Goudsche Courant, dinsdag 25 juni 1918

57e Jaargang RedAOtiet Telef Intero 545 Adminisiratie t Telef Intero S3 o tAr if ii ijiiir iiii tii a dt n naar bonleaai 10 gaan Hij vxuiit bol onsiau dal de rugujriiig bloot gwMeld moet worden aan bet gevd r van in o bet erde aiad te zyu Ntet heelemaat aulver In d l rauiitihe Kamer worden oo4m vüorixJurende kracbdge en vsua b i e oppoaiUe ven de sOüiabateQ de debi Ha ovw de vernieuw tug v uu het privilegie vau de Bank van Frankrijk voortfüuU De soolaliaten blij ven voortudrend ortttek osfmen op de wijze van beoeer en ep de iwlilieH van d BaiA van knauiilt Volgens een berkbt lol Oeoètve aan de vorwartH ta bet nu bij dit fleoat weder eur wdxni toegegaan doordat d aoUaiisten een uitval deden telgen de re geeriag iie in iJl da Bank vou l raukryk er toe i etM itctu bad QUO mJliloeu frank aaa joiiuklelBCbers van itiualitohe partl HilUare pvrmaeo te betalen Kiou de m jii ter van flnanclfln weigerde nadere Iniiehttngen in be b aonter wai rde falj de aarora op te feveo van io peraortwi onder weiKO dus laMlloeoeu verdeeld waren Undar levendig protest der UniMrzUde werd de vycfade Jug gselotan AUiracHLANa v oa Kuhimann aan het woord i e r ji£ aac uetxft gieteren eeu aonvaog jjfemoijk t toet de tweMle lexlng van da begrouuug van Bulieulsntoclie Zaken i fLautMb cretarLi von KUhlmonn ontwlai tn groote troKicea eea beeld van da vraagtfsuiaieu der rij politiek Sprekeod ever ivu Jiail zei bij o a un e dlplomaiüe heeft zleb tn den laatsten Ujd in net bijzonder moeten b cl jiioaUen met de gebeuriealaaea in Kusiuid ïïoaals Ik elders reeds ulteengeaet heb ilia tMigevolge van guria otm van naioualen aa4l waaj bij zich later andm Van tKM alui aard voegden la het blnneiMe ven den Kudi sclicn kolos revolutionaire ver lohijnHelen van gewotdlgen omvang opfe iredèu oaJiT de wercldg HcMedenit vne fer nauwelijks beeft geklad OnmogelUk s het te gelooven dat dM gewakltge gistingsprooea Ihont reeds eeu slact van eveawloht sou bebbta bereikt Daarom moeten wlJ met het oog op onze politiek do ontwikkeling der dlngea nauwheurlg volgen en oiih wijselijk niet mét utvefe binoeolandsclie aaiigelegenbeden inlaten Dit proces leJddfl tot het ulatreden v n korMchltleaJu gebMen die aioh tot etaten outwiikkelden of nog bezig zijn l te voniiou Alles wijfltt ir op dat Finland Jat mede door de hulp vau de Dultsdke Irocpeu van 1 roode gêrde la bevrijd dieo zeltstandts staatsvorm aal ben4ieii die met aTjo booge cultuur overeenkomt bijval Aan de andere aljde ven de Oosti ee ligaao de provladee waarin alio poglagen der KiMHsebe regeestttg do oude Duhsebe cultuur uit te iM mlsdukt zijn Door he4 vredesverdrag van Breei towrdc traden Koerand en UtUuen lelM k uit liet kader van het KuMlaobe rijk i Op liQt oogonblUc kaa uea vrgirel Koggen 1 r eit iBOineiU van spattniQglg aauK tirokeu w arln op zlchzeif uitiUgiO bouri lunar dat in hH teekea van rour bereidlDf ittaat i en verwiiolit ia Franltrijk groote din geil temeer nu tiet Üe ienrijkisobe ofiensifif e a fatale oademeuimg ia gtebltiken en de ira k d vaa deze volslagen fliialubking zloh dOet geldw op bot volk in h VQorultziofat op eea nleuv