Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1918

M t aa geen bU Hidcre maj regelen worden getroffen In verttand daanraede beeft het Kamerlid Albazda naar het Volk meldt Woensdag telegrafisch den ministers van binnenlaadache saken en van buitenlandsche zaken verxocbt met dc Duitsche regeering een re ellttg te treffen waardoor die aiheiderskiesers in de gelegenheid tullen worden geeteld op 8 Juli In Kederland hun stem uit te brengen Artikelen ia Engeland Kaar het Ned Corr Bureau verneemt cal de regeering evenals voor katoenen garens gel indertijd is vermeld ook voor andere artikelwi die eventueel na aanvoer uit lEngeland souden moeten worden overgmemen als basis doen gelden den dagprUs van Engeland plus vracht assurantie enz bmevens vermoedeiyk een prenue voor loon Deae maatregel wordt genomen omdat by oamnige belanghebbenden de vreep bestaat dat deze goedelen b verscheping van Engeland naar hier in t belang der dlstribu tie in beslag genomen zouden worden waaihjj dan een schadelooastelUng xou worden betaald welke geringer zou zUn dan de in Engeland geldende dagpr e IWQBZONMEN aaPEP MgUNQlM lusaües aan ie wijien deskundlgm onder toezioht van regeeringswege met verbetering van de wijze van iD UDeUng bemonstering taxatie en uitbetaling o dit kan gescsbieden zooder dm teeltvsn andere gewaipeen In te krimpen of te benadeelen mits als beginsel wordt gestekl dat behalve voedln gewasBen vbor rnonach va dier sleohts arbkelen noodig all ruilobject atagen geproduceerd wor den I rcay wordt aangeweaen vriJwimV H verpbchöog nakomt STAOSNIEUW iwg In tf n fcidereu o e luutKtuw aal u utni uoikrg vwa uw VTMg stMan ol sg UASf bedriji VM den rond al noet ve audiveii i wu e jcjpott zal varafinderen de tanden zulten hua g eozekt kfctMi n zich zsil toeiB gsa Op oiuuwrle fn eit vau ge dt ren ün dLe n itU aij yroe tr uti aim Una oscro eii Aij dAAreuleaen ulijvtw vaniiMt uui auiand MUui eiiiK m dus suhea wij verarmen uan mum dé eounumiMAie str d on bJ hut auKoraru ob eigen wit ei ea unKlu Al WIJ dan wet alte kraubten lUspjiuiKm zj4 de weivftkri veriMM rtU br is oen zUssenatrgd maar daarboven 4tiUk Od iD MaaiUoiiUing v n oiia bedrij lelevtn an not oniwiKtttiKta d Arvai tur U veol to divot Vi rsvtul tunsouen aim enrgk o wat Kon wonlen fangoweud om die M ova te overbruggen vlbdi 1q one warme vs r jiuecB Uo küanyonstrljd I1 voifwatetd De H D i K rt nu aan haar vOttfUingen wai tar i rooiHira M ar n geietUnt aan de lüjnau iL rat en tuob iwe zouden de acuelders zi4 b bebinden iodlen de toeoi ie Otrna praot jld w d f ve sia t is ut t btj ma bttf tie tiedrgven te ezplouceren De eoclaltsten denKen er preciei nhi dflr over dat ii euite it4i bij de bespreiung in de Kamer voor de tiijiuaubstdie aan tm bougovvnbedrijf De heer Atueid vond dad staat geen gi moest wagen i men ka het t injl imuers naasten tf e hot wtuet evtod i le K Als dat het l Mpe werd van don ouderniwer staat aUN het ar droevig voor I De Di Hrlbirii leert m ding bureaucratie en auii tjn righï d Het ambieuArtnil eisel schakelt eit nb laug Uit ea dat is Ju t een prikkel om wbf krachüeu In Ie dpanjien tentdnde de oodtJroeudoa te doen groeien iSpr wli veeleer de oploasJng van den klawonstrgd door d kraoht der arbcèlers zelf door hun organisatie Ën In den w log juist Is de drang luar organisatie grooter geworden Treub heeft baar vnor onJecttong behoed door zijn werkloozenV orzeKoribg Moii pi 4ni4 in do oorlogvoerende Unden aan deu e leropbouw In Engetend heelt een comMiis Ïj daaromtjent rapport ult braobt tn I deniüoratiach n llu ZIJ etelt voor piktrooQ en arbeiders tezamen te brengen in r iden die bim zilttngni in het openbaar zullen houden en de kw nde tussolien ajrbeidorH en patroons beeprdten In spiclale gevallen zultsn die rttle n hetreoht tot verordening krijgen In h algemsMi zuIK n zij de regoorlng van advies dienw Het mooie liU rin Is dat de srbelder dos Hier te lande doet het OolleeUrf beilBcoatract nl goed werk Zoo tlgt dan de oploa tng van dat groote vraagstuk Wij willen do andere partijen dwingen in de goede rldhUog die naar samenwerking leidt teneinde die menoehen teasoMn e brengen elke de eoonomiwdie welvaart van ons volk wülen bevorderen Tenslotte spoorde spr aan Dd te worden van den bowl opdat te onda ook eene aMeellng kan worden gevestigd op do leginvoetore lo die partij Mr vin fier titeljD en iMistra Heeften vootbeeldoi werden door spr aanfevoacd De virijadirliig werd daarop oaAegdankzoïft n aan deo beer iioU ii ler oevdtn oor luer Dr BadieakMty legen ell nor geöioten OAFBLUD A inau In Ae WocBidig gehoaden raadavergadaring ia eon ovoreenkomai aangenomen lot Ixvortiig vHi etedtrlsohen atroom door bet gemOMito leotneittxitfbedrijl van tkffdreoht aan de ftetiioenle C appelle op d iJe4 en Krimpen ayd I lset HlorhiJ werd nog ter irprake gebraobt t eii nood oteotrificatte der gemeente waarbij de verwththeuie bedrij Mm en de gememto stroom zouden Iftveren De kosten gerawud op I 76 000 m keB dit denkbeeld filter niet uitvoerbaar Artor Ztg meldt oit Dftnutftd d t het QrootaMTtogeiyiM hof u bvieht he ft OBtvugwi oit ICodeoa hgtwclk ondeiteekend waa door da VoUrscoinmisiie voor bnttenlandsoh aangelegenheden en waarin wordt vermeld dat de ez taaar by JekftterioMbnrg ia vermoord BEBRs BERZON S m m MTTKIIDilll 23008 urryvitKOOi GOaOA 38 Jasi 19ia Oiue druuUooie dlMit Zooall mat een enkel woord io o i blad nn Zaterdag U medegedeeld ia ton behoere ran bet ontTangen van drtadloo telegrammen een itation un ons bureaa ingnioht Op het dak boven om borean ii de antenne geplaatst die s n tweede Btennpunt heeft op het dak van de Ambachtasohool door middel van dit dradennet hetwelk verbonden is aan het