Goudsche Courant, woensdag 10 juli 1918

Voor loswerk gevraagd eeflige Jongens van 16 tot 18 Jaar Adres N V Kaagbandel Maatichappy Gouda 2420 14 GEVRAAGD door auie i ii eliedco donder kiDdarvn ccn nett Woning of OrOOEMEUBIL XAMEKS aiM kook l 4 ok id op neuan itind Brieven met op u Ie K Boekhandel HAVERKAMP Te koop gevraagd 3 Mers Weiland of a h ale Boerdarij BriCTeo met rermeldiog van li tfiPI koop om en wanneer eveotueele buur afloopt aan het bureau Goudicbe Courant onder No 2424 Redactie Telef Intcfc 545 Indien men aukkelt met een aiechten atoclaaog en oniuiverbloed laat dan een 9 2016 IS kleine pil V helpen Da Laxeerpillen vm Apotheker Boom cuiverflo het bloed verw dcreo alla onroine toffeo aa bavorderea een foeden itoet Dft Alleen echt in jeiloleo dooajei met bandteeke nm Firma A M Boom Pnji per dooije 25 an 50 et Verkrijgbaar m de meette Apolheken n Droliitwiflkeltt t Qou4 bii ANTON COOPS GOUDERAK AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLEGGEERT Gouderak iventu ele mllUaire Inlorventle van Ame tka in Mexloo ter apraka Von Hintie oende kt dat boven de maohl dar Ana anen Inc Maar wij hafat en tooh de OMttaahen zei OHivr O Shaoiluieefqr Ja wat men hen was het antwoord aiaar geoa soldaten Mt wa In 1913 Il begin 1914 toen de verhoodinc toaHchen Healqo en bi Veretwdgde HUten nieer geftpannen werd en er oorlof drel do kreeg von Hintae hulp Vou P Ma de DMtaciw mlktaire attaohi UJ de aiobaasade te WaahlnRfon verftDbaen tentw e l niJ het olUlirekeii v a dea weraMoor log word von Hintia door 4n ki ier paar Berlijn teruggvroepen a vaar do nifisle naar Peking bestemd Jfaar ma Jeateit hoe moet Ik daar kotneof Nu sft van M j lco naar Berlijn den weg hebt gaveni n zult ge he ook niet ndaaen van Berllj uur Peking Goede reis en goed siioeea In Peking logde lUj er iIcA vooraun lijk oi toe de Chinec ahu regeering ta overtuügon an de unoverwlnnelljko maoht van Duitschland Vandaar dat Japank ÜU rvenlie n de val van Ki u Bjau geen onmlddollljko gevolgen hadden p de politiek van Chlu Ni lang M wl von Hiotia In Pdiing Vrij spoetltg In Bpanje Bcbljt t hot ook al te gis tin De retormistiEm de repubUkeinw en de sool l n hebben een ptoteat u t egcven tegen do sf onnagt et Zij weigeren In hel parlement terug te keeiin In gevolge 4e ongrondi etUge daad der regieriug en zullen alle middclan aanwuu don om ta protealeoren tegen een wel die volgens hen nndeellg s voor natlee welke voohteïi voor besohhving en reohbvaardiglield TEGEN GRIJS HAAR gabraikt men F é cl o r a 8 Hurxlettreel Perfect Gegarandeerd onlofaiulehjk Overat Terkrygbaar k i O 75 en en f 1 25 per flacon 2340 30 Verkrngbaar te Oouda bij BALT A DE JONG Gojthaven 31 H P VAN WIJNGAAEDEN Kleiweg 77 ANTON COOPS Markt Weet gij hoeveel H 1 wel eeoi ehoord hoeveel ijser een joed gexond mentch heeft In xijn bloed Ia zijn beele hcbaam niet maar dan ruim 3 ram 3 07 graoil Eea therapie die au wel aan l ver dwijnen bebiadelde de bloedarmoede met itaalpillen Oe arme lijden ilikkeo kilo I aal zonder dal ze beter worden Bo het i duidelijk dat bet bloed dit ijzer la de varb ndin met opneemt waat dan ware toch nieta eoavoudiger dan drie gram ataat in te oemen I Profaiior BUNOE zegt het Ijzer moet in pUntaardl verbinding worden opgenomen Prof NOTHAGBL Waanen ichHift het itaal ia van geen nut of