offea sief dat zeer waarscbijnlijk gerlGlit zou Bijn direct op Parijs goM meo er fa da FranaohQ hooL distad toe OTer moatre eleu Ie ni u a tot den uittocht Natuurlek wordt daa betoogd dat er geen govaar is maar je kuat nooit w t n i i t IieL oog op de Doi8taadlgh l Q o a door bet feit dat de giealUeerden van de gieJei nJioid pTotiteeren en hier en daar ioor vinnige uitvaUen hun front verbeteren op de manier vaA de kleine bond die den grtfotere in de pootbo bijt ia het noodig dat de Duttsohera poedlg tot een nieuw offensief overgaan ZooalB bet er nu voorstaat zai vaneen bBiUlssenden aa nval Uemenoeau aitt eel koflien a is het dan zeker datmra l t piet de Kegeering niet tevreden Is tiet gaat Urnr al oat etadnr bJb blJ ona Oostenrijk ziet zicti mdanks zijn erastigen toestand voor een mlnl tar crials gesteld door de Polen die het ministerie bun vertrouwen ootaegden Een éer bladen schreef dan ook een volk dat zoo van den honger lijdt kaa men niet ïijn oimstene uog ontnemen D keixer heeJt sich het recht voorbehouden op bet verKoek Oon ontslagi terug ta koroen enden minister president met de loopende zaCen b ast Toch geltwven wij niet dat dit van lftng n duur zal zijn Teru eeren tot het oude syateem n l regoeren zondar parlBment zal voor keiier Karl ook al beel moeilijk zijn In Siberiö duurt de strijd voort het bUjkt nu dat Oostenrijkere en Duitschera met de Bolsjewikl meeetrijdcn terwijl dè eoDtra revolutio aJTeo zooaia wij gAileren reeds meldden onder bevel etaan vBa Fransche officieren Jivpaa denkt sterk san interventie en neemt ondertusachen de gelegenheid waar van China conceaele af te dwingen toit expU teering van mijnen men zie daarvoor onder China Vat er ook In de toekomst giebeuren Feuilietott wD © Gletschervrouwe 1 I Baar kat finteab BIOHAIK V met antariMtle bewerkt itm J WSUMS JHK ViM BOUnu dMnk vertMtei OpnAouv dmlckwle atilte Terwijl Mtbk haar ztel boorde wMoen doobt Uuctiao Tocfftduxend iregil Uo en da WU kl Cat u geedl Ia het battel Ais i een droom hoorde htj de Hulaterend vrouwtaoetem weer Lq mr eeote heerlijke aohudarij Mb ja mijn firooU bieerliike aefailderlJ k4HBt l êgen d Mm terug Reeds In bet Tooi r Qfu worliH gU w Ma uv obUclftrij den TottooU die Ze Wjult SboftBl ffondersdioon Wat ia er f ZeU In sl n liaU bwust ooaen toe nit meriae hij dat bij ToMohnk Zij worde schreden do huii noot kwMO torug I Wat wee dat Hij trad bel nila Dlat biwM bleet buiten lei ieta p eaa naam En na eu lo da lacb ondecwljzer wist t Cortlen naar Eiken was gegaan iet dat hij in hui bij Haifa la h Mx kanw 2ti vroimt Habt ai v qui tel boUwa nMtaf JS t la mccaÜlk Abooneert U op dit Blad Ilavrauw 0RANPR6 MOLIÈRE WmIhavMB 59 vrult en nette DIENSTBIfDE of Noodhulp tfMd kaanmda mrkea en kok 2233 11 Aan ds REOAGTIE vm df BOUDSCHE COURAUT wordt gnraagd bakand mat typawritan an modama talan dia opgalaid wil wordan voor hat BEOIENEN vfo aan TOESTEL VOOR DRAADLOOZE TELEORAFIE Ultalaltand tehrNtamka aollteltatiaa mat opgaaf an a v rafarantUn In ta zindan aan da DIractls N V Baudteba Courant ta Bouda BBN BEKWAAM PlateelsohiMep M aatalag hier icr M d Br mauopi i X w rkt d oud ao 2242 bw Ooiid elta Ctwrut 