Goudsche Courant, maandag 17 juni 1918

Graoto bfond t KlMHwren Hedenmorgen half elf la de lewtooUarij m eohoanfabriek van M F m to Elndhovon geheel afgebrand D ooriEaak van don brand ji onbekand Telegrafisch WeeriMTielit Verwaohting U eit matige e t l k tot siiidwoitalgke wind tadeluk opklaring later toenemende bewolking met kam op regen of onweer waanclignlgk iati warmer BU BGHmiiUKE WAND OOUIM pt BOHLN 10 Jun Hwdrikua Johaaiie v L D Uroelusaa PC do Jon 9 12 Juni Marffaratha d v H llllfsni en F A Bo IJ Jnnl Alida d V J it C Hnoeli en W Slolk Nl EK1IIOUWD C OMtnwi m M Saiiden B Dijkman en U de Jonf 1 van der Want en U Planken C Kodoaa en A M van Eijk si 01 I Ih l lwUOitl N iirin n ï A sloof en I i hart I Ulll HU Aait Adrfanus OornelU Kek I Vi lil rMul n Gerriffje Kool HAASTRECHT ONDBHTROUWD W F van Wilgen en A 0roenendaal VLIST GEBOREN Ehiabeth d v P Oondnaan en P Verkaik OVERLEDEN A Nobel oud 48 De lMrii3ht n valke wg m hot laatst der vorjige wof oiUvIagen weien er op daiC biimea korten tyd fai Italië een alac u losbrandeii die e aandacht vaa bet WeatlroDt zou atfleéden Die lag la nu guaude Wlj laten om deo toeatBüd te achetacn liiLf even dwt nda ater p eeident van lia lie Ürlando aan het woord die Zater de nlddat onder diepe atllte la de Kaïucr sel lic heb de Kuaa mede te deelea dat de vijand hedepiiaoht sljn froot ofleoai beeft ingezet Bijkaas ooa geheele front is In den atfljd gewikkeld daar het of feiudef Hob met groote hevigiheld uitfltrekt van d e Aatioo tot de Brenta van Trentino tot de Have en laoga d Ptave wa rblj het p a eau ran Aala o de sector van cle Grappa en de vlakte m hun geheel botrokk i zijn De zeer krachtige besobletlii i Is om drie uur begMifteai t Tvijl de iafanterleaaural om zeven uur tosgekomea Is E n eames vattiiig van den toestand tot op heden miduig één uur z ft da once troepen overal aohittw iden tegenatand hebben geboden boden In sAmei king genomen den eniet van den Bla wctarin de rijaod zich ten volle heeft begeven kou elke daad van atioe verlj niet in o ereenatemmlng zijn met den zin voor aoberheJd en waardigheid die ef Ti lobraktertrek zijn Tan ons raa Er knn lDtus4w n worden vastgesteld dat de efvste uitwerking welke in den T el op een verpleitterend offeneief volgt aditer wege la geUeven Het phwograio dftt Ik h 4b otitvangien beeluit aldus uit la be richten samen blijkt dat de krifgaveftlch t ng bijna In baar geheel slechts cle eer Bto verdedigingszène raakt en dat zij zelfs nie op nkele punten de Itwetklng heeft wedke de vfjaaid moest hopen van zl n kracètlge beschieting en van zijn ontzeggijke troopenmaoht dfe hij tot den aanval heeft Ingezet i waarteffBn onze troepen schitterend weerstand bieden Wanneer wij na Orlando gehoord te hebben het communiqué uit Weeaen lezen dan blijkv étA de Itallowiache presldmt Id zijn bendnoielijk optimi me den stand van zaken wel wat rooakleurigi heelt voorgesteld fflerult zien we n l dat de Ooe lenrijfcscy legers aan de Plave en ter wpcrezljdiein van de Brenta na een artiUerlevoorberefdlns van verwheldene uim d t B bakwaae kil a WaOBMMaKKR a aUNNINK Rijluil ad Crouericlibriek iMmpoonitreat 23t Rotterdara 2124 5 lEEWLttTIEyHiBEIIIflIEiiilEIIST Vrijdag 21 Juni a s riaa umtmém t mir til d 1 LulL VII ganl r A PLESMAN la da laal dar Iw DE HUME 2136 een 2 $ Populaip Voopdraoht houden over Dl Enlfltie nii liiii Viisiilisiiit iüliireiiile k WaiililNrloi nat liohUuldm nriulM kl B B t r fle I ▼ oorariHtalren f O SOi Toor l eflU a B vaa Oaderwt e lBri litliiCen fO aO ANTON COOPS DROGIST WyDSTRAAT 29 053 10 aikdoopiftlneluu p Llkdoorntlnetuur iHeaPBaaDB De Gletschervrouwa Daar hat DoNaali VHI RTOHARD Vaez mat antiriMatk bmrarkl imt J WSSmVISK VAV ROMUH 03 Maar de kleine gnnaenta der Alpenboe ren voor wier lijden Chrlstoa sdartaan het kri I wil het allerheUigBle in de kerk hebben In het armoedig bedehufc op den heuvel die door de sneeuw ge eftond Is Het klokje fclinkt en de vermoeiden an belaetffli naderen ült de huttan die aan holen gelijk ctjn komen zij te voorschijn In den glans van den win erBcheu Zon dag het grooite plecht tinr Ttehtln leven waarin ook voor hen do wijn ver andert in goddelijk bloed ook vow hen van alle wonderen het wonderlijkste zich voltrekt De onderwij zerefl van Maloja die baar krula draa tonder dat de Reer r haar bij helpt komt uit eigen kracht Zij nMiet zioh lat i welgevallen dat zij niet alleen komt Zij loopt aan de zijde van den vreemden Jongeling als Zij in haar gfeboorteland een vreemde was aan een