Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1918

ihBOVf aoR wAi inr t TCB VUlIl eeerda apr het voorstal aan i naaien fVldus werd besloten Voorta werden aangenomen hat voorstel tot wijziging der Gemeentebegrooting 1918 in vprband met den aankoop van gronden en den woningbouw by het Van Iterson Ziekenhuia en den aankoop van grondea bg de Breevaart het vooratel tot verleeoing van em subsidie over 1918 in de opriohlingskostsn van een curaua vi or aohippera en dekknechts het vooratel inzake de ktaten der intaroommnnale arbeidsbemiddeling het voorstel inzake de ondersteuning van Belgische vluchtelingen het voorstel betreffende de uitbreiding der 2e Openbare Bewaarschool het voorstel tot voorziening in de be hoefte aan kasgeld het voorstel tot het brengen van versofaillonde wgzigingen in do Gemeentebegrooting 1918 net voorstel nopens de teruggaaf van geatorte ataangelden voor atandplaataen op de kermis Bg de behandeling van bet v o o rstel tot verhooging van den g a s p r g a heeft de beer K o I g n op scherpe wgze beoritiseerd de houding van den directeur der gemeente lichtfabrieken ten opzichte van de leden van den Raad Hij acht het volgens zijn instructie die volgens apr nieta daaromtrent inhoudt onnoodig den raadsleden inliohtingen te verschaffen Een afstraffing ala door den directeur in zijn bescheiden aan den Raad toegediend aoht spr niet op zgn plaats De heer Van der Want uitte zich in vrgwel eenzelfden geest Voorts bepleitte hg een prijsbepaling van 16 ot voor buishoudgas en 26 ot vobr industriOgas De Voorzitter wilde de uitingen van don directeur niet voor rekening van B 6n W of de Oommiasie nemen maar stelde daartegenover de verdiensten van den directeur in het licht Do voorgestelde uniforme gasprga moest apr handhaven Het vooratel werd daarop aangenomen Aan het slot der vergadering verzocht de heer Dercksen een berekening wat de kosten zonden zijn van 5 oent toeslag op het gas van personen met minder belastbaar inkomen dan f 1000 Voorta werd door den heer Van der Want een vraag gesteld inzake de loonen der werklieden aan de ïabricage en vroeg de heer Kolg n of de politieagenten wol oen aanvolImgsbroodkaart hadden gekregen De Voorzitter zegde den interpellanten een onderzoek toe eu sloot daarop de vergadering Met het oog op onze plaatsruimte is het verslag vanaf het voorstel inzake de gasprgien aanzianigk moeten wolden bekort Uaandag daarover meer ook In het Raadsoverzioht Red B RaataocaeerlsigBfaoaa BÜRGBMEESTEB WeTHOTOERS Wtlte iM prolramnia va doe week hwft ala lioOtUiiuiiuaör I MyUAOk Qtt t en tuHl mooie ircuaiiUBelic him die üer ook KVwIi Ijn de tauHltauvers T n liel Iwgiu tot het oiude Ia gpanolDg bouiU Dexe vele atdeehngen WIende Hm waarin de hooldfol ep uttnoaieiikle wijce wonlt wpecM door de iHkesde lilm diva Mla May U aiieen reed een gaiw naar de W6 iii oo tan volle wand geelt de WHlo Bioscoop Coulant AIh extra nummer wordt een aaac komiqO ie film segovao Toepa HeiiJke muzikale ég leaUog ea goode oxpüaa ie SItfInni Mn don le lUnctb nuimKa nlnkltjk i HoHmndieliM Uojnl ontraiivm ulernun i hM KMimdiip FiMa ti tei nwrpn on 4 au nélif ti Barfcn tuce komen Het CoiT £unaii wMenit dat het chip de reie ui mecen Toertietten aanceilen van GOUDA braagaB ter algemeane ken Ie dat op 1 en 2 Jan 170 van het