8 Wasscherijen aeVRAABD PRUSOPBAVE van bawattebkig draag thult bazargd daar ihttaillng van Waldadlgbald ± 76 manaohan ta i Bravanhaga Fr brlcvm onder Iwwr D b Ad rt iönn KWI8THOUT Emmnlr 98 D 2240 IS 9 1 Witte Bioscoop da slvehta 4 dagen DB raACHTRLM Het Huis aaii den Afgrond rm boaI 4 aBa la 8 0taa 2000 Mtter lingto ï Aanvang T i uur 3345 25 Irijiiiiili lietiiraiDigiDg lEBiafUBE AfOttLW a Ot UBtM LE UWC OPENBARE VERGAOEIIIIiG p DONDEROAa 27 JUNI 1 11 d i MMdi hiK iM M Ir di nil VIR diR HMr WESTBROEK B rk n voud 243 irBEKEKi 30 Prof Mr J E HEERES VawilttK ran it Ubwili UiO LM fin fmU $ Kmw ONDBBWBKri OE AANSTAANDE VERKIEZINBEN inlj BfltinluldlotdRluit Vr KIHB VentCN 91 wam 6mmidooi neArijgi kct htMt apoedif die uehie glana en fiïiving welke een welvcnwgd hoofd cnmeHuM LAXvtrwijderialol nclen row M onrcifi en ia onrtiiibur voa Kfiodgsandc kinderen LAX oafdi nrUchi It pnaiw Il 4M 4e M U M MldoMd nar lüw k etj ii li wordt bffWond rd Biwht r iii b fld mat ome hcndisekaalii L I AKKER Roiierdani Wfkn gb r bi de raeCHc dro Ulef T Goud bi Aoioa Coopa Niej S H T Loon Boeko pi G J Spijkvr Wed J SpniiM J G Meoi A Blonk Wa4diatfavvMi t A v d H dca Boda r va i P Raveatelio Wed J v Vliat i Scbecr ZwaMMardMi t J W H Hoo raea 33 39 tJjilriibniiZNii BEKE NDMAK ING bE BRANDSTOFFEN COMMISSIE dUtriot GOUDA maakt bekend dat elk der ïnwoBert op vertoon van de BrandStOlfenkaaPt kan bekomen een boiiboek e voor turf en wel voor hen wier namen bedinnen met A B an O op DInadaa BB lutil P P O H op Woanadaa Juni I J K I M op Dmntoi daa B7 Juni M O P Q R p Vrfldaa sa dun STUVWXVZ op ZatOKMtaa B Juni telkeni van O tS i en van flt 4 2244 So V A C A N T I E LINNEN voor Óamas on KindBrkiBBcling STOFFEN voor Sport en Strandmantols In moderne kleuren STOFFENHUIS LOUIS TEN BOSCH Hoojitraat Hoek Spui ROTTERDAM Zlo UBlagoa 2241 eo EOOMOMISOHE BOND Openbare Vergadering op DONDERDAO 27 JUNI 1918 des avonds 8 uur In de Soc DE RÉUNIE a iMkM Ml Aa MESRITZa Ondarwerpi Oa Eoanomisohe Baad art de a a werktezingen vpl I Toooana vp I OMITE Vi 223S 30 COMITÉ VAN ACTIE Fa W V ZANEN 20 0 Havei AtelUr voor 0itmmit imi t n Modarne Portret Fotocralle s VRAAGT UWWINKELIER Naau d Weraldbepoatnd Meubel en Linoleumwas A is R A Het befte artikel voor het wryven van meubelen en linoleum is vool geadkoopop on voopdooilaai in liet gebruik dan de beste bus was Koopt één flescli A S R A en a blijft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubd en linoleumwas A S A Waar niet verkrljtrbaar wende men ilch tot onze Haaraaeipathou lor voor Ooudat en omstreken de firma 9fö 60 L VAM OBR BBBK Orossler In Koloniale waren QOIIOA vm Het Advertentieburean De Goudsclie Couraot MARKT 31 TELEF 82 6 becorlt de plaatsing van ADVERTBNTIEM in alle Nederlandsohe en Buiteolandsdia da en weekbladen en andere periodieken onder aenide prijsverhooding WÊT Inx ndln0 van én af ehrm mimmdm voldomtde laliolitingen worden GRATIS vmatrekt LIBE RALE UNIE Vericjezing voor de Tweedo Kamer der Statengenera al op 3 JuH a s Vrl aBinnl0 KlexBPs wilt gy krachtige Hervormingen op wetgevend en msatschappeIQk gebied laat U dan niet In kleine groepjes verbrokkelen maar