Goudsche Courant, maandag 1 juli 1918

miMIl i iii ii i in I III JaimjüL w l 9 ia Dinsdag 2 Juli 1 1N 6Ve Jinargaiig XTi© u w s De bap kwam la debat hij golo ftiedat de P i het ia de Koroer niet zonder politiek kon doen vond het toeter de pu blleke opinie te bewerifen dan een eigen partij B otiohten en betoogde dat men goed diiende te bezinnen eer me ttommen gtnC t e hew V Bensekom b antwooidde den debMbar Üotia In een gedeelte der voriffe oplagi opgenoaea Redaede r Tdut laler b B45 STOLWUK Op uitnoodigmg van Btuigemeestor en W tModem hieU giateravond m het café van den heer Stoppelenburg do Iwer Juasurin c iogenieur te a Grovenhage een lezing over Electriciteitsvoorziemng Voorop stelde spreker dat lichtvoorxlenlng door petroleom u 4 n komendm winter IS uitgesloten Er bl ft dus naar Bpr meeninjg alleen over electnciteit die echter Biecht te kr jgen is wanneer daartoe met groote spoed wordt besloten De voorraden noodig voor de aanleg zjjn met groot terw l uit het buitenland nieta te wachten is Elke dag waohten u verlies n maakt de kans grooter dat aansluitang onmogalijk wordt Spreker wekte ieder tot aansluiting over te gaan en zijn kennissen en vnenden aan te sporen De pr B van het heht zou vermoedelyk kuitfien worden vastgesteld op 40 cent per K W U waardoor een lamp van 60 kaarshcht sterkte zal veiibruiken 2 cent per uur Dit ie dan meer licht en minder den b petn eum Gemikt men een kleinere lomp dan worden de koeten ook minder daar deze minder stroom g ruifct Van de gelegenheid om vragren te stellen werd door velen gebruik gemaakt eu door den q r zeer duidelyk beantwoord Uit de verscihillende vraffen bleek dat de meeste aanwezigen tot oonaluitang zouden overgaan Voor hen die op groote afstand wonen zal een kleine veriiooging wel noodig zyn Spr wees er verder dat de gemeente vermoedelijk wel tegemoet zou wIUni komen aan verschlUende iofezetenen b j aan Bchaffing van hmsleiding waarvoor een kleine huur zou worden betaald Uitdrul eluk wees Bpr er op dat men feitel k geen keus heeft Het is of dezen winter in het donker of electnciteit De voorzitter der vergadenng den heer Burgemeester d i heer J E Immink dai apr voor ün daide jke uiteemettinf en noodigde de aanweziffen uit om b w jze van instemnung hun naam te tekenen Hiervan wevd door velen gdanifk g maakt Heeds in een gedeelte der vorige opla ps opgenomen Al worden dan op hel tfestlront geen groote slagen geleverd de ploasehjke gevechten kunnen een eer vlitnl karakter dragen Een correspondent van een En tentebureau geeft een beeld vul deze actie tiiflschen de Aisne en VlUers Cotterets Het 8l8 veld Op de oos eiijke belUiigen vau het Oeuvree dal Is een gebied van tal rijke dorpen en diepe ondergrondscho steengroeven De Duitechers werden plot seling overvallen door ons voorbereidend artillerie en niachinegeweervuur en na mcu overhaast de wijk In de dorpen en in de steengroeven om onder dekking de ontn ikkelinig der dingen af to wachten Moor toen do Fransche Infanterie aan viel Itwora hij met zóó giroo e snelheid dat de vijand niet den tijd had om ijn dekkiagen te verlaten en hij verplicht waf zich bij honderden over te gieveu in zijn sohuilplaatsen De aanval werd uitgevoerd door lOj menten dte gesteund werdenf bor tanks De eerste aanvals golf trok mat één stoot ht t dat over en bezette zender gestuit te wor n de heuvels die er van uit het oeetea en zuickin op neenslen fEonderdze eDtlg Dnltschers o w een bataljons commandant weftlen overvallen in de dorpskerk van Cutry en zot r een schot te lossen gedwongen zich over ta geVMi In de boeschen ten oosten van Lever sin i was het vechten bet allerfelat Daar hielden twee Dultscbe compagnieën stand tot zij