ontvangtoestel in een der lokalen van ons geboaw ia ouie marconiit in staat de telegrammen die dooi de verzendstations hier te lande en in het buitenland worden geseind op te semen De telegrammen die in monO eekens sooals b de draadtelegrafis worden g eind worden door middel van een koptelefoon beluisterd en terstond neergesohreven waarna de redaotte der ooarant direot iprg draagt dat deee draadloo berichten vertaald ter aettery komen om in den korUt mogel ken tgd te worden gereed gemaakt voor opname in de ooarant Het eigenlyke toestel dat voor het ontvangen der draadlooze telegrammen dienen moet is nog wel niet geraed maar een hnlptoestel hetwelk heden door ons in gebruik is genomen doet al voldoende dienst om versolullende telegrammen te kannen opnemen JËen proeve van onze nieuwe draadlooie dienat vinden onse lezers m de speciale rabriek die wy heden daarvoor hebben lognrioht W xyn er van overtuigd dat de steeds scggende belangsteliiug voor onze courant hierdoor in nog meerdere mate aal toenemen Centraal Adn lntotraüekaateor De Mialator van Landbouw NiJvwh i en Haiidei heeft mt wljzigiilg X J llT J dwbetreflemta Z schiidangen met ingang van iTuiö de dtreotie van hot Ryk oenlrsaj J iJ c r voor de dMribuïï levenemktóelen aamengeeteW als voJ pr identdirecteur B Cohen Jr Id r teuren Q vaii Sierenberg de BoLr H man A Tromp ow Her het belang van de koloniën en daarmede aan de zijde te gaan staan van de EMenNH Mogendheden doeh een deivelijke poUtidc i niet in het belang van het Nederiandwïhe volk en niet in het belang van de soc arbeidersklaase Spr koestert zeide hiJ geen vijandeijke gevoelens jegen de Entente Als burger en als menaeh staat spr veel nader tot den geest die in de £ nt en t la i 4ci heerscht dan tot den geest die onlangs nog door Keizer WiUielm werd gehuldigd Doch men moet zich ndet laten bfheerschen door een voorkeur voor Duitachland of voor de Entente maar door de groote vraag of wü m staat zullen zijn zooveel mogelijk onazelf te zyn op dezen grond en wat daarvoor zal moetan gebt dren Van dezen weg mag onze pollüek met afwijken Hr Troeletra wees er nog op dat hiJ steeds heeft gewaarschuwd tegen een samengaan met Duitachland en herinnerde aan de reis van Dr Kuyper naar Dlitechland Oostenrijk It lié en Brussel hiykbaar ten doel hebbende ons land en België doen aansluiten by den toen nog bestaande Driebond Door de uitlatingen van Zimmermann dat Nederland we zijn belang zou gaan Inzien door zid aan te sluiten by de te vormlen Middeneuropeesche tolunlé bleek het spr dat dit denkbeeld nog steeds deel uitmaakte van de Duitsche politiek Mr Troelstrat bca Ieitte vervolgens de noodzakelijkheid eener strikte neutraUteit In de Kamer heeft spr gezegd Hier aan den Rgn klopt ons bart in de koloniën ligt ons belang De ligging van one land aan den RÜn stempelt Nederland tot een land dat zeer veel eeoomische relatieiF met Duitachland moet hebben Onze strategische liggii maakt het ons niet m eiyk mjHtair onze grenzen vry te houden voor een zoo machtigen nabuur als Duitschlamd Daarom moeten wy dit land zoo weinig mogeiyk aanleiding geven om tegen ona op te treden Wy zouden zelf voortdurend een bedreiging zyn en gelegeniheid geven tot ingrypen wanneer Nederland openiyk of bedekt een Entontepolitidc ging voeren Onze uitvoer politiek wordt ven zekere zijde beschouwd als een pro Duitsdie politiek Men vergete echter niet zeide spr dat de toestand van ons land buitengewoon moeiiyk is en de zjg onafhankeiykheld feitelijk niet kan beaUan tusachen onze buren die zoo sdierp tegenover elkaar staan Nadat mr Troelstra nog had opgemerkt dat niemand meer in one land dan hy voor I ten vrede was bezig geweest en opgekomen was tegen de verdachtmakingen ten aanzien van zyn aiheid in dit t iicht besloot hij ziln rede O l hn erjssfce 1 LONDEN 28Janl Naar wB vut bevoegde lyde vemeaun betrafnn d inliobtin welke door de mwooieerde regeeringen u de lled landsohe regeeriag lUn veiiooht mutregelen welke in Holland lÜn g nomen om het verkeec over de limbnrgiohe spoorwegen doeltreffend ta oontroleeren Van bevoegdo syde wordt er met nadruk op geweien dat de geassooiewde regeeringen het niet eens kunnen i n nut de opvatting der Ned regeertng als londen behalve levenimiddglen alle middelen voor l Wgebraik knnnen worden doorgelaten loolang die niet i n begrepen in de 4 ontegmieën welke de Ned Regeering voor h doorvoerverkeer nitionderde en aulks te meer omdat reeds goederen over de Linburgsohe Ijjnen warden door aoadea welke klaarblpeltik voor Tegetdoelelnden a bestemd Graan voor de landbouwors Het hc dbesiüur der Zeeuwsohe lAnd bouwiUoaiachaippiJ heeft naar aanleiding van een mt ivo Im ake bebou van eigen graan den minktter van Lao wuw In ovorwegiiig gc ven het Nedertandsch i ndbouwODi it uU te noodlgen de in tf komen adviezen der maatsdiappljen en bonden te vereeoigea ia één centraal advltia Het hoofdbeetuur is van oieaüng dat alleen op deze wijze een vruchtdragend uniform voorstel eventueel kan worde ingediendl De SchecpvMtft ea de Ooriof Een vrachtk gg6r in de lucht gevlogenT Dq vp cbilagger Goede Hoop l Spa jerberg gis ernacht met een lE bout van üathonburg voor Zaa dC Umulden biiinengekpmen rappSïSd eo aader vraohtflogger die fiaandJi n don gelieeion dag voor hom uüzeUenSJi ook op de thu rels de nS op t mijn geoopen of getorpedeerd la Van Goede H09P i za men van den logg o on oveer oen m j7 voor zich uit 3 dï achiervurcn branden toon eenakiane ï gowoKiigo oniploffing piaws had X mT een donkore uil k Later was n ÏÏ logger nleta meer to den Het wa vlieteend stormweer jpeweeetd i gan Iien dag ea dienlen voTgr waJenboi o loggere uit de vrije vtargeul JS voa in net