Innerlijkm drangi gevolg moet en ZU moet zloh laten welgevallen t allen naar haar kijken Zij weet al Ifla gevoeld bet Ofschoon gjlj een der uen IJt behoort fij nlat tot onal En iNoaEON0iN MaramEBLmGSK WKZIMI volkomM u mmIU do v r Bhti Aw M gntnmiiMtitn Il pluMM liMtMa4i na l kteii dw iilartn M k r IwlMoO BIbm plla ê adno4 VnMiwMiii lu a haid 4bi jiuklii b rMBfl lever ipMo bRrdliJTl h id bI M l ntio de boe i thrtii lioklnl MiWW pl B jklil Vru t OMt opg v roor IIm sMM MM dw r t broek tu D kt r DAMMAN N 64 mat bvwijHo uo SaftblUa Gr M rkt 7 U r4 Ift39 10 luli vle ard Het vutrelr k n anw okelc dkffvu worden teflerooct gefticn H t vtrtnk vu d Friala Dt Kou lioll Lloy l faeoit au de Msierx di op 19 JudI moi hot Mtooai dohlii 1 risi xulleii vertrokken o ier chl dtt volgend d laaWe inodedee Ihicen n het Briwoh oonsulaAt ganeraal 10 KoUordaJi die reiïtgwra wltr diflnl ile o l aHcinnttns d Ven öOlgde btelon Uj huil pM trict v a eon bngelMoh vimiin IjoliOHven te doen voonico DtMOntegeo iiMHten Ue pMwgterH die venkw ruiKea 4kn liet gebied der Voreeidgdt Staden hun pCM door de brltacheiii oodbuI doeo vUceren Voor het ürltaOhe vioum moet de relet ger th n8 xeH zorg drigen Het is bovcndtea noodég dal alle pas Mglrrs die de Vereen grie Staten veder verlaten om Kun reli bijv naar Ned Iiuüie voort to letlen hun pas Uteo hr dient op te worden g ilel dit de g tlillg hftdMleJum voa eeo vlMin niet ver fltrtken Ut la dit hel gevaJ dan moet de imflHOfier onvervijld hij hoi lx trokken con it at de noodlge stappen doen den KcIdigJieldidalum verlengd t krijgen Di MiaateohoppIJ welgiert bosllst den over tocht aan die rHalgern wier pasnen niet aan bovenstaande vcnriaohen voldoen OKMËNGDË BERICHTEN Cacao UlJ vere d4fleade wlnlceflere en hotel hotider i in den Haag zijn In beait geno Hitm totaal HSÜ EjO 77 buamen on 15 vaten ooeaO VargirUgfaMr door tnlyMmedr Naar do N R Ct verao nt Is het aan dun directeur uim den provincialen kciiringsdlonM in FriMlaad gebleken dat zich in did provincie in vole gestnnin na het gebruik van met tulpeiuneel bernide koek en banket vergtftgingiiver AelUjUBclen zich hebben oorgedBafl Bij onderzoek bleek dat dit in den han dil gela cble tiüpeuneel in die provlneie genialon wordt BordH heeft de provlncla keurittgadieiiet op al het moei od de daaruit bore4de producten beelag togJ terwijl de maalderij voorlooplg is topge7et fn het laboratortwn van den keuHa dienst wordt ihana een uitgelireld onder zoek naar de sameoatelllngi van tilt bkvI Ingceteld tenelndo de oorzaak lewr ver gifttghiK verocliiJnselen te kunnen aet tf llen De atink veevoederfabriek te Aariicn De veevoederfabriek aan de KUngelbe te Arnhem waan ver reeds tal van klach ten van den beginne af bij hc4 gemeeotebesiuur zijn Ingekomen la een waregm wtl voor onze gemeente geworden Hoe wc na het lngrij ea vui de geeoodbeide comiiiiatjto door de Rijksconunisele ma me degodeeld dat geen dleo lijk afval meer gedroogid zou worden ie de toe tand plet verl eHöete In het Westelijke gedeelte der gemem te Is het onnwgelijk deuren c ramca open to houden terwijl buit i den gehoelendag oen ondrftgeltjke staak hangt De InatBte da en in de toestand eobter onhoudbaar gowiarden B J de Westelijke winden wordt de zoetige weolge luoht over de geheele gemeente verspreid allervege wordt klaagd over de wijze waarop deze fa t rlek die müwditeD mft hoit oog op de voovoedering nuttig werkzaam kan zijn hot erblljf ie Arnhem onaajig enMm maakt Tot zelfs In de prachtige boasohen van Soni boek bemerkt men de kwalijk rif kende dampen Ü en W hebben thans naar de Tol imldt do dlrictle van de fabriek meege deeld dat met Ingang van 19 dezer de fiilirleJc gmloten zal moMen worden Het Js werkelijk te hopoi dat deze gomeente thans voor goed v a deze fttinkfabilck Aooalfl e In den votkemond reeds ge nocmd wordt vraloal ia Dow een fietsrUder gedood jls eroolitenb Is do 87 Jarige 3 ter H gardiuler ie Leeawardeo die lange de NioiiWBtad aldaar fietste door een luidstoimer die Wtig reed en links uitweek aangieredeu en wel met die kraoht dat t U van zijn flets aloeg ea met het hoofd legen het oude Waaggebouw werd gesmokt Hij was op sUg dood rADS STApSNIBUWS GOODA 16 Jam 1918 Toelating van leei ngtfi Kij 4 gen er nog de aandacht op dat bij Ie in AïhrijWng voor de to laMng van liH lIngen op de burgersehotea vow Jon gen en metojee hoofden de hoeren J Slop fi P van Cittert en W den Hood en mej P A Snoep op Dinsdag 99 Jnnl ri mIddagH 5 uur in de boveogeDoeödo Hcholen mo l worden