Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1918

trekkclijk klMBe cro p dia Id staat U ovar dón vrede t onilerliaiKlelsa en dsar over te besltsseo te vijsen ea saam te Nepen la de stad wsar bet rasdliuis o r den vrede de sHobtii van Csroe ie werd geiilausl op het buid dat steeds oist slreiice luuidliarili der aeutrsUteit see gastvrij wsa roor alle buien VolcsBs ieders overtuigins eo TolyeBs roeasahcUJke Qverwe nC sUns de heer UereBS moet thans geluisterd woiden aasr tw etean vaat die zou komea vsd eeo Kofliacfnoe van een neutraal land van een KooiniUiJke Vrouwe en Moeder van een Vontjn die destijds een barer aobepen ste redding zond naar een regeerder tn verre landen Die sten z i dan ook niet alleen geprexea worden door ai tw onderdanen ntaar bovendien door niiiioenen en miliioenen op de wereld die hun kuein zullen bul en voor Ood Uw Majesteit daiikend aeteaen KaHhtklVk Natiaaaal StetwosslU lu de weelt van 14 t m ao April 1918 is door het Kon Nat dteuncoioitA ontvangen 148 900 89 Totaal der lijsten M 13 April 19W 1 4 80 S 6 68 Totsal eneraal tot 14 Juni 1918 I S 027 486 tüINBOÜW Ds Heer en Msttou ORAMPRÊ MOUBRI GsfTlL betuisea liun hsrtelUken dsafc voor luiMiiiiaHi osab voer ds vsle blljku vu beUngasIlisg U de g booru vsa hoane docbter oadervoadsa KrasmvieiUe Miaadsg Ooodd Jnai I91S TaiahMiwtutoaMtelliag 1 Uroote Keuring en TuniiauwMilooodt iing m de Nederi Mij voor Tuinbouw eu Plaotstade die dit jaar van 2 tal JJ ptember in het Coocer ebouw te AiBstertidju zsi worden gehouden beloott zeer ttoldQltrtJk te worden lm Vttlckrlngen bestaat J oote bolsogstelItag voor deze keurmg Zoowet op het gebiod van bioenienteelt iuomlnek als grountrfü en vruohtenteok bensnaa Uoeml indkuu t is krachtige medewerUng toeg aigd o a zuilen er luseoduigsn komen vMi de Vjr t Bomlaolue Weatland V Mlingver Wermonhuizen Ver Groo leMrook Zealand Proeftuin Vinkev4 en Houd van Volkstuinen enz p ook oake e conserveotabridken zullen lazeodeo Ëa 1 Ëereconaté is gevormd waarin o ztlnote li en de ieden van de Ëerate Kamer en iweode Kamer roor Amsterdam do jGadeputewde btaten Tsa NoordHoiland de Wethouders van Amtfteldaan da t irectie van den landbouw de voorzitter V d Ned Tuiubouwraad en sijdere autorHei en terwijl eerevoorzitters zijn do comnlit a ri8 der Koningin voor NoocdHotlaml en de Burgemeester yan Amsterdam ifez liogen vcrs dii uil bet uitvoerig profframtna dat op aanvrage gasrae wordt toegezonden stemt WOENSDAG 3 JULI Jhr Mr W Th C Vim DOORN Aftredend Lid van de Tweede Kamer voor het District Gouda No 5 van Lijst No 6 Vele vrifzlnnlge Kioters JsH a 37 u 232 a N V kaashandu maatschappD eOUDA aou oa De DIRECTIE bericht dat het vastgeatold op 12 5 I 120 per ideel en tegen inlevering Tan divIdendbewHs Nr 6 betaalbaar is van af i Juli g bg dó R MEES ZOONEN Rotterdam JAN KALFr Co Amsterdam NATIONALE BANKVEüT EENIÖING Gonda en ten kantore der vennootiohap Gonda 26 Jani 1918 2286 25 Doerenplaalsefl en Uen Openbare Verkooping ten overttaaa van NoUri R W H PITLO w Gouda ia bet hotel Di Zalu M a d Msrkt aldsar op MAANDAG 8 JUtI IMS dei rnromé e 7 anr v b de Tol eode t Gouda