Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1918

m nct iMl diWr l mizjer o vata in MarelOiip iii fp piaate laotMa irijfl Ot bg voorkour tnlitur Taodzjor oiudat dit boxhw tf Mtt tonggalwoM to we g dwi wt tivt begin van deu Afrliuaiucbta uttuii couUnenuieu 8p aiOfwiic dt Loitdeu aet Kuapsuul Torbindt ever aaiiecU en i riUMch hUtokk dM ï r oavlien ana S harMpoorv s en 4 Wengo lijnn dii reed door do Lngeltdu J uituoiie Fraa Boht Bdfiscbe en da rortucfeaoï re geerii en de regeerli t vou de Ztdd Afrl Icaanacbe baiê aangetagi zijn Uarr iivem tuui Mt Ira teHfk zijn mdeelta ranc flr om vale redenen zat wiüwi even Ëngeiaad zou ia Tudajw niet leebU een veillf baven voor de Engtl sehe fwheepvaatt hh dca Infaiy vab de aeeiitraat krij ea niAat ook een trato gibofae Btetllog van bijtondex ewiobt m do l8Irt hirt n tftoudlngi8rermo ti merlthaar iM aatlBHii Iteod aa O darwMaen b dteH Ie eek de K d Reiiè van OnderwiJaifH ited heeft met het oog daarop bai tfii tttappcn te doen m eeue vsrbe teribpg te breugea ia do klndsrvoedlng deer het oprichten van plaatselijke comi i Ook lu deze gemeente ia zulk een ËWaltti in wording er ia recdi een voor IfV V bestuur gevormd Hoge dit Coolitö eg in slagen ds hongereada ebhooljeugd aan het ooodigo voedsel te helpen Chocelad reepcit Jlet bureau voor uededeeHngea kt sako de vo irtrivoorzii iiiiig meldt i Heit l ijkt iioodig tr nog eene de a itidaclu vp te vt 8ttgenj dat de iu idiBum l ri4 K r chooolflderoflpen met alteen geUt voor de zo tnaantde eeivhtidsreepen rnaar voor a 1 1 p andere reoppn dïo nog lot 1 Juli m dei liandi mogen zijn Ook wanncir ie reefeii wat zwaarder 1 io litnt zijn dim to gram otigcvuld sn ij gram gtvald js dus de raa nmmprijs IJl cent verpakt en 12 oent on erpekt In lei hnnrlel Wat blberU betreft verneemt Reuter uit bevoefltk Ja anaehe bros dat h t beriobt TO eM hetwelk r aea be llairin l genomen in lake Japan a Interventie In ihmiêi WMv U Ven xie wat Lloyd Cteorge ov Kua Had gex pit beafl Zn e D manileHl van den raad der vwllLsoomnlMarleHen te UotAcwt vMdt ge üet ïtt onnMcelijk de macht van de eovilts Iflgeaover 4en IhooseraRood te laten oapituleeren Uit de geUeden van Zarltzyn den I on en Koeban worden eerstdaags ofttBagiKJke voorraden levoneoiidde len naar het district Moskou en verder noordelijk affeconden Intussohen zal de opbtand in berifi onderdrukt zijn De Imensmtddelen 41e onderweg zijn sullen hus besteonOng bereiken Om dit plan te varwezenlliken ea voor altijd hetstre vM ru de reactioiialre bourgeoisie om tn okaoa en een oonrentaliDg ie ver weUcen te fnuiken neemt het voik de volgende maatregelen Gedeeltelijke mobillsfttt in b Wolgn gebied deu Oeral Stberll en het aan den opstand grenzende gebied Alle plaatselijke savlMs oefc nes een treng toezicht op do burgorH om lke samenspanuteg hi ed K g ul4iO te onderdrukken Gtaraun ottsèere 4io eot UJk aan het herstel v bet SQvlgthgcr gV A ItBbbea 0Mil An vvIMlgt ntraf Teloofbokl Veschermluv va deaovU otwheid Vè fiamenzwèrende onicu ri n oobter lUe mttopliehtlgW ii n ran Akor pednky Knutool en den ttterisc n ko lonel Iwsnof worden lOhdéf gidtadé te rechtgesteM Volgeofl berichten In de blCdcn ouden de insJeohiMdi bli wak obe roepen Jekate rinenburg gn binnengetrokken In de stad souden bevigie geveahten it ont e nnü at het te vervaohteoc ottuutef in het Westen aei lAoyd Qeorge dat de ga oeraale vertrouwen hebben op den uit Hlag We Htasn aan ito vooravond van groots geheurtentBBon MogeJiJk binnen eenige urm zeker binnen eenïge dagen zai de ggroote slag Ludverraad De Fransche legatie te s Grnvenh e deelt het volgende mede De m de pers gepubliceerde berlditen nopens de laak Umhurg svn Juut in dien nn dat de rol van den militairen attaché dei Fransche legatie er in heeft bestaan om uit beroepssolidanteit den Nederlandschen generalen staf de onderdrukking van strafbare praktijken te TergemakkelUken Daar entegen is het onjuist dat de bewuste J H Unmbutg hem documenten had geleverd welke hd dus met had terug te geven aan een k itein van den generalen staf Evenzeer is het onjuist dat bedoelde Limburg werd gearresteerd in de woning van genera l Boueabellle 4 BUITENLASDSCH NIEVWa OOSTEKRUK HONGABUE De mi ni eterc riei s Near de Weensche bladen melden heeft de BMentertield sich in den Hautdag gelKHidM ministerraad tegen een regime rolgens art 14 uitgesproken door te w zoii op de gevaren van een reg ering zonder parle ment onder é tegenwoordige moeilijke om ateodlgOMden Daarop werd besloten dat het gebeela kabinet xou aftreden De Polen uitten de hoop dat de keizer het verzoek oni ontalag zou aanvaarden n dat een nieuwe man met de kabmetsvomung zou worden Maat Zij wezen er op dat de benoeming na een minister wel het uitsluitende recht va den monarch is doch dat de partijen hei recht hebben een nüniater reeident al te wyaen Van dtt redit hebben de Ploleb gebruik gemaakt De leider der Polenclub Terzil verzeker de den afgevaardigde Waldner dat de Pokn bereid z n met de Duitschers een meerdertteid te vormen in parlementaire leringen bltlft het gerucht aanhouden dat de minieter ran spoorwegen Bairïiaus voorlooplg met de leiding van het kabinet belast sal worden het kabinet zou dan In zijn tegenwoordige samenstelling blijven bestaan dorii Bondto mltUftter von Seidler eWITSBBLAND Een aoldatenraad Men ehrUft uit Zuriebt dd 20 Juni ean de N a OL étH eenige dagen heeft zich te Aarau de eente selttaSen raad gevormd bestatmde uit niim 2000 bweeduizendl onderofficieren en soldaten v het 24e regiment En binnen enkele dagen sal zich m Olten een dergelijke raad vui het 2Se eonsiitneeren wnama ook de regimenten van Winterthur en Bchaffhausen volgen mlleii Het 18 niet de vernielende ttormwlnd uft bet Oosten die dfann raast Het is meer oen atmosferisdie sehommelmg als gevolg daarna en die dat willen wij illthans bopen aledits het gezondmakende effect van het miaehen na een dondeibui lal hebben Tbt dit optimisme reebtVMtrdlgt bet feit dat de bwreging idet op two ia gezet door de gro der anareiw eociaUsten vsn het VelkarecM decli dew de veel gematigder man wQM vea den Grfltli nrein in het algemeen ean tegenvoeter van de groep der awlli ublboljwiKl Het deel van daae nraden ordt in het partQbUd de OrtttUaner ale volgt omaekie INGEZONDffii HEDEIffiEUNGEK SEBR BERZGN S mm ROTTEMMM Zmt UITVBRKOOP ven H t gaat erom de belangen van den burger in wapcsirok te verdedigen het leger weer op den democratischen weg terug te te ng B MA sMsh indnngond milit r systeem te bestryden dat een gevaar voor de democratie bedukU De raden erkennen de noodzakdiykiheid dier landsverdediging z i9n zich tevens bewust dat deie noodzük tttiieid het gevolf is van de verkeerde poHtiek die geboerd wordt en dat er dus naar gestreefd worden moet om deze pt i tiek t verandtten De plicht der Unasrerdedlging is dos Iteokte een t jdeM plicht UeK he den Botdnmt buiten den bmnenlandsohe politiek gedrongen om zooveel te gemakkel ker xyn butyerlijke rediten te kunnen beknïbtwien Het is de allemoodzafcelykste plicht der aoUaltm om front te maken tegen deze ondemocratische politie ook en vooral wanneer zy soldatöijas ea wapens dragen Tot zoover de Grüthaner Do t Hi xal echter nog moeten leeren hoe de soldaten met flovden kragon ea galons daarover deidoen BINNENLAND Standaardschoettwerk Wnieter van Landbouw heeft vaat goftUihi nieuwe olgemecne voorschriften voor Ktandaerd schoenwerk waaraan bet volgendo Ik ontleend Ikt MïaodaardBohoenwerk wordt vervaar digi in dric klastien h t wordt uittelui tt ld ill 7wart Vervaardigd HU iH aiet geoorloofd Stand Midsoheeaon l V er aöTiJfigcn van v Ike dt hoogte Oi bij ongelijkmatige hoogte de grootste hoogte meer bedraagt dan W c M van len zooi 1 genieten de hakken zullea niet liooger mogen zijn dan 4 oM Al htt standaarschoenwerk moet aan struige ei kjhen van solidÜeit voldoen het vor hi tuBsehen de Aoorten onderling kgt u t HitPnd in den aard der verbruikte grondflioiHen in de bewerking en In de ftFwerking Ih i tanijaaidwerk moet geheel van Ie dhïr worJcn vervaard gd Nieuwe ZUvwbons van ƒ 2 0 De St Ct van gisterwiavond bevat een K B tot wljzigmg en aanvulling der aitikelen 1 en 2 van het K B van 81 ï tfaT 101S tot vaststelling van een nieuwen uiter I Jken vorm voor de zilverbons van twee en een hatven gulden pe voerz de van he nieuwe bil w kt in vele opzichten af van die van het oude De woordon Koninttijk der Nederlandtti die b het oude ovei nagenoeg de volle breedte In den bovenrand staan geflankeerd door de i bO staan 0 het niewy biljet onder het No van het büjet De woorden WeMiff betaidndddel i op het oude biljet hoven den o iderrand staande staan op het nieuwe onder de senelettera De strafbepa llng In den onderrant is weggevallen H t gebruik van paipier carton ea an lero mirrogitcn van leder anders dan voor opvulibiig bai lUpAk tn carapereurs Is II I ntai laardsohoennerk moet in kwa litcdi lüiierking en afwcrUng overe ko iiiiii iiKt de door Iie4 K H I gjoeüge keurtlo stuUiiiodellen Slo htB zijn zeer kl iiie a wljkingt n in de sniA van heit t o i nWLri n hi i ii onü an het ondor irk tacg staan Mr Treektra over onse buitenlandsrhe peHtiek De Federatie Amsterdam der S D A P belegt tegen a s Woensdagavond hatf negen een groote openbare vergadering tn de Beurs voor den Diamanthandel aar mr P J Troelstrs zal spreken over IntematloiKÜe politieai Verlaging van hei tarief voor den poatehique en girodlenst Naar aanleiding van de berichten omtrent niouwe maatr elen by den postchèque en girodlenst vernam de Tel dat twee maat regelen op het punt staan genomen te wor den In de eerste plaats zal het overBchr vingsrecht over groote bedragen belangrijk wordm vermdttderd Thans is verschuldigd 6 et per ƒ 200 zoodat de oversdirijving van bv ƒ 6000 koet 126 Dtt tarief lal zeer vermoedelijk worden 6 et per 2000 zoddat de overschr ving van genoemde bedrag slechts 10 et aal kosten De 2e maatregel is dat de te storten waarborgsom aal worden teruggebraelit van ƒ 60 op ia De regeenng heeft tot deze maatregelen iwt iniatief genomen om het gebruik maken van den dienst sooreel mogelijk aan te moedigen t Desbetreffend m oed g wofden t gemo esi i Dj volgpiido iiiüximuinprijzen voor don kIo iilumtlel zijn ist ei4elil in nummers 40 b in 47 niAiiu pantofftIfl en fietsschoee ii u f 1 IJ Lot f 11 maiLsrijg l ottin ï en icrl jlrijgt Oltinc an f II 50 tot f 2S 26 itak nigimolières en derbyrijgmolières van f U 25 t t f il manswerksclioeaen f 9 50 Il f 11 ÖO nu nicrs 3G tot on mH 43 AardMpelen De heer Van den Twnpel heeft den 24en Mei de volgende vragen inge onUen Is de Minister voornemens om herhabng te voorkomen van de moeilijkheden welke zioh vong jaar m tien tiji