overgelegd een ba wij van ouderdbm van het klnA welk hiwijR van hedi n op vertoon van bat trouwboekje van de oudefs kosteloos uit gereikt wordt op de seö tarie afdeeilng bevolking Verder moeten do kinderen voor ut II xljn tan een tHwiJ vaii fu doklar tin zIJ de kli d nii4i t n hil lMu gbhad o In dl konpokimiiling lilt hen beeft plaat gehad IK toclailng h albankiigk rm d h 4 1 incl plaa4t ruimt Ij die 3 Juni niet tmrden ngasoliro vmi kunnen nlw v66r half Attg i4iit 1 0 N urdin lugnsohrenn Naar wIJ verueroon heeft df Ka ww eiilging in ttquIdaUe aan dc aKportev hu solgfndo bertolit Itij Uvi afrikunen der vergoeding ad 1 piv K a over de uit den voorraad par 4 Aug na 15 October 1 17 van de D H H gt loverde kaa deelden wij V mede dal ij vzoolit hadden deze ergoedlng la iviioogen lot mtt leedwtien moeien wU ï thans mt ld n dat de Minister van Landbouw gaeq aanleiding twe t kunnen inden om op dit vttr ottk in te ga tn zoodat wlJ geen ver d r fpgwrt ng kunnen uitkoeren Stomieomlté Oooda II omll tot Sttun aan NoodliJdendoii düor üfl Mobilisatie zM op lö Jnnl steun vcrleetieii aan 121 geslnnon D Brolntlo van den VUagdieaat NHjdag 21 Juni a zal oase oud tod giiioot do U luitenant llpg néor A PiesiiuMi in de zaal der Soo De Keunle een populaire voordracht mtt liuhtljoelden bou dui o er a Rvolutle van dt n VtiegdleuR gt tu ruid dm Wereldoorlog lilt i toekeiieml welk een aandeel de vlieg maaliine hoeft In Ion tegenwoordlgen strijd en Uvi z ti dafirom voor velen een welkome gilogenhiid zijn o er do ontwikkeling daar VI pj Ms te fiooriw vooral nu juist tul UiHnt Plesman aangezocht is deze voor J icht i houden omdftt d ze praietisoh en th o ritisoh geheel op de boogte la van k u tak van diepst tn hij daarover in nu rdere steden lezingen hlold Asdibeveling onzerzijds Is dus otverbodlg teiiietr naar bet strijkje van de Witlrij dus ook jtresent ca ttjD Tuberculo e boatrUding In h t laatste jaarverslag der Vereoni S ing lU ijeetrijdiiig dor ruberouloso te main en omstroken werd o ni gewezen op do noodzakflijkliüid vsn meer Itgftallen lut notf toe bosthikt de vcreeniging aleoftite ove één lighol die geplaatst is in den tiihi van nat consultatie bureau Maar voortdiirMd is er plaatsgebrek Niet een of tweei II lar zeer vi Ie personen voor wie om Ug Miur noodzakelijk Is kunnen nu niet W4 rirn op momen Men heeft gevoeld Wit dit zoo niet langer mag en kan ili 4n Kr komen nti moer lighallen vermoede lil k nog 3 i 4 Do bedoeling Is dan dat in hulji van gemunte en rlJka Etabeldle SI doxsunatonluni zü worden ingorl 4 t U plannen oor een in ander zijn in bew liuöï Ovoi een zeer gosohikt terrein is iHt n n t reeds inns Dat het dogaanA tejlum ei xomt zeer spoedig komt Is dus T Mnui als dat sanatorium er een IR ml in komt er nog heel wat kijken 1 iti geen half werk te doen zat het noo U zijn d4t aan de patiënten ook voeding Ti rekt woifft en dat brengt kofVen met llfi ligt In de bedoehng dat de exploi i Hn ie lagsanatorium zoo voordeellg 1 tlijk al z n om de kosten lot een minimum Ie b erken De paitieaten zullen dai den koitprij moeten belalen In veel ge alitn zwt net echter niet doenlijk zijn Ir xij dun zeer matigen prijs g ecl be 11 II zeUs zal het w l voorkomen dat er I i i ntm zijn die heekmaal nidts kunnen bel ilen 7 lik mensohen zulten toch ook gehol pet moeitn worden Om dat nu mogelijk tft uid en U op inltlaCicf van den heer N HM ulmsn een Lighalfonds opgericht Dit foiilH beoogt gelden bijeen te brengen unirdoor dan behoeftige lijders gr tis gelioJp n kunnin worden on minder gegoe den ten suppletie vsq het verpleeggeld ksj wojtlen toegestaan De bedoeling te dlit aan dit fonds iedereen kan bijdragon lid iH tr ft MiT bet bestrijden van een vo lK Szi klu en imiugmaal reeds Is gebloktii dat niLu liier ter stodo het werk der var etnging tot lulierculosebcstrljding waar l ii Wij twijfelen or dan ook niet aan of het LighaKonda zal de sympathfie van zw i velen hfibt en Do gelegenheid Is daar om upengiNftekl om Is contribiiant lot het fonds too to trtïlen door hd geven van c m ni uind lijks ihe ItaUJaarlijksche tof Jaar Iiikscbo bijdrage dio den telkens zal wor doi g tnd lm flink aAntsl dames en herren heeft rul rccJs bereid verklaard als propftgan di rvi voor deze goede zaak op te treden en itlbn dc7ei daigtn er op uittrekken om ooviil loogeiijk eontribuanten te wer ven Atul liet fonds aan het gestt e doel weri lijk kunnen beantwoorden don Is do hulp van veten nofoddg en tot het vcrleonu Hn die hulp wekken wij gaarne op lii