gelegen onroerende o der n No 1 Ben Winkalhuia met feu poort ale n in den Korta Tiondewet bo 17 root oofereer 1 Ar H t perceel bevat tMnedeo winket S kanen keuken bijkeuken en Iwr leaU boren 5 kamera keuken tolder met afsondaAjke trap aa r buiten Het lehcel ia verhuurd te ea f B per week No 2 Een Pakhula net boveDwoniei en erf elefen aan de Walealee noi 14 en 16 root 63 C A rerbuurd tejen f 5 35 par week No 3 Ben BowMi an BwisdMhtits met erf ele en aan bet Noanenwater no 6 iroot 85 c A verhuurd te o f 4 40 per vaak No 4 Een Woonhula met erf ele eo an da Baanatraat no 19 root 36 c A var huurd leten fI 7S per week No 5 Ken llul mef erf ele e Acfatar de Viecfamarkt no 23 Croot 30 cA verhuurd te en 11 60 per week Noa 6 9 VI rhulx ilco rvea ele eii an de Boelekade ooi 129 131 135 137 elk root 61 C A a verhuurd tegen f 1 60 per week en No 10 Een Hul mei erf iele es aan de BoomfurdKraat no 67 groot 64 c A verhudVd tegen f 1 90 per week Aanvaarding ea betaling op 15 Auguitui 1918 Het Convoot Bm officiMe wMÓ dtéling te wadhten Het Corr 8ureau Yemeemt dat e rdai a een offici Je medodflehng nopeiw het vertrek van hst eonrrooi nur Nederlandsdu IvÊÓak vervrMèt kan word n OMMKIi PREDIKBEURTEN ZONDAG 80 JUNI COÜDA RBUONSTKANTSCHE K£BK 10 M u vsn Dr C E HOOUKAAa ta Rotterdam CoUetto V h Aflossingafonids ST j NS££SK n vsn Ds J E BUL fo u vjn Da G J DEOB VooiixreidinK H A 2 u njm Geen dlenst 6 u n m Ds J W BBRKELBAÖH V d SPEENKEIL Bediening Avondiaaal KERK FEFEBSTRAAT 2 u nou Da NIEUWBURG van Boskoop 6 u njn Geen dienst LUTHSBSCHE KERK 10 u vjn Da Tï SOHARTEN BOSKOOP REMONSTRANTSCHB KERK 10 u v m Os A JAGEB NBD HBRV KERK 6 u n in Ds IJ B KAjUIA WADDINXVBBN NED HERV KERK 10 u ym Ds A L Th v d VBN 6 u njn Da KOOIJ vsn Rsauwljk KEU KERK 10 u vsn Ds LINDEMAN MOOBDBECHT NSa HERV KERK Geen dienst OOUDEBAK NED HERV KERK 10 u v m Ds W L MÜLDEiB 7 u n m Ds W L MUIDEB STOLWUK NED HERV EISBK 10 u vm Ds NIEUWBUKG van Boakoop EVANGELISATIE GEBOUW lOH n V m en 7H u n n Da APELDOORN te HoogBveen HAASTRECHT NED H V KERK 10 u vsn Ds E v d BROEK GBR KERK 10 u vsn en 1 u nsn Ds E KROP VKLD van Sclioondioven W0BNSDA6 8 JULL GOUOlA ST JANSKERK 12 u m Ds G J DEUR HowcHikBinzegoning Ds Nouriissft BLOBli Ie Oaé ss Wa DBBVANCS DB BLECOUBT te Bloesisadssl sulles OONDBBDAO 4 JOLI 1918 imiddeti 1 aar is bel lulel SPIJKERB09 ie OMMEN bq l isifl sla4 publiak wailani V HH des EdelAclilb HesiMr P WILDBKVANCR DE BLECOURTI Driaai De HoUmUs braist 5000 Um med H rt Btooaadiifi Holituidifi dat tiiuu uit Halifax nrtrokken i heeft paseacien n ooRweer 000 ton meel aaa boord Oe latJn Maria Blijkmu hu het departement wn Buitenlandaciie Zaken van den Nedeiiafidechan nctcomul te dusbairen ontrangen rericfat ie in jiet geval van het i techertraartuig Agattia Mana K W 162 dat naar Duitschlaad was opgebracht onder verdenking van spionnage een rr sprdcMid vonnis gewexen daar het bew a ontiarak Het vaartuig zal waarschijnli jk Bpoedïg we kiezen naar Nederland Boerenplaatsen wserrsD 2 net BO nieuwe gebouwen Woosbnit Schuur es Oierpotlsn en Toorte beelsssde uil Bras en Bouwland msl bil ele es VELDGROND leer eiAlkt om lol