Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1918

i o 1 26 Uonderdau 20 liini44M8 HiliUI dank Tixir de bij hel ov tM o OBM Hlfefde Taolc en Bcbuwdtenie M JiiffrM E J HINRICHS onlviD a bQilira vu belanielelliag Uit Her luum K MOERKERK Ü9 tltyfirgmi Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keixer r oht 153 Am tertf m Leliegracht 30 G wb Juni lilt 2172 12 Oader eleekendea betuilen Un e dezen wet mede nameai fimilie hunnen hattehjken denk ▼ oor de vele bewijien v a bel n uiliDi Toor eo llfdeiu hun huwelijk ondervonden FRANS C M DE KONING DINA Ch BELONJE KeJeeietTMl 83 2163 9 VERSCHIJNT DAGELIJKS lAl BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN Rost en inwooing QKVKAAOD door on menech PG Indien ewenecht met buiMlijk verkeer Sr fr Baiikditiut S BOSKOOP 2166 8 Te Koop Gevraagde GOEDE ToiDdersorond of GROND die gescheurd kan worden ook eventueel met HUIS onder de gemeenten SlulpwIJk en ReeuwIJk Opgave omtreot living groote en prlji onder No 2165 bureiu Goudtcbe Courant 25 llr l nillBWIUD 2170 10 Vrouwraarla Jan LuykMttrut48 Amttardaiii tit iidsr iinkiiidpo MM maazoNDW mDaimuNOSNi i ngaia us eik Op da e u i i g ia a 80 haoaaa OawoM advertaatWa m ta aaasida snilsdiullins M da i a araaaalat aiaa ra daa airia MaaaKa l i dalaia AitvartaiiÉl iiiaaiii Bureauf MARKT 31 GOUDAa gehtekl uit moor w 25 divislts in o r Me linde en acht in reserve i Bij het nalezen van Centrale bla4e blijkt toch wel duidelijk eM zekere tei r sltillng omtrent de reniltaten En de Köhu Zig la eUs iqo beeoheiden te r eggen dat ah guiuMlg resultaat van her Oostonrljkach oWensief kan worden ge twekt dat Ila l hel Initiatief is ontrjkiv ea dat er geen ej rake meer tai zijn iM het zenden van verdere ItaUaansche t e p a iMar het Weetelljk Iroot Wag dat dan de gebeela opzet ItaUtte belpttea hulptroepen naar het Westen te zenden Dan moet men daar wel er groote plannen hebben I Ind rdaad schijnt een nieywo druk t vtrorden gebracht p de gMlIIeerde leger in hoi Westen De Duttsohera melden alleen dat ten Zuidwesten van Donunierit een aanvAl run I ranachn regimenten in bet Neordooatehjk deel van het bOïwhvanVli ltirM tteirets s morgene nitsdiikte JDe Htoriiiloop der Fransohen die in den loof van den ilag moormalen ward haluMKff drukte do Duteobe linie waar die ten OoMon van Montgoborl vooriiit prong t iw rftotle ietwat In hei boscfc terug Hat rorijjwhc nlddageommunKiué vertelt dat Dinsdflgpvond tegen 6 uur door do thiil oliP H een hevig gesohiiltiroorbcrei dtng oVer het geheeto front vnn IteiinH van do tre k van Vrij y a tot beooHlen Pompelle werd Ingeset Om 9 urging de InJanterie lot den aan ai over op di Pranscihe stelUngea Uwechen deze twee ptiuton Do I Vatwoha troeiHUL liebbun HMit volkoiiion sucets den toot van den v1 and weerHtaiid geboden liiflsclun Vrigny en Ormes hehbtn dei Diutsclit sUirmtrocpen wiHke door het i MnschL vuur werden gestuit horhaahli lyk naar hufi linies van uitgang nio tcfl tenigke ren en hebben ten slotte de Pranwho stellingen niet kunnen bereiken In den omtrek van Ileimfl zijn hevige geve tin grtcverd waarbij de vijand zwa re vorllpztn Iwelt geleden en overM wen teruggeworpen Beooeten Retow la de strijd eveneens in het Toordeel der Frhn schpn gwebidlgd Do Duitarher dlo er in g 8lSAgit waren om het boM van S 1 lerv binnen t dringen ijn er door