tn glHteravond gehouden beetunrsV orgadering van het llghalfonds zijn de ln uiKr funcMes aklus v erdeetd de heer 11 Heistek voorzitter mevr J A van 1 1 Wol llelonje 2e presftjente de hew N H Moiitman lo seöretarle Mef R Gaiiry 2p secretaresse do heer E van dir Hori li penningmeester mevt L F Jiii rootPrin 2o penningraeeeieresflo ea Ut heer f d long geddegeerdo van bat bliMifur der Vcffceniging tot bestrijdbig der uberculbflc OrerpUiMiiiiig Dl heer A M Post ftttMontt tiHkibint ti liier is met ingang van 1 Jul ai s over gffyi Mlst naar Dieren Doesburg ftehooaon woggonomoD De vinkelier v d P aan den Kleiweg heeft by de politie aangifte gedaan dat men mt znn winkel een paar dames lakaohoenen heeft ontvreemd OpUebttag vu bn o4kaarton Gisteren ii door de politie aangehonden O v H verblgvend in een logement alhier Hg had in het Levensm delenboreao vter broodkaarten we ton machtig te worden door te vertallen dat de politto hem gezonden had om broodlcaarton voor loh te Tragen als logementgast De kaarten Bjjn inbenlaggentMiten en proceiverbaal II te n dtn man opgemaakt wegens opliohting Oarookt rnndvleeooli By den korpora l S hier m garnisoen heeft cfa politie 89 K G gerookt rtindvleeaoh in beilag genomen D M had het waaraohijnlgk voorden kettinghnndel gekocht van deo ilager V d W aan den Kleiirag Het vleefoh ib in beilag genomen NIEUWEBXIIHK a d UUVU In de Woenidag gehouden gemeen teraads vergader Dg werden op voorstel van Ged Staten de aanvangSBalariiaen rao burgemeester leoretana en gemeenteontvanger tgdelgk gebracht op f 1265 f HBO en f575 met terug werkende kraoht op 1 Jannan 1918 Tot afgevaardigde naar de vergadering der Nederlandsohe Vereeniging van gomeentaa weUce den 27Bten Juni as te Utreoht gehouden aal worden werd benoemd de heer H A Wflrdemann burgemeester De algemeene po ht ie verorden ing werd aangevuld met het verbod aan verkoopers van sigaren sigaretten enz om die srtikelen te verkgopen of ten geschenke aan te bieden aan kinderen beneden de 14 jaren om loodoende het rooken van jeugdige personen tegen te gaan STOtWIJK Ihi 1 niidbouwoommisnie alhier ie thans aN ulgt Menu ngestetd J L Immink Voorrftltr H A Sclnpptr rieorrtarls J FrMfrkze n M enioold tz loden BECHT8ZAKËN Vn drinkon van baar kind D s fioier van juatttlt eisohte voor de IJordtsoho Kechtijank tegen oen 26 jarige vrouw ter zake van het verlinken van haar zoonJ e ouMtrsisks 4 Maart I een gevangenisstraf van 12 jaren Dj venbddgier mr Duynstee pleitte ele inentie met h t 04 op do jei van licKiaagd en den toeatsnd waarin zij het f Il bedreef I iispraak over aofat dagen Opg ave vsn Personen A Beusekamp mt Helder in Keizer stiaat 84 G P v nEek mt Oudenryn m Krugerlaan 130 L A Jongeneel mt Reeuw k m I Tiendeweg 49 H Kortenoever uit Arnhem in Bogen 1 H J Löbker nit Oodenbosofa in Westhaven 26 J J Mont n mt Leiden in Kleiweg 24 O Plassohaert mt St Jan Steen in Wi thav n 26 J O Pronk uit Heerlen ID Nieuwehaven 112 G Roos en gezin mt Nieuwerkerk a d iJssel in Graaf Flonaweg 71 H E M Rgoaarts mt Monster in St Anthonieslraat 60 J Tepper en gaain mt Rotterdam m Blee kerssingel 31 J WH van Tongeren mt Gonderak in Vronwensteeg 6 F F Visser mt B Gravenhage in Krugerlaan 93 D Westerwaal mt Moordrecht in Nienwehaven 216 HARKTBEBICHTËN CWfip Tainienivor G U an Omitnlton GroentonveiUiig Velllol van Vrijdag 14 Jani 19U Komkommera buitenlaod per 100 ituki f II 40 117 30 binneDlsod f3 f 16 Bloemkool Ie oort psr 100 iiuki f 1150 f1910 2e loort i 4 60 f 12 20 BloemkoolbUd per 100 K O r310 f4 Psen per IMbot leioortflOSO 1360 2e toon f360 f640 buiteaUadpar 1 0 K O f 28 f 35 Kropsla per lOO ituk Is oort f 10 f280 2e loort f0 30 fl Dop erwten per 100 K O f 17 f33 Peulen per 100 KO f26 f38 Spitikool per 100 K O drogsn Is ioorl f9 70 9 80 drogerlj 2e loort f3 10 f 4 30 biaaenlaDd f 3 50 f 4 80 Tomaten per 100 K O buiienisad fSI f90 bmoenlaadf21 f70 Snijbooaeo per 100 iluki f088 f146 psr RO f0 69 f0 88 Suvbooasn per 100 Maki f0 41 f0 49 Tuinbboneo p r 100 K G fllfl9 Poeteleid per 100 KG f27 f42 Spinsxie per 100 KG f9 60 f28 Zuring per kistf026 f051 SItvellea per kiu 1017 Ra berber per 100 boi f3 10 11 90 Selderie per KjG f016 fOI7 per 100 bos f3 f3l0 Sjelonea per 100 boe fI40 f3 30 Aerdbeien per pond f O 22 10 6 NIEUWERKERK s d IJSSEL 14 Jum Coöperatieve TuinbouwvolUng Nieuwerkerk a d IJasel en omstreken Eng komkonuners ƒ 14 17 20 dito 2e soort ƒ 11 15 klelna halvo kotnlconiniers f 12 20 par 100 at ƒ 1 20 per 100 K G bloemkool ƒ 4 24 dito 2e soort ƒ 1 