Goudsche Courant, dinsdag 18 juni 1918

rngF Op DINSDAG 18 JUNI da voormlddags om half elf zal er gelegenheid beataan tot het lnant n van vroutven en kinderen welke recht hebben op vrUe militaire geneeskundige behandeling 214214 QARNIZ0BNI C0MMAM0Af4T KIESVEHEE momB gUB GEBPLICHT OpenbareVergadering op Dinsdag 18 Juni 1919 la aaal Kuaatmla dar toalataH Oaa awtoagaa Spreker ppofa Mr f HEERBS 1 Jt üv B n BE II if JBrèH HU o I HOOI DIB t IIBHITIE jtll dia vaor baa paardan aa va ot voor h n ttadrUI ooi nood i hebben knnnan aan daarvoor baatanid forniullar Invullen welke vaaal IQ Juni lyl8 tagan betaling van 5 coat par atuk varkrljhaar zijn bi l hat Provinciaal Hoolbureau voor ZulJ Holltnd Kalkhaven lis ta Dordrecht Ook da arfcanda handelaran datallllataa atc wlan hlanaa ankal a dagaa hun arkanalni al worden madagadaald knnaaa daiia tormallaran aanvragen t s n batallng van cant par ituk Koopan an varkoopan van hóol andan dia door tmwhaakoaut v a kat Provinciaal Hoolburaau I varbodan HBT PROV HOOIBURBAU VDOR ZVID HOLI ANO ta Dordraohl BordraAt JiJal ipi 2141 SO Ud dar Twaada Kaaiar VaorxIHar aa da Ufearala Uala TE KOOP GEVRAAGD Onderwerp De MkeÉ mi di aiflstamile nitiizioi mr ile Tvetili Kiinir Aanvana uui TOBQANa VHM aBLBOBNHHD TOT DBBAT 2108 50 HET BESTUUR Janevar en Oude Janavai eite nerken In Dote en kleine partijen Brieven met prijaoplaaf en lioeveelheid onder No 1142 bnreau Ggndidia Couranl 10 ViomitstreveitiliKrmerieiiiging AMmII in Litaral Unii OPENBARE V R6ADERIN6 H WOENSDAfl II lUHI 1811 du woidi t kalf acht uur Httal KUAS8EN Prof Mr J L HEERES U nu dt TwMli Kniur VMnHttr n U Ulwrali Unii Oaierwemi 2140 30 DE AANSTAANDE VERKIEZINDEN Tniangvrlj aalagsnlnMtat defeat 4 W Het Advertentiebureau v n De Ooodsclie Courant gratis MARKT 31 TELEF 82 bexorit de plaatsing van ADVERTENTIEN ia alle Nederlandsobe en Buitenlandache daten weekbladen en andere periodSeken onder eeniite prijaverhooting BV Inxendino van n êascKpin st Kls voldbanda Inlichtingen worden GRATIS veratrekt Kracht en Gezondheid en Wenken en Raadgevingan voor de vrouw zgn twee brochttres die gratU verkrygbaar zgn gesteld 4 g drogisten en apothekers voor zwbkke mannen n bleeke vrouwen lëdtf een heeft reobt op gezondheid en er sgt slechts weinigen die met weder gezond zpaden knonen worden mdien zy slechts het jmste middftl te baat wilden nemen ABDIJPILLEN hebben reeds voovelea haa vroegere kracht toragbezorgd waarom zouden iij het U met kuonen doen Pe lezmg van bovenstaande boekjes zal TT daarvanovertuigen Op veraoek wprdett zy ook gratia to ezonden door L I Akker Rotterdam 2025 106 Abdljpilleii ii o TetknijbêMr bi Droa ten n Apofteketn i f 1 75 per flacon BoereoiÉÉeii eo Weo OMMEN De Nolariuen BLOEM te Ommen en WILDERVANCK DE BLECOURT te Bloemeadeei lullen WOBNiDAO 19 JUNI ma imlddafi 11 aar bij de Er ea K QBRRIT te aud Oanaea bij iniel publiek wailan i Voor den EdelAebtb Heer Mr P WILDER VANCK DE BLECOURT 1 Brie Ikaaaer Boerenplaatsen wiamn twee met dd nieuwe eboiiwen WotHÜiuia S baur eo Glerpalten en voorta bMtdicnde oit Bras en Bouwland met MO K VEU3GROND eer leacblkt om tot weiland te cuitiveeren pa in eaowaï ataaaïa 0ENNENB08SCHEN tanen root 82 71 91 H A luaMK eleten bet Baialnail aan of nabij den nlwel Ommea Balkbrag op c e 10 minuten afrtand van het Oauaerfcaaaal en uur afHand van OMMBN 2 olim iiiiraB atoaada 14 en 1 $ M e Dennebosschen u den rlnlwcl