van tekort aan oude en te geringen aanvoel van nieuwe aardappelen hebl en vooii ei an $ n ook ten opzichte van de vroege aardappelen over te gaan tot algmfieene inbezitneming rantBoeneering van de aneen eii en distr butie d or de gemeenten Met fiets te water en verdrinken Gwteravoad II bet vrgsinnig emocrati che raadaUd te Utreefafr de heer P W J vdn Hasselt door de duisternis misleid met zun fiets niet ver zjjn woning in de Bilt sche Gnft gereden en verdrcmken De over ledene was jarenlang lid van den gemeenteraad bezoldigd secretaris van het hoofdbe stuur van den Bond vaUx Plaatselijke Typo grafenvereiKiiguigen i bestuurslid van tal van andere erganiaatijBB Zoo met is d 3 Mm f ftr dun bereid mede te deelen welke maatrd len door hem liji oE norden getroffen om te bereiken uut rgee 1 vroege laMappc en worden uitgekonmkl jlE besluit kan woerd vooraleer telkens in de volle behoef ten der gemeeniten is voorzien en dat een regeIiTUit i i3eoeT0er In verhouding tot hare bedioel ten inar de gemeenten wordt verkregen telkens ten minste in zulke hoeveeldat van voonsiening der bevolldng imet nieuwe aardapipeleB kan wonden gespn en opdat de jacht naar een maal aaid appelen die tot cmtferegeldheden moet lei den worde voorkomen De Moniater van Labdbouw heeft op den j24 Juni het volgende antwoord ingez iden De eerste door den heer v d Temipel getitelde vraag moet oniJcenneaid wonden be antwoond CRISIS ftCAATKËKJËLEN De vroege aardappelen leenen zich nog Winder goed tot een dwtributie van regeenngew re Tnrf Hüt Itijk oleiiditrtnbutieburcau liecft ech zonder de maximumprijzen nog vast I t stülitii thaiiH den vor en©rs te Stelen iwijk en in de omcitre tcto vergunning tot i VI rzwidlng en v rscheping der tnrl ver Wnd i enste aabap ia reeds met 160000 jhtuk lo oort bagRf laar klasse A met bcHtomniing oor de brMidsteCanconunis jbie te Arnhem gejaden Ver € miefb whippers liJn met laden jb iig ter De gewone handel brengt die aardappelen veel vlugger hu den consument dan zulics by een regeeringartlkel mogelijk is Vooral met het oog op de qualiteit der aardappelen is iht van groot belang Bovendien zijd de nanvoeren der vroege aardappelen afhankelijk van weersomstandigheden en dienteo gevolge onregelmatig hetgeen een distribute van r eenngswege zeer bezwaarlijk niaakt Tbee Het Bureau voor mededeellngen in lie vweaöelVdOrzlenlng meldt Tn soinnïge winkels blijkt de voorraad thee op et u bepaald oogenbtlk Qiel altijd viridocnde to ziJn om aan alle aanvragen te lake I Ten slotte betreft het een product waarVan verwacht mag word dat spoedig volfp aanwezig zal zyn Tegen den tyd dat de distributie goed zoude loopen zou zy niet neer noodig yn Ten aanzien van de tweede vraag verioüst de Minister naar de circulaire aan de buivenieesters van 1 deser Vervoervarftod afaren enx De Minister van Landbonw heeft Terboden het vervoer van sigaren jganllo a en sigaretten Onthef Una van dese verbodsbepaling kan worden verleend door het Rf kijaoTMa voor Tabak SLB i Vttzoekeii tot ontheffing dieneja ichnftelglE genoht ta worden tot het R B V Ca£dealmgTabaksfabnl atoa Pan Hendrikkade 160 Amsterdam Hat B B T w hibvoégA aan edere door dat Bureau t verwenen onthef fing voorwaarde te verbindent waaronder de betaling van adnuniatratie kosten die ut de kas vao hetB B T ngn te storten De ontvanser vaneen party ligaren garillo s en ol siguettea is verplicht het vervoerbewiji op die partij betrekking hebbende biunen twee dagen na ontvangst geteekend vraohtvrg toe te zenden aan het B B T Het verbod is niet van toepaiiing op het vervoer van iigveo aiganllo s en sigaretten door winkelien aan hun bekende afnamen niel bandelaren bij hoeveelheden van ten hoogite 100 stuks sigaren en 250 stoka gariUos of sigaretten geleveid Het verbod is eveneens niet van toepaiBing op bot vervoer van de genoemde artikelen voor Boover dit vervoer iich beperkt tot hoeveelheden noodig voor eigen gebraik mits deze hoeveelheden 200 sigaren en 250 siganilo i of sigaretten met te boven gaan Pe Scheep rt en de Oorlog De binnenkomst van het s s Java Het BS Java dat zooals wg reeds melden te IJmuiden is Innnengekomen ondervond gedurende de reio van Amenka naar Nederland geen byzondere wederwaardigheden Tengevolge van den storm en het mgnengevaar hebben de stoomechepen Java en Stella eeantgen tijd naby liet Vuurschip Doggersbank Noord voor anker gelegen De Java is gedeeltelijk op eigen gelegenheid naar IJmuiden doorgestoomd Velp nieuw erigen waren bij de binnenkomst van de Java op de sluizen aanwezig om het eerste graanschip g durende ver Bf eidene maanden te zien passeeren De Frisia vertrokken Het B s Frdsia ie gisteravond etf uur van IJmuid vertrokken Het convooi naar Ned Indie Het Handelsblad scthrgft reden te hebben om aan te nemen dat de ontslagaanvrage van den minister van Manne op het nabiJz nde tydstip van vertreJc van het convooi geen invloed zal hebl en Onze posit e ten aanzien van het buitenland is sedert tot uitstel besloten werd raet gewijiigd LAND EN ZEËUAOffT Wachtschip genmlcen Naar wy vernemen is het waohtschip Adolf van Nassau een reeds heel oud mannevaartuig in hst natte dok op de werf te Nieuwediep gezonken Het scliip diende in den laatsten t d tot cmderdak van een gedeelte mansi appenvan de lat acht Ongelukken z jn ni t bü vooigekomen GEMENGDE BERICHTEN Op een karaf lu de oantine van de legerplaats te Oldebrock word Zondagavond eeue voor aitUing gegeven door Belgieche geinter netrden lerwijl een der Belgen met het hoofd naar t eneden op een karaf stond brak deze zoodat de glasscherven in bet hoofd van den aorobaat drongen Ijlings werd inedüBohe bnlp Ingeroepen waarna do ongelukkige wieos toestand zeer zorgwekkend is in de ziekenzaal werd opge nomen Droevig ongelnk Toen gisteravond de 10 arlge knaap L v B aan t spoien nas op de Prinse gracht te s Oravenhago wilde hij uitwijken voor een damesfiets maar werd daarbij overreden door een met tweo paar deu boepannen vrachtwagen Het voor wiel ging over zijn hoofd en het achter wiel over het lichaam hoewel de koetsier allo mogelijke moeite deed om de paarden 4ot etaan te brengen De dood vvlgde onmiddellijk liongersnood in den a 8 wintw 6t 1 AufpiBbaa zoo deekle een derledon van het Crisis Owoité die uit Uaaatrdcht naar den Baag op bezoek zijn geweost aan de L K mede iiehoevcn weniet op den aanvoer van vleesch te rekenen Hisacfalm dal er nu en dan nog V at cenheidlaworst zal afkomen mie sobiea maar dit is dan ook les Kaas zal ook niet meer in mime mate voorhanden Uijvoi er is nog wel een JUnke hoeveelheid kaas in bet land maar do Hegeerhig wil die bewaren als reser vc voor de winteirmaanden £ r is n 1 tie iMns dat heel het land na 1 Octo iber In een sohaaireohte zal kotoen die Van een hongersnood feiMijk neet veel versohlUen zal Dito dlte zal het met de gieren gaan De winter zal ons mis chien een nood breegeD als waarin Oos lenrljk thans reeds verkeert Slachtvergnn ngen voer varkens Het blijkt nu dat er Inderdaad vrij ze K r na de kwistige oltreikln def v r gunningen tot het staeUen v i igenge tneete varkcms heel wat spek enz bIJ onke boren is belawL I Pe konKDlw n hebbnt tenttfnete is dia dagen en nachitn vrij 4 pek aange houditt en de verondt telllng ts niet gvi waagd dat er ook heei wat la doorgü glipt Aru smokkelaars moest geen verguoaiiiK tot eladitea verleend w Men O p de var keon kttonaa de kommlezen rel maar op liet epek wz kunnen zij ho t bezwaarlijk oen oauwkeiirigs contrMe uitoefinen Dat het ondersoek 4 or het Kyks vleebcUrareMi wel eens vtuohtig geschiedt bkik onlan i toen iemmd em voor hem boHitmdo i erguDning tot het alacfatenvtm eeu zLUgeniest varkeu ontving sondu en varken te hiraden Hq moest dus eerst zulk eeu viervoeter aansciurffen omvaa de verleetide vtfrganning te kunnen pro ftetreu AUerle mensehen worden ineens tot vleeschcontroleur ff prwnoveerd en dat werkt ook niet goed Vetnitvocr naar Dnitechlaiid Blijkbaar mar aanleiding van het des bctreÖend bericht In de Tel deelt bet libld het volgende mede Ier BltvBiCrlng van het mét Duitsohland in 1916 gesloten prwvisorium is tbl dusver steeds harde zeep ullgevoerd Hu het surplus van on lodustHeel vet door bepaalde omstandfghedeQ niet in de vorm van zeep kan worden ge zploiteerd zal dit in deo vonn vau benidsryet naar DuitsoUand gaanBen partij van WOO ton die er venendmg gereed staat heeft nu aanleiding gegeven tot het gerucht dat een groote hoeveelheid eottjaar vet naar Duitochiand zou worden geleverd Dat ia evenwel on Juist gelijk uit het bovenstaande blijken kan Ben fljn diner Een hotelhouder in het Noorden dea lands had alles voor het lijne diner eeaer partij gereed Hij had gesmokkeld rund vleeach en gemest kaJfavleesch waa t ea hoogo prijzen gekocht maiur t WM r en dat wa de hoofdzaak E en vóór hef diner wordt h J ge waaisehuwd dat ook leden van aetech torlijke maoht aan den dlseh zullen zitte Geen nood het menu wordt herzien en in plaats van vlee ch staat nu Vleeecb In bia Iedereen roemde het vleesc i dat inblik zoo lang eeu versohon bmank tiai behouden KENNISGEVINGEN SlachtafvaUen De UUKLrbMFBJsTER der Gem GOUDA brengt ter algemecue keuolls dat tedei die rundtrtongen riuiderlevera rundernieren rüwJeruiers rundersita rten rundennage runkierpensen runderplooten en oij run derliersenen op eenigerlel wijze bereid ol jjooonservewd in Ijn bealt hoeft verpÜoht ia daarvan op growi au artüiel fi der Dinttf butltHot iyi8 opgaaf te doen ten kanttwo van htt X cvuinraiddeaen bedrij f mi wtl Goula 26 Juni 191 De Burgemeester voornoemd ÜLBÜ J MlJb Slaehtafvallen De BLl GhMELSTI R der Gem GOUDA brengt iei algemeene kennis 1 dot onder ruoderflla tafvalleii wor den erstaan de tong en levers nieren uiers staarten magen pensen herseueQ en pooten van runderen zoowel in ver schen al lu eenigen anderen toestand iietzij met andere arDikelen vermengd of tot aiidfero levensmiddelen verwer tt 3 dat de verkoop en de afleveilng en liet vervoer van runderfillachtalvailen ver boden ju uitgezonderd de verkoop de atle vering en bet vervoer van rundefe laiohtaf vallen voor zoover de verkoop de afteveTiUg en het vervoer geacUiïiit a door hen die in opdracht van hei Hijka Oen traail AdisiniBtraiiebureau runderen alaoh ten of doen slachten en door sgag irB van uit nood geelachte dieren ma blj het ilijkiskantoor voor vieesob en vetten togoschreven handelairen in slacbtafvallen b door bij het Rijkskantoor voor vleesoh eo vetten Ingeéchreven handetareoi alachtafval len aan Ie gemeentebesturen 8e kledn handelaren In alacbtat allen 3e consumen ten doOr gemeentebesturen en door tn 2e btxloeido kieiiihandeli en m slachtafVaUeii Mj hoeNeé i heden vim niet meer dan drie KG tegelijk 3 dat do navolgende maizitnumkleiiihao deiprijzen ztjn vaatgeatetd voor veractie of gezouten of op eenigerlei andere wijze geoonserveardo bebalve gerookt ea gebak ken etachtaf allen long f 210 Lever f 0 60 Nieren f Uiers f 060 Staart f 1 Maag f O 40 Pens ongiebroeld 0 40 gebroeid f 0 60 Pooten f Oiii Hersenen f 018 alles per ICO Tong gerookt f 8 per KG Lever gebakken f 110 per K O U4ers gebakken f 120 p KG 4 dat ia vexbsflen vorengenoemd un derslochtaifvalien te verwerken oCats oad sftof voor de IwretÜng van andere leven middfflen erf van voederroiddelen voor dieren lü gebrulben anders dan volgens de bovengpnoetttite oonserveeringamelhoden en tot de berejiing van leverworst 5 dart do verkoop en de levering vM riindersllachtar allen per gdieel f laebtafval onder andere raaatstei en onder fmderebo namingen dan vorengen md Is verboden ö dat alle vroegere regelingen oiptteat Bi Aoh i allen voor zoover daarin prtW IS van rundersiacbtafvallen zijn Ingetn keh GoiHo B6 Juni 1918 De Burguneeatw vflpzaoem ULBO J MUS lUJvielbanden De BURGEMEE TEB der Oem OdUDA breng ter algwneene kennis 1 Het is aan fabrikanten van riJ i Ibandtn vwboden Ti wïè banden af e lew erM SU i oor l wdooW JMr 1 V i kei Mm IPeverl iijMt ian lanaeuaijl pe l it or h t Kgkskantoor voor rijiriel builden ouila Juul litl l i BergtuMfl t r Toomoun I r uü j MUS STADSNIEUWa jil H lli ÖOUDA 86 J Bi m Ge ai center aadstergadering De liaod dezer Gemc pte in bijeaiige roepen tegen Vrijdag 28 Jmu a e des avonds te 7 i uur Aan ijia oid wolden tfteMé de voie geode punten Het voorstel tdt hernieuwde vorleeulngvan een jaarlijksoh subsidia aan de Com miaiiie voov d lettauratie dse SU Mts k srk Het voorstel tot verhbogfnc der Jaar wedde van deu boekhoudei van het tijdelijk X venemiddelenbedrijf llt 1 voorstel nopeqs de beddenlng der brug aan de Pruis Hendrikstraat Het vooretel tot onlubaarverklsring van aanslagen op kohieren der plaatselijke dl recte belasting naar bet inkomen voor den dienst 1917 Het VOO stel tot het doen van enkele af e ovarschrijvtngen op de GenieentebegrCOtiag 1917 Het voorstel tot wijziging der Gemeen tebcgrooUpg 191S in verband met den aankoop vui gn idad e dan Wonkilboav blj het Van Jtereon Ziekenhuis en den aankoop van gronden bij de Breevaart Het vooretel tot verjeeniug van een subsidie over 1918 in dft iriirt irt lH ten van een cursus vooT Jhlppfrs oli deklcneohia Het voorstel in zake de lusten der in terooniipuinile artwldsbemlddeling Het voorstel in zake de ondersteuning vau Belgische vluohtelingen Mei voorstel betre Kle de uitbt ektln der 2e Openbare Bevaarsohpol Het vooretel tot voorziening in de l e hoefte aan kasgeld Ü6t voorstel tot hM brengMi vai irqg sehUleiide wijzigingen in do QemeentebegrooUiig 1913 i Het voorstel nopens de teruggaat vau gestorte stoaageldMi vaal Aadip1ftakscn op de k niiiB Het voorstel tot v rfaoogii g der gaeprijzen I e verzoeken om ontheffing van del e taling der plaatselijke directe belaaüng naar he lukomen voor dea dienst 1917 met het dcsbotreifend vooretel vv Bur gomeester en Wethouders en verder voor komende zaken t Da Ia verband mat de Tarkiesingen TQor de Tweede Kamer dar Staten Generaal aal dd Baigemeeater op Woensdag 3 Juli k niet voor ba langhebbênden te apreken i jn Toalatlngsnumen R H B 8 Na ehoaden aohriftel glE examen ayn da Tolgeode 26 candidaten toegelaten tot da Ie UaiM der R jki H B S alhier W vao f Men h D Buh P A t Ntffkerk A Sobo t ii Sa J Oa £ ofman Ua P Endenburg W J W de Qnartel J W W de Qaarte J in t Hont J üitb ie J G P Boamaa K öaïan A C KrauavaM O KamphniBan M Schouten D O de Goederen B van dar Khp A Solieygrond A van Erk O Mtrflem F O Bik J M Blonk P de Jong M P ete A J Sap A de Laaow Met de 2i ovengen vordi bet axk tnefi Mkandag 8 Jnli voortgeaet N V Kaaabaadal M Oowla In de hedenmorgen gehouden ver S adermg van aandeelbondera van de V KaasbaodeJl Uy Q uda werd bet dividend Over 1917 na rnime afaohrj ving vaifegeiteld op Jtft of f 120 par aandeel Da aftredende oommiaiarii debaer C H W Hiraadeiu Ji wetd berkoian ae Orgelbeapellng Hat programma voor de 2d Orgeltmapehng in de Groota of St Janskerk aibtar op Dinsdag 2 Jahai door den Heer J H B Spaanderman met welwillende medewerkmg van Mevrouw J Rgbenng Wolm Sopraan Amsterdam en Mejoffrouw B Boa Janaien Violqnoel Bmanm bevat o m werken van J S Baoh H Ecclea Hugo Wolf J Hnri Am Mendelasbon E Chaui lOD L MortelmanB S de Lange an Th Dnboi Op ataii Dis politie heeft gisteren we rtwee minderjarige jongens aangehoaden die zoogenaamd bier werk kwamen Boeken en londer geld of middelen van bestaan hier rondzwierven De politie heeft te Op transport gesteld naar Rotterdam waar 2g aan de politie agn overgeleverd die hen vel aan de joia adressen gal baior ften VtTgaderingf van de Cbnnkile va Advies voor de LeveaiwM h MetanvoowdsPiag Het votgeiui rala f werd Hu gisteren In den laftu namiddag vanmgt de Le i nniiBtkli laucoiuiiusHio toegvzondea t tn der vcjo uweihjkheden waarmedidu ri gollng d r dtstflbtttle to kampen het t ld do trdechng van do vereümieiido ar tiifetell eadaf de winkeliers Zoodra ecu arilkel in de tSstributie komt zlj o er h rangJiebbemden die mit den verkoop be i x viilm wei an om lUlbans em ge dedtehjke coiopenttatie te vinden voorden aobteniitgaag ven hun handel tengevolge vau Wt aan den vrijen handel oottrek ken van