90 6 10 sla ƒ 2 20 2 60 per 100 peterselie ƒ 1 30 1 fiO aeldari ƒ 16 30 per 100 bos grooto boonan 13 SO 14 90 per 100 KXÏ peen ƒ 710 5 por 100 K G ƒ 5 80 12 40 por 100 bos apitakool f 190 9 per 100 waglenaAra f 6a prbioceseboonen ff 3 67 por 100 K O LAATSTE SERïCBTEm Op een mfjn geloopen Noordelijk van Ameland is de tialk do 4 Gebroeders van ïrederikstad naar Harhagen op on mijn geloo wn De Ituurman en de matroos hebben zwemmendo den wal be reikt De kaplt n was niet aan boonf Kama Da BUaOEMEESTBR van OOUDA brenft tar aliamaana kauiia dat artikel 16 van da dlftribuUaracalioc voor ttiae an kof fla luUende Onvennlnderd da itraAapalinf van de J iatrlbutiawat 1016 voor xower dia van toapaaalnx il lal ovartradlnff van d voor i£hriften doMr rerelinff en verkoop afle verln koop of inontvaAgatnemingr van thee en koffie in etrtjii mat hetgeen in deia regelinff wonlt bepaald tydelljk of voor ood tot tiitfllnitinx van de diatribetle of intrekking der kaart kunnen leiden ia Ingetrokken en vaatceateld all volgt Onverminderd de atraftepaüng yaa de DIatributiowet 191 1 voor mover die van toepaaaing ia sal overtreding van de voor achriftan deear regeling en koop n ver Aoop het aanbieden ten verkoop afleve ring of inontvangatneming van thee en Aoffie in atriid met hetgeen In deae r ge llng wordt bepaald of boven da gesteld laximumpr laen alamede de koop of ver koop aanbieding ton verkoop aflevering oi in ontvangetneming van thee of koffie aurrogsat in atr d mot de the of kofHe aurrogaten regebng van 19 Febnian 1918 ti deluk of voor goed tot uiUluiUng van de rdistnbutie van thee en koffie of intrekUi dor tJiee en koffiekaart kunnen leiden Gouda 15 Juh 1018 D Burgemeeater voornoemd VLSO J UU8 ADVKBTENTIïN GOUD GELD KWISÏÏilllDEil OUD JOOD Een goede raad ii geld waard Daarom radeo wg m ledeii belang voor dat n naar een ander gaat met nw goud geld kuntttanden of oud goud al ib het laatate nog loo stak of onbruikbaar I eerst b om te komenen betalen wg u hooger dan den hoogaten pr a 2138 50 Let wel onsen alotn bekende naam is een Waarborg voor een iedereen Zittiüg alaohte I dag op Maandag 17 Juni 1918 ni inriin l nr M niMiligi 5 uir in dl mam loiuxi MARKT No 40 SOUOA J V d HEIJM Jr mi lODTSieiJT 21 31 TE TteifEllll6E Reaervel Dividend 31 Dec Op HrpMbeek 1908 1911 1914 1916 1917 382 498 19 450 291 46 676 500 95 855 482 57 34 278 69 pQ pCt pa 25 pCl 341 pCt 23 994S30 27 2S 107 233 51 27 827 692 96 293 8S6 6 30 aOT II 89 4 2 pGt Pandbrieven è 99 pCt T rkrljtfbaar fn kantor dar Bank aan da Agaat efaappaa wa adara BffaatairiiaMoraa 21 54 RUWIELMJIGIIZiJli J HULLEMAÜ LANOE TIENDEWE O 5 TEIEF 350 timt dtr Biiigin E N I Rmr Higia Opel en Eisi DiwielM VBIIKBDOBA4K BU AtLB MUDB 412 52 aOKLOOBMAKBKt BN OOUDIMBDBN 1813 Bancls 4topM MI lnHohllna 24 i u 1 72 57f 1 na ftitj JllAamhi 17 Jiiiii lutN mmm I GOÜMHË COÜRAJVT l ri© a ws oxsL d vórt©xiL fci 1©l u4 V 90x Q o a d oaa waoxstrelcroaa BEHALVE ZON EN FEESTDAGE N iNOBzoNon MannaauicoBNi i ii Miata lm § mmi Op da naifagtaB H It kaaga Qewwte a T iit M fc m i M i l i Wl a a t I 4aa pillB Onata Man VERSCHUNt DAGEIIJKS L ABONNDMBMTgPBUSi per kwartaal LM fr waak U edu BAI ZoaiBgabladper kwartaal f III pee week IT eaal eva waar da VitattUt par leoper gaaehledt Franco par poet per kwartaal LM mal JODdagablad f tH t n eaa roW a i W a iy i Ml AboDiiflaiecitas wordan dageiyki aangaiMian aata ons buraaai UAWCt IL 0OUDA btt ouM agen ten d aa boekkandal aai de lio Ucaaaoratt ADTXBTINTIIIiWJSi Uit Gouda an eietrekaii takeenodl tot danbeaarikrlat i I nrela ajO alke lagel iiMar U i aa buHaa Geada dtn kaaotgkrlaci 1 i lereki N eik MfÊl mev LU A Miaitlh MM pütfitm i ie im ailaii U eent per ragaL Aiuéahttmüat TéhL lotaro 83 ffedaotje i Telcf latere 545 Bureéus MARKT 31 GOUDA Urn DE OORLOG Mét Oost nryfcsoh o ndklttff 16000 g v nfr nttn Tegenaanwallen mit re ulf ata Een wspansiilstanda ONB OVBBZICUT iuiiituktu ea bua bWM iiK oteii mat kune lijk vual auootM aauvii lt n Hat kger van t iiimaa obaUc üorüTic mimmmimiimÊm g n der variotoiffleianii Mttlnc namen ala voenittar da Itaar Van JUasalatntfn dlraebeur genaraal van dan Arbeul n als laden da heenm D W Sterk Ud dar karate K mar induatnaal te HengeJo A Ü lüNMlar lU van da flmw WlUlam Mttllar n Co t Waasezuuu Uai4 art Crainar diractanr nn da DeU lUatBtiliaitpU ta Haarlvn J a A Joackhaar dirsLteur van de StoenvnartUy Nndsrland U Amaterdam nar G Vi aerlng jprealdant dar Naderl Bank t Am atanlam Jhr J A van Kretaefemar vnn Ve u directaur ensraai dar