Goudsche Courant, dinsdag 9 juli 1918

TuiiibooMa 11 Iplulnxll M W 11 Pmo 1 M 26 ItUvit i 15 BlocmkoolbUil f 2 90 5 20 UiuuaUad Komkomm n 9 IM u 1 S M 15 60 BkMBkoel 1 ooit I M 14 70 2i 1 S 70 8 50 K O f 5 10 5 70 Pm boa t 8 90 11 20 lt O S3 S BayboonD uk l 0 67 0 79 K Q 2 28 p i V 39 Aardbelaa poad r 0 28 0J2 ONZE DRAADLOOZE DIENST de krillelc der socl U en Hij c dat de vet leo doet had de per 4en mond to enoereii Het was alleeii de Ijeloellng oen oiod te luakea m de oabeachMakie tattl van zekere or jauoa ben opniolite n zelHiio btaiUebooldeD Ue Kuiior hieft tenikitu do plonMC wet oaiigoiioinon nh sioiiiMebtlg teferi Im ea uadu de Kemetledeo die tet de rupubHkoln ohe en eooiaUeUJKibe opposéde boliooreD cioh torugitjetrokkw hadaea De nieiiiigilo h l sloh voor bet KenMLgebouw opgnlmopt en wiorji met tmu u naec de politie tooii alj verdrevtn wcnl d l Uenrl Herman J Ho 1 J H J Selianpkenx v llleme V1 IJ ajiiiig Ucmüeratftü Ij Mu lU P UarobanI L Aiolüanaj 2j Til M Ketelaar Jlir v Uoiwatyn P NoMngl 3 B M Teen r Mr P J Uttd F E Kbol Unie Uhefnlen Ihr It K L de UuraK 111 J V Dixtioom Br ü Lel J H W Th Halmera dj r 0 look Mr P J de Kantor 4 P Olto K Viauer Ua 5K Mr i Hink Mr H ömeenge Vrije iberalni Mr H O Dreaaelhuy Prol mr A C VlaMr van l zOndoomi Mr A A ridder van Kappard J W NiemeUor 1 U NIeurettaez 2 F J W Drlou Huo Ubui Arb Partij J üudegeeat O F Undetjet A li Klearekooper L M Uormua H J V Uraambeok J Tor Laan A B de Zeeuw Moj 8 Uru ncweg A W Heykuop J H F ZarioWwn U J v Biapele K ter Lut F L UaaendOrp Mr II J Nieboer 6 J JS W Duya Dr TTi v ri Waerdcn A Na tz am J H A Schaper Mevr W Manb holt Andreae 7 A u GerhaM 1 E Poll 2 M vr W C B PothulB Smlt 5 F W N Hiigonholu P Motlnia kor ö Mr P J Troelatra 1 A Dijkgraaf 2 A lAlentuB 10 W O de Jonge 8 F Baart Plaitelandsparlij P Boa A Braat flwnomitiche Bond 1 MT M W F Treub Moj J Weaterma i L de Prooi Mr E O Sehurmann W H do BulaetiBj M W W terman UhriBt lijk hlatorlsoben J Wdilkamp Q J A Sctómmelpemiinok Jhr mrw A F de Savornai Lehman Dr J Tb de Vlei er J R SnoeaiHenkemane ib J Schokklng Mr K v een Jbr me D J de G or l J A Bakker 2 ü J Gerruteon S Mr J Ankermapi Anlti vuvoludonalren i A V F Idcnburg Os C van der Voort van 4ljp J van der Molen F H do Monlé Ver Loron Dr E J Beumir Mr V H Rutgar l J Sohoulf 2 A A do Voar 2 Mr Th He m kork C Smeenk Mr J A de Wille 1 J F Ileemakerk 2 W do Vlugt Dr J G Sclieuror L F Dujmaor voia Twi t A Colljn A Zijlsua l K Krul bïl 2 G Hofetede Chil s on demoQrAteD A P Stailman P P Hartnidort S D P D ijiikoop Dr W v Bavealayn 1 11 L H Je S laar 2 O Herring S P H KilHiek 1 B Lto lnk Jr 2 H Cruis rijkwdasldorbone van oim nieuw Ij pe in lio vtxioer worden gebracht Het uiterHJk vqi ie ni uwe bona la vnutgi dtekl bij Kon belilalt VOO U Juni iHU üLbl no Jiï De reden van d jze maatregel Is giole eu in de wenK lielijkiieid om meer waaroorgou k n poging 11 to namaak te verkrijgen dan de to dusver uitgegeven bona opleveroji Hot K u uit den aard fier Male wenasbelijk zijn de Uiani In onUoiui lijndj bou van f 2 50 op Mirten tferwijn la te trekken Uil is ooIUer bnlloi Mlolen ola gevolg vao de z or groote behoefte va bet verkj er aan zllverboiiH door het dwaze en onbehoorlijke VooiHoopIg moeten derhalve beide eoorten bma vm f 2 50 naaet elkaar in het vopkeer blijven totdat oen ruim Vbldoeiide hoeveellKad van do niMiwe bona ge reois Ie Hut bovenalaaodo heelt geen betrekking p bons van I 1 ion slotte ZIJ er ter voorkointog van mi iverdtaaid met nadruk op geweaelv da alle thans in omloop zijnde bono evenals de eerlmg uit o goven nieuwe bono van f 2 J0 we titj betaaiimlddeï zijn en blijven zoodat zij op gelijken voet als tot dusvijr in bot ling moeten aaogenoinen worden in hot algomeen Bij de productie van 30 000 000 K O ia te aoegen een voorraad ion 1 20O 0OO K G op 1 Mei j l In de koelhuizen aanwezig ed alkonialig uit een vroegere producüeperlodok aoodat van 1 Met m8 80 AprU 1919 in totaal ovw 81 200 000 K a boter besohlkt zou kunnen worden Van deze hoeveelheid la edett I Mel Juli J l gedistribueerd of voflT de vervaardiging van nielang s gebruikt 9 600 000 K a bggevolg zal naar raming nog tot 30 April e k ter besdillcklng komen 20 700 000 E Q De werkelijke voorraad groodbtoUeu on geadiatto productie samen bedragen over de periode 7 Juli 191S 30 April 1919 dan in totaal 36 818 000 K a Daaruit volgt de ooooluaie dua moet het rantaoon verminderd worden niet voor inwilliging vetbut m b pulde zioh r toa om ten ind Jiin l nd geroet t tdltn oogtvau UO nrtill ri offiaUt ii igelioitderdoa mannen naar Fnnkrgk t i ad ii Portugal vo lt r t mmdet voot om den beaohermer van kleine netl het laatste te offeren om dat ook d laatita opatoatj a ia Portugal w r ffl t EDtentageld varen t Toonohyn g roepeu Japan gaet voor LONDEN 9 Juli üit Tokio wordt gemeld dat de Japaniohe regearing besloten heeft op de Stille Zaidi iludes bttr tb ttaoi iu t voerea In Japen LONDEN 9 Juli Uit Tikio wordt g m ld dat de Hand van admiraeie en veldmaertohalken bet plan van lemenwerkin toiaohen leger eo vloot aangenomen heeft en de vermeerdeimg van bet leger tot 11 eor ien 42 diviaiM of 126 r gim nt uprinoipie lunv ud Ckina treedt la