versperde gebied De ramp ha plaats op 6b 50 Noord en 5 85 Oom loen ie Ooede Hoop later de mok o seerde aar de ramp haj plaafie geL toiler bemanning niets meer Met Ie Goede Hoop was van iQaÜien burg vertrok on do vrachtlogger Zaandto rioch aangezien deze een andere route tn nomen had ia men Overtuigd dat iirtiüet do iainiam ia geweest De MJö fl i vrachtlogjior wa van boven zwart en v onder gnje geaciuJierd doch dm naam hofft men met kunnen lezen SCHOONHOVEN Ds A Andree heeft het beroep b j de Oer f Kerk A te Werkendam aangenomen Aan de Eerste Nederl Vak en Knnstn verheidsschool tar opleiding van gouden zilversmeden on horlogemakers alhier ayn voorloopig voor een jaar benoemd tot leeraar in het ji oQdBmed n en graveeren de heer h Bosch oit VOravenbage tot leeraar in horlogebewerking da heer H A Veringa te Amsterdam en tot leeraar in het reohtlüntg bouwkundig teekenen ile heer Theo O Hakker te Z gwaart Bij konlnUtJIc besluit is met ingang van 16 Juni 1918 aan den heer i I vaa Ballegoijen de Jong alhier op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid en secretaris der Bentecoromissie in het district Schoonhoven Suiker Door het bestuur der vöreonit ng van ninkeliere in levensmiddelen Onze Kracht lu Hotterdam Ia aan den mioóster van Landbouw Nijverheid on Handel een tefegram gezonden waarin de aandaobt er op gevestigd wordt dat vorsoWUemde wlnkfliero in koloniale waren geen ulker meer In voorraad hebbon en aanvragen voor betredende winkeKers door hotsuikerdistrÜHiüekantoor niet meer in behandeling worden genomen Voraocht wordt maatregelen te willen nemen opdat aan dezen onhoudbofon toestand zoo apoodig mogelijk een einde wordt gemaakt Een juerkwaardtge promotie Men wciiri tt a n do N li CrU Duidtirdoj den eteo dezer zal te telden de pri otie tot doctor iu de taal en letter amüo vdn don Uodt liuJischtn Archipel plaftt hebben van dm lieer ilra anaa Kumar Aohar a en bratiiuaaa alkomBÏÉtf ut llprtjüch Indiö Uij zal de eerete builenlttjtdcT zijii ytien vergund Ir zonder de Doraig jttude fcauiotts te hebbw aügele d aad een Nedwlandsobo oriiversiteit te prompviefen Ulj wfta h op wien prof iiuizlnga doelde in zijn üds arUM veil v rluden Ja aann werd aan0ftdroj eu op hot verleenea vaa fadiiiejtoti ia vïoeradellngen die m iloUwid een dootoraHen graad wen chten te behalen O9 heer Acharya is geboren te Hay Kot nabij Caloutta la Üengiah i eubehoort tot de Jkooffrfo der vier Kasten wuiriu do niaa4dchappij der Hindoes is verdeoiil HU ontviikg zljw optleidiiig k CaJt HiCt M alwaar liij orscltlilende graden verkreeg het laatHte d en van Maoter of Arte in li lS Ëenlgen tijd werd hij verbonden aan het Kiehf ml ollef e Harjwar In 1914 wer hfj door hei Untwh Indiwbe öouvemeI inoiit ale bMe üoRearcii Hcholar naar feïuropa gitEonlea tenelade zijn etudtfin voort ie zetten Van mi tol 1917 studoerdo hij t loonden voornamelijk oudliidlHchA archeologie op wolk gebied ook zijne ii1 8ertatle llgi In liet najattr van l 17 kwam hIJ te Ijulden en voltooide a Voor zijn proeïaohrUt onder letddng van profj V ogïl dif gelijk rapo weet vele jarea erl Ojidpn is goweeet aan lon OudhfidkundigA iï Oienwt van Britsch Indlö IJü ivü t Acliarva RcliretJ zijne cfisfiortalie In iU bngietMih in welko taal ook de vHrd lglng en do promwle selve zullen plaow btfwbeii MABKTBERlOmVN NISUWinKBRK aA UJUL 87 JvaL CoOperatiara Tobiboimvalltag NiamnrkeA a d Uael en Ometnhen Bng Kooikowttafa 14 60 dito 2e soort 1I 0 klalne halve komkommers 4 90 I1 btoemkool SO2ii dito 2 soort S 80 7 0 ala 040 1 70 per lOO splt ool ƒ 8 70 11 per 100 K a wagenaan M pw 100 K G stam prinsassaboonan ƒ 44 per 100 K G peen 10 10 per 100 bes peen ƒ 2S 7 per 100 K G groote boenen 5 90 1 par 100 K G Eenheidsworst en vlecnch Het Kamerlid dc hoer De Kanter heeft oen tat schriftelijke vragen tot den mlnkior van Landbouw gericht betreffende dl diAtrlbuUö vm oenh dawowt en vleesch Aan het antwoord van don minister ontIcfnen wij dat do afvafproducton in gealochte mnderen door do fabrikanten van de wnlioidflworst worden gebruikt voorde berei Sng van leverworst welke tegon zoodanigen NigTOaprlJe aan gemeentebesturen en anderen te koop worden aangebodf ii dat zij te fen de gestolde maximumdetaólprijzfn kan worden verkocht Daar bij gebrek aan vleesch de afvalproducten W ii zeer gewild artikel zijn geworden valt hierbij een prijsstijging wawr te nemtn waaraan door het vaststellpn van eon groothandel en een tusecbonhandelprij een 4nde zal worden genaakt Wat de koeten van do oenheldswornt voor het Rijk hetrrft van 11 Maart den diiluiïi der eersto afleverlnaj tot on met 8 Juni van dit Jaar bedroegen deze lo eal 12 129 939 56 Dat de distFTtbuUs y n a i 14 w yr tjd l zoo re imatlg geeohleddo als wenecheIljk was Is een gevolg van de moeilijkheden welke het Eijkekantoor voor Veo en PsArden ondervond bij de levering der bonoodigide rundoren en varkens De minfster merkt voorts op dat zoolang niet kan worden beacfcikt over voldoende rundvleesch en over een afdoende regeling tot handhaving der majtimum prijzen de eenheidsworst als diatrlbutie rtlkel verre te prefereeren Is Hoven vorsoh nimdvleesoh Bij diatribuüe van eenhetdtefworst wordt bereikt dbt ieder oen gohjkfloortige waur krijgt letter zoveel mogelijk evenvéél krijgt en de bondhaving der raaximum prijzen ts verz erd StrenueL De Minister van Landbouw Nijverheid en Hsnóel he rt met Ingang van 1 Juli lo o p0ehoven do BijkeoosDmteele van Toezicht op de Vereenlglng van Strem elföbrifcanten onder dankbetuiging aan de loden dier conmiiflsie voor de door hen in 4ii hincüo a n den lande bewezen dieiuten 3o bepaa ld dat de zorg voor do aangelegenheden betrekking hebbende strMUw wordt