venacfaillende der door hen ver kochte artdoelen Geelt men nu aan een winkelier eeöbe paaU artikel met da bedoeling om voor hem e ne ooinpensatie te seluppen voor den stilstand van zijn zaak dan komen andiron die vroeger zij het niet ultslui tend todi ook d t ardkel ve ooUten ar tw tgft opdat zij luaenea dakldoor benadeeld fe worden Daardoor wordt daa ook dooidaOomminsie ateedb ernstig overwogen of m t het geven vau een bepaaM artlkei van een beg lde categorie van haod P de i lattg n Benden kunnMi worden geeduad Alfl stelregel wordt steeds aangea HDen dat voor den verkoop van een bepaald artikel hoofdzakelijk In kanmert komen die voorheen bun beitaMi vonden In den handel in dat artilkel $ eimiiige artikelen waaNan neg tsaar welnég voorhanden is olrOulflffiren ais het ware zooals b v rljat Qa UM edbakkaawpattoaiMf Mreslil i èHft verzocht pegangen ia het werk te stel leit om hier ter stede weder melkbrood te mogen leveren Daarvoor zal aan den Wid l wwfibfc napina wnim w fde gotffcènf GoüéA Öpbetftng te verkrijgen van h t Verbod vSd bij het bakken vaa broed msUc Ie bedgen BeH Is aohtir de vraag of van den ïlfiiiÏBter spoedig opMiing an dit vtrbod kan worden ver w cht Het is de keruiemke bedoettaf om zooveel mogrlljfc ardkelen to VIndett die lu het gebr aan vet kannen vooraden Mtt hpf oog daarop zai de overtollige voorraad melk v ilal worden gebezgdtot het vaifo van kaaa j An fli iDs vnn zekoro sijde wordt aangedrongen opi vei zoek blj den Minister om onthef hng van kt 9lacbtverl d voor paarden lenende tegiEunoet te komen aan den heer eoheoden vh ewduiood Door dm direotedr van het I evewnjiiddeleobedrljf zijn reeds stappen In deze riidittng gedaan eohter x ider resultaat de ontheffing wetd tot heden nJet verkregen Ook het plan om pronkboonen la de gemeente te krijgen Is tot ogi heden ndet voor uitvoering vatbaar gebleken Tf eivnale wanneer door den Directeur va het I vensndddielonlwdrijf partijen werden aangevraa bleken deze niet leverbaar waarechljnjgk omdat deze zg prdoacbeent trltta bootsen zijn die onder Sen naam aan de distributie wer den onttrokken Toob zullen nog pogin gtn worden asjagewend om over eenlgen Voorraad do beschikking te verkrijgen IHet zal eoiiter zaak zijn Voor de ge raeeete piet te vee boeiMa nitsr op ie doen omdat wanneer de Jonge groenten daar 7ijn en do nieuwe aavèippelea de navraag nsar de peulvruchten tódimerk baar zat afnemen Zij üon dan met groo te partijen blijven zitten wat een be langrijke sdiadepoat voor de gnseente Kou bi teeki nen Dl oleiiwe aai app ltn rotr ie lUstrl biitle bestemd zijn rcwüs op komst d B r tc wagïfli Is rollende Echter zullen uog ongeveer S wigffa meetm aaa 0men voer tot distribnae kan wofdene v ls gegaan Immers er zijn voor Gouda plm 23000 KG noodig terwijl één wagon rflechte lÖOOO K 6 lahoadt Deou d Ratdtt Tp en zijn bljnh op zèodat het Het verelag in zeker al eenige dagen oud want de nieuws aavds ipelen zijn reeds op boanan verstrekt Redt Met de elerenrvoor2 nlng Ib het thana tieurig giMteld Voor kraamvrouwen en zitken zijn in verband met de joogpte bepalingen van den Banister geon eieren meer voorhanden met h t oog dearep fal de gemeente voor dezen öen voortaad trachten op t deen dk dan onder de daarvoor in aanmerking komenden lil worden vendeaUL Aan ds rfgeling van de visobdlatribn tie kleven nog teeds de Jn onae veHge ooniiiHiplqu B gienoemde bezwaren Door invoerinc van het kaareqwteatt ada rin verb 4er bg worden gebracht Tn velband met fden gasnood zijn de drukkers lol mi ipe eoliter niet Jn staat wee t het daartAe bcnoodtade dmlrirerK i af te leveren Zoodra dtt echter Is verschenen zxl wel spoedig een einde gcJuHDen zijn san den wantoestand dat sleotits enkelen van de Hegeeringsvieeh proAteeren Medegedeeld kan nog worden dat aagp on enn ceBi In distributie zullen worden gebn t De verpakUng levert dattbij echter irel eenig bezwaar p Er zijn meerdere producten waartii ea verdeelmg In kleinere gedeelten beawaren niCl aicb brengt zoo ook b v d kaas Aan de wlakeUen kan het arfiket niette alle mogelijke hoeveelheden worden ver strekt en daarvan zou dus de gewone bons niet toogH k itjn Een treurig gevolg van de voedsel6chaars te is da t zoovels a ooUdnderen in deze dagen met leege magen vp sebool koDMm Hierdoor neemt de b mt tbllkg V m adbpvtk M v v DtXhr Sedalen ea de ajk ateqikMatf d fttjütent V o ü heeft mr dr v d l ar eor dl nfd Touda dor Chr Socialen ge piOkeit pvrt bovenstaand ooSer tl T we er In de eerste plaats op aoitOereel gewieht dece Itujutud nu Icokt oike partij veotf iauk t9kgm $ i dea atrUd efe na wotdtoiw bjAi boe groot iedere stroomtog iedere pmtf 1 bn nu zal nieeade apr ook ijk D hoe groot de mzlnklng der rljz partijen M vis zij nu nog zetaki er tKn en moet zij blfj i n lit irijzmiügen zei spr ataeo als I tii r eb vuur tegenover Ikaar Zie b v I Vrijz Uemocraten ten opzichte vau VriJ LiberaHen t leier müikach iHe meeleeft In de hiato ril NSn het land ziet iii Ule In liiking eeu ifiTkwa rdig fslti Man Itonit r niet mwr i vpuop Ut twhvaotiftfipij étt Libend i J M i Uriel liet Ih oah cl iti£euning die daarea vtii g volkomen oujulat ia Ueu kan l ChriBlendom niet uit do pollUek bbüj l n Zijn st Bt en maatseliappij er dan idet om GoMi te verheerlijken f Wij moe ih tmt dit va thrlsteltjk beginsel de ereld int Qroeii van Jfruwtereu eo ue