weilsnd Ie culliveereo en in ssnwse ussnde DENNENBOSSCHEN eeaes lool 82 71 81 H JI fnnaril sen eituader lelegen in Emrfsad een of nsbil den rmtwe OBSSM Bsikbnig op ca 10 mioulsn sbtsod vsn bel Omaiar CBISIS MAATREGKLEN De KuikefMiriiia Naw de lel verneeui hodt de oomml Bio de hwreo RaJaaer Vestei enSa OMMKN elssade la 12 psrcselen sle TOl patc 1 op I 13000 2 op r 725 1 9 op f 2200 4 op f 16 3 i S op f7000 6opfUSO 7 op I IMO i B op r 1710 1 9OVII00 10 op r4so 11 op 14U I ia op f 2S0 2 la llaa aaassa taoHl 14 en IS iefl a Denneobo sehefi ssn den rinlwe Oaissea Oadlaasaa Heeean rel ismaB ffool 18 08 40 H JI slaande all Tol l pers 14 op f 36S0 IS op I SO 16 op I OO ifop 1S50 Dese perceelen iele n in een moOie Mreek op c a uur aletand van OmalAi Vf sesr leicbikt tot itlcblinl t d lomeroplrekfci A u a rdin najaar 1919 n voorjaar 1919 A nirl in geichledl door A FAARHUI8 u EmilBs4 op eiken MaandaS Woeudal en Vnidai 2204 70 PerceelUJalen sa ksartea vwkr baar tea kantore van lenoemde Notarieaen alwaar tSTeae nader inltchtinjen worden reritrekt Aboaneert U op dit Blad AANBESTEDING N V Waddinzvecnsche KurkwBrenfabrlck v h L Vermeulen A Co te WADDINXVEEN l op VHIJDA 6 JULI 1918 des Toorm ten half elf ten kantore in het openbaac4rachteii aan te besteden Te bexichtigeif de 2 laitite werkdagen voor don dag der veüing en op dien dag lalkena van 10 12 en van 2 4 nur 2220 44 dag der veüing en op dien dag talken 10 12 en van 2 4 nur 2220 44 Nadere inlichtingen geeft geaoamde aoUria Soda Extract tmt vervaagisg va eeep voor de WM Verkrijgbaar bij ANTON Drogist Wydstraai 29 Tel 338 Men verwacht dat de onderhandelaars spoedig teru luUen keeren Verkoop van Iwtsr door winltellers AP onderbons Door het Bureau voor Mededeelingen is gemeld dat de wlnJceliers m tegenstelling met de opvatting van somnuge hunnre behatvo de vetbons van 260 gram ooit da z g wisselof ondertwna van 10 gram In ontvangst mogen nemen Het billet dat het wooM vebbon geiyk reeds eerder geschiedde oojc tiians weer verwarring sticht Velen meenen nu dat de winkelieis ook op dö wisselboos Toor margarine en melanges dis men b v van centrale keukens en dergeltjlce in dltingen terug kan ontvangen de genoatnde vetsoorten ooudsn mogen verkoo Ijuj TL pen Met nadruk zJJ er daarom op goweaen wf l dat kUcs volstrekt niet het geval is Uit sUiitcftd boter ma door de winkeliers ook op b ran 10 gram veikocht worden tn lange zoowel als maiyarlne mag niet anders worden verkocht dan in de ongineele I vegiakking dus btj minstens 260 gram tegelijk 2332 10 VnlÉDigeXiisirireiiipiiiaistmilit AFDEEUNfl DER UBCMLt UNIE E op Maandag f Juli IfiS in iirond 8 uur Ir d zul Conoordli tt HAASTRECHT SPRIKER de Beer J Hs Ws Th REIMERS UB aiii lMrHr I Wnnliias ONOBRWERP 2303 30 DE UNSmiUIDE yEIKIElfiEN TMgtil g yrlj a ltgMl nliHetJ liit M aa l r nf ADVKBTKNTI8N Heden overleed tot onze diepe droelbeid one laolg gallcfde moeder VUHlilJOSINUTIUIIIÜOIIT Weduwe vsa JONATHAN FRANCOIS FREDRIK JABOB BOON VAN OSTADB la d n ouderdom 1 0 isreo r J J BOON VAJ 0 TADE G W BOON VAIÏOSTADE B GKAVtNHAOB 26 JuSt 1918 ▼ sa LoostraseM Bssoeksn konaeo niet wordea