Levenamiddolab baar zal zijn 2 K G vrowe mbvfSSi U c it of zoolang de voorraad stl t 3 ItC kleine aardappelen 20 cant 2e dat de aandappelen veitrUgkaar aal If l d b d i winkelier e bon No 170 heeft afgeirtompeld Gouda 29 Jum igig Burgemeerter en WeUioudo mn Goods ULBO J Mllg De Seeretans M VAM PB VEUR dtll 8TA08NIEUW8 OODDA a Josi 181 Outararond kwart roor vyf werd da S8 jarige Kat Bakker werkzaam ah maêhuuat in de QroeDtendrogerg aan het Jaagpad bg het inieren van een ai gegrepen Hy raakte bekneld viel van boven Bit bet gebonw en brak daardoor zun been een arm en eenige ribbaa Dr Broekhuizen verleende gaaaednindige holp De man werd naar zgo woning aan de Haaran baat overgebraoht waar hy ii overladen H j laat een vrouw en twee kinderen achter KOSTBLOOS Vosdsel voer Zieken De DIKBCTBO van het LEVENSMID DELENBBDBUp der GBIIBEN GOui DA brengt ter kennis van belanghabbendoi d t met ingang van herten het ertruvoed ct voor zieken uitsiuitend ve krijgbaar zal liin bij Essenboom v h H U Bouw Z traat 76 en in daa winkel n de Coflp Verbniiksvereeniilni Ons Voordeel Raam 116 Gouda 29 Jon 1918 Da Directeur voornoemd P L GILLISSEN Ned Var van KaaifeandeUreit De Nad Ver van Kanifhandeiareu houdt op Ooadctdaff 4 Jult den midda a te heil twm uur haro öle angemeene ledeuwrga dermf in de 8oe Qna Qenoegen DaG Z a Donderdagavond wend boven H Schaak bord een alffemeene ledeavergaderlng gehouden van de Goudacbe Zweoiclub Besloten wend de polocompetifate wedstryd G Z C UJLC op Zondag 7 Juh meer aantrekkelyk te maken door hieraan tevens eenjge baannummera te verbinden onderling en voor militairen en onmwononde zwenuners Het bestuur sal bovendien trachten het 2e polo aevental op dien dag een oefenwedatrijd te doen spelen Verder wend het voorloopig programma voor de groote wedstrijden van 28 Juh vastgesteld waarop lal vooricomen o a een 400 M baan een estafette race p uiken waaraan het kampioenachap van Nederland veriwnden is en aiai er getrapt wonden bU den ctunpetitde wedstryd G ZXI Maas 2 een dameepolowedstrijd te geven tusacben de Rotterd D Z en de H D Z uit Aanaterdam Tenslotte aal het bestuur tracbten om een bdiand rwsmanar onderricht te laten geven aan de leden der G Z C m wnal Oe SB jariga vrouw P J B kreeg gitteren in de Korte Dwanitraat een toavaL Op de Turfmarkt werd ag een winkel binnengedragen waar zy bjj kennia kwam en haar weg kon varvolgan koSTELOOS Iljag Kaateor Öeaueale OatvaUer i üEmSER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter al emeene kennis dat het kantoor van den Gemeent Ontvanger op Woensdag 3 Juli 1918 zal gesloten zyn na 11 a uur des voonoiddags Gouda den 28 Jnli 1918 BBrgemeestaF en Wethouders voornoemd ULBO J MIJS De Secretaris M VAN DER VEUR Dame b b b h sgekl KAMERS kaMar If Inwoning alt bat logl Brievsa m toll inlichliat oader No 2504 Burea Ooadiche Co msoi 2304 10 2 ORGELBESPELING 2327 21 da araoia af St Jantkark ta Oauda op DIMSDilO 2 JULI 1018 das avonds y uur do dea Hmt J H B SPAANDERMAN RHBERING Wouiaa Mp n Aawlerdam Butra O J H Z Vloloocel Proeamm i levra i i io boekhandelaar J VAN BENTUM ZOON 0 J DB VEN a bij d a KOSTER P B tnindar ta Waddinxveen deed giaterao b j da politie aangifte van diefetal van ajis rjjwiel aan de groentenmarkt Het ia de politie gelukt den dader ta Woerden op te iporen Het bleek