etegipnaanvflJIen fier Fnuwtchon weer ultge worpen De gevangenen die in de streek an Reims zijn gamaaJcé verklaarden da d slad door drie divisies ts aangevallen en tot eiken prijs s nachts moest ijn vpioverd Waiuicor wij ons niet varglahen zijn dozo gevechten voorboden van oöi nieuw groot oltensierf De actie der EngelBohen tegen Zeefirug ge en Oosttnde sohijnt niet isonder sue ce tp zijn gïfcleven BOND VAN CHRISTEN SOCIAUSTEN Oewtibap VmramOmrtna f DwKmlii 10 Junlln h l Blwin Knto WnS Spreker J P HONNBr van Rotterdam Cend voor de 2e Kamer Onderwerp WnnilimllMlllClirW l l lallttail Nt k HHhmi m mlllterliiiu Mimpin AANVANG 8 UUR TOEGANG VRIJ G le MihelJ lot edaeht nwi eeil 2162 10 OEEWlOIiEMlLVLiEGDIEIIST Vp dag 21 Juni a s 4mm avoiirfs t 9 amr jm ds to Liril Vllagaiilar A PLESflAN m in iKUf DE REUNIE 2116 I een 25 P pulaira Voordraohl houd a over Dl Eniiitie nn din Vliegdieiist giÉioda dan WtreliiDoiIiii Ékt HoMbHldoR xpMMOktt Batrh ri l TO a llitahe 0 Ml voor loerlta va Oiiil rw a hriolithn f O 0 Mevrouw BERGMAN fc VERLOSKlfltolOË Sö SprMlcotir M 4 nar mftaooMarfuuiT 4i cdhiboom 1086 qf Haan nb w i 7 1 r mmntn Zenawiwakt 1 4erle sa1 Tan de twintigitfl eeaw ppor jswow zwAte ovei aoDing eo aiV SattfDg leiden honderden en □ iienden een verdrietig en ongel uikiK leren Wanneer gij Iqdt aan zennwïwakte en gg wilt er atellig ospoedig van vr rloit wezen probeerdan da Sangulnon eiken dagtw80 eetlepelfl Snngmnose enilenU tier spoedlf beginnen te helpen en wanneer gy volhoudt danwordt Uw lijden geheel overwonnen Neemt er de proef van 1 Prija per ea n lir t lil 12 8 212164 M HU zog haar Hij zou hebben kunnen neerknielen en een dankgebed stamelen hlJ son het hebben wiUen uitjubelen h6 daf d bergen weerklonken van den jn b l van aijn gchik Omdat hij haarveer zag haaz stem hoorde weer in haar legen woordigheid kon Icaen Dat aUeen w s geluk genoeg I Zl kwam Hij moeAt ziafa behcWMhen moest kalm schijnen NieU mocht haar verraden welk een orkaan gedurende de zen naoht door zijn ziel bod gwaosd boe hij had geleden Hij moest haar ïijn lijden verbergen moest vaineenv moest liegen Zlj wHde gpen scènes Andera kwam hflt einde nog vroegw WeÖi einde Zou het einde geen wanhoop zij En had hij dat vroeger niet onmogelijk ge a 4it dat er ooit een einde zou komenl XIX f Sedert de onderwijaar vM loloja tm de Mieouw en IJa pOK dbr gael deHl nam was de Mbilder van Maloja er dus ook bij aj eheamdc zich nitt meer ovptf zijn naijver die na eenmaal bij den bartatooht scheen te M tooren De nonAcli kon door zijn naijver zijn waar d als men di verHezen dl koR het evenbeeld vaa Qod te eeo TewrtwWpend dier werataderen dat doodt moordt r urtlen had van daden van zuikm ztoneJoozon hartstocht gehowd onder r te begrijpen Dat was vroeger gennreest S d had er In hem een verandering ploata gehad dl maakte dat hij ook het Hcmbegrtipetijke begrljpelttk vond Eigen lift g irdm er Tnwrkwaardjg weinig misdaden ats men het gansrhf mtteftglijk i ibied éar l vti tochten tn MnmerUng 1 P D statige fTOugde oneer HeWo t d4i ffinaW oöBflï lleldp smeedde onze ztel aaneen Ln nu zijn zIj één v 1 gowtir den I plljn kunst lic wlid mijn kunet niit offeren voor mijn liefde Krankzin nlgheidl HdjA Helde tot u is rntjn kunst wn t ee U rai genie Ik ben flieohts groot in het eenc en eenige n lief tn hebbent Vemdirlktct gij