opgedragen aan het Rijkskantoor voor Melk en Kaa 3o bepaald du in alle benohlkkingen en bflkendmakingen waarin wordt goaprokeii van vorongenoemda Rljkscommleelc van Toeaioht n van de Vereenlglng van StrcmHolfaJbrikanten In stede daarvan zal worden gelezen het RiJMmnboor voor Melk en Kaa q SM GEMENGDE BERICHTEN ONZE DRAADLOOZE DIENST Miytaire knoderüen Ie liott rdam loopt een gerudit over lAngiriJXo kiioeierijon In militaire admlDa tratifn Iw e ofüoieren betrokken bij h mliii Hif vervoor liedden opdracht booten to iDüopen Aan 1 booten hadden zij naar gebleKen moet zijn liefst 30 000 pitóen VL rJfietid Oaareiiboveu lieten zij tien Iwoteii in particuluTen dienat varen en ganoton daarvan de rovoiiuen Aan eea aadors afdfoïiiig van don otappedionfft had een aorgiemitniajoor zich door vrijgoven en intiouilen van eoluij een kapUaaltje ver fltf iait dU iiij tegen behoorlijke ronteuKleende maar tevens gebruikte hij ook de gelden dio onder zijn berusün waren voor voorsctiot ea loOn het uitkwam moet hij zicli van het leven beroofd hebben Nog is tlians uitgekomen dat bij de brandka tdipfstal bij den etappendjeiiM aan den Oudendijk 2ö personea betrokkien lijn WAarojider voel militairen Een ooderof lotor ia voortQOpJg ïn Fro t geWeld BBRUJN 38 Jnni Offtoieel Westetijkoorlogatooned Levendigheid van f gelsohen en Fransohen in de Somme ook in andere seotonlin ToBBohen de Yser en d Marne dam het artillerie vu Qr des avonds toe Vanmorgen vroeg kwam het vfjandelgk artiilerievnur aan de Lye tnisohen Bailleul en Bethune en enideiyk van de Aisne tot grootere hevigheid onie artillerie beantwoordde de vijandeljjke kraohtig In enkele sectoren hebben sioh infanterie geTeohten ontwikkeld De v and waa aeer bedrijvig in de Inoht wat tot hevige Inohtgeveohten leidde Onie vliegers schoten gisteren 26 vyandeiyke vliegtnigaa an M waarneem ballon naar beneden ons afweergesohut v jf vliegtaigen aar hel dkwerttor BERLIJN 28 Juni Naar da Nordd Allg Ztg bericht vertrekt de Rgkskanselier 80 deser naar het hoofdkwartier Daslerlute BKRUJN 28 Jnni De chef van den Oostenryktcben Generalen staf Freiherr von Arz verklaarde dat In een Hnterview met de Neue FreiePrease dat de militaire toestand sinds 19U ten gnnste van de middelr Jken is veranderd De hulp van Amerik kan sell al son deze de staikte benukea die de geallieerden varwaohten immer opwegen tegen het uiteenvallen van het Russische leger Over ds Bun BERLIJN 38 Juni Volgens een bericht uit Washington aan da Morniogpoat hebben do Amerikant n da vermetele gedacl te dat hun leger bet overtrekken van den Rgn voorb reidt Tetegrafittei WeerbuneAt HoogsU sUnd 766 te ZnidDaitaoh land LMgste etend 754 Co SkegM Verwachting Zwakke tot matige WMtèiyke tot inidwestelgke wind betrol ken tot awaar bewolkt met tydeljjke opklaringen kans op enige regen iets warmer iN V aashandel Jtlij p G ada la vü i nitimuor vau 2b Juni 1 1 deelden vi roius met een enicel woord mede dat lil do op dion do gehouden Al emcoiie vjigalLmig van aandeelhouders der N V tvaa haiidtt Mg bestoven wem hm dlviclexid vft t to stellen op U pU of l 120 pw aAUJeol en dat do ftrouondo commitf ana do heer t Ji W lleuadw Jr rtenl htrKozen Aan het laarverslaft in die vergadering uW eur cbt ontieeoon yrii nog h volgende Do resultaten door do vennootschap bahauld in bet algdloopen jaar zijn de tljdsonHtaiMÜjfhedm in aanmer iiig eoomwa wuder guitstlg te noemen ieugevoigo van regeoruiiedmtiAtreg lni was zoo $ ed ale geen apruie van vrycn handel terwijl uitvoer naur de BOuirale lauden oumogelijk IS gewea9it Uct totaal van dm uitvoer is dan ook belaiigruK minder dan vuirigi boekjaar Aan het porsooeet werd toeslag het loon gegeven Do bezitungen der Mij werden door aankoop vermearilerd mei een 6tal perceelen in de Crabethstraat en eenperceel grond aan de Van bevcrninghlaan jl iJöAidoor ia bij eveuluestto uitoreidiug vw eicord do be shikiaog over een ut1 ga Qg aan geooeinde straten Voorla wenl m April een pa KbuU met aangreuzende woning te üoiutffdven gekooht De rekening Bedrijfswaarde der kaak op de balans voorkomemle met i 100 000 wOid guueel ugeteOOrevon door ovtrboekiiiig vau de buitengewone rewerve Voor uxpofiztaen van I dUOOU en dowr aanwendiog van 7U O00 uit de wliist De o Qiii o afdchrijpiugen bedroe Bü 1 U i65 0 het Baldo Vinut ad t lT4 2t S4tiH wordt aftugeweod tot uiUeerlug van 13 pCI dlvtdiond over f l XGÜ OOO aandeeion eu tot botmmK van t 34 Ö00 tantièmes Dlreoüe en ComimissUiisBen waardoor een onver dteld saldo van t 26i l6 vow voigaüd jaar bescliiicbasf blijft Citroenen voor Nederland Men achrijft uit Zöricht aan de N R Ct dxJ 24 Juni t Is Maandagmorgen In de hal der postboxes is het wegens de dubbele verdeeling drukker dan op andere dagen en men treft er kennissen die men anders in de heele heele week niet ziet En r wonden dingen verhandeld die weer een hiMie week atof tot praten geven Ken der handelavrienden vertolt dat hU hier al weken lang een paar wagons met citroenen heeft staan bestemd voor Nederland zonder tw fel een kostelijke lading voor de ziekenhuieen maar dat Duitachland de partij niet wil laten paeseeren De Nederlandache Kamer van Koophandel vertelt hQ doet ongeloofelDke moeite Maar het helpt nlanendal Dui hland verlangt voor dm doorvoer van die paar wagens compensatie hier en compensatie daar En misschien wel de beide waggons met eitroeoen ook nog spotten wijl ADVURXBNTUN Oetfsrlrsyvii W ilUM at HINORIKA A V DRIUTUI Gouda 2S Jual 19 2 t K0STSU 08 ItaataeeMarÜMPONMa BURQEUEE8TER en WmUOVIMStB vau GOUDA breogen ter algsroeene kenob 1 1 dat op 99 Juni en 1 JuU e k sol verkrij HMr sljn op bon No IM van het LeveiwntdiMenboekle 1 K U vroegu aardappelen 13 cent of