Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1918

alle JaargHijjj T Vo 13708 Voor unToiKKU admlnlunli op e bl r in plulH OEVRAAGD n akaatoor Ik heb nooit myn Haar verwaarloosd aatft daoa da i ik kcb U0UO voortilurea4 mmdcii 10 laar 0cl nilkl co aan baar gcbrnlk bek Ik myDC wcaldc vaa Glanxaod Golvcart CcEoad Baar t dankCDl JOME MME niflt beneden 18 jaar Salaria aaer bekwumheid ladtenMtredial nader overeen te komen Brieren ond r nO 2187 aen bel BureauGoudiche Courant Markt 31 13 Kost en inwoning GEVRAAGD door jonlmenach PO Indian Kwenicbl me fauiielijk verkaer fr BAatNDiTHAAT 5 BOSKOOP 21M Ta leen gevraagd alt lat Hrpothaak op Lajidarijaa 7 è 8 duizend Gulden Brieven onder lelter 8 bureau GoudicliaCourani 2179 9 leiiereen behoorde te weten dat een ilechie iloellaol en veraloppjn aan leidinl kunnen even tot vericbiltende lektenEnkele kleine t t t kunnen U echter helpen De Laxeerpillen van Apotbaker Boom bevorderen een oedeo itoellang vuiveren bet bloed en verdriiven overtollige gmi en slijm Alleen ecbl in eiloten dooijei met handteckenintf Firma A M Boom Prija per dooije 25 en 50 et Verkrijgbaar io de meeite Apotheken en Dro lat inkeU te Gouda bij ANTON COOPS 1827 12 BERKENWOUDE AdvertentiSn en aboanementen op dit blad worden aancenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoude Achterhoek door 1 KOOMEN Iiisrsclii STOH Ukunt ook Uni Qeiond Haar nebben i Beproel deie methode en t cglD vaedaai Oa naat Uw Apotheker Droglit of Kapper koop acn fleicli KOKO vai r 0 1 gebruik hat 14 degen zooal voor icachreveti afl bel den op hel vereeblt VOOR HET Bea aulvire Heldere Niet vette vloeliiof evorden den Haargroei Venterkt de klieren en doel dJanil als aen Tonicum Hooldieer en Roos verdwynto nadat nee KOKO een paar keer gebrulkl eeft alen prenkflt het aeovoudig op hel Haar dan wryft men tiet lachl In eene aeder aerUctae richting en boratalt het flink Wy atallan oaan dwaza of onmogtlyke alisAan têti Koko miar wy zagoaa anlioudin nl dal all eaa Zulw GentecmidM mr hel Hur gean ander Praparul dil kan ennarwi I j AdmiaistratTa i Telef Intaro 82 Redactie I Telef loterc 545 heiilten Mon vertikt het eenvoudig om iimiir iets nH de te werken Alle telegrammon die Zaterdags verzonden worijpn messen hun doel Vóór Maandag worden se toch niet door do ontrangers behandekia Nie4tegeivNtfrande herhaaldelijk hierop is gowi en gaat men Zatendags lusOf met tolcgrafwron door Kil hoe telegrafeert men Van telegramHlijl he t mon op het depahc nent van Landhoiiw nog nooit gehoord Ieder tolegrwu vangt aldus aan Van den Minister van Ijiodiwiiw NIj verheid en Handel aan den burgemeewter van en Is oudeneekend aktiw voor den Mlnlaler vnii l an B ouw de aaoretarla gmerMl a on dan volgt de naam Deie f iede sot tail L grootendeets overbodig Er ttua hier Ui noorden te voel Qaat zoo n telogrurn naar alle burgpmoosters dan worden er In Nederland ItOO maal l twoor le i dat Is L7000 woorden noodelooa ala biiroaucrall olifl franite geseind OnlangH heeft de direotouT generoal aan een persmnn een lnl rvlew toflgetitaai wiinrln hij don lelegraafdlenat yerj leek mot een riool dat ploteellng veel te veel kreeg te verzwelgen Hlj weea er dsMblJ op dat een regeerlngslelegrani aan alle biirgemoe ttTa op een oogeitldik zoo n onvorzMolglioTo iiJMta vormt Zooala altijd ii t lieze opperHte chef van dMcn dienat I r weer aivk van Ai