Goudsche Courant, woensdag 10 juli 1918

cealrale oomfnLasIe terug hooft gezonden opdM die oopaulMio zou luinnen beraadslagen over do poluloke gevo eu van KuU een kewraveranderlng Ctader deze omstaadigibeden zoo voegde de correspon deut van de Fraokfurler Ztg er aan too valt aan een venU iog van den Kijkj dog niet te denken De mogeiijkbeM beslaat maar bet w niot meer dan een mogelijkh d dat do op oifglag van v Kuhhuann tut een botsing met het parlement aanleiding zal geven on daarom heeft men hot blijkbaar ter hoogste plaatse raadzaam geaclii do benoeming van v Hlntae nog lüetalij een uitgemaakte zaak voor te atellen DtKljksdag heeft worlooplg de sterke trod van het nog niet aangenomen credietontV orp In handen en allee zal er van afliangen wat het contruiOf dat daar de houding von de sooiaat daniocratlBche partij in Koo n geval minder twiJfeioohtlgiH den doorslag moet goven ten slotte beshiiten zal De mannen die niet vaov Hintze gediend zij n hadden den post van gezant te Moakou die Joor den moord op Mirbaoh opengekomen la bijzonder ge chlkt voor hem geacht Daar ver ach f I tor bot poiitioke front kon men een sterk I man als bij uilatokend gebruiken moen den zij en men zou hem dan met goed EaNmen aJe cVuttdaat voor den poet van Btaatasecretaris of rijkskanseller kwijt zijn geweest Zoodoende zal men me belangiatelling afwachten boe het offensief in den Rljkadag gesteld ifat het lot een offensief zai kofD J tegen don man die in toonaangevende kringen persona grata blijkt te zijn af zal loopen al aa men er ook nie4 meer in slagen er r Kublmanm mee in het polltieko leven terug te brengen üüê iisumJK nohQjLaui iv lo 1 z e r i n 1 1 at iJe corjffAipondejit van De lyd U MeaiiQj uobrijit t Uit 1 sjoohiiBch ülavisüiie bron maar uieJT nog Uat ünngou der loge zijn een aantst vürz iuHois oii lasierlgko g j rualiuai over Keizerin Zlta luj ijeiroüitl Üolaaa nebLiea deze goruehteo weüie yr gtma haar v rwaiil t lmp mtt hot in fitsen ooiiogzoo trag cb VLirLikto Huis al te UOatvfcardugr gvlool guvondcn oisohoon onnuddeijljke ttdiorpti U aair4 eieu zijn genomen tegeci Je vorH preideT8 liioi 18 waar dat ook de Inaigj vrome lk oizeniu liart lijk dun vrede dt r voJiksrun verlangt on daorvoor met paad n le wuar tjgneid w opgekjoiiien M aur iSijteriijjt ïb ütii g Tuoht ais zou door lioaritivloi d oen j kiraottüg o ionrfictf van Ogstwirijksaie wjdo i letfiw itjli £ zijn t gengehoudtn ee ai zou haar de schuld treb i vtm enkele tsgen Biogqii welke nadien zijn gevolg i Nog lOA rlgker m bet haar e ais uiougen in do keizerlijke suotkunde ca bot teizorigk buis De kozüirln zolï wier gevoelig rt bekend i bfeoit uiet weiu g ge adt onder do aautijt n en wetke baar op hei ziekbed bobben gewo n iM iMfaxr wa ib pijnlijker daar hij zctfsr de buwelijksifrauw welige lu iict koizeriajut pa i r zooxerbeven uitschlttai t santafitte terwijl een iii beata ie correepondentie welke eon uitlaiing der keizerin over deo vr zou i liouden aanleudtn tot verwijdering tu aolioo keizer en keazarin zou zijn gieweeet I de inkrimping van de vebrantaoenen zelde over beqirekingen ovw het veiitriJgeR van vetten uit onze koloniën deelt de Tel mede 4at van geassocieerde ziJde geen bezwaar zal worden gemaakt tegen de terugkeer van het stoomschip Noordam met effli lading vet of oliehoudende stoffen uit Indië naar Nederland mita niet onder convooi varwid en onder Toorwaarde dat wij van allen vetexpoit naar OuitscitUnd zullen afzien Daarbij kan nog medegedeeld worden dat kaaa niet onder het veAod vwi vetexport begrepen zou word geiaen dte een gedetailleerd ovenioht Bullen geven vao alles wat gebeurd is Uacii deeldo verder mede dot de Ut fMrin niot aan da HgUawUche KegeerinA herbaaid hééft dat heit re t v n coderzoek nitt prijagegeven kan worden maar de Kogeeritig was bereid een overeenkomst aan te gaan die dozegfde waarborgen gaif die el e ontduiking van de blok kado wdarborgeo gaf Met andere woordian zij wildo als speciale gunst jegens de ÜOllondeche Regeering en met het oog op do buitengewone omstanjllgheden van dU geval het oooviooi toestaan te moigeo paasearen zonder aangehoudf n i worden ilot convooL is gietorea te i orslhaven Faro reilanden aangekomeok Allea was wdt aan boord zal worden overgegaan tot de rantsoeneiL nng van euiker dat dit artikel alleen vw krygibaar zal worden gesteld op daartoe erf dig vericlaarde bons uit het levenaniddeSlboekje en het in de bedoeling ligt een htf pond per week per hoofd beschikbaartastellen In ziJn algemeenheid ie dit bericht onjnitf schrijft het Hbl van een rijksw in deze richting is vooralsnog géén apraïï Wel heeft een aantal gemeