Goudsche Courant, zaterdag 22 juni 1918

Uwe Ijesluiten van 17 Mei 1918 geiio neu naar aanleuhng van de in onze voonitellen dd 18 April 1918 no 30f463 en 2 Mtei 1918 no 391463 vervatte ontwerp besluiten niet voldoende onze bedoeling tot haar recht is genomen om over het jaar 1918 aan alle gepensionneerde gemeenteambtenaren beambten en werklieden alsmede aan alle gepenmouneerde weduwen en weezen van gemeen teambtenaren onveivchillig of zü voor of na het in werking treden der Pensioenwet voor de gemeente ambtenaren 1913 gepensionneerd zijn een bijslag van 10 7o te zien toegekend boven hetgeen thans door hen hetzij uit s Rijks kas hetzü uit de Oemeentekas als pensioen genoten I wordt Mitsdien geven wü U nader in overweging te nemen het hierna volgende besluit ouder opmerking dat de verleende credieten ter zake op de toegestane bedragen kunnea blüven bepaald De Baad der gemeente Qouda Oozien de voordracht van BurgeI meester en Wethouders dxl 14 Juni l9l8 no Ö6I660 Besluit in te trekken de onderdeelen I züuer besluiten van 17 Mei 1918 no over het jaar 1918 aan alle gepensionneerde gemeente ambtenaren beambten en werklieden alsmeile aan alle gepensionneerde weduwen en weezen van gemeente ambtenaren onverschillig of zü vóór of nahet in werking treden der Pensioenwet voor de gemeente ambtenaren 1913 gepensionneerd zyn een byslagvan 10 te verleenen boven hetgeenthans door lien hetzy uit s Ryke kas hetzü uit de Gemeentekas als pensioen genoten wordt Trrurrsv van irungelden op de kemilii Als gevolg van het in de Raadsvergadering van den 31en Mei j l genomen besluit om de kermis dit jaar niet te doen doorgaan be hooren die reeds gestorte gelden voor staanplaatsen ena aan de rechthebbenden te worden teruggegeven Tot op dit oogenblik werd voor genoemd doel aan den Ontvanger der Gemeente afgedragen een bedrag van ƒ 6162 80 In verband met het voorgaande stellen B en W den Raad voor hen toestemming te verleenen voormeld bedrag van ƒ 6162 80 af te MchrÜven van den post X nvoünsiene uitdoven Volgmimvuer 247 en over te sohryven op den post Teruggave van belasting Volgnummer 113 der GemeenteBegrooting voor het dienstjaar 1918 WUziging G meent beffrootinK 1918 Naar B en W gebleken is zal het in verband met verschillende te verwachten uitgaven alsnog noodig zyn om eerlang tot een hooger bedrag in de behoefte aan kasgeld te voorzien dan aanvankelijk werd verwacht B en W stellen daarom voor de Gemeentebegrooting voor den dienst 1918 te wüzigen als volgt Artikel 9 van HooMstuk VII der Inkomsten Tijdelüke geldleening ter voorzdeninig in de beèoefte aan kttsgeld volgnummer 73 wordt venhoogd met ƒ 150 000 artikel 6 van Hoofdstuk XV der Uitgaven AfIoeBiiig van tüdelyk ter voorziening in de behoefte aan kasgeld opgenomen geld volgnunuuer 253 wondt verfioo d met ƒ löO OOO Zie voider Stadaajeuws Ie Blad WuHiT iU ullshiitund uehcnultTM m iin lamlbouMerH die get u gfiirutk zouden iiiski u Mi t Ie gevun reclit niet uiedogvrekcndj aau ÖÜOU tuinbouwers de uitHltiileml tuiubouwoTN ulut inedegerekeudj en Uo UUU gobuwde laodurbeid r f totaal JÜüUtA gcztuueor Als gemiddelde aauneuidid het iniwonend personeel luoUegervkeud ö perrfont u pur gezin zou men dan konwu tot l ÜOO UUÜ peniouen waarbij noi niet gerekettd ia op het aantal ongeliuwde laitdarbetdeni die niet Inwonend zijn tuj dc n laodbouwer oorlH iiiag worden aangenomen dal Indien de landibouwcrii cu arbeidere la de gi Uigenliekt sgn lu liun eigen U hovfte aan brood volled te voorzien een groot det l der platlolanda eo k rpe bevolking hUrvau ook heiufclijk zal projileeroo Aan al deze persMea zal dan oui aan do volllLdlife behoelte 4e vooralen 1 U L graan per hoold d 1 pi m 400 gram pi r doe moeten worden gelaten in totaal dus UmOOQ U L of k 70 K Ci per H L m nullioen K Q Door clandersiien verkoop woarlegon zeer wt inlg zou tv dioen zijn en de controle op niolenourM laudbouweru oi bakkers nvt zou beinwoilijit worden zou boven la i nog 600 20 milUoen K Q aan de dletribuUe worden onttrokken In het