardoor maaktet gij zulk een ï3k to Indrakaaai Ik wlat in het geiMal nlat dat