a4ewsdil Ds leisardebeueilinl ssl pissis kebliea Zaurdsl s i op Niao Elii en Duinen oofsveer Ie 3 uur 1301 22 Vervtoer van ledige rstour emballaga De minister van Landbouw enz heeft be paald dat ds beperking gsstsld m do baKhlkUnc van 6 Juni 1918 aangaande vry stelling Tan da TSsbodsbapallngen op aJlsTariOff an venroer van ledige retour smtial1 en IvUge emtiallaga disj ter vulling Igaat niet van toapaaaUig is o f zendingen san of van rageeringaoonmiissariBssn lielaat m t da rttMcraanvanamsling racht istrseka uit aigen magsaljn of nsAiens hen door hunna dèpotiwiiders in de hoofdplaats van of aan de buivameesters en zendingen Tan geniecntadistributiahadriJTen TANDPÖEDER TANDPASTA TANDBORSTELS Wl 2338 1 Fa Weijar A Hoafhamer APOTHEEK OOUWE 185 TEL Ï7 Hat piakan van aan keldar voor cantrala varwarming Bestek en teekeuing k f 4 per ttel welke weder k 1 2 wordMi ingenomen Aanwyaing al nlaata hebben op WOENSDAG 3 JULI dei voorm ten 10 nor un de fabriek Dl nwkundige 4 yp D 8TUCHMAN Dankbetuigings Ood eteekeli e beluift hiermede si n hsrUlijken dink n sllsn die hem bi xijn onieluh si o behulpsssm ewee l lD t bizooder de Ismills Bskksr voor d iefdenjkrv r le in edurende de esnls d tÜT 2325 10 D a RIETVELD on BB Man overboord Aldus de lhe van een artikel in d N Courant over het aftredto van minlsisr Rambonnal Het blad gaat de posiao van Adverteert in dit Blad N V Mode Etablissement GOUDA WuldinxTwn 22Q6 86 Mfaiope Mtaliali 2316 VerkriMbss b 10 MUD I L WKtiBiiui sa wmuM k 60 B pst i poad Rsmboamsadlalsa pe p m ntinaaa 5 pond Dir J SAMSON TELEF 131 3MS1N Voortzetting der GROOTE OPRUIMING Te en opnieuw Yierminderde Prijzen Zie onze Etalages 03 S a B2 03BGh E3 1 ZON0AG 30 JUNI ten twee ure Opeiiluchls iel DE GOUDEN KLOMPJES u Tlkkvoor Duiom kwun litt mü di gun het hoofd boigt roor PIm ohMTt JQiit ToordatdobMidhonwtr MO gdakkig midden h d behondea tnwohen een en to gioot d t in de boporkte raimte log n hebben ungadettt en een to Uein det het mononunt ab monnmeat Mn hebben ge hud De gelutaoitdrnlddng wordt door PleeMhaert ook onroldoende geeoht Een groot witknnttenur heeft rolgena hem een aMhonwend verfijnd geaiofat en d t ontbreekt hier wn het itandbedd Tko de Witt In de derde pluta dsogt er tu den rog Tan het ittndbeeld Tolgeni deien knutroitione niele De haren coo ohrdft m die onder het kalotjei ohtiga hoofddekaol komen en op den mg hangen maken met het hoofddek mI een aoodanigan indruk dat het laohen meer nabij ii dan het bewonderen De heele rag van top tot teen beiien ia lear iwsk Er ia leven nooh atHI Het opiet halen wg deie woorden aena aan omdat i j feiteiyfc een rernietigende kntiek op dit nieuwe monnment bevatten terwfjl van alle kanten ook bevoegde leer veel hnlde ia gebracht aan Je tiema i werk Miuohien dat gtj leierea of lezer van deaen eomer nog eens in de reetdentle komt welnu loop dan eeni ▼ oorbjj het monnment en zieeenaoit igen oogen Uw aandacht u nu geraatigd op de byaondete onderdeelen en ge kunt nu eena aw eigen opvatting toetMn aan die van een bevoegd daaknndige Tien tegen Mn dat het n gaat all mi en dat ge die kritiek nogal overdreven vindt liet