Ooinea OMdlsuMi Hetwnw timea groot 18 47 70 H A De ▼ eliinl aal plaati bebb n in 17 percenten en Hobinetiei Aa vaardina voor en najaar 1919 laaiMdato uit da band ta kimp Aanwljiinl eKbiedt door A PAARHUIS te Eaaelaad op eiken Maandna Woeaadag en Vnida 20lS 63 Petceeltijiten eo kaanen verkrijfbaer ten kantore van leooemde Notfnaeen alwaar teveua nadere inlichtingen worden rer Mekl Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizeratfraoht 153 Amaterdam Leliegracht 30 CURATORIUM Mr A W jMomatU Oud AdvocaatinNed Indil H J Calkoan Buiun ew Lid Qed Sutea Burgemeeiter van Edam en Schoolopaiener J Oarrltl Oud Reiident ven Temala Hanri Polak Lid Eerate Kamer 8 PtMtmai Schoolopaiener P J Raaymakera Oud Secretarla Geoeraal der Rifkiveraekeringabank W N Wlnterihoven Gep Lmt Kol O l L Aroerifoort S4cr lani Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van 80 bakende laorkracbtan onder wie Joh Bonman Directeur eener Handelnchool Mr Dr 1 BIjKan Directeur eener TncbiKhooi Jhr Jan Polth Journalui Dr A A Fokker privaal docent Univertlteit Or A J M Qartaanne iceraar H B B P H van Qeltel leeraar Handelnchool Prtll W C ga araaff Hoogleeraar Untvenileit Utrecht Dr A Halberatadt oud leereer Gymnaiium Dr J M Hoogvliet privaat docent Univeniteit Dr C Huyaman accountant en andere mannen van naam 20 leeraara H B S 7 Mr in de Reebten 7 injenieun 6 acrountanta 3 artien ene worden door one georgeniaeerd maar dan 400 ichrlftelljka cnraoHan om VSRKRUGBAAR HOSLOOEMAKER U ALLE SOLIDE 412 S3 8 EN GOUDSMEDEN tel Iff Mvert Ui 1 BriDkiD A VAN EENIGE KRALINOSCHE RUWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RIJWIELEN Polanenatraat 15 17 Rotterdam 1956 10 BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSen FRANSCH DUIT8CH ENOEL8CH ITALIAAKSCH SPAANSCH ZWBED8CH DEENSCH NOOR8CH RUSSISCH HALEISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIOKUNDE ELECTRO TBCHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA STUDIETECHNIRK STAATSWETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER UETH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRSBELEN SLUD dBETEN Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIOE Spraakaor ia 4 nar PIjaaOOMaTIUItT 4I COoiaeard 108S DEM HAiia yule Wa 3 fa 7 10 Qoedkoopste en aolledste adres voor Meubelen ale Talala ICnaten BuHetten Stoalan met leer en pluche Vearenbadatellen Wollaoeo Satillidakena Theetafela Soleaietl SokHdarllen ea ew n g0 Sp al af adre voor loaolaf mM b w H k olan KOMT ZIBN smniriutwt iiiiDii i iitkii ci rtl R eH Ml n Til IMI V ad Opleldinr par briaf voor alia azamaaa voor alta ambtan an baitiapan vooi ALLB aetan L O an MO ALLE practllkdiplonia l SUataaxaman Notariaat Mr In da Rechten Qemeente Admlnlatratla Actuarli Acconntaati Onderwijzer Bouwkundig Opzichter an teekanaar Opcichtar Waterstaat BadrljlBlaldar SecretarlaRadactaar eni onz 173 150 Curausaen voor beg innera eenlgfazioa gevorderden meergevordenden en verg evorderdefi Aangename methode Peraoonlijk contact tusschen docent en curaiat Uitstekende correctie collectief en Individueel Billijke conditiën minvermogenden kunnen van ona Studiefonds profiteeren Qoede resultaten wie werkt slaagt AGENDA 17 Juni au iior Ctti Snraonie Alnmeeoe Vergnderlng Qoudaeba Wlnka lierevereenle ng 18 Juni 8 uur iSoc Ona Genoeges Open bare Verg Kiesvereeniging Burgerplicht SpnJrer P rot Mr J Heerca Lid der Tmeda Kaniw ao Juni