geheel zouden dus 12Ö mllUoen K U nlel worden ingeleverd Van de overige Ö töOOOü inwoner aan wio dan broodkaarten zouden worden uitgereikt zou aldua volgens d inlevering Mt i VJn t w laO inilUoen K U rogge en 70 mlliloeQ K O tarwe overblijven 125 niklUoen K Ö Vet vrij groüte üekerheid toch mag worden aangenomen dat do oogrit WIS door te gering stiketof benitfjling en door den drogieu voorzomer in geen geval grooter eer loindor zal zij IL dan die in 19117 Uy deze wijze zou dus de lanxibouwen üo bevolking 400 gram en de nlet land bouwende bevoilking 86 gram per uoofd en per dag ontvangöB Du liidst r concludeert dat wordt aan du laudbouwvndo bevolking giraan gelaten ton flpoedigBto voor do overige Ijovolking bi t rantsoen tot I7ö gram zou moeten uuideii vt rlflagjd Anders kan het op 20Ü I gruii blijven Wil nieiL aan de landbouwendo bevolking br odgjraan latc i dan ou de invoer vaii o rzce in 1919 1920 buiten berekening latend om aan do overige bevolfciiig J50 gram brood per dag te ADVBBTENTI N Geen vet noodig U en laooulsaos ft7e Jitargaii laplMta KsaHsa VaaLooPD LIDE MBIBR a JAAP SPAANDSRMAN I o sa p r p K 32 Jyni 18 Oeeo Onivantds 2222 15 K ES8EB00M Voor de vele blijken van beIant teiitD en deeinamint ondervonden tijden de ziekte en bel overlijden van onae eliefde Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder CORNELIA VAN DER STARRE betul en wij omen hartelijken dank Nimeoa de Familie 3221 11 H BLANKER ffeerliifcilrndenaê kin ferf een Ul £ wasaching want Oië I bevrijdt hen van jeuk neten roos is verfris schend en geeft het haarcen mooicngl ns J Wasch het hoofd g Uwer kinderen B met L A X dal w HL voo rkomt ver H HHBontreinigingop Bijschool Mevrouw GRANPRÉ MOLIÈRE Wsflhavea 53 vraift een nette DIENSTBODE of Noodhulp goed kunnende werken en koken 2213 11 Sujkerwerker GEVRAAGD SUIKERWERKER of iemand ipaciaal voor KUSSENTJES K O X E R IJ Brieven fr met opgaaf van loon en loede eluifen aan J VERSCHUUR Pan Kuunljearabvl k Oordraclil 2181 10 m AKKBR I Eitcht iiftluitbind met onxe haodleeke I nlnf L I AKKER Roltardtro I Vcrknjtbcar bij de meeite drofiitcD Te 6oBd bi Anion GoopB Mej S H V Uon Boikoop t G J Spijker Wed J Spruiit y G Mem A Blonk WaddintfaTMii i A v d Heiden Bode grareni P Rnveiteijo Wed J v Vliet C J Scheer ZwamoierdaDi i J W H Hoogevcen 2184 39 Phytophiline te4 B bUdlvia op ro en ader plaaUn Verknjjbear bij 22S0 10 ANTON COOPS Drogist Wydstfat 29 Tel 328 Te leen gevraagd aia late Hrpolkeek op Landerijen 7 a 8 duizend Gulden Brieven onder letier B bureau Goudiche Courant 2179 9 dfTo kwMtio dlo ia de naaste dagen een Uxondero rol zal spelen nl de Siberl8cbc In Siberië Is de partij der coota revolutionalrea de meoadiefi dua die tegen i i huldttge regewing tegen de Bolsjewiki zijn venterkt door en Tsjechlscb Bloveensofa l rer en geaaroonltjk bobben zij dt rogeering aang esegd 4at Siberië van do BoJ iewU f niets wil weleD Die TsiecheD en Slowftken zijn Boldft tea Ae toen Rusland noff In oorlog was deels wareo ovefgeloopen en deels krijgsgevangen waren gepiaakt Deze 150 000 Oofetenrljkache en Hongnarecbp soldaten T n BlavlBcfae a lJomst irlMeo toen de vrede eenmaal gesloten waa Rualand spoedig gaan verlaten Onn In Frankrijk on lUllS de bondgenooten te belpen en tegen bun landgenooten de Oostenrijkera to veobtflAe Het lögcr moeat daarom naar Wladlwostook teneinde zioh daar in t scb en EvMiVel het vervoer glo niet aooanel en het duurde lang waardoor het leger contact kreeg met de oontra revolutionaire eiomenten In Weet Siberlë en daKrmee vrlcodsohap sloot Het Icwaiu er niet zoozeer op aan voor vie en voor wat zij vochten ais zij maar vochten ZIJ kwamen zoover dat zij bet bendod In ban dtn kregen en doft met do Bussiaohe regeerlng Id verbinding st ldcin en can bere dverklarlng gaven tot het leveren van graan tnitfl zlJ door de Ruaeische regeering werden oritondl Lenin do mia prosldent heett geantwoord dat hij bun niet erkennen wil en troepen zal zenden om den ouden toestand weer te hei tellen De kwestie Ia