SlberM ep PETEKSBURU 9 JuU Naar beriobten nit Peking melden u de interventie van China in Siberië een tutgenuekte zeek De Chiu es ihe regeenog is van plan binnenkort 20 000 men naar Bibenë te zenden Ken deel dezer troepen heeft Wladiwoatok reedt bereikt Waggedrevea SCHEVENlNaEN 9 Joli liohtbrolboet no 4 ia oagev r B z mgl ii om d n Oott T rdr v tt LAATCT BMUCHTPI D foadprlja varkoogd M n maldt ooa uit AmiMidsm De Ned Bank heeft den prgt ven het goud in buen voor industrieel gebruik met f 600 verhoogd 325 626 Stiei êD 136 440 Pinkm 10014B Vató ö ia6 226 Wwkpaardan 190 750 Fokkalvéreo 24 56 Biffgen 42 65 Indien tn het laatste geval het feit den dood tm giwrolge heelt wordt fevan geidsetraf van ten hooipte Z£8 JABEN opgxjlegd Gouda 9 JuU me De Bnrgeineesler vooroosoid ULBO J MUS voor ons land en voor ons koloniën dat er t tt deM doorgetast worde en dat binnen de twee komendens decevnén Nederland la staat van tegemweer worde gebrMOtt fin hieiby komt dan ten slotte nog dat de vexiMHidii waarin we tot de oorlogvoerende mogcndhed i staan derwys precair en bedenkeiyk is dat tweespalt in de blnnenlandache huishouding doorbK buitenland mirianzikt aou worden om ons te doemen tot voletzekto macbtelooehekL En hy besluit We staan nu Toor een opzette val en wee den staatsman van anitt revolutionnaire zyde die zich in deze val lokken Üet Er moet thans bulten dea normalen loop om raad gesdiaf t worden maar in geen geval mag de anti revolutionnalre party zich in de val laten lokken en al zoo haar toekomst verspelen Licht dat er van over en weer enkele pasopkomende staateliedeD gevonden weiden die tydelyken hulpdienst willen verleenen maar in geen geval m en onze staatalieden van eerste kaliber 12ians hun to omat verspelen Geen twyfel toch of zulk een saamgetroggeld kabinet zou straks in politieken smaad ten ondergaan en de teg iq arty zou zich al spoedig over hu vro yk maken indien we vaïk een spel der tmnoo zelen hadden aangedurfd en niet lang na dezen zou het kabinet toch schaakmat wonden gezet en de politieke reputatie van wie er sich aan gewaagd hadden hebben afgedaan De yd daarentegen schryft Beeds heeft een onzer beste staatslieden openJbaar erkei dat de recht ryde de opdracht tot voilniag van een kabinet niet van zich mag wjzen indirai men met zulke opdracht tot h zou komen Natuuriyk vragen wy niet deze opdracht waarvan wy ons de moeiiykheden in de chaotisobe erfenis van het extraparlementaire kahinet de ontreddering in het alledaagache leven en de nieuwe avon tuuriyke elementen in de bar gedemocratiseerde Tweede Kamer waarlyk niet ont veinzen Maar al is de tyd nog niet gekomen om zonder terughouding te spreken zoolang een beraad van hooger politieke orde geen beslising heeft gebracht wy acihTomen niet hétzy bmnen de schommeling van het zoo onvaste doode punt maar met behoud van onze hoofdeischen hetzy volgens een overeenkomst met de partyen welke ons het naaste staan de veranbwoordelükheld Jegens ons volk in het algemeen en de christeiyke kiezers in het byxonder te aanvaarden VeUlag vaa 9 JaU 1911 Bultwüaad KoaikoaHMTs phIOOm f 9 10 11 30 Blosa kool t 12 17 50 K a f 10 60 Bieren Blkels Takak De BUBQEMEËSTËB der Gemeente GOUDA brengt ter algemeene keonto Ie Het vervoer van eiwit en eigeel Is verboden 2e Het vervoer van eavermilea eikels la gedroogden of niet godroogden toestand oogst 1918 te verboden Se Het vervoer van gskorven tabak Is verboden Gouda 9 Juli 1918 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS BINNENLAND De isteUgunTnfe vu het miaiitetle Do Koninglu heelt ttMetm lo andiMKie ontvangi n de boeren C v d VwM vaA Zijp ingr dr W H Nolon en dan mluloter van ata t Jbr nr A F 4 Sevomln Lotiman Billen loden van de Tweede KWKr Opslag Tan aardappelen B en W van Nijmegeu hebben aan den Mmiater van LBDdd K uw op de vraag of het owenacht TOorkomt aan ingiCBBotenen der geaneenten to te staan wmtervoorraad aardappelen op te doen geantwoord dat zü met h t oog op de mindergegoeden meenen dat geen geUigenheid daartoe behoort te worden gegvrwt laiMOHëM ÉI d tf llaaMi Bm MaitlckiUut la wording Htt VadsiUnd legt dnt taedi vrfj wal TuttUat d t w md oonlititkrtbinat komt an dtt dauin o lalUn ittinff aaman da faearan Idanbarg Toor Koloniën £ oolan voor Finanoiën Ladaboarvoor JiutiCi Boogaarti voor Watantut an Stnlamayar voor het Dapt Tan LoTenimiddelanToorBianing tarwgl da Tooraitter dat Twaada Kamer niet uit da B katholieka party lal koman Da haar Kolani kan vol eni de kath laar bet prioitenchap niet met bat Uiniaterioliap vereanigen Een Miniiter van Onderwijl Nair de Tijd lorncemt Ie hotieerwaarwhljnlgk dit Indi de Heohlerzlj do Kdj Hii4 aanvaardt een Minitlerie van OoJirnljb Kunelen en rtetenBcb pen xal worden logeateld Koopl Uw Hoeden Petten H Baretten bil OAREIr KROPMANt KLEIWCa t M QOUDJk Dnltack Ugerberickt BERLIJN 9 Joli Off WeaUlgk oorlogstooneel Legergroep kroonprins Rupprecht Zuidelgk van het La Baaseekanaal werden verscheidene malen herbaalde plaataalgke aanvallen afgewezen evenals op den noordelgken oever van de Somme sterke overvallen van den vgand Het artillerievuur bleef in deze sectoren levendig en werd aan beide inden van de Somme a avonds nu