Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1918

nvnemmjUEx nrAifD andsn ion een soo bdevoMn men eb mr dr Bereste n niet ioo n lage plaats in de tgst gekregen hebben dat er een aparte groep ii die hem in de Kamer wil brengen Ten opndite van de meerderepregressie verkleorde spr dat dit te loner jd wel ter sprake comt en ook bier weer iit gerekend m de omstanidigheden omtrent de andere vragfn verwees spr naar wat hy in ijjn rede reeds had diteengeiet De dmk bexoohte vergadering werd door den he r Knntiel met een woord Tan donk gealoted K N S C WU ontriiwen bundel no 11 van het Kon Nat Steun comit Wij komen ar nader op tkrug constateeren hier alleen dat aan Gouda m het in bundel 11 beschouwende haU Jaar geen suhskhe werd uH ekeard terwUl in Zaandam dat n duizend inwoners meer heeft van 8 Juli SO Dee ƒ 182 968 82 werd i ltt etaald BERGAMBACHT Bg het vertrekken van een trein van de halte alhier wilde de oondnctenr op de treeplank stappen dooh gleed Qit en bleef door lioh vast te houden aan den trein hangen 0elakkig werd het ongeval ipoedlg opgemerkt en werd de trein tot stilstand gebracht waardoor erger onheil werd voorkomen BOSKOOP GEBOREN Dfrkje d t N J A Rietveld en O de Loos Sara O jsberta d V A H de Jong en C ven Leeowen Jenneke d v A van der FlierenT Leenwis Jacobna i v N van der Wolf en H Men lemen Ggsbertha Hendrika d v A Kooiman en W Bi er CEHÜWD Gerrit van Kooten oud 95 jaar wonende te Amsterdam en Adriana van Vliet oud 26 jaar alhier Pieter van OJie ond 24 jaar en Jannetje van Es nd jaar belden wonende alhier OVERLEDEN lJ irk Moraal oud 69 jaar AÜVERIJENTHN De Nationale Bi nkvereeDiging Kutoor QOUDA Een Joi st8 Biiiiile Qonl hkodnlirifl auit vanUokU zwakte zlskts pi piin kan Uljvm bwrtaiii 4adl i dMhM M Ca t BM BOSKOOP Bnndel 11 ven het Kon Nat Steanc vermeldt dat de onderstenning aan de kweekers te Boskoop in die voege venonden werd dat den noodlgdenden bedrgfshoofden vergtinning egegeven werd een deel van hun terrein te beplanten met voedingsgewassen Tot 81 Deo 1917 werd van het crediet voor een bedrag van f UO 164 31 gebmik gemaakt RËEUWUK Ds F V d Koog aUtier heeft een beroep ontvangen naar de Ned Herv Kerk te Sleeowgk STOLWIJK Op Donderdag 20 Jani lal voor de Vrgi Dem Bond alhier inliet locaal van de Wed Znidervliet optreden Mevroaw Dr Alette H Jaoot nit Amsterdam candidate voor de Tweede Kamer Uevronw Jooobs eal spnken over De taak der vroaw in het Parlement Als gli U veelt en ij mB ve ifilsaNri f ▼ evasaiertat of vvrllea vaa iebnilk dao biliijd MUNHARDT a lilVBTOOBN Dit U oea wker a iia ldtl s 90cfï 75 R f8 3S Hoofdpgn p H M kaMt t HooMpgotebUitaii MMMBBB Pet keker 45 ea 80 eaL Btfiaaeade llOBSI o ▼ rkoudbeld Neem ANOAboaboai BHMS Ooo 3S B 70 d Vsrouderds t laefalp paaadoealetea broechltl laKpaioreede boeMfrlkkel ho bij CHideit van di e liraedc klnklioaM en tlijnboeM bif kinderen HABKTBERICdTEN ANOAfllROOr HOH Per flaeoB 11 40 3 fl r4 Rheumaiiek nc pl r n g wricbiipi B plja la d ▲ NAPnlN l l l t a aHH P rkok r60 3k ri70 RSSlplJIli oDwak Iml o pi ai iii id l a pi n b kM ltkk B Nmib Ml ak k OLOSIN ubUlua aBBBB Pn dooi Mn 3d fl lO Maagzuur ise i r opri plo Ma eétiuM leekte pijtverterlag MNoluwrfS e klea labletten Pef koker O Cl 9 k n 65 Gal en slijm i derd door MUabarM L eeritbleiuo Oeee tableiua s e bloe4tulTsreed reiden dea MoeI aB l MBSB P rdoot40et S4 tlO Enersan tsbtsttsn Kaasmarirt Geen aknvoer NIEUWERKERK a d IJS8BL 18 Jaai Coöperatieve Tninbonwveiling Nienwerkerk a d IJsiel en Omstreken Eng komkommers f 14 17 20 ld 2e srt f U 60 16 40 kleine halve komkommers f 6 30 15 20 per 100 stek f 16 20 per 100 KO bloemkool f 4 10 31 id 2e srt f 2 50 6 20 per lOO sprnitkool f 2 20 9 wagenaars f 47 per 100 K G pnncesseboonen f 47 57 peen f 8 60 12 20 per 100 boe peep f 6 86 per 100 K O LAATSTE BERICHTEN Prat Mr Dr Aatoa VM Qlla Men leint odi uit Leiden Mr Dr Anton van gn ond miniitw Tan 6nanoi6n door de Leidioha UoiAertiteit benoemd tot bgzonder hoogIwraar in da leer der finanoUio aan de Bgki UDiTaniteit alhier nl hedenmiddag het hoogleeraanambt aan ▼ aarden Uckl alaalubl l nD M lii pwakk ad avaaaaa P r kokn II 1 b 12 a $ Ovsrapsnning leaoweclui Mid Upelooebeid f jaa dbeid BsemeaTnMi lUfaluirA s ZeauMdilMteo Per koker Oct 3 k f Ua UIU raak OerecktaKoi a aravaakaf Het gereohtahof te i OravenhaK beveatigde het vonnii van de reoht bank te Roturdam waarbg W de U alhier veroordeeld wa weKeni overlegging van valioha bewyaatakken aan dan Inipaotanr dar Direote belaatingen an onjuitte aangifte voor de RgkaInkomitenbalaating tot 14 dagen gevangeniaatraf en £ 3000 boete Wormen klederen en ▼ olvMa B a Neem BlfFAN wotnbi boae i Perdeoe3Sei 3d n L Mi ho eopdaBaasiavead a felHikaat A MUNHAXOT Pharmec PebrUk ZXIST Bt Apofh en Oroalilea Te Oon4a Anton Coope WUdeli 39l SriM Mil oTMi A N V ZeaecD Wed 1 Spruit J F Verkede Waddlasv B A v d Heide M ordre ai J t Oennee 1780 96 Teleprsfisch Weierberuhl Boogat batometaratand 760 te ZoidDnitachtand Lugata barometentand 753 7 te Hernoaand Verwaohting Zwakke tot matige wind nitzaidel ka riohtingen meeat cwaar bewolkt waanohgnlgk eenige regen met kana op onmet teta warmet Stelwflh B NMnJl Atelier ThlüKKER Fotogrsfle op sik