Goudsche Courant, zaterdag 22 juni 1918

LIBE RALE UNIE Verkiezing voor de Tweede Kamer der StatenBeneraa l op 3 J uli a s VHlJElnnls KI x rtB wilt gg krachtige Hervormingen op wetgevend en miattchappelyk geb laat U dan niet In kleine groepjei verbrokkelen maar teunt d e Liberale Unie de groote sterke vr zinnlge party die Uw beginselen verdedigt cenerzyda tegen de Sociaal Democratie en anderzyds tegen het dryven van de Kerkeiyke partyen Neemt kennis van het Program van Actie van de Liberale Unie dat al haar oandldaten onderschryven De eandldateniysl der Liberale Unie voor den Kieskring Lelden Is NOa 8 op het ftcfflblljet zy luidt als volgt MP Da FOCK President van de Tweede Kamer OudMinister van Kolomen Oud Gouverneui van Suriname Prof MP I e HBERES I id van de Tweede Kamer Hoogleeraar te Leiden PPOt Dr B D BERDMANS I i l tan de TweedeKamer Hoogleeraar te Leiden i P 1 DE KANTER iM van de Tweede Kamej Wethouder van Dordrecht Jhr MP W Th O VAN DOORN hü van de Tweede Kamer Advoraa Oud Burgemeester Hecmraad Ziiidplaspolder M VP VAN BALEN KLAAR Viee re idente van de Vereeiiiging voor Vrouwenkiesreclit J S HOLLANDER Industrieel Lid van den Gemeenteraad van Rotterdiini M L W J BkILEVELD Industrieel s Gi avenliage P M KOSTER Boonikueeker te Boskoii Oiid Bestinir lid Nederl Tuinbouwraad O O VAN SOHOUWEN Landbouwer te Oude Tong 9 Steunt de Liberie Unie door te stemmen op den eersten candidaat van deze lijst tenzij ij de voorkeur aan éin van de andere oandidaten jeeft Sleokts op één candidaat moogt tfij Uw stom uitbrenjten Het lïestuur ran rfe Centrale hieffvereenu tng tier Lihenüe Unie in den RijksUieskring Leiden f TIETIR Ooiuli Vooriitlcr K SCHOUTEN HOOGENUIJK Woirden J AAK Jz Uiden Vlc Voor illcr W Th t d SLUIS Boikoop A I WITMANS MZN L iden 1 Secretirli P DE WILDE Leiden BEUEN Rode r ven 2e SacreMri C BROERE l7 n Lekkeikark P ÏOItHOVEN WZN Ooiidi Penninlmeeiler A 1 TUBION Voonciiolcn D T BEEKBNKAMP Goiiderik J ABRESCH Llin 160 JliNDSTOFTTll COMMISSIE Olstriot p OUBA Ingezetonan dezsr G it eMile wsnit driNgendverxooht hunne bestalkaariftn lot h t w itiiiMJgenvan brandstoffen niet in te xenden alworeas inde piaatsolijlca dagbladen daartoe eaae uitnoodiging wordt gedaan 231a 40 AANVRAQE N VOOR HOOI HOOIDISTRIBUTIE zij di Toor h a p rd n n v of yoor hiw b JrUf hooi n odis h bb M Ooh d rk ad h nd l r n d unUet a 10 knap d fofamji reifc t S a b UllB T M 5 o at p r ItMb Marr a Koop o eg vrboQp B y a hooi ad re d p door tueeoh akomel T a b t P 0 rl i l Hooibar ie T rbod a HKT PKOV HOOIBUKEAU VOOR ZUID HOLLAND I Dordr ahl Dordradlt Jaal 1918 2202 50 G J VAN DER VALK Wjdstraat 8 Töl I 1 AANLBO van Licht en KracMinslallalie s Vraaot pplisop0Mrf 2in 20 Fa W V ZANEN 20 O Haven AWUar voor i Modene Portret Fa c nille s Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon O MME N 0 NoUrineo BLOEM Ie Oaiai enWILDERVANCK DB BLECOUET ieBlo ad l uilen DONDERDAG 4 JULI191S middelt 13 aar i hel bolelSPIJKERB08 Ie OMMEN bii loewijeinl publieli veilen I Voor den EdelAch Heer Mr P WILDERVANCK DE BLECOURT 1 Dpi aan lluMdar galag n Boerenplaatsen wcarrtn 2 met no nieuwe gebouwen Woonhtiia Schuur eo Gierputten en voortt beitflande uit Qras en Bouwland met bii ele en VELDGROND leer eichikl om tol wellend te culliveeren en in eenwei leende DENNENBOSSCHEN temen rooi 62 71 91 H A gunstig an lkiflder gelegen in EmaUod aan of nabij den griniweg Ommeii BalkbrBi op cm 10 minuten afsUnd vin bet Onmerhnaal en A uur