voordeel dan wanneer bet ooi in organttcbe ver binding wordt toegediend door de plant Dr POL DE MADE veraekeri dal de SMgaliioBe dil itaal in plaDtc rdtg ▼ erbinduig bevat En de ervaring beveatigt dat lijders aan bloedarmoede door de SANGUIN08E £ i holpen werden toea aieta meer hielp I Prij per flacon f2 6 fl fU 12 fl f212376 50 Bij alle voorname Apotheken en Drogiaten VAN DAM A Co de RIemeratraat 2c 4 Den Haag Te Gouda Anton Coopt Wijdatra 29 Schoonhoven A N van Zeaaen t Waddiniveen A v p Heide Moordrecht J v Gennep den het edele bloelsade w t dtr Alpia rondoiB het wapen dat aaa aija kHrio doodfl oogea en het Innerlijk gealübt had gagavan Hot oude cawaer r in dm fe tehjkea toot pteolMiK uU ateot eon bruid der Alyen h M huwolUJblkrow omheen luul geaUfen Gian Vital zeMh In den aanoB Io i itt Of aMJd oen kogel Uk liet n hca ia voor l iMid wlena naam ik nl t kao Ifc lal benleoreu kennen Het de êim van em Nerina was er aiet loen baar ikdMa woorden spcolb Voor da farea dia lO hoorden w a M onlatUand to iiea ivolk een vlldrukkiog UM gplwit tonder 040B Hsunat ateol de lilM met zija nieuw Innerlijk tflabt waaia m v t aUs hu tUn deie HbUpfeudff grijpende worgipivle haadan aan dMm schurk tamian volvoeren ala hil dieno naam zou beUbearwnoaten m hem gevandea bad Hem gevondenl Ulj Glan VHal d hutpekuna man dte hij wa ewoirdoa Hadat de hevige aantal voorMj waa kwam er ruit over OoortUa a gi Qlta Vital deelde mrt den pi heer diijna ka mor terwijl de beide vrouwen en da kitaap Servaa die Mo vrooUikoi hulp vaardige joo a bl k te lijn la twae ter zijda van bet hals oangabouwde r trekken voor voorrwd en aobUdarebwwodlgdhedco hqUdeo W rdt wrol l ï e Gletschervrouw 73 Om dezen grooten sondaar te winnen moest de pastoor bet goediviadflc Ala de zondaar de hem opgelegde boetedoening volbracht kwam het t slotte op het waarom met aan Voor de gemeeM was het In elk geval een bwglljk schouw spel GUn Vital doet boetel rv vind hot goed JJOge Öod uiwe gerocfetighe d vergeldenl Welke boete moet tk doen ter willevan hel aaei a f BrlaeluB Ladlen naakte de stfat zacht IMe Zondagen aelAer elkaar moest Otan Vital bij de Irooginls tn ïwarte pij blootshooMa voor t kerkdeur ataaa t aaltooezen Inzamelen voor een nieuw kleed der oobavlekta Uaagd die den Zo ne Oods geUaad had het oaaeliiüdl e lam dat dMir de aotide der wereld werd geslacht om de wereld van de zonde te vsrkisaen Wel hield Glati Vital bo ateeds vol de verekl is door het vergotm bloed van Ooda Zoon niet verloat fevar a maar luj oodervlerp zich aan de opgelefcle botte I Te Gou Sch BUKETtWOUOL AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOIM BsrkBiiwoude voor Berkenwoude Achterhoek door J IMMfll liuneli STilWÜL Verkrijgbaar te Gouda t Anton Coopa S H ▼ Loon Goadenk F v DaalRe a ljk M T Hagen L Ver ei WnddbgavaMi A v d HeidvL Zaveaikaiaeai Wed J Ales BoakooyiA Blonk G J Spijk Wed J Spoilt Zagwaard I C P Rooa 2377 SO De BRANDSTOFFEN COftfiWISSIE DISTRICT GOUDA naakt bekend dat vanaf heden op POW WO I ran het BONBOEKJE VOOR BRANDSTOFFEN BUITEN RANTSOEN 100 STUKS AANMAAKTURVEM beachikbaar worden geiteld voor 07Vi CSI t er 100 ftTUKS bij één der ondentaande handelaren BRANDSTOFFEN COMMISSIE DISTRICT OOUDA A D DE lONa IE lONO A VAN DER LAAN A DE 2415 40 P VERMI W OROENEWEa Nfliannk B PERDUK