M tot SUpL van ïJtaataapoorwagan ta Utreoht U Colun lul dar ibanla jwamer diracteur der fintAatacha etroleumaatschaapM to Gm vennatfe en l nibert de Uear induatriaal voonutter van de Ytreanijing van l lAurg scha WoUansto£ anfM ilHUit B U Und hovno igerstaea eou mtlwalun r uhtoÉiti upolll do minister vak Oorlog gafLt de Üainef nog eaiilga mededaeluigi a over dan alag ie ullgvstraktheid v b Ut fraai waai op de lag geleverd wonk cd UJ is zouder waevga Hal koop Ml ét kêüao tot aau de see De vijand die nwt a rwmadht van krachten coze legers bMtonnde U 0 de meeste punten taruggeaUgM en waar hij emilge loof raren vaa bljkMOstlgo betet Icenld beott kunnen vermaeaiarao ward hij na korten tijd door een lufanamval tsnig giNirevwi U zijn In onze oudfl Uotea tarugge Niettegenstaande da vljMd ooa aanviel hebfi hij m onae handqd ongevaor drie dtlitend gevangenen achi rg iatett Mogea WIJ een telegrata uit Lundan gekken dan is de zak df la de Britiohe linies aun het ItallaanaolM front was gevor weer volkomm Wttgewerkt en d outle linie weer geheel h iiteld De Ëa gelbohen hebben Z50 krij P vangenea ge inaakt tien atukken beri oliut eo ei a aani j ikolijk aantal nuu j Mgvweren Mt gemaakt lo den vroefMI morgen van at rdag toen de vljai l n a ui a hi g werden zij onmidtelUjk door éo 1 a Bllaaósohe infanterie en arilHerie op dm recMorvleugel geeteund en daardoor werd dl opmniraoh der OoatenrÖkers direct ge elult Op verschelden plaètseo langH de Piave op het ooetetijk giDdeeltH van d n jMontebello en in bet Bnoln dal wordt ÜMaa vtarwoad gaa teW w a Tion vlJandelJJka vliegtuigen werden nflf r geachtiten De nevel belemmert hst uAtzJrfit tieeniettemin verriohttwi de vlle gürn uf iekend werk bij de aotle der troppca om de Ooatenrijkmy over de Pta ve terug te werpen Wlj zuUen nadere berichten dienen af e wachten vóór wij kunnen nagaaa wat het reauttaat ts van dit otfoneW atid m do ftlatz over te trokken door het vunr dor Fronachon vorijdeid Intuaaohwi moet de hervatting vaa het offenaiqf niet ta lang op zloh laten wacfa ten wlltnn de Ihiltsobara etn defiaUli f euooai behalen ZevenhondarddnlaeBd AaaerUauien bavl den zloh thans in Frankrijk en Baker de AnK rlkaan8oli minister van Oorlog ver sr kvrt dat binnenkort dll offeoUef tot meir dan eou milllonn gestegen a5ol aijo lorüeHnUi Op lail van puuuaeu den over gaüi over da hoti v laüit vua de tUvo uut kgKfrcorps vt ii genaraal Wurm ver uiewterue bij Apioue di riave ul ter Vk uuru ijileu van don spoarw g od BSZo iri viBU over een üret4 frout de vyatuWijlte ottilUngen JJu tfuepeo van aaii JwrUif Jozef maak tt n zion uij verransing uwtiwter van de verd ai lngwwerfLeii aan den OoattJijicen raiKt vau de Aiontelio au droagan da Jtovg vlakte binnen Jju oavaJltfxle geneiaal SobOOberc werd b u di af n dAortoohi door eèn gr ooKiJsebei f gewond het M Jki gevaugeaen aan de ji wve bedraagt lOiÜUU terwijl tut nog toe öO stukken geecbut werd i buiige maakt Ook d eerste stormloop tar weeraRijden vaa de Bjrenta leverUe raaulu ea op iJe Oostenrijkers drongen op vele plaatfiMï tot In de derda vijandelijk © II lie door waarbij 6000 krijgeigavau nen Italianen Franscheu en hngielschen in tiui handen aoKurbleveit iio behaaide voordeelen werdaa slechts gedecltel k behoudaa ttln Ooelen van de brenta moest de berg Kaniczo door dt tegticaanvallen van de ïtoilanen gesteund dcor htan flank vuur weer prïiag eveD worden In de woudfitrehen van de SettO Com ibrnü sleten de Oootenrijkers op troepen ofoijellngieo der geallieerden die daar al aodert eeuige dagen een aaB ftl voorbe reiddea door haar tegenaanvallen moea ten Bij een deel van hs gewonnen ter reda weer ontmunen Bij lUva in den sector van majoor aaitshertog Maxlmikaan Veid den IbJla oen den Doaao Alto ootnikt In het Adamello ebiedi veroverden de aanvaHeni atormenderhabd den Corso dl Cavento waarbij zy lOO krijgagevan e üéti nuffen en drie kanonnen verover deo Men vindt bévesügin van da feiten van dt egerberloht in telegrammen uÜ K me Panje ea Ijonden Zoo zegt een baHcht uit Rome dat de aéival der Oostenrljkéfa op de Fran sKlio tellingen is gestuit die volkomen geliandliaafd werden en dat de vijand zware verileeen leed Do OekraJien0oh Rueaisckeini ea tltstMd4 overeenkomat ta g iubkoeerd Do JUthattoka melen vorfcendan tVaar de i ea Bode vernetant ia de vwtn 4in vna alle KatiMflii hJatM imtOrt lot stxzHl geaomeu i atocdaguwrCMi betit ibr u r L von k laaoae uie djur vuor dour deu Aig Bond van üX klaovercenigÉngen In Nedertand waa aanfewuzen au