Blauwe Ehila Openb Valgad Bond T Chrielan aoolallkles Splaker t J P Honaat n JnH Boa Ona Omioegen 8 m Openb Vergad V D Bood Spr 1 Dr Alatl Jacoba Dr A lao BaaS Ie Ut E A van Bareatayn BeleaM vanoakm wil gwogdd tüdigmedededins ta nncen OBtnacen van vergadenngen eoncarteai vennakel U den eofh om desa dan in 00 agenda ta var moldan BERKENWeODL AdvertentWn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude Dorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwonde Achterhoek door UISMÜUeieneln SmWIII Adviezen inzake Beroepskeuze i raeaeach vaa 55 cent lijdelijk verhoogd tol tB ceat 2092 30 Voor naden tnlidUmgm ragt men ie tnteresaat tt gratie hroehure een Imkdeel uan Ui pagina Um htndl iwh hierioor tot mete BOSKOOP AilverteatICa en abonnemeaten op dit blad worden aangenomen door P A WELLER ZiJdew0g72 Kostplooze Opleiding tot Korporaal b d Vesting Artillerie gl Jongelingen van 15 19 aar kunnen bij de iDatraetie Compagnla te Nearden in dienit treden Datum van opkomat wordt door den Commandant nader veitgeiteld Aldaar geachledt de opleiding tot Korporeal bij een der Korpaen Veiting Artillerie De opleiding te Naarden opent den weg tot den Onderofiicienrang Nadere inlichtingen worden op franco aanvraag veralrakt door den COMMANDANT DER N8TRUCTIBCOMPAGNIE te NAARDEN 1919 20 Abonneert U op dit Blad EI lriaolia DrakkarU IINKHAN ZOON OODDA So 13724 Sf7e Jaargang DinsdaK 1 Juni 11118 GODMM GOGMIVT 3iTi© a wrs © aq A d ext©XLti©Tols d voox Q o clöLsu © an Oaaajstxeliceaa VERSCHIJNT DAGEtliKS t Ai BEHAL VE ZON EN FEESTDAGEN f M nmmmmm nmnnHJMomi i i nvakt lu mm Ot a v M aciB W htnaaa Oawoaa admrtantila aa lifMoada urntriili M a ptlja Oraota lattaia m iMdta iméai iiaik aiil aaia ABONNBMKNTWUISi pai kmrtaal U pat w U aaM nat TaadmhIail par kwartaal UVpar m IT tmt mn mut t banaa ag par laaaai faahiadt Fntnco par pwt par kwartaal LS mtt ioada il lad IIM Abonnamantea wordaa dagaltlka am n iiai aaa oaa hmaai lUMMX II OODDA b onae agantaa d i boaUaaddl a da pa Ifcaahicin ADVIBTKNTIKnUJai Uit Goula aaitnaaa Mboonada tot daakaBorgkriac i 1i ritala ItM ella nt l maat a U iTn biat Onda 4t baotgkrl i 1 f lagaVi est alkt n al aMar liU AthaaatfNa f a s iil i l Wr a iu BMU ai m tt il w UcaalparMgaL Redactie t Telef Intero 545 AdarinistniAUi Talaf lotM 83 DE OORLOG Een gevaarlUko OBd rnenMA0 Wordt luitoff nsi ff vooptg zet7 Eet mÜ Iki dv Midd land oh xea ONB ovBitsicass d t op drie piaatwn vntr apoorwogea Bureani MARKT 31 GOUDA m If Meiand zal dunkt ona van een l ar tdaaeuenoiwlwrQemlng wel hufrerlg zijn l e oersl kpedilio vormt een der donkerste bladztjihm van de taotiek der Kageleohen in dezen krijg in aua blad naar bot Bonbur iagoblatt neg Wer vonnoomt r d d vordodiglag van zyn partg begonnen Wat betren dan tap iaan Ooenin verklaart htj do boUndU ging van de geopende inatntotlo t wllea MKwacdiien l e AuismmM bti don kwoonen besouuidigde Don Booo aou ni to opg ovoMl baMien Uttitfont don evoaoena var voiguen kapetaan Moagn t verklaart MaurimM ilat bj voor de yaaerlaadsliefd van doaea miin Initaat Venter entkont bil in b trekking gestaan U b U n tot de aador ipersonen die m de Uumanité nog aaag kiaagd wordon iueu jubiiauworaD den KolaoR u iv jaakAuiwtier noeft een tstspwm goZiutüeii aan d A KelaeTr om tMKU gMuk to weiMUjiun iu t den derUi Uen variaardag van ziju Crounebeaiiuuuiag i Keizer txwtl daarop evn antwoord ge iKUUJ M waarin bg