Inda eeolgoD tijd U de d eii t georganiwoerd jul t voor deze t iogriumuen Dep Haag a t zoo n t egraii ItwIiUt naar oen pMf piaabteo en duRv wett men preotes naar welke plaatsen men het he 4t door te seinen Er iieeft dm oen muer geregelde dooretroominff ta het el graa rlool plaats dan dn direoteur eiioranl miüfva te weien Goregold worden telegrammen pw trein vtrr ridon n Naohifl il er zelfs een regelde trein telegranmton dlen si l Al die middeltjes helpen eobter nietgeII og Waarin helpt het dat de telograafambtenaren die in milltutren dienst waren daaruit xijn ootalagen Hun getal wari zeor klein en hei zIJq de Jongere krarhton l tUe praatjea en aolUJnbeweglngan kuniion de aandacht nlel afleiden van het w ne oote feit dat er een ti ort aan ifeM hookt perHoneel beeioat Sluda 10 Jaar is dit tekort aangegroeid en het lal teedH ernstiger worden Do aohuldige Taa dit tekort is hot stelael Regout X meMl bokwame do meufit bruikbare kcaohten naaiop de telegraaldlenat altijd ite genui zijn de klerken adiunot oiw liCaD en coiiiinloaeii tj tulair En juist deze roep ia an h t uitHierven Sinde tien jaar wordt hot exMiien voor deze functie niet meer gehouden en van dat oogenbllk af dateert de IftiigtEame maar geetadlge achteruitgang van den dtenat Had men dat examen niiot ftlgoschalt dan had de telagraal Dit uuuimer bwtaat alt twee bladen e WAARSCHUWINai Keko banal bet Si vaoUwTw 1 Walp alk Ileacb dia U al ItaK Zal het anders worden Het 18 mogelUk dat de menschen gelijkhebben die het aldoor beweren Er zyn waooveel dat men het haast wel moet angclooven Maar wanneer we eerlyk zön moeten we bekennen dat we er nogr weinigvan zien en de verbiedende voorteekeneneivan in het doen en lateai der menachen Inhun houding en gebaar hun woorden engodaohten nog niet gewaar worden Zeker leze oorlog zal niet zonder invloed blijvenop ons leven en evenmin op ons voelen endenken Er zal veel veranderen niet alleenin de staatkundige verhoudingen van Europa maar in gansch het leven Maar zullenwe zelfs ook andeiw worden NatuuriüV ie verandering der levensverhoudingen zalook ons weten ons denken en doen niet onrgemoeid laten Maar dit is de bedoelingniet De vraag of de werkelijk diep in on wezen een merkbare veranderimg zullen on+dergaan of er in ons voelen en denken nietover de uiterlyke levensverschijnseien al leen maar over het leven en z jn diepere iimerlyke waarde in onse levenaliouding een werkelijke ommekeer zal komen zoo dat die ernstiger woitlt zuiverder en onsguiiacJie leven door de krachten van binnenuit gelouterd tot een nobeler streven dan Vhet tot nu toe veelal was i Want laten we eens eerlijk zyn Het leven van de meeaten onzer het leven der massa IS niet andeis geweest en werd sterds meer en meer een uitsluitend zoeken van fie uiterlijkheden die dat leven vergemakkelijken en veiaangenainen en het een uiterlijken schijn geven Het streven wa een jacht naar geld naar positie naar verinaak naar eer en aanzien bij de mensohen Men scheen geen ander geluk meer te kennen en geen ander meer te vragen dan lat heï uiterlijke ons geven kon In het leven scheen scheen geen plaats meer voor alle fijnere genietingen en nog minder voor de edele bottemmungen die in zelfverloochening en opoffering hun uitgangspunt hebben t Scheen wel of de haastende en ontzenuwende Jacht van het moderne leven aile d tpere bohoeften van geest en gemoed