oor het geweld an mijf hartetooht Uebt tj dat niett gewe tl n Met geweten hofi tm man van niijii aard een vrouw van den uwen lief heeft VwtereAd v niletlgend I Mijn Hef de moest a dooden Dan zou zij etfetvol komen zijn Gltntlacht gij over het dwaze U do odend aou ij het grootste kunstwert dé schépping venJetlgen en ik moest tot we en da een kunstwerk goddelUk ie Zoo bracht de diep ellendige den öjd dooi toitdat het dn cht veroorloofde ee T ontwerpen een dat fantapJefo te nemen de een oi andere schots op den n I tt planten het palet gereed te ma ken Hij liad haar tegenwoordigheid niet VAN DAM a Co da Rlememraat 2c 4 Den HaM WAOHT D TOOB KAICAAK I Verknjibaar Kj A oOabaH ak tMolhlan GOUDERAK Aayei tentltn en abonnementen rVLEBGEERT Gouderak G Ja VAN OER VALK Wijdstraat 8 Tela 461 AANLCO van Licht en Krachtinstallaiie s Vrmmqt pH opa art 2171 20 AAWVBAGEII VOOR HOOI HOOIOISTHIBUTIE Zl III TOor ban paardaa T of voor hnii haJflH hooi nootllt habbea kManaa aaa daarvoor beatemd fonnullar Invallaa welke vaaaf I Janl 1918 t i n betallat van c at par itak varkrllbaar Ha bl liat Provinciaal Hoolbnraan voor ZulJ Holland Kalkbaven 15 t Dorilracht Oek d arkenda bandalaraa jata l lllatea etc wlen blnaaa eakal dataa tan arkaanla t aal word en m l t d ld kuaaen Jaa lormallaraa aaavfafaa tagaa batallag vaa 5 cant per atak Koopan en varkeopaa vaa tooi andari daa door taMchaakonut vaa het Provlaclaal Hoolbureaa li varbodan HBT PROV HOOWURBAU VOOR ZUID HOLLAND ta Oordracbt Dordrackt Jual 1918 2141 SO CURATdiyUM Mr A W JacnaMftI Oud Advocaat In Nad Indli H J Calkoan Buiientew Lid Oad SuicD Bur emeeiter van Edam en Sehoolopaiener J Qarrlta Oud Reaideot van Taraale HaaH Polak Lid Earate Kamer S Poftmna Sehoolopaiener P J Raaymakata Oud Secreuria Generaal der Rl kiveRekeriu abank W N WIntarahovaa Gep Luit Kol O I L Ametafoort SwrtUrit g Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leidini vao 80 bakaada laerkracbten onder wie Joh Boamaa Directeur eener Handeliachool Mr Dr J EMatan Directeur aener Tuchtachool Jhr Jan Paltb ouinall Dr A A Pakker privaat docent Uoiveriileit Dr A J M aarjeanne leereer H B S P H van Qastal leeraar Handeliichool Prof W C da Graaft Hoogleeraar Uoivaniteit Utrecht Dr A Halberatadt oud leeraar Gym naatum Dr i M Hoorvllat privaat docent Uoiveraiteit Dr C Huysman eccoun tant en andere mannen van naam 20 lecraan HBS 7 Mn in de Rechten 7 in enleun 6 accouotanti 3 artteo ena worden door om eorganiMerd meer daa 400 schriftelijke cnraiisaeB om BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK stenografie schoonsChrijven nederlandsch PRANSCH DUITSCH ENGEL8CH 1TALIAAN8GH SPAAN8CH ZWEED8CH DEEN8CH NOOR8CH RUSSISCH MALEI8CH LATIJN 0RIEK8CH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA TÜDmTECHNIEK HCT H UaSCH BLOUSENHUIS UEiwEa It mtM TiMarn Nt STEEDS milDie EEN ZEER MOSIE COLLECTIE BLOUSES COSTUUMS PEIGNOIRS an COSTUUMjROKKEN banavana da nieuwste modellen HOEOEN vaar Damas an Jonga Malsjas i so PASSALOM TER IBESCHIKKING STAT ESr MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VLUGE i SSir FR BELEN = = fLMD Oplaldlar par brief voor alle examaas voor alia ambten an baroepea voor ALLE actea L O an M O ALLE practljlrdlploins a Staataaxaman NOUrlaat Mr In da Rechtea aamaaota Admlalstratle Actuaris Acconntaats Oadarwllxer Bonwkandig