letterlijk totaal waren uitgeroeid door oen In den loop van den dog probeerde de Aijand tot driemaal toe zijn stelling te her nemen met tegen aanvallen die echter alle abfoJuut werden gestuit door het vuur dnr Frtmsohen Oïider de gevangenen ijn soldaten van verscheen regimenten w o 18 officieren en OO onderoiflcleren De nieuwe kleine tanks die voor het eerst in aanzienlijk aantal werden geba zigd hebben een belangrijke rol gespeeld Het was olet voor de eerete maal dat de vijand deze strijdmiddelen te zien kreeg Bij de gevechten In begin Jun waren er enkele den Dnllschere In handen geval leu maar die eerste verschijning was toen maar een pro emlag Vrijdiag liet mea hen opereeren op ht terrein waar over do zware tanks m het f heel niet konden voorultkomMi Ik zag een troep van deze nieuwe tanks door het woud De misdaad in de tramremise te RotterdanL Naar vernwnen wordt zullen Ij H en J L beschuldigd van moord op den wachtsman J van der Voorde in de tramremjie te Rotterdam op 18 October 1917 op Zaterdag 6 JuU voor den krijgsraad te s Gravenhage terechtstaan Deze zaak werd indertijd aangebrooht bij de rechtbank te Roterdom maar door dit college naar den militairen recht verwezen welke uit traak door het gerechtehof te s GraivenlMiie Is be estlgd De GletscherVrouw Kaar het BoMsA ▼ RICHARD TME met antMl i b arkl dbM 3 VBilffiA UK VAK BOHUU HAASTRECHT GEBOREN Johannes Horlnantis B V J L van Niekerk en A M Nobel Jannetje Cornelia r v P Scheer eo H van Vliet GETROUWD Willem Fredenk van Wilgen en Adriana Groenendftal OVERLEDEN Geene VLIST Geen Burgerlijke Stand 66 Hij greep de vasende bij Am arm tn keek haar strak in het gelaat Zijn greep was als van ijzer xljn bUk als dia van een ereni nuner ZIJ begw te beven alsof zij de loramp kreeg Eeosklape saUcte zij het uit en viel ben neer HIJ trok haar op bracht hoor in haar kaoter ea liet haar alleen Een oogenbUk bleef Uj diep adnobalend ia de gang atoan Dus nlmumd had iets gezien of gehoord Het zou hem tenslotte onver Anilg zijn geweest Ia elk geval was het zoo beter Kraakalttnlgea souden g vaarUJk kunnen worden en Een Uein pooeje moeat hU aogi ver WtJlNI Na gioc Mj naar den sidon dsr ra vin BtJ M te bwirée hM Uanea der BohoMt vrouw af fevdig hui de uit oodiglng met een gelaat als m airalen d voonaarsda Ds volkBonderwijoer DtanlaW FUoraid ItoUaaaMhs convaraatlelea aaa giavlD Obrradorlf Zt laces ook da ProMessl Spoil te lanMu Bst vaa t Advtrieert ifr ditfiiad HHTBI BV Stemt WOENSDAG 3 JULI Jhp Mr W Th C VAN DOORN Aftredend Lid Tan de Tweede Kamer voor het District Gouda No 5 van LIjsl No 6 k vil vifjzinnfge KÜezers I iWIjMil liÉliir rt lill Levenspositie Vuta bfllnUlni bodea door mo MMtocliappll MD mh 2346 15 nat bespraakt persoon MtA rtU ntctllD AsoTUii tiUrU f 60 per musd bMevaoi hoo e provTiiïn lodicoMredioi 1 Anlottiu Pmvopmi di kunen dael MMM ia k t mMUcluppcIVk kipiiMl roor r 1000 itmltua de voorkeur Brieves net CMful ven relerettllta oi oad No 2155 CMtr Adv Bw MAX R NUNBS Amilerdim PoTMai Wmrül OteterairoiKl hectl de heer U van Bfu Hutuom inbipecbMix van pQliUe te Waig magon voor ae Afd QJouda dw Politiofarig ge prokcuu De vooMuior totte het doel van de poiMleparuj uitetA n 1 het zendeii Tftn eea 4 611 irerUuMiwoonllger naar het p rle moot iemand die de wet Ma de pzitoUJk toetaoD kan bpr veroudoralidde dal tam wel nietterreaeo zou zijn met de vertegeawootdi gia in de Iweodo Kamer peen tand 13 er waar zooveel verdeeldheid ie ats In Ndderisod hn dAt la nu vel geblok n bij de Ji V toen er een ojEUiial nieuwe par tijen konden bljkomea Ook al zm ztj willen den zou de padtiJ niet met de S D A P kuimea mejigaain omdat die 18 tegen k pliKal ttgen tiet legpr m de poUJe do