afitand van OMMEN ellende la 12 perceelen elt volgt peiT 1 op I 13000 2 op r 725 i 3 op 1 2000 4 op f 1663 5 op 1 7400 16 optHSO 7 op f 180O I 8 op f 1710 9opli00 10 op f450 U op f 1450 1 12 op f 2S0 2 In volUn aanwfaa staand 14 en 15 ierife Deniieubosscheii aa den griutweg OfDiii a Ondl Maen Heiienweg lamen grool 15 08 40 H A taande ali volgt perc 14 op f 3650 15 op f 50 16 op f 800 17 op f1550 Deae perceelen gelegen in een mooie itreek op ca uur afiland vdn Ommen Jtijn zeer geichiki lot ichting van zomeroptrekjei Aanvaarding najaar 1918 en voorjaar 1919 Aanwijaing geichiedt door A PAARHUISta Emalaad op eiken Maandag Woenidag en Vrijdag 2204 70 PerceelJIjiten en kaarten verkrijgbaar ten kantore van genoemde Nolariiien alwaar eveni nadere inlichtingen worden veralrekt Probeer dit middel gratis Indien U geregeld na het eten lait kriigt van Uw maag probeer dan de Abdijtabletten en U ault er vetbaaid over Haan hoa ipoedig helpen Schrijf eenvoudig op ean briefkaart Gaarne xal li gralis Uw Abd tahletUnproketrtn mn ricbl dese duidelijk voorzien van Uw naam en adret aan L I AKKER te Rotterdam Franco loesending volgt dan omgaand vergezeld van een keurig uitgevoerd boekje Maagkwalen Abdijtabletten bevattengeen opiu of andere cbadelijke beiUnddeelen 2190 50 voor de maag Oviral turirifgiÉar i f 1 2S ptr dü a 1 VerkrlKbaer bii Ooad i Anlo Coopt S H T Loon Goad r ki F V Dem Re awijk M T Heien L Ver eii W ddtaaeuea A r d Heidra Z mlMii n Wed J Alet Boek opi A Blonk G J Spittet Wed J Sptuijl AtelierThTüKKISR fotografie up elk gebiled 2051 Diploma Amitanl Salon tS18 20 fOTO ARTIKElEN PttchtsorteerMg iijstwsrk ZEUGESTRAAT t04 GOUDA naast f P ROMP IJMfhamHI Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIOE Sprmiranr 13 4 niir PIJHBOOMSTUUrr 41 CDoioowd 1085 PEa H MC hde W 7 10 Am VAM EENIGE KRALINOSCHE RUWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RIJWIELEN Fulanenitraot 15 17 tottenlam 19S6 10 NatÏDnalB Baflhereenipg Kantoor to OOUDA Kapitaal en Reserven f 6 900 000 COUPONS EFFECTEN VREEMD GELD DEPOSITO S HANDELSCREDIETEN INCASSO S REISCREDIETBRIEVEN IN EN VERKOOP VAN WISSELS ADMINISTRATIE VAN VERMOGENS CHEQUES OP BINNEN EN BUITEN LAND SAFE DEPOSIT GIRO Rotterdam Canada Hypotheekbank 5 togon 97 CIO 2 O tegen 100 Pandliriefeii Totale circulatie ruim f 12 500 000 Varkrllglnar bg alia Effectanfaanilalaran I LiNCE flIIIIISfllllT 28 30 TE S liiliïEilllGE 31 Dec 1908 1911 1914 1916 1917 Dividend Op Hypotheek 382 498 19 pCt pCl pCl 25 pCt 30pCt 23 994 530 27 30 207 116 89 934 278 69 2 4 2 pCt Pandbrieven a 99 pCt verlirijtbaar t a kantore der Baak aan da A entsobapfiea es andere Effeotenkantorea 2125 54 CHRISTELIJK SÜCtAL E PARTIJ Afdeeling Gouda Openbare Vergadering op DINSDAG 2S JUNI savondi a UUP in de Sociëteit ONS GENOEGEN SPREKER IWp Dp a R UAN DE LAAR vian Bttnilrinoan Candidaat voor do Twoodo Kamer On orwor ii 2215 40 De stsmbuastpijd van uit Chrisfelijlt beginsai Toogang vrl Dobat vp HET HAASSCH BLOUSENHU KLEIWEa 31 eoUDA Talafaon 2 STKDS VOORRADIG EEN ZEER MOOIE COLLECTIE BLOUSES COSTUUMS PEIQNOIRS en COSTUUM fiOKKEN benevens de nieuwste modellen HOEDEN voor Dames m Jonge Meisjes 1714 50 PASSALOM TER BESCHIKKING L VRAAGT UW WINKELIER Naar de Werailclbepoennde Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wreven van meubelen en linoleum Is vool soodkoopor on vooiHfOoii0OP in het gebruik dan de beste bus was Koopt één ftescli A S R A en u bl