gebisd joti UflaiBa l a ilii l Mai mi m FOTO ARTIKELEN Prachttortssring LQstwsrk ZEUeESTRAAT104 B0U0A Mut la 9 BOSO UnHHBM Zonaopgang 4 nnr 39 min Zoniondergang 9 nor 38 min Rijwiellatttaarni aaiittekan 12 2 naoht 3 38 nacht RHtniglantaamaaanateken 12 2 nacht a 38 naoht VoUa maM a4 Juni herhsaldetyk op auiffedroneen dat faienuui een etnde genuiakt lou worden Maar de militaire inatmcfeemafistraten die werk tiac n dn de ïiandeoi Tan Clwncnceau tijn Inramea er maar niet toe en einde aan de inetnictie te maken Caillaux heeft zich tham tot éta Toor ter der Kamer gwtmd Zooals men weet heeft dg Kamer in cmifeer 1917 op veraoek tm Clemeiuean de parieinentaire immuniteit van Caitlaux opgehvrea opdat tot vervolcii oveivegaan zou kunnen worden Caillaux had zlc trou wens zelf aanKeeloten b het verzoek tot opheffing der parlementaire immuniteit en een volledig openbaar ondet soek der tecen hem iin a ra te aaatijginsen gevraagd Thana doet hi in ake het mwRïruik van preventieve hechtenis dat t en hem gemaakt wordt een beroep op de Kamer die de parleniMitaire immuniteit ophief en daandoor de mogelQldieid der vervolging openstelde maar zeker niet bedoeld kan hebben dat em harer leden m de gevangeniB geaet werd zonder verder recht te kun nen verkregen H j heeft aan den voorzitter van de commissie uit de Fransdie Kamn die inder tifd het veRoek tot opheffing van de parlementaire immuniteit ten opzichte van CaiL laux ondenodit heeft een memorie gezon den waarin hM proteeteert te n de lang Kaaniheid van de instructie zijner aaak en aandringt op behandelmg De comminie heeft na van deze memorie kennis genomen te hebi en een motie aangenomen waarin zU de wenschel kheid uitepnekt dat er zoo spoedig mogelUk een reohterlUke beslissing valt BINNENLAND Oorlogewinstbelaating Inzake herziening en de wei op de OorlojjswinstbelaBting is Ingesteld een tuJlo oomniissdc gpvormj utt h t centraal ooinité InzaJie de Oorlogew nabelasüng wölke conuniHaie thans een 70 ta labilkanteu vereenigüngen uit de Terrohillènde nijverheldBtakken vertegenwoordigt De dististiegeUng op de spoorwegen Volgvnfl de tegenwoordige zomerdlenstnwflling bodraugt liet aantal trelnkilome Iw del por dog op de Nederlandscho poorwujtcn wordt afgelegd ongevter 41000 In l H watt dit aantal ongevtM 65 000 en in l 14 ongoveer IfgOdO De KamerverkieKingen In llötterdftin lieo i men aan ho baTol Idiijptburean wn proei genojnpn door van liiii i nd ingHe erd stembUjftten de atemmt ii op te n iici ten einde bij benailering te b len hoeveel lijd men ma HunnMitoa dat de Biembureaua dawvoor nooihg zullen hebben Uui proeï iff genomen door geroutineerde personen on het roHuitaat i allernrinBt iiiwgGvalieti Het spreekt dan ook v nEldf Ifti het opnemen van de aionmien g uinif tijd inoet ophouden want al is het t T flo van de lr3 blokjes zwart gemaakt i m nog ino t oy ieder leinb bet wordin nagegaan ol de overige 173 onaangeroerd Mil gelaten Men al aan de b zwaren tegeino Irath u H Iti komen door een leger genieente iinlrtenuen oitr de etembureaux te v letiien de e zullen dan de Mlje ten eorteerfn naar dn IljBten waarop gofctemd ia lei wijl de vooralfitfr imnlddds door kan gaan met het opnemen van de uitgehrach 1 Ntiinnmn iht gim A ii 4 esii ur zal dien avond roor dii noAdlgfl verlichting zQrg moeten d aBMi tiet goH tot halltie n afgesloten te houden e onmogwlijk gaan Er zijn © en aantel lokalen waar men vóór dien tijd zondor licht niet zal kunnen werken en kaoTNen of acetyleenlantaama zouden wellieht lechls bijdragen iDt vermeerd ing van de vtvnuitilngen waaraan het vermoedelijk ook wat het uur van gereed zijn ret t niel zall ontbreken okan de Wltt Naar K iUer uteldt bevat de Daily Te raph Pen vriandelijk hoofdartikel over de onthulling vait het standlteeld van Johan dn Mtl Zij ittwchrijft de Wl t ale ecn v n il grooi o MaalwHedwi van zijn tijd l Kt iiatlruk op het opperk yke Ml ilat koningin Wilhtlmina enUeden van lioar koninklijk huig bij de ontlWiliing te genwoordig waren en gewaagt ten alotte 8n dti HHt s be itrljding van den Enge hen handel en 7ijn ontwitóteling van de irullandHehti De vMiioogJng der Oorlogawinetbelasting Bij do besproking v het besViur van hüt Verbond van Nedertandst e Fabilkantenvereenlgingen raet den MbUster van I inaneiën oinstreelM einde Mei 1 1 heeft de tfiniBter te kengen gegeven dat ook 7 l door den ooToomen langen diifur van den oorloge do baeie voor de berekening In de bestaande wet niet meer aan rwWijko elBchen beantwoordt en nSetmcer aaiqiast aan de intufieoben zooaeer veran dorde tljdsonifltandlglieden en zoozeer gewijzigde ec K oni si e verfaoudlngiesL De MlnlHler erkende dat Infeval van benteodigine van de wet deze aan een radicale omwerking diende te wotdMi onderworpen docb verklaarde dMrbiJ tevene dat een dergdljke onwangHjlce arbeid van de hukHge regeerlng niet zou kunnen verwacht wwdnn zijnde dit veel eer de taak van de nieuwe regworing Qfl daarop evolfde beiprebingvn m t bofftuureloden der TerecUJieode Caioerfr j lluB heblH u deiitijdu bet Verbond ten dc e uiut eeolce iJzoDderUjkc nljvwheüdagrocpen in e t speciaal cómiti vereenl pl de zeerheid verschaft dat In yUage val verdere WiaodeUng vóór Öeptomber as