Goudsche Courant, maandag 1 juli 1918

A7e Juargaii Ml Adminiitratie i Telef Intero 83 u wwt i ovtivuoi Oiueud dat do viaf suaolKa ia r de tauuig ile t als ds laa of güsti dour te ooi togv w u teli vartMweu guoaoruu twvat mi dal de MavooMüiiid iii daut dan o j 1 jj ouiuooeUug mil om bet ligurttdl oorlfl avawiuig de iauiiicsaiaoiUet iwt oil eu d i e popivrtw atitut eruwiten Uaariaeao wunl teveus tlukjelijkg ma vt dat liM Uurbu n ik guig om oca hsi m etooMvtNM dooh om e a zeer t ijsoiid soort von Qüj diuuaoile uusluilujui tot bet varvoer van Uouvaraeuwttspaih agiirs lu go doreu dus tot Stu UouveruiiuiuuuwvrtilBUiiig tusM iien Moeu rlaud u ikolooitti SQg livr de lueaejeeilng van ui Neder laudnohe negetriog Kr Hé Qosaut te lionvleu ti fsikt iMd went leu u ApiU a uw aduicidiAg v o d de b trejJende ver iarmg op lu April dooi aea AU i ur van Marine la de ü erstt Kauer d r Öta w ÜoutwsAl o ergeiegd o fl notu door dtM tbitaub j U aill aujier ovtfluuki d waas iQ d M Ueriuntrde a u hut Ur tocM etaad punt dat muiuier het oonvoyewen als en reoht van neutralen eraeod heu t Peiw aO a kruidte uith mot ds voormeÜ ikwd ibMSing aau du Briwoba itegeeciuc asMr woue dan ook de Brilsohe Clezant larstoud WH exen werd ii r 4 onaur dsgtoekening van B Juni lie lxjvi uueJot lJo haar dour dvn iea aitle LnM M gejajiü moded 40liug LKdtiiuMeliJk vtutuuuduiue aan haar Man ilHim u l sij het oüuvooirecht oit t erKoudi ga de BrttMiio jvetfeuriug nulteiom to keoaeOk da zu 4s 01 U adttiMr bawljs liarer vriendsohappilijKe gi zmdheid jffena Nodsrland ifaoraeuien ad oodcr üep akn rooc wuirdt n aan dit oouvooi geen moeUijkli den lu ten weg tu Miggeu nu de Neder maü tot ulueuding da rvao epeiJQfc W AügNfoadigd 1 6 iNedt riand he Iti eeriog gU daarop tea antwoord d t wat d Brttsobe ivife riqg voürwaardeu noemde practtsoh overotutstouide met hars bedoeUoDsn blUksttde uit de waartwrgen welke zij reede uil Mgeu beweging neti gsgevcn on dW beuogiltm voor de oOrlugvoerwden nMf varborgen te houden omtreui het jtjyafcter vao oei coovooi en siju lading hoT op 14 Juni was bet ladinvunaal ivst van de Noordam gereed den volfsnden dag werd luodedeehng van dst maal lest goJaiQ aan do betrokken OeaanlsA Ifesr t r sto terwijl bun tevens de f geuiwtd gebodep werd Inzage te neoMa vaa dti pSMsagtereiijoteu Op u Jool d a Vw£td hun eveqtvns een lijat geaondMilioudenda opgaven van ds aan boord vw den bulukrulser labanan en het koten lilp Boiigijtia zloh boviodende oednmi ImiiiUttls ww het vertrek van hel ojavoot bepaald op ld Juni Op 18 Juniopperde de Briisotu Gezant MMa Ztjne H eertQ9 bot beswaar dat otfacbocui be tiprepen was dat g en goederen Wn Puil aoben oorsprong aouion worden ivrvoerd de Noordam ver uof ea van zuiver Diiltv he luvKomst a ui boord had xoosisbsa wau berl tit bU een setirijven va de N lerlwiMhs Uegecrm vao i Juni 11 De lohüud VU dat schrtJTea was Ier Monla vnB de Bfitsobe liogeerlng gekomen nadat i U 11 1 jmiMM Vtm de fnmten wordt too goed als fean £ tl6 gemeld Er wordt nu over dek ilag an de Piave nageprw In het Hongearsclté Huis van Aijgwraar dtgden he t b den aanvang van de zitting Wekerfe de minieter resident de volgende yericlanng afgeles In vettaod met het ïongfte offensief in liet bizonder obz vwwwjuartMhe Wweigmg n in iwt g M il van Piove en Bvhb zijn Bulike ongdoofl k iaiittMtische vtriutlu pxi omleop dat de i tojt gen stateUlair van de openbare njeewBf volloomM op ttoU m het opeiiJ wr wewcèi uit te tprtê orer den wM keluken eta t van aluj Ten eerete constateer ik dat olfcö men opreciit zonder veiMoenung mé oorlogabenohten piibhceeren Ten bew JiEe daarvan wensch ik slechte e aan te herinneren dat yni de verheKijfen di w zeU opma pm Bteeda vesfeltJjMB met de geereveas i jan flM vUaiiden Un eu ie te cootrolte ren Huls weet dat vU aan Piava eo Brenta voonut jt n ge4ron en i sd8t wö U ii om mansohwtevens te sparen ito D enmiwU verder vastklenunen aan oam fatellingen met reusachtige verliezen zou ïï tiia gepaard geffsan onze aan den Piave u WM i pn B s t Mn de ten beliottden B g dezen terugtocht z n in Kt g eel 20 000 man m handen des viands leraakt De honved miniater heeft kort geleden resprdcen van 8000 gevangenen Op grond ran sedert dien verschenen benohten moet k dat rectificeeren Er zyn 12 000 man in latliaanwihe geirangenschap geraakt terw l 60 000 Italianen als gevangenen in onsce hand vielen Kunnen deze cAlfers bjj een pffensieven terugtocht niet als buitei eWnon reusaohtig wordn bestempeld veel treuriger ia het verhes dat wy aan dooden gewonden en zieken hAben geleden De pieken vormen een groot percentage Tengevolge van het tiende en elfde Itaüaansche offensief hebben v ij een verlies geleden van tusschen de 80 000 en 100 OO0 man Nu loopeu onze verliezen evenateer tegen de 100000 man Ik ben gedwongen daie treunge onwtan dijlieid te constateere In dit cufer lu begrepen de gesneuveMwi de zwaargewon den de lichtgewonden n zfj die als uitgeput teruggebracht weJdm Ik noem deae cöfen omdat ik u niets wil verborgen voorts daarom omdat onze vijanden ongetwöfeld weivirevan voorstelIhig van dexe verliex fc zouden geven en De Gletsdiervrouw Ik wil Zoolaog mijn wlMe kat etn Eu stiet een kreet van ttmitUag vtt Hg waarsefaQVda Sleohls zoolaag Wesa nu verstandll Allee wat y vlUf Alieal Uadoua Uoeder Oodsl Als gij maar weer goed mIJ sljt maar weer tot i komt mé veer In uw ar B i neemt Al waa b t nog maar een engelen keeri Qq aljl mijn heer mijn geMedert Ofj kunt mi alaan mlMia ideten doodent AUeeo mij niet wegenden f NooJtl Neen neenl Wens maar kalml Jieel kstol Baat gij naar uw gnvta 7il la varltelit op u Otj snit da tweede xQn Voordat dit gebeurt Basint gU alweer Ik baat haar haat baar liaathaart Jki0 ij u ftla csB Boudt gedra gMi dan behandel tk a aU dier BIJ aal ook u In het verderf CMrten zoMlB alj het den ander gedaan Ikeeft Htt sou van Q let Jammer stjn t U aoa recht geschledaa Ik aou lachen dansen en zingent Ik son er haar om lltHtebben als IJ ook u vermoordde t En na u komt een derde Uet den eerste begon het tïi Is ook niet betM dan anderen Die en beter ZtJ Is kilseniknaalateclitjirl Eq bovenden een uulenUJke damft ltt Ia hat psoegl Vaiainat gg 1 nms m vAx BOHnH munk naMa t Uf m 1 i rgen L tafc X r Mover wn Bfet rtar zUü HIJ eujd de eei fc j fe J BEHALVE ZON BN FEESTDAGEN VERSCHIJNT D AGELI JKS INOBEONIIIH mDBDmjNOBNi UU n di ftM Op d TCOivaglM BO 9fc M Mr kmntul ƒ U If M nn mw da kwnvia pw kxitv tw l 4t KwMiMdiottawlniiiitul LMi iMt tend éMikMl 1 U AbMMOMM mta ri to n ou bantfi lUaxT il OODIIA b4 OBM i antiiv 4m HiiiWiaiMW iii da po tkMMorMt APVm ntWHt USi dm a ll trakn iMliMnfIa tot ihiil i util l l nt l ƒ M b Uw nail UMt f 1 Vu buita Ooid o d biao igkiim i 1 im i ƒ aft nwal aaar f MI h Ma w ji lc a iaiüi mi arlM M Bureau MARKJg31 GOUDA RedMdei Tele £ lotam 545 klaart da de geruchten ovpr den moord op dfen gewezen tuar