heer van Putten eecret rlB van d a Politiebond wilde spr met alle geweld voor de cajididatuur spannen wat au aMivaAdelijk weigerde maar waartoe au teneloite over i ng Naderhand la die bond aioii eonter tegen apr gwui keerea op eeu wijze die spr m der tiit noem de Tegeaovar bet verlttt van die 8000 stemmen staan iortuintiea De ambienareo in Nederland vormen een getil vtua 150 OOd pol t en teilegraptiio atellen geen caudidatan evenmin als de geme jnte amhtenaron en spr verzocht hen mee te gaan met de P P wat B4uwes bad De oimbtenareo weleo dat het noqlig is dat er l uand komt die ook hun belangen kan dienen Bij de Bmbtenaroawot kan dat vaa veel nut zyn Wij kannan in de Kamer niet allee doen maar de andere poUiLake par tjon moeten ons at unen zij hebben al len IK bun programs eeh pont da ver betering van de positie dor ambtenaren usolit Vain de amUjoaren w alt veel geël obt Neem de telu dJMen b V die overwerkt en ond va l zijn Zoo gaat het blj meer takken van dientft bpr verteide om en ander van da pol tlemonncu Ook van de reobtsposule dvx arobtediaren vertelde flfpr Kthöuo staaltjes Ambtenaren worden tbans geéxplOuteord lev n van den eeaen dag la den anderen terwijl tooh de Kegeering heoËt te zorgco dat zg bun taak onbe loommerd ktuineo doen Het aanlag diel stallen in een gemeente ails Amaterdun is zoo groot dat tegen 1 JtiU a adle ver zekeï ingon tegen inbra k van do goud en zilverwnoden ztjn geannulaard Ijeze heb ben spr uitgenootjigd te spreken over een rijksverzekerinig voor de goud en xilvor smeden Oe minister zegt geen veri eterlng toe hoewel ttno van bet werk van den poilLticioiian gebeurt in ha B fuübibataingv ttaorom een politieparty Daazop zijn 12 antwoorden omdat de politieepeciaJiBt hoog noodig is in de Kamer We kunnen in dat opzicht op de medewerking der Unie Liberalen rekenen Obfc dr A h uy per soflreef daarover in gunatigen sin Onderwijzers en comnfiezm danken ver b fjringen f n hunne OQtleigas in de Kamer Veïi ir orad t de politieman de Kamer kan voorbowen over de misstanden in de gen der maitBchappij in aanraking komt maatschappij hij eiken dag met a le Iaën weet wat er gelaan moet worden om gebr ffli te verbeteren de politie sinds jaren door de politieue partijen wwden veronaobtzaamd d parlij thans niet meer athankelijk van oiKieren wü zijn de po Utie haar vragen zeLf wil onderadeunen zy zonder politiek haar doel wil bereiken zij de belaaigen van duizenden amV tenaren zal behartigen naaet die voodui zendw misdeelde ataatsbursers slj hot vertrouwen heeft van dat de der bur genj dot bet in de hooge pliohjtso vat tlng van doa pobtieman gedooft zij het recht heelt ta bestaan de p Utie ontwaakt Ëischen zijn Miaunum aalarie 20 pCt hooger dan dat van v kUedem met perio dieke vorhoogmg Pfmsloeneering op een teeltijd van 5 loor Reorgaoiwering tot fiij politie Btichtfaig van poUtlesdhool Instelling Vïm een BCheldAgeirecdit De tweede spr waa de heer v d Wey den gemeeoteveidwachter te Wahrden die de versotatUende politieke part ea de re vue Itet piaseereo Inbet KoetgiefiuU vande verkiezingeleuzeo klinkt volgens epr niet de polUietoon Wij z jn altijd door de por tijen stfiefmoederlijk bedoctó zed hij En nu d E V g I énboldJg eelt eleon wij de hmd aan de ploeg Niemand die beter voor i h kAn pleiten dan htj die oftn den Igv © de verwaorloozing voeHi 9pr bepettte veroodariog van oirt 1S6 der Oe meentuwet teoeinde een betere aaiaiieering mogelijk te maken Be ambtenoTBa zijn voligeiw spr miJidM beschermd don den trekhond Als die jankt komt het nMsachien aan de ooren van den koutoar redhter doch al erc eeuwt de poliüeman en de ambtenaar nog zoo hard om wreklng vin geleden onreeht de kantooreoh ter blijft