steunt de Liberale Unie de groote sterke vrjjzlnnlge party die Uw beginselen verdedigt eenerzgds tegen de Sociaal Democratie en anderzyds tegen het drijven van de Kerkeiyke partgeiv Neemt kennis van het Program van Actie van de Liberale Unie dat al haar candldateo onderscfaryven De candidateniyst der Liberale Unie voor den Kieskring LeMen Is NOa S op het stembiljet zy luidt als volgt i a Ml Da FOftK President van de Tweede Kamer OodMinister va Koloniën OiMy ouverneur van Suriname PlHkl Mr 1 E HEERE8 Lid van de Tweede Kamer Hüogleeraar te Leiden Prof Dr B D BERDMANS Ui ran de Twsede Kamer Uoogleeraar te Leiden P I DE KANTER Lid van de Tweede Kamer Wethouder van Dordrecht mlhP MP W Th C VAN DOORN Lid van de Tweede Kamer Advocaat Ood Burgemeesfer Heemraad Zuidpiaspolder M VP VAN BALEN KLAAR Vice Presidente van de Vereeniging voor Vrouweijliiesi echt 1 S HOLLANDER Industrieel Lid van den Gemeenteraad van Rotterdam M I W BlalLËVBLDi industrieel s Hravenliage P M KOSTER Boonijciveeker te Boskoop Oud Bestuurslid Nederl Tuinbouwraad O C VAN SCHOUWEN Landbouwer te Oude Tonge Steunt de Liberie Unie door te stemmen op den eersten oandidaat van deze lijst tenzij tV de voorkeur aan één van de andere oan daten geeft Slechts op één oandidaat moogjt gij Uw stem uitbrengen Set Settvur van de Centrale Kiesvereeniging der Liberale Unie in den B ktlmakring Laden F TIETER Goud Vooraitter K SCHOUTEN HOOGENOUK Woerd J BAAK JzN Uldtn Vlce Vooniitn W Th t a SLUIS Botkoop A I WITMANS MZN Leiden Ie SecreUrl P DE WILDE Lelden J BEUEN Bodelreven 2e Secrelut C BROBRE JzK Ukkerkerk P BOKHOVEN WZN Gondi Fennin mee tec A J TURION Voonehom DEBESIE j VEaiKUGIAAK B ALLK 80U0E 412 S2 aOBLOOEMASEBS BN OOUDSMBDBN ImlÉ JleÉlüDlIl Ooedkoopste en solledste adres voor Meubelen la Tabia Kaatoe Batlottoa tool mot loor on plaehe Vooron bo latol on Wonon onSatl nilekona Thootafoia Sptofola SekIMorllon on m on a 00 S0MI I Wtm om iri l k w ll k l n to KOUT ZIKN tmmuirwt iHHMkuHiiisciii tnll R H r4aao Til IM 0 T BIEKBNKAHP Oondetek Bejangrijk FtlHIIIil t llaiiiM Pirfect gegarandeer4 zonder sohsdelgk beataoddeelen klaart flijs of rood hoofdKaAf of baard dadelQk ZWART BRDIN of BLOND geweQSGQte klear melden bet laat met af bet haar wordt niet vet Prgi er flaoon met gsbraiksaanvgsiag 125 en f 0 75 2239 BO Verkr gbaar te Oouda bg BALT A DE JOUÖ OótthaMU 31 H P VAN WJJNÖAJkRDBN Vreest geen Kleiweg 77 ANTON COOPS Markt examen want r beataal ao middel dat Ulabael bevrijdt m a iiuiracli i haid ca middel dat U kalm mai enkalm houdt cw I Uw eatt bel dar btl 2029 M WithutM ê Znwwtablattaa WMeoMhaptwIifk Muiua eMeld en baaligt onachadelijk aiia eii U ▼ ta caauwacbli heid Per koker 60 et 3 koker f 1 70 Lm b koop i dea naam aa dca fabrikaat A MUNHARDT Plurm Pabriek 2daL Verkriüb UI Apoth ca Dr ilaM AfmmuoiL 26 Joni 8 nar Vergaderiög v n de Kamer van Arbnd Toor d Boavbtdr ren in Arti Legi Beleefd v eno keo w j geregeld tfldi mededeelingr te laogm ontrani Sï gaderingeo concerten TermatoHliW nx om den daa in ooxe agenda te verrntüém Slaetryehe DmkfcitQ BBJNKMAII SOO OQD A o 13780 Dinsdai 25 Juni ltfl8 eoDMiHE coiimivt XTie CL ws eaa A d v