loolaog d voerraad trekt 1 Kg klein aidappeleu 10 oent 2 dat van t t n 6 JuU e k O a volgende boos van hel Ltvaaniiddetonbe 4 Je de daarachter veraMlde Regeerlogeartlkelen kunn n worden gefcooht i m ü No iGil 2H ons boonea 6ii oent bon No MO H luM ao plus 6ot hop No 108 H ons havermout eeati 3 dat bij gelijktijdige ItUeveriBg vaaniMr bons No 140 ot No IW é navolgende regellon zal geldan a de boevseUield kans v rkrtj baar opbon Na 140 wordt berekend naar ft9 d cent de op bon No 1S0 verkrijgbeta keeveelheld havermout naar 3ayft oenli b de door wbtkeUara aM logaastoaen Ie berekenen totaalpfljs bQ fleU MQdl o LnUverlng vao meer bons No 140 t IW Hordt vae gesiflkl ovareMtfcoaiBtlg betanb txtpaaMe met dien vscWaade dat waaneer geiweOMto totaalprijs een geheel a bt tn een breuk In oeaten aaiKwtJst debreuk mag wvrdeo aigannd tot sen Hcent naar bovwil 4 dat direct na aanvaar keiw voer au appëcn zullen wordan aaafewaaaau 6 dat de artikelen bebalva kaas uftshiU tend kunnen wonlen gekocht bU dan wtekeher die de betpsffende bons heeft alkaatasa peUt 0 dat van 1 tot en met Jidl boa No K van da Ryksretkaart g dig tal a nGottda 28 Jant 1918 Bargemaestor ea WatMidefa veenMamd XSlSOi MUS PaSeeretMto U VAN DER VRUR Protest tegen stemdwang Eeoige kieze te Oteibeek N H hebben aan den burgemeester de t roepingakaart voor de stemming voor de iSveede Kamer teruggezonden onder protest tegen den Btemdwang De kippenhouderij bedreigd De Veroeniging van Eierhandèlaren Barneveld en Omstreken heeft zich per adi os tot den Minister gewend met verftek om spoedige opheffing van den maximumprijs der eieren aangezien andera de geheele hoenderstapel zal worden afgesladit tot onberekenbare echade van kippenhouders en duizenden by den eierhandel betrokken personen Hoewel het vonge jaar het aantal kippen reeds aanzienlijk venninderd was is in ï917 toch nog voor een bedrag van ƒ 28 311 217 aan eieren naar het buitenland venroend terw l ten minste voor eenzelJde bedrag aan eieren In ons eigen land is gebruikt Wel een bewijs van welk een buitengewone beteekenis de ikippenhoudery toea nog was voor ons land Mij Meebad SchevenJngen Tot directeur generaal van de My Zefrbad ia benoemd met ingang van 1 Juli de heer F F H van Ghoel GiWemoerter thans directeur en tot commissarie de aftredende directeurgeneraol de heer mr E Polis CBISIS MAATREGELEN Aflevering van standaardschoenen Naar de l el verneemt moet de eerste roden waarom eerst thans de beschikking van deu miinl ier Van Lanibouw omtrent de vervaordiglaig oq a leveriiig van siandaaXilsoJiütónwi is afgekomeu g ilegjen zijn In hot jui i dat de fabrikanten van dit ohO0nwt ic meenden dat deze fabi tie niet loouend oor hun bedrijf wae Dank jiij de thans getroffen maatrügelea zijn ze nu eoiitnr gjedwongan to4 den aanmaak ioiere ftUiriksut n l d e voor de fabrlI catie in oanmvrklüg komt moet thans van I 2ijD Viroe ar afgijikivorde boeve liie d Bcboenwerk eon bepaald purcentage aan standawrdsirhoenen leveren en kxijgt berst daarna I Geen woe ten grond meer Ongeveer 600 werklooze aiheidors der Kioninkiyice Stotmiweverij te N verdal voiu den tot heden werk door heideontginning Aan de ongehuwden plm SOO is Ihsns het weik opgezegd daar men over niet ge noeg woestoi grond beeehikt MQ ter bevordering der pharmadib In de dierentuinzaal te e Gravenibage werden gieteravond ontvangen de leden van de Maabsdwppy ter bevordering der Pharmacie weljce heden en morgen daar een buitengewone atgemeene vengadering denkt te houden Namens het d artement s Xrravenhago hette de heer G H van der Wal de aanwPïigen welkom en hield een rede ivf rti wenscheiykheid van verbetering der maatschappelijke posiüe der apothekers Hij zeU te uiteen hoe men kan komen tot vertnisting van goed rendeerMide i otheken Brooddiefstal Te Rotterdam is een broodbozorger in dienst van de maatschappy De Koren sah rf Woensdag in den vroegen ochtend op den Goudschenweg door zeven boobwer kers aangehouden Met een stuk üzer braken zü het slot van z jn bakkerswagen open en stalen daaruit 29 tarwe en 6 wHtebrooden H BERUJN 28 Juni Volgens Stookholmer TidningeD is bet Zweedsebe stoomschip Avance met een brutotonneninhood van 200 ton opdereii Göteborg Hall tot naken gebracht De Sarvlacha eogat PARIJS 28 Juni De DoitKihert hebben aan de OoBtenr ksohe Regeering gevraagd om in aanmerking genomen de ellende welke heerscht in de dubbelmonarchie beslag te leggen op de heele oogst in Servië zonder acht te slaan op de behpeftan van de bevolking van Servië Niet berootlfd OERLIJN 28 Jnni Naar uit be voegde bron nit Darmstad wordt gemeld sohgnt het berioht van den moord op ez tsaar NioolaM niet bevestigd te worden Oe braodkaart De directeur van het Centraal Brood Kantoor maakt bekend dat de broodkaart vaax het 6ste tijdvak geldig Is v 29 Juni toten met 5 Juli Mr Trwlatra over de bitemattonale poUttek Woensdagavond ie vanwege de Federatie Anutterdam der S D A P een openbare vetyaderit r gehouden waarin mr P J TroeUtra gesproken heeft over de Internationale politiek Mr Troetstra gaf allereerst tUtlng aan ziJn erkentelijkheid voor de uitnodiging van de Engelfiche arbedderspartiJ tot bijwoning harer conferentie Het deed hem leed dat men gemeend heeft het hom onmogelijk te Meten maken naar Londen te gaan Op zi n voorstel werd daarop besloten een t egram waarin de broederlijke groeten van de Nederl sociaaMemocratie werden vertolkt aan de conferentie te zenden Mrf Troeletra kwam daarna tot zUn rede n zette uiteen hoe eigenlijk de vraag wie heeft de oorlog veroorzaakt van minder b Lang is De vraag is niet wie de lont in het vat met apringotoffen heeft gestoken maar hoe komt het dat een dergelijk kruitvat