leugviu z jn die met provoceerendie bvdoeliaf é wereld wonden ingestuurd 2WITSSRLANa I Honger I Over da ongwigeldiieden in Zttijofa weid blsr reeds een en andej gemeld uit een brief aan de N R Ct Eqd paar dagen Utar sloeg het janbagel in Baiet in het StadtCavno alles kort en klain Daarou volgden de werkstakingen in de landa nuaitiefabneèen van Dhun en die der stedelijke Bi4 eiders vttn Winterhur Tuaseben dwe groote acties door haöden bier en daar kleinere locale stakingen en d aoDetratles I plaats Zoo gistte bet door heel het land doch wel hoofdzakeluk daar waar de industneele bevollung de overtiaM heeft De baldSKÜgiheden van ZUricb en Bazel yn rondweg door de sociaal democratische j leiders afgekeurd Dejurt enover Is van buigeriijke z de toegegeven dat er in de levtnemiddelenveraorgiag iets hapeit MONTENRGBO Aonger Een draadloos bericht uit ZwitMrland meldt dat de hongersnood in Montenegro ontsettmde a tnetingen aanneemt Van d bevolking die vóór den oorlog nauwel ks een half miHioen zielen beflioeg sterven per maand meer dan 6000 personm Door de opvorderingen is er zoo goed als Teen graan en zyn er biJna geen aardappelen meer De ziekten nemen band over hand toe vooral typhus het meest in de dorpen waar de hygiene trouyens alles te wenschen overlaat DE OORLOG O verllëxen an d Pitnr De Enjf l eh lexing Hongar mmS buitenla NDElIWa ONS 0V1 ZICHT mlwohian zou Me openban nveninff bat AUBRIKA D I K ruitg ¥en der Vere f igde Staten De Senaat heeft de Legerwet aangenomen welke voorziet in de uitgaven van 12 089 000 000 dollar Het ontrwov zal nu la Mn gemeenwdtappel ke zitting van be e ESMsen wordm behandeld duitschUï d 0 k al Inflaenza De onlané in Spanje tö uiting gekomen algenteene ziekte heeft gt f ï onverwachts Mlfde dotal Alleen wjl ik sis opmerii tiKt ook turn dH oftva iet want er z n wcer xaXke geniciitaii in omlpop HongoarMh troe pen niet in buitao veriwudina groot aantal hf ben dwelgneomen en dat ooit met de ver Heac jfei alleen p deze tmepen betr king bdbben Aan het heole offensief en d n terugtocht hebben Zó Honffaarsche en 87 Ooetenryfcsche regHnrtiten deelgenomen dus 47 jjrocent HMigami en S procent OMteniv Al w 1 ongeaoht doM treimge r ltaten conclunfM uit het gvkeel twkken 15 kunaen w J al bdin twM l teü fcMhr int l t m Nümbe I houden In ver tt ïw uwii in ver firfvillonde buwaux en weriq tsen z jn een aantal personen plotseling nder verschunselen van moeheid en ka rts ziek geworden Het heeft er air lii n van dat het influenza beCimft 00S1 NKIIK H0J GARUB Keicer Ka J oepf Duitachland li hulp in Uut Weenen wordt gpuield Daar de hmditge levènsmiddeleQvtkmlemng tot bvjna onorej comeltika moedmfelwlen heeft gevverd b lt kelur Kamt jian keizer Wilhelm een schrijven gericiiT dat deft e4en Juni door generaaljmajoor Max Egon en vorst Flirstenberg overhandigd Is Op grond van de door den keizer na ontvangst van den brief ge even bevelen hebben in hot Groote Hoofdkwartier en ter bevoegder plaatse te Berlun beeprokingen plaats ge vonden waaraan de Hongaarsohe mimster van het Voedingsweeën pims Windischgraetz en een vertegenwoordiger van het Oo8tenr tjksoh Hongaarsche opper comman do hebben deelgenomen De dank z het imtiatiaf van beide monarchen aangetoiooptc ondetihandolingen hebben tot een voUeibge overeenstemming in zake een gemeenBchappelyko en methodische aanwending van olie graanvoorraden tot aan den nieuwen oogst gevoerd Bijna honderd nieuwe scbepen