ft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HoofddopSthoudor voor Oouda en omstreken de firma 362 óO 1 VAlf DKR BBBK Orossier in Koloniale waren QOUDA Abonneert ü op dit Blad ZATKRDAG 21 JONI 1918 Tweede Blad Em EuropNsclii Statenbonil De Kugelsobe oud minister Qrrey h eft volgena Reuter een pamflet geschreven over den bond vnn natiën Hij zegt daarin o m Er staat in deaen oorlog meer op het Bpel dan het bestaan van individueele staten van rijken of het lot van het Vaeteland De heele moderne beachaving is in hot geding De vraag of zij zal ondergaan zooals met vroegere beschavingen van ouder type het geval is geweest dan wel zal leven en bloeien hangt af van de vraag of de volken die bij den oorlog zyn betrokken de lessen knnnen leeren welke deze oorlog hoeft opgeleverd Indien de oorlog niat ieder nieuwe leering brengt en zoo denkon en voelen beheorsoht by tijdgenoot on nakomeling dat zg de nieuwe dingen mogelijk maken dad zal deze oorlog do grootste ramp en wreedste beproeving ign welle de wereld ooit zag Daaruit volgti iet dat de bond van naties onmogelijk is aangezien hij tot dnarer niet mogelijk ia geweeat en ik wil daarom zegt schrijver kort nagaan in dit geschrift welke voorwaarden voor zoo n bond aanwezig zyn welke spoedig er zullen zijn en welke nog ontbreken alsmede wat hoofdvoorwaarde is voor het slagen van zoo n bond De eerste voorwaarde is dat het denkbeeld met ernst en overtuiging moet worden opgevat door de uit voerende macht der staten en een wezenlijk deel van hnn practisChe politiek moet worden De staatshoofden moeten het denkbeeld leiden en drgven zoo noodig Voor den oorlog was de voorwaarde niet aanwezig In hoever is ze dat nu wel Het is niet mogelijk deze vraag geheel te beantwoorden maar zij kan zeker beantwoord worden en in bevastigendon zin zooals Wilson doet en dit is at voldoende om weer leven aan het denkbeeld van aan natiënbond geven Wilson en zijn land hebben het groote voordeel gehad den oorlog 2 jaar lang te kunnen toeschouwen als neutralen en dus vrij van de zenuwspanning der oorlogvoerenden Ëon van hun besluiten is geweest dat zij zou de wereld voor een ramp worden behoed aan den oorlog tegen DuiLschland moesten meedoen Een tweede besluit is geweest dat indien nationale vrijheid en vrede in do toekomst veilig zullen z jn er een bond van naties mo t agn om dezen te beveiligen Hieruit moet niet besloten worden dat de regeeringen der Gealliee don minder bereid zyn dezelfde conclusie te trekken of dit niet reeds hebben gedaan Zij vechten eerst voor de onmiddeliyke handhaving van hun nationaal bestaan Niettemin heeft in dit land in elk opzicht het plan voor een natiënbond een wijd verspreide haitelijke ontvangst genoten Aan den anderen kant is de militaire partij gekant gebleven en moest dit blijven tegen het denkbeeld Zij beschouwt elke beperking van maohtagebruik dopt Duitsohland als noodlottig voor de Doitsohe belangen want zij kent géén ontwikkeling zelfs geen veiligheid dan slechts op één grondslag alleen de kracht Elke andere opvatting is noodlottig n deze exclusieve opvatting ii wezanlijk vóór de handhaving van de macht der militaire party in Daitiohtand Zoolang derhalve deze regeering in Duitsohland voortduurt zal het zich verzetten tegen den natiënbond Niets zal daarin verandering kunnen brengen tenzij de Overtuiging onder het Duitkche volk dat het gebruik van geweld minstens evenveel Igden bezoigt aan hen zelf als aan de anderen en dat veiligheid Mora ma