de 19 jarige J P £ Hg heeft bat rjiwiel vermoedelijk te Rotterdam varkooht Da jongen ia ter beaohikking van de politie geateld ViMMk au4 kena Door de politie ia giateren aan het atation een koMar aangehouden behoorande aan Z v d B reiziger te Rotterdam De koffer bleek rundvleeaoh te bevatten In verband met het alaohtverbod la prooei verbaai tegen den vervoerder opgemaakt en het vleaaob in baelag genomen Door het bareau van den gemaental kan kenrinndient ia het echter afgÜeiïrd voor oe ooniumptie HAASTBECUT Gisteren vergaderde de afd Haastrecht van het Alg Ned WerkliedeikVet ond in bet gebouw Concordia Door de penmngnwester werd het driemaandelijks verslag uitgebracht Het verslag der afd gaf een tekort van ƒ dat der afdeelTnc Ziekenfonds een saMo van ƒ 998 Nadat nog eenige ingekomen stukken waren behawMd werden do leden opgewAt op 8 JuU op lijet No 10 te temmen en daarvoor m hun omgeving te werken Bil de rondvraag werd het bestuur opgedragen de uitkeering van het ziekengeld met ƒ 1 per week te verheogen en met voorvtellen te komen om dece verhooging in een volgende vergadering reglementair vast te leggen Giateren is In de VIist door de Bijkspolitde van Haaatrecbt en Polsbroek eenige doezen bande aeep in beslag genoimen Vanwege het levenamiddelenbureau wordt deze week verterekt Op Bon 18 voorloopig 1 K G aanlappe ten Op bon 1 860 gram erwten C bon 18 5 gram bak en braadvet Op bon 4 200 gram r jst Op bon 9i 75 gnm sago of pakaneel Op bon no 11 lOO gnam havennout Op bon no 2 H gram eenbeidsworst Op bon no 82 M ons koffie IH aaklmiart Jtir Mr va Dinadagavvnd a a tal het aftredend Kamerlid voor Qouda Jkr Ut W Th O van Doorn in de Sociëteit Una Qenoegen preken over L e toaetand dea landa na o in de toekomat la atrlja aaat a aaat Qiataran u hier een man aangehoadan dia met aan paard en kar reed en traohtte aeizen en voorwerpen om die ta loherpen aan den man te brengen Omd hy gna behoorlqk vervoerb w had heeft de politia tegen hem J A H koopman prooea verbaal opgemaakt en zgn aicen eto in bealag genomen Ooedkoopste m soUedate drei voor Meubelen il i t j BaHaWea ea pluche VesreaSSÜÜÏÏ M Satlladatoas Thaataleb tafels S lilM rl e ng am Py Speelaal adna voor loualal et kaïreiaknilan 20 lOMl ZIEN iUMinUTMt Ilnlll ll9 lljlilftlll RottaHNin Tl ONZE DRAAOLOOZE DIENST DaHseh aoauiBaiaBa BERLIJN 29 Juni Weatelgk oorlogstooneel legergroep kroonprins Rupprecht Noordeiyk van de LyC hevige vuur en infanterie aanvallen van de Engelschen Een driemaal herhaalde stormaanval tegen Merris mislukte onder zware verliezen In het midden van het slagveld drong de vgand in Vionv Berguin £ eu tegen Saval van onze reaervea bracht hem aar tot atand en wierp hem over den weatrand van het dorp terug Koordelijk van Uerville braken de vijandelgke aanvallen in olia vuur Aan het overige front nam het levendige artUlarievunr in den morgen af Z W van Bucqnoy warden sterke aanvallen van verscheidene verkonningaafdeelingen afgewezen L egergroep kroonprins Zuidel jk van de Aisne deden de Franschen na hevig artillerievuur een aanval bg Ambleny waar hg na een hardnekkige str gd tbrnggeworpen werd Bg Cutry wist hg eenig voordeel ta behalen doch onze tegenaanval wiep hem op de hoogten aan beide zgden van bet dorp terug Een poging van den vgand om door het in den strijd werpen