zou plaats vinden Ken ea ander hee t teen ffoleid tot instflllinc au een HOidie coiuniisslb ge vormd uU bet oentraai comité ia Wkede OorlO WijisM elasllng welke comoi le thans eeo W tal faivikantrnveceeugingn uil de verschülende nijverheidiBtakken vertee iwoordigt en deze zaak In erasiige Atudie h t geMOien Mr Troelatra ea ScbcMenanii Mr Troeletra heeft Maandag te sOra enliag e een onderhoud gehad metSicheldetnanik Er bestond geen aanleiding om mededeelingen over dit onderhoud te doen heeft mr TroelKtra C egd Er ia een verslag van bet besprokene opgemaakt dat de beer IVo tra i l meenamen naar landen en de heer Sol eide niann neemt een aféchritt mede naar BorJiju teneinde daarover overleg te i ligen met zijn partijgenooten IX heer Scheldemann uu Dinsdagavond naar Beolij u terugkeeren Volgens de Daily Mail in het zeer onwaanscldjnlijk dat Mr Troelstra een pos voor ËngeUnd zal krijgen Nederland en vredeobemlddeUng Naar aanleiding van het voorstel van de afgevaardigden Dreeselhuye Kooien en Rutgers om de Nederlandscbe Rc eering bemiddotend tumcbeo do oorlogvoerenden te kten optreden teekend de Vo wttrts aan dat genoemde algevaaadl0den misschien door een te groot optindeme geleid worden do dat bun daad do grootste sympathie van het blad geniet en dat miUioenen het met hun streven eens zullen zijn CRISÏS MAATKEGfiLEN AanvtüUngrtiroodkaarten voor hooiers en maaiwa De M4nieLer van Landbouw heeft aan de geneentelieÉituron medegedeeld dat aan hooiers en maaiers eMurendie den oogsttijd twee aanvullingsbroodkaarten kunnen worden uitgereikt DU geldt echter ult ltiitend voor do zoogenaamde hannekeman iers of rondtrekkende maaiers St Crt Geen opheffing van het rtfrerbod voor automebielm Blijkens metiedeelln van de Nederlandsche niaulfeurevereenlgingi chauffeurs in partiouher dienst ontving deze op en desbetreffeftd venEOekschrlft aan den minister van Landbouw ten antwoord dat dc vorkrljgfcare en beach kbare voorra den beuKlne ntot toelaten het rijverbod gedurende den zoroervaoairtletijd op te heffen MaximumprljB vow vroege aardappelen De niinlster van Landbouw heeft aan de reeks van artikelen aangewezen ingevolge art 1 der Distributiewet 1916 toegevoegd vro e aardappelen en iheeft voor vroege aardappelen een maximum klcinhandelprija van 12 eeat per KXi vastgesteld Het havermout rantsoen De minister van Landbouw eeft met in gang van heden en tot nadere aankondiging vastgesteld voor havermout een rantsoen van IjlO KXi per boofd der bevolking per vierwekeiUkeoh tijdvak De Scheeyva wt en de Oorloc V rkeer roet Engeland Do loomschepen Kilkenny en PHnoasa Irma zijn gteteren te Hoek van Holland van Kngeland aangekomen met 460 zakken itrleveninail 715 zakken binnen m 28 173 zakken bultenlandsche post aan boord De KoBiiigin Regentee Een Houter telegimm meldt Du Ei elscbe admiraliteit geeft kennis van het volgende Vijf mijl in den omtrek van de plek waar de Koningin Regentes den 6en de ztiï is gezonken Is de zee nauwkeurif af zooht Er werden geen mijnen ge vonden Op versohillende dagen tuseoben doii 2mi on den 7en editor zijn er nefen niettwe verankerde Dultsche mijnen opgevLsoht In het vaArwater dal alleen word gebruikt door do Nederland che schepen die dienen om Engelsohe on Dullecbe gg vangonen over Ie brengen on dat zoowol de Engelscho ala de Dultsche regeering aiA voillgi heefi giewaarborgd Die inijren lagen niet Mnnen de 80 mijl van de pdsats waar de Koningen Rc ntes IS gezonken Het schijnt duidelijk dat die mijnen waren gelegd om de gevangenschcpen op hiiit weg Westwaarts te vangen en dat de duikboot die ze had gelegd in het vaarwater bleef teneinde de schepen op hun weg Ooetwaai In den grond te borwi Indim gelijk het geval e gebleken zij niet reeds In den grond waren geboord terwijl zij met Engelsohe gevangenen op weg waren naar Boston Het is opmerkelijk d het aantal Duit cho gevangen die verden overi voerd buiten woon klein wte o I 67 en dat er van deze geen aan boord van de Koningin Regentes waren Het dulkeraBdersoelI op de MKoningtn Begen a Oietenniddag 1 80 uur is ds zeesleepboot Zeetand van het Burean Wljsnral J Il r onder Ixtvei van kapitein L Uemmiw uit de haven vaa Maatfulula vertrok keu ten elude een duikerooderzoek in te bUlleu op de JHUmiugia iAipiak be bnlve de luitenant ter zee la kl derNe derlanilwcha Marine Ni jik onder witflis lekllug hel ebeel staat en comtiuuider l argus der lijncelsche marine en kapUern Imltnanl Uadow van de DuUsche PHti tic It mede Vortrokkeu de tweede stuurman vau de n ouingja Ue atK Uluterthur en n be duikpersoneei der Meuwc BeiiBimjiËBijaatachappljt Lil k wager te MasAstuls baar uitvoerde r J Nieinao en twee barer duikers bpcrlinc XW Engelsche kapttem lultecant ter zeei arguti die aan boord van de zeesleepboot 2 eeland den mderzoeking locht luverband Diet h zinken van de KoninginRegentes meemaakt is een der Engelsiiie hier te lande geïnterneerde zeeoffioiereu en de Dultsclie kapiteia luitenaatter zee radow die ook de reie medemaakt bebomt tot de jiler te lande vertoev eode Dultaohc knj g gevangen ofilcler n Corr Bur Het vertrdc van het convooi 24 uur uitgeetciit Naar b t Corr Bur meldt is het vertrek vau bet eonvooi naar NederlandechIndië