tnnootschap Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken evettitfd te UTRECHT Maatschappelijk Kapitaal f 15 000 000 rerdeeld in 5000 ewone undeelen i f 1000 elk 5000 6 pCt oumuUüefprefuente aandeelen A i lOOO elk en 5000 6 pot onmulatlel prererente wioatdeelenite aandeelen B d ƒ 1000 elk waarvan geplaatst en volgestort 1500 gewone aandeelen 1500 6 pet cumulatief preferente aandeelen A en 1500 6 pet cumulatief preferente winstdeelende aandeelen B COMMI88AKia8EN I ANT JURGEN8 Hzn I A VAN RIJN VAN ALKBMADB W WESTERMAN I IJ8SEL 01 SCHEPPER DIHKCTIE I A TIELEMAN De ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIQINQ bericht dat a j de INSCHRIJVING or f 1 100 000 6 pCt cum praf undnian A en f 1 100 000 6 pCt euffl pref wfnstd aand B in Stukken van ƒ 1000 elk aan Toonder deel uitmakende van het tfepUatet tn volgeitort kapitaalj openstelt op WOENSDAG 10 JULI 1918 van des Toormiddags 9 tot des namiddags 4 uur tot den Icoers van 100 pCt bij hare kantoren te ROTTERDAM AMSTERDAM en 8 GRAVENHAGE op de voorwaarden in het prospectus genoemd Prospectussen en inschnjvingsblljetten alsmede exemplaren der statuten zgn bij de inschriivingskanioren verkrijgbaar Rotterdam 5 Juli 1918 2397 130 Het Advertentiebqreau van De Goudsche Couraat TELEF 82 MARKT 31 bezorgt de plaatiin van ADVERTENTIEN in alle Nederlandaohe en Buitenlandioh dagen weekbladen en andere parioiiiekien sonder eenije prijiverhoodiog HT Inxendlna vaun n af ohrMI steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS veritrekt VRAAQT UIM WINKELIER Naair de W iwl ibepoemde Meubel en Linoieumiiras A S R A bet gebruik Hat besta artikel voor het wrQven van meubelen en linoleum Is v l aowdkoopM n voordvallam in dan Ha hAat h dao de besta bus was Koopt één flesch A S R A en u biyft niet anders gebralkcn dan de vloeibare meubel en llnoleumwas A S R A Waar niet verkrflgbaar wende men zich tot onze Itoofddwpai hou l f voor Oou l en omstreken de firma 362 60 k VAM om auUUC OtowIm Io Koloniale waraa fMMIDA Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keiï sgracht 153 Amsterdam Leliegracht 3C CURATORIUM Mr A W JaëomettI Oud Advocaat in Ned Indli H J Calkoen Buitengcw Lid Ged Staten Burgemecater van Edam en Scboolopiiener J Oarrita Ond Reeident Tan Temate Henrl Polak Lid Emt Kam 8 Poitmiu Scbeolopilaier P i Raaymaken Oud Secreten Generaal der RiikaYeraekeringabank W N Vf InUntaoren Oep Lult Kol O I L Amerafoort StcrttaHt Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leidiag Tan bakende leerkrachten onder wie Job Boaman Directeur eener Haodelaicbool Mr Dr J GIIMen Directeur eener Tucbucbool Jhr Jaa Peltli Journeliit Dr A A Fokker priTaat docent Unireraiteit Dr A J M Oarjeanne leeraar H S S P H van Oaatel leeraar Handelucbool Prol W C de Oraaff Hoogleeraar Univeraitoit Utrecbt Dr A Halboratadt oud leeraar Gym naaium Dr J M Hoofvltet privaat docent Univerailett Dr C Huysman accoun tam en andere mannen van naam 20 leeraara H B 8 7 Mn m de Rechten 7 logenieura 6 accountants 3 artaen eni worden door om geerganiieerd meer dan 4a ichrlHeHIke curaussen o m IBOEKHOUOEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSUIRUVEN NEDERLANDSCH FRANSCH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANSCH BPAANSCH ZWEEDICH DEENSOH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEK8CH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA STUDIETECHNIEK STAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED RERENEN FRÖBELEN SLUD OpMdiag per brief voor alla oxamana voor aUe atfibtan on beroaf oa yoor AU B acten L 0 as M O ALLB practlikdlploma s Staataeaaman Notariaat Mr In de Rechten aemaante Admlnlatratle Actuaris Acconntanta Onderwitrer Bouwkandif Oplichter en teekenaar Opzlchtar Waterstaat Btdrlflslalder Secretarls Redactanr e ani SM ISO Cur u 8en voor beginners eenigszins gevorderden meergevor denden en vergevorderden Aangename methode Persoonlijk contact tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke conditlën minvermogenden kunnen van ons Studiefonds profiteer nX Qoede r iutaten wie werkt slaagt Adviezen Inzake Beroepsksuza amoM Yoor nadert inUchitngen vrage men de interessante graiu irochure een boekdeel tan 144 pagina s Men verbindt atcA hurdoor tot niets m BES TE IMMEIIR VBRKRUGBAAR BU ALLB SOLIDE 412 SS HORLOGEMAKERS EN GOUDSMEDEN HET HAABSCHE BLOUSENHUIS KUIWEB aOUD Talalsan BS2 STEEDS VNIIililDHi EEK ZEER MW miEGTIE BLOUSES COSTUUMS PEiaNOIRS air IHMTUUM ROKKEN banevana da nieuwste modleileai HOEDEN vaar Damaa an Jenga Malajas nu so PA88AL0II TEW BCSOHIKKIIia I SIROOP werdl alom geprezen als een uitnemendshjmoplossend en hoeatstlllend middel zoowelvoor kinderen volwassanea als ouden van dagen Beproefd b4 verschillende aaadoeninien der lucfatweien Aangenaamvan smaak en heerlUk verzachtend Alom verltrijgbaarl Prijs per flacon II 29 f2 2S 13 75 Elscht onze handleelieliingL I AKKER Rotterdam Ll dlgljaanhoest rerkoudbeid heeschheld keelpHn catarrh bronctiitis Ueeirt OnAkaril A BBINUUM ZOON QH t lnfluettza asthma Koopt m dan zoo mogeliik nog K beden een fleKhABDIj 91 57e Jaargang o 13743 Woensdag lO Juli Ittia fiOMGHE COURANT IïTieta wrs © aa d vrasrteaa ta oTolsLcSL voor G o clcLsuj © Oaao stxelceaa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN IMOBMmiWN mBHWaUMMNl l M IM tUa alk Mtri MS Ov da TooipMina H hoogn Otwma advartatUa aa ln aae laa madalaa biam bil eoatraet tot siar M dm pitia Qroota lattain asi taadaa maim wrfkaad uw gl ii n l m i AdvarUBta kunaa wanlai fa p o da iafi I il liiHiiiiH Ma aalM dalann AdmtHtiabniwii aa aua Aaasia VERSCKUNT DAGELIJKS ABONNBÜKKTSPBUBi per fcwartwl IM pt Mk U eW mat Zaadacablad vkmitaaltilS BOT wMk II e l o a aar da beaorging p lonwr sotaiwit IbiniaimrT i n dagaltlka aawaaotiaa a oaa boiaaai MABET SI GOUDA lU on aaantn dn beaUiandel es de poitkaatoen ADviBTmï5 PBH i O Oonda o tDsk bahooi tot d b rrbint t d fSJO alk Mtai ma f li ftu Intaa Gooda an dan baMrgkiiiif i 1 4 HnSf aïr l rttmtltm w pobUak v siritd kfe iaa U ilsiratiei Takf Intaro 83 Bureau t MARKT 31 GOUDA l or l rdi ilij ging to u Ja two de g zoiitaciiapH H retarU naar Wanhlugton en vandaar naar D en Haag In ip06 trad hij met Margaretha vou Btuuan een nloht van sljn ambtsvoorOiAgor te Londen tn het fauwollik tïerulmen tijd Wr den oorlog was hij eerste gezantachapsraad te Londen werd toon In deneeltden rang aan de anibaaaadü te Coiwtantinopol verbonden en volgdo den 9en Aïaart lölö den hter F von lüller aU Dultsch gezant bij het Neder landsolie Hol op In ons land heelt von Kfihimann niet A cinig getracht den Duitaoken Invloed te bevorderen en te voMterken dwr invloed t oefenan op de pers