aTciiimiL ilol zetf opmaken van damos hoeden Ecm pretUge boodschap allerwiBt oaa den man aan den hulsva lor Imitiprs het iö voor hem ondanks de ianHnea kiachtot vflu zijn vrouw op het oogenbUk zeer hezwaarbjk zijn vrouw een nieuwen bood lo igeven vamwege de enorm hoogé pnj zen Het veraiaken van een hoed Is dikwijLs do moeite en de onkosten niet waard en daarom doen wi Wer een Iwproefd middel aan de hand m op gemakkelijke wijzo f en ouden hoed woer een geheel iiifuw aanzien te gfven Een zwarte vaal geworden hoed wordt rael een in spiritus gedrenkte lap overal stevig afgewrüven Nadat men hem goed heeft laten tl regen brfiandele men hem op de volgende wijze Men loet een half blad witte gcte ine op in tien lepels heet water en bewtrljltt dan roet een Itwastje den ge gegrond op wet verdrag en gevoel voor elkanders belang beter ia dan het risico de gevaren eu het Igden van het streven naar overmacht on do pogingen om deze te rerkrygen Deeu overtuiging moet zooveel kracht op het volk uitoefenen dat het de militaire partg van haar machtaidealen afbrengt De toestand voor de eerste wozenUjke voorwaarde voor een natiënbond l n dus als volgt worden samengevat zy ia zeker aanwezig by den president der V Staten den sterksten en minst nitgepntten staat van alle oorlogvoerende zy is aanwezig of zal aanwezig zgn aan het einde van den oorlog bg de mogendheden die aan Amerikaansohe zgde vechten Ook in Oo tenryk is geneigdheid gebleken een dergeUjk voorstel te aanvaarden en vermoedeiyk is de bond zelfs zeer welkom en wordt hg heimeiyk beschouwd als de redding van de toekomst niet alleen tegen oude vyanden maar ook tegen de Frnisisoha oveiheersching Alle kleine staten oorlogvoerend of neutraal moeten natuurlgk in hun eigen belang iets begeeren dat kleine zoowel als groote staten zal beschermen tegen aanval en oorlog Als tegenstander blgft Duitschland over waar de jongste militaire successen en de opkomat van het Pruisisch mititairisme de pleitbezorgers voor iets anders dan geweld tot zwggen hebben gedoemd Duitsohland moet overtuigd worden dat geweld niet leidt tot het doel dat de politiek van zgn militaire leiders Ottdraaglgk maakt en onnoodig Igden over het land uitstort dat als de wereld bevryd is van de bedreiging van deze militaire leiders Duitachland zal Tinden een vredelievende ontwikkeling veiliger en verkiesUjker dan uitbreiding door oorlog en zal inzien dat de grondslag van ware veiligheid van een natie is de vredelievende gezinrdheid van alle natiea Zoolang Daitachlaud dit nog niet als waarheid voelt kan er geen bond zgn zooals begeerd wordt en waarby ook Duitsohland behoort want de bond kan geen natie bevatten die niet overtuigd is van het voordeel en de noodzakelgkheid van zoo n liga en die daarom niet bereid is zioh offers te getroosten om die te handhaven De tweede wezonUjke voorwaarde voor stichting en handhaving van den natiënbond is dat de regeeringen en bevolking der ataten willens zgn helder in te zien dat de bond de nationale aotie van eeu ieder eenigszins zal beperken en eenige minder aangename plichten zal opleggen De kleine zwakke naties moeten afzien van het rechl om aan haar belangen tegenover zwakker natiea door geweld den voorrang te versohaffen alle ataten moeten bg elk conflict afzien van het recht om tot geweid de toevlucht te nemen voor andore middelen Conferentie verzoening scheidsgereoht zgn beproefd Dit is de beperking De verplichting bestaat hierin dat indien eenige