erte3 i tieTDlsLd v oor Q o u d a © aa 03 stx©lc©M VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHAL VE ZON E N FEESTDAGE N ABONNEMENTSPBUSl pw kwutul LM p Mk U MM ml ZoMil lad per kwartul ƒ 3 1 por mak IT eut oma wur d bewixi fw loopor HoliMt FnuQCo por poit por kwartoml ƒ 1 90 met 5oDda sblad lU Abüiuomontan wordoo dAfOitlkB ougoiuviea mq ons boMoat MAftVT 11 GOUDA Vi onxo ogonten deo boek aodol do po tk ator a AOVBBTENTIEPRUg Uit Goud o o utrokon bokooraodo tot daniMorskrilW ntala 1 M eUu ngtl moor g ll Jta buten doait m dan baaat kiia i 1 la MSS aika naai meer IS Admaacie goUiika nniialrillHaikM IS tebam AJoe rt a rt laki i faeo INOBtONOBN iaDM BUNeaNi 1 4 i l flM all n il m Op da norpKiat tO Humt Bureau MARKT 31 GOUDA biuü fcttti iitH siagteiü en üit oowijai Jo uappuctiMd en grooie i opofionog van ddR vijaod liet otfeiitaohap Havaa seint dat de Parljsobe pers zioh alfsmeiia vtthengi over lid mut een u luAidog en atioont eindigen van het OoataortJkscb olfeualef tttiUdiogea luceneu dat het een groo e raiMP voor UodEenriJk ongariJe kanword ti dour den terugHiac p de riwdd éoor liongM anood baproeida bevoJklug van dat land De i cbo de Pari voo rzlut vertier als ge oig lat de Duitechnni zich nu zullen willen haascen ota opoieifw aan te vallen op bet Fraiuiob l iigeieQhe front Van het Westerfront wordt gemftld dat Llemenccau Zaterdagavond Parije beeft verlaten oiii zich naar bet boofdkwai er der Ainerlkaonscbe troepen te begeven Hu was vergezrtd van André iardieu den couiiDiaeoriHgeneraal voor delirauAobAmtrlkaaoBofae oorlog z ea en vun den obel van zijn militair kabinet gtneraal Mordacq Hij werd d n volgenden morgen aan het s aton o Uvangen door generaal Perabing die vergezeld was van den chef van ijn staf geuemal JUoc Andrew Cl uenceau bezocht o a troepen die pas ecu T eek geleden oniscbeeptwa ri M en lievoiid dat ze er uitstekend uitcageo en geheel ofgerlobt waren lu dan namiddag had eea belangrijke militaire conferentie plaat waaraan behalve Clemenceau generaal Pershing en iardieu ook generaal Focb de opperbe teliiebber der geajtleeide troepen d elnam die stpeciaal daarvoor j ekoinan waa Verder waren nog aanwezig de AmeriItaanache goueraal Mac Andrew en d Franecbe generaals Mordacq en Weygand De voorboameto militaire kwestlee van l raneob Amerlkaansohe sammuwerklng zijn op deze bljeoAkomet ondenocbt De maat regelen die la do komende maanden te nemen zijn zijn in gemeensohappelijk overleg vostgieeteldL Mra ia bet over alle pui ten volmaakt eens geworden Berichten uit Tokio geven te kennen dat bet parlement waarscbijnlijk in blzondere zitting zal worden bijeeogeroepen ombtt vraagstuk n ens het xenden van een expedltieleger naar Siberië te overwegen nMr aanleiding van de jongjate ontwikkeling der gebeurteniaeen Clc neocean s blad zegt dat Japon thaoa tot lutervenUe besloten U Ëen telegiatn Ut Karbla meldt dat er op Senwnof a terugHooht den l en Juni drie dafpin vui strijd zijn gevolgd waarin Semeaof de Bolsjewllil terugwierp Bij de krij g sverriohtingen Ueek fis aanwezigheid van talrijke Oostesrijkers en Duitachere en van nog meer roede gardeaol daben terwijl drie