Als kanselier der ambaaiadc te Londen gaf hij in de periode van apajuilD0 op tkn 4e4 Aui stus WH aan de Engelaohe bladen oen oomntuntqué waarin geaasA i erd dat DultaoUand bereid wai zich te verbinden Iirnnkrijk niet tor zee aan tr vallen noch operatlca tegM de Neder landarfio m Belgiöche ia it t ondome men omler voorwaard dat kngetandi zich on ijdJg held IÏLC fe vroegw word von Hintze genoemd all candldaat oor do funotip die hij tliDus zal gaan be tl Doch v Klllil nwnn hoelt dtstijds de voorkeur bovon hm gokregen want vflen wann ervan ovejdiigd da In een tijd waarin hij dt Iwdiiig der bullenlandïfcht politiek kelinlt rn voorzichtigheid dringend nowUg waren d bcnotmüie van von lüntie tot Hiaale nofscotaria vSju BuUettlaudiiefae Zaken niet Uit het leven van den nieuwen staats seoretatLa geven wij enkele bijronderh deii oen de Amorikaanadie vloot onöer adinlraal Dewey In 1898 de PblUppijn nblültkecrda en het DiiUsiiho eskader eendreigende houding aannam waa v Hintsehtt die toon nog zoo officier als adljudaiit van admiraal Dlt rUh een verkhrinï aan Dewey moest overbrengen Hotantwoord van Dawey wae weinig innemond Zeg aan uw adn raal waanewhljhist lirett tot vechten dat wij Leder oogenbllk kilaar staan odl JM dat genoegen te doen 1913 ontmoeten wij hem ala gezantin Uexlco Utt dien tijd zijn er veelbijzonderheden over hem opiptteebenddoorde eohtgenoote van den Amerlkaaosdienchargé d effairea mrs i th OShaucaoa ay die haar brieven aan haar moedergepuMlceord hoeft onder den titel A diploniai B wife In SToxIoo Tn deze aantpekonlngen veraohijnt hij als een wereldsoh man vol toojchtetolij ke manieren en attenties hoogat beaohaafd en belesffi iemand die MlltoQ op lijn duimpje kende In een van zijn gesprttkken kwam een inhoud van bat verdrag van BrcstrUlofak van reelit en orde trouw en geloot Te lierhjn komen thans de Dultaoh Ruwische polUieike handolapolltloko en Hnancleele commissies bijeen Men krljft echter te Moecou niet den indruk dat vnrx deze bosp ekin en aan spoedige oor beide partyen gewenachte klaarheid ia te ver waohteo Inmiddels bipaalt zich de regeering er tuo een reeks terrorl lisoko maai regelen tt ncinen oor de Melselmatige rulneering der boikirgeolsio en bestrijding dor contra ro ohuit legen le en en eigendom an Duitsohe onderdanen g i pIaegdo aanshv gep deor nalaügdoid op opzettelijk aan gerichte schade alamedo de onauiverheld van don toeotamt stellen vaali genoeg het geduld van den verantwooicdWijken Duit Bchen vefftegenwoordiger op een hardt proef Dr Sovjetregeering houdt den Hik even ztur gericht op de actie der Entente als op Uu DuUecheu opmarach in hot Zul deg Zonder nit do ervaringen van het ocrHte albreke der oaderliandeUiiigeit la Brest I itofnk een voor de bftrokken vol ken zegenrijke loe geput te hebben zon der ook piaar eon poging te h blitn gi danii tot oilosaiug van de politieke tii 1 ünomifiche probleiiion die thans hetgan Bchi land ten vcrdtrvo leiden votrt de hovjetrtgeerhig etn politiek vam af ach tin en totugïioiideTuÜii H die het Ia i l duur tt staan kout De eigeolijko motie ven voor dft optrulen dor Rufislsche r geering zijn van puur doctiluair agitato rtsdttea aard hetgêe U4M u mm artikel In de officiiuüo Iave tia waarin Kezegd wordt dat hoe moeilijk ook de posUio der SovjetH opubliek mag zijn de