op de tf Hiaten vvrmjld ataat als de gemaobtigKle de OLf oleeia varuln iug bewvhkM Ji overecukouiMig ari M dèr Addltloutwie Artiktlvn U katholake tgt t is dus ón lawn r rf d t al io resteu der venwlilliwdo lIjauQ bij elkaar g taul woruOu Aan lerugigekeerdiin naar faun etgnn I ind wordt to gMtaan 10 0 X roebel voor h 1 gczinahoofd en bovendien 2000 roebel voor leder lid van hel ges n maar In geen geval meer dui 30000 roebel pïT gesln m d ta nemen In aomonga gevallao kan ltt bet rag ot 100 000 roebel worden vu hoogd als deze som het remit lat U van h te gelde maken van het gebetla ver mpgen Voorts worden er gemeDple eomnlailea voor dem ruHhandel teruggave van kd rolled apoorwegmateriaal barstel v u post tolpgraaf en relil rersverkeer en voor de wedorinstetllng van coluulatea en ooii n B irjAl n bi uocind Id de luing In planum van da vred oiulprhi ind laAre zijn de beraadslaglngan over de grunakwostlee boR m ten Ür telagra lacba verbinding AnatofdaM Den Haag Nuar Wij v krnom n zgn Vn dng deneer t u aiObQiau n op de teia jrn kantoreB te Aui t r Juu en Den Haag in dltuvitg iiiiü urn des avonds van de vr J gsaomuil inlarlueale leiefoonlljneB georuia la jMuen oor de wleawling van t I raiB en Voorlooplg gwohl deae wiaaodnf dwt ovunipru en urfur b t ligt in du be audlmg aeee Itigranuien over Ie aalnen volgens een apedale voor de oarooaUen geaohiJe worknethode Deze selninriobtlog U echter nof niet Scceod maar aal waaiaohtJoUJk n s Mttendng in gebruik genomen kunnen wvrdon hr aai dan noff e Uft tMT tning ifto dig zijn om de varelschte routne U ver krijgen maar een begin van oltvoarlac Aii deaen nieuw tak vnn dlenat latocè verkre n iudhin de reeultaten gwwtic slJn intlen Umteakort aeerdara zaanoatetitt work zaam wiradNi gestald De dülftgatie der Sovjet regoertng ver lanfit een algtmwn onbHwn nerd volksrotiTfnduni op ethnograflectten grondslag de Ofkrallensehe delogaHe wil een refwnn diiin sJpobts In betwiste uitzondering ge vallen l M attn in zooverre daatdoor d belaiigen vtai hit gozamenlljko etaataor ganjsmo geen gevaar loopen Tot dusver re kon hipromtrent geen ovwaenetemmlng wotdcn vtrkrtflua Vandaag worden do baraadslagiagen voortgezet In Frankrijk hebben d failleerden gèduiende de pauze operaHas cndernomen jdie niet an belang ontbloot waren en waardoor zij hunne vardedigingiBllnies in de bree van Morttontsine een bij uitate laAüg punt aaniDerkelOk koMÏen verbete ron Door de herovering van Coeuvrea an Valsery In de streek tusscheh do woud n van Compiègive en raa VllU ottere a behaalden zij een belangrijk succes en sloten zij d i doorgai tusachen deze bede boasc en af teneinde him omsingeling te voorkoomx De corre odent van Havaa bericht dat zij hier oVer een Itfeedte vaa 4 K H ruim 1 KM voofult kwamen Tevene werd een poging van den vtj Dm Engelaohe regeerlng iUq sympathie koestert voor het volk en do aeüe dor McehoSlowaken het ft hun dezelfde of ficir e erkenoii verleend aUr door d FrUiüche en Italiaanache regaerlng la geechled j Df na4iona4e raad dter Tajeohen eo Taje ohofilowakea Is dus nrkead ala het hoog ste orgaan van de bewegfog dezer vol ken In de landen der geallieerden a Parijs Is weer vanuit ét loiM gfljombardeerd Er zijn versofaeldene aladitof ers en ook ia eenige schade aangwiwht BINNENLAND CammiHia van advies vcriorsoffldaratt Naar wl vernemen zullen In de eerlang door den Minister van Oorlog te iutallaeren commissie van sdvieif in zaka de balan Prof Trmüt vmm dan ffraiiiiilizli Bwd Gisteren aprak te Elndhwen roor on Igroot publiek Uinliter Troub Feuilleton aüra avoelen het ooolraat tusachen i i de jongielieden zelfs d Ee eenvoadl e doifime led n van Haloja Z fa zij kij kdfl schuw het meisje In het gelaat dat beschaduwd is do r ëèt flonkere zlal n verhougien zich orer h IfcW in het g laat van den Jongding dte aan hunkin dertti inelodie en Med leert Helen iiïlen zij hem tn de kerk hoorw lingen een hj ne der l enavreugd tol eere der Godheid Da kerkeangera groetten onderwijzer en onderwijzeres tlaar alleen de Jonge miin dai kte knikte en gHmlachte naar alle zijden alsof een vorst die hulde van aijn getrouw volk ontving Hij had de opper heerSohspipij der jeugd en aohoooheld deze i oon van de zUdewevera uit Borgell Maira merkte meta van betg een rondom haar gebeurde Zij n too diep tn eigen blnnenate dait zU van de wereld niets merkte zelfs niet de heillgs ocfitenda 4ioonbeid van den Sabbat Ook nu keek zij niet i Haar ly Boheen te gevoelen wie hen In de nabij held der kerk op het witte