doarooi van veel belang omdat Ja an Chlnq Amerika n de geallieerden hun belangen hebbon in Sibe rie De laatste berldUen wij zoo er nu op dat de coatnb revo4utionaire regeerlng In WoBtSlberië moer en meer veld ivlnt Genoraal Dutof hee t rich met de TejeeboSloveensobe troepen vereenlgd In hetgobied van Stunara beeft bet Bolajowiki bewind een einde genomen zijn de Soviets Cde raden onÜKindea en wappert de oude Ruseleohe nationale vlag weder n de stad De reg rlng Us Hoekou neetnt maatre aen ten einde de beweging zooveel Dr RUPS is lot en met 10 Juli afwezig Abonn e ert U op dit Blad LIBERALE UNIE Afd STOLWUK OpenbareVergadering OP DONDERDAG 27 JUNi a s des avonds 8 uur in de zaal van P STOPPELENBURG SPRKKEB 2223 44 Prof Dr B D EERDMANS Vrll Bnlp 0 i a nh ldl tot clsbat HET BESTUÜE DER KIESVER STOLWUK Bioscoop GoUP A VOORUIT BUITENGEWOON PRACHT PROORAMMA VAN DEZE WEEK MET AL8 BOOFDNUMHBK hel beroemde weft Ten ALEXANDER DUMAS FILS MARGARETHMüTmER La dama aux Canittllaa Qroo te realUtlMba tra adi ia rijf afdaallotfen Een icheli uil het Parijiahe leven 0 Vori week te Amilerdam etecdi voor uitverkochte stalen vertoond W verder KOMISCH BIJPROGRAMMA o s ALBERT ALS GEZELSCHAP JUFFROUW Een beotel kemieelu leène 2225 50 PREDIKBEURTEN ZONDAG 28 JUNI COUDA RBUONflTRANTSCHi KESK Geen dienst ST JANSKERK TA u T m Ds J W BEEKBLBACH T d SPBBNKEL 10 u ym Ds J BöRGBR 2 u ii inrtken dlemt KERK PEPBBSTRAAT 10 u T m Da J W BERKEXBACH T d SPBENKBU 2 II n m Db E BIJL Lm HEBSoai kerk 10 u im D Th SOHABTEN BOSKOOP RBMONSTRANTSCHE KERK G en dieiut NBD HBBV KEBK 10 u v m Ds NIEUWBUHG WADD1NXVEEN NBD HERV KERK Geen opgaaf ontvangen REM KERK 10 u m Di LINDEMAN HOOBDBECBT NED HERV KERK 10 u vm Dt X UTb T d VEN 0OUDE8AK NBD HERV KERK 10 v m De heer MULLER Godsd onderw te Boiiegraven 7 u n m D W L MULDER STOLWUK NBD HERV KERK Ds MULDER van Gouderak HVANGELISATIB GEBOUW 10 u v Tn en 7H u njn Geen lienst HAASTRECHT NBD HERV KERK 10 u v m D E V d BROEK WOENSDAG 26 JULI GOÜDlA ST JANSKERK Geen Humltkslnwgening TAPIJTEN CRISIfiUMAATBEGELEN LiNOLEUiVIS De Gletschervrouw Grsui voor de boeren liet Bureau voor Mededeeliogeu In zak d VoedaelToorzleillng meldt Nu in nog sterkere mate dan netvorl jaar van lamUwMwerstijdo wordt aaogedrongen op liet laten van een bopaakl K t eelte van den roKETc on tarwe oofgst voor etgen gebruik evenals cUt met peulvruchten i n aardappelen gesohlodt heeft de Kttnlster van Landbouw aan de LandbouworgVilsatles vereeulgliigm en bondi n die over hel geheele land o eeoo meer provinoü werkeaara zijn l i getak van 27 een aohrijven gericht i e Minister zegt daarin dat ter beoordi ellng der vraag o het mogelijk ia aan den nensoh der laodbotiwers tegemoet te iKmion do volgende punten onder c oo gen moolen worden gezien A Aan welke oategorleftn van personen moet broodgraan worden gelaten Ü Hoevele personen vallen onder doze 0AtegOTl n C Hoeveel moet per perMon worden gela4en f D Hoe wordt dan de veirdeeltng van bet broodgivan over de gebeele bevolking van Nederland E Hoeveel moet er taoer verbouwd om zonder ernstig bezwaar aan de landbouwers broodboren te Uten Vt Hfolater beeljfert dat volg n de laatste landtHiuvtelHng brco gTMn zou moeten worden gelaten aan 110 0 X land D 69 Staande voor het huis zoo diobt bijhaar dat zij zijn zuchten zoa hebben kunjieo hooren gevoelde hij zi van haae g cheUsn door onmetelijke afstan des Hij wild ten minste In haar nabijheid aa korla pooa rusten haar oabijh j l aUaen i u hem kracht geven Kracht waartoe Om dit leven v d rt leven Voor baar huis onk hy neder In den wUt n wüUerna bt boven alch bét atorreuhfiir een fonlcelende oceaan van wercldeo giiae tei ido onelndlgiiedeQ die hun ban4n gingen vaa eeuwigheid tot eeowlgheido £ k daar kromde zich en menschalijke worm In zijn idetlge smart mitder dan een atoom in dk ontxagtijk Heelal Rondom verhieven de Alpen zich alsof zij omboog wilden wijaen van de aarde naar den hemele van het meuichelUke naar het gioddelijke Zoo wezen zij reeds aljids den eersten scheppingsdag