Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1918

57e aliiar aii Adminiatratie t Telef Intaro 83 Baker de AmplfMim Jtiaktm ma oorlog beeft bek nd gemaakt dai er 900 000 man Amerikanen la Franlcrijkzljn en dat van e troepen het oogpnbllfc tu wKüfaen 615 en 70 pCt In de goveohtalinie zijn Ba marine van de Varemigde Sta en die uitaiuitend bestaat alt vrijwllligier telt nu de marine reserve mee loibeffrepeni meer dan 450 000 man De minister van marlnop Daulgla heeft gezegd dat blijkbaar de aanvallen der Duiteohe duikbooten op de Auerlkaanaofae kust een groot mofEta liMdiirijvingiBn tengevolge gehad b bben De verri diling en van de Ameri koanache troepen in Fnudcrijb hebiKii ook de aanwerving bij de nwiiM doen toenemen De Spaanecti bladen wijzen op het feit dat de offtcieele telegraminen van dm Oostenrijkschen gmeraJen taf aedertdrie dagen geheel ontbreken Het Ooetenrljkeche gAxantsobap geeft een naive nlteenzetting van dat stdzwljgen door o a modo te deelon dat er trögevolge van versflbiltende oorzaken gedurende de lafOste dagen storingen In den radlograflschen dienst tuaschen de OostenrijkBob Hongaar Belangrijk gratis rtillll illiirttaiml irfitt De GletschervTouw TM 69 Ah de gravin het twvaelt ik an ook oprecht zijn Ovarl ena la ten stotte allee oonventloneela Uugen Alles Zeer veel Nu tie eens niet eonventioneei De genadige gwwio vereert mij roet haar vertroiiwen Vototre t niet Ik vil u alleen vragen wat gij van SiVff Courtien weet Alleen dat hij weifeeUjk weg la M Inderdaad zeer plotseling Gg w et werkelijk niets meer Ik we oog aew Indien gij het n J kuntlegeenpdan Zeiker Juffrouw Haira maakt er In het geheel g en geheim van Waarvan geen gehelmfl Nadat Slvo Conrtten in het betel zijii geaehledenie had verteld Ik vond ze terloops gen w t erg faataatlaob Veodt gjj De heer Courtten b niet allen een groot aoUlder maar ook et dIoUw JBovenal a At meiMoh Boven allo Toen lil dw Mover Onderwijs per brief la alle vakken onder leldInS vaa O leerura H B S Intenleun Kcoaaluta a a Vraa l atfi pi ipa ii aai 1273 11 iDMi W UüdUt ni nmtdwiliik liwn KelicracrBCbt 153 AMSTERDAM IX faallh Klnll li ul l h n buuUika Uak voor d tcJ bywJJiM tm de jD i iio on vM efl aa hel ovcrlijdra viia harra telic dso Vadar ao BebusdTadar du Haar D KIEVIT 22 6I De Gedepateerde Statea der Provincie ZDid Hoiland Nader oor eoameii e o aan Hare Ma ailail da KoDlnfle enchl eo door dan Mlnlatar an Waleriua In hunne handen eeteld adraa van H van Reek en C P Vl vei er Ie a Oravankale daarbij concaaaie venoekanda IM droogleMInt van plaaaan onder de emeenie Keeuwl k Qalel op art 5 der wel van 14 Juli 1904 Suaublad No 147 houdende bepelinten omuanl bat ondernamen van droo oiakarijen aa Indijkinlen BESLUITEN bun leraake aan dan biinliter vaa Watarauat iiil ebmchl varala4 van 1 tot IS Juli 1911 ter inaa e van een lader Ie doen nederle n ter provinciale Griffie van Zuid Holland en ter SecreUria der emeenle Reeuwijk van welke nadarleMInt mlladeier openbare kennla evln faickledl 22 7 9J a Oraveaka Il Juni 191B De Gedeputeerde Staten voornoemd SWEERTa Vooraluar DE MONCH Y Oriaar rrllifiiigi linnmiiglii leHFRIOIIE AFDKUM a DH