en dan zeer tterk Legergroep Duitaehen kroonprins Westelijk van Autheuil Z W van Noyon ontwikkelden zioh vanmorgen vroeg na een heftig vuur plaatselgke aanvallen van den vgand In het boach van Villers Cotterets braken plaataeIgke aanvallen van de Frausoben in ona terrein Gisteren werden 18 vgandeiyke vliegtuigen naar beneden gehaald Ooetanrilksah GoBnnalqntf WEËNËN 9 Juli Aan het Itkliaansehe front geen biiondere gebeurtenisien In Albania houdt de druk der over de Vozusa voortdringende vgandelgke strydkraohten aan Z W van Berat kwam het tot gevechten tengevolge waarvan de Franichen aan den boven Devali grondgebied wonnen In Rusland MOSKOU 9 Juli De gevechten in Moskou verliepen tot dusver ten gunste ïan de Bolsjewiki De Raad van Volkaoommissarissen heeft de mobilisatie gelaat van hen die in de jaren 1H98 en 1897 geboren zgn voor zoover ig in Moskou wonen Ontplofllag WËENEN 9 Juli Door en zpleih in do werkplaats van een bukaenmaker werden zeven personen gedood Kolenbeaparlng BERLIJN 9 Juli Binnenkort wordt do electriiche kraohtoverbrenging Jalpn Berlijn in gebruik genomen De couranten noemen deze geleiding op grooten afstand een wonderwerk van Duitscbe techniek Deze 132 K M lange met een spanning van lOO OOO volt geladen leiding bespaart een transport ven jaarlgka 120 000 IBO OOO ton kolen naar BerIgn Het werk werd trots den oorlog in tlechta aoht maanden uitgevoerd De eaadoetat BERLIJN 9 Jnli Het oordeel over den stand van hot zaad in Dnitaohland luidt over het algemeen zeer hoopvol Een krachtige regen heeft den groei buitengewoon bevorderd Betere voorbereiding voor den tweeden oogst alt dezen regen it niet denkbaar De Bntente en Portnfal BERLIJN 9 Jnli Beriobten uit Madrid beveatigen dat na de EngeltohFranioh n derlaag in het Westen Engeland van Portugal dringend eitohte het onmiddellgk zenden v n 60 000 80 000 man naar Frankrijk President Paea verklaarde deze eiaoh Ot ttlMiVTMrt i é Q rli De f toorde tdefra rdlaMt MotonrlelrUden in dienst rut de teleyrMf Ivetxifl meerdere malon te er op gpeweaeti drt bij etonimt K mooiHjkiieden met de overseiniifig van telegranunen uuir Aiat torddju gebruik sou worden gemaal Tua uitMuiJire motorrijdec ienakiïte is het daarvan Terleden week koraen Niar wij n 1 vwnemea liep bet Donderda 1 1 Op ïm t u raa fkaQtoor te Den UiJuog mot dm toie ramiiwnJieiut spaaic Dlroct Wt rden luaatregelun gcuomen om een jlitiijl militaire motorrgdera naar Aju tc rdam to enden Ündee hen bevond Èicb de mai atr Uouwee lüi DeHt d jemet oen collectief tuleijTMuraen waarvaa tiet ovofBin o andere ongeveer 3 uur Mu ltd b ii geduurd bo traject telegraafkantoor Ueii Haag telpgroatkantoor Auiitecdom via Haark m In 66 min ailloede Hij ortroik daartoe uit Dm U ag om 7 uur 1 uiia en U wain aan het tclegraafkaiitoor te AraiXerdam anin om 2 miauten voor acMkn üp fffOnd van drae achiltorende prealfc tie is hei niet buiteng sloteo dat de telegfammeiidicnat in de naaste to comat bij alen aan c bi epuciaol tn te richL en motQrvlIcik j Zal Ydodon Opgedragen Twee loggü verongelukt Kr Is redi u out aan te ueaien dat de vrachtioggc r Clara van de ZeevaartMaataohapplj tiakloa te Kotterdam Dlr B Kurpershoek en C don Duik Jr op zee verongelukt is Het sohip ia ld Juiil van Drammen naar Kotterdam vertrokken waarna er niets mevr van voroomen is Men maakt zich te Vlaardingen ernstig ongerust over den Vlaardiag cbeu treilor Mare VL 64 van de ftrma Jooat l ot aldaar Bet schip is 19 Juol van IJmuldun ter vweoherij vertrokken waarna de Bcheepsboot to Ameland ia aangevoeld Lit bot feit dat utt deze boot brood en waterbuB welke steeds aanwezig zijn verdwenen waren terwijl andere voorwerpen waren acbterg blevea wordt door Bouunligien oog de hoop afgeleid dat de bomautuing door een ander vaartuig 1 opgenomen TAMNlBimi GOUDA 9 Jttü 1918 N V tot expMtatle van enrosnmde goederen By de Staatscourant no 167 zyn gevoegd de Statuten van de Naamloo VennootBchf tot exploitatie van onroerende goede ren ter Gouw te Gouda Promotie Cure lande Aan de Universiteit te Uerecbt is geslaagd voor het cwididaatsexamen pharmacie de heer F Grendel alhier De heer Grendel slaagde met lof De nieuwe Kamer Hot ondcrwijzorK etem t wordt In de voUuïV rtowuwwoardlglng elooda talrijker Be nieuwe Kamer zoi li loden teHen die bij hi t lagpr onJisrwij zijn weritxaam gewekt aldlue de Tel l aÉftrert i on is het jtirldlaoh element belmi0iijk v 3rzwakx De oude Kamer tvide 45 jurtdiaten de nieuwe bea l er Sf Hm Kflti idch U orover verheugen et bedroeven Bij die 32 zijn er die behalve inr ook dr voor hiyi niam Itebben Voort troHon V 0 6 pruAiSiOrri of oud profesMre aaln Verder h ledt m A enkel dr uaernaf domlni H of oud idué a en 1 prieetoT Hel utMliaioh element Ie door 2 ledoit vertügeawoordlgd 8 leden zijn vaji adel Wij Do neator van do nieuwe Kamer te de m jarlgo heor jhr mr A f de öavpruin Lohiuani de Benjamin de 31 jariigo hear mr P J OuiJ Tuaechen bon liet duB precies o n halve eeuw Ur Ih Heenukerk lal ula hij s ijnbe nueniiig o Kamerlid aanneemt moeten tjOlAnk n aU lid van don Itaad van Bt ue Fan pikuBle bljzoniierhoid Ie het feit dat Iweii van de drie persoen lUo in r l 9 te Deveitter door de ö D A V