ontstond Spr wenseht geen overwjnnÏLg van de Centralen of van de Entente de atrijd dient onbeslist te blijven De neutraliteit welke wij moeten aanvaarden is em praetisch mMd om werkzaam te aijn ten bate van de vrede en wel 1 vrede door overleg Het Ned impériaUema is aldus spr g oeigd siJn houding te laten bepalen door Hool distribatle Dc Ministor van Landbouw Nijverheid en Handel maakt b end aan belanghebbenden dat het noodtoakelijk is dat het leger en de stei van hool worden voorzien Do behorfle van bet leger moet i nvoorwaardelijk worden gedokt B j do toewijfiiing op de besiellingen in de steden zal worden rekening gi ouden met de beschikbare hoeveelheden en dea voor raad van andere voedermid3elen Bij een tekort aan voedsel inbegrepen het hooi zullen allien uitgestoten het leger deze la t geiyketijk moeten A agen Teneinde de hoevbelheden hooi dio aan l er en steden moeten worden afgestaan onbillijk mogelijk oiver de landbouwbedrijven te verdoelen zullen do hoolburoau s een ay le n uitwerken dat dit zoo goed nwgelljk ten uitvoer brengt Dit geschiedt In overleg met do plaeteelijke Hool oonimiseie Het Is de bedoeling van den minister dat de landboHwore de hun door het Hoolbureau aangegeven hoeveelheid vrijwillig tegpn taxaWeprljs leveren Eerst wanneer hieraan niet wordt voldaan zal dit geweigerde hooi ingevolge de DlstribnHewet door den burgemeester In bezit worden genomen Bet is doe gwrensoht dat leder die daartoe door hel Hoolbu BBCHIBZAKEN Akkerbouwers Dt Vt reenlging van Nedertandsohe Akkof bouwcrs heeft tot den minister van Landbouw eon ukvoorlg adroA gericht Itesunieerende komt zij tot de volgende stellingen lo het huidigo Hyeteem van teeltregeling hoeft gelaaid zoowel wat opzet aJs uitwerking betre heeft het niet beantwowd aan het dorfj io het is mog ijk voldoende Ivoodgrsan n gen land te telen voor eigen voaksvoeding 80 m is niet te bereiken door Nrang doch sledits door vrljwttllge medewerking der lamXwuwers 40 dit doel Is te bereiken door s den h dOT verftouwer van elgco brooAsTMn vokioende te laten voor ei fsbmlk voor ziob zijn gmin en arMden c d regeling eo uitvoering op te dr geo aan Qlt of Aoor d landbenwotga De Economieehe Bond en de a a verklralng GiBiteravoikd heeft de heer mr Aug Meentz uit Den Uaag hier voor lAoohM weinig belaugateliendwi gesproken over bovenstaand onderwerp Spr lng aan met te zeggen dat men van hom niet moest verwachten een redevoering met tron rolfel eu bazuiujesoha Hg zou slechts verklaren waarom de Ec Oond zich teg n wil en dank in den politieken strgd heeft geworpen In 1917 werd de E B opgi rlchl n nu h pijn ledental gestegen tot over de 5000 4o voorman mr ireub maaikt een trioai oclit door het land en daarom bevreemdt Itet apF dait te Oouda nog geen afdeoling is opgoricht Want de poUtieke parUjen beloven veel en geven wolmg Ter wille van zetejwtiiet en partijpolitiek speelt men met de belangen van den Staeit De onterredenbetd die leefde in hel volk over het werk der £ mer kwam eenmaal door den beefc Nierstrai tot ulüngi Hij heeft zijn woorden weer moeten InsiUkken maar tooh is de ontevredmheid onder bet volk niet wegjtwioraen Indertijd was het de heer v Hamel diO egen spr beweerde er Iv roasr een man die in deze ttreurige par4iJsuoht de poUfek in een goede riohtliw brengen kan die man Is Treub Er WM noodig BuriKiiiraitw voor het jerecht Voor IKI öereohjsiioj to Oen Bosth j Woeoijl de aok behandeld tegiSB A H t i van It Odllmbarg door de Koohtbanfc Ie Koermood wegens vaK hheld In gewjhrifle en knerelwil i w lï T r Ul Wbullewet yetojrdeaid ot vier maanden govangealMtraf met alirek van voorarrest Als gtetulgedeskimdig weid geboeid H MumsM uit Dm Hm en al gekdg 4 déeharge O A v d L m pmSkseertitalri J h Peter iemtenteraadaW brfden te St OdilWnborg Ue Ivgen mr Cnopius eieehle vmle ging van hel vonnta der Rechtbank t Roermond vrijspraak voor het eerste d ten laBM gelegde alten on verootdeelng VM beklaagde lot vier maanden gev f nI trM w pn valschhwd In gmiallt iweeninal gepleegd en knevelaril De verdediger mr Atin PHt idt noormond pleitio vrljsprwk BERKENWOUDL JLAATSTE BEBICHTEN Adf rt rtMa i op du Mad wordm wuctMOMn voor Barii wwoad 4 orp door A BOOM Barfcsnwouds TOor Bthuammt AfMukMk dop I MIMOI iMNlii imiDi uit dehMltt ROME 28 Jnni Op 26 dwer hebben Ittüiaansohe en Engelaohe waterTÜegtuigen de militaire werken van Dnraiio besofaotan Zg a n ongedeerd teruggekeerd D Tsaar VMMMTd BERLIJN 28 Jnni De Frank In hooger beroep De beide personen Pieteme en v d Panne die door de Haa iche reehtibank deier da gen wegene den t Al en gepleegden moold tot 12 jaren gerangreniwtraf ilJn renor deeU hebban tacen dit vonnis tpf lugeteejcend soft nrtiwmtR vfrwaditeat Ook n hvt taitm T a den vnde wovdfs Imnun dc RttUM nof all T udeiyke vrMOMMiiitM Ubandelid in tr met de lMpsHi ea tu hM vr dMnnlra Er i fee bep lfi in het rerdnff U niet eelioDd i U Sift MtU dit nader alteen In de Oekni ne i de MI worden Ue beambten tw de teariatiflche regveHnf weer aanfMteld HaaMbealoot Dftt U beeliumde orerwinmng anetMBde ia heUMui w reede vaaJc noeff f boord maar teedji opnieuw ii gebleken dat de vrede door militaire overwinningen niet te veriui gen ie De volksmaaea s moe ten beritpen dat het hun taak ie een eind aan den oorlog te midieii Eerat den kunnen wfj tot n vrede komen die tot vertoe tting leidt XecealageB van den oorlog i a tiaagedie oovre pondent van de Tintel heeft een Nederlander lUlMttbl hetu ceeproken die hem beh lve over den luo iUaaval op Keulen waaiffij ongeveer 60 tot 70 meosohen gedeod en 140 tot IfiO gewond moeien ziin ook Iets me dedceMe over een g heiuiKliiDJ L aiakte te Efleen d e nen daar als pest ohijnt te