LWERA LE UNIE OPENBARE YEI16IIDEIIIIIG f DONOEROAS 27 JUNI 1118 iu tntit half ugiR Ir d zhI ni im HMr WESTBROEK tm B rk n ifeucl 1243 PKBSBBi 30 Prof Mr J E HEERES VMnHtor na Ubml Uiili Mmf TwMdt Kmw ONDBBWERPi DE AANSTAANDE VERKIEZINBEN ToR n Trl ailcgiRhildtolddnt POLITIE PARTIJ AFD BELINO OOU DA Openbare VergeileÉii OP VRUDAa DEN 28 JUNI a $ la da graata zaal Concardla aan da Waat Hann ilhlar aanvang daa avanda tan I aar SPREUR 22U2S il beir i L M lEliSEKOM OMnlmifa M MHii ta Wi mIb i OELEOENHEID TOT DEBAT HET BESTUUR Thaal Th el beb Ik niet maar el heerlijke Zaul Uoh k 1 7 S0 f 11 SO en r 15 p 5 Ko bruto Neemt proef en aandt poatwiaaal een F AKKERMAN Kmr D 10 SOEST 2265 S Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNOIQE Sprvakiiar ia 4 aar HMMOIMTMMT 41 CDobiMr lalS BU HBiia hJ illn 3 ea 7 10 Ooadkoopate an aolledate adrea voor Meubelen ala Talala Kaataa BatlatUa toalaa Vft laar aa plucha Vaaraabatlatallaa Wollaa aa Satlladakaai Tkaatalala SylaiaU teklldarllaa at waa MT aaealeel adrea voer Joadelul ft k w m Pl n M KOMT ZIBN Vreest geen examen ral er bealaateen middel dat L fabeelbevrildIvanaenuwachUlhald een middel dat U kalm maakt en kalm boodl terwijl Uw aeeel helder biijll 2029 24 M akerdl a Zea wtakienea weteeichappelijk lementeiteld en beillii onichadeliik eneaen U van aanuwachtl heid Per kijker 60 cl 3 koheti f 1 70 Let bij koop op den neem van den Ubrikani A MUNHARDT num Pabriat Zeial Verkrlj b bi Apo b enDro letea j KENN ISGE VING W0 nSDAG 8 JDL g o f laveK dt T lel do o f MARKT Tl bldft rhte r L r f De inkel morgen tot 8 n r l ƒ die dagen gaopand vanaf 9 qar r A ï r C i l Waaaoherii DE PELIKAAN GOUDA HET HU8SCHE N OUSENHUII uiwca II ODA TdriMa in STEEDS VOOMilDIG EEI ZEEIMNIE COLIECTIE BLOUSES COSTUÜMS PEMNOHIS m C08TUUM ROKKEN bsMvens di niauwato modallan HOEDEN voor Oamet an Jonga Maltjaa 1 714 so PA88IIL0II TER BESOHIKKIHOe Het Advertentiebureau Tan De GoDilsche Courant MARKT 31 TËLEF 82 bennet de plaatainit ao ADVBRTENTIEN in alle Nederlandtol c en Buitenlandaohe dat eo weekbladen f n andere piriodieken xonder eenUe prijarerfaoo ia HT Inzsndlnfi van AAn f ohritt l Klai volclo nd Inliobtintfvn wordep GRATIS veratrekt Kracht en Gezondheid en Wenken enRaadgeviaoen voor de vrouw K n twee brocliurds die gratii verlrggbaar sga gesteld by drogisten en apothekera voor Kwakke naannen en bleeke vroawen ledereen heeft recht opgesondMflen eragaaleohti weinigen die niet weder gwond loodea kannen worden indien zg sleofats bet juiata middel te baat wilden nemen ABDIJPILLEN hebben reed coovalen hgn vroegere kracht terngbezorgd waarom annden sg het tTniat kannen doen De leaing van boveostoande boakje zal U daarvanovertuigen Op veraoek worden cy ook grati toegaKondan door L I Akker Botterdam 2025 106 Abdijplllea Bl a verkriUbaar bq Dio lalaa en Apotheken k 1 1 7S per laioa Adverteert io dit Blad LIBE RALE UNI Verkiezing voor de Tweede Kamer der StatenGenera ai op 3 Juli aaS VH Klnnl0e NIwkws Wl cü krachtige Hervormingen op wetgevend en naatschappel k gebied laat U dan niet In kleine groepjes verbrokkelen maar atennt de Liberale Unie de groote sterke vrjjzinnige partQ die