had aangevreten en we ons gelukkig voelen konden met wat klatergoud van uiteilyko sierlykheid en gemakkeltjklveid Zelf wat in die diepere behoeften zyn oorsprong liad als kunst en godsdienst was vergroofd tn veri liikt als natuurlijk gevolg van de vergro vniaa a n 0 75 fl 1 60 BB n 3 psr naeiin Alleen VarteienwoordlKera Voor N en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Umbur P DESSERS mntardan Vooi Prieiland Qronlngcn Drenthe Overran en 0 ldcrUnd Firm MEmDEIISMa 8ne k KOKO 8HAMP00 POEDERS lyn wel een proel waard twee lourten Nat en Droog Koopiew U KOKO hoopt P 0 12 per pakir mmm tudme 4 HET HAAaSCH BLOUSENHUIS KLEIWE8S1 eOUDA Talafoon 112 STEEDS VOOmUDIG EEN ZEER MOOIE COLLECTIE BLOUSES C08TUUMS PEIGNOIRS en COSTUUM ROKKEN taensvens de nieuwste modellen HOEDEN voor Dames en Jonge Meisjes nn 50 PASSALON TER BESCHIKKIMGa WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBLIGATIEN In fraaie uitvoering levert Dpukkarll yriflkmaiiSZoon jMARKT 31 Tel 82 Maar buurürouu hel is immers zonde om dat lange baar af Ie knippen IVaaromprobetrjehetnieleersl eens mtt LAX LAX verwijdert stof neten roos en onrein en geeh het haar levens een mooien glans Onont beerlijk voor schoolgaande kinderen bloog een andere richting In naar de kor v on hol kerkhof Hij kwam bij dese plaalH ging er wankelend voorbij wendde zicli naar de pa hooete bereikte ze en bemerkU waar hIJ sioh bevmkd voor het otiiderwetsehe bu s waarin Maira woonde die rolno Jonkvrouw die kon redkieBra vorloHMen door ren liefde ifu t een felool dst liorgen verzette door een lleble wier krocht wonderen volbracht wier ataiiïte den dood l edwonfl Maar de man moeat zulk oon hoogMto liefde waardig zijn Due Waira kon hein niet uit de ckit tere diepten van don harielooht omhoog tra ken naar iien heinttbicheD glana van den ill Hm HlomI voor het huU lat swartdaar lag abH f het de rots wa waaruit bet opgroeide en geen menschelijke woonstede Vreemd dat In hul alka donker wa Er had oen licht nu teo Inranden voor hem At kon Maira hem nM redden dan vat zIJ toch oaoht aan nacht bl de kaan die zij juubt aan naobt ffiti tak Want eene nweat de nft l komen waar n hlj door het duleter van het lovi n den wi g luwir do boof sooht en waArIn het Hcht van Halra hem cbnweff deed vinden tertmc ti haar de vrlenlUi do gezellin de auster De weg terug tot baar Affrwdw lagen tuflschen heoi woestenijen van IJe moesien onder een terrenlooeen naohte lllken hemel dooraehreden worden en de leui el8 zijner xiel waren gebroken sijn v el i vol wanden Tcieebenid door het doornenpad van den bartatocht vanuit j L De Gletschervrouw ter laar kat BnHaak BIOBABB TMZ mal aiiMlaallt brrorkl daar J VEatE IilK TAll BOiOUU a ik Tarlwdaa BUcht afiluilband met onaa haodlaoke nlnl L I AKKER Rotlardam Verkrijgbaar bij de maaale droglitaa Ta Gaada bij Anton Coopa Maj S H T Loon Boakoop G J Spijker Wad J Sprijt J G Maoi A Blonk WaddinfaTaan l A v d Heiden Bode rarani P Rave ileijn Wed J Vliet C J Scheer Zwammardana i W H Hoo a oen 2184 37 58 nurtien zweeg IVn aanhooro van al Ic f iiedt n deze gcscliiodendu dip zijn iiigcn fefschicdoni wan wat al deze lipdi a wistfu Hlj liad zijn elgeu gieachiedcnl verteld zijn oogen geboord lu die dtT grai liï En allen haAÏen hetgraient Hot v Ah een óclat Hf waH d vierde acte van oen drama Iji do Uepe slllte die nimnand dorst uiidertrt ekf n klonk