natie niet deze beperking wil in acht nemen bg haar nationaal optreden ala zg de overeeukumst waarop de bond tier ast verbreekt eu alle vredelievende middelen verwerpt en naar het geweld grgpt alle andere naties haar gezamenlgke macht tegen die natie moeten aanwenden De oeoonomisohe dl uk welken zoo n boud zal kunnen uitoefenen is op zichzelf reeds zeer groot en het optreden van eenige kleine staten vereenigd in een bond zou misaohien niet onder den oeconomischen drak kunnen gaan maar de machtige ataten moeten gereed zgn om al hun economiaohe en militaire macht aan te wenden voor handhaving van dü overeenkomst Zooder dat heeft de bond geen waarde hetgeen schrijver nader aantoont aan de hand van de neutraliteitsverdragen van Luxemburg en België en de Haagsche Üonferentiea Ten slotte spoort Örey de volkeu aan in het voetspoor van Wilson te treden en zoo n bond te vormen Zoo n bond iooh ia belangrgker en wezenIgker voor het beveiligen van een lieelen hoed niet de ojigeloate gelatine Banden en kanten moeten gioed orvan ZIJ 11 doortrokken opdat de hoed later Hink stijf zal norden Ia hij overal goed van liet golatiOM doordrongen dan be nt men ht ni ti vervormen Wie een weinig handig s kan den hoed zolts een nioii v en niodcrnt vorm geven door hernia nog ochtiges slaat zóó te buigecL dat hiJ goed in het gezicht staat Is do hoed lamdijk droog dan wordt iij nog eens aan een proef onderworpen en gepast en k n men eventueel voorkomende ongelijkheden nog wp atiaken Bij gekleurde hoeden kftn met hetzelfde procédé In toepassing brengen Bij hovengeiwemde handeling kan iiatuurlijk alleen Bproke zijn an gedeukte en verkreukelde hoeden of liezulke die haar appret hebben verloren uat Ie verfrlsflchen Van een be MMlde veraiuli ring in den vorm zooale het verhoogen van den bol enz kan natuurlijk góén sprake zijn vrede dan welke vredesvoorwaarden Ook die den oorlog kunnen besluiten De lasten van deze voorwaarden lallen weinig waarde hebben toniij de betrekkingen tusaohen de staten worden geregeld op een grondalag die da herleving van het militarisme in eiken staat belet Dit ia de les van dezen oerlog en alle ellende zal tevergeefs geleden zgo tenzg men deze les leert De V SUten en de Qeallieerdan kannen besluit Qrey de wereld niet van het mUitaritme redden tenzij Duitschland de les geheel en deugdelgk teert en xg zallen de wereld en zelfs zichzelf niet redden zelfs niet door overwinning van Duitsohland tenzy ook zg de lea hebben geleerd en kunnen toepaues dat het militarisme doodelgk voor de heele wereld is geworden STADSNIEUWa UOUDA 92 Jani litlH Rekeningen GemeeRteJ lchtrabriekcn over 1917 B en W suhrevea d d 14 Juni aun don Baad Wü hebbeu de eer Uwen Bftail hierbij ter goedkeuring aan te biodcu de ter voldoening aan het bepaakio by artikel 8 der Verordening op het beheer der Gemeeate Liohtfabrieken door de Caminisaie van Bijstand in het beheer dier fabrieken aan ons infirezomlen balansen eu winst en verliesrekeningen van deae bedrijven over het jaar 1917 verg zeld van de verder bü genoemid artikel voorgeschreven besoheiiden n voorzien vau eenc verklaring van een deekundigCi dat de balansen eu winst on verliesrekeningen accoord zijn bevonden met de boekern en verdere bescheiden De rekening der ÜUectriciteitsfaibriek aluit met een uadeelig Baldu van ƒ Aan de G ff ieente Bohiedde thans op den voet dear bepalingen van de verordening eeue betaling van ƒ 7380 wegens de retributie voor ka4 elleidingen