Uw beginselen verdedigt eenerzUds tegen de Sociaal Democratie en anderzQda tegen het draven van de Karkciyke partUen Neemt kennis van het Program van Actie van de Liberale Unie dat al haar candldateo onderacbryven De caodidateniyal der Liberale Unie voer den Kie8krli g Leiden Is NOa O op het stemUIJet Zq luidt als volgt i Mr Oa FOCK President vsn de Tweede Kamer OudMinister van Kolomen Oad fiouvemsur van Sariiume PPOI Mp a B HEERES Lid van de Tweede Kamer Hoogleeraar te Leiden Prof Or m D EERDMANS Ui van de Tweede Kamer Hoogleeraar te Leiden P DB KANTEN Ui van de Tweede Kamer Wethouder van Dordrecht Ihr Mr W Th C VAN OOORN Ud van de Tweede Kamer Advocaat Oiid Burgemeester Heemraad Zaidplaspojder M vr VAN BALEN KLAAR Vice Presidente ran de Vereeniging voor Vronweiikiesrecht I 8 HOLLANDERt industrieel Lid van den Gemeenteraad van Rotterdam M I W a BIJLEVBLP industrieel s Gravenh ge P M KOSTERp Boomkweeker te Boskoop Oud Bestuurslid Nederl Tuinbouwraad Ck C VAN SCHOUWEN Landbouwer te OndeTonge Steunt de Liberal Unie door te stemmen op den eersten eandidaat van deze Uist tenzij tfü de voorkeur aan één van de andere candidaten eeft Slechts op één oandidaat mooft tfü Vw stem uitbrengen Set Bestuur van de Centraie Kiesvereeniffinff der Jjtierdle Unie in den S kskieahrmg Leiden P TIBTER Gouda Voorrilter K SCHOUTEN HOOGENDUK Woerden W Th V D SLUIS Boikoop P DE WILDE Lelden C BROERE Jz Lekkerkerk A J TURION Vooracbolen J AnRCSCn Miie 140 J BAAK JZN Leiden Vlce Voonltler A h WITMAN8 MZN Ijlden Ie Secretalii J BEUEN Bodesraven 2e Secretaria P BOKHOVEN Win Gouda Penninimeeitar D T BEEKBNKAMr Qoudenk Hodevakscliool voor Gouda en omiiggeode plaatsen Aaasaalotaa bl da varaaalflaE voar Moda vakaoholaa ta aravaahata Goedgekeurd bg Kon Beal 26 Aug 11 No 46 hk iili iitiU nir ilin irtnlk li liini Wlia De School ia verpleaiat van Gouwe 109 naar Boawa lai Oplaidino lot Ooatumièna Ooupauaa en Laarapes WNll H llllUllUt DIr Danes v HEVZELENDOORN Abonneert U op dit Blad A VAN EENiGE KRALINOSCHE RUWIELHANOEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RIJWIELEN Polanenstraat 15 17 Rotterdam 1956 10 ir sicb oienwe lMrHa a STOLWIJK Advertentien en abonnementen op dit bUd worden aangenomen doori L VERDOORN StalwQfc gegarandeerd zonder sohadel ke bestanddeelen kleurt grQs of rood hoofdhaar of baard dadelgk ZWART BRü IN of BLOND gewensohte kleur melden het iaat nietaf het haar wordt niet vet Prgsper flacon met gebroikaaanwgzingII 2S en 10 75 2239 30 AOIBNDA Varkrggbaar te Oouda bij BALT 1 DE JONd Ooathsvea 31 H P VAN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 AUTON COOPS Mfcrkt 27 Juni etohrijk Zul P Stoppelmbuif 8 n n m Lealng Prot Dr B D Eeidiau 2 Juni Berk Qwoude Zaal Veathoek 8 BERI CEÜWO UDL AdvertentlCn en abonnementen op dit blad laorden aangenomen voor BerfcenwoiHl Oorp door A BOOM Berkonwoude voor Berkenwonde Achterfeoek door 1 lllHIEI liii tcli SmVUl o n m LMiiig PmI Mr J E Hea rw 27 Imi 800 Da Béuiil 8 u Ltslas£oon Bond Mr A lüwli 23 Juni De Harawal 8 u s m Lnias Soo Partij H Koalhek ai B Ua lak 28 Juni Concordia 8 u VergaderingPolitiepartg A L van Beuiokom 80 Juni Soo Oaa BtttM vtnoafcaa