gelroyeerd werden ibadue M opposanten van deze pattlij In de Kamer zijn gekomen Do heer 9t9Almatt ebrl ten demooraa heo t t n o Courant het rooinaabe orgaoo van Hoorn toK grdiiach gevraegd of bij tot n ht4 of tot llake gerekend wil worden H4 antwoord luidt Wij boiijdeaopp hoogheld Xloda in Staal en In rockt no den aiaal Ue Meierij aolw Courant Ie BlnilbaveD ontving van mr dr van de Laar gekosanKamerild der Chr Soolal Partij op haar deebotrellend lelegraRscb vnrzoek het antwoord dat hij aia voorotander dor oh iatelijke polltink uiteraarl tot de recht oho paitij behoort Valling Nol Pltlo Da aitaltg van do gistiiron in Hotel De Zalm door Notaria B H W PUIo houden verkooping il alt volgt Perceel 2 een pakhniB met bovenironing aan de Waleiteeg kooper de heer H J Bik voor f 8010 perceel 3 een boven en benedenhnii met erf gelegen aan het Nonnenwater kooper do heer Oskam voor f2280 perceel 4 een woonhuis met erf aan de Baanstraat kooper de heer A van Wynbergen voor f 910 perceel 5 aan huis met erf Achter de Viiohmarkt kooper de heer D A Mulder voor fSflO perooelen 6 9 vier hnieen en erven aan de BoaUkade koojAer de beer D A Mulder voor t 10 bwoeel 10 een hüii met erf aan de Boomgaardstraat koopef de heer K Jonkheid voor f706 80 laar In het Waethal Op Donderdag 11 Juli a i lal het 60 jaar geleden tgn dat Mej Joh de Uorree in het weeihnia alhier werd opgenomen eg was toen 13 jaar Op 21 jarigen leeftyd zou zq het weeshuis gaan verlaten toen eg tengevolge van een siakte haar gehoor kwgt raakte eo daardoor niet in haar eigen onderhoud kon ToorEien Regenten hielden haar toen in het weeahuia waar lij achtereenvolgens als hulp van de naai jnffrouv eenigen tgd zelf els naai juffrouw haar diensten verleende Later kon ig wegens slecht gezicht en gehoor alleen haar hulp verleenen hoewel zg ook nog ala weamemend moeder fongeerde Thans echter is de 63 jarige daartoe niet meer in staat en geniet zg geheele verzorging van vader en meedei van het huis onder bgstaan van Regenten en Regentekien der instelling Jabllenm van d keer Aranta In verband met het dezer dagen gevierde jubileum van den heer joii Arentz ala directeur van de Haastrechtiohe muziekvereeniging Prime Volta hebben de leden ven het Ooudsche Muziekkorps op de gisteravond gehouden repetitie hun directeur een bloemstuk aangeboden HAAOTBECHT Gieteren is de brandspuit uitgerukt voor het blnischen van een brandje in het land van de drooggelegde Hooge Boezem vermoedelgk ia het brandje ontstwin door een vuurtje waarop eenige dear werkiame rbeiders hun eten kookten SCHOONSOVBN De heer H Mak alhier alaagde aan de Technische Hoogenschool te Delft n de technische vakken en Wiskunde Vorweohliog Zwakk van nutig iuid iyk tot w t lgk wind ma t wau bewolkt waartongulgk nig r gea of onw nbtuen MÜde fmperatuur Het oonvooi Blijkens van Hr Ms jHertog Hendrik ontvangen bericht is het convooi naar Noderlandsobilidie den 7en dezer te 3 uur voormiddag overeenkomstig het reljpian het Skudesnese fjord binnengeloopen Bonwaa raa volkswoBlngMi Op initiftti f van deu dykgraaf van den Eeudraohtien dan Tweemanipolder te ZeTenhaizen is aan Gtedsi tilataa ran Zuid Holland een adres varsuadeD Tooniün van saer veel haudteekaningen om het besluit tot het bouwen van iroliuwoniDgen vernietigd te krggen 4flrea8aatan meenen dat hat pand dwl aangekocht is veel te dttur is en dajf de haorprgzen daardoor veel te hC Dg aallen worden dan dat se aan arbeiders kunnen worden verhuurd dat er te weinig vrai is naar wouingeA dat de plaais waar se gebouwd Kollen worden zeer ongeschikt is Konder uitzicht ol uitweg en dat op andere plaatsen veel goedkooper kan gebouwd worden BUMBBIiUKB MAND UUUDA aEBÜUklN 6 Juli Ootaalin Jobanaa d v N ven Wgk m M J ap e 7 Johanuee i T J Verburg en A ICariebgn Piet i Johannes z v N D Uravettega en I J U Nobel Outnelu Fnuoisous I V A U Mulkert en F A tieera UVEKLEUkUÜ i Juli Uenrda J ven Hof wegen gehuwd met W Lam Biert 39 j Jacob Juune nborg 18 j De Nieuw Amsterdam Bij liet Departement van Buitenland ache Zaken la bericht ontvangen dat de Nieuw Amsterdam 8 Juli New York verlattm heeft De Hector en de Zijld k zullen eerlang vertrekken GEMENGDE BERICHTEN Nwuire theefabricaga Op öe Velu e on speciaal in de omgeving van Apeldoorn heeft zich den laataten tAid een nieuw bedrijf ontwikkeld dat naar het schünt den ondernemers geen windeieren legt En combinatie apaat zich er üuLmi voor de dorstige menacbheid te laven met een geurig kop thee waarvan de ingrediënten niet vsn overzee beihoeven te worden aangevoeld De op de Veluwe ruiinBchoots in het wild groeiewle bnuunibes boschhes en framlMwa etaan op het punt de zoo matig gedistribueende thee geheel te verdringen De bladeren dezer plantkn worden in groote hoeveelheden in ezamekl in de juiste verhoudingen door middel van een hakselmachine gesneden daarna gedroogd en de thee is klaar Langa de buitenwegen zgn dagelijks hondorden mannen vrouwen en kinderen doende de bladeren in te oogsten De handen met een stuk leer omwikkeld hebben zü in een oogenblik een mandvol hfgeriat Voor de bladeren wordt 4 cent per K G betaald zoodat velen aan deze t eefahrica e een aardig dag Ld verdienen De reditsehe