baetcnipelen Daar Iedereen Ingetot windt kotMlen het eoftter wel pekkea aijn De eterite eraan wan geetegen tot een genflddeide van 10 ot 17 daage De dekte ttegfat met een gevoel van oawel iiin waarvoor men verpHebt Ie het bed tu hoitden Dan volgen pijn 1b de logowan den dlanhee en aU die niet tot sta n komt eterft de paüftot au hvtcmkte Een sleoht vak In Dulteobland wofdt dringend gewaoMObuwd tcffen bet kieuo van bet beroep van ooderwUaeree aangaaieo er on root overoon Ieet en de kana een plaata te verwerven due teer gerlnf la Alleen In PruUen aljn llOOO onderwijeereeeen tonder betMkfdnc OOSTBNEmUflONOABUS Het bioeeoo p nonotpo 11 e In Hongarije treedt 1 Juli a e een w op het biosoot monopolle In wer kinff die auooewlevelijk alle Uoecoop ondornemlnffBu onder gemeentelijk beheer brftngt De bestaande periiculiere kino a kunnen l in bedrijf nog twee iareu voortxetlen doch dan loepen alle couoeesles al RUSLAND Gebrek In de hoofdstad 4 e Timei verneemt uit St Petenburg De voorcienlng van de hoofditad is nu nog hachi tiker gewonden Er is dikwtfle twee of drie dagen in het geheel gee i brood om te verdeelen niaar in plaate daarvan een balf pond aard ipelen per hoofd en dexeUde boevëelfaeid gedróogde aardappelen Van oebtend werd bekend gemaakt dat van morgen in geen drie dagen brood of aardappelen verstrekt xuHen woren oodat w toet enkel met gedroogde groenten zullen moeten doen Mannen en vrouwen bojrwüken heritaaldel en sakken van uitputUng op straat neer De Nowoja Wedomosti echrijfti De hongerige bargen xoeken fretig onder het afval op de vuilnishoopen en likken de et sel op van de straat en van de aanplakbiljetten Alles vian eenige waarde dat niet gestolen Is wordt in den lommerd gebracht om voedsel te kunnen aanschaffen Schier alles coowel politieke ale militaire vraagstukken veitleekt en wordt in de schaduw gestekl in veii ttking met desen hongersnood die gepaiud gaat met de grootste lehaaraehte van alle groDdatoffen en fabrikaten DientengeVKdge heeft de eeonwniedhe toestand een TMl dreicender kankter dan de politieke troeMen De In Zweden ia al een groote stoomvaartmaatsohapptf nt t en kapitaal van vele milIloenen kronen opgericht voor den handel op Rusland Het eerste Zweedache stoomaëhh ie met moneters van Zweedsebe en DuHstihe artikelen op de Newa aang otnen Honderden gewapende werkUeden die door de gemeente St PetenAiurg tijn uitgezonden loopeo het platteUnd af om gi aan op te qwren en in beslag te nemen voor de uitgehongerde stad Men verwacht nieuwe btftsincin m bloedvergieten ten gevolge van het optreden van de e offieieèle fourageer den tegenover de onwüUge boeten Een prevland irein is op den i oorweg St Batersburg Viatioa aaBgevallen De wagfom wenden loi elnf peld de voorraden vermeeetera en de bewaken gedood of gewond BINNENLAND Onldag van den minietn van marine Btf Kon Beeluit Is met in ang van 28 Juni 1918 10 op iin vereoek op de meeat eervolle wUse ontalag verleend aan den schoutbV nacht 3 3 Rambonnet als minister van Marine met dankbetuiging voor de vele en gewiditlte dfeiwten door hem aan de Koningin en aan den lande In buitengewoon moei lUke omst digliedea beweeen 8o tiMana de ontetvitenie van een minister van Marine het beheer van het departement van Marine ad interim opgedragen aan den minister van Ooriog jhr mr B C ide Jongv i De KamerverkietiAgen Ban groot aantal Naderlandsdie aihej de die In Daitaehland werkzaam sUn en die Iwfata op bepaalde tijden de gnn kun V ttM ovanehrifden rollen aan de stemmii ep 8 7uli Biet fcnmien deelnemen indien oen partij dw zidi als een w g drljït luiwciieu de andere die eau tcackauke w Ivdartspuliaoif zou o ren Spr hL i U larsD op de psntnbuitoala KanierovcirzichaMiirijv r van bet VMerIsnd ds pohiioK gevo Kn dat hij sijn baatitiie neeriegda was veroorzaattt door onvafKhitiigheu die ten slotie wad tot wkMT oattreot hetgeen de Kamer te alen ga l roab is onder die allen een onaeUzu ugo drager van hooge idealen dU het talent on de kracht had om i dom ittt hij In s l nds bejaiig uooalg aobiw Toen de oork g uitbrak was hij rolkomen Ojp de hoc e van den toestand en in hem la uet te daaiki Q dat wij voor de aJlercrgste rampen zijn behoed Uaar In bet mlitou vaut mtddeJmafagen eo kiemta werd hij nidi itingcr gojuld Uat hij hetngtngi danKon wu do beeren Iroelsra Macohant en DreaKlhuytt looh ia hij we r terugi komen eii wij ican en niet zeggen dat ign pad op rozen Is geg ab HIJ kennen de oneeaijfbiil In ht t ministerie Over de viaagBtuutcen producUe ea diMributie Uij la lutt heengegaan heeft d n strijd niet verii edeu en dsok zij zijn rusteiooe weffken hebben wM teosüofce de beioAe voor verbotHflng gakregM Kr moe t een nlcttwe politieke partij komesi Niet om Treub een zettl te boorgen want om strijd werd hem die do V z Oom ea Uberalen anngeboden Va4 dio partij de Ëc lloiid la al hetl veel kwaeel ge egd In liet bogrooiitigsdebat waa zg de clou der beraadslugtngen waottdeoudo pofttloko partijen konden den knuppei In bot boMiilerhok niet dulden Voor ons nl Is de politiek allereerst een kwe tie van karakter niil van kunst W trachten alleroerst de krachten to coooenlreorwi op onzo neiva rt omdat die meebirengt verhoogde outHlKkLl ng die op haac beurt de zeddijko verlieffing an hM voU bew rk olligt De E fi ie ook in den politieken strijd gegaan Prof Bueres beweerde dat de E B goH K lachjes lu zgn netton beoogt te vangon en mr iroefe a z het bom nt De E ü zou de pWtij zijn van de O W eff Hoe ongemotiveerd deze bewering la blijkt wei uit het f it dM juist Treub e n wet MUUworp bi Oft Ingtdiend om de belisting op O W to verfaoogen van 80 op 50 pCt en de O W ers die daarom In iVeub adlermintl een vriend slen