dat morden zou plaats hel n il uur uitgieeteid Voljgime de Tel ia het vertrek uitgesteld wijl het paseaglersachlp Noordam hetwelk te Rotterdam ligt en dat zich bij het ooavooi zou aansluiten nog nifrt giereed zoiy zijn Te NLeuwediep beorscht in verband mei bet vcitrek der schepen een buitengewone drukte De hotels zijn overvol met lamiUeleden van de met de Hertog Hendrik en do i Tabauan vertr kende gouV LmementspaesagiiM In de buUenbaven hebben de belde schepen veel bekljlu vooral de reusachtige grijsgeecbibterde bulpkrulser Talbanan die van een aantal stukken geechut Is voorzien De Javaanaohe bedienden veertig in gelal ijn allen bot matroos derde klasse der Nederlantfeohe tbiriae gienuKÜct en loopen branl in bun witte raatrozenpakken roml terwijl de inendoer btffendien met een péar gele chevrons prijkt De koienboot i enccicaiis de Noor dam zullen aAch buitengaats bij bet oonvodi voegea Men Verwaobt bij bet vertrek ook lulniuters van Marine en Ktdoniën die de sohepeu uitgeleide zullen doen en meteen der bt lei Jende tOTpedobooten terug zullen kee èo £ lohmlirMhtc aan rtttU brandstoffen noodmiiiitr g l n O enwt co centrati van bakker cn jNaar de ll t verneemt onhing de Ortt HOonvmwilo in hel bakkersbedrij f to AJ U t diaai een schriHelijke inededleeliog vfiu wtttjïoui r Wibaut waarbij zij ermeM in kennitf Werd gesteld dal de toeuUiiid der iinuUdstoffeuvoorziening van dien aard IS dat eerlang opmeuw zal moeten worden overgegaan bot samenvoegioig van iiiei rdere bakÜerMiedrijveQ Naar aanltiditn vuit deee voor de bakkerij zeer oh itelkonie ttjdiuig heeft genoemde LommiaHie deze aanselegenheld besproken en daarna den wethouder laten weten dat do hakker zich desnoods liever zulloi behelpen met eeiï geringier rantsoen aan ateenkijileu eu ttirf dan opnimw verplicht te wOrden tot c HicentraUe der bedrijven BrandnÉoffen ea lichtbespariag Op de Utreohtecbe scholen ziju lilijkena bei dezer dagen vereoheneo verslag der donutoe aangewezen ooiumisflie 13 40 eenheden minder gebruikt dan in normale tijden zoodat op dooe basis berekend en la procenten uitgedrukt de bezuiniging 40 41 pet bedraagt Aan gne hebben de opeuheTe en bijzondere scholen In totaal bezmnigd 67 12 pOt van hel verbruik in den winter liil5 16 Op electriciteit is bezuinigdi 36 69 pCt ftEMBNeilE BEaiOHlTEN Vergiftiging tujpenmeel Het onderzoek aan bet centraal laboratorium vi n den Provinoiaien Keuringsdiun = t tn Friesland lieeft aangetoond dat dit vergfiftfg ng erHChijitselen na het gobrmkrai van Icobk banket enz geheel of gedeeltelijk Ijoreid uit a g tuTpenmee moeten worden toegeschreven aan bet feH dal bedoeld tulpenineel gemengd was met 11 wemlg narcissennieel wtike laatste meelsoort de vergiftige eigenflcbappen bezit O lpleffing In i pyrotechnfache fabriek Gistermorgen omstreeks tien uur ootHiond door onb ende oorzaak een klefae oittplofring in het magazijn voor afgewerkt vuurwerk dar Nederl PyrotechnlKcJie h abriHc voorheen G I Ruijsch aan den Blauwkapelscheweg te Utiècbt Onmiddeligk stond het dertien meter lange gebouw UI brand waarbij telkene oatj loffinKen jilaats hadden edig daarna Ue ook bet groote magazijn van OMter afen en on ifg vverkt vuurwerk vlam Bei t gebouwtuL brandden geheel uit nlettegonstaanHe de brandweer met vert materiMl werkte daarbij flink geholpen door lie iiiMitiiren uit het fort Blauwkapel l fr ttrlmider B die in het gebouw werkte liep brandvtonden op en werd per lebMii auto naar de klinie en vervoerdl Oi lost van de brandweer verden deaangreitkende woningen tijd ljk ontruimd H In bet kaeltefliBia Te SchUMtael zoebt de politie reeds lang naar een frauduleuze sladil taatt mtt Tarkem Z ontd Gte die eind tlk in het knekelhuis p het keriÜMf Baa eadaverfaiffiak T Wolvega Cal door m daattoa g rormda Tennootsdhap wonden opgericht Mn f briek tot rerw iltm wi cadaven kfoeendem tot lum gelaüne vleeach ea boender mitri Of bouw der fabriek la opvedragia aan de Firma Gebrs Lenstrat aaunemers aldaar Ge n hq erking van den treinealoop By Informatie te benroeider plaatee ia aan het Hbl ge4 ld i dat de geruchten als zou ten gevolge van de kt enadtaarsctite de trei nenloop op 1 Juli wordcta Ingdcron cAt van aÜNt grond ontft loot ijn De dtenvtreg ing opgeaomMi m den reiagidfl van 3 Juni bljjft onveranderd g iiaiidhaafd Waar ome geodeit tientjes biyTcn Het 3erliner Tageblatt deelt mede dat door de douanen van het grensstation Alexaodrowo een man ujt Berlin werd gearresteerd die 30 000 Nederlandflche gouden tientjes naar Fólen trachtte te smokkelen Met dit zaakje zou Mj 200 000 Matk Terdienw Het goudgeld werd op de R k uuik te Dhorn vedepoaewd Weer wat nieuws I Om de eieren toch iMven den raaixfanumprij 4 te kunnen verknopen doen de boeren in Twente de eieren Uians van do hand Onder den naam van broedeieren Haaien ep de ku Texedsehe geepvisschere hebben Maanokg iti hun netten twee klelhe haaien zoogt naanKle npierhaalen gevangen De hU r zeldisaam voorkomende haaien waren ongeveer oen meter lang Duimden H L aaidappelen zoek lUt blijkt dbt er op de Frlesclie kiel duizenden HL aardappelen minder zijn dan bij de inventarisatfe weiden opgiege von Vandaar dat men nog In Friesland slechte zand en veenaa da