in straten en wegen Ook de exploitatie vau het Gasbedrijf heeft in 1917 ala geivoig van de rantaoeneering van ihooger hand en de abnormale kdlenprjjzen geeu wiittit opgeleverd de rekening van dit ibedrijf sluit met eeu uadeelig saldo van ƒ 13 76 33 Dit verlies werd eveneene afigeeohreven vau de overwaarde van het Gaabedrijf In het schrüveaA van het College van Gedeputeerde Staten dezer Provincie waarin het berichtte dat de rekening over het jaar 1910 dezer Gemeente werd goedgekeurd merkte het onder meer op dat naar aijne lueening de poet overwaarde uit de rebelling van het bedrijf dient te verdwijnen Naar aanleiding dezer opmerking werd in totaal ale gewoon vau déÊka poet afgeschreven een bedrag van ƒ 29 502 36V en als buitengewoon eene om van ƒ 177 212 04 De verplichte aflossing op de sohiild wegens den afstand van het terrein aan de Vest heeft beloopen ƒ 1000 terwijl van de ten behoeve der fabriek gesloten geldleeningen werd afgelost S 20 500 derhalve werd in totaal afgelost ƒ 21 500 Ingervolge het bepaalde bii artikel 10 der Verordening op het beheer der Liohtfabriekeu van de gemeente Gouda zou nu het vereohil tueschen afsohrijvinig en aflossing eveneens aan de Gemeente moeten worden uitgekeerd en volgene het Raadsbesluit van 4 Februari 1910 als buitengewone ontvangt beschouwd en tot buitengewone aflossing vau gemeentoschuld aangewend I ehooren te worden Mede in verband met de voreuvermeldo opmerking van het College De Ve i ten m o de Veel word hiler oog niot aan d nieu i mode mod edoan maar het volfende janr zal bij in sterker mat wordeo geprotegeerd voorspelt de Man Beliatve de atof geeft voornamelijk de orm der Lragen aan de véstjee eenseker karakter Zoo heeft men b v platte nuLtrozenTicragear Eton monnlka Sohltler rolen Hhawlmodellen eo enkele omgaelagon trffecten ze komen hoMt alle in gelijke itmte voor een mode vereenl0t een cowboycoliar met een vet e eu t moet gezegd worden tot een goed resultaat Het geheel was vervooxdigd van wit satijn Enkele van dese vah ba hebben een ce niuur Men ziet aardige punten acbulpen of atrepen met tod kleine tot groote psrelknoopjes i sluiting en aoinmigo modellen prijken nof met vlugge kleine zakjes Behalve dat een enkele maal nn lUM vloletkleurlge ttnt voorkomt slja van Ocdoputeenk Staten komt het ona gitaieu tM k de huidige onietaudiflrhedeu waarin eene vergrootiug van d schuld der fabridcen ons ongewensoht toesohUnt voor dat het alleszins aanbeveling zou verdienen niet aan de hierbcïdoelde bepalingen vast te houden maar veel eer de af sohrijvingen te doen dienen om de finantiën ber beide bfldrUven op petl te houden Ëu ook voor het vervolg xouden wü met den accountant der fabrieken wiens desbetreffend schrijven wU lierbü overleggen en de Coramiss e van Bijetand uu de rekening ÜveVwaardo uit ïlo Imeken van het Üttttbeilrijf h verdwenen de afsehrUvingeu yooveel mogelijk gelijk willen doen zi aan de afloesiugeu en het meerdure ter Uwer beoordeeling 6f alB b drt f kapitaal i ü de GenieeuteLiolitfabriekon in kas willen doen houd óf tot buitengewone aflossing billen doen strekken T oor het opnemen van een dergelijke Iwpaliiig zal het dan mogelijk zün dat bü een voordeellge exploitatie het voordeelig saldo van het bedrijf in de geoneentekas vloeit Met het oog daarop zou echter het laaste lid van artikel 10 der bovengenoemde Verordening door een ander moeten wordeu vervangen waarbij iu bovengenoemden zin werd bepaald dat zoo de totale