ïlen weg zou zij hem wijzen tot den laatsten da Ihai strak als dese omhoogwij zenden zag de Oodheid de ellende aan van haarneergvworpen sdiapael Om raehtep to staan LOOPERS ViTRAGES e n TULLES Electrotechnisch Bnrean Tnrion Aaiilei m Liclit en Urachlioslallife J F W TURION LANGE TIENDBWEG 24 Telef 326 ie if mi tot iuv wiiiijr van nieuwe zuiniKiii n iu alroirel n betreffemle het ffOflverbniUi en voorte ww spoedig raoffelijk de noodigo stappen te doen ten einde tot eene veph offinff der ffaüiprijxeu die op verre na den ko8tpri H niet dekken te geraken Wü kunnen oua eoliter niet gelieel vercenigen met de uiteenzettingen en de toelioliting gegeven in bovenbedoeld ohrijven Met het oog daarop zouden v ij de bestaande regelingen betreffende het gBftvepbruiik door partieulieren vooralsuog wilieu handhaven tot zoolang de resultaten der betzuinigiugemaat1 regelen nader be kend zijn en dua voor het huidig oogenblik niet over willen gaan tot het rantsoeneeren van het gas aooale door den Directeur in zyn vorenvenneld sohryveu wordt voorgeflteld Aanvankelijk meenden wij U evenals de Directeur te moeiten adviseeren om over te gaan tot de invoering van de Rjjksrantsoeneering voor het gaa zooals deze is opgenomen in de circulaire der Rijka kolendifltributie van 14 Maart 1918 Aangezien eoliter de kolentoovoer grooter bletek te zün dan verwacht werd a 9htten wij het althans in de gegeven onietaiiidigheden gewenscht niet lai er vast te houden aan het denkbeeld van een rantsoeneeringssystefflii dat steeds talrÜke bezwaren met zioh medebrengt Ook waren wjj bü nader inzien van oordeel dat de tot nu toe verkregen uitkomsten der besparii wniaatroge lon over een tekort tijdsverloop zich uitstrekken om daaruit een bepaalde conclusie te trekken en dat waarsohijnlük eene venbooging van den gaspr B de noodige besparing zal doen beceiken Wij zouden Ü in dit verband willen advieeeren om aan den Raad voor te stellen om onder intrekking van de in zijnv vergadering van 1 Maart 1 1918 j J vaefcgeatelde verordening tot tijdelijke regeling van do gasprüzon met ingang va n 1 Augustus a s oen uniform tarief raat te steHeu voor meter munten induHtriegas en wel van 18 cent per MÜ Bij dit tarief zou dus voor het muntgaa niet meer als bij vorenbedoekte verordening een lageren prija worden bepaald als voor het raetergos Wy achten © ene verliooging van len prijs van het muntgaa tot dien van het metergas daarom alleszins billijk oandat deee reeds langen tijd t laag is gesteld in vergelijkinK et dien van de laatHte soort gas Vervolgens zij opgemerkt dat wü van oordeel zijn dat de opbrengst door de vermeerdering van het tarief voor lichtgas tot 18 cent in tegenstelling met het loor den Directeur voorgestelde vian 16 cent zal opwegen tegen de vermindering met 2 oent van het door hem vastgestelde tarief voor industriegas eene verlhooging van den gasprue voor induetriedoeleinden tot 20 cent achten vrij thans nu de indusrtrieelen zoozeer het nadeel ondervinden van de van hoogerhand opgelc e ej erkende bepalingen niet billijk en oitgewenscht tevens daar deze hoogere gasprijs zal worden afgewenteld op de verbniikers van de met het duurdere gas verkregen producten Aangezien wij verder zooals boven wend aangetoond eene rant oeneering voor het oogenblik nog ougewonaoht aohten vervalt dan ook vanaelf de boete door den Directeur op oversell rijding va i het gasrautaoen voorgejiteld en de straf van afsnijding van toevoer bü herhaling der oversöhrUding Wel zouden wy de staking der gastoovoor op den beataamleii voet wensdhen te doen voortduren en wel tot zoolang zulks noodig zal blijken In dit verband zouden wij U tevens willen adviseeren om met het oog op de be erkte hoeveelheid gas uit lrukkelij k te bepalen dat geen bijzondere tarieven kunnen worden toegestaan voor instellingen of andere grootere afn ners Ten slotte geven wy U ter voldoening aan de toezeggingen gedaan bü ons öohrijven d d 19 April 1918 in orerweging aail de afdeeling Qouda der S D A P te beriobten