te water Keuter seint uit Washington De Amerlkaïm ehe sch waarteontroleur heeft n telegram aan de eigenaars van seheepewerven gezonden waann hy zegt Den 4en Juli zullen byns honderd nieuwe sohepen te v i ter gelaten worden Dit feit zal in de geheels wereld opzien barm Uw aH eideM scibrï en Perehlng s mannen het vertrouwen van Frankriik den moed van Engeland en de wilskracht van Italië len dat wy deir ïtafiao Di aanizlenl4 ke verliezen h€i hen berokkend en hen hebben verbinden een aanzienlek deel van Ihiu troepenmaoht naar het wwtel k front t un den hetgeen m het belang Van de gemeensohappel ke oorlogvoermg zonder fewufel een do was dat wy tocii ook oatften bereaken Dat doel h iben w j dan ook ber t Omtrent dm stryd m het WoatijtMiffen wü nu de Engelsohe leaing v n het gevecht voor de YlaanMche kiwt BINNENLAND Het cwTMi Otjlceel Uet AUiiiatarlfl van Bui enlandscbe Zaken deelt hti volgende mode Nadsil door de nbesla mtog Van N derlandache ecïwpen door Je Qeaeaodeer ie Kojeorliigen een stagnatie In het ver keer met NnI Jodie was intatasn besioot Ie Itegeerjui met het dog op de belaa gen van den dieoat ildaar gebruik te maf jeu van do gelegenheid dat een oor loj ohlp naar Indll zou vertreKkicn voor la sajiiensi lKng ion een convool voor hot ver o r van adu eraemeutsombtensrcn iiiut hun gezinnen i van krlj avoorraad en Goiivernemenl Eopdereo Hot hooiddool van het convooi wse om bij de beslaande onzt korheid ter oe de ongehinderde doorvalrt te verzekeren met nuue do opbrcnsruig naa belilgereote havent tot uitoelening van hel recht van ondprzoek le voorkomen Aan dQlaarvoor In aaitmerlclng komendo oarlogvoerende Mogendheden werd In Jr9 tweede he 4i van April medcdeeling ge daan van de saioenstelUng van het oon vjpi alsmede vmb de geVdBten vooraleoMgon waaruit bleek da4 da Nederland lia curlng uit eigen bawegiag waarborgen ten bewijze dat het vervoer blet bul f i de mihtsdre beUngen der ooclogvoereiklen De vooro gaandu overlegging der soheo Spapleren geeolüeddo naar analogie vao h t beginset ook voot een gewoon De n cb aémmitSbM meldt in den avwid rten 27 SxnA h fimi vier onier torpedojagers die op de Belgische kust patrouilleerden aoht vgandelyke torpedojagers in zJcht gekregen De onzm trokken in Oofitelyke riciituig in volle vaart op den vgand aan en begonnen reeds van verre te schieten Na een gevecht van één kwartier kreeig de vijand versteiking van nog dn torpedojagers waarop onze strijdmacht op haar basis terugtrok De v and volgde met en het gevecht werd afgebroken Geen ra zer schepen leed sohade Uit Oharbin meldt m€ai dat de vroegere Oofitenruksehe en Duitsche krygsgevangenen Irkoetek h ben bezet De TsjecboSlo wakken z in op Krosaoyarsk teruggetrokken Het Beutftrfwreau verneemt uit betrouw bare bron dat Kerênsky na een week te Par te hebben vertoefd naar Londen zal terugkeeren Utter zal b j zootang de toestand in Rusland niet radicaal is gewuzigd naar de Vereenjgde Staten vertrekken Naar verhudt Is Kerensky met in staat e n volledig relaas van zgn reis naar Engeland te geven uit vrees vrienden die heon bebuïpzaAm waren in het nauw te brengen Een door den voorzitter van het uitvoerend comité te Moskou 0Bd rteeikend telegram uit Jekatennburg van 24 Juni ver Feuilleton i p iii i I i j iii i Pii L i g hIj I Nu liep hij in bet Orwd fiMel door d praebige vestibule beklom de me Brusselsehe tapijten belegde trap aJs de b chamlng van bevallige jeu d en