Dultaohe vtlegituigen Kan Ueu ttlrijd hebueu doeigünuuien i eii guvde Koouer van de iWiMMiAe toestotMku venekerl op grond van tiusslaoiie bwtobten dai inderdaad aile teekeuüA Wijten op eoa ioeeiutorliog van bet Boiajovisnie Het ia mlasohlen oog aiet iiuü butl nabij maar wel oavermijdelljlt De opvolgers der BoUJewUU zouden wil len regeeren zunder bulp van het buUeo lai d maar met moreelen stoun van Duitaohlund fsUjk tavloedrljke ttuatiea sich dat godMil hadden Ze zoudan In de etirste plaats oh vliiett ko uifla uit de oLlB4 en anarchie veike de ontentevoor haar doeleinden gebruiken wilde Intussohen blijken de ruwe aodeo neg altijd In KuJïiland het dteest ffabuldlcd De bolsjewiekeohe conuiditHarls voor peie aangeieigein edeii Voladarsky is t Pa tersburg op straat doo rejohoten a a In de aHtin der te Klef fsbouden Ruasltttchfl en Uekrajlenacbe vredeeondMbao delaars is men lasteren lót oen prlnclpioole overevnstemmiDg geiKMnsa om in de gebledan wi er beali wordt Lea oden een volkeBteoming toe te laten DE OORLOG De opiaie in Oealenpijk Oe lepaehe kwealie In SiberiSo Japan aal een legep xanden Van Kuhimann in den Rijksdag ONS OVEa ZICHT luag zegt bet Ilaliaaaeche Telegnalft entscbap men kan thans st lijg zeg gen dat Ie buid e fue van deo strijd eindigt met een olle nederlaag v tn bel Oostenarljkech tioDgaareche leger I e verliezen van de Oostenrijkers befhragen nieb nander daa 180 000 man Wil de Vijand xijn doel bereiken dan Inoet b i den alag opnieuw beginnen Hij heeft FoUa niet faet oamlebaro begioeuccefl behaald eenl overhcerscfcende stellingen In den bergsector en veilige puiuten van overtocht over den Piaxe te veroveren Pe OcetoirijkeoliiHiiHtgaareGdie troepen op den rechter rivier oever booren elk oogenbllk de brugigen naast xlcb loatortea die de Italiaanscbe artillerie rernleligt zootfra zij hersteld zijn BUITENLAJSBSCH NI£ UW £ N £LANIk De leraohe kweatlt De Daily lelegrapb verneemt Maandag Uit Dublin dM de politie akteor Zonoof avond om oojjevtftr eif uur beaiag ne it b legd op een orooLen voorraad uiumie ilu itMXiüie naar wordt verouderatekl idt i ortMlowü Is aougekomeu H was aan eea grawtfirma gooonaigneeirl en hinial zokaen verpakt Ju wjj en 22 xaJtkoo dle ongeveer 4U Ü00 rollen munitie bevatten Hetgeen thans in beslag Is genomen zou eou gedeelte zijn van een lading wapeuen en munlue die de vorife week In Ie lutKl is geland a Avonds vareo alle toegangen tol de stad gesloten zoodat bet den menscben UMÜ mogelijk was om de munKie t verwijderen FBANKEUK De ontruiming van Parlja Nu htrt Duitsehe froiU van Cbaieuulliierry naar de Matz gaat op ongeveer i KM van Compiègne is men te Parijs ernstig bezl met het treffen van maatregejen voor het geval vaa een nieuw offeusief dat de Duit ich nog diebti r bij de hoctdstad zou brrageo Dese maaitre a en dde de verdediging ea raviiallliieriag van hot versterkte kamp Parijs tot do bebbcn sluiten ook tn bei onder de oogw Kien van een ontruhiitag van Parijs door de Qoqgenaomde boucbe iautilee al degenen die niet noodig of auttig idja voor de verdedigiag In bat royaibitlache blad l Actiaa Fran caitfe bttveelt de poli leks hoofdredaoteur Ctuurles