eensklaps opnieuw de stMn van den ve haler Hi b ik met gezegd de man wawi voor de Godheid verloren Hij werd door do Qodheid gi odl De oude Malojasa e vormt ld t namelijk de reine zueterUefde e aer rouw kan den man uit den a grond redden waarin zijn hartstocht hem heeft gestort en kan hem weer tot de Godhtid omhoog trekken Het moet echter oen liefde zijn jnt t een loof dat bergen verzot met een kracht die wonderen volbrf ngl met een sterkle die den doodbe1 dwingt Tot zulk een liefde zou het mitl je naar wie gij mij vroegt Tn staat zijn als zij den man vond die zulk een tiefdr waard wati Maar zU vindt hem Abonneert ü op dit Blad AOBNDA 21 Juli Soo De Réunie 8 uur Lult Plesman De Evolutie vaa denVliegdiensM 21 Juli H l6l Do Zalm 8 s mir t odp Mid pMtbndB or ilelbank 21 JuU Soc Otia Genoegen 8 uur Openb Vergad V D Bond Spr Dr Aletla Jaooba Dr A van Kaalte Mr E A vam Bereste n Beleefd Tenoaken wtj geregeld tijdig ttiededeeling te mogen ontvangen van ver gaderingem concerten vennakelijkhedeo enz om deze dan in onze agenda te ver melden Ooedlcoopste ensolledste adres voor Meubelen al Talall Kaatan Butiattati Stoalea tnet laar an plucbap VearanbadataUen Wollaaaa Satlindakana TbaaUfala Splalala Schlldarllan a m aa k P0 Spaolaal adraa oor oadalalmat kawalijkaplaaaaa 20 KOMT ZIEN umnnuiMt iimkiiiiiuiiiiciif Ml Rottardama TilliM Eleotrlaohe DmkkerlJ A niilSKMAN 7 00N oni DA 1 Geen i i zVakte ziekte of pijn kan blijven bestaan indien alaobta het goed eneeimiddcl wordt aangewend Als gij U ▼ oalt en lijd aan voortdnreiidavarnaoeidlield ▼ ermacerinc bloedarmoada o Tarliea ran kraahlan gebruik din biiiijdi MUNHARDT i LEVETOGEN Dil ii een aeker eneeimiddel Sterkt ilohaam an aeauwan Bui 90c n 7S l4 25 f8 25 Hoofdpijn oebruik Mliaha rdfi Hoofdp jolablallen mÊ mm Per koker 45 en 80 cent Befinnende Hoest i dt id Nee m ANGA bonbons 1 Doo 35 en 70 Verouderde t luchtpiipaandocnlnlen bronchili iaapalorende boeitprikkel hoen bij ouden ran dagen atimede kinkhoaat en tiljoihoeil bij kinderen Gebruik dan ANGASIKOOP i Per flacon f 1 40 3 fl f4 Rheumatiek ipler en gewrichtipijn pijn in de ledematen influenaa aangeaicbtapijn en kieipijn Gebruik SA NAPERIW tablellen Perkoker60cl 3k fl 70 Keelpijn k k opgelette amandelen pijn bij hel likken Neem Mijnhar dt e OLORIN tabletten l tÊÊÊmm Per dooi 40 et 3d f 1 10 maagpijn Maagzuur maalwater opriapinj een eetluat ilecbte apiJBvenering MM hardf Maa tabletlen Perkoker60ct 3k fl 6S Gal en slijm wijderd door MHaliardt a Laaeertablelten Oeie tabletten sijn bloedauiverend re eien den aloelganj WÊimmm Per dooi 40 et 3 d 1 10 Enersan tabietten Bloedvoraneade licht verteerbare teal ubl tevena eetluat opwekkend Perkokerfl 3k f2 85 Overspanning sanuirachtilbeid liapelooaheld aejaaldheid Eiamenrreei MMnh ardfa Zenuwubiellen M Per kokar 60 et 3 k f 1 70 Wormen kinderen en volwaiaenen Neem ENPAN wormbonbona mmim Per dooi 35 n 3 d f I Let fcU koop op den naam ran den fabrikant A MUNHARDT Pharmac Fabriek ZEIST Bij Apolb en alia Drofiaton Ta Oonda Anton Coopi Wlidatr 39i Soheoahoran A N V Zeaaen Boakoop Wed I Spruit J P Verkade WadiUuraaa A r d Helde Moordraolil J r Qannap atolirlik B Nalaijl 1780 96 VEMRUGBAAH BIJ ALLE SOLIDE 412 52 BORLOGEMAIEES EN GOUDSMEDEN VRAAGTUW WINKELIER Naar da Wapaldbapoamda Meubel en Linoieumwas A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum Is vaal aoadkoopap