OpilchUr en Ueksnaar Oplichter Watantaat Badrijfsleldar Secratarla RedacUor aai ena 873 ISO Adverteert ifi dit Blad Cursuasen voor beginners eenigsxina gevorderden lneergevo denden en vergevorderden Aangename methode Pergooolijk contact tusschea docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke condition minvermogenden kunnen van ons Studiefonds prófl ren Qoede reSnltatien wie werkt slaagt Adviezen Inzake Beroepskeuze Voor naden tnhchhngen vrage mm de mieressante grattê Irochure een boekdeel van 144 pagtnas Men verbiiidl euh hierdoor tot mets VllAACT UW W I NKEL I JER NauBir da 1Mf r l lb i o nricl Meubel en U o unpiiirai A S R A Het beste artikel voor het wreven van meubelen en linoleum Is vaal acMMfkoopatP n v M PCl iH0 r in het gebruikdan de beste bus was KoQpt één fiesph Aa S R Aa en u blijft niets anders gebruiken dan de vkielbare meubel en Ihibleumwas A S R A Waar niet verkrQgbaar wende men zich tot onze HooM i p9lhoudap voor Oowda en otnstreken de fihnü 362 60 ITTiSliil jmmmiL I AdvertentiCn m h A4vertentiCn en aboanementeit op d i blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOQJM Bwk niiKOUde voor B rkeawoiide Achteilioek door I UIUIElf liiinclii SULWUIL Ooedkoopste en soliedste adres voor Meubelen all Tafeb Kasten Baffettsa Staelaa naat leer aa plache VaareabadataUao WsHaa aa Satlladekaaa ThaataiaU Spla ala Sehlldarllea aak eaai flflT lpaalaal adraa voor joa alala k alllhaala a 20 II KOMT ZIIN gg ggj La VAN DHR BBBK Grossier 4a Koloniale waren OOUDA 2267 86 r Het Advertentieboreau f De Goudscbe Couraot MAKKT 31 TELEF Si becorit de plaatsing vaa AOVERTENTIEN in alle Nederlandsohe en Buitenlandsohc ilag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooging WÊT Inzendina van 4Mtoi af chrin eleade voldckencte Inliohtingea wonbn GRATIS vwittakt mnt m Jj jj wia 21 Jiial 8 uur Soo One Genoegen rrotoBtvergaderlng van den Bond van BoeMrtiUHitlJen Juni Blauw Krula Opaib Vargt4 Juli Soc De IMunle e L it ataSr JS 2 Z 8X nur Coop Mlddanaltadl r dletbank 21 Ja see On Qenoegea 8 narOpenb Vergad V D Bond 8prDr AJrtta J h Dr A vw Baal Mr B A vaa Betwteyo STOLWrjK 20 JoiU eunr Lokaal Wad ZnIdervHal Op t feigM Vflji Dem Bond BOSKOOP 19 JunL Hotel KJ j Op ar Verprf V L Kl ereea Pro Ur Haetea PraaUeach vaa 55 cent lijdalilk varhooild lot as cent 2092 30 1 1 Abonneert Ü op dit Blad Beleefd veraoekea wil aetweld tBdie meded n te nu Sr y Ksdenaceh eoneeitoi velteak gUiatai m d in o ïïSrt rar BBZNKHAtf 4 £ 00 OOCDA ABOmnmiWrBltBUSi per kmlttaal 1 58 per waek 12 e t met Zea4a aklad per kwartaal ƒ 2 H par weak 17 e att lovar wwr ih baaorfbc par leoper aaehladt Ptanee per paM par twaitaal lMt mtt taatwabled ƒ 2 56 AbeaMnnatiat wenitB dasalilks iw i a am eaa boaaaai HABrr 81 OOUDA bü oaaa agents datt baeMaiidal sanla po tfcHitoraiL ADTSBTaNTanajSi vit Oend ao evCtdHB hsboorsnls tot ds bSKi ffcrh i 1 loraU ƒ 40 alk i sl mast JlftU fu boMn Oeuta s ds bsMrtkrhici 1 1 teseiB feMiiaifce iafat naary Lil lAdneaiMliB vm a aWek a itiiiMhilin silM 1 sant fviamU Redactie I Telef Intero 545 i DE OORLOG ThaboIisii PiMw mn Montallo flsvelohteii m Reims De beellssint op k iMlen iifoigeiM Bonair Low Oloa enooau pesoimist Oostenrijk door hongersnood bedreiady 90 rom lirood per dog ONS VBBStC T dian lijkt ons juist 2lj z dat er l veo iHinlen van mogelijk gevaw aan