dat het met het oog op tki van hoogei4iand toegestane hoeveelheid gas vooralsnog niet mt lifk is aan de wensehen in haar adres van 8 April j l geuit tegemoet te komen daar deze eene bezuiniging van het gasverbruik noodzakelijk doet zijn welke door bet geven van een toeslag geenmina zou wonden bavorderd Duiii1 bt aUc pMuloMun B en W sohreven d d 14 Juni uan den Raad Üit eene desbetreffende opmerking van heeren Gedeputeerde Staten deser provincie ii ons gebleken dat in iU 13720 Maandag 24 Juni lUIN fiOipiHE GODMIVT 3 J ie x wrs exL ixd e3rt©XLti©TDlsLcL v oor Gl o a d a © xi Oxcxstxelc © VERSCHUNT DAGELIJKS ABOMNSHENTSPBUSl p kmitul U b f wk U ea SMl Z dxri lM pw kwirtul ƒ LIS w w A II MM mn wur il biHi lii ftt leopw iMhl tt Franco por poit pw kmitul tlM uut tmittMmi ttM Abonneneiiteii worde lM IVIgi UBtmmm mlb om boMui MASKT tl OOUDA bï onn i nt i den liodriuiid 1 n de p tkuMMo ADVSKTENTIEPBUSi Uit Gondm n intnlwi beboonnda tot dnb artkrii l 1 i i U ftm tOa re d mHr ƒ U u buHa Ooul m dw bMor vliKi 1 ngélm ttM elk r d mMr tl Ad i M hi na pnUüta nraakaUUMda U BEHALV E ZON EN FEESTDAGEN INSBZONOKN lUDHDBUJNaBNi 1 1 nd It Ik nfri m Or ét msipKlM M tou w Redactie I Tdef Intero 549 Adminiitrade i Telef Intero 83 Bureau t MARKT 31 GOUDA soliu soiualen gttwcnd als zij zijn aan mocilgkheden en ontborlngea good zullen ccUttMi Vergeet bij de beoordetflmg van hun goveohiawaardo niet dat ons lundiii zijn geschiedenis van OOOC Jaar heel wat etrijd meeniemaakt en zeer veol mouilijkh rfleii doonmnteld heeft leu slotte verneemt do Times uUTo luo Uet oonservatieve Japansche blad ijl 8 eot dst de Qaailloerden tlians eroatig in overweging neoim in Siberië tuUHohenbelde te k Huen Dme kwestie zal in do naaste toekomst actueel woraon Daarom heeft het bericht dat een blzundere Britsobe missie te ToJtlo is ahngeko icoinen 0 11 den Mikado den Britechen veld nm rBOhaU E iai aan te bledm uii uduon een wijdere bataakeals dan 4te welke men gewoon Is ftan dergelijk Mremonleo I ven BUITENIABPSCH NDEüWa wfiTBqatANa Totfft al araala In 190 loofds da Duitwha ktfMr knatibuen goitdaa hakar uit Toor dtn wte jiaiir van den bakonden Oo MunnKiatrtfd Thans is gebiokan dat dSM bakwr di i men staeds had besobouwd ala U atfa na raaaalef goud v rvaardl d waa van ttn wwtnnrer m zaar d n laacja goud waa ango iMbt ZWmURLAMa D duurta In ZwiUeriaod hsbèan hlsr an daar oDf gaicUwden plaats gsdiad t a gevdga Tan $ to duurU He Hamburger FrwndsnWatt veifieemt uit Baaei dat in Wintertbur an JThun dfl geheele arbeidersklasse een symjpabhie stakinc is begonnen De arbeiders verlangen niet allem ma tregelen tsgen da duurte doch ook aauianiyka loonsvarboo IFingan ftUSLANOk Voor aan monum at Kart Uarx Lanin h ft d n gavoUnaclftigidaa rartotenwoordiger van den Russlschen raad tu ollEBcommiasarissen ta Londen Utvinof kpgodragon om een bedrag van éAa mllUom oebel te overhandigen aan d familia vw iarsi Manc voor h prlehtan van aan hmh tiamont op diana graf i u t v iuutidaiMenvooriUHiUig aangoorongen uu minister antwoordde dat hU aan het vrdtkgwtUA der voiiuivoediug vooildurend zijD sMidaOtit soheiut en alles iohetW8r t dteit om den s un d r bouugiBnootea te veriLrijgMi Uutro Itaido den vredo verklaarde Uurian dnt OoaLonriJk betweU een verJedlglugtfooJiog voert tiozen g en dig ounooui zaI verlengen ue vrvdüf assage luidt L a ari eiij8trajd ateit vaat dat aan aanmorkeiijiie en duiir arao verbetering van do vodtliugiWoefftamten nitt mugeJijk 1 zoolang de oorlog duurt Zonder de grooie iUuaormsseu die iu het to onwooraige oojteublik aao alle vredespogiii ea m den weg st Mi te otidor8ch ït eu boroieuwt dü arootdereraad eten etach naar ein zoo spoeJtg mogelij Ken odgemcenen vrsje Uet eroaitigu t e£or ibeid stelt do aTueider JTaad vu dut de eersu leeiLouen van e n begiiinendea omKeeï van do Btjmm iig in dj vijaaduiijii o iBMden van Uuitsche miofate mda op eoQ wijze beantwoord li tliewtfiiiig gesvwat lijia om een vetraterklugvan uen vroaeswU in do vijuwd Ijite tan den ta bevorderen i e