van pantseran tomobielen den aanval vab zgn artillerie verder voort te zelltèn faalde By het bosoh van VUlera Cotter t drohgen wy de wykende vgandelyke troepen op hun pont van nitgang ttfrng en maakten gevangenen In de luoht leed de vgand een geduchte nederlaag 19 vgandelgke vliegtuigen warden naar beneden gehaald Z W van Reima warden bg een kleine onderuemiiig 30 Italianen gevangen gemaakt De Raad bealoot giateren tot verhooging dar gaaprgten tot den uniformen prga van 18 cent voor hniabrand aoowel ali induitnedoelaindan Ua verhooging gaat I Jnli m Geaa apraakBar Üe Wetlioudera knulM en UwielaUjB aulteii verliindefd iJn op LHnadl a a Jiun i fwooe npreeiifuur to houden Geneenteraad vu Ggnda in de giiterenavond ouder voorzltlcraollap van Burgemeester Mijs gehouden vergadering van den gemeenteraad waren atwoiig de hoeren Dr Hoffm u Spit eo loatfenbiu g r Bij de op niiiK der vergadorHig sprak Ie voorzitter een woord van deelnembig Ji jrens den heir Jougenburger wieais alw lg heid oorzaak vond in het oveclijdeo ilJniM eebtgenoote iloor den voonütar werd on medege4 ld lat H en W benoi md hebbeo tot amlKenaar bij iiot tijdelijk UvendmWdeleubed rij I 1 mot Ingana van 15 Juöl 19 18 J Zaudvoori alhier 2 met IngLuig van t JuU 1W81 O K l al Bnhuizea Behalve de aan de obJo gealelde atukatv 1 Vloren ingekDmeo Ken adrest nw bijlagen der a i Oouda van dcft NsderI Aannemersbond Inzalcb d onderiundache opdracht van den ondcrbouvt der gemcentcliike woningen nabO liet Van Itertnn Ziclienhuis aMuer en Bel op lrd eu van Gemeentelijke bouwwerken in bet alganieen l e V oorslltiilr stelde voor dit adres voor kenutsfpev mg asn te noinea De iMOr Van E IJ k achtte dil nietjulel zonder flat daarop eerst eenige toeliohUng WM verstrek Iiruijl op iA adres to i öenig tM vheid aan adreessnten wensoheUJk nfin aijn Kpr achtte het nuttig dat w medegedeeli op gi nd waarvan B en W oemeend hebben aan de N V vji H J Nederboriil e opdiracht te verstrebfcsn De Voorzitter deelde mede dat B H in de sjioalige totstandkoming van dezoa woningbonw zien een gemeentebelang fi en W hebben de materiaien voor dezen bouw zeK doen saokoopen en wei ohten dtt ook Ie doen met de bsi len Daarin Is de gemeentebouwmeeater BOblor niel gesisagd Do vemcbUlende lolenuiclers opperden bezwaren ioasfclB do levering De firma Nf lerhoral albl4 besobiktt over voldoenden voorraad paiso waarom B en ff bseiotee met bet oog ttff M6 II ihitierk tij i Mtüo GeaMsalelllke waraivalerToenisnbig I Oom Koialglu ienst vsnoekt ans Ie muiden dot wiigonH de meeniare saipioilatitHiitga en den prliM viui het warme waier iiiet t eoul tSi worden verhoogd eu Aal Icuiaen op 4 cem per eininer Ueze verboegde prijs zal injaen op ilumdig den Isten JuU 1918 De Oeaaea Kleaiplea it ij biirlniicTen er neg even aan dat morgen e 2 uur iu don lulu der Se te tnü Oiis Uenoeg m de Ittnderopecaae Üo O judfii Ktompjeu zal wonden Ka IS iV waarawi 20Ü idjideren hun nmUwrl fcg ftij oiiguusiig uer aal de opvoering in den 4Cliouwburg plaats 2a Orgelkeapeliag bi de SI Jaaakaik ilti proiframaia van de 2e Orgelbeapeling in de St Jaaekerk door den beer J H B Spaaiaiernuut waarbij de dames I KiJliering WolBier HOprasn Amsterdam eu U Bos Jabesen 1 Praoludiom G moll J $ Uaeb t Adngko uil ds Ik Bbnale J 3 Bacil 9 a Hehlalende Jesuanod b