Maurras der regeerinif nu aeo Het agentschap spreekt tegen dat de Oofltenrükers 40000 gevangenen giemaakt foxsAen hebben Dit is echter het cijfer van de verliezen der Italiaanscbe legers de tooden mee inbegrepen Verder zeggen de Oostenrijkere dat ze 42 vUegtulgon van de Italianen en hun bondgenooten neergesoboton he bben en 4 kabelbalkme Stefanl zegt dat dJt moet zijn 11 vQegtuigen en 3 kabelballous terwijl de vijand 68 vüegituigien en fi kalieltnJKms verioor De Italianen beschrijven de krijgpverrlchtlngen van Zondag aid volgt Opgedrongen tegen den oever van do Piave op een strook front die steeda Itluicer werd onophoudelijk beschoten door bot geschut en de vliegtuigen begon de vijand in den nacht van 22 op ii Juni na zUh enkele uren wanhopig gehaftdbaald te hebben op den rechteroei er van de rivier aljn terugtocht naar don llnkwoever De overtocht onder hot doodelljk vuur van onze artillerie werd ZoLdaig voortgezet beschermd door een eteik maobnegieweervuur en door deJtkiogstroepe die n een bardnekkigen tegeuatand met goed gevolg door onae troe pen welke hem op de hielen zaten weydcn terugigiedieveo De Uontello m de rectiteroever van den Piave met uitzondering vau een kleui gedeelte bij Munsllte waar c e attljd nog voorfcdaurt zijn veer in oom handen Tot du0Ter zijn meer dan 4000 gevanfeuen geteld Ecm groote hoeveelbeid wayoien m materiaal van allerlei soort is 91 ue banden gevallen Een buitecgewooa groot aanial doode Oostenrijkers kun zlob eerder losmaken vaa é Unrgiui dan hij aloh van haar Dus bij meest ugkeeren I Zoo al niet den volgenden 4mi took den daarop volgenden dag Odl toen kwam bij ulit Nu word zU ongerust Ofscfaoon sü ben let meer uêtbed hij nog sleobts baar trleiMl wae en alj honderd moaldeaclMldlqg bad gewenaoht en overwogen werd vj DU toeb ongerust Deie maa speelde te baar tot baar kornet ta Uatola hk onbewMtbeld doorgebracht Uven een ta groeta te noodlottige rol want hij teerde baar den duivel van den bartstoobt kennen Mlssehien bad hij deb gedood f Ter vUle van baar Zij bad hem tn den dood g Jaagd 1 Penen man die e n gsola vnu loeg de bartetoski voor baar tn den dood 1 Hoe vaak gebeurde dat I ZU kende aMui oen genoeg dte zleb aetf bsddm g rfne d vrouwen eweg die de MannM In den dood hadden g iafld Indien aU aUèMlf Qoed ondemtdkt èim bodden dergeUJke IkddeedMMt e veer baar steeds een askew prUtfcettng gebod Ten alotiM waa pee Wik een do deor de Helde da boogale leaefct der ttstfe Heden begai de gtavin tkk e ingnnat Qrap da C llere om lelf te alen en Ie hoeren Zij vilde Vttol apnohan I don de eobUderiJea I Al de ontwerp en NMtsen dU Oourtlea von banr ba4 gsivaakl de geboete Joeele geMj dien avond waa liJn vegMtJven nalwarbjk bij bad baar voor ledereen ipecompromitteerd en vreeede haar terug te zien Vreemd ffsaoeig gevoalde JoeeMe zlob et bdeedigd Het harletocfatt IJk opkvdea dese ulttwstiug streelde haar bijna en om hetoordeil der wer gaf zij veinlgi de menac im badden haar geleerd bet oordeel der wereld te veracbten De aoène die bU haar bad i onakt was hoer hoogate triomf al mocht men het gova nog zoo stuiteod takllooa viiiden en de aanaiiditeter ook In