Mhrik lien wg de tweedracht te gemoet die itraki in artiitieke kringl n aal ontitaan wanneer den Haag tSju nieuwe itadhoii gaat bouwen Aiuutaanden Maandag koikt het vooratal in den raad aan de orde om de olaati te bepalen In navolging van Eottordam willen B en W in het hutje van de atad in het oude en minder fraaie deel een groote opruiming Tan oude en leelnke krotten handen ten einde daardoor terrein r i te krijgen voor een flink itadbnii gevoel voor een dwgalgke dubbele BOtie niet veel Waar men het ladhuii wil plaataen ii allang het oentram met meer DatUgtveelmeer naar de cee toe en daarom is het denkbeeld om het aaa h t einde van de Zeeatraat te plaataen veel gelukkiger Het aangewexen terrein aou volgeni 001 inxioht altgd nog het Alüanderveld ign en het komt om voor dat men beat eenige jaren kan waofatdn met den bouw van een nieuw atadhuia tot tyd en wgle da kacernekweatie die met het Alexanderveld ten nanwite verband houdt ia opgeloat In dece dure en oniekere tgden heeft da atiohting van een nieuw atadhuia Teel van at weelde daad en het doet daarom iet aangenaam aan dat men thana dat punt behandelt Vergeleken met partiooliera kantoren ia de huiavtAing van het gemeenteiyk geiag laog aiet aleoht Bet kon selfa wel minder de gemeente ontvan r aitin een prachtige villa onderwga heeft een groot heerenbnia bevoUdngabnreau ia aaer gemakkelgk gebouwd dat nog jaran mee kanj de raad heeft een goede laal Het is beuaoh nog niat Doodjg om vele tonnen gonds thana te gaan besteden ijZaar gaat men het tooh doen AB lie men het eena op een aoooordje te gooien met d ba oegde artisten Het voortdurend geklaag over gemis aan artistieken aak ia aoo vervelend Bet ia wel moeilUk iedereen tevreden te atollen dooh gaat het ala in Botterdam dan ia aoowat niemand tanedèn HAOENMH BINNENLAND Bsn jMirsa aaa da Koaiagia De beer M Herons Ie Bloemendaal bssll ssa adres geriobt tot B M ds Eonlngta waarin hij de hoop uitspreekt dal Baar slsin nfita ge io d worden MARKT 25 ds ba nMmowroor MBPgPM LmoTO BEBR SERZON S mm OTTMailM 21001 UITVBRKOOF niiniater Cort van der Linden na die ia Am loop der Jac n meer en meer vaa M volk 1m vurvreerod HU heeft zijn invloed voorldumud neer zien tmm Dat Is zelfs in zoo hooge mate tiet geval dfU die figuur die in do dagen teen de oorlog omi tiet eerst bedreij e loede lioor de ver iniwoordelijkh i l vao zijn gKxrte taak grootheid suggerieenle mi ci n tragiBCbo flgmur wordt i ragwch omdat 09a gtoot deel van het Ned rïand8obe volk al veer vergeet dat de man die lo 1913 de volkomen logt8che consequenffie trok uit dm towtaod door de vurrfeaLügen ontstaan zooails die zich maaUeateWiie 111 de moeiiijlebedd een rfcairfnet te vormen loor zijn GriHidweteI liei aSeaiug aan d n lande een hooget belangrijken dieötflt heeft bewezen TYagSBich n o i d it het Nedslandsdie volk hem hee t j gapl atit Op het voeiatak dat nu zoo gerfutlit Ubrokkelt Troüi h oofk omdat de premkvr die in de d gtw V nood zooveel vertKHrweo Wj liet volk Wist te welcken niet de kuswt Ueell verataan aan dat votk vertrooiweo te tfclicnken daardoor met alleen zich a zijn ltaliii hoe lat er hoe