w tmgM Vm medalullaf ta mocaa Mitnafaa vaa n aadariacaa eosearteau nimakaUpdiaim au om liaaa ilan i au agaada ta nt malilaB ElMMaiU Drakfad A BBUOHAa a KWa aMDA 1 0 J373d Donderdaat 27 Jluni 1 I8 GOMCHE mum ijTie cu ws © za ib d v ©rt©xi tie bl©i cL v oor Q o o d su © aa Oaao stxelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOBONMM Op da Tampaaiaa 10 ABONIOMIiNTIFSUIi ai kwartaal LIS par Mk U itf mat fmttg lti pc kwartaal f LU pat aak IT mal aten waar lia baaorfhic par laafar faaoWailt Fraaeo par pHt par kwartaal fiJM mat teaSafablad ttM Alxnaaniaata wmka dasal ka aaacawmo aaa oaa bnMwii HABR SI OODDA btl oaaa aaantn daa boatliaailal ila pa ttaUana daa pi K Onaata laMara aa AihanaBtlfc Viiimaa wai Mama AdwtaMiakBiaau AOVWTWITIJn SUSi int Onria aa a a ia ii bAaannda tot liaa b onkiii i 1 f ratato f Ua afta lacal maai f 411 iTaa Mlaa Qaula m im baMcgktlaci 1 f raaala SJ aikan aliwi Ma AdtaaaaWa na poUiaha nmakallWiH ia Redactie i Telef latere 545 Bureau i MARKT 31 GOUDA DE OORLOG Ds EngalaolM arbaldars flvmi d ii Qodsm d op m De lersohe kwesfU De Tsaar v rmoorM iOo overvoerd aiju sciiat de imap bet aantal vertrekkende dagaUjke op oog vevr JXüOu kaea aantal daarvaa kent dan eohleor aa hum fandUa en koatbaarbeden goed w ggsbncbt to hebben weer terug l c Tempe rlobt ziek tar lot de regeeriag on het peMOB i re V ▼ uit Parij b ler te Hgtien es rcaort zorgen dat i 0 000 menaohea par d g Kualand en ItoemenlS werpt een heldw licht op de vreksvoorwaerdMi dile de vyand zou stellen Indien hij de overwin nlog sou behalen HIJ kiuinen noCh willen Mn van dexe voorwaarden aanvsa Jon De vakvtwenigingen en de arbeidereHflvoiiiiiw hebben verklaard dat zIJ geen oabeaiteteo vrede verlangen Hun oorlog dodeiultm verteg iwn rdtgfin datgMie waarvoor zij strijden en niet datgene waarover zij willen onderhandelen De begtnRelen wavop naar haar meenln een oprechte wereldvrede kan worden verzekerd Airthur Henderson eecrvUitf eCde aangmnii de kwestie van dm QodJVrede dat het hH laatste bij tuwtehmpoozen li etade VJIG WIS hernieuwd Bet vooaütel om den Godsvrede op te heften van inffeenerM opzicht In strijd met de rogeertng Wji s do arbeiderspartij wen chl ie de regeenng ten val te brengen zonder een werkelijke arbeiderire eering te bezitten om in hatr plaats te tellen Tijdens de daarop vulgoidedlMUSiiledeed de v oorzUler der mijnwerkffiratederatle iiJmllHie een heltlf en aanval op rogeering die geweigerd heeft om toe te ttaan dat d giaeten de r nr be4 derBp rt M naar Kdg t and kwamen Hij zeide voorts d t dti arbeiderRpaTLlj tti 4 zoo krachtig is altf zij dit zou zijn indien d arbeid stedeo uit di r eering zouden sijn Utö roMlutla nopens de opheltinc nan n iGodevrede werd met 1704 000 uteiainen ti n il 000 aangenonwo Krfonaky dte ook ondw do gaeten wa en die In bet Rusnlech sprak zelde Ik ben zoo juist uit Moskou aai komen en M is mijn plicht iOh sltubtaman en aoefaItst het Ëngelsohe volk en het volk der ttlk le werekl U vsrteUeiv if t RiiMr meihe volk en da Bjisiitsohe demoerabe een strijd Aan het slot van Kerenaky e rede vroeg eeii gedelegeerde wie Kerenaky vertcM woordlgde en voegde hlerasin Indien