meenlerh rfd bt Zuid Hollam in gevaar Zoe i tfl incii weet iiioeten Iwt vojgwid jaar do KiuvliioitA e tjtaten wordttti ontbonaon Oil moet eun doul van de lotjeo der ii ernlti AfiBKr aJtredeu Vooir dó Hiun iaic41uic van de Kerala üttuier 18 do aaiiionewïjlung vbjq de ProvitocLaie ii tatea van ZiUid ilolUiad van ovorwe ond belang Ue iel lieeft Uftaa om op grond van de eg Iers dor Ka murVorKlesuig eoiks jui eigacLQ tioe de eaiiienateliing der ZuitlHottóndaOtio taUUeii zal worden iAt ondorzoek leidde lol do concUisie dat de i K bterzijdo haair meorderbeid In de dtS u van Zuid Hoilftad zou verlkzao zooder daarmeOe ook haur moordurbitld In ao t efSvO Kameir dio ztj btxMs ayiW boiit zou wtMikoleo Uit Iti et o feit waariiMM biJ hei Antwoord op de vraa ofeon refiitiich iHtmtUf ie zal Komen BtelUg reaoiiiaa moe wordeu guliouden De Nlenw Amsterdam Onvoorziene ometandlc oden voorbehouden zal t stoomschip Nieuw inster domi dat thans op reis is naar ona land den 31eo JuU weder van liotterdani naar New York vertrekken Do lading van het stoomschip NieuwAmaterdaau bestaat uit 9dJ4 balen meel Aan boord bevinden zich 127 paeear glers Ie klaa 178 passagiers 2e lias en 24 passagiers 3e klas De Directie van Van Nlevelt GuudriiiOu en Co a Stonmvaart Mij deelt k ede dat met het etoomeohip Nieuw Aindtecdam mede komen bebeilve de k pitqin en de Iste machinist Van de Aloor dege agvoeders officieren en bemanningen van de stoomschepem Mizar Alioth Yildam en Alcor AUVJCn BNÏUN KOSTELOOa BUOOEUE£01£K en WEmOUDËRS van UÜUUA breo ea ter algemeene kennis dal van U l m li JuU UU op ben No 1M van hel Leveuuniddelenboekle kan worden gekocht 1 ene eenheidaworat 11 cent dat daar geen atgwtempeMe bon Is aAi gewezen de worst door Wer die net dun verkoop van worst is belast ep vertoon van bon No IIM moet worden verkocht De worst msg op 18 JuU aoodar bon worden verkoeiit dat van O l m 10 Juli 1918 ep bon No 179 2e K O vroege aardappelen k lOosBt per K a kan ekoehl worden ft aeolang de voorraad strekt i 2 KjO kleine saidoppelen 4 8 eanipar Ka dat de aardappelen ullelulteod knansn worden gekocht bij den winkelier dfebon No 179 heelt tigntempeld Gouda 9 JuU 19U Bungemeealer en Wetbottdere voorn 1 1 80 J MUS De geerelasis M VAN MIR VÏUB CUISltt MAATBËOHUKN Vleescli Naar het Vadeiiand verneemt besUat er goede kans dat het vleeschrantaoen weldra aal worden verhoogd Het vctnutsoML Vb weigering van de JiJnteute om het Oonvool ten te laien komen meteen lading girondetolfeu voor de boreldingvam plautaardp e vwten ia zoo moet mon wel ooiUJludeoren zegt de N Crt de directe oorzaak van deze vermindeiing van rantsoen van een onuusbaar votdlngbmiddel Kt kan alleen gerekend worden op voorraad en eigen productie Hoe het daarmee staat blijkt uit het eoononiiech weerbericht dat de cirou laire geeft Aan grondiitoffen voor de oMU arloef atndcage ooigierokend op margarine wveQ op ti dezer in totaal aanweodg lt Mó m K G waanvan zelfs n4 g een ziJ het ook gering i elie beecfaikbaar zal moeten wurdeti gesteld voor technische doelemdeu Deze hoeveelheid kafl evenwel buiten beeoJwuwing blijven omdat daartegen wel opweegt de productie van dierlijk elaohtvet en van plantaardige oliën dio voor de margdiune 2abrlca ge kunnen gebezigd worden Boitalve de genoemde vooirraad van 16 616 000 K G staat dan voor de blnnemlandsche voorziening ten dienste de produotio van boter lüeze productie die in het melkjaar VaiGfn circa OQ 000 000 K O bedroeg is in het daaropvolgend Jaar in verband met de ongunstige voonieoinc met veevoedar terugge aan tot benoden 52 000 000 K G terwijl volgens voorzlohlige raming in het melkjaair 1918 19 een productiecijfer van niet meer dan 30 000 000 K O zal berdÜLt worden De oorzaak van de ze zeer aancieiilljke daling is te zoeken in de uiterot ongunatlge roedingetoaatanden vao het veo tijdens den afgeloopen winter de aanmerkelijk vermindering vao den veoei pel door atelachttnc In bet najaar 1917 we e noodzaJteliJk was zou de voedingstocstand en daardoor do molken vetproduetie oiM nog oncunstlger worden i de In verband met de droogte van dit voorjaar en dezen zomer optredende venalndertóg van de melkgift i De Katterrerldeziiig Hj Mauwe Cnt geelt een opgave wua de oandtiaten dbe blJ voorzijmng In tudflOliejilUdache vaOatures In aanineritang komer ioor heelt het Centraal StLjnbuueau ten aanz Mn van it Here lijbt do daarop TOoiUtHntode candldaten g ahgschlikH OnderaiuenJti lijat geeft dus aan nafct de gijkuzene uaaiijidtitt n van elke Itjet de z g p Jatriivervangiir0 die bij een tussoheo lijdacha vacature onlbtaan dooir htt uitvallen vetn een der Kaïnerlerleo op da batroïtki ii lijHt gttkozen tii de Kanier zulioii komoii l e namen vua eventueeie opvolgorS xijn tusaL hen iiaak ee geplaauM aohte di Van du gaujzeaea Neutrale parlij IL i t Hall Q II K oOpman UUrUtol Sociale p rtlj Mr dr A R v d Laf r J t DWp MlddenstandHpartiJ A StaaJinaa U J üokhotm iioni van Ctirlsuti ekxüalttftoiv J V Kruyi Mevr A Tjaden t d Vlie J Vorboiid DLinooroaiAi riiv Woertutaolit y WiJk W Klooster U Katlioll en Mr A baron vAn Wljnbe rgno Mr J K H vam Sdialk Mr J B L C C de Wyck rs1oo h P J J Haazovoel O BoKen M v n Vooret tot Vooret