Oebet Hugo oll I 4 Pritee Th Salom 6 Air J ian Hure 6 a Oreiion Ernest Chauason b Portum loveni Arnold UendelaHohn 7 innate a Adagio b ABegro e Largo Henry Ëeclts i AndaUe S de Laitge 0 a Heil L Moeder Led Morii IiiuiiiB b Uilodls La Praaaadeo Ctmi Franoi 10 Toeeala Tbeed Dnbola N 2 i en 7 voor VIsiaaaM No t A on 9 voor Soraaao allsn Bal Oria begeftMta Dl BERU iteahe tageaapraak Juni In de rede die Uoyd George op 24 Juni over 1 dan ooilogatoestand hield zei bg o a 1 4 Hl mrorl Yanjt flBiür e ttMT op 4ft ver7el erdbe j i vnn spoedige afwerkingen lan genoemde lirma de opdraeht te vwleeoon De reden van deze opdracht I niet iemand Ie willen nksluiten doch tilMulfiend het voorkomen van vertnudnar MI bil lea beuw De iHer U nter alMde do naa ol Ihk beaivaar inzaiae bet bekomen ven die palen bestond la aeo gevraagde hoogere priJH of dat ze niet te bekomen waran iJe Voorzitter antwoordde dat de pil n vnn oog firma te Amsterdam niet gehe l el al aan de eisohen voldeden en da euboven aaDSleoiljk hooger Ui prijs w iren Do iicer Van dor ffant vroef o bat tits b tlooHnff is later dergelijke wnkea van geiue entewege aan te besteden waarop e i toetttemmend antwoord van den VoflOrzKler volgden Da heer Van £ g k deelde nog made dat behalve de K V v b H J Nederhorst meerdere firma a waren qitgenoodigd tot bet doen eener prijaopgaaf en dat alle anderen buiten de genoemde bezwaren beduidend hooger in pi ga waren De heer Derekien wai ter oore gekomen dat het schilderwerk waa opgedragen aan één achilder hg achtte dat niet joiat De Voorzitter dealde mede dat de maening van den heer Dercksen niet juiat ia het aobilderwerk wordt partieel opgedragen doch B en W moeten de zekerheid van spoedige uitvoering hebben en daarmede wordt door hen gerakend bg het bepalen der opdracht De heer Derokaen nam zgn opmerking daarop terug waar zgn inlichtingen niet geheel juist waren Het adres werd daarom voor kenniai eviiig aangenomen Voorts waa er nog ingekomen behalve de reeda in dit blad gepubliceerde voorstellen een voorstel van B en W tot het verleenen van een aohadeloositelling aan den Marktmeester wegens het niet doorgaan der kermis en een adree van den amanuensea van het Qymnasinm alhier houdende verzoek om verhooging hunner belooniog Dtt laatste adres werd ter visie gelegd Zonder diaonasie of stemming werden aangenomen het vooratel tot hernieuwde veileoning van een jaarlgkaobe aubaidie aan de Commiaaie voor de reatanratie der St Janskerk het vooiatel tot verhoogiug der jaarwedde van den boekhouder van het tijdelgk Levensmiddelenbedigf het voorstel nopens de bediening der brug aan de Prins Hendnkatraat het voorstel tot oniqbaarveiklaring van aanalagent bp kohieren der plaataelgke directe belasting naar het inkomen voor den dionat 1917 eu het vooratel tot het doen van enkele af en overschrijvingen op de Gemeentebegrooting 1917 Bf de behandeling van bel voorstel tot wgziging der Oemeantebegrooting 1918 in verband met den aankoop van cronden en den woningbouw bg bet Van Itarson Z iekanhuia en den sankoop van gnfnden bg de Breevaart stelde de heer Eolgn de vraag of er by den bonw dar woningen rekening is gehouden Xnat de inatallatie van eleotriach lich waarop door den voor ritter toaatemmand werd geantwoord Het voorstel werd daarop aangenomen Aan de orda kwam het