Kererflflky waarom niet Troel tral De voorzitter lelde dai zulk een vraag In Wgcnwoordlg heid van een geactitc persoon als Keremdty niet alleen een beleedigiogr waa doch een laster Hierop volgde een tooneel van vrij groote wanorde bij bijkans alge eene stemmen werd besloten dat de rumoerige gedelegeerde zou wotMen weggeAuurd De lersohe kwa ttl Do Daily Express zeg dat het meerendeel van het Kngelsofae volk nüsaelljk Is van de lersche kweelde en Ierland iAb het maar niet zoo dichtbij lag beet aan Ouii tecdiliDd Oduleau zou willen doen Het blad keurt het voorstel van Aaquith goed Doo doen ook Daily Newa en dtar De Daily Chronicle Ie van meening dat de Siberil rvgnerkng zoowel de 9inn Feiners vit larkutd luoetit werpen ats afzien van d m lilenstplkihl Dk Manchester Guardian segi dit de iersobe kwestie niet zal worden opgriost voor er een regeeriog komt die tegt lljk mod en beWW b H Ale deae rcgeeribg de kwestie idet kan opIoeeMi luoet een andere b maar doen maar het gemodder moet nu eens uit iJn 0 blMlui in de mJUmtA luden be preken de rede van von Kohboaim op de ewooe manier d w k zij iden er geen nüiela werkdijlu poging Id om toAvr tot den vrede te Juxnea Van hat oorlogatetrdu kw B ge t niauva büuuA of het moest sijn dat de Amerikanen wat krIjg K vancenen fa bbeii geinaibkt De berichten uit SlherU zijn ran meer belang Daarin wordt o a beiveard datdeTeaar sou zijn venooord vat voor de zooveciflte maal wel zal blijhen een leugen te i ljn GrootTorat Mlohael Bohijnt zich aan bet hoofd der ooatrarrliroiuttonalrftn te sttijlen Op h t arbeiderwMnffres te Londen b de Icwestiie mr Tro Mn ter sprake gekomen en meo heeft hel de Ëngetscbe regeering zeer kwalijk genomeo dat 21J mr iVoeiMra don toegang gemrelgeid heeft De arbeiders hebbedden QodflTredo opgezet en zullen du weer aotie teg ade rc erl ii giaan veeren De po ltie van de laatato lljltt ons er niet te verbetereni Men lette maair eena op wat de Engelmhe Uaden zegyen in verband met de leraohe kwavtl eobe en Spaansofae stations hebben voor gtfdaan hetgeen tot vertra ng in deotUvaagpBt van de telegnunmen over den toostand a o het Italiaanaohe front heeft geleid De bladen bepaleu er zteh toe om deze joededeeling op Ie n m i NleMegeoetsande blijft liet atlkvij so vau den Oostenfijkflohen generaten staf iiet mdsrwerp van ailecOel oommentumi wolden oatralnd DUraSCBhdaMIH Heelt von Kttklaaan t t I geaogdr De BerllJaaAe oorr MBdenl vaa da Frankf Ig bericht dd SA dea De ooneervatieven en de mla i meer allMiuisGh getinte bladen doen door den toon w Ak veraeiuldaoe huanar t f a de gisteren door von KitfünaMi g k a dea rede aaaetaaa MlJken dat rij lea gevolge von dese i de een ooalHot aJao uMéoUlJk awkitaande bewsbouwen en dat zij meer nog den vroeger rakeoea op het verdwijnen van den steedr door hea fel bestreden Kubhaann Zoo mw mag aaBiieenen dat de matditafaoior welke ga durende den oorlog den pootsten lovjoed uitoefent op het bestuur dea Hijka ovttr hetgeen KttMmann ootront de mogelijkheld van den dunr ran den oorlog oaitrent de noodsakeigkhald van gedJuabteawisMltng met den vijand en omtrent d onmogelijklieki van en afaaolaut elada alleen door