moer heeït grteoleerd maar 00 1 voortdurend minSer reden kreeg in het volk veatrouwen te Btellen 1 8 houding dor natie heefl het deregeeririg alteabehalve gemaikkeiijk geuiaaiU de iaaivYigltioid naar buiten te aocentueeren dat in iiusl maar dat is zeer eteUig ten deoie gevolg van den angst vooir putrfiCi ei van de regeering waarvan mm Ju d cnMts aan marine een nieuw bewija heeft Uoe zal een volk zicti naftr buiten doin g kien als het aieimimatae ia t ongewiK e wordi gtiaten omtrent gebt urteniflion vao t aJierhoogiBte belang voor zgn waardlg icud ale natie f Viüoral na du houtUog der regeering in de laa iriiimteOrifte waar het Vu riruuwon dut tie regeering s lands waardigheid zou wUlu te naoidliavcn werd b 3Chaan d zon der dan laarsiit et nig materie Voordeel v uor vloeide vooral sedert dien kan de regeariiig niet verwachten dM bet voMc blindelings vertmuwen zad Eu juist daarum rijst nu zoo erntsitige twijlel of de feider vaui het fciljinot dis wederom eeo zijiior in dow rkors met stille trom liet haongaoui wel eoa juister standpunt innam m hut blijkliaw bestaande vetscèul n inecuing den do man dïe over boord ging Ue ervaringen van vroegere partieels orms in dït kabmöt gevea tot dien twijJ nog zeer in t bijsu ndh r aanleiding OKMENGDB BËBIOHTEN In besisg genomen thee üuianae werd gemeld dat bij de firma TImeré te Utrecht SO ÜQO K O thee in beslag zou zljn genomen li en der linnanten de heer Molijn schrijft thans in de Tol dst dit bericht onjuist was Bij mij ie geen thee in ljaslag graiomen schrijft hij doch de dtwtïeeft gebruik nuikende van de bij de yStoi hem vijrlconde bovoaedlbeld gemeend V nujn thee in bezit te moeten nemen osn t ik weker vrijwillig die thee ai Ier He ributie onder het Nederii h volk tot den door den Staat vastgestolden prijs van f 126 per pond winkelprij Mijn bezwaren zijn daarin gelegen dat de Staat mijn thee a die van betere qus41leit zijn dan ds Java theesoorlen welke het volk hier te lande drinkt voor disUributie wil gebruiken zonder mij do waarde te vergoeden Ik ben een van de weinige lonporteurs hier te l nde van Chineescihe eu fijne Brtt olb ImUscha theesoorten die jeeds vóói den oorloj tot prijzen van f 1 60 tot f 3 per pond aan de upper ten hier te lande pleegden te worden verkocht Ik heb tenocht dat deze tijne theesoorten buiten de distributie zoudon worden gehouden helgieen geweigerd werd evenals mijn verzoek dat mij een hoogere prijs sou worden betaald overeenkomende met do waaide Men wil dus theesoorten die In vredestijd reeds ver boi von den msxlnlutpprijs welke thSAS voor thee is vastgesteld ple bgden te worden verkocht van mij elaemen voor den matumumprija vsn ff 1 26 per pond die wel voldoende is als vergoedlug voor beo die boudera zijn van de gewone Java thaesoorten nmar die niet volooende Is als vorg og voor heQ die houders zijn van o ne theeeoorten Daarom heb tk mij verzet en heb ik geweigerd mijn lliee voor den prijs van f I E5 ter beschikking van bet Rijk te stelleiL HEBT UI On étaUga ailMSIt Varzuln H til Daar aM U lagan Oppultnlngs Ppl z in KANTEN FESTONS geborduurde VOILESTOFFEN ROBES afffepaat en per et