vooratel tot verleening van een aubaidie over 1918 In de opriofatingikosten van een cnraua voor schippers en dekknecbta Da heer K o 1 g n vroeg naar de beteekenia van dit vooratel Ia aan een dergelgken onraua behoefte en ia de bedoeling deze aubaidie voor éénmaal toe te staan of keert ze geregeld terug De Voorzitter antwoordde dat van Rgka en gemeentewege het onderw s aan aobippera ala vakonderwija eer wordt bevorderd De deaknndigan bevelen dit ook zeer n het ondeirwga komt te staan ouder toezicht van den inapeoteur voor de Zeevaart Finanoieele lasten zijn er voor de gemeente niet aan verbonden daar een verrekening met de Ambaohtsacfaool voor huur van looaliteit plaats vindt De heer Derokaen informeerde Of er meer plaatsen zgn waar een dergelgke cnrsns bestaat De voorzitter antwoordde bevestigend Hat vooratel werd daarop aangenomen By de behandeling van hot voorstol inzake de kosten der intercommunale arbeidsbemiddeling merkte de heer Derokaen op dat dit voontel geen nut heeft De Vooraltter verklaarde het maar gedeeltelgk met den heer Derokaen eens ta zgn De Rotterdamsohe ioiiohting bahandalde nog meer dan 100 aanvragen voor Gouda en tal van plaatsingen waren er het gevolg van Kr zgn echter besprekingen gaande om voor Gouda en omgeving een dergatjjke inatalPni in het leven te roepen In afwachting daarvan advi M Ml ar zAar van wss dat waaneer W MaiM nlBgeiVÉ goweaat ww de Duitache en geallieerde opperbevelhebbera ta vooiapellen boa da toeaUnd op 23 en 24 zou zgn de gealUaardan zeer vorhengj eu de Duitschers zeer teleurgesteld zonden gew e4 n Lloyd George ia met zgn profetieën zear ongelukkig geweeat want alles ia precies andersom uitgekomen dan hg bet voorspelde In 1917 profeoeerde l g zgn volk eeu vaste overwinmng en einde van den oorlog het afvallen van Rualand heeft hg volkomen onjuist beoordeald en da Engebohe vraag naar compeiuatie vooral in dit opzicht veronanhtzaamd dat het giootste deel van da schold aan da nederlaag boofdzakelgk den Engelschen eersten minister treft die bovendien om franktgk te believen het Engelache front op de gevaarlgkste wgze verlengde en aan genetaal ïoob van wiens talent bg eveneens woudaren beloofde het apperbevelj over bet gebeele Britaobe leger over droeg In zgn laatste op 24 Juu gehouden rede maakte hg dan maat van zfn onverantwoordelgke verdraaiing der feiten vol Na de 24sten Maart heette het dat de kracht van Duitsohland geheel uitgeput was en in den daarop volgeuden aanval was deze geheel intact Het Fransohe leger was reeds na den grooten slag m bet Westen en de Duitsche overwmning in Vlaanderen niet meer intact In verband met de zware Fransohe nederlaag kort daarop tusschen Aisne en Uarne en tnasohen Uontdidier en Noyon kan men tegenover de aauge haalde woorden van Lloyd George aanvoeren Als de Entente legerleiders op 29 Maart gezegd was dat zg kort daarop in Vlaandeien aan de Aiane en Marne en Z W van Noyon hevig ge slagen zouden worden en meer dan 100 OÜO man aan gevangenen zonden verliezen badden zg deze Dfttsohe voorspelling voor de heete wereld balaohetgk gemaakt au dergelgke geweldige successen der Duitschers onmo gelgk verklaard Toch is dit zoo gebeurd De tevredenheid is aan den Duitschen kant evenals de overwinning en de waarheid i LAATSTE BEBICHTEN aaptappalaa In ruil oor kal