het Öallaanaoht front zijn Het eerste is d © Montelk degeen dïe dim berg heeft bohcirHeht de vlakte fangs de rivier ten zuj dcn ervan Men behoeft echter nog niet voopbayng te aijn In de ooooliwle d l als de Montelio verloren gaat de gevol gco noodloAUg zouden zijn Ofschoon do cro pring van den Montello ernflÜg zou eijn voor t Itftliaansche etelUngeni aaq de rivier leert dt ervaring in Trankrijk dat het bi ieenBOlien van hoOgtdn niet Zoo veel te bPteekenon had als do reputaUo die ervaa uitgaat Het tweede punt van gevaar ligt bij de zeor De toestand aal oiAmhagelijk blijven zoolai die bedrd lugen nut wpggenomen zijn zeglh het bM InliiiSfloiicn s hdt maar goed dat het verlies van den MontollQ alvast wordtin gfliiidDan vait het niet zoo wg togen alH inddrdjutd do lioogvlakte den vijandin handen aJt Toch zotten de ItalUnenfcr allori op hot 0 dringen te atuiten Hevt g aaiwallen vat hen die In het Ujzon der aan beide zijden van den poorwog van Odorzo naar Trevteo werden ultge voerd hadden geen eucooe Op het front in het gebergtt wart n de tiliingoTL die den Ifidon Juni iuascl cn i iovt en IJrenta ten Zuidoosti i van Aaia jfo door lö O H troepen worden gono ntn wederom het doel van verbitterde I i andelij ke stormloopea Op eenige punten overschreden Oosten rijkMhrHongaapsche Iroopon het Fowttpkanaal Door de beschlettng van Trevlao welk stad erg döor het vuur der OoetiMirijkMs hjd wordt de aanvoer vm Itallaansohe troflpóïï naar het gebied van don Montol lo in govaar gebraoht Viii Rome seint men dat het 7ich laat annrien dat dt twtede fase van den stag vtn oere groote hovlgheid zai zijn Bi het bofuglgehoold dat de Ooslenrijkers a n dpn 1 oncden Piave hebben Ingerloht bl den dl Italianen met hand en tand tegan siaiMt aan du aanhoudende aanvallen van twaalf divieiee die vtMrtdurend met 4 tusschen Suregaiia en Cwiegiliano gecon centreerde re erv 8 worden aangevuld De strijdiancht ditv tusschen den Montello pn do Piaive aajivalt schijnt te zijn saman Er i TADdfiAg niet veel maar zeer be langrijk qiwiws te roeiden Niet In de ftllcrrerste plaats vaa de oorlogsö tMitAn Veol meer waarde hechten wij aan de telegrammen over dea voedeelnood In Oos lienrijk dJe ploteaUng Keer emsllg is ge ttorden doordat Duitschlend zijn bondge noot in den atedc laat althane voorloo pi en vaA gewlciit Is ook de redo van Clesuenceau den Franachen wjnisterpre 8ident waajvan de teJfet eeffst nu br riür gewijze tol ons doordring terwrtt wij u t berlcliten die onff u t Londe berel ken do stfinwnen hoorcn van Bonar l aw on Asquith twee groiote mannen uit dit tijdperk die het Lagcrhnls moesten ge rnatsteWen en schoone daden vertelden van do jongste actie mr het oredlet van 500 ndlHoen pond erdoor te krijgen Iet perapeotirf dat zij openen la Bober zeer sober En ten ulotte de strijd la ïtaliB dl oortwoedt Zonder dat de aanvallers grootp siicCeBsen borMken hoewil i offeï genoeg brengien Perwijl in het Westen een nleiiw offen slef Btaat aan te v nigien Er diijnt sle At weer te yljn op bol oorlogisveld twaohen de Piftve en den Monttllo Maar ondankfl dat zijn de Oos tennlkpirH en Hongaren ditpcr voor tgt Kaan in liet land op den anderen oever vil de Pia e Tu9B en de belde gewlcb lige spoorlijnen bij Sandona en bij het Fo ettakAjiaal hetwelk de aanvaller be reikt he ben ongeveer op de plaatst waar