internationale verhoudingtn in de Impe rlallstlsohe landen zl dagelijks meartea gunste dier republiek en bet Internationale proletariaat ontwikkelen De I ultiecho staatssecretaris is afgetre drn en als zijn opvolger wordt von Hint ze genoemd Dit zal In geen geval be vorderlljk zijn aan de vredespolitlok In t gendtel Dr Rlöhard von KUhïmann werd in 187S te Conetantinopel geboren als de zoon van den directeur der AnatoUsche spoorwcgeh Otto Kühlmann Nadat hlj In 1866 zijn examen voor aeFCBSor bod afgelegd ging hij hg de dl plomatle over en werd In 1900 gezant HcbapesecretaiTla Ip 1906 ontving von Euhfanann den ktlzer t Tanger I ai hei sehip waar o p de ketzer zioh bevond wegens den storm niet kon landen begai zich von Kuhtmann Ian 9 een touwladder aan boord Dit stukje viel leer In dmecnaak van den monarch apoedig daarop werd hij tot legatleraad DE OORLOG BnroeraoHog in Rusiandè Von Kflhlinanii tpMdt af Oe nieuiira Staatsseoretaris QNS OVBIWOBX Het floheen de laatste dagen wel oler flUlte kwam over de sUgirelden stilte die natuurlijk zeer betrekkelijk was maardi toeh bracht afwezigheid van groot geItenren Eu nu opeane blijkt de contra resolutie in Rusland loagiebarsten en miakit de burgeroorlog daar slaobtoKers Ittrichlen uit Rutland schUderen den toe etititd aia zeer dr gi d In de Mfaten Itr hoottstlid woeden dadelijke gevech t n waarin de Sovjetregeeriog nog niet de overhand heeft kunnen verkrijgen fcen deel der Roode Oarde zou naar het kamp der t nrevoiutie zijn overgietoo ptn Verfl beid ne volkseoiunissariseen £ ljn onder verdenking van verataniUioudingi tot de odaBli Toluti Miair n gearresteerd Het KrwnUu waar zich de zetel d r rflgeering bevindt wordt door de Letd ache regimoaten die de Sovjetregearing rouw geiileven zijn tegen de stormaan vallen van het grauw verdedagd De toeetfuid der regeevlng wordt ais zeer crltlek beachouwd daar ook d provincie te en dp Bolséewikl drMgt op te staan De commtsBaris voor itet mlUtaire dis triot Mosoou overste Jaroelawskl heeft een oproep tot de bewolking uitgevaardigd en maant haar dringend aan zteh niet In te laten met de tegen revolution naire aetie en zich niet dooïr de propa ganda te laten verleiden om tegen de Sov jetr ift riag in verzet te komen De over held is vast besloten zoinder genade tdgen allen dte verzet plagen op te treden In Mosoou n tungevlng beschikken de TOjlkacxipicnlftsarlsseii over voldoende inlanterie en artiHene Deze troepen zijn de Sovjetregeermg trouv giebleven en zon den bij het minste teeken van opronr tegen do voUowiaeBas optreden Lemn en Trotaky hebben d Infltelling vaa een permanenten krijgsraad bevolen w lke tkïh pioet beelghouden met raoatrpgelen ter beetriiding van de tegwarevo lutle Dbï © krijgwaad bestaat uit don oppet4 eveIhebber der Rootb Oarde Mu rawieff en de volkecommlssarlseen Kobozi f en Blaganzowolf Oiwler de 67 arb derav rtegenwoordlgers uit Petrograd en de provincie welke dwr de Roode Oarde in hechtenis zijn genomen bo Pindeo z ch talrijke leden der Ceraititnante van het Centraal Comltié d r sooiaaJ vrtutloniiairen en der McnsjOTrI ki Door deiB attreetatles ta de verhitte rlttg tegen de Sovjetregeering aanstenlljk toegonoii zij xlja vooi eu groot deel de ooitzaa van het uitbreken vnn dm Dpcnli ken strijd welke ém val vMide Bolejewikinheerechappij