mllltidro beeUaatagen op de elfde wijae de t ala dit deel van 4 pera dan k mt n n teer zeker l 4 owriultfBtf k l de opsn taal w kada staauweeretria gleteim gevoerd beeft dlreete gevolgMi voor alja poattl ka hetaim San jBl t opwa ting De algevoardlgde Nauuaan heeft lade Itijksdcg een rede gehooden die nerkwaanHg la 00 haar nilTorMd Minwian ael o a In £ ocelaad aljft er weten dia ntetdoor Lord NorthcliUe zijn ingealHlii maar er een eigen gedaobicngang op na hendw De ËAgebMhe UeMdMfkpen ato die vaa Canterbury en Wlneheeter a ekea ttiteea obristet k oogpunt sleed vaa bet Heihebben der vijanden wij keunea boveadien den brief vaa lord Laodedowae aa prin Max vaa Baden en wlJ moeten op deu voorgrond stdien dat wtj ol wUien twijfelen aan het innerlijk karakter dor raeniKibheid en aanaeoken dal meaacbon ook denken Zij Mden op hst oogeablik niet den staat maar bet komt er op aan dat mm In de vljandelljbe landen nl t ophoudt met de dingen Ie beqireken die toch bet gemeengoed alJn ÓÊt nenaohen dat 1 het Ijlo d IGeorge zei In zijn rede la bet Liiferhid In llutdand wordl bet meer en meer duidelijk wat h Duitsohe ndlltartameb teelcent 7e In d Uekra Üia d t ena vrijwlHlK bond enootaohap met DultMjilaad hatil g Mloten zijn de landbouwers In opH taiKl gaifjnien tegen de Dulteoba tuaarttenKomt met het resuHaat dat Duitechland n OoMtinu tjk die groote dingen ven de Ot krnjliv BUITBKIiAJyDSCH NIEUWflt KIMtfiLAMIX il et arbeHersoongre Balfour hooft do jaarllJkMbe coB etcallo der airbewtoraqpartij in den Oeolr Hall vm HoHtminstor gasteren geopend Inaanmarlcing genomen het geivloiit der te beBpreken ondt rwerpen zooals de opheffing van den Godsvreie en de opneming van andere vwseeigingen in de p urtij wa n de gedelegeerden talrijker dan g weeoUk Ook tdi van vooraanstaando arbcAlersl dsTH uit andere landen hadden aui de ultDoodlging der arbdderspartij giehoor gegeven o Him lmar Branting de ïeêamc d ZweeJaoho Boclaal demooratiaohe partij Albert Thomas de voormadige Fraoaohe MbwKta v n fflunltta V tnAerv M Bat elsdhe minister voorzitter vau het Intern Soo al 8 lM h bureau Kamiet Hu smens 8ocrat ri van dit bureau Lrfttiguet leider der PYffliiache meerderheidsBocialIwen H fl orzittprsoliftp wMd bekleed dowr Purdy van do vereenigiug van HCbeepsbouwere met Arthur Hendea son als secretaris eo Slhey Webb Kam ay MftcdonaJd en andere bdkendo arboidersleidor In zijn inladende rede zelde Purdy dat diïi de eerste oonferwiüe onder de nimiwe groffidwet is wrfke In Februari werd aangenomen Niramor heeft de partij zuUi uen groote taak voor zich gehad Indien zij in haai plicht f lt door inwendige oneenigheid zal zij niet In sta t zijn om de bewcgng op een hoogte te brengen waarbij zij tket best en ten volle de hoogste belangen van het volk kan difuiMi De arbaider asee moet een overwegend aandeel nemen in den socialen wederopbouw want alle hoop op etm hwnlouwd en beter a cia l en industrieel levïm na den oorlog hangt af van één kudinaal feit hen wmnen van dm oorlog Ni t uit wiraaijsierigheki doch omdat de arbeUersklaissc over de gebede wereld adles te w mnen he t bij een yemieUging van dm geedt van m tl irj ekne en