arbeiüersraad clacht daarom dal de Oostenrijkson tlougaarsohe regeert Züoh Oiet alleen bereid tount te tu aiien tijae Ut onderliaudelingen ovec den ul emeeiien vrede zu ier tmijvlntien a oorlogpBHOhattlngen en over do oprichting van tHin Uga der nutiüs te treden maar lat ZlJ zion ook boro d voriclaart zeif soa HM din mogeujK de regetxliigLn van de vijaoaeiijko landen to vredt Mondurhandedngüu Op dezen grou l iag uit te nuodigen jUd raid dor aroetdera draagt aan de club van du Dtdtaobe sociaal domooratische aig vBArdigden op dezen ach onverwijld ma dan ddttalatsf v buiteulandsobs zakso voor te leggen I Verder protesteert de raad togen het plan om bet parlement opzy t schuiven en het abaoduUsms van art 14 weer op to rich ten HIJ oisobt de onverwijlde bijeeuroe ping van het parlement wolken elycb d Duitacito sodaak democratlaobe afgevaardigden onverwijld aan den eerste minister moet voonegigen DE OORLOG o kwasti SiberlB Hat OostanHJksoh offanslaf blijkt aan mialukking Bijna aan mlllioan Amarikanan in dan atrijiie ONS 0VE3lZICHTv Er te ne het Oeetenrijkflche oUeoelel dat iD een defensiot voreiHlerde een au mogelijk Ee keeren Hare troepen b iben een eedeelte van den Hpoorweg Jekateri DüburVl aoljakinsk bezet In lUadsiioerlje heelt Semonoïï door het vcrraa K van 8000 aijnar koirtütkett Wortoe enoodaaakt mooten torugtrekJcen P Dq nieuwe Siberische regeering heeft over de geheele spoorlijn van Tomsk den staat van oorlog verklaard De TJeohen en KodEakkeu rukken onder aanvoering va n Franscbe generaal op Isd ni aan Wat to vooralen was ia gebeurd Oostenrijkera door de Italianen Iel bestookt door geen resorTss gpateund trekken In wanere terug ove de Piwve We lozen in bel Italiaansoh ojmmuniqaé van 23 dezer dat do Ooslenrlikers vanaf den Monlello tot aan de zee verslagen i n en op do hloloa gevolgd door do Italianen over do Piave torug rekken Iti hot OoAtonrIjkHChe oownuniqu wordt daarvan nog niet gesproken on alleen erkend dat do Oo tenrfjkeri de grootste moeite hebben zioh aan de overzijde van de Piave te handhaven zoowel ordL n grooten regenval waardoor do rivier sterk goawoiien ia en het vervwÜ van moiUtle CD levensmiddelen ontzaglijk beleaumerd soms zelfs onderbroken wordt als door de actie dor Entente trocpeo die buncom mynioatlelijn blijven bedreigen Het is in d se omstandGghedM z ereTQ sag dat liot kabtn t Seldler besloot af te troJen Do Pdlenolub had een resolutie aangenomen waarin zij t a treden elsobt vaa hpt kabinoCSeiiiler dst ten n ideële van de nationale Poolache belangen gewerkt heelt het pftrlementwwmo en het oonstitutionoele Hteisel bedreigt m lüet In atAat la goweaat het levtuv middelenproblecm op te loS 3en Mer neemt eohter aan dat de keizer Ml weigeren het te verleenen Het katjlnet zou iii zijn iegeawoordlge samenstelling aan hlt roer blijven ein vermoedelijk sieohta de Poo lMohfj mlniBter dr von Twardowekl buiten de regeering blijven Het ia nog twij felactitig of de minister van Hanlsl von ffidser en de minister van Landbouw graal SfKia Traouco zich zullon noerlsggen bij de tot den herfst durende parlsnientelooaen tooetandi Een deputatie der Oofltenrijkeiche arb dera heeft In een audiëntie bij Burlandev builSgon to iand der arbeldefaklafise geBchilJerfl on op spoedige verbetering van Do Volgiena de Tswestia lou de SovleU regeering in alle districten aan den W 3iborischen spoorweg den iaat van oorlog bebW verklaard Voort zijn alle arboidera en boeren die geen beaitUngen hebben boven de 18 jaar voor den dienst opgeroepen Het P T A meldt dat in bet ottvernemeot Tariüdctf do staat van oorlog ia a koed BINNENLAND Dm w iiglng der Leganrettea Volgt iB t i tH riol in de dagbladen zou soa bolangrijks wijziging van de leger weUea la bowerklng zijn Naar hst Lorrbureau verneemt ia Inderdaad een wetacnfr worp iu gereedtHüd geraaaitt tot wiJzlgtAt vau de uduiiif de landweer en de land ritormwH One wijxigtug strekt tot taan brougen van vei anderingen welke noodle 0 weusohelijk zijn gebleken in verband met de Invoering