zoek spr voor zich vierklaarde zich i et tsgen de CbiiatsUjke nioraal erkent Oode gezag aHe wuvereln Bride sprekers wekten de wewilge taar weiden o w wij opmerkUn enketo rattia léTen n dtó liommfeMrls dar poltóe op te Mianen op de andidaiteD der polttt paröj DistribotiebureaiLSTOLWIlK Uitrellcing der BROODKAARTEN op 347 3 WOENSDAa S lULI 191S Bedrijfsleider Een fabriek te OOUDA vrust een nat lak n bvdrlll IMttoi k Uitvoerige offerten aanbnreaa Goodsche Ooareot onderletter T 59 mtö 10 des voormiddags van 9 12 uur en namiddags van 1 6 ten liuize van den Heer J G KROON Tentweg aldaar Sociëteit Ons Genoegen Z aal KUNSTMIN oevra aod net Loopmeisje vMflMi Hoof lOOHa Zich ua u inddaii in Yonda ninehm 7 M 9 uur IU EIWBO 31 3349 10 OPENBARE VERGADERING OP DINSDAB 2 JUL1 1916 des avonds te 8 uur BREKER 2823 50 Jhr Mr W Tli C van Doorn ILV KAASHANDEL MAATSCttAPPU eOUDA I OOUDA De DIRECTIE bericht dat het dividend ib vaitKesteld op 12 of f 120 per aandeel en tegen inleTenng van divldendbewi s Nr 6 betaalbaar ig van at i Juli a 8 bg de Heeren R UEES ZOONRN Rotterdam JAN KALFF Co Amiterdam NATIONALE BANKVER EENIÖINO Goada en ten kantore der vennootiohap Gouda 26 Joni 1918 2286 26 ONDERWERP De toestand des lands nu en in de toekomst TOEaANa VRU BELEOENHEID TOT SEOACHTENWISSELINQ Klesf 3 JULI HENRIJ TER HALL H HALL TER H J 2321 so den Eeraten Candidaat der NBUTRALB PARTIJ N V Prot Goudsche Begrafenis Onderneming giywtlgil t aOUDA Vergadering w n Aandeelhouders MAANDAB t JULI 1116 dn nimlildi S 7 ar to Het Plaatselijk Comité ia niet aaneprakelijk voor de persoonlijke reclame gemaakt voor den Meer O H KOOPMAN RECHTSZAKEN Abonneert U op dit Blad OE ZALM Namaiu CanmlnirllMn DE DIRBCTII 234S IS Zuip yeUps rMei en leDÉelÉriiii Levering van Machinale Brandlioatzagen Aanbevelend TEGEN GRIJS HAAR gebmikt men F é d o r a Haarkltnrfel Perfect Gegarandeerd onschadHilk Overal verkrijgbaar i f 07B en h f 1 36 i er flacon 2340 30 Verkr gbaar te Gouda bn BALT A DE JOVG Oostüaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 ANTON COOPS Markt VEST 109 111 j VAN DUIN BUBOËRUJKE STAND Het Advertentiekreau van De Goudscbe Courant TELKF 82 MARKT 31 AQSNDA IJ nil 8 uur Soo Ou Oaaoafn SA A F Lazlog F L Oasandsip 2 JuU So Om OoilMgeii KlMveieeiil lii BiiiigOTpHoht Laalnc Jhr Mr W Th C van Doorn B leetd Ttnwskn w ttngM tülif raad laall S te muien itraii ai Tal nrcraderincen eoaeerten VBnuakelVUMdin enx om dtw daa ia ga ataodt t w malitaa vermoeid i bnmtt de plaatiintf van ADVERTENTIEN in U Nederlandiehe en Buitenlandiohe dag en weekbladen en andere periixUcken onder e nU prijsverhootinl ean tcaken Tan awakle Door hal liidif abrulk Yan 2103 18 Mljnhardfs Lmtogtn overwint men dit apOadll Banan van 90 et 1 7t r4 2S U 25 PdmkaMA MUNRA DT Phmsac Fabflek K ltT V lnx iiding vawi S4tn al clK in ds voMoancto oHtiiltfeli orden COIATIS trentrokt Btattabdie Smtkatlj A BBimua a kooi mcba m Y OaacLtttxeDicesrx BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN i tMCHaBbHD inniDEIUNO Hi l i raiil f LM ft naai O d noipKl W kMf Gwraa MhwtMiiln aa latvaadaa aadifciHlf b eoatrMt let Mar dae pt L ONola Mtan m nadaa wwdka anl d aMr plaatwIaM 3 U W S eaa cL exteaa tla lSLd voox O o cud a © aa OtccLatr©3c VERSCHIJNT DAGELUKS ABONNaHÉMTSPBUSi pw kmrtul tM vm Mfc U aaa ant ZniMtMti tm kmi ul ƒ J I6 par wMk IT caM mr nu h tMnicliii pw loopK laaeUeilt Fshm p pcart PW tnaurtaal ftn mat £ oaciw a l t M AlmaBieatM mntaa daiMJIa ngOTiaMa wa u buwaï HABIT 11 GOUDA bH osM amton dan heaMiaiMM d po ttamtocM ADVEBTKNTUPBUBi Uit Owida w avtnkaa bduonod tot da l a rgfcriii i 1t ragrala ƒ OJ alk rwal mwr ƒ u Mtaa Ooiida aa dm b onbtai i l ratel f M atk rad umi t iB Adwaatlla na patUaka wnaakaWktedaa M T datuo AdnitaarlWimawx aa M Aaa ab Ad niatrnd ejJDithf hy o 82 Taajè aa d a o rl Bureau MARKT 31 GOUDA b 4l fld n bedt kt mtt wogma kanon nen cmz Dit kamp 1 natuurlijk ookigoed v orzl t van spoorIlja i ToMusver lijn eg 75 mijl nieuw spoor aon legd Wij kwamen door een atadje waar de B iinoholen gevestigd xijn Daar worden oiicieren en monschoftpen la Teraohlllen d4 tokken von moderne oorlogtvoerlng op g letd Er ziJD verschlltendc o deelingea OBI S soindienstM loopgraa artJUorle luchtafweergeschut tanks genie werk en vfcrschllicnde bijzondere categorleCn van hel lafanteriegevecht het vechten mot aairmotlsche wopens mooWue geweren b ndgranoten observatie tlrailleursdieust Ook werden bier offidet s condidoten die d4or de offlderen van het regiment uU d4 minderen zijn gMtoileo opgeleid De cursus duurt 3 maand en onfeveer fiO pCl doorloopen h n lÉiet oed gevolg Toen die scholen werden opgericht waren d iDstruQteurs natuurlijk voor hetmeerardeel Fruaoben en Eiligelaoben Ook nu nag zijn Froosobe of Enffelache mlaslea avn olie afdeeUngen toegevoegd moor hoe laiiger hoe meer worden de instructeurs Amerikanen In de a ad waar het Amerlkaansche hoofdkwartier gevestigd U woonden wij glbtermldidtg een vertooning van de film betreffende het AiAerikaonsohe If r bij die blnaenkort in Engehnd en mlaacblen ook in Holland to xlen zal ilJn uilHioI voert men aan dat de Amerika nen in den beginne in hei onzekere wa ren aangaande het type dat ztj zoudon namaken uit de verschillende soorten die d goalltoerden aanbevolen H 4 typowoor toe men besloot la vei erA met enkde dligen die vaa een and r l pe zijn over g nomoi MoB hoopt dat spoedig een groot aantal zal beginnen toe te stroomoft Fr zijn Ker versoheideoe groote Ameritcaoosobe Inrlohttagen b v een camou floge Aabriek waar Amerikaansche vliegers da middelen verbeteren en uitvinden om wapenen kanonnen tentin oaa te beedhtlderen zoodat zij minder zichtbaar worden Voorts ia er een groote veldbak k rU die do troepen In de voorste linies en vwaaboldaae hosi tolea met rantsoenen voR 460 graat daags vooraiet In Ju 11 werd die bakkerij met 68 min geopend na ztjn er 110 man aan 90 v dovens werkzaam Zij bakken kanjers van broo dqn van 12 pond eJk die mot het spoor on aut 8 naar het front worden giozon dwi Het brood ls witter dan eenlg ander da men In het burgerlijk leven la En galand of Frankrijk thans iet H i gebaek aan voedsel heeft geen invloed op hst le r althans niet op hot Amerikaan solio leger Ofadioon er genoeg eten in Frankrijk ls ls het gebrek aan boter en mtiker vooral In hotele en rpataaratieH laetlg moor de militaire cantines zijn van beide goed voorzien Hoe meer men het front nadert hoe talrljkMT natttuElUk g l esM van de bedrij nghetd van het Amerlkaanaohe Ie ger worden Men toont one nu een groot kamp voor den aanvoer en bet opslaan van voorraden in het vak bij bet front Dat 1b de laatste schakel in de reekavan kampen die wij op onzen weg Uerheen bobben e Ë OORLOG In hat Wasten winnige anvalNin De kunst an reolame makan Amerikanen in Italië Rusland als bandgsnoot Opnieuw een hospitaalsohip getoppedaapd ONS OVOBZIGHT g bnMken en i luland zoudm twnggevaa Het WIM ea kfl op die voorwatida dat DulHdilaad d u pmaraoh uu N w tl aalak kad iH al t toiugkeeren naar hun hoofdkwartier Alle waren gugroefd tn gedeukt door de Dull 8 stifl kos e De eerste indruk die men vin hen krijgt ia dat zy klein zijn ver geleken b j olie vroegere tanks di men gezH n heelt Zij hebben zoo wat een kvari van ohnetlngw het gewicht van de gew one veobt tank zij worden voortge s uwd door een gjewonen bezkie motor vervaardigd door een beroemde Jtronsche auto abriek