aijo hüxwbjken dank vuMi a zw geluKwensoh utispreea iuMi iif niijn lAKJarlgr t riiig bUeaa vit rtte zoo zege de Keizer kou iit Or uitt Udzundwe oanEbaarneid op wijsea dat m mgn wera om vredesvorst bad Iriinp üueu bedert vier jaren la het anilar bO Uort bijna vier aren reeds zijn wy goUwougvn door onze vgandeu In de vroo ejijf fiie wurdieliug die de gsoai tMeBb ooil avaa aanschouwd GKkI de Heer b kt een zwaieu Uat op zgne wMloudufen gOMOn eld Ik liraog hem ia het bewustaijo vaa ons goed recht in vertrouwen op ona MMrp Bwaaid en onze kracb en lo d firkenteni dat ik bet gebik beb aan de aptte te ataan vaa het ftlaksl vo l ter wereld iHltik onze wap D i oadw soa iterko idkig onovsrwjanelijk zUn gebleken soo $ ai ook het vaderland onder inspaaubig yan oilla krachten bel leed en de oatbsrlo gen die ilob JtiM In desen tijd sobsrpor lora govoelea OH kracht van wV var ♦ ragen Den dag van beden heb Ik zU bet ook lep bewogen toch vol v ui dankbaartuU voor de Umiade Oods te midden van mya tegw doorgebracht Ik weel dat het dotv ien vijand zoo diep gesmade PrulMlaèhe ItlHtaitrlsme dat mijn voiorvaderen es fk ls geedi van pUobtbewuHtziJn orde trouw an gibia i siii ni fc riil hebben ontwikketd aon bet DuMrah swaM en bet Duiiaobe volk de kroobt hebben gegeven om te orerwbo ion en dat bet ben den vrede aal bron rn tte het rtbeataan vanJist DdÜsebe ven waarborgt Dan zat m do belligo Jliolit zijn van mU en mMD stai met afie raoliit t Rorgett voor het ftNlcn va de wonden die de oorlog hetili gm yM voor i o jgeneatng eo vaar ds golu Hao to IjomBt van het volk Ik vertrouw u MÜl l uo rkonnlng voor hetgeen lot nog to is voilbraoht op uw bsproeUe kradtt M dp de hulp van het staalMoInMerle Ood igene land en voüt ZWfmERLANOb lOnder de rook van hot oor UgMtooileel Mm seto tf uJÏ EorlA ain do N R Ct Vaa heb bogin w n dan oriog tt heel mm and 11 gemorden was oat ooft oen zware beproeving die waaiMittjnlijk door meer zaJ wtmlen gevolgd doch dte on de zekeriidd van ons moreel weortttaoda vormogön m vertrouwio ia het tookomeUg einde van den atrijd geek BUrraNLANPSCH NIEUWE UA r sfüjnUJk hebben onse lez ra gta torftvond onder taaiste berichten geleden wat Dbilsohf bladen beweerden over dt n toeötand In Oostenrijk In deze omstaniUgfaedon hooft ket O H leger zon der hulp van Dultscfaen kant nu en offeoflief iirgezet waarvMi de re wiiaten niet blwmder groot zijn en dtó juocht hel Bii lukk n voor Ooetenrijka biimenlandachw toestand een e r ongljnmUtfi faotor zou worden De ondeTnemlDg lijkt voor den buiton8t ndw aeer rfakant 4 n gevaarlijk Naax uit W y n i wordi ffeselnd vertoett krizer KarcJ te midden van zlin troe prm Alle luiAionalltfliten vsn de Donau monorchlo zijn In het aanvallende leger ertegenww H Dat wordt met eenae ktrt fierheid g mvgl waarvoor riffenlijk toch weinig grond in undat er onder die nationaliteiten zij a die voor Oo tenrfJk ah lloiUer a oorreBpomdeit venw emt dat de Tljaodelijko aanval het It Uftan8che front geheel door OoeteofflJfaBClie troepen tir sterkte van fiO divlsien Ie onderoomen De eelo aenvai 1b ToUcomm miaiukt tongevolgp van gMuis aan leiding L zegt hjj Hoe geelaafld de onderneoilD gm Ml kunnen zijn wanneer zij door de ÖuÜaohers ten uitvoer worden gobrachtp zij zijn Ai met ia iundender Oofttenrljkers Alles wij t er ofp dat de ItaJlanen met kloekheid hebben gevoch ten Waar de Oostenrijkera zich gtnesteld hebben ie dlü