overneerachlng die de poll lek van de middelrijken eedert goslacliten reedw Ijfheerscht Do vrede met Ik bfb nog vödr enkele uren uil lecr betroufwbare bron vernomen dat de haat tegen de OuHecbers fUeper en dieper wort i 4chM in het brjn van het Ruaalaobevoflk epocia In dP van de bezette geMeden v Mijn zeg an beek nog TorteU dalRu lin l meer bero l is dan ooit om deel t ncmrn aan ledere ttode die er toe zal Ifildeit ide Diilkqchors te verdrijven ven iiinneii g I oortegrond ZuMkie zakwi sljn hoopvol Ildt i moeilijk om RualMhl te naderen Klechts een land heeft op mime eofaaal liegang tot Runland Dat Is Japan FRANXRUS Keo offensief van Fraaseh zUde Uit Oen e wofdl gemeld dat oender ouiltf CUemeneeMi slaande Fraaaehe ondHwtaaisei crctarlwien van oorlog tn de IranHctie Kamer medegedeeld heeft dat Frankrijk g n reden had voer een al gemeen oltenelef met uitgebreide doelein den ahorene het g eele Amerikaanac Ipgpr aang onien was De booldsa k waa op het ooBenbltk weerstand te bieden Slkorskt te Parlja XV Eoho de Paris meldt de aankooet 1 te Parijs van den Russisdteo Ingenieur Slkoreki de bekende ematTucteur vaneen reuzonvliegtulg korató heeft zich ter beaoMkking van de Franedie vliegtuig Industrie gestald 0e uittoohL De Tempa z t dat zoo men l de bouches inuttles op bet oogenhltC misachten niet tot heengaan kan dwingm bet todi zeer wenachelljk U dat ze heengaan Verder meldt de Tempe dat een groot aantal personen hun familie en hun kofltbaarheden In de provincie In ralllfheld gaan brengen Ofschoon de treinen uit Parijs op WH oogeobllk niet meeo wikle wekken om hem over den pas door het BergeU naar Cblavenaa Ie eJelden Want CJourtien bad het plan naar Florence te gaan naar AnMld BtfeUln wiens landho door olijven omgeven op de Ik xeu n kalm laten sterven ate Ik wist dat g j weer een iwak neoMii zoudt kunwn worden Haar gij zult het alet weer worben Dur iorgt llalra voor Dus moet Ik er nu voor sorgen dat 1 blijft leven jangtije al wu het maar opdat Ik geUJk krijg Begrijpt tfj gelje Daar dn koortslijder niets ventond noeh stem noc4i woord noch beteekenii maakte Vital zich gereed te Crap da fhilern zIekenverplegeT te spelen erop voorbereid dit ambt naar alle waareeèijnlijkheid oog gedurende eenigen UJd te mottm vervullen HIJ wae geheel alleen Bni tetli Uaira mocht niets booren 7 elfs voor haar moet hij weg aijn Geen levende ziel mag hem naderen befaalve zijn eigen die tn e eeuwigen hellepoet mag branden Ue Ik hem er niet doorhaal tot ergsrvla der adkooae dane dl4 hem niet terug krijgt Hij pelasdei Branden moet mija arme s eltooh ik ban toeb sMi door God vervloekte loMlaar al vaa de ktooetersehool U Chiamm Cm Ia Qodroaam laat mUn zt l bTHrfenl E n MOn hebben wij ook Fouilleton de scboone vrouw na Langzaam wandelend vervolffie zij haar weg Bekenden uit bet hotel kwamen baar tegen Men bleef staan babbelde lachte Dionlsie boorde de slrMiMietefn der sravln boorde baar NixenlaA aag banr onMtraald door lOBMgdwie en mompeUe Groet mij maar laof ik een lakei ware nadat gij mij hebt gebruUtl Werp mij maar weg als een verdelen baadscboent Vandaag beb Ik u tooh vernederdl Verootmoedigd met haarl Met deze kleine