Mr M J C M Kolkman H B u leineyor ror dr D A ï N Kooien O J Kuii er l H M Balver 2 W J M BrsjAflB V KlJn 5 Mr J B boinans C L van deBH Mr Paul J Rcymw A B MLchlelMO i A H J Engelii A C A r Vuuren H C L E Bergier ö Mr J A Loef A N Flert onB J J Wtntermans De L Deckws M I A Hwane 1 Mr A O F v Stm v WfliL a mr J v Beat ¥ H Bogaatilt Mr dr A vanRyclunroracl A H A Arte W J T luteti 1 J V HljaewIJfci 2 O M Kuaer J B van Dijk J G C Vreo P T Frayüet F J L M vwWacflberfilie Mgr prof dr W H Nolene U C Ë BonfUTts Mr dr H vso Groenen Een noodlottige aanrijding Gistermorgen ongeveer kwart voor twaalf heeft in het Haagschè Bosch een aanrijding plaats gehad tusschen twee dames De eene dame viel van haar fiet kwam met haar hoofd op dèn gropd terecht en bleef ter plaatse dood De andere dame die ook gevallen was stapte weer op haar flets en reed onmiddellijk weg De conunissaris van politje in Den Haag roept thans de onbekende dame op om ziob aan hem bekend te maken S S HollaadU Het Btoomachlp Qollaudla is gister middag te uur te IJmuidon binnengekomen ZooaOs men weet was de HolUodia bljiia een Jaar geleden naar Buenos Alree vertrokken Het schip heeft aan lioord 4500 ton meel Aan boord bevond zich oen groot Bntal passagiers onder welke verschoidtne hepelingeu van in Amerika opgevorderde NederlandBche atoomaohepen De reia van Halïlax naar Nederland was zonder wederwaardigheden afgelegd Onder de Noórsohe kust had men een tHiUnoeting met € D Britsoh oorlogesoblp hetwelk de Hollandia praalde doch onmiddellijk liet doorstoomen Tijdens het oponthoud In de kluizen was de belanpitelliing van famlUelodon on keawissen bijzonder groot Kulm o u uur na binnenkomst kon het stoo schip de rel0 naar Amsterdam voortzetten Het eoDvooL Op deBbetreffende schriftelijke vragen van dea heer Knobel heeiit de heer De Jonge minister van borlog ad Interim minister van marine het volgende antwoord gegervea Pa I6en Juni zijn ter hoogte van Katwijk of tn de omgeving daarvan voor zoover dezerzijds hakend geen Ënipalsclie kruisers of andere ËngelKhe oorloge obopen seaien Het nlet uitvaren van het oonvooi naar India houdt dus geen verbaod met do aaiuwezlgheld aan onze kust vafi een ËnigoaJach snialdieel Het vertrek va het ooBvooi heelt intuesoheo plaats geiMd Eieren Aan het slaUon D F fe Botlerdam is aau ohoudcn een partij Van 2 tX30 eieren die uit Barneveld waren aangevoerd beetemd voor een handelaar aan het Stroo veer De eieren waren verpakt in kisten die voor het vervoer ale leeg waren aangegeven M0R6EN vorkriJgbHr KUL Win El n D WALTZ Karoafflalksloot 2450 10 Bemiddeliiif door de Nederlandsdw KffMTing IK NoJunaudaohe AiUiVOorlc tiaad altolt zich voor Woeuudag 31 Juli een giroote upflBibaro varghdcVing te bJieggeo to Amatcxdaau s Uravenlia e en Itotterdabn ter aiiderrfeuriing van het voorstel van de hoeren Dre eelhluys Kooien en Kutgereln ztike Ijuudadoliiig der Nedeu lMïdachö rc corifi ItENNMGKVINO WAARSCHUWINQ Kanrlnc van Ingaschrovanan voor de mliltla en voor don landstorm De BUBGEMEESfTER van GOUDA waaieohuwt de lngee dlrevenen voor de militie en voor den landstorm zich er voor te wachten zioh met tuBocheaper Bonen in verbinding te stellen om voOr den dienst afgekeurd te worden omdat Indien zij Inderdaad ongeschikt zijn de afkeuring ook zonder de tuBecheokomst van die personen zou plaats hebben Nadrukkelijk woidt de aandaej l gevestigd op artikel 206 van het Vetboefevan Strafrecht onder meer inhoudende i Met gevangenisstraf van ten bootste TWEE JAKEN wordt gesiralt lo hij die zich opzettelijk voor dendienat bij de mlllUe ongeaehlkt maakt ol laat makeni i 2o hij die een ander oj dlooe verzoek opzettelijk voor dien dlenat ongeschikt maakt UITSB De nederiaag bU de stembus De Vader lander het orgaui van de Liberale Unie de nederlaag bij de stembus besprekend zegt na er op te hebben gewezen dat de vrüzinniare partijen alle zonder onderscheid In deae lotgenooten zyn wy ïün het slachtoffer geworden in de allereerste plaats van de miserabele ciislsomatendig beden waarin Nederland thans verkeert De schuld hiervan draagt iid de oogen vu tollooze Nederlanders TOor een groeit deel de Tweede Kamer Natuurlijk is deze gedaditengang onjuist maar hy bestaat En nu doet zich het steeda terugkeerende verschijnsel voor dat die z schuld het allereerst wordt veweton aan de vryziwiige partyen de kerkelijke partijen hebben middelen van partUtucht welke de ontevredenheid neutnaliseeren middelen die wU gelukkig De PlnlmveeswcadeL De heer Baufort weer In fonctla Dj mitiiattr va Lindbouw heft faigB rokik n zijne iKScIdkkin van 8 Septimbcr ll lV waarbij a iii den heer H B Besuftirt op sijn verzoek tijdelijk omher iiig weni verle nd van d wdarnaniing aijoiT tmotie vaai Ml esi aecrofaris der KijkMQi mmi8iJp van loezicht op dioitJervoreoiiitfing eu tijdelijk met de wsarnemVA j dur functie wer i belast de tioelr F B LöhnlH oud iwrp van dnn lAvébouw on 2 © den h er F B Löhnls eervo onühovcn van de tijdelijke wnerneffliog dier ImioSie onder dankbetuiging voar d dofir Iton in iU funotle bewezen diensten Nl iwe rfWarboaa van 2 S0 OMiOlPt Binnen wcinlgn dagen zullen MABKTBIHUCHTKN Boltenlanueha Taeaurkt Dinsdag 9 Juli 1918 Aanvoer 