met Zwue olfer ge sctifod teiVijl de door hm bereikte pun ten onbeduidend zijn Mot den basten wil fcunaen wij ons niet vooratellen dat men de Ooftt mHÜkgohe onderremlng geslaagd durft noeoten Ih TH Dev Italianen waren klaarblijkelijk volkomen op do hoo van de plannen der Aan de OofitcUd van de Brenta ia het euccea van de aanvallers gelijk aan dit aa de WeetxgdM nn die rirter l nthiil Zeer eigenaardig wordt ook bet olfon810Ï geilluatreeid éoor een td ram uit Weeneii dat da Ooatienrgkiach BongiMirsche troepen op de ïwogvlaitte van Aeiaoo zege vi erend atandhoiulei wattruit dvldelijk de aard van dit offensief b ijkt £ en auccea ia echter op zlclie lf hst for eeerea van den overganf over de Havo wvlke rivier op het MgenbUk een kilolueter breed Is De Ooetenpljkera deden FRANKRUK Een geruchtmakende laak Er zijn oen aantal beriefcten van het Fransche nieuwsagenticbap Havas dia wel naar Zwitserland gezelnd worden doch nJet Haar da NederlandacOie bladen WU veme men se dan het eerst door de Duitsohe bla den dia z van bun Zwitaersche correapondenten ontvangen Ditmaal la bet een gerucditmakend bericiit dat ona aMus vla Zwitserland Duitsehtand bereikt Do correa pondent van het Berilnor Tageblatt te GeWe Beint 16 Juni Havas maakt heden morgen melding van een zaak die te Fartfa veel opacbuddjitf wekt De Humanity bet Frimsche ocialiêtiBche orgaan bevat een artUiet van bet Kamerlid Renaudel waarin deie documenten o ienbaar maakt waaruit blijkt dat meetdert geestelyken die b de BOfltcontrole werkzaam waren parlementaire brieven aan hun l Mtemmfng onttrokkw ten einde ze aan de Action Francalae h et bekende royallstisdhe clerieale orgaan te doen toekomen Een invloedrijlw geeste lUke zou veider de Inliohtingen die uit die brijsyen te putten waren doorgegeven heb ben aan verdacdite buitenlanders die op deze wijze nauwkeurig op d hoogte geko mvA waren van de steenkoolToorzlenlng en vaa lekere ministerial Instoucties Een geosteitfke kapelaan Coedtln zal aan de ml Htaire justitie overgeleverd worden Uit het bericht zooals het daar ligt zou QP te maken z n dat w j hier met een Irwastie van door geeetel ken begane bin I nenlandspeHtieko spionnage tegen parle nientsUxtsn en ten gunste van d antl parie mantaire royalistisohe en clerieale ActlonFrancoiae partjj te do i hebben en tegel k met een basohukluHng van verstandheudlag met den vyand waarbö personen beferddten ja die tot de royaliatlsch cleneale parttf tjehoorden en de Actipn Francaiss aaiUiingen Daar gelUk men weet het blad l A tton pranjaise tot nu toe voor het publiek 1 8 de groote openbare aanklager bij de za ken van verstandhouding met den vijand o getr i en was valt het niet te verwomjevpn dat de zaak te Parijs groot genicbt maakt In hoeverre de AeÜon Prancalse door de onthullingen van B naudel ondertusschen diroet getntffen wopdt en of Or termen zUn opi geiyk volgens de berichten door linksche Waden geWaoht wordt baar leiders merverantwoordelUk te stellen valt uit de over Zwtts rlBnd i uitaehland komende be r ten nog niet te iion Ds bekende politieke hoofdredaoteat van do Actmn FnwKiiise Charles Maurvoe la Doeh nu ga at het er maar om aaa den aodt anf kant op te rukiken en daar hoor den wij nog niet veel van Dp artttlertevoothereldlng van den vij and zegt een bericht uit Rome waa be trckkehjk kort maar hevig daa rna rukte de infanterie op onder besoliermingi van een door ixmmen