af te schrijven som voor ieder bedrijf meer dan de verplichte aflossing dor ten zijnen behoeve aangegane geldleeningen bedraagt dit meerdere zal kunnen worden gebruikt voor buitengewone aflossing of zoonoofHg als bedrijfsknpitaal in kias worden gehouden een on ander ter beoordeeling van Uw Raad Tegen het opnemen van een dergelijke bepalinir verzetten ztnh de desl etreffeade voorschriften vaa het College van Gcdeuteerde Staten dezer Provincie niet Kan Uw Raad zicii alzoo met onze ïienswiiae vereenigen dan stellen wü hem voor het volgende besluit te nemen Do Raad der gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester eu Wethouders van 14 Juni 1918 no 581649 Besluit floed te keuren de balansen fuwinsten sverliesrekeningen der Ge meenteLichtfabrieken over het jaar 1917 het laotat lid van artikel 10 der Verordening op het beJieer derLichtf abrieiken van de gemeenteGouda zooale dit werd vastgesteldbij het Raadsibesluit van 16 December 1910 no 224 en gewijzigd hyRaadabeeluit van 24 Maart 1916 no 291 welke beide Raadsbesluiten respectievelijk werden goedgekeurddoor Gedeputeerde Staten dezer Provincie biJ hunne besluiten van 27 Dèeanïber 1910 en 18 April 1916 In ie trokken en daarvoor in de plaats e stellen eeu nieuw lid luidende Bedraagt de totale af te echrijvc n oin voor ieder bedrijf meer dan i vorplichte aflossing der ten züupö behoeve aangegane gehUeening don kan dit meerdere wonlen gebruikt voor buitet ewone afloasiog of zcio noodig als bedru f kapitaal in kns worden gehouden ter beoordeeling von den Raad Verboogtng gaiprüsea B en W scbrijvmi djd 19 Juni aan d p Raad BÜ hieraoliter afgedrukt schrijvehvan 17 Juni 1018 no 34 geeft deConunissie van Büstaod in h t beheer der GemeenteLichtfaibriekehons in overweging aan Uw Ootleg andermaal de noodige voorstellen tojtverhooging der gasprijzen die zoo als U bekend is reeds lang de prorductiekosteii niet meer dekken t doen I Met de Commissie vreezen wü eeU finanoieele dóbAcle der Gasfabriek wanneer thans niet tot de bedoelde verhooging wordt overgegaan eu met e venten gewoonJiJk In wit gehouden gewone kleufen zijn zolmkleur ou4 rose heinetablauw Parïjaoh hlauw le i nwen malta zand grijs lavendel ent maar van doae oahijoen sand Partjaeh ilauw en oitd roae toch den meeatenop gang te rao en Zandkleurig orgaadte w batlflt zijn de nieuwste en populslrftte Er Ih een seer fijne kwaliteit effen echte katoen diobt geweveo en dat zoowel 1 In wit aU ia gekleurd lo aanuwklag komt Plcot van zwart er offi he o ataaa bizooder Hef Enkele modillen la dsco tof voorkomende worden in matroc DDK dcl gemaakt met maaoheUm er bij an dert nmal gekipt hebben mm pwaM Inden rug Pannekoeken Mrn kah panncdtoekm ook oog anders klaarnutken dan van bloem en eieran Hieronder voJgmi ven vAuAn beksoda recrptfD Voor rtJst MiifiefcoekHi kot t haar zü wÜ v oordeel dat het loür haar aanbevolen donkl eeld van een uniformtarief iu do gegeven omstandigheden als het meest verkieslijk moet worden beschouwd Een en auder ï door ons College ampel met de Commissie besproken üi efiu afzoiiderlgk daarvoor belegde vergadering op Maandag 17 Juni j l Wy meeiion gehoord de daar geHüudeu besprekingen de voorstellen der Commissie iu het belang der Gemeente en dat der Oa fabri k meer in het büaonder te moeten overnemen al voegen wü er oiuniddellük aan toe dat het ons leed doet het door de stuking van toevoer tooli reeds bel erkte gasverbruik nu ook nog zwaanier ie moeten treffen Maar