dorpsonderwlj zeros wier heerlijkheid als vrouw uwe geheele majesteit als dame der wereld verbleekt Beeebouw ons slechts als plebejers al proletariSrsl Het nar aal voor ons alaan waarop wij wlj de grootan mMbUgen heei scfaewlen zJJnl Kp ds jODge ooderwijxer der velksechool die In den grond sIJm hattm een woedende anarohUl was lachte terwijl hij gravfai Oberodorft nakeek op den open landweg lachte zoodat zijn DlonlMsch gelaat mismaakt werd XXII Nadat Vital het voorMme bewek tig ebeept mi het huls weer gestoten had abi een gevangvnlH waarin hij zeK tegelijk gevangene en elpler was gincbi naar de kamer van Conrtlee Daar lag een doodziek man die iriets iBea vande wereld wiet wtens dwalende gtêm in wHde fantasie titseekiB benwl en aarde zweefde In deaiB toaalMd hti VM aljanleM gevonden toen U h Di ém nwrffse m tUen nacht wl Iraglwdie ffebeiiitani M nbit noadig Uit mijn lij ken leertijd heb ik bet kolebulgen en drnako van deo reaenkrana vrijwel varS mt daar ik naeennwal eea ataohovelijke hfltdeo ben Maar van den bambar tigtn bamaritaan la vreond g MMg let mij hUgebteven dank ij den Deden bMwder apothekar wien Ik BMMht MpOI bij bet brouwen en neofen iIjmt drUken en poedw Dnah ea en poeder heeft deM pattttot riet om booS db U gOMtKooper te bebandotan met U en neeuwwater Dua de apotheker klMft aan hem al te verdtenni Reeds onder dese aUeenapmak wa de Samaritaan vaa liala a IJvertg aan het wvik gelogMi Nu legde bij ij op M gloeiende hoofd van den tn ijlende k ort raaeule n stak stukjes IJa In zijn dor Itgen mond wtewïh zijn braadntd l d maten met caeeawwater en droogde e daarna zorgvtddlg De geheele woning richtte hij in voor de aware riekte na den beer dea htttaaa hij oot al de talken en liet Uleea de veao t e r leiloyon zoodal In het HMvwe vertevk altijd M che hielit ma In een vertrek anMat maakte h zijn legerstede gereedi hij wachtt waakte dag en naoht woioleUe dag en aa met dea dood om betlerea zijw vriend De dood stond bij Conrtlen a bed strekte te wmen naar h m uit wilde hem elkea dug opnle w grijpen t a rattsend zoo ploMeling afbrak b f hij zlcb niet naar hula Maar Naar boven jHoe weet gij dU Ik z g hen weggatti van zijn vriendin aa mlddamacht Zij v rg Eelde ham en k wam eent tegen dan niorgw twnif J at weet gij ook kHK VAX BiMUH ÉMk fl M Ook data Dadelijk 4 v lfl ii morgen waa hij iteg Mij zocht zijn vriendfo nog In den nacbt op om haar te zeggeni O afaobeld van haar te aemene Hot kan ook keU madtaa ijn gieweest 3m soo HÜet is magriykp dU ig hem over haiéde iwea te aan Ah zoo QiJ zoodt eUjk kunnen hebben ZIJ cal bejn Want bU Ik d nk u liet WM zwak M SM aMUa Ik was dos niet oubeacheldea In bet geheel bM Gij waudeling Ik wae Of weg nur SUs Mag Ik de gr vin naar het betel vergezelten Ik wil u niet ophouden WIJ krijgen weer een prachtlgen dec Deie Malogawlnier ie een sneeuwwoném en tegelijk een zonnebetooveiing Zu groette hem sooals een groote dame een kMnen onderwijser pleegt te groeten Nog nooit had gravin ObemdnH den jon n man dien bet voorname gezeiMhap z o geeéntleren had aangenomen MO iMitfiMlgeBd gegroet Zii gzeet wad dM te earUBdlger Daarna atond Dionisio FUoi op 4m landvef keek