n voei flaalls i in het gebrulli dan de beste bus was Koopt één flesch Aa Sa Ra A en u biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoieumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HoofddapOt houdar voor Oouda en omstreken de firma 362 50 L VAN DBR UUmK Grossier In Koloniale waren QOUDA Rotterdam Canada Hypotheekbank 5 teRen 97 2 o tegen PamlIiriGïeii Totale circulatie ruim f 12 500 000 Virtrijgbiar U EItaiüanliiiHlatanii lɧl liellgaS FelrÉmn ea BeDie lloloreD lievering van Machmale Brandiioatzagen V Aanbevelend VEST 109 111 j VAN DUIN Um ISBTSriiif 28 31 TE S 661f llllGE 31 Dec Op Hypotheek ReMrree Dividend 1908 1911 19U 1916 l 17 23 994 530 27 25 107 233 51 27 827 692 96 29 367 856 66 3O 307 1U 8 382 498 19 450 291 46 MpCl 21 pCl 22 pO 25 pCl SOpCl 4 i2 pCt Pandbrieven è 99 pGt varkrfigbaar too kantore dar Baak aan da Asent aokappoa aa aadara Effeotaakaaloraa 2125 54 Zaterdag Sd vlAiti It l8 eOllDME GOntAIVT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN AB0N itHBNTBPilU8i per tanrtul IM ga mk i cm tut Zo la ri lwl per kw rt al J 2 16 p r week 17 cent over waar da bmorgiiif p r loopar rMehi ldt FiMCo p port pm tamrUuü ƒ 1 90 met Jondugsblad ftJii Aboimamantn wortko daialUka aaagamweo aan oiu bunaal HABKT Il OOUDA by OOM aKaitteii d o bodttawlei en da pu tkantoren ADVEBTENTIEPRUai Uit Gouda tin o utraken babooroaila tot daabeaorikrlag 1 5 recela f OJO lïe ragal m r ƒ 0 15 ftn bmtm Gouda ra dan baaori ainci 1 ragelB 0 D5 alka raical m t f U Aint antilii mv imMJaka ranuaMUldMdai M cant par ratral j INOBZONOKN HIDIDBaUNOBNi 1 1 ttfaia ƒ IJl aUn lég mMT i 6p i voorpaciiw 50 boofW Ooirolia adTartantiiiis an iiaaandan malwealliif Vp aiatniNt tot w dan prila Groota lattan nailM mriJk Mrakwd n pUfkaralotba ta iifaMadIn dooi t n A i a AdTartantlto haiwa wantaa iimawlk dsor tuiiBkanlniut fw aaUailt Baakk daluwh AdMTtaMMHiMnz t Bui au MARKT 31 GOUDA lang nlut allijd pi vng der ziel wier dieper teven het tot uitmg moest brengen Bij den aneMeii mhtericelen vooruitgang van on leven schentn vergeten dat deze vooruitgang nooit het doel van dat lerven kon z n maar biecht een middel dat ona in staat zou stelten gemakkelijker en algemeener aan de mnlge behoeften van ons wezen te voldoen Zal dit alles nu werkel k onder den invloed der geweldige gebeurtenid ien die w bel ïven en van de veranderin die het In het leven brengt en nog brenge i zal andera ei beter worden Zeker de meening omtrent veel wat nu als onomstootelijk xekerbtil wordt vastgehouden zal zich wijzigen Men zai wellicht anders gaan denken over de huidige regeer telaels en veel andere dingen die den gang van het uiterlijk leven beïnvloedden Wellicht zullen ook in velerlei opzicht veranderingen in die vormen worden aangebracht Maar zullen ook w i zelv n andera beter ideeëler worden Het ie mogelijk maar op lit oogenWIk zyn er nog weinig voorboden v n een dergelijke naderende verandering Het irh nt ntegendeel of het botte egoiame hoogtij viert en al het beteie uitdrijft En dat egoïsme vooral is het dat in den weg zit het egoïsme in zijn afzichteiyksten vorm dat enkel in de onmidaellijke voldoe nmg ortzer lagere behoeften bevretliging zoekt Toch is er iets dat hoop geeft Meer dah vroeger gaat men zic4i weer rekenrichup geven van het leven en van zjch zelven Het als gewoonlijk het lyden brengt tot ïe finkeer En dien