het de poorlijn naar Meetresnidt iveoals ook vea der noordelijk ia de Ves tolijke oever van de Piave het torrtin van verwoede gevetditen D Oostenrijkers hebben 6 KM terrein gewMinen waarvan elke meter grond slapsgtifwijzt dien vijand onitrukt moest worden Do lioogte rug Montello die het g MlehtigBte sloulelpunt van de boVen Piai vt linie Ifi naar de aanvallers Iwweren In zijn uldelïjJc gedeelte nog aanmerke lijk steviger in hun bezit gekwnen Er haddtai tailloozö verbitterde teigenaan aJlen van ten vijand plaala d e alle mïsliiklen Ongeveer 8000 gevangenen en 83 kanon nen zijn op den MontoUo alleen in hun handen gebleven De meening van de Manchester Ouar Fauillatoii De Gletsehervroiiw noodtg om liet wuwerp te voltooien hij droeg toch haar gelaat baar geetalle in zich soodat hij sleobla in zich behoefde te zien om wat hij gezien had op hit doek te brengen aldua begon hij B IOBABS VOSK niM antiriwlli bnrevk éMt weans isK vAN bossuu 56 Onmogelijk t Het was slechte eenmajte cople van haar vrouwelijk achoon ond l delijk alaoi he4 omsluierd waa Hij mofst haar zelf hebbenl Niet eens in zijn ziel had hij haar beeld geheel tot zijn eigen dom ksmneB maken Hndat ilj rich irfet geheel hean had gegeven Hij moest haar loven haar weiteltJkheW bezitten hij woo haar ziwi ademhalen hij raoeet haar kunnen voelan Al waa het aiechts haw kleed dat 1J aanraakte ooltg moeet ei k Nnen Als zij xm niet kv amP Als zij In den naobt attl waa a rei d r WaarheenP ff van hemli IHj yon haar Tiareiiswi zou haar zofien haar tlndeiit Maar als zij w wa VitalI Utlster toch Vital Ik kan i Iet langer aJleen zijn X erotp nö kwuu nie Courtlcn zo t hem tn alln kamer bij moest oen mem schelijJec laat zien d stun van eon i menach hoorew Het vertrek was leeg TuiBtt Mat loeke hvrinocrde hl zich dai OiftnVital elkwi TiMrgen In de vroeg wegging otnA Waarom oofc Eergjne hem niets aaa b j vri g niet hem kon op aarde Riedits één ding oheleO I paar hij het alleen nief uithield ver liet hij het hai 8 ging haar tegemoet Dan zou lilf haar Tro ger zlenl Zlj had nitt graag dat hIJ hwr tegemoet ging mnnr tweemaal driemanl viermaal fülngt h i tnt aan het ho Pl waehUené wat h tend wachtend FlndeHjt kwam s jt Aiiaiiiastcatiat TmUt Intero 83 horiiattng van den aonvai tn de riaCttlng an de KjUMMÜiavena het kan ook tljn een voortaetting van d hedreiglBg van ParUa Het oppetberel rerwoobt denelo nie a lleen met hoop maar nwt vortrou wen i helilmi dMr grond voor Ik aal n£ete over de dapperheid viin once trot pea Kigg n die Is altijd buiten twij l geweeat De atalag bUJIt na nttt ljk altijd oa e wia maar zij die het best In atoatzijn er ovMte oordeelen beadiouwen de toe koiBst met kalmte In de eerstvolgende maanden ai de beaUsidng la deze grooie W4 rsttlii vollMk Do Dultaolieni hebben er altu op geoet om den oorlog te win null voter de trijdkrachtm van Amerika Ik de oriog vuUan worden cebraeht intllen de vijand over drie loaonden gien vnn do oogmerken e Ik heb ge notnHl zal h l n bereikt zal zijn oflen M een niMitUt zijn en zal deze veM tocht trots de overwinningen tot du ver bctioald ewi van de rampspoed e veM toi hten Mijkt n tA ztjn die bIJ heeft on d rronien Do toekomst vm on land en van de wereld hangt of van de eersiko Ktidfl wekivn In de eerste pLoots hangt zIJ a van onoa aaklaten i tui da ol ftaten van onzi