pelen moet eten V mr die klel aardiappelen gebleven zijn Kookhltte Iloewtl de stembus pao 3 Juli open aat hebben sommlgie propag andifl en t ld aardig ver gebracht zoo wordt aan h t Vad gemeU Zoo bijv het Roomscho Kamerlid de heer Bomans die te Eindhoven het woord voerende zijn op wekk ng om op de R K Hjet t etemmcy al iti besloot Een gloed van Itolde doet ons met den bekenden niaarsohalk DoettnohHn uïtroe pen voorwawtsl Voorwaartel m den strijd van Ghrlslua Geen man roagi achterblijven Het offensief nioet aanvangen gebruikt nwe wap ien ontbrandt uwe mtlralUeurs laat bulderen uwe kanonnen en hel offensief ku niet afgea1ag Mli worden Vrouwen g4j kuni medeetrijden door gebed uwe armen hemelwaarts gesteund door die uwer kinderen Mannen en vroaweu atrydt onder Oods zegen en fniQods vertrouwen Voorwaortsf Voorwaartsf I langdurig dankbaftr api aue De moordaanslag te Bettcrdam Omtrent den moordaanslag op Arie Rijsd k woirdt nader vernomen dat bij onderzoek der politie het geval heel anders bleek te zijn dan de betrokkene opgaf D gewonde heeft namelijk deel uitgemaakt van een bende van vier lieden die in don nacht van Zaterdag op Zondag tot 12 uur een stuk tuSoIand van veldvhichten berocrfd hadden Twee rljkaveldwaehtcrs die zich daar hadden opgiesteld otndat voorgiaaude nachten steeds bthng rijke hoeveelheden gronUen waren ontvreemd hadden bij de vervolging der dlevoii negen revcdvevschoten op hen getwt en een dezer schoten beeft Arle RIjedijk In den buik g ewond De man la f atemaddag in het ziekenM te Rotterdam bezweken BDGHTBZAKEN Roofmoord te Alphen Heropend ia gisteren voor de HaagMcbe IteehLbank het onderzoek tn zaike den moiïrd Ie VIpIien ten einde alsnog eenlge getuigen e hoortn J S V eldwachter te Alphen he het ee rtte ondirzoek verricht en heeft op de tsl nt oen zwart bukleHje met geld gevoudea De Ifltlen van n kastje waren opengetrokken nporen van geweid heeft bij echter niet gevonden Etn choonpiwHer viHi bAl P als getuige gehoord verklaarde dat P op a hewuHitert avond is uitgegaan Het touw IlU hrtar door de poütje getoond la hwken i zi als h 4 touw dat Donderdag nog bij haar n de kaet lag ea Zondags veWwenen was Ifel I7jftrig zusje van hekl P legioen zelfde verliianng af Nog worden de verklai gea van de bekti vrïI lv1 alChteI voorgielea n waark gezegtl niordt dat de hul vwuw van P gf oemd touw ook herkend heeft l p omoler van jueittle wilde zijn re uMair In zooverre slechte wljzlffni dat Z £ A aktfk van het vooraneet rroeg voar bekl P HT Kunst als verdediger voor v d P o Hfredeod gaf nog een uitlegging hoe belfl V rf P aan het geH dat bij zijn arrestatie op hem gevonden ie wae gekiM n D uitspraak werd hierna bapaald ep Donderdag ao Juni 1916 7 De noord te Anna Paalooaa Pelder Straffen van 10 en 8 jaar De Alkmaareehe reobtiwnk deed gisteren uitspraak in de aak betreffende den moord op den ouden landbouwer Smft te Anna Wulo napolder en vtToordeelde den beklaaiKde P Extra tot 10 Jaren gevangemetüraf en den beklaagde Voogt lot 8 jaren gevingenlsatraif De eiech wa ree pt c itveilijk 12 en 6 jaren gevangeidairtraf De beklatigda Meilnk die vao medeplichti eid waa bi iïchuldigd en legm wien 4 jftTPB gevangenieatraf wae gecboht wenl vrijgesproken Da moord la de AlMnadariuserae Da advocaat fiicaal big land ea leemaeht is in appèl gekomen ran bet Tonnis van den Er gsraad waorbg de waohtmeester L t d B beeobaldigd van den moord op den adjudant Öalle in de Alozanderkoaerne te sGravenhage ia vrqgesproken Van den B sa eerstdaags voor het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht terecht staan IiA10 KN ZBBMAOHT MUrainoarfkondea De mitraiilearhonden Bnllen volgens het Rott Kienwtbl binnenkort pabhek verkocht worden Zg worden das afgeschaft LANDBOUW PokvMdag De provinciale Bond voorrandveefokvereenigingen in Zaid HoUand 1 op Woensdag 11 September a s teItotterdam hoor jaarlgksche lokveedag honden KENNISGEVINGEN IKH ICUT INQEM WELKi GEVAAR SCHADE OF HINDKK KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER m WElUOUDERS van GOUDA Qezlco art ê der Uloderwel Doen Ie waten Dat ZIJ verguunlog hebben verlaead aan C Brandse en J C van Hain belden te Gh uda en hunne rechtverkrijgenden tot het diprichten van een aardewerkfabriek met moffel in het perceel plaatselijk gonerkt Caam No 138 kadnstraai bekend gwneenle Gouda eecUe D No 906 en IISR Gouda den 18 Juni 1918 Üurgemeester ca iretbeudeH veernoeaid tLBO r MUS De Seorstaris M VAN DEB VEUR Vervoer van Kippen en Eeodeneieren Do BURGEMEESTER der GEMEENTE GOUDA brengt ter algemeote kennis dat het vervoer van klpp en eendeneieren verboden is dat genoemd vervoerverbod niet van toepaenngJa op het vervoer van lappen en eendeneier i hlnnen de grenzen eener genwente dat ontiheffing kan worden verleend door de Rijkaeommieiie van Toeiieht op de Eler vereenigmg en de Fluimveevereeniging Gouda 19 Juni 1918 D Bui remeeeter voornoemd ULBO J MUS Verbod van Vervoer van Vroege Aardappelen oogst 1918 De BURGBMElESTER der GBMBEÏNTE GOUDA brengt ter algemeene knmis dat het vervoer van vroege aardappelen oogst 1918 vexhoden is dat genoemd vervoerveHbod ftiet van toepassing ia op het vervoer vim vroege aard appelen van het land naar de woning