zelfinkeer is altfjii de eerste en de noodzakelijksta stap voor zelfveiandeiing Misschien dat zy on i brengt waav we wezen moeten dat zij onj leeit zien liofe en wie we tot nu toe waren en waarom wfè en wie we tot nu toe waren en waarom we ons zoo uitputten in den ontzenuwenffelft jacht van het tegenwoordigen leven El ih een kans De huidige tijd is van een ontzagwekkenden ernst Dat oie niet zonder invloed gebleven is is duidelük Misschien leert hÜ niet alleen dat het zooals het ging niet goed ging wat de diepere ooi zakén daarvan waren en in we ke richting moet worden gegaan om h te veranderen U II ree Is Waar gehakt wordt vlrt geri Hi aande 4 1 en é6ii van dto 4paanders ligt op ooze richrijltafol In den w a van eeu prolfat der it K küem ereenlglng iv Hillcgom egt n de volgorde waarin het knilgboMutir lie candid eii op di Mj i hooft geplüwét Dat ih griel nog ut oriistlf is bewijzen de bewoordingen wniu n dat prc eBt te obg ld Onze staten zegt de a doelli g IMIogoin Onze grondwet zijn ala oen dook Iftler liesoliouwd on wat hot ergHte Ie diuwniooT zijn do rtKihten van de geoiAi ii séonio K K kiezers verkort en verIfracht Wat is er dan gebeurd lEr hebben irfwijklneeii ptaMü geh d lij lie voorateinnMngoji in verscheidene loc a r kie svoro iigihge velke een bewlifsemjof invlued haddon oj don uhxiag der 4 onindng Hot kringW 4uur dat op 9 j rïl te Leidon vergaderde telde op nai i mr llrantjw van Itijn 7345 puntej dien van den heet 1 H M Balvera 7i88 IDhI k hodt diiH Met heel vool rIoAr zegt de afdoellng Hillegoni ind n h it kring Mtuiir de Bieinmlngeii die tegcsi höt reglomeiit hidruischeu en die geheel In stjpijd zijn met het besluit der algemeod ViM giOflering van 1 April buiten beftchouwhig had pHaten zooals hot behoord t wa do uHalag geweest mr BrantjiU vnn Rijn 46o punten J H M BalviJM 7Ü14 du een verschil van 654 punteii In het voordeel van den oandldaAt MiverR Doaondankft plaat te het krlngfoè ïhilur mr Brantjes no 6 en Balver nö il van de lljsU Do a deoling Hillogom i daarover zeer vt iT floord en zij verzocht op 2 Juni bet krlngboHtutir mlSTLOg binnen L4 d fen een kit iiltringenvergadertfig © boleggen ten oirrie e onToglementairo Bteinn liig n in iu leii oro kieavcreenlgingeii te hespr en D Ht Tiovk la geweigerd en wel naar wij vormoedon omdat het kringbestuur lojf onfegUmentaire stemming goedkeurde In oen vergadering waarin van de fS le iei li met don voorzitter afwezig waren ftV waren daar meerdere sohrlftelijko bexw nron on prolenten aanwoi ig Aan het verzoek werd geen gehoor gegeven onilfinlw de bodrelging van de fdeoUog Hil10 111 Ut zij wanneer het kringbestuur géén termen vond e aangevraagde ver dring te beleggen zij 2tch gerechtigd zoi achten op te komen voor den candidaat liarer keuze die van de onreglemonr Mv handelwijze de dupe werd en dit heftiluit genomen werd mot een zoodanig g flil Hteiijmen daj daarmee aeer zeker reken iig dieut gehouden te wordem D wcrotarïs wilde IliUegoui mot een kliiitjo in t riet sturen niaar deze wel£ er £ do zaök dood te zwijgen en ver e iett lat zij niets onbeprooM zal hton om te looi wat In deze plicliit U oj tweo lt la er iniogom wil nu de zaak herMellen Irniij l or oenjield kopie in de kasholieki p II IJ oil ns o de kathoÜE e rechtvaartli iHl lUa m hljnt dus weer een aparte roe itvn ct t1fl h rtl to zijn wordt voldaan Eerste Blad trouwens