Iwndgenoolen f c ulth aprak ook nog UlJ vM o locrkelijk mMlg veel emsilger dan Bo na f nw in zijn overzicht van den mill utiren toeeland lllj meent dat dlo lo Rtaiid erasligfr la dan hij aedert bet befin van dmt orloc ooH roor de gaaJJieer dm tpwtiest is n hoewel hij vwtrouwt in Ie elifldoverwinnlng von da aook dar genlüeonlen oobt hö den tijd te enwtlg voor peroraties n rhetortoa vol aeUvw iiuwpnt AA ulth is niet geeatiÉ iftlg over 1 it nhekt van vel ofschoon lilj oon dm nltnain dM i soldaat Foetr onMO lof lu waalde t t ParijHobe brlelaohrljver van de N K t vertelt lets over de tUtlng van do Iransohe Kuner waarin ClAmenoeau zich moeflt verdedigen tegen enkele aan vallen naar aanleiding van het Duitoohe offtwief Wat de Oude Tijger door ge ze t heel bewi i doende dat lllJ den toPKtarai niet Mzooder hoo pv d tniiet Hij zildp volgens het oaalytlaoh venlag Goduremie vier Jaren ls onae troepen maahtverzwakt oos front werd bezet door etn lijn sohlaten die Meed dunnor w d tezamen met liondgenoolen die eU onl a lljke verliezin geleden hodöen En op dat oogenMtk ilet gij em nieuwe maa na DultHOhe divUies aaokomMi op volledigo Merkte Er komt een pljniykoon rQ4 IfL de Kamer HoavemenlB dlrera ztggen welbeteekeoend HondettAgin analjtiscli verslag Maar lóroeitceaii gaat door De temg Mao Nantara de aeoretaris der admllTB Uteii verklaarde daaromtrent in het La igerhuia tiet suoeea der morltlMne krijgi vertiebtlngw tegen Zeebrugge en Ooelen dl i grooter dan ooiwpronikelijk l vAor gMteW De vaart bij Brugge en het ka naai van Brugge is nog irteeds beperkt en aan aanhoudende bcmibairdomonten on derhevig Er zijn 21 torpedcdogen i n groot aantal hiikbooten ert e i aantal I hulpvaaiTtulgen In de dokken en het kanaal van Brugge opgesloten Tn he Lagerhuis herft Bonar Law blJ de bfwpreklng over het voorstal om een rr dlii van 600 milUoen pond te vcrlewaen lat ten sïoitto mot algomeenc atMitmen Is aangi nomen etn iM kentenla gedaan MJ 7ul Hprdcend over het groote offen ut f der DultschMM inilten wij bij den aainvang van het offonMef hadden kunnen voorzTen wat drie iiiaandnn later onre poflillo zou wcion zonden wij heel wat minder oï eru tzljn geweest An wij in werkclljklield geweest zijn Ik zou willen dat het mogelijk va I re aan het Huig mede te deelen hoe een groot aOntal troepen indw 21 Maart uil dit land ijn gwonden om onze strijd krachten to verkerken et ia 4 en groot aantal maar de hoofdbron van de resnr iid der geallieerden In Amerika De drang dir noodfeakelijkheid heeft mogelijk go Ktaakt wat onmogelijk echeen Du Amerl kaanacho troepen uilen niet komen 1 Ijn gekomen Dp Amortkaansche troe fcen jn In göV cht gedweest en zij hebbeil aa dn groote verwachttngen beantwoord d lotlerein bekend met den aard van ha Ain rikaaiiAphe votic kooaterd troi t 1m g wecljt waarde v n He troepen Het anutaj troeptm dat roeds In aange icoiiion dat tn deze maand ia tooge Mrooiml en dat in de volgere maand u zal liltjven loestroomen la zoo groot als I WIJ eenige maanden geleden onmogelijk I zoiidin hc ea geaeM ITkt een smal bw k i Je watt Is thans oen breede rivier die door zal trtroomon tot alle mantien dl Amerika beaeMkbaar heeft In de wug schaal van dezen oorlog zullen tljn geU i Wat In deze maanden Ls gedaan be wijel dat dn kracfvt waarmet Amerika aan deswn oorlog zal deelnemen In bet minet