van den verbouwer e van diens wonang naar de by het Rii kskantoor voor groenten en fruit ingeschreven veilingen alsmede van die veilingen naar de Gemeenten mits in de laatste geval het vervoer gedekt is door eene veilingaveritlanng afgegeven door den veilingameeBter der betrokken veiling Gouda 19 Juni 1918 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS V koop en afleveving van Antimoninm De BURGEMEESTER der GEMEENTE GOUDA brengt ter aïgemieene kennis Ie de verkoop en de aflevering van antimonium en van alliages waarin uitsluitend twee of meer der volgende metalen zink lood en anttmonlum voorkomen is veriMxlen 2e het vervoer tui antimodum en van allegiales woann uitsluitend twee of meer der volgende metalen zink lood tin en antimonium voork mien is verboden 3e de vetbodabepallngen bovengenoemd z n met van toepassing op Ihoeveelhedai van met meer dan 6 KXÏ Ontheffing kan worden verleend door het Rukskantoor voor Zink Lood en Tin Door borengenoemde veihodsbepahngen wordt geen w zigmg gebracht in de verbodÉèepalingwi op den verkoop de afïevenng en het vervoer van dnikletters letter wit en lettermateriaal Gouda 19 Juni 1918 De Burgemeester Toomoemd ULBO J MUS Koffie De BUUGCMBBSTER der GEMEENTE GOUDA breragt ter algemeene kennis dat van 1 Juli tot en met 16 Juli 1918 op bon no 32 eener Rijks thee en koffi aart 0 05 K G koffie kan worden gekocht dat van ÏÜ Juli tot en met 31 Juli 1918 op Ibon No 8Q eener Rijks thee en koffie kaart 0 05 K G koffie kan wotd eekoebC Gooda 18 Jtud 1018 De Burgemeester voorkoéead mSo J MUS STAWSNIÊUWB GOUDA 19 Jnni 1918 Besoek jtadontri vaa de llaadele Hoofaschool Donderdag aoüen een 254al stadenten der Nederl Handels Hoogeschool te Kotterdam onder leiding van prof A Stegtf een exctirsie maken uar Gouda £ r lal een besoek gebracht worden aan de Kon Steonnekaarsenfabriek de Zeepfabriek De Hamer de Plateelbakkerg Zoid HolUnd en de FÜpenfabnek der firma F Goedewoagw en Zoon j Heden slaagde te Utrecht voor het G ndidaatsexamen liedio nen onie stadgenoot de heer S £ de Jongh 40 Volks Coacert Het Stedeiyk Orkest onder directie van den heer Joh G Arentz geeft Donderdagavond het 4e Volks Conoert in het Hontmau plantsoen Het programma laidt 1 Maiaoh HoUand België J Marks 2 Oavertnren ApoUon A Violot 3 Valse Esmeralda M J H Kessels 4 Fantasie Jlobitt des Bois O M v Weber 5 Gavotte Clementine Leooc4 6 Ouverture Lagrotte de Mauabieile L Boyer 7 Valse Au Sad C Fanst 8 Fantasie La fiancee de Korrigan O Coqaeletj 9 Marsoh Per Aspera ad Astro Ë Ürboofa Zeep la beslag geaomen Bg den winkelier t v K aan den Willem Tombergstxmat zgn 270 dubbele stokken harde oeep in beslag genomen op grond van apacaltatieven opslagen verkoop bovenden paximam De Liberate Unie en de aanstaande verldesingeai Gisteravond herft prof J Ueeres uU Leidt II voor de kietirereenlglng Burgerpyelit gebroken over de Lib Unie en j u B vcrkleeiagen itt l kort memoreerend do verkiezingen aa ijf jaren geleden betoogde spr dat men van meenmg ia dat het toen ging idver rwiite tegen link wat echter niet IfD ër nu lïi de Cü aste todïomst een nimiwe partijgioepeerlng mogelijik f Want wtj mofiten rodcenlng houden met do omi4aivlighf l n ai oiiH alleen het praotisoh iiiog lijliivoorstellen De Vriii Dim hebben zach afgesohel dui oindat zij wenschen te trekken een tltt orotieeh vwA zuiverder scheidingslijn 111 die tuHHtcben oormtstreveode eii eoU ncrvuUeVft dltiiieiittii En daarnaast zijn er nieuwe partijen die ala paddestoelen uit ilen grond schieten voor wie het woord poiitiekfl pftrtijBitrijd uU den booze is Inderdaad 7ijn de groote poHhek © vraagstukken voor den buitenstaander wel eens klpin liocli dat zijn zij slecht aan de oppervlakte die een ernstigen strijd om prmdpes bódeict Die kleine partijen meenen au dat de Ii venr Vert ben de geli genheid geeH voor de eigen b angen op te komen Zij zijn de Agrariërs partij de polittepartij ea Ook zijn er paailjsn die bepaalde personen m de Kamer vrilken hebbeik candWflien die geen der partijen wilden ei vaairdigen de tenloonstelUngi van Rtp ewezpn Kamerleden En npg weer anderen iiioenen dat zij door dè terzljüeateiImg van don partijstrijd het algemeen belang ti nen Iets wal heel sympathiek maar prsctieah onuitvoerbaar Is Zoo kwam do Kcon Bond tot stand D kerk jke partijen blijven aaneeA Zij zuUen inooite ondervinden van de klmne Cbristdt partijen die ookopChriatofijken giroodalag hun program hebben opgeMeld Ook de a D A P blijft aaneen ffti bestaan er geaohilpunten Zy zal soliade hebben van de 8 D P die met t oogj Op de voedoelschaftTschtot ttuuis vfel aanhangers heelt D Vnjz Concentratie la uiteengevallen PU de Vrijzinnigen zuïlen het meest te lijdeji hebben an de nieuwe partijen omdat d meecfte leden daarvan mensohen van hnkj zijn ondor de Vrijzinnigen ZIJ 11 l1o meeste kiezers die moeilijk zijn to lioiiden die mindfer gedisoiplmcerd zijnen ni er op zichzélf staan Het Is natuurlijk do vraag wat de Vrij lnnlge klssser zullen doen Wtut 14 de boaUreden geweefft dat de Vnjz D ni Boml zich a Bcheidde Spr 1 1 oogt leii r reBalnut aan die parLij voor do raiihei 1 waarmee zij in den etrijd ging Zij geloovnn dat de veTWezenlijhflng van de Democratteche