De bediening bestaat uit twee mannen vaa wis er één stuurt en de andere de stuiüien bedient Do bewapening bestaat uit mociünege eren en één kanon Haar groote voordeel Is dat zij zoo mobl 1 zijn zij loten de gewone t ink gemakkelijk achter zich en kunnen zooals zij Vriida bewe een tegen hellingen opkomen die een groote tank niet zou kuauea overwinnen l i kunnen met de snelheid van een wen telenden bal een volkomen draol mokm in enkele seconden Hoor kleine ofmetla ga en gïroote snelheid maken ze natuur lijk voor de vyandolijke artUlerle moedHiker te roken dan een zware tonk Amerika Ie bet land van de reclune en het zou w l dwaas iljn wanneer de Amerikaansohe bavelhebbera gew reclame voor hun troepen maakten Alleen zij zeg gun mlsoehien te veel Een eorreapundent is in een van hun reusoobUge kampen ge eest en wat hij gezien heeft woe zeer Indnikwekkeiod 01 gezien heeft hij eigen lijl nel niets het stortregende maar hot iB hem uitgelegd d w z verteld Eb hot zal wel zoo zijn gelooft bij net kamp dan is een Indrukweixkesde inrichting Er zijn meer dan £ 00 loOd ecu gelrouwd woarvoor al het hout en de audoro bouwmaterialen uit Amerika zijn gekomen die dienen aU barakken voor 1000 maa voornamelijk bankwerkers het mindere werk wordt meerendoeh door Cblneecen m Duitsche kTijgsgevang eaen verricht Ook Ls er een groot hoepitoal Het aantal vllegtuigloodsen bedraagt 67 Hot kamp verricüt zijn herstellingen zelf De niuchlnes die daarvoor dienen zijn uit Amerika uitgevoerd De vliegtuigen die aan hot front lieechadlngi worden wor den echter elders hersteld De Amenkoansche vliegtuigen die lo Frankrijk zijn zijn nog maar een paar honderd in getal Ter verklaring van het Vezellde volkw ii mia rl ien haUw don e u aota bli de ngeUchu regeerlnc gep oteateetil ti en de aanwezigheid va briteche troepen in het Uoannan gebied lil de nota ordt er op geweaan dat hft arbedende KuaMteobe volk geen andara afrgeu hectft dan t i alle andace volkaa Iq vrede en vrlendachap te laven Het be d elgt nleuiand met oorkg van de aijda v u Kueland kan bngeland geen gevaar delgen lot den Inval van een gewapaa d i 4igel8ohe aldeeilng heelt gaon enkel a uvaliende oa erne niag van UuMiaobaa k nt Dleidi Sefevan in de noU wordt ult kklnf e waa o u de vaa e verwachting dM da Ivngel wjht regeering dvn maatregel die Blsl la overeen te b eagen met iiBa tarnaUOr n ten toe and zal IntrelUcaa an dat d Itiieeiache volk hetwelk li ongefMrda v i itAK bafpcigke belrekkinfw mal Engeland wenacbt te biqvta niet tegen alia Il in deb toeata lal worden gabrackt dte niet etrookt met Un terecht atraven In ItalDt zijn de Oostenrijkera terag gttrokken zooals onxs draadlooiia gjl te Diar de Col del Roaao en de onledl Val Bella ilechla tegen groote ollera ge h néhwii hadden kunnen worden werden dti bezelUngen dizer piulen naar darrn gere boolilxelling bij hal boadi vanBtenl te teni getrokkeo Uit Milaan wordt tan de TlnM goiiteld dat het eerflte Amerlkaanaohe tree panconlingent In ItallB aangekomen U en n et groote TOldoeiün verwelkomd Dat heb ie voor wanneer Ie eolilaat bant Je komt nog een ergene In Itallel De kerels zijn bUna te b nU tes AUeen ls het vervelend dat ae er moeten vech ten met al de riaioo die oorlog metzleb baeug De Zwarte Zee vloot afhljnt tamelijk goh vond De BuaeUohe VoIkiKOMiilMaria B n voor de buUenlandet e aaogelegenhe den heeft aan de pers medegedeeld dat ean gedeelte van de Zwarto Zeevlootnaar Sabaste ol U teruggekeerd Etn ander ge dqelte had men in de lucht laten vliegen De commiaaarle zetde npg dat Rusland In den terugkeer der Vloot had toegesttmd op do uitdrukkelijke vowwa n dat Dullsehhuid en sijn bo d io t ii de vloot gedurende den oorloc niet louden