van den dieostpUolkt voor onderdanen van Ëuropee N JerlandsohlDdU Inkozulesibslaatliic fai Des Haaf Blljkons ueo voorste lot aanyulUog der gomeeutabogrooting voor Ifl was op da uuriiproitkelijke begrooilng de poet loVoar trteiiboiaMiiig gucaamd op f 4 000 000 NftaT Ue bekende gegovens ia op de dtenat lttl7 ven ontvang van ilsm dan I d O0thO0O tu verwachten Venkr Is berloht ontvangen dat deSo vlJJttroepen na een strijd op het front in d u Oeral In de rlobtlng von Uralak de fabrieken in Caslinsk bij het staUoci Alaquet 125 weret ftan Jokaterinenburg en 100 werst van TsjeUablnsk hebben Ingenomen Alduii bevindt zich de belltvaa dou spoorweg JekaUirlneDburg TaaljabInftk in handen der SoviSt troepen Do Weenscbe arbeidsraad bsolt lomlddeli besloten de arbeiders die In staking zijn gegaaii aan te raden bet werk te her vatiwï Behalve Boedapest verkUarlen vele ai dure Hoftgoarsohe steden zich bered door vormli Jering van het haar losgeweze graan de nood te Wojnen en In andere duolen van Oostenrijk te lenigen De stid Uoedape t heeft een groote hoeveelheid rookvleoBob vructiaeu groeuten en 20 000 haven van Weenm gecondtai Uit hot We8 ten niet veel nleuwa Batraffoade de aankomst van Ayörtkuien verklaarde fenoraal March bij gelegenheid van h ontvangst van JournntiBten In Was hington dat 800 000 man lot op hedeu ovülr den oceaan zijn gevoerd Het land is zijn program vijf maunden vooruit Vederlandsohe sohea landaard Uit do Chinoosche hoofdstad wi nU bericht dat de bolsjewiiki de spoorlijn bezet hobbon tusschen Borzia en do stations in Mandsjoerije waar zich de achterhoede van Semenof s fltrijdmaobt bevlndt die zioh op d Cbtneeache gredfl welke door fpObineoBobe troepen krachtig La bezet terugtrekt lK ze troepen hebben laat gekregen om niet tegen de bolajewlkl tuaisclienbeide te komen tepcij do grens bedröigd wordt De C iaeeeobe premier Tooan Tadl Joel beeft naar de Daily Mail uU Peking yenieemt in een interview verkiawd Omsst U NaderL Jaiwbeanl Blijkons een door den voorzftter ram len Raad van Bebevr det Vereenlgtaf tot het houden van Jaarbeurzen in Nedwland vertrouwelijk Ingestokle naar hot beirag vaa Jaarbeurs tot mid bun van do Tc Harbin en bij de Cblneesche grens is een troepouuacht bescbiJcbaar om mat do Ja Miners samen te werken en zoo aoodjg zal Ik oog meer mannen zraden De dreigende toestand aan onze grenzen eirtcht voorzeker het treffen van voorzorgsmaatregelen want wij willen de Bokjewlkl niet In China hebben op de aeW raaB zaken heb 10t detlnsmers oas hst ba Feuilleton Binnen twee maanden zal naar tkhoop de opsUnd te Canton onderdrukt zijnen dan zullen meer troepen beschikbaar komen Ik geloof stelt g dat de Chinee den nkam Haar aanraking was zoo zacht baar stem zoo teer dat deze hem vvnden grond opriohtte alsof bij door eenwonderkracjht werd oiQhooggetrokken Toen hi rechtop stond sloeg zij d armen om hem heenMaar zij deed het op een wijze aOstrf hij mst zijn armeu haar vasthield alsof bij de sterke was aanwlen lij zich In de eotdpbreuk van baar loven vattklemde en die haar naar het strapd Totrde Als door hem gesteund geleidde Malra hem Baar hula eti In haar kamer Üe geen man nog had teiredeu Zij ontstak geen llcbt Alloen het schijnsel der sterren mot t lichten als hij zijn go7lciht tot haar ophief en tot haar sprak D 3 niatto glans des hemels zou ilJn ont Bteld gelaat verheerlijken want rteehts verheerlijkt wilde zU het den HlJ sprak achter niet faU weende Hbt was eon stroom stille tranen Het snU en verstikte heiB bijna Slvo CourUen zoo te hooren weenen zoo stil otUzeltend elke traas meest als esa gloetmie droppel in zijn aiel vallen ZIJ voelde inde Iwre zijn tranen branden zoodat zij hel zou hcUten kl lnen ultsi ireeuweo Haar zij slaakte geen geluld ZIJ stond sttl naaat hem zoQder een oostwoord Alleen hMr hand drukte zij weer op zUn koortsaohtlg voOrbooM Haar zustorhand voelende weende bij uU en xtja smart bedaaide hij werd kaltaer Daarna be proaMs hU te apreken HIJ wlMe hau M ai n hoe allee was getuurd Meteen pleehUg