siktte xtagen Ia den grond der zaak was de roem van hare zegevierende eobOonbeU daardoor slechts gestegen Zoo kon alj denken kon tij voelen Sedert wanneer Al haar oj attlngen waren veranderd £ r was lets in haar ilel verstijfd Sloobts daardoor wae het ongelijk dat liJ wat tj vroeger ala een slag in het ffelaat zou hebben opgenoflMo mi bijo voelde aU etn vMerU en atteellng i liJ waa r zich bewust vin Terwijl sU over de verandMtac v n tiaaf gebeele wecen In Cep na verviel kwam een trek om baar mond eea uitdrukking in baar oogen die haar ml BHêT te iel ala boen orer bet verbel feode loutemde en veibeerüj kende tbo een grooben hartwbQobl als apol over aleb eU als zelfveia btbg Toen Ëirtt Courtien ook dan derdm dOf niet berouwvol tot baar kwam begon xi l hoji te verwaobten den volgeodeQ dag zou bU scker komen I Omnogiïlijk dathlj idot kvam Hij gevoelde zkh te s r adi haar geketend waa met lederen ademtocbt zijner ziel te veel baar eicendom De top mantel van den arm eo keerde naar Ualra terug Daarna vwvolggden zij samen bun weg dien cij oo dMuwijla aameo waren gegnan als kind en later Set Bobeen beiden alsof tij den gang voor deb laatsten keer deden Zij apraken niet Qwa meDechelljk geUiid moest het zwijgen van den nacht storen mensohelijk geluid was schrille waoklaalt in de eeuwige harmonie der aatuar e door bet schljoael dar sterren verheerlijkt werd Zij kwamen aan den doodenakker verwljldm er niet alj kwamen aan het kerkje gin en verder rij bereikten bet groote prachtdge luils wauin de ecboone vrouw ongetwijfeld den slaap dea recht vaardigen sliep CourUen bleef staan Toen raakte MBtra aacht zijn arm aan ea zij gingen er voorbij Hepen d n weg lange kei meer kwamen aan de Grap da OhUem GHtan Vital I Ooj ouwe manl Oninraakt Doe open t Waarde vrlrad luister t En CHan Vital lulsteide Morgen gast hij wegt Uaar Qlan Vital geloofde bet niet XP Stro ConrUen was veg HIJ Het zich ten minste nergens alen Ook niet in bet botel NleaBand zag brai niemand wlat Iets van hem In de groote vreemdellogeobenwg werd veel geQuiaiterd De sdinder van deo Eii Mlin wae uit den Sngadin verdwcneo Gravin Oberadorff Tenraehtte beo noch den eersten ooob den tvseden noeb d i derden dag Na aQn brutaal gedrag op yDaar gij moirgen reeds weg wilt ► en J moet morgen dadelijk w mooigt fij niet langer bUjven Neen Ge moet sja uitrusten Dat zal ik Dank I Ooedeonacbt I Ik ga met u wede Dat zal heerlijk zijn Het a samen den veg naar beneden in den itaohl ond r de vinterpraclit 1 Beloof Q U Mn dUi AllM 1 B l t mij u irfet aan dien meoseh Ie Aa wfeu f Aan deo ondiwwijcw Aan htm JHij staat voor het buis m weet dat glJ bij mij K l hij wachl bulten totdat gU bet Me veriaat Hlf sou tol morden WWhtfltti GfJ wilt dai tt Pot 0j twND in het 4 ael nla t Wilt Ij V Jfcllt Uelde tot u Dat woofd mag ik q et mMg segBHi Nooit meer Dtt la voorÜj Pat bab ik veebeuiid en verlorenVoor altUdl Kom li0velii l Wat cj t gU goeél Aooh iet Ik zf Q slel ntmwei Heden alUt Nooit In eeuflslMU nUk ZU verlietos de kaaev en gliivm te aemea bet bi uit Voor het bule wacbtte Diooialo bmI dm vergeten mantd op den arm CoartienHep op hem toe Dam Modar een woord kUd