lloeb gelooven wij niet dat £ i gtland a n die wenaob gèbüor Hl gevea Er is ee Irooming togen hel Bolaleviame dft In de ntenb laaden met vreugde W gijoet wordt eo waa an Kercaakl da t diK ia HIJ U nu in Farlja UU weigerde elk Interview en bepaalde er ibdito te vecUarin dat bU neer d aalt rarlivuwen hM la da deaucraJaohalMkoaal v n Kusland en dal hij nou Parijs waa gekofben om van dftt vertrouwen ta g tujgen evenab hIJ daarvan b l gsbSgd ii randen en nOAla hil h t wupeelliln ll k vervolgeita aeu gaan betulgao in da V r Staten Ook hier is het weer de bekende ge schledcnls van een geweldig werk dat In korten tijd verricht is De Amerikanen zijn hier in October gekomen Zij moea tm beginnen een loods op te slaan met b t materiaal dat beschikbaar was en het eeaste blokhuis dat gebouwd werd uit houten palen en leem en met een neten dak gedekt was stoot er nog No dien zijn meer dan honderd loodsen die met gegolfd plaatijzer gedekt zijn opgericht als onderkomen voor de mannen die daar nu werken Onder dlo mannen zijn An noraleten due de Fran chen oon de Amerikanen geleend hebben maar ook Amerl ksansohe negers Er zijn groote mogazlj tien sommige met bouten andere mot stillen geraamten die al In gebruik aljn lutti ecben bouwt men maar door Om de viir da en wordt er een magazijn vol tooid Niet alleen zijn zij vol met voed Boi en andere artikelen maar ook zijn ZUn vriepd Fabrikaat verklaarde da h t voor Ru li d vinatli uur ia aangab eu liet volk heelt than de louUn bi grepep die begMa J en de ranpen dl dfOr bet b wtnd der Bokjewlkl aljn iHtteeggebrocht Het vraagt l ebts tawar den geholpen om verlost Ie woeden vaa dqiQ cairlcaluur va een repubüak dia erger la don het Taart oie en wawtbe hift ia vervaljen door sUn dorat naar bet Ideaal an pok door leleuretelLlng die het gevolg waa van nl talre tegennlagen Bel ui r Is alzoo gun ibg om hulp te verlee nqii lot wederopricbtlng van bel Bnasl 8i4ie voUu Hei la aja die wedsffoprlch tlfg dat KorenaU 1 komea wwkao door bat bwwke vaa ds landen de ni e rden Hel te verriobtaii werk U oatiwlljk maar Kerenski aal alagen flet ta Ie hopen Maar men zal daaweirwel naar de wap n t grijpen om daavaede van BmtiUtolak teniet I Awi e noodig dat glJ hem apreekir Het moet loch een gezee vordoa P vronw werd nleuwegjerlg Trouwt gIJ den onderwijMr ea kna g om da papierta aat Mvg Coof ij keA Uein wa vaal si4 m lat low verontackuldlgsnd Hel waa niet kwaad bedoeld Da maasqlion pralen ook zool KIJ praten vaet Over de oKlerwIJzeraa uwer klndan dbi zg van kinds al kennen piatia 4b m nseben vest kwaad l e vrouw meende da isslneads Uedea tsi nioetei veroD4scbuIdigeo Wel is waar aIJn IteldesaaageleCenbaden bij ot geen gebruik liaar twee zul ks Jeugdig knappe Hedrn alujd UJ al k arl Hierboven bq nel Zelb da pastopr gelooft dal dit ge goed dndsal namen Zelb pastoor Brledna Ladlanr Naea viouwl Ik wil den onderwij aer slet Iron wpn Otsehoon de onderwljaw wel ndjn Helste ia trouw ik bem tooh niet eaer komt ook gaen goed einde De pastoor beti dus geHJk Want bel h a acbt ea wihandelllk dis de ondera de mderwlli rM huDtoer kinderen die deze ten mtuHe mo 4en acfaten dergelijk dbatfm In togenwo rdlgh 4d Het kinderen In bol gezteht K geik Haar he4 la ten mtnate bal dndK pe zwaarbeleedigde aprak zeer k lia pdat da vrMW tik WMrd goed an vetat an te vagnlgl zoide als de Morgna weer boven hem gtensde en hij oon den oever ran het Cavalocoisfliea weer de ao a alHi i als eterren zog danaen op den duisteren gloed een sprookjesodiüg spel van vonken Hij moest nog verre Utjven want de slechte vfoow bleel nog HIJ had niet gesebreven aan zijn vriendin Dot waa afgeapnAea tuBsohen hen Van Gtan VitaJ die het huls VOO den