pad legtHnoet kwam DlwUelo zag het dadelijk en hy wlat dat lij nu een pijn gevoelde alst ha x iel werd geeteeiigd nu huiverde de kalme gedaante naast hmn die voortBcbrèed alsof zij In wolken waa fehuld in zijn ahaete omgeving voor hem aage naakbaer niet te beroeren zelfs door den adem v zijn mond Hij verheugde tAch over dp smarten die iIJ leed Zijn glim Iac b zijn geheele persoon werd zoomogeUJic nog sonnlgerr Het waa een on waardig gevoel De Jonge man was er zloh voUwnen van bewust SHj wierp Ipr begvn met en ultoonaattfaiir nn echter alle schuld op haar die het hem mboezemds Zij hM er 1ktn toé gebi icbt En zlj z i hem nog tot moer slechts en sohandfeHJks brengen Deze goda chten en gevoelms op dm w lor kerk waar hij als zanger Ood den Heer moest dienen Eenaklapi wist hij de voorname dame wier nabijheid zijn geloiftater deed boven ging naar de kerk om hem te booren ali en Het streelde hem niet by al zijn ijdelbeld nwtl ij ztmg toch In de kerk niet voor don Heer de hemels en dar aarde mav voor Molra i Mara Alleen om haar ver heugde het hem dat de geliefde van 61 vo Courden kwam om naar zijn i ang ta lu twen want ook MaIra zou de re den van haar komst raden en het zou indruk op haar makeo zelfs door d se voorname dame werd de man geëerd dto oo de dochter van dm koster niet bestond Maira keek op Uaar bij hei alen lan de gravin diaoht zij er niet vm lat de Bchoone vrouw kon zijn gi Doown om ba r door haar verschijning e vernederen Zij sprak In den geest de in de achoonh d eener ilefdfV odis stralewle medeminnares aan Glj g kklgel Gij ziet hem hoort hemt Dag aan dagil Qjj loeA in zijn aanblik In Hen klank Ij ner Mwn die u teeder toefluistert vuri ge woorden tot u spredtt beloftM aeden Hij behoort u geheel Gy kunt met uw eigendom als meesteres hwdelen Hij la gobeel de nwe En gij weet niet wa n toebehoort want gflj vernietigt iffim Zie ik nt eet n teten Niet Mndat hij uw eigendom is maar omdat gij zijn var dorlater zijt E a daarom gravin Obern doorff zal d dag komen waarop ik hem jzat opvorderen Hij meat spoedig bonMB De vnune man he gelijk Uaar oogen ontmoetten die van de madenJnnarce den lachuid op baar garich ten bllkl En haar fedaabten gavan tui antwoord Laob maar Ik zien dtn vritnd niet maar Ik weet dat hIJ ver kwUnt voor den glans vm uwen gllmhwïh Het ia uw verleidelijke ladt die u veroordeelt want glJ hebt hem daardoor ontnomen wat onsterfdgk In hem was wat zijn kunst was H l toeval wllda dat belda vronwttop hetzelfde oogenUlk voor 4e kaAdeur kwamen De gravin ebeen te aarzaten adieen Uaira te willen aanspreken Maar de on derwljzerea ontnam de groote dame de gelegvvbeld daartoe t trad voor haar bb nen Do andere behield haar bondlnc an aleohts een Ilehte trlllng dia rver haar g laat gleed verried haar cwaanror ding Nu weet ik waarom Ik hen niet moer wil toelaten obdioott Ik hen Diet meer liefheb Want neeo neen neen Ik heb hem niet meer llell Hem verlaten zou lijn hem u taten En aan U Iaat Ik hem nlett OlJ vu t hem niet hebben GIJ die gahuM In 4fn trota uwer deugd mij voorgaati Üin gHJ zult van ons belden de overwlnnarea zijn Op het oo enbllk dM dit onomatootelijk boolult gwnontni wa eensklaps vonomen gerustgesteld wllda liJ de medemlonara volgen maar bteef tocb staan Onder h d kMne afdak voor de open kerl leur stood eaiUaiMg plaats aakand voor de voonuune vrouw mat eenelMa oaidige uitdrukking op het aUat 4e ovfge ooddrwlfcer over wlan de vreamiallngvn in het hotel zelfs spraken wiens wonderoehoone aten opilen baarde en os wteii te booren zingen de schoons dsn dln van Coifrtlen dezen Zond Mhen kerk gang maakte De sUfcr soheea MJ den Inyuig en baar te waditen net eao i bnlaeb uoal9 zU leU kon te rooreeliljn roa an wanneer zij wiMe betooverra nooab ij Jiei nof nlft bad daetfjdi In BoDoe toon ij bet oc voor haar zeÜ aoodlotttft bezoek op bet ateUer braoht Gravin ObemdorU sprak Dk ato Fldnra aan Wij hebben elkaar rMdi iinmaal onl inoei Het waa In den loaer toea do mn tlanen bluel 0p de Alpenw a o dvottl een krane Van blauwe blocaen Een Jongana M Uw hoofd Ie craohapen pn Imairn lo dracen Kronen dee knranat Joaef weid oipinerkuam Bmngniaiii dig maoadil £ n dorpsooderwyMt die zóó sprakt Eu de aoboonhaid van een Apollo Hoe kwam kIj hier W t wllda bij hier Waarom bleef UJ hier mataijn zeldzame lapufdheldf HIJ sAnd een weinig an hanr afgewend aoodat itj de klaaaleke ign van zijn profM kon bawonderen en keek de kerk In IV ra Vin volgde zijn blik eO ontooetle dnataO ke donkere geaUlte der ondarwljierea