2 veulens 242 magere runderen 20 vette runderen 113 vette graskalveren 143 nuchtere kalveren 85 varkens 383 biggen allee tegen taiatieprgzen Matige aanvoer Melkkoeien 300 575 Kelfkoeien niet kennen de sociatiaten lokken de ta leurgestelden tot zich met een ander mis bruikt evangelie dat der ontevredenheid de Unieliberalen bezitten deze middelen gttlukkigniet U ddt alleen de eenlge oorzaak van on ze nederlaag Natuuriyk niet er zyn er meerdere 8Mnanig onafluudteiyk van eigen wlV en eigen gebreken anderen die in ons zelf IJvgen k Wat nnr De vraag dringt zich na den stembus litslag naar voren Wat nu Op welke Wtize zal een oplossing wonkoi gevtHtden uit de impasse waarin thans het land verkeert Of een rechtsch kabinet zal optreden dan wel een nationaal of een crisis kabinet het zijn vragen die op ditoogenblik voor alles naar voren dringen Aan de beschouwingen ovet deze quaes tie in do groote pers ODtleeoan wü nog het volgende Het Handelsblad is van meening dat de rechterzyde uitnemend een kabinet kan vormen al beschikt zij niet over een feiteiyke meerdeiheid En het blad grondt zün stelling op de kabinetten die in de jaren 70 aan het bowind waren Onder de zuivere liberale ministerie Van Beest Vwko 68 71 Thortwcks III Cïl va en de Vriee JVan de Putte 72 74 waren er slechts 89 van 73 af xelfé slechts 38 liberalen in een Kamer van 80 leden Dus nog iets minder don ds helft Toch h i eA de liberalen in dl ja ren kunnen regeeren doordien er gwn homogene zelfs geen eenigemiate uB eeogesloten opj ositle tagwover hm stond En dat het hun niets aan invloea heeft doen verHezen blgkt uit het feit dat i zy in diezelfde jaren 70 u l van 77 tot 19 onder het ministerie Kappeyne na de regeering van het conservaUeve minsterie Heemskerk met 46 aaneengesloten liberalen tegenover 34 m drie groten verSpreiden aan de andere zijde ook numeriek een geweldige machtspositie bereikten iDe stand vaa zaken is dus thans voor de reohtensyde mits ze aaneengesloten zlj eer gunstiger dan ongunstiger dan xe was voor de Uberalen In de jaren 70 A n 50 leden heeft ze g ioeg nu zegeen vaate opipositie heeft te duchten De N Rott Crt ie van meening dat by vorming van een rechtsdi kab ne by den stand der partyen in de nieuwe Kamer met do regeeringscoalitie de oude antitiheBe politiek zou berleve k Welke andere en zoo vraagt het blad kan er zyn voor de vorming van een rediterKabinet als waarop de beer Kolkman zpovurig giabrand lykt dan verlangen tot terugkeer naar den toeetand van vóór Cortvan der Lindeu 3y de saDnenstelling van em ministerie is in de gegeven oms ndigheden eer ste eisch dat naar bomogenleteit hoj mofienieteit an de ministers onderling en van het ministerie met eeue meerder heid der Kamer zal wordw gestreefd in een eenig zins beperkten zin De proef met een kabinet dat zyn steun zoekt niet m de Kamer doch in een rolkawil buiten de volksvertegennroordiging kan niet worden hernieuwd Het nieuwe mimiflterie moet zyn grondslag ongetwyfeld in de Kamer vinden doch het is genoeg aoo het dien vindt ter verwezenlyking van een ibepaald program van beperkten omvang Het moeten geen vage theoretische algemeene beginselen zyn die het kabinet met de groepen waarop het denkt te steunen verbinden het kabinet lal zich in de levende werkelykheid moeten opstellen zóó dat het voor de practische vraagstukken die aan de orde gesteld worden zyne meerderheid heeft Tot de practische vraagstukken rekoat de N B Crt in de eerste plaats het productieen distributiewaagstuk vervolgens de landflfiaanciën en vervolgens de afrekening op onderwüsgebied en ten slotte het vrouwenkiesrecht en de eociale verzetering ouderdomsvoorziening Het blad acht het van primordiaal belang dat er zal komen een kaAnnet dat ten aanzien van een bepaald afgebakend practisch program homogeen dus daarvoor collectief verantwoordelyk zsl zyn en voor de vepweawnlyldng daarvan steun kan vinde by een meerderheid in het parlement Waar die meerderheid zal zetelen is van minder belang Vanzelf uilen de rechter groepen er een eer belangryk onderdeel van moeten opleveren doch het ia geenszins uitgesloten dat een program wordt itworpen waarvoor ook ida steun kan worden verkregen of wi voor een deel van de rechterzyde terugdeinst Uit welke partyen de personen ven de mlnaetew zullen worden gvekozen doet o niet in de eerste plaats r zake De taak waar het kahinet voor gesteld wordt ia onmeteiyk moeiiyk eerste eisch is dus dat op de beste krachten des lands beslag zal worden gelegd Wie het kabinet vormen zal is zonder gewdcht De RoomsdiJEatholieken schynen er als zynde de talrykate groep in de nieuwe Kamer aanspraak op te maken er is niets tegen De verantwoordelykheiti die de formateur op zich neemt is uiterst waar en menigeen zal er voor terugschrikken iTtdien er onder de RoomschKatholieken liefheU efy is voor de moellyfce taak dea te beter Voorwaarde ia slechts dat de formateur zelf bekwaam en van goede wille zal zyn En zyne medewerkers kan hy zoeken in of buiten het parlement waar hy meent werkzame voortvarende organiseerende talenten bS vinden die met hem en zyn program solU dair willen zyn Wordt aldus naar de oplossing van de kabinetscrisis gezocht dan