afwezige bewaakte wist zij dat hij onder een minder ruwen hemel vertoefde en in veiligheid was voor de gletBchervrouw wier geachéedenla hij den laataten avond dat hlJ ia het hotel was aan de dames en heeren had veiteld Hoi ra iiad van het eval gsheord en leed eronder w nt hIj had idoh zoo verlaten mobslcpen maakte haar de diepte van liJn leed duldalUker dam IJn bezrOming voor haar huls bod gedaan UlJ awost tot de vreemden ook over een mel je hebben gesproken wier moobtigs liefde den verlorwe gered had Dat meiaiie kon zg niet zijn Toen zij oip Bacatavond Ami moellljlc Btei ffang hoars levens voK raoht an met da kinderen barer klasse Mar het hotel afdaoide keek men baar daar vHbaasd oanl Zij sloeg er geen oobt op Uetde Mnderen het KewrtUed zingen bricht se naar de onder den broudenden boom aan gerichte tafel hielp hen bun verlegenheid overwinnen de rijke gaven oiUvongen an daarvoor danken Ds onderwljieres kreeg ook gMcbes en moor slj gaf wat zij ontrla aan de kladsra also alj niet wlstp 4at het voor baar bestemd was ZU bedankte uit naam der Uodereaotat aUeen ds vreemds haarw a damaa naar TeMÜIi ton ga veratrooihig gedurende haar hernieuwd oponthoud op Maloja dat bij alle verlv tenheid weer etot Mgenoardige bekoring op haar uitoefende de verwachting vaa een wonderlijke ontzaglijke gebeurtenis Want wondervol neen ontzaglijk moest het zijn als 81vo Courtlan tot haar terug keei sl En dat Bou UJ I XXÏV Kog eenmaal werd ap den woestendag vol storm de deur der kosterawoning op da pashoogte geopend en Imnand traduit de besohutting der muren het noodweer in de onderwijzeres van Uatoja De atorm deerde haar niet Zij was sterk geaeeg ein het woeden der etemen ten te troteeeren Ten minste d Ar sterk genoeg voor ail had zlJ zich in den storm das levens zeer nrtA getoond Steeds weer waa het de ude aanklacht die zij tegen dcfaietf uitbracht haar zwakte dcfa zcif niet vergeveod zi zelf nlrt eens varontsohuI Kgead de zware cha d tei te een zware boats Het glibberige moeilijke pad la den stam afdalende verheugde dj ar ilohln te weten dat haar vriend wtkomenwas aan de ontketende elementen Voor Slvo Ourtiea zou wel is waar het gieboortelaud ook nu bet heerlijkste op de wereld ziju geweeai Zij wiet niet waar hij zich bavondi Wist eohter waar hij ook mocht zijn zou hij omartelljk hatmwee gevo len naar zijn geboorteland waar de zul denwtod door dcat Engadin glerda Inhet dl ato TOO sljn u V 1 ook gravin Obemdorff Toen zU naar deze d me toeging en zwijgend voor baar boog vaelde zij dat aller Ulidnn op haaxge richt vawn En voor aller bUkken had luar vriend zijn ziel oothul4 De acèaamte daarover daeet hem daarna tot haar oroboof Belukkig bereikte Ualra op den TOe len Fehndag hel doel van baar tocht waar op hot Btormlied der Alpen haar gel ider wae bet vooriaarelied van Malojal Haar d lel waa doel waa het llula van hel Eoo d dtir gemeente ternauwarnood een hetere woning dan de hutten dar Uedenvantrea ta ol Ozdeno Eloohla met moeite gal hte hot t Jonfp meieje de haladnir te penefti het wa al of de atorm haar den toeing beirtte In de donkere benauwde kamer zat de vaouw van den goMchie aan den wed et el Al de kindem in eohtelledeo var dingen zMi in het nauwe lage vertrek D kleine Jufia de lieveling der onder wlizeres atond nataat baar moeder en keek IJverig naar hel heen en eer gaan v n het wewraapselUa Het aota B oo Do vwoahUning vut Ifelra wakte geen v rhn i geen vraagA ook aiet UJ da lefrllng die CourUes a Trlendln llathad Nadat Uoira allen had iMgToet meldde ziJ bot doel van haar komal Ik moet den hurgMWeater prokeo WiJil iwn ia niet Ibaia BIJ dit BoodiHarr QA 8W look aak uU On ceker Ie ztjn b mw aaa ta H ten AI 1 bU dae pHtw I kM w