niet ea worden beiperkt door de iiijdilelen Van transport maar all eo al worden begnnsd door het aantal geoc en d mannen dat tor beechlkklng kon wor d n gesteld Dat la het groote ft it van dU jaar Dat zal do bMtlasendo factor van d a hi olen oorlog zijn Op het oogenbll ls er pause In dm strijd Moor eennleuo stoot lal kamm en wel apocdlg Htv is onmogelijk met zekeiheid te voorspel Jen waar de Du tuchers hun volgtnden s ot zullen to 4 rennen Hei lom zijn een vruuKklingtn wtlke dezen hij dag en nacht in de schetterende fecethal v n Maloja a winlerwereld en ia de pronkzalm ran luK hotel hleklen Van zijn vroegste ktotehetd af geoefend op aaeeuwwjboeneq te gaan o er d bevroren velden over hoogten en dieplm te glijden oog tte hij oen onverdeelde bewondering der goaten Ltii klaps word hij een ander Zijn v Unnd hartzeer tobeco weggenomen bIJb evk ii nuM dlge oogi n glinslerden hij droeg hel hoofd hoog loeg den blik 0 naar den henW wrthe verloren zoon hij waa gwoi defk Daarenl n was DIonifto Fldora In defte ook den keurige oprrooUJ kende wtnterlucht een volkomen nieuweling aan gene zijde van bet bergiMd konden da luiata wflBanraar streng zijn lonr 7 blevran toeh vrij van sneeuw Toonde OBgp onderwIJzer daarom wor den eerHteri ke r sneitawsrhoenen aanbond was i het em onderneming dfe hem gevaarlijk I kon vordcn Toi algemeene verbaalnc I Mr tv echter dat de Italiaan niet al leen don Underen van Maloja oen blijde jeugd kon geven niet alleen nkmaoHos knn spelen ndnnelledmen en koralen dn gen maar dat hlJ ok over het ijs da zware Itouten aebijven koa bieren abt een Oriekoch dUoaswerper en kon vlle gen als ftco Noor over het bermen meer Lot Mep tn het Fexdal ol langs de Ua gftwofden Orleng naar bet Ca v loeolo meer n dan beaneeuwden TomogletBcber op in wallw behi lilk verwarmde hut ravln Ob mAnff d heeron en dtema Tan be hote ontving als tn boor mIoB te Parijs Wttnk nmlgé nam inu plooze llifde tol de vrouw iiioeMt den man veel vaker tot moOTdtonoar dl naar makin hetiüj tegenover den qe deiifcnnaar hetzij tegenover de vrouw zelf 4 i H de ztnneloo i innende beproefde al te wat hij ooit van dergelijke voor iHHlden had gehoord ztch te herinneren ajhs in zijp eigen ziel Ie beleven van bet eerste glorren der moordzuchtige gf dachU lot het ontzettend heslult d vree silijke daad HU b ging ze In zijn gt diicliten ea onder a grijzen zonder herol w gal zioh zelf over aan het gf i rpch n werd veroordeeld Maar ook j dan geen beroufw Wit zon hij dooden als hij oo vwr word g wacIktP Den man ol de vrouw Mo t de man nlft tot schuld vervallon door d verroerende s oonheid van de vrouw ledw die de wonder9ctioonti i vrouw zAg die als een kind kon lachen en als en duivelin kussen moe t haar licflelAen grenzeloos zloneiooe tot nifedaad voerend De man moest blijven leven Dus de vrouw On van haar loa te komen hoor dooden Da hand aan een kunstwerk der selMrpp ng leggen aan hei ntoesterwerk der fteh per ¥ ber UHi hij de bc rat haf I en doorstoken van Leonardo 4i Vind I Mo Llea of het henfd kunnen afslaan van dn VenuA vhn Millo Mhar ttrugschrikkend voor de eerste gedachte aanhet verschrikkelijke begon liJn antoilrer reeds mee te pelen En bat w a is lantaeie van oen zieke t i I GcA ven door liJn kooit nira Cottr tl n lil toonf memlo 0 nrindliig van ol zt n zinnen deel aan de amuofinentm der