Hiitpffom verwaehl dat dr tiro ilije V n lOjn wett nd dat deze Mnu l aals hadden aÉ Toolnvaardlg lkaUu l k niet naar de Kamer zal willen worden Ugovaairdltfcl Uflt weten do monrtilien in Hillogom ztiov maar zo VeronderBlellcn hel daarom raden zij den katholieken aan fis i t i man te Bteoimon op den candtdi Halver want ïegt het bestuur der ileeling lUllcgom ullle dooi daar immé i geen kwaad aan Atn je maar op de tholloke tijirt sleiiit komt het wet in t jtem voor alle zekerhi d op onzen Hdaat Wat hij teVeel heef komt tp gu nan die boven hem Maan op de ftjst Het gaat hier zegt het om ifh ree it aardigheid en hot goed recht der georgiiiiseerd U Ka kloxer We welen n 9t ot hot It K krtngljo ttuuï rg in i n 0 los zil ziju mot dit buiten do d nir gev a aii de vuile waseh Jo kuiil hem be r ioU doen Win waren hel ook alwe ff die zoo bo gopgaven van do óAnhoid tn do kathollel epartij en afgSwii op do Lib Unie e pvriii Min de moe heterogene Iwfltan l doleii MtnTKN UIT DE HOFVTAD 1 CX föCptV III iJo kranten beginnen er wat men tecl ninch noemt een vasten kop op UW huilden voor berichten Me Ktaaltjea ge eu van den verwardoii toestand d o e bi i t i o terijen on telegrafie bestaatj liijna dagtdijks leest men van den ohy riildprdon dienst van de dcMorgantoar lio hlj de P en T of wordt het indfstho woord Tante Pos ak opsohrllt gabniikt Men zal iMgrIjpen dat uw dlenHtwIII ge hrlefcichrlj vor zfch verkncftikelt indJi lieiii hton aangezien hlj reeds tweo jaa golnlen in deze brieven mot tal Van voo Ijei Iden heeft aangewezen hoe de toe mui aun het Thans willen wij nog weer oens wb d a rvan vertetleo OilniüiliiiiJiiilistKitliglielnIniiipi Unzi Kolholii e Ijroi d ra wtTkeu hari i ji t dan in HÜJte om uit de nieuwe iirooito tenibus vele Kamorzeteis o Ironiiiielen EensiklafA Om lo heginnen een sterk staaltje vci lo len weok heeft de Engelscho gezant t s Qravonhage officieel oen kladit Ijige dlond 0 Y de trage verzending van ti It graiiuiion ail Den Haag naar Londen HIJ It tide er bij dat voor hem to loonden oen onderzoek was Ingesteki maar dat ni n daar tot dn coaclu lo was geko ien dnt de schuld in Nederland met namebl do kantoren te AniHterdam en Den Hlu lagt Kon dergelijk geval typeert In eei oorlogvo rond land waar duizenden mannen aan don arbeid zijn imttrokken is de toestand nog beter dan hier te lande Herhaaldelijk hooft de po t en leiegxaafj dltinwl aan onze eigon Regoering gevraag om tooh vooral alle telegrafiund achterwege te Ist li J ït S R abaolute iirgienH J I L IX 1 111 Feuilleton meii holijko mart i lifen heen te kijken ze het qeu lleüte hShfllw ng af te wlj enl tMllniMo hebben wij niets te inaK on Hot H öhfe zelfs óiMuHtgenaani erVan I te rfPiVti En al wat ona ui eaaam iB I ertt4w niet Vo6r öïW Ongietwij old li inftiifn zij tvfA weer over de een of Ldcre lll t1élll Id Sterker zij oonvor jj ordeu erover of de ütri r voor hen hij de raandoüne moest tltigA en ilj vonfen het verniltkelUk ok de gravin niMw verrukkelijk deell aan de coaVersa Ie ïj was immers een ihunnt r Dèt had hlj wellawaar altlj djpweten maar nu eerst had hij hot d o tl r I e t f d Een goweldligB Alpen tragMie wilde hij met zijn grooto kua teniiarftkrdcht flöheppefl en hij was de zwakke held öeaer Üefdestra l e goorden I Het eene moest iets onverajelljkoIfjk I ie è oen fe woi en en dftt waarhu jij mofle oen TOi htó Jèspeeld wan even