denkbeelden meer kans an ftligen zou hebb m ala men niet roet If Vrijzinnigen ntet giiig Zij inden sap inenworl g niet de andere vrijzinnigen unmogelijln en zoggen De Lib Ui e U on alleguartue van allerlei of meer par ruentadr dp Lib Unie bestaat uit conservuticve en vooruitstrevende elementen Daar an 1h nu geen sprake Evenals de kdAholli ke StttaA partij en de S D A P m de Ub Unie groot genoegt om een hnWn en leen recbtff te hebben ISmx op de vfTgltdering van 12 April waar b I rgentiepro im aangenomen werd sender eemg principieel vewchil bleek de onhcid wel Trouwen indien zij wer kelijk zoo verdeeld was had uj t zoo lang niet uitgehouden was haar ledental in t jaar I7 18 niet verdubbeld en zou zij geen 30 000 leden tellwi Men heeït ons verweten dat wij leven ati het anil derioelieme en dal verwijt acht bpr ht4 meest grievend Wij beUmi geWsdit MMi iloyale uitvoering van art 1 J dvT jrondwe en als men dfn oek Het t oo dinotJef der Vnjz Dem is dot 7ij Kieeudwi door bun ulttrqdii e lania beUng tt dienen bpr twijfelt niet één hun eerlijke ernst maar kan de julslheld ervuin niet erkenuen vooral niet in deae penode Wat na l f22 kan komen Is nlst te beoordecden maar nu dienden gesn nieitwü HcEieiding Iijiien getrokken In d re peruno zullen twee gro M van vraagiyrltiMKen aan de orde komen b 1 die bturerrende de w tgevtng op sodiaal gebied in de tegenwoordige omstandiglMdeu en die m gewone emsumdigibedtin üe I er tte groep geeft eel onzeicer Eki nu vt Keort men nog in de oioatandigheld dat de jaren 14 lH aan hei Kaliinet esn groote macht gege en hebben een maoht uiio in gewone onixkandtgheden ontoi aeir baair zou zij n Voor een gedeelte gebeurde dat tu gemet nachappi ijk overleg mot de Volk vertegenwoordiging b v met de wetten m wettelijke l epalingen betreffende de distrl lUtlt no l evDegdilieid dient beperkt zoodradat mogelijk iH Wij zgn geen voorstanders van staats ociaiisme al pogw de VrijLiberalen on dat o de schoenen te cbui eu en oiih program van aotie zegt wel duidelijk Is na den oorlog het maatnjhapi e ijk loeu zijn normalen loop gaat lieorneineii worde de uitgebreide staatalniiiravging in landbouw handel en bedriil gele u ielijk opgeheven en worde gestresm iximr htTstel der bedrljfs vrij beid £ n de b D A P weel wel dat wij in t g Ik I niet our taatsïiociialismo zijo Op den Landdag van de Vrijz Dem Is ons ook verweten dat wy ons program aiet nakomen Niots is er in on vwledeii ila een dergelijke beechuldiging wettigt Pil dait ioerdt de tijd van mr Uoeman Borgtciiu Wij moeet i In ons Her oTinuigieprt raai veel schrappen wat rei dH iB uitgevoerd Maunenkn srecht woningwet t d Al Mimlstet 1 reub dan ook alleen de Economische Bond opriohtte om dt tcoiiomiöche belangen van ons volk te diehen dan wijzen wij op minister Lely die nu ook Ju de Eerste Kamer de droom an ijn jeugd kon verweztnlijktn en het wet ontwerp tot drooglegging dw Zuiderz o UI door beeft gekregen Wij zijn niet gewoon beloften te doen die wij niet kun111 II iiiloftseii at nu betrtft de macltt der Begeering tegen het overleg der VMk veciege wooidigïng hierin ttient op enaelo pimien stel tiuB lo worden geiiomen B v wat l etreit ons ht loid inzake de bultenlandBChe betrokiiingui Wel zal de diplomabe in zener i itialf h vertrtnuwebjkbeia moeten vv erken maar nooit mtg zij over het lot vau Nederland beslissen zonderde Volksvertegi nwoordi iug gehoord Ie hrföben Ne derlanit al km het in deze wrtnïg doen iiiot li zu aan den splta kunnen atdien aii de volkeren die zich bij deze nieuwe tüMiint willen aanpassen Wat belreitontKtiipDiiliig ook hierin kunnen wij niet veel dgen iiaar wg kunnen meewerken tot ill lioreiking van dat doel Dat belet niei dut lj lliane bertld moaen zija on Z6 on fh nltelijiineid to verdedigen Met de lioop op algunvpne ontWapenlug en Inleriiationale berecbting handhaven wij thans ün7ü iicutratiteiit Hok moeten wij onze econoodaobe we inaoht verhoogen door betere verbludlngaen veriteerswegen ook n ar IntUö door boter eleotrifioatie van ons laad door betere exploitatie van de scliatteo die de boJem bergit jjand en Tuinbouw dieoien verbeterd en sociale maatregelen dienen ovwwogen tot de volushuasveetiug Wat den iconoiuiBcbon trijd betreft wij kunnen on nut meer d n paraat uoudan ij t ten oiwiüite van de deigiag van de rfClmldenlwit 18 nog niets te zeggen omdit WIJ luet woten boe groot die worden z l Wat ovwge loven ia an one C oncentlrailiieprogiaiii als het algemeen VrOuwenkiisBrecht htaatspensiowi en de wettehjKo palingen van de sühoolkwe e inu worden uitgevoerd De itans zulk eflit regeerlng te krijgen is verzwakt door de opiiettiug dor conoeBtxaUe en hst aainengaan dat de Vnjz l em beoogen met de deinooratlaüiie elementen ook in de ül i fiedijA partijen zal bm tot groote toegevendheid temmen ten opzichte van ha onderwijsartikel XIh zij B mepgaan met de 8 D A P z Iroelslra het Sü t in h iden krijgen en hlt blijft gtHraarll k aan den minister taffl met hen mee te varken In lyiSwaa dat anders en do S D A P de BMndertvtri vormde Nu zou het omgekeerd zijH nu de Vnjz Dem zwak zal staan U gt iiover S D A P Wij hebliwi nooit ontkend dat wij louden trachten door zitHn gte nemen In het kabinet