i Officieel De Rageering heeft besloten den uitvoer van vroege aardappelen toe te staan wanneer in de bmnenlandsche behoefte geheel zal zgn voorzien Deze uitvoer zal overeenkomstig de bestaande sohikkingen voor de helft plaatshebbeu naar ieder der oorlogvoerende partijen Van Dnitsobe züde is biertegeuover da toezegging gedaan dat gedurende de maand Juli 60 000 ton steenkolen naar Nederland kunnen worden mtgevoerd BUKOERLUEE STAND GOUDA GEBOREN 26 Juni Cornelia z v J B van den Berg en W Brona ONDERTROUWD J A van der Wegden en J M U Melkert P J Anker en Q van Slingerlandt F Hofman en W Broere W Sibbea en H A van Driesten OVERLEDEN 26 Juni Johanna D van Walaem goh met R U Jougenburger 44 j 27 Franciscni Lafeber B6 j Theodora Bouwman wed V O ilJansen 81 j COBBBSPONDENTIB Het veraUg van de vergadering der Politiepartg versohgnt in bet volgend nummer AUVERTENTKN Heden overleed te HELDER oase gelleide ZuMer en Behawd Zualet Mwriiw i M L TilSSENS Echtgeneols van den Hoog Ed Geitr Heer A PIEKEN J R TIJStENB Th C M TUMBNS PassTOOU Ooud 28 Juni 191S 2334 li I TE KOOP BEVRAAGD i ANUSOLIE 18 ANETHOL VANILUNL CITROENOLIE eiTROEHZUUR KRISTALLEN WIJN8TEENZUUR KRISTALLEN Br Ir m pri iop ave ood no T 129 Alj Zuid Holi Adv Bur BROUWERD iiiaa 2312 U w vo$s wl Zomer Opruiming wan DAMES n KINDERKLElEDIilG MPONSTOFFEM b gini Maandag 1 Juli 2311 2001 I aW i m wöailga klaallm Ma Waall afc 1 FIRMA J C Hoogstraat 7 Qouda 2337 Telefoon 3 35 Ruim kouxo Witte Goederen Bioscoop OOUDA VOORUIT kS OROOT SUCCES PROORAIVIMA VAN DEZE WEEK MBT HKT HOOFDNIIMMK DE ORGËLDRAAISTEK VA PARIJS Ok Smiialloo el Volksdrama om d a ereidberoeaidea roman van Xavler de MoaleplaSchllterend pel P cl oll foto Overal enorm mem de § i A ï f BfoJo ó h r f f r i Het behoort tol hu b te il j op S n r X toe ab lntot lad ZEER KOMISCH BIJPROORAUMA o a RIGADIM ONTMASKERD 2330 AI OWIWM HB HAMM M eo MgoÉinfl rael vol aklaar4 50 S i S Villi MARKT 43 ld met oeae kaadlaoke J lil alaa L I AKKBR ItMiRdaai yarkrljibaat H le auem div Te a 4a bi Aaloe Coa a ÜKl H r Looo oekoeai O J MlisriWed J Sprol i J O MeaaiATWeak Waddiateveea A v d HaMaa a a toav P Ravaauilai Wad J V Vll iC J Sebeer dnitiilsa lilifcM OOUDA HEMBEN BOORDEN DASSEN 1 I W H Hosaevaoa ANTON CMIOPS f Crisis BEHANGSEL Droglit WBdatnwt 8 8 Tel 328 Abonoeert U op ët blad jjjj JIJ Wiampoan Telephoonnet Qeuda AanfidotM Tel No $ 49 N V Oroialmleill P iemi M Tel No iW L llaMkop Dabbel Baivt 1 De firma v d HULST WESSELS Rettardam OPPERT 119 breiiKt binnenkort eed Pracht Colleotie BEHANGSELPAPIER bestaande uit 600 dessins vanaf 3623 60 as Cont pop pol t Wa ar¥ i loopara flink kortiiig m Pixavon au ala OMlwlw a dverteert in dit BImI HKDBN OPKNINQ wan dan PapUphsndsl wan P J W JONaUEEL KOfrra TIRMOBWBa MMIDA Tlldlaa aanvrasa mmrnr a wanaalu MagaiBn van Oeplakte Wlnkeliekken Sigaren en SInretiaiMkJe P en Inwlkkelpapleren Schryfbelioaften eni enx Groote sorteering Stadlgedehten PutMl en FallcltatiekMrtM Schrflfmtppen met StalA eiicliten Daatt en Htntnmimm Hopend door Ma prompt en accaiat badtealaf aldi hst veRrau ea udla 1 aukea Mil lot eaa basoeb bei rd aaabevalead jm bdêgmorgëfi liur j J begint de bij Gpoè è UitwlNviiop Zie de llgé prijzen der extra aanbiedingen in het Advertentieblad van heden Wegens voorbereiding he Vanaf 6 irtir gesloten