zullen we niet krijgen een partyi kabinet in den ouden shi maar wél em parlementair kabinet dat mit xal kunnen doen In zoovwre indien men er een naam aan wü geven nationaal als ia het dan nuasohten in eeoe eemgszins andere beteekeois dan de beer Keemskeric moet hebben bedoehi De Nieuwe Courant bepleiit de iitftelling van een criais oninieterie geen coaUtie4kabinet dat de antittiese stryd weer xou doen oplaaien Een rechtsch ministerie KOU noodzakelyk cooUtie mlnisterie moetoi cyn dat de antithese naar voren zou moe n brengen om de eigen innerlyke eenhmdi te verzekeren Kn dat zou het geoonken akn Eien van het parlement niet doen ryxenJ De hoofdzaak biyft zegt de N B Crt dat er moet worden gewerict om ona v door de crisis heen te brengen Voor een practisch sbaatkimdig en economisch werk3program in dien zin is ongetwyfeld voor een kaWnetaformateur die niet alleen zoekt naar winst voor zy fractie en die zich ndet blind straat op wat bet volk kan vendeelen een i jeerderh in het parlement te vinden die een aecoord zou willen aangaan voor een cri sisminlsterie Nu zou dat ongetrwtlfeld eenvoudiger zyn geweest indien niet de middengifoepen in het i arlemeat zoo geweldig wajren verzwakt ten bate van de uitersteb en van alleirlei onstaatkundige belangenowganisatieB maar de mogelyfcheid voor ew parlementair crisisministerie lykt ODs ook nu onbetwistbaar Natuuriyk zal t de wenschen van de sterkste groep in het parlement daaAy rekening moeten wor den gehouden Indien dan gedurende de volgende parlementaire periode eindeiyk de vrede wordt geteekend dan zullen de partyen die ki 1922 aan den stryd deelnemen deu kiesers een program kunnen voorleggen van oplofflng der door den vrede gestelde problemen Ztj zullen zich op de toekomst kunnen hebben ingesteld De aanbrekende parlementaire periode zal hun gelegenheid bieden om de lijnen van het politieke beeld die nu eerst vaag zichtbaar worden te verdiepen zoodat anders dan in dit jaar in 1922 de strijd kan worden uitgevochten om vastomlijnde reeete vraagstukken Dat is de eerste voorwaarde voor gezonde partijverhoudingen In die richting groeit iets dat slechts gelegenheid behoeft zich te ontwikkelen Een crisisminiaterie op zuiver parlementairen grondslag zou de rustige evolutie mogelijk maliën Bij links en bij rechts zijn er eè dat zijn niet de minsten die dat inzien Het Vaderland begrypt zeer goed waarom De Tyd voor ewi nationaal ministerie pleit En dat dit van dien kant komt verbaast het blad niet Als er thans geen Rechtsch mlmsterie komt door de weigering om mee te doen van de antd revolutionaaren woMt de verbreking van de Coalitie voldongen feit en al zou dat de betere partygroepeering ten goede komen in die kringen van J e xyd zal man dit wei niet wenschen en liever door een nationaal ministerie de moeilykhedd van de Reohterzyde om gezameniyk te r reereu bedekken r mag by dit alles wel wel evMi aan herinnerd worden dat dr Kuyper by zyne beschouwingen over een Coalitiekabinet de eere Gods niet meer als factor deed gelden en dat deze geheel beheerscht wordt door de veriies i wiostberekening van de anti revolutioiu naire party Misschien vloeit uit dit alles toch nog een comibinatie Kabinet voort al gelooven wy dat niet ook dit zou echter den wensch van een bekend anti revolutionair staateman zyn om minister van Buitenlandsche Zaken te worden een wensch die ook buiten den anti revolutionairen kring bekend is wel niet bevredigen De Katholieken toch wenschen geen verandering in het buitenlandsoh beleid en doen niet mee aan het geroep om meer kracht waar ze dat beleid geheel m overeenstemming vinden met onze machte of juister gezegd oranachtapositie Toch biyven wy verwachten een Rechtsch Kabinet wat zeker niet behoeft te wezen een ministerie dat niet volledig rekening zou houden met de allereèrate eiachen van het oogenblik Eïa de goede parlementaire e n constitutioneele ver houdingen hebben in de laatste vier jaren zoo enorm veel geleden dat al wie het herstel daarvan op prijs stelt niet genoeg kan verlangen naar een geheel bonfogeen mimsterie op den eenigen Juisten di den parlementairen grondslag en dat kan alleen Eechta op dit oogenblik geven Wy willen t demissionaire extraparlementaire Kaibinet alle eer geven die het toekomt maar naar een da capo verlangen iwy niet I r Kuyper tegen een rechtsch kabfaiet In de Standaard vetklaart dr Kuyper Bich tegen de formatie van een rechtsdi kabonet omdat hy meent dat onder de tegenwoordige omstandigheden een reohtsdie tegeering vooral voor de anti revolutionnaïre party noodlottig zou kunnen worden OUdMinietw Heemskeik geeft hy te verstaan dat als deze voor de verieiding mocht beBwyken de anti revolutionairen zich geheel vry zullen houden Samenwerking met de Boomechen acht hy principieel onmogeiyk want zegt hy wel op de volgende gronden Hoe men tocii dit program ook vei oelyk op geeneriei wyze valt te loochenen dat het een contra onilitairistisoh karakter droeg Ook zonder dit te willen oveftiry ven valt toch op geeneriei manier tegen te Hpreken dat het uit militair oogpunt zoo voor t moederland als voor de koloniën lynrecht tegen ons program over tond Voor ons eisch de veilige todtomat