met hen mede te werken Oan de Ittgeertng dooh alleM dftn Ie de Kocialwten aan de Mlnistertafel niel de ineoH tfl zetflts innamen De Vrij Idberalen vroeger loyaal meewerkend mui het co yo ra i T regnun zijn Ihins geworden een z g welT rtspartij die een kilaase standpuUt verdedigt Keeds wor4t gesproken van een nMloaaal kabinet waarin Obristflijk HlstorUrtiea en Vnj LiberalBn zitting zouden neuwn De EoonoBiische Boud wU botten den partijatrijd blijvw we iM te vwireaenlijken ia Allee wat de E B wil is te vinden iit de programma s van nadere partijiffi Qij wil een economische wd tij wat niet zoo erg zW M i Mj xiuh er mot op vopraiond buttsiiideyartUDtHjd t staan De U L komen ar sarlijk voor uit Zij wlilw d vraagyrtukken omtrent bc tetaatapeusioen bet vrouwenkl erpci oplossen Id voöruijtstrevewien gte t Daarom wekte spr zlja Itoerden op ó Juti te stammen Op de Unie ISb raten Voor het debat gaven zleh Hi de ke ren Kuijers Dep Haag flu Kartlaod uit uottoonboven beiden Vrijz Dsaa De eernte weeë erop dat wij ua een heel andoren toostaud hebben dan ia 1 13 door de Üvenr Vert Daarop is aangedrongen om het geknutsel van coahclee en conLODtratieR den kop in te drukken l rtmwen de L nie LiboTaleo vonden dat uiteengaan e rpit goed en nu komen zij w op terug De verkl uiug ia voigoua spr d dit zg de Vrijz Dem willen uUpnaksn oar Hcheurmakera Doch wij meuuea dat jiiii t deze tijd uoncentri e HunogalUk maakt Ttlkens nieuwe vraa ukkMl kamen Op Vtaarom zouden wij niet met de soc4aiLHtfii willen samenwerken n het Kabis4t Ats zij een Kpeoiaal oetolletisuti programhadden Maar dat is nle Unogelgk 1 zlj beluüen Ïf5 zetels dan zouden tij toohde meerderli d hun program niet kunnenopleggea De Lüierale Lme kan prachtige programma 14 maken doch het komt op de uitvoeruig aan De Lme Liberal epsirÜJ Is volgenp i pr e partij waarop men niet kan vertrouwen In lïiOO aette sij op kaar programma dal zij zou Mrijden voor algemetn maiuienkteerecht Tbeo een jaar later het lioofdbeatuur vergaderde werd de urgeulv erklartng van deae aUnea ver worpen met 14 33 stemmen ËvenfEoo ging het mer staMtftpensioen De U L partij is geen bomogeeno partij er zitten te veel conservatieve elementen In De beer De VÜuralt zet onlangs nog dat hij er gaarne wat sau wUlen idttra pee Prof Ileerei interrumpeert duur Is hlJ te veretondlg voor TroHetra liecCt het juitate recept voor de Dib Lnle gegeven 2 lepcle Vriji Dem 2Jj leptl VrCi Lib Wat tuseohen t ideii flink sobndden en ge hebl de Lib tlnlc h ug h t dan toeh moeten probeerMoC met kwskz ilverfeDiddelen ried debater neem dan de kruiden van Maria Jacoba Wortel boer De beer Kortland protesteerde tegen den genngen tgd die den debaters ge f egeven werd 10 minuten en bQ rong er bij de aanvesigen op aan niet te stemmen op de ü L maar op de Vrije Dem omdat daorby is eenheid van beginsel Dat daarvan bg de L U geen sprake is trachtte spr te bewgien door te citeeren verschiUende sprekers overvroawenkiesrecht Inelk geval in de Vrgi Dem port is geen plaats voor conservatieve ele nenten Spr vroeg prof Heeres of b v de Xf L op inkomens beven t 120 000 een verhoogde progress i iMeQ leggen Ten opetoiite van onu weermaoht wilde spr vragfcn wenoeer minister De Jong ojtbreiding wil want denkt de Lib Unie daer dan van Hoe wil sg handelen ten opzichte van de kabinetskwestie wil g medewerken met de Soo Dem of niet Anders loopen wg gevaar een eztro parlementair kabinet te krggen weer w j allen tooh tegen moeten i n willen wg democraten heeteo De L Unie is een part g die een blok aan haar been heeft en telkens terngkrabbelt Daarom wekte ook deee spreker de aanwesigen op bnn stem nit te brengen op de Vri i Dem De vporsitter de heer Knnttel gaf daarop het woord aan prof Heeres erop wgzend dat ieder der debaters en kwartier gesproken neeft dns aan één partg een half nar gegeven werd voor debat Prof Heeres kwam allereerst op tegen enkele kwalificaties van beide sprekers Spr heeft lioh doen kennen als weinig part man en leeft de bonding van de Vigi Dem absolont onpartgdig bekeken Jnist indeoent d aad de concentratie goed werk kannen doen om te sorgen dat de pnnten die BOg op het programma stonden in veilige haven kwamen Wet betreft de niet qrgent verklering van het algemeen mannenkieereobt dat vond hasr ooraaak in het feit dat wg de sociale maatregelen wilden laten voorgaan Borgesma heelt eerlyk het program verwezenlgkt en een man als Scheper keeft met groote ontroering over eien voortreffelgken man gesproken U heeft in sooia l gebiea wonderen vemcht Wat wg Eonden doen als wg komen te staan voor de mi nutersvraag Dat is iets voor de komende tgden Het is joist om in het gevlg te komen bg de S D A P dat de Vrgz Dem partg noh daaromtrent nn reeds bloot geeft Het gevaar bestaat dat eg te veel demoeraat worden en te weinig vrg innig evenels de VrlJe hio thans aflakken naar den rechterkant Dat w thans met icherper optreden ligt in het gevaar dat het Vabinet daardoor genoopt wordt tot aftreden als o ngs bg de motie Ter Laan Daarvan wensehen wg de verantwoording niet op ons te nemen Dea heer Kortland beantwoordend lei pr dat er geen gebrek aan eenheid MHtoat Ve Mhü van meening is er alt ook in NiVriii Dem Putfi