LINOERIEËN KLEEDJES ZAKDOEKEN KINDEiyURKJES en SCHORTJES eni eni IZOHT MZE MMAZIJK HET IS LOOHENDI M j toeman Hoogstraat2B4 Tel 8820 Rottardam Wl vaatlgM Uw aaariaokl op sMaa aaaraiavomrraad Darna ZIM s Maatoh all Uauraa mataa aa priiaM 2313 60 Sociëteit Ons Genoegen Z aal KUNSTMiNs OPENBARE VERGADERING OP DINSDAG 2 JULI 1ft18 des avonds ta 8 uur SREKKR 23 23 50 Jhr Mr W Th C van Doorn CpDERWEHP De toestand deslands nn en in de toekomst TOEBANQ VjlU BELE8ENHEID TOT OEDACHTEHWISS INO VBRKKUOBAAB BU ALLE MILIOE 412 SI BOBLOGBMAEKB8 EN OOUDSBEDBN g Verlangt U sterk Schoeisel Een adres De Goedkoope Winkel f B In ppiia IMM Laaoat f e maada hal Niauwala a S KLEIWEG 1 HOEK TURFMARKT I Fb W I V ZANEN 20 Or HBven AMIsr Voor I Moderne Portrei Pato ra9e Adivcrleert in dU Blad TTJXl soci LIBE RALE UN E Verkiezing voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal op 3 Juli a s Vrflacinnta KUmmm i wilt gQ krachtige Hervormingen op WBtferand iqk gebied laat U dan niet In klein gre Jaa varbroklMto omw steunt de Liberale Unie de groote sterke TrQilnnlga p ulQ di Uw beginselen verdedigt eenerzyds tegen d Sociaal DmnocrEU en andarzQds tegen het drQven van de KerkcIQk partüm Nacod kenail van het Program van Actie van de Llbarale Uiile dat al tuMt eandldatm onderschreven l4cl MMto No e De candldatenlVs der Liberale UnI voor d n iOatkHiop het stembiljet ZH luidt als vofftt D FCHSKp President vsn de Tweede Kkéer OndMinister van Koloniën Oud Oouverneur van Sttriname PPOl Mr J HUItBab Ud vaa de Two e Kamer Hoogleerasr te Leiden PpoI Dr B D RDMANS Ui vu i e Tweed Kamer Hoogleeraar te Leiden P J DB KANTBR Ui van de Tweede Kamer Wethoader vaii Dordrecht dhr Mr W Th O VAN DOORN hi va d Tweede Kamer Advocaat Oud Burg meester Heenraad Zuidpla polder M vr VAN BALBN KLAAR VicePresiLte van de Vereenigi g voor Vrouwenliiesrecht a S HOLLANDBR Industrieel Ui van den temeente rsad van Rotterdam M I W J BhILBVBLD Industried s Gravtaha Boomkweeker te Boskoop Ood B BiinUd Ps M K08TBR Nederl Tuinbouwraad te On e Tong O C VAN BCHOUWBN Landbouwer BV Staunt de Liberale Unie door te atenuneit op eersten oandidaat van deEe lijsti tenxij Üj da vooifi ar één van de andere oandMaten eeft Sleohu op één oandidaat moo t tü Uw Mm otel Bet Buluw mm ie CSmtmfa KMVtnmfuig i LOméU Uim Mi dm S lflhttknttf Ltidm F TIETER ao U Voofsltw 1 E SCHOUTEN HOOOEHOUE Wessta BAAK JzH UldM Vks Vootriusf W Tn r o ItU I A I WlfMANS Min Uiden Ie Sserelsris P DE WILDE LsMsa J BEUEN Bodstrstn 2e Sscfelsris C BROERE Ju P BOKHOVEN Win doods Peaala eselec A J TUBION Vomcbots Da T BEEKENKAMP Ooiidsrsk J ABRBSCH LIsss Rottei dain Canada Hypoih okbank 55 100J 5 tegen 97 Pamlbrietei Totale irenlatiei mim f Kostelooze Opleiding tot Korporaal b d Vestiag Artillerie ssissMU Dssfia dienst IrsdM Dstnm vsa e hoaat w Hl door dsa CosisMadaal aadsr i IncUedl de npMdla lot KocpocasI U ssa dst Korpssa VsatlaS AnlUsria Nairdsa opsat dsa at lot dsa 0 ds aslsiSfsa Nsdaes lalleksla ea Mrdsa ap ksase saasisss sacsmts daar dsa COMMANOAllT DU NSTRUCTIEOOMPAONIB I NAAROEN lU N 86 ff Josssliassa ssa lS 19 iasr kaaaea Wf ds ttm MamMtflt W sts la