ten doel lieeft Do Frftokfiirt r Zeituiig bvvwt een telegram VBA baar bilzoodereca oorrrapon düDt uit lowoui gedatoerJ 2 JuU waar aau wli hei volgeode ontleeneoi BurmNLAirDacK Nnuwa Het effect der decreten welke de bour geoiste met ajgemeeno esweldsmaatrege len bedreigden toont zich in den vorm van de alg meeaie onriiBt en paniek Men Kilt popen oudo olficiei ea vrouweLjke ker ingen als couranteaverkoopsters aan do Jioeken der straten en longo soldatan der Roode Garde in Engelaohe olfloiers Jassen poiinuitBen en laag uitge nedoa inatrozenblouse gezeten ia de door do straten snorrende autos Deee tocBtand van önaekwheid érsAgt er niet toe bi do thans nu eenmaal bestaande vurhou dingen te coDSolldeeren Onwllilakeurlg wa ren de blikkm van hen die door de on duridbar bardlieid van het t genwo ndige RuseiacJie leven worden getrUfea rond en zoeiim den bevrgdar Een van do zUkteoi cUe zi het ergat doen gevoelen zijïi de on elooleliike laraDSuiddetenTerbouduieva De j vaa een poad sla t zwart meel steeg in de laatste dagien sprongsgewijs van 200 op 380 roebel en 7rI zeiter nog meer stijgen Brood ia nergens te koopen Wat mm tegen beogen pnjft en met groote moeilte krijgt Is een zwart voohtlg mui atroo vermengd brood dat qfigenietbaar Is Do toevoer van graan uit Oekrajina uit Noordelijk Kaukasië en uit het rijk van Siberië naar Grooit Jtualaod is opgöbeven terwijl dt boeren liua voorraden nlüt afstaan FRANKRUKa Geen Bolajewlkl Dt tïg ro heft eeu d cr de nffutir on fanoif I inMNtt h berle iije ovir Ke ia 8 varblijT te Fkrijo De niam K reit k ia er ook w 1 uit verdweaien ma r bat s toch dut lelijk dat het hem gel It Zia h r wal er tmvAot e rnn h t ber W o erbljft M Ar t u an leomeod Iwmad htj dab VQ kngsijht tot aMi lo t te non eenutfa urnaUsten hetgeen hem bulMif won oiagoiram nU n te il n Hij t d n tn een automo l m H mik eea vrwbrte ovèrhiarftnf d t c n dr Jour n li ten niet kon nntn en hardop to aif In de vleae volksrestaurants der stad Lost een dit twee gi reohteQ bestaande vegetarieohe raaailtijd zonder brood nergens minder dan 10 tot 15 roebel In de wel nlge veottkOBte rertawranta die nog ge opend zijn en meeet teoc vreemdelingen worden bezoeht krijgt men Boep niet be neden de 10 roebel en een vleescbmaal tijd niet betwden de 16 20 roebel Er heersi t een abela Nlge overvloed aan papierengvW Kom kon wikt Wij CljB belaio Dat onder de huldig © rftuatie de ver houding van do vertpgenwoordlgfng der Dultache regeering tot do kringen der Sövjetregeering normaal en vrien hap pelljk Is za nl nand bewefea Daarvoor bestaat er aati bfllde zijden te vtel ver schil in opvatüug van den geeat eaiden FMiMtttonii want hij zag allee fn bij zag alles stralen in si oOTiheld Verheerlijkt dkwr de glorie eener bovenaartbche zon die zijn ziel vorUchtte Zoo stegen o i de balde arme zialen uit dulstenOs en diepte tot hllterende toppen ondioog xïxvni Oian Vita bracht zijn gaachokten vriend een geschenk mede xijn buks het ooge 1 ikawnpen Eigenlijk moest ik zo beneden ht de kerk ophangen opdat ze op een heülfe plaats als zoenoffer wordlgewljd Want er 8 veel Onscbuli bloed door haar vorgotcnl Wat het laatst stroomde waa zeker niet het edelste htrf bloed van eui onsclmï dMr is kostbaarder dan dat van em mensch van mijn slag Uw vaa Tticfatswege behoort mijn oude