gabaar bevwoer zij be te zwijgen en lilj zweeg oandddeiljk HU wUde haar danken HlJ wUda liaai hand uw pbuts sterven I Ik mag looh gean krana dragenl Toen zij ontwaakte zat zij rechtop in bed met ullgobrekfa smnen alsof zij h n van zijn doodelijke valken tegenlKHidtm Gedurende dagen en w ken vervolgde bet droombeeld haar Sederi streed zij nog heftiger met d i slaap waaraan zij zich slechts overigaf als afmating haar neerwierp Nu en dan ging xlj midden in den naobt naar bulten de ijzige w nterloofat verjoeg de vermoeldholdl Haar de Jeusdlge huisgenoot moest copst teruggekeerd zijn Om hem niet te liUen marken dat zij nog wakker was deed zlJ üjdlg net licht uit Dezen naoht hoorde zIJ op de bevroren sneeuw schreden en meende dat dewderwIJzer terugkeerde vaa het hotel Zij lette er tAA op dat hij ds deur niet opende achter zich stoot en In zijn slaapvertrek gingt de men had tegecirwvordigi al liid Iets gvhelswinAlgs slalpeads ais hij thuis kwam vaak pas na mldleraaeht Daarom ging zij naar buken tag den neeigeaonkene h rkeiide hem Dkdelijk Zoo kwam bij to haax teiugi t Als het diepste medelijden der DKinohen hoogste liefde la en het hoogste edelijden dar vrouw la heti du werd Vfalra In dat oo fenbllk zooduiis van de hoogste liefde verruld dat zlJ den gekruisigde in den dood zou hebbsn kunnen volgen zonder te lijdni Zij had bij haar kruisdood sleohta het geluk gevoeld t het diepste medelijden uit de hoogate liefde haar leven te moi o laten Zl stond bij hem boog zioh over ham boen legds lüar hand op zijn veroo moe boold D risp hem saoht bIJ kussen Toen drukte liJ een teia p aijn Haar iuH zou een groot aeadaar ram sljn zonde verlost hebben want de l ipaa ener reine vrouw kunnen meer wijden dan een prlesterhand Vrouwenlippen kannen don aclwldlgen man helliit i cklarsit Waitdelt niet de Godheid la ds gedaante ener Ilefh4l ben4e vrouw op aardef Zij vroeg iklc4 met wotuden wat nu moest ge biede haar httk slaohtadeed de banfs vraag HfJ bc t sp da aagstlta zwijgende taal en antwoordde Ik ga weg Waarheen Wegl Zal Ik met u gaant Ik moet alleen gaan Ja Jar Zij swegen Nu hM hij het gelaat pa tdt bawo De aterren sdieoen te hsidarl Z moest de verwoesting van dit vocv haar ssboopr ate en edelst mannelijk gelaat zleii Had zij maar kunnen weenen I Doob hftwo9gen bleven droog Alleen haar alelwee de Haar oofen zoudan nocdt meer kua Ben weenen I ur a spraken zlJ aimt slj elkaar aeta gebabiMn deelden Wanneer wlH gl Merg dadelijk Dat is goed QlJ zult mU nlefta hrU ven het aangezicht naar de zon gekeerd werd het geaohapen Daar kwam het leven greep groep den levende aan slingerde hem neer wierp hem op d n grtmd Daar ligt hij nul BICHABB VMZ MteriMtSa b v fU M EklHK VAH BOHOH CourJien dndtte het gezloht togen het snecuwkleed atsof hij bet gelaat geteekcnd met hf nwrkte n zij fier sohande verbergen wilde voor den sterrwUiemei aan het hart der moederaarde Terwijl hij daar zoo lagi moest hlJ aan den somernacht denken waarin h J zich ook xoo gebroken had neergaworpen zijn eersten strijd gestreden zijn eerate nederlaag geleden had Toen zou het nog tijd zijn geweest I Ook zou hij den weg naar sljn vrlendtn d reene en sterke toen nog hebben kunnen vinden wear 100 nobt weggaan Zij echter aan wie de neergesonfcene do over de geheele Unie verslagene dacht had weer rustelooce Bla telooze naohten Zij zelf weerde den slaap zooveel mog IiJk Want de sluimerende dro Mut en Ifaira was bang voor droomen Zelfs in den slaap wendde de geUefde zich vijandig van haar af oohts een enkelen keer had hij litib tot haar neergebogen en haar hloek an stil maar vriendelijk aangezien Vaa zijn blank voorbooldwas Iets langaaam langBaam neergodruppeW als bloedjg zweet Uel zulk een gelaat en zulk een bloedend voorhoofd bad hy zichzelf op zijn groote schliderij geteekcnd naast de bleeke geestenbruid zonder krans naast MMral En nu zag zij hem zoo in den droom AkeHg schreeuwde zij t Ook dat U gosd V vvvalal uit LeefI QtJ moet leven Want gij moet uw lereaswtrk Toltooltt 1 Laat loM In