en zg nevelioaciilnea kunstmatig verwekten nevel die ti a ml nuten bleef liangien De vijand had er op gerekend dwi eersten dag 15 K M voor uit te komen en Trevlao over de Piave te benaen Tóen zl n lotanterie In de ecKte linie oprukte ètultte zlj 4 onze iraohinegewertii die In v lle werkln wa ren en zij had o4Ben tegienaanvaj t weer taan wattTbi wij krljflsgevangimon maak ten en vijandelijke machlnegcwereu vormeestwden Tegelijkertijd wan de aanval op het g lieale front begönn n Ten Noorden van Comina vverd con Engelach detacbtmont door dfl Oostenrijkers Ingesloten het werd door dB onaeo bevrijd Wj dwi tegenaan al Ten Z O vian Faunar l erovetden dp FnuiHchen een teunpunt en maakt m daar 1 S5 gievan nen Van CoUDOMtoin 4ot Uonlenere Wvcrsltnid het vierde l ger niet alleen éea aanval maar vermeeetdrde opnieuw de vooruitgeschoven alellln j gen van Aaolona PerÜea Solarolo en port di Saltoo waar de vijand eenlgtér rein h d gitfnomen Onze Infanterie ged o zich achlttereod j en bataljon dat Ofi den Porto dl Salton omsin geld waa blfief zich dapper verde dlgcft tot dat het door onzen tegenaanval bevrijd werd Een ander detacbemoat her Dverde in 10 mlmifen Coimosohin waar biJ het 200 krijge vangenen miuhkte a 17 machinegeweren vermeesterdc I het geheel werden ttieschen Bren ea Pfove ffl9 man gievanged genomen Bezuiden den l onfello waar Ae vijand er in geslaa was de Plare over te trekken weM IdJ IddelOk weer over de rfVler t ni g worpea Vijandelijke af deétlngen cBe lüaschen Candalu de bocht bU Zsnson en in de streek Saodwe de rivier hadden overstdu eden werdetk ook ierugigedreven W maakten l i l U krIJiSBjjevangenen onder wie een koloael tnoe hataljonachefe en 42 ai d re offloie reti Totaal maaiUen wij en on e bond genootcn 3000 ki ga vangenen onder wie 80 officieren Dbm eerate vedita dag die een ematlg échec voor den vlJ Indien het waar ia dat dv aanvoller tot duaver 58 of 9 divisies aan het ItaUaaiKohe front tn het gevecht beWt gebracht blijven er lodtw nen daarvan het minimum aa tsl treepeit aftrekt noodig om een front van 800 Eng inijl bezet w houden oor iiem i og c 16 veraehe dl vi es be ohlkbaar indien hlJ boahilt htt ofitnalrf voort te zoOeo Dat Is nift ve J En het ia de vraag ol bet offensief dat op fM zoo kraohUgen tegenstand stuitte dat het op mminijgc plaatacn een dtfen i fiief werd zal worden voortgeait temeer 1 aar dt verliezen blijkbaar groot zijn ook in do lucht De Italianen verloren Blechla twee vlle lgcn Zaterdag terwijl de vijand r S2 verlow Ir Italt is men dan ook zeer Optlmi tob gfutenid Ook in ander verband Di ondersrtaatiweeretarl van vervoer zei Af dat dank zij het staal dat nlt Engetand ontvangen was de soheepslwuw InItap x r l ospoedigd k n wordin Zeven nieuwe dokken wartn gena Lt on doorfen tandawdiype aan e nemen zoit er iiit jaaj 120 000 km gebouwd wotden Hijhooptp dat dit het volgend jaar tot 200 000 ton 70U kliminett De DultachorS konden de dulkbootcanipagne als verloren beschou wen Uit Frankrijk geen nieuw blEJilvedan Wftt knoeierij vim de Action Fron alse WBATVan men onder Buitenland het een en nder lozen kan Men aohrijtt uit UUdcI pavfs aan de N R a dat gisteren vood omatree a zeven uur het sciileten uO lievlg was als het zelden Is ge IveeBt en ditmaal werd het niet alleen olxwrd maar wM bO daglldu nog bijaa n olt ia voorgekiam i ooU gesien GistermlddAg vanuit de stad ntg men de I Iranatco ea