gevon de holft van hun winsteo eg om In de groote binden te waarwriiuwen tegen mv Treub Die pulilifik pariijea bobben hun oude programma s en de raenechen laten zioh weer vangwi door de beloltcu waarvan zoo weiirig tooh terecht komt WbI hebdieQ de politieka partijen gedaan Onze wetboekm zijn verouderd er eijn Ontwerpm voor nieuwe maakt maar men komt erout toe ze te behanieiten Onze dralboekon aren In 1840 al verouderd en sbdsdii is er ni ts aan veranderd Er Is geen rinc l recht De J ddenetend vroeg ookveran lorlng n er komt mets van En de productie had veel groot r kuDoeo aijn al or getverkt was aan do betere afwatering hetero bebouwing Men heeït daarvoor niets g aan 1 Teh ls U Wmsm A Door den secretaris penningmeester van het Tehnis der weeien is voor het jaar 1917 1918 een totaal van f 263 60 afgedragen aan de Moedei lle NoJ Volk bespaarde leder laav tfrooie Sommen Hijkdopimen werdw opgehoopt on du Uegei riiig zorgde mot voor goeJe gieklbelegging Uet is jarenlang m kpolijk gfiwwst in C iada een hoevo op lo aotton dan hier Het gevolg was dat bei gold hot land uit g lm Kuablaohe fondsen werd IH mltli rd gestoken Hen had dat geld kuinen stekon in onze £ tl installing vSor h Buitenland te DeB nién onze wcheopvaart industrie ni dan Haag hadden wij er meer aan gehad dan de wte alleen BEBKENWOUBË Door deze gemeente is aan het onderwgaend personeel reeds uitbetaald de jaarwedde varhooging over 1917 en de helft dier jaarwedde over 1918 ingevolge de wet van i Febr 191Ö S U7 Al lang Btmden op het program de sö ciale hervormingen WtU Is er van gekomen in een kwart eeuw Ongevallenwet en ataatapea oen dat is alles terwgl allo partijen het er over eens waren dat andure dale verzekeringen er eveneens moeden komen OOUOBBAIL De dienstbode Vjin den landboawsr D l alsgr af geraakte In het wstt oi er do woiiiiug lot haar geluh zoubt ubit do brievontje t her do B haar om oen kaart t laten afteekenen De B zag hot meisje hl hut water liggen en ken haar van een wISHon dood redSen Voor eea goed beeette zaal heeft ds hsw J h Holiuid r van itotterdain Wotaadacavond een pohtleke rede gehoudf bpr e uitvoerig tiet sundgHint der Ubarale Unie uiteen eu beetreed vsrvoigeua da booking door de virljzianlg demoorabm aaugs nk mon Natur sprs aweofam gaan devill zlunigdemoorcU n In de rltdMing van de aocjaaldtmo Tatie en zal de vrijzlnalgh bij ben ia de verdnikklBg omm kokea Du hM strevMi der Tri ziaDi d mocr l a om M tvoineu tut één deiiiuorati he groep lul alle partgen zou kunnen worden verw eoiljkt aohle spr gegeven de uUapraken der reohtMhe Mders thans een oumog l jMheld Uitvoerig besprak de heer HoUaoder bet ontatann van den Eoonouuscbeu Bond met Zijn leider MloUbir Iteub Wat de M n Bond wil Is voor hot overgroole deel te vinden In de programs dor vrijijoidge groepen Dat deze Bond zou zijn esnnlttpollUeke organiMWle die alleen ton doel zou hebben zaken te doen stfLts spr reed uit de UUm slode de oprlchilng van dien Bond weersmoktm Het klaeKe standpunt der laal demoer üe wBTd door spr aan ermttge kritiek ondprworp Met veroehMlen e voorbeelden toonde spr aan dat de preSetijk van de Hociaaldemocratische poUtiek Is 6f geen uitvooruig gjeven aan de beloftmi öf d se wel uitvoeren en dw en toestand van eoonomtsehen ondergang Ia het i Ten roepen Spr wekte de aanwestgft op steun to veriemea aan ds eandtdStenlUst van de Liberale U le door op SJnlt daarop to atemmen De heer J Kortlaod van ScSihenboven kwam in debat en bestreed pr opdesettde wgze ala dit reeds tn andere vergadarlngra ia Msebied Ue beer Hollander replloeerda HU weeë als togeabenffsr op vereeUltoe die r tn Uberala Unie aonèm beMaaa op 4 TCÜzhinlrdeaweratlaebe MdiM v voarheen ea thans Dr Bes m Ik Marebsnt Hot Ia een wret dheld dat de klehu oodernomers doof liet staatepenstoen worden uit jflchak ld In Sjaar is het niet gelukt daar verandorlog tn te brwgen Hoe koiot dat v Omdat de partijen op haar Gitandpunt blijven staan en alleen prar ten DB schoolstrijd hoeft bet onderwijs doen Igden Nji 1b die hool trijd weer opgeleeitd in de programma s VaDiaar dat Ottü en Eerdman e a hooge plaats hebbeo op dl lijbt der U L Ui hebben alleen Hoe hebben de politieke partijen schromelijk de zaken verwaarloosd Zij hebben zich mat buiteniandsche zaken niet bemodid Het begrip Mizijdigheld Is sterk gorovt is een kweMle geworden van bet niet bevoordeel a vsn den een tegenover den ander Het was toch dringend noodig dat daarop controle werd ultgeoelend Elndetijk kwam er een ontw p lot het Instellen van oan oommlaale voor bukjenlandflcha zaïkeo Uen hee t bet van de agenck afgevoerd omdat men het te druk met de verkdeziog had De sainenwerlong tuseohen de verstallende regeerlngsbureau s Is eveoMna droevig Er was geen orgaan dat de heele organisatie ktm overzien Mr v Bereeteijn iieoft de K mer moeten Inlichten wat de muiiaeer daairop ze ia niet gsw Mfden een vtiramtwoording van een autocraat Treub heefi tenAÏotte In het stelsel verbeteiIngMi aangobracbt En minlMer Cort v d Linden ztA terecht dat de partijen te zwak waren om de regeering weg te zenden Ze kon l n immers de tnik niet overnemeD Wij hebben op DuHschland voor de ministerieele verantwoordelijkheid d w c int de Kamer het recht heeft een minister naar huis te zenden In Doisofaland knn aUeen de Keizer dat doen Maar wrf geeft ons dw recht wscneer de polldekn partijen het moreele reeht en de kxuab t nde sen het Uit te oefenen Kan de volkswil het wapen dat zij In de hand krijgt 4oer bemiddeling van de vntksveirt aawooidlging hanteerenf De vrede zal ons voor groote pR t4em i arteSen regeering en Kamer moeien daa é n z jn want ouo bendel Is iMBgariagen onze induatrle lesft van den enen