iwBu enius hebbwi altl MMm op hst 4bii of iaie Hiandpuut llei giheeie süciaLer WgsUiM 0il a giilooft H de reoftlerkQde chrkvsii li te zijn l ach het bi aivt waar dat iM op bet Uiristelgk beglnM 1 Maat wan iiüHlP min dl wjclale hervormingen tegen iM0i iJ a i bet UiiTitfteliJk begiLiuiel ver dlèa l e Londervatteveii stttleuhun OitrU efcJi JieiJ op den aomergroiKl Wij aagt U wileo mt Chtl teliju lHMtori ii begtnett luuiragoa eu voriierea alle oq i idrVoFm iigeu dis kannen ttaut WIJ eirkeuaen de macht der zoiule die uiaaikt dat vei 1 nUt Man l aroiQ kau vsèt u üL inociauul ucmocraat wU aèm vcorvezenlijkt woideu daarom is zijn strev m een najagsn van en dro mbeeja ifjj uaareni gen staan laet b tle boenen op diMt bodem der praugk ea dan we len WIJ tr ksn direot veel verwezenlijki wM eu en l un b K l rt met emuat ae beiioudauuM d r rMbtmmda er la 2oo uk net bv met bet gebrek dat Uit hveriictii gebrek biJ de toonarb ders dia dt kriKhi vau ons volk verpaetv is d it ut outttfllend tn de maUbiol pij Oie Gud moet erheerlij keu tt dasf ia wat a n to doou ilet groote gcain moet vrijgesteld wotdMi vau ba s ngi Geef htK goeUe woukngien steun bet deer itkeeifag van ovtïbeUawege Oi ztJn zoosts de hoer van liet es beweert do Vederlandscbo arbeder te her brt kt hct de weerkxaolit van ons volk atJ de overbed steunt i Wanneer de iieer Van Vliet zijn pensioen als kamerlid gaat hafea zal bij dan beschaamd zijo tmt gelooft van met Daar ts rneiu om sloh Da pdbtiek ven Nete ltmd i door d tiraiiUkSMt vurlaagl ntet door het aleuneuvAii di arbudem Dit laatAle is eu etschvan rei h VpIm rijken hebben eenweeldei ven dat hmi verklapt Mort daytegen uictworden opgekomLU Haiit hH kefi Wij wtUeuzei spr dat voor leder kiod boveu datwee diu te beginnMi met het derde ki ud f 25 wordt uutgeke per jaar Ma r du behoudzucht komt daarteg op eu vraagt Hoeveel zal d ko t n £ u spr antwoord Als gij 20 railltoaa vraagt voor de grouxe gezinnna kao het wet Maar kan het ook niet als or 200 mil lioeu gevraagd wordt voor defensiemaaitrogeten V En dn weduwen de ouden vao dagen de invaliden lijden die geen gebr 4t ut Tfms Christelijk Nederland M i z§t de l 6 fc iap dsa aoT a gen DfriHs een Ditvinlbl t de ke ken zijn te arm ze kunnen dat niet doen Het otwerp fret aii Talma gieett alleen uttkeerlng aan loonarbeiders ViJ willen vriJwiUigu verzekering net breede premie Tij stelling Daardoor zal ieder zich kunnen verzekeren voor voldoende levens onderhoud Eu dié er nu eijn Het recht fltïcht dat al dio diiizendAi de uitke ing krijgen zonder dat zU er premie voe iKitaald hebben Verder vragen wij voor d anibtensreu een algemeene aalarisver hoogjing ma Itp0bh lttDdert e lag De hef ing i K bela ngei Is renaln goed Uen lof op een ktto eulker een botaatiug van oent en suikereccijos brengt 29 nslUoen In de schatklal Eo hoewel iedereeu tegen de suikwatotjns ia blijft ZIJ beslaan Waarom V vraa i aprj De arbtidstUd is veri ta lang Spr beett een tufntwuwbedrijl en vo rle daar etn negwiurlgen arbeH tijd tn Het gaai be t in fi alaod gaat het eveneeos fffvA De titgiurenwet moet hier koiuea evenals de nftobtarlwKl moet wordm a ge iha l Ver dm moet wal de gestellheM heett om haai t te worden gaoaast worden door deo iaV en m Am dan te zerra Ae ambttmarea een goed salarla hewenj DM alM a iéooia mot ÊSk To II l n tr dl hi n t m zuUfm ge im aan menw m die aan al dfe dingan niet do i om xi stj poHtlek verMfirf lyn ij zullen d nivluwen en w ez i alet h Ip ifi en nluts doen aan allee wat tigxt aan verbetering geaoemd heeft HHibun do ChriNtelijkcn ons dan llts gugeven Y Wat iH t hn min Heemskerk gedaan oür het groou gezlu f Het sou de ariWwet liigevoorj hM t en en de noodaifcelljko levensmiddelen duurder gemaakt habbin Hei Vrijz ministerie de MeosteriAel do v ior de aocijns op suiker t verMftn van il mltlloen op 17 Haar reohta wa es legeu Zelfs Talma uU in sijn W zokdring de arbeWrr met een groot gaaln dit t 13 pw weck verdient nog eiot p r week bet lfn Fn de kWne ondememora mo ten wpI voor hun knechts bijbetilen maar ijn Mlt niet fn toch zal men dat welwontwerp tot uv mikfii alt reohtH aan het bewfod komt Weduwen en weezenvendkerlng komt er dan bU waudoor 4e arbeUors neg rnwr lullen moeten betalen want a tten mr A jprse cj andera gast do fli r if 1 PU Wij daartntegen zd spr willen ievm zfliferlng met premlovrfjstelttng voor allsn ffnl da belastingen betreft wie sleunie iRt groote gezin de thwiteliJI M miidster K tkniftn o de VrljaJanlge mioislsr Treuh f De laaltste de eerste niet We HtMd V oor de groote belaMlngen te halen tl in o rrethten De hoer Waaewiaar van li wljk Chr BM Hij ebreef in eene brodiQra dat de arbeidera nog wel eeu paiw ttnten kunnen missen IjrU fiten vvrbifOgb Va volfcakraoht uaw niet zooals dot Ugt In het streven vait de tMKOtn itwhm ioiaA Uteun het cAk oal bet op door sociale harvormlD g n tot hooger peil dW t tie eie vmhaoging vnn volkskracht Z jQ wij te Ntoiranjk Hel Urfleltlke iouAki jiich zoo dJtwiJls usastef van bet geMbUjkeJ l at ztet men in de kerken W IM T Wij BttUen voorop recht berslel herv riiilng en daarpm stemt Carl lijk MOJaaT beslloot spr Uit de ver adertn werd gevMMpl U een liaftKen amAMal nlat teren aol tBiUtl r 4t muet zij o De Hprekrir l eaalwoordao dit alduM t er rijzen als wiJ hieraan denken drie Wa gen d eerste Is Moet een Lhri tteo aijn