kartetsen aiteonspriogieit i rottiii ioii beeld was een beeld van de onbevlek te zelt z io edel waren de iljnaa van dit jonlvrouweJljk lichaam AUoi xlj den jwgeling niet uit zijn v Trukte aa n ewhowrtni wilde rukken zei de da Miftn Ik kern OU onr geaan te hoeren Ter irllUi daarvM komen velen idt het hotel Mftr deee heilige plaats Gij nwakt ons woreWocho Heden vroom Toch moet gij plet m zulk eeo woeateolj blijvwi ik u kan heHHw hier vandaan te komene De genadige gravin ia eer gjoed Dufl mlflaoiilaD tot wewalenel Mlaechien DifïiniMo wist nauvetiJkB wat hij ten antwoord gal aaa zijn nieuwe begunatigstor zae temauwemood dat zij genadig groetend langjB hem heea de kerk binnenging m4 aledite ooevi en lin vmx de Madonnagestalte naast dan witten muur ZU ntoeet toob gevoelen wat zooeven biJ k ingauai gebeurde moest ziohomkeerw Al9 zij hom du lag reken mei d vrouw do r wie rij werd gehaat tf itdaze voorname dame had Uj gemak keHIk spel gdHui ofeehoon Dionlaio moeet Oük gcnretd MwkMBom iel varaoUelJJt te hwbea Ook over den man la een mooi IniqatenMr wildacijn m door een gravin CHiarodtvff te gronde ging terwijl i huwehrim UeU zelb aaar hen haAt annai uitatreli Waao zinnig jwa de man dat hij er niet inr wak waanilMdg eobter ook hlJ dia ttff Naar hot Oelleenaohe peraagM tocha uit Bern verneemt zouden bepaalde enientetriugen van oordeel zijn dat de Inleiding fan een gemeenschappelijke militaire onderneming tegen de meest kwetsbare plaateen van het viervoudig verbond In de Viddellandache eo noo3eakeUJk la Men ioii tueacbon do kcua staan om de lïardanellenexpeditle te herhalen met ge l ulkmaking van de kesen uit de mis ïikte krljj errtbhtingeD van eefjjde öfi bt een groote acde tegea de Oostenrijk cho havens a n de AdfUtischo Zee over te gaan met briinlp van de fisobeidingi neigingen van bepaalde iMalonfttiteit n In inoiiAr ie Onder zulke overdenkingen beg hij aeich naar zijn plaats op het donkere l oor ofn met de weiluideodb van een 4 eruhtJaenËtem n let van dan AUer boooa o aaa te heUen nlei Qed ter ecre maor oodM b t ml i M r beu mifrteide dat 8ivo Conrtlen Hefbad eo Dionisio Fldora de ooduktü niet kon los l ten nu noganlet Velen kwojnen uit het Oraad HWalon elen onderwijzer van MaJoja de hoogmiff te hoeren zingen heeren en damea der e oote wereld Zij vulden bet kiloloeOoda huls en verdrongen de Ualpjaliedeii uit het aniwedlge heUigdom d t van bun Mm ede was gebouwd door bun zuohtea gewijd door hun aardKJiea nood en kan leveuiMinart gelieiUgd Zij stonden vo dit op i ur Uotscb op don roep die uitging van hun godadlenatoe enlng op dfn toeloop der aanxl lijken ZIJ kniel Óm in de sneeuw neer als binnen bet klokje lulddn en bet steeds nleuwa won der dor traoslormatje zich voot hen vel t ok begeleid door het jubelUed der ieug dfge amelteode mannensleiD Olan Vital ging juiat voorbij Toen ds vroegere kloosterling en gtfneentejagar de door de vreemdelingen naar tnitten gedrongen vrome bidders zag bleef hij ila vereteend slaan en keek er naar met een uitdrukking aksof er voor zijoe oogen een golf bloed verrees mat een trilling zijner hand alBof bU naar het wapen wU d grijpen dat ai waarsc inring om da proef te doonetaan tegm den nmur van Si O Courtlffii s hida Mug Pas na een poosje vervol0le bij zijn weg we k den door de gemeeiite verbannene naar bet s eeawdoj tateè der nataur waa hel tbob een sfUs UsMsdoad fiit kM al qocuotter dimsn