hiineraitf In de kerk Todi hreag ik hem naar boven naar u in de allerbooffste de alUrhelligBte kerk waarin geen paeteor Brioolus Ladlen hot Woord verkondigt BIj u moet de boka UOven Giada lagen dtii muur tegenover uw schiWerij moet zij ter mljoer gedaehtenU hangenl Aio gij er naar kiijkt meet gij aan nIJ den kenaU au een mao Au niet bad Heer Icui ons nlBt In verzoeking Gij bdden zult 26 weerataan ladleB ie over u moeht komen En gU behoeft er idataeBa om te bidden Toen het geweer vaa den jeger die illn laatote aolMt ffedaaa bad p de door hem uitgekozen plaaU Idng ginpsn de btldi vrouwen heen loehlen edehrelBx maakten daarvan aen kmaa ea iUoan buiten zorgTol als een moeder haar kind dat nog niet heeft leeren lo en Toen zij aan het huis op Crap da CbUern waren gekctfneb zelde Glan Vl tal tot de vrouw die hij boven alles had HefKefaad Je kind sat mijn naam dragen jij bent echter slechts In naam mijn vrouw bhjft ook mijn vrouw slechts in naam Als 10 wJlt kun je mij verlaten Ik ben wel is waar baad maar mijn weg door het Iqven vind Ik toch wol alleea want ik zic on ondcrsohfM mi alles ZiJ smeekte hem ondaaks zijn inner lijk gezicht bij been te owgen blijven Drie Zonden achter elkaax In zwarte pij blootshoofds voor de deur der kark Nerina stond naast den boeteling Zij hi d met beide handen een tlnnea bakje op en vroeg Het Ib voor een nieuw kl voor oBïe Ueve Vrouw I RI0B4E TMB met aoAwlMtla barwti Mm J WttNBii BK VAH KMKIU Allen gaven van bun armoede een pen alngske Het oudo kleed van het beeld der heilige Jonkvrouwe van Ualoja s oer oud kerkje was zoo slecht do doode oogen van Glan Vital waren zoo outaet tend om aan te zien en Nerina vroeg zoo smeekend alsof zij zelf de zondares de boetelinge was Geen huwelijkenacht v w de belde on gelukkigen maar wp eeo huwelijkareia GU VMal BtoDd er p deze Ie oodetncnien Oonhoog naar hst gletaaherbula waar de beide andere oncobuwden leeldan Met zijn biinde oogon wilde hij dien wa weer gaan Iaii B de misehende Orlenga naar het Cavalocoiooeer la a aiJnoudB lachtfaat en verder naar den Tomogle Bohor daar overheen hoo per steeds fcooger Nog in den nteht braken boiden op Voor den man wae het tzeltda of de zon aaheen ot de maan n starren gUn Bterden of diepe dulstemie heereebte en de ytomut kende den weg leidde zoo zorgsaam zoo teeder Zij wilde donhHnds zeggen waar IJ liepen wilde hem vertellen hoe allei er uïtaag het dal on de bergen de bloemen aan den weg en de vogeb la de Inidit Uaar kOlan Vltkl boeUe aiete vaftcid la wmden a an Vials openlijke boetedoening bracht van de arme Malojalieden zooveel geld op dat de Maa d van Maloja em kleed van zijde kreeg Op geen der drie Zondagea zong Dtontslo Fldara bij de ÏMOgpA Dus bezocht graiviu Oberadorff gaea der Zon dagen de kark ook $ m d dar w oname gasten van het Oraod HMet Allen var namen Het moet ootaettend Blin boe deze man daar staat m iMaand aanzie Aanziet Hij moet toob blind lijo £ U Biet u aan verzeker ik a Het Ie afgrijselijk hoe de maa u mo kijkt I Op den derden Zondag van Giu Vtlal s boete werd het paar getrouwd de bruid in een armzalig fcleed zonder krans de bmMegom in zwarte boetepij Het waa beiden onverachilllg De joBge eobtgeaoot kle ea eestelljke voor d Inzegening da jonge vronW iwecv Daarna vertrokken liJ ieo fdwirde vnmw leidde den eebt enoot MM V