tegen alle vt TMt Y üm antwoordde 9pt m haaide voorbeelden tt en BIJ bet tiin It is een eibMSh van recht die alle tt feiijkhell hl b puWlek leven op MJpDo tweede vraag Is Hoe moet de CaalBten staan tnginovftr de oorlogen A Mihe t het rapht gelit d $ wapens giwrepen flHan io Hpr Maar u deze ooH V r Het OlMns telij o WeHt iLuropa bestrijdt elkaar Ma lonaters Oor dien oorlog bet kra Aitf9 1 protest Dooh als het gele ras on uiftiivollon zoudeh wij dan met de batiaaover elkaar blijven staan onze kJodwren li en ftiacjiten oMa vfouwon laten seaan len Y ijj rhauB kunnen wij atleen hopen eo Md den Een statenbond moei er komen esalf Ie oorlc lilt la hopen wij daarvoot te struden wil Kunnei Ie é0Uei werdi wt I wat de mobilisatie betreft wij moeteatas vRffweren en den wst wij kunnen I e vergadering die 4 Mal KufttfWlï rïl M htt tikittg vulde werj i wt gebed floten OOUDEBAK Öiiterenavönd hield de heer 3 B HoUandWi amaroandidaat van de Liberals Unie m de provincie Zoid Holland voor een goed bezette umI een politieke rede Een beknopt veralag daarvan laoet tot morgen wachten De heer Kortland van SoboonhoVf n kwvm m èibftt STOLWUK In de Maandag gehouden verga ring van den Oemoanteraad werd door dan Voorzitter aoedegedeeld dat d heer Jmsonin ingenieur te fr lravenbage op Vr dsg 2 Juni as des avon te 7 uur la het oatö van den heer Stoppelen burg een lezing lal houden over electrl ottelt en stroomtevarlng door de Cottp Vereeniglng One Balangi aan partieu Here ingecetenen dezer gtfneente Voorts werd vastgesteld de VcrOldeolng regelende de onderwij aerejaarwedden vol gene den no m aangenomen In de vorl ge vergadering Op 1 Augustus a zullen ferraoedelijk tot de Li dweer ovHgaan de dienstpU tlgen dccer gemeente lichtingen 1911 en 19U t w laadweerllehUng msa P VerbuTft U Boaeh T C Koel J de Tong J Anker P Verkalk A lan Khiijven A F Kool T de Graaf en landweerllchUng IflBb C M da Vries e Im J WataUi ft Borger Ji Koblirfk V van der Unde Dn Collecte voor den Qewapenden Dienst heeft na aftrek der eakoalen opgebraoht f8 S HARKTBEBIG0TEN Mteawerkevk a d IJaal 35 Jnni Co TnbiboowveiliaÉ Nieawerkerk a d IJsel en OmstrMen Ëngelsohe komkommers f 14 1610 dito 2e art f 1110 14 20 kleine halve komkommers f 6 80 11 per 100 stek f 13 18 per 100 K a bloemkool f 2 40 44 dito Se art f 1 6 10 sla 10 60 1 40 Ê er 100 spiUkool 1380 11 per 100 Q wagenaars f 37 39 pealen f 83 36 pnnoeaseboonen f 38 dito stam f41 peen f 26 29 per 100 K G dito f 6 70 11 per 100 bos groote booneo f 3 16 per 100 R a selder f 10 20 per 100 bos tomaten 196 per 100 pond LAATemi BBKIOHTBN I het Weataii B£RUJK 36 Jaoi Off Tas niden van de Soarpe vialea de JBiMlohen fiiteren vroeg nat venohekwn ofMspunMn aaa By Ftwb ea Kmville Vitaaae werd de v and door mo tegeauavftl Uraggeworpes In de mo greniende leotoreo nUalnktea i n m vallen lo eni voren Eeu plaataeJijke v andatuke aaAni ten K W van Ghateao Thierry werd afgealagen Ten W van hel Ryn lfame kanaal drong Beieracbe landweer In de voorste atellingen van den vjjand tan N W van Dnret binnen en braekt 2 offidereii ea neerdere gevangenen mee MIalatar Kaabeuwt Het Tweede Karaer Ud v d TdocM van Z p heeft aan den t deiykea VooriUter van den liiniateiraad de volgende vragen geateid Staat d oataUgsMivrege van dea Mmiater vaa Mertne met het aiefe Qitvaren van bet eoavooi aaar Indiê m verband en soo ja wil de regeenng daa aaa de Kamer mededeelea dr redenea die den kUaiater van Manna tot agn oatilagaanvraga noopten en oiteeaaeUea het atandpaat aoor regeering te dien optiehte Ingaoft De Stella die van Amerika naar te laad oaderwen ia ia gifterea 10 aar DogR r baak Noord maaaeecd Het aobiB atoomi ml de deepbool Witta Zee m da Znid De Prini ts hedesoehtead per Btaaispoor naar Zwibaeriaad vertrollken tot het maken vaa beiwtoebMin It M Koningin vergaaelde den Prina naar het station D Pnns wordt op Bda r ia varget M door Jhr A W O van Eiem d ik die ook vorig jaar dl bergtoohtenmat dea Prins medeiaaakte Hoogste st ad 761 te Vlusiagea Ltaagste stand 719 te Skagen Verwachting Zirakka tot maüga Waate jke bt Noordelgka wiod meest awaar t ewolkt kana op regen lelfde tamparatnttr AOVMaXfBNTilKn KOSTJPLOOS lelUag dar eeratarU BURO£MlJUi ST£ a efl W£THOUD£HS van QOUDA brengaa ter algemeene kennis det in verband mat de te Waditt verkieaiogeii toor leden van da 3aKamer der Staten Ueueraal de seoreta na met nitaoadermg van de boreaox Bevolking ea BnrgarMJke Btaad af Woensdag 8 nli 1918 voor het publiek aal gealotea a u Oooda den 26 Juni 191 Bnrgemaeater en Wethondera foorooemd VLBO J HUS I De Seoretaria II VAN DRR VJEUR K08TSUKW I Jtaata aaearlagabaas ItbUOEMEfmXR aa WZTUOiUCCitS van OOUDIA bivagan i r algemeene kaaali i Ie dat op 27 en as Jnal a k ep baa Q 167 van bet Leveasaldileleiriboekie Ml verkrljgbaur sIjb H E jQ nla a aardaj pelen 6 omi of zoolang de voor laad rekt ii K 0 kleine aaidapfSlaa 5 oenii dat de aa dappaIoa uitalultaad louip n wmifim gakeebt WJ daa laMMdle ben No lb7 heeft afgaataiBpeld Oouda 36 Juo4 191 Buiftfnaaeter en Vetboudem ULBO j kiua Qe aeeretarla U VAN DËB VtöH Op aa Haulalafcaateof war iifaagj een meM vm Irw IS tam V Bri oBiUr kttw A M iM Jon MULM AdToualla liurMa 1271 II OULiaTISOIIC PiJMTIIi t WMt N MM M M Mb I W In Wn w 0 H iw n iili lltiWmnM4 Spraken H naniEK M a uMaw MORSEN wrkriJiliMr SCHELVISCH D WALH KsrasRiül