vodg ds maa dio M tft dio Moed moÊUt ttmk XUÏ De 0Wten van hst Orand HAtel haddai Uj hun neevw t iJaS Mt tmm nieuwe drclLemera gekregn Hoe vaa dit gefco leaf Da Dtonlalo FtdoM lo de kerfe ter Ïre Gods aUn heerli ke stem IMkltnn Un hl dit ook om de menaehoate onderhouden In do praebdge rmalekiaèl tBn het hotel voor een slcb vervelend dMlngeerd publiek Zoo kreeg de san g r van de dUeoti bet aaoaoek op eea dfer eindeloos lange winteravonden bIJ da naidoUae ltaila i sche liederen e sfainen Do genoodigde veriKheea In zijn beate maar atlj d nog sees eenvoudlgt Amker fije dat bij met een bevaUüÉMid roog aMf bet een vokoaakt gamodwi MkwOa Hl vmü Toatl en een doaljB ItaUaanache volkMIederw m werd na de uitvoering ultgiWMdlgd te blijven Ook deae owfei sehddiag nam m aan en bU go focg zkh zoo entlemanUke ak van oen derpsonderwIJBer niet verwaciit moofatwordou aoQdat men ham toeetond terug te ktmei Het rijk honorarium dal de dlreoHe ham btj zijn vertrok In een ooav rt had wUten overiiaadigw vofd door hom mat een ffoolnlt nbair o lsw a l s i ii w rI eGleto4 eryrouw Uêét M Dttteah VIORAU Ytm H tmrê waa y ak bIJ den wlttea ntuur gaaa etaan naaat ein vermoeid oud vrouwtie aan wie idj hoAr plaats sdhaen algrataan te heUMn en dadelijk wlat de gji vin waamn de j Htge man met ziJiL sttalendMi taoli en schlttcweiid t ekomat op M Ioj bioef Het prlkkeld haar dea verliefde in verzoeJiltig te brengen Nog fllechta een b iaar geleden zou hot haar met ia de gedachte zija gekomen dezen jon en onbekende aan te apreken Wat gteig hij baar aaa Bn nu gat z tegenover faam uVt uUtiiig aan een onedel gevoel ZIJ zeUe Qij zljt Inuutmarl Wat bebt Il uat de e boeren t WÊiua UU moMt aaa hles vandaan ta kmm on uw ttm te onlwlUceleDi Dat wil Ik Hfanneer Zoodra Ik IkËij hapeide Zdb terwijl hJj met de Vurettodal voerde naar zijn oud Jaehtt gebied zoo hoog aJa hij op zija aeuw aoliiuanea MH mvA mooUe kon berel leen op de grens der v ietalte waar op den rotsachtigfin boden tto sh to moeitevoi kruipende struiken van pijnboemsa en sobaaraob apenkVUiA gedtjden M v reeds da verrichtte hij het vreem do werlc wavwt hti de bakUnming had ohdernojuen met behulp van een sobere pon baak werkte falj de bevroren sneeuwrao a è los om fltnWkim en heesters vrij te makon Dl4 deed hij ui dag aan dag vni den vroegen morgen tot den laten a ond Het was de bezigh van den wtvfcHoecc zijn tevenawerk In het xMiM zijas aaagezlobts volbracht onder doo tó ovaar bij den zuidenwind wasde klank van de b l voUoende om etn a wim aan bet roUen te breügea ea ht t gral te bereiden mor den zoaderflngiMi flneiiuwaebepper al MJ een geed deel van zijn we k bad volbracht gunde bij zloh veaborgen aehtar een atruUi w l dadi ruflt dte tageUjkai4Jid bet loon wa voor zijn barden aibMd n wachtte hij op de hongerige puften voor wi hij la de wreed wiatemrsrald de taiel had bereid A a sIJ dan kwazMn verbeterden zun oogon Het was echter eeo andere uitd ukMRg dan waarbij 8Mnn Oaurtten een biAvering ovarvlei Het WM strata de vreugde blij gejubob Het wild da de woeste Jager alet wsr öomame dame spr dc blevn zijn m q oMigewead op de slanke meiajeegBatK JWgd die MO onbeweeüük naaatdenl er n i to loii linken er todl UMu aéoai lN 2 eot Kwd wachtte moebt ecWeten niet meao wilde Mhloteo wsfd door beu U devol v r zorgd dottT den aibelè lijner bandwge voed Ho aobaateob bet oak waa ter I nauwemood eenige kruinwls na d logs