soaD e vMoJljkbeU Op de eerste vwdieplng wadttte er Iemand p hem fieede sedert een uur stond fa meisje Uj de deur waarlangs Dloaisio Pidora moest gaan om la don sa iM van gravin Obaraderff te komen die weer op Ualoja was De slanke gesalti boeide in koortsaohtige verwaofatfn het gelaat was vaal van opwinding deoogen aUeon aan haar eogea aas den blik van een roirfdier aan deze oakelende vlammende oogen zou Nerlna te herkennen zijn geweest het balMMe eebepsel dat door eeu trouwra man werd geliefd om Kier ffil hIJ smarten verduurde Een be vsilig ismeniertje was Olan VttsJ s brul ne liefde geworden met goed veraorgde acbte handtn een Parljsch kapsel dat baar kabootsraohtlg geücbt aardig maakte als van een etrijkstertje Toen de ver waebie eindelijk kwam schoot zij op hem toe als en slangetje Haar fluisteren bad satfs een sissend geluld 0 j 4iebt mij gtsteren r eela laten waehtenl Ja Zult gij vandaag komeof EHcndelingir Als men u ziet en booii lal uw meeeteras Wt te weten komen 21 zal ovag Die Bcbepsei dit kloloe woord uitstiet En welk een niblnikklng In haar oogenl Toch had hij dadelijk aijn onvereebUtigbeld terug Met bljoa opgeruimde gelatenheid wa rsobuwde htj Gij weet dat atj n als een koad In den storm kan w glageii Nog hedw Laat zIJ maarl O laat iij r Zij sail Dan zou Ik to u komeo oudt glj komen En blj u blijven Dan zoudt fij mij met meer kwytrakeo Nooit meeri Denkt gij Nooit meerI Ik zou u tn hét geheel nM bij nij bt ononis tea Gijl Ik sou u wsflda ol den atormt Dat soudt gIJ doen Abi een bowl Het wflfl alaol bet neleje aan haar Uohaam naar een wapen zoobt een dolk ot een pistool om haar verleider near testooten jl te Moeten Ats een honAl B ln al a Of wat Als SU resr verstandig sfjt du Nerinat WlMe Nerlnal Kleine Her Marina ZU trilds hij zMa woordtn iuUt zoo als bij zijn armen om baar been kad geelageo en gekvst Zij etameld 0 gij fU glJI Ziet fM QIJ wüt weer goed op au aiiii Wilt voor hem opende de armciyke onderwIJ ser van een armelijke Alpengemeento te worden Daar zag hij de onderwijzere van Malo ja van ie hij sleohte wist dal kIJ bestond en toen gebeulde er Idts vreemde met hem Hier vond bij bet eer te gnwte doel eca bewuet aterk wU len verhief zich in hem tegelijkertijd oen eerste proef van zijn kracht bet beslt van dese ongenaakbare ziel van dit ooaan tastbaar lichaam Hoe onbereikbaarder hem de vervalBQg toescheen dee te onwankel baatder stond zijn baeluU vest En ook dat wae heel vreemd de enkele nabij heid van het meisje deed den jongeling zich zelf goed begrijpen deed hem oprecht z jn legeu zloh zoU DJonWowerd iich bet boDze In zich zelf bewust ru riii z u L I i uis 5 z Di ontdekktng ontstelde hem niet verheugde hem bijna Hij wilde slechts lijn In deze lage wereld waar het sleohte onoprechte lage waar bet genMeoe beer sober WIS Alleen dit eerst te Maloift kwam hu op de ge ujhte Er steekt een kuuBteoaar In ui En de kunctenaar verwerft roem geW vrouwen Boeren alles geld en vrouwenl Hel varea vrou won dte hem de beteekmta van bet leven leerden kennen luin het gehebniwi het bedsan ontsdiKen geld en vreuwea gunst onder al bet hoogo het booffsle 1 I De aoniieolljke daoMS In hst Grand HAtel haar welgevallen in cijn chooB al terlijk dal zij hem openlijk tooodeo haar I vleierijdt die z r sds nn aaa den toe koDifltigen kunstenaar offerden dll alles bouwde voor hem ds eente trede vas de ladder Waarop hU leTew hoogte wÜde bekUmun m moMdh der tg ipeaoak