a11eALaR iif4i en bankal ala het feit dat linehnehen lnb H en worden een tijdlaiigijl ven en ten slotte sterven LlcMe hartetocht onitelukklgo liefde onzaltüe hartfltocht Deti een raUct het Hchöt ati den ifrootën God ternauwernood d ht i ti den ahder treft het Jn het hart of vsrmfnkt het Het ie dezelfde kogel flfgtw Hoten door deiï fIMèn rhutter Wie sleoh licht óhrflitid werd bogirijr t niet hoe de aftder kon vallen Hij bad het jjodelijk Mbot zoo gemaltkeliik naar rerhb ot links kunnen ontwijken Nu 110 i ifft wAb C ouètiea atond vdor het hotel dftt iljn eeste Jjkon Itiïhlgfehs ver over gtüiBtereijJre neeiiiiVlakte i wp 01 b VIttó niol Gowien aeht damea ea heon n Hij ginj XX Couriieii gmg heen Hel wafi hem lo moede alsol hij zijn ziel bad ontfiloot Voor d e a e lieden 1 illj chanindc zich over do naaktheid wairin zijii arme door hartiitooht getiohajidiMlfk o ziel voor aller oogen had geftlaan in het bijzijn der gtdicfdt der geliau vrouw Wat liad liem toch zoo vef kujnen hnngen ZtUt diep kunneu doeiï zinken tfant bij al de verwordheid in zijni tot in de donkeiTste diepten opgeviVftdi gcvot lciifi wan hij zich gruwelijk klrfar IjcwuB dat hij zooeven zij diep BÜ U val gfiiiaatL had Haar glimlach wae het geweest Tt n afmileu van al deze lieden had zij hem toegelachen zijn sniftrt kemieiide had zij hem toegelachen lezende in zijn zKl on dè wonderen orvan gadeslaande had zij hem toegelachen Zij deed het in tegenwoordigheid van die gohAte met wien zij pe Ide oni zlju marteling te crgrooten En allen die hsar gllmlaoh pagon die zijn geschiedenis boorden willen h t mi Hij had ao deze vreemden r fjne en hare goschledeniff vertek had ten uanhoore van hen zijn geheim prijsgegt Ven zijn heillgiste ontwijd Tot deze fteillgjscheunls had haar glüniAch hem getf en fi t wolke ge aat uHdr ikklogen waren iïij nchlergcbleven Met de allorkalm tf de olleronver8chilli p e Deze Heden kenden de kunst van he leven over alle lin Mooste trouwe vriend had goiijk ia iin dollou haat Wat kon er uit dilt huia Wrtï an iloZM meiihchon voor goeds koniou voor Maloja en voor hen die daar hun oenvotul on hun oude zeden hun eer lijkori arbeid en hun vrade hadden beio ten V Vijanden waren die vroeuKleUnceDr De niermeh moet zich verdedtgien toffen don vljBiHt die in zijn land valt moot zijl land verde Bgeni en de lieden van Hitloja gaven het den inbroker over zoo mogelijk nog nk aar dat hlj kwam Z Lg on nain Zeker nog dankliaarl De vrcuride l raehl Imiwra vaol geld bij hen iMjveii god Mammon de eenlge god de wereldrogeerder en aUgh dvenipreider Af kn on Zij het gjoddolljke geld niet zelf dan konden zij zich tooh warmen In zijn afschljnttel lAls vorlaim aan zl en lichaam stond rouitlen voor het huls der vreomiiellugen In hot daarvan uitgaande sclurlUe licht on Htaani io de witte sohemering van don winternacht waartioven de atcrran fönkolonde sluiers vormden In rijn kindsheid had oiirtlen gemieend lat d aohoftno gilnstorotido sperren de gedachte wamn an don hopper die zijn menit ienkinderen llr heeft Nu stond hij iemand die door de Ooifiietd vwiaten bi on geen goddelijke gedachte v tA neer van het fonkelende iM i eigeweK in dep nacht v n oen inenichenhart dal xiohself had verlaten en verloren lln mo i ghan WaarbUo Nmt huft HiJ b woog zich met moeite yeipfiid dè liich ojf onz ekwre Toeteo me jifc 4fp weg e gUn oilar Crap dn Ohüarn r