eeu andere uitweg is er niet luar onze wüze vau zien nu de kolenprüzen soo geweldig zün opgeluopen en büna lederen dag stügen Met zeer groeten aandrang moeten wU U dan ook advieoeren onze vooratellen ten aanzien der prijzen ODgewyzigd aan te nomen Het vorenstaande sluit in zich dat geen büzondere tarieven zullen kunnen wordefi to estaan voor instellingen of andere groote afnemers eu dat evemnin sal kunnen worden voldaan aan de wenschen vervat in het adrra kl 8 April 1918 van d afdeeling Gouda der S D A P ten aanzien van een toeslag op de gasprüzeu voor bepaalde categoriën van ingezetenen Wü achten zulks tMunugolük in verband met de door de B K D toegestane hoeveelheid gas BU aanneming on er voorstellen vertrouwen wü daarmede tevens gemachtigd te zün om in dien zi op d ingekomen adressen te bescrhikken Tim lotte deelen wü U medo dat wy wegens het zeer groote ongerief dat daarvan voor ieiler het gevolg zou zün op dit oogenbUk nog niet Bouden willen overgaan tot eene rautsoeueering von het ga verbruik doch willen trachten de beiwrking te blüven vinden door eene staking van gastoevoer voor bepaalde uren van den dag Het chrüveii van den Directeur der OemeenteLiolitfabrieken naar hetwelk door de Cmmniesie verwezen wordt wordt als bülnge hiemersns ovepgekffti Het is onze bedoeling dat de tot heden aan muntgasverbrnikers bü elke ineteropiiemtng büberekende 1 eent voorjelke ïj verbruikt gas zal vervttlleu bijinvoering van het uni fomie tarief Op grond van het lyovemneftegedeekle hebbeu wü titans de eer U iti orverwe ritkg te geven het navolgende besluit te ueauen De Kaad dèr geaneente Gouda Gezien de voonlrat ht van Burgemeester en WeÜioudere d d 19 Juni 1918 uo 611624 Besluit I in te tredeken de bü Raafisbesluit van 1 Maart 1918 no 152 vastgestelde Verordening tot t delijke regeling van de gasprüzen n met ingang van 1 Juli 1918 vast te stellen de volgende VRROBDKNING tot tüdelüke regeling van de gaaprüien Artikel 1 De prüzen van het gas zullen bedragen voor metergas muntgaa en industriegas 18 cent per M8 bü tüdelük gebruik in slechts voor korten tiJd aan te sluiten perceelen tenten kramen enz 25 cent per MS Artikel 2 Deze verordening zal voor de eerste maal worden toegepast bü do meteropneming van Augnstus 1918 gasverbruik over Juli De Oonimiasie van Bystand in het beheer der Qomeente Liohtfabrieken fcchreef dd 17 Juni aan B en W Wü hebben de eer Uw College hierbü te doen toekomen een door ons ontvangen st ryven d d 29 Mei 1918 van den Directeur der GemeenteLiohtfabrieken by hetwelk hü ons in overweging geeft onmiddellijk over itHii een tikke brij von twee na rljot twe J I prifl bol r wat out eeo ons geweekte FoaiiJneD en drie lepels milker I aarbU wordt govoegA e n kopje gMtampte beaoltult o gentompl geroOMterd oud brood eeq e geklutste eit rdowers en even oovele gekluste eiwitten dll allM wordt jioodanig dooreen geroerd dat mea er een goed beklag van krüft De pantu koeken worden Jiierna in de beate boter gebakken Voor men z kesr otroole uten er wat gmiample besobult op waarna Xe ook aan dien kant bnÜEhfebakken wordw Bestrooi de koekMt tmstotte met fiuiker Ilnvennoutpannekoekf worden ongeveer op gelijke wijze gt maakt Zij vormen een leer voediaam gereoht Bij karncmelkpannakoHien maakt meo baa l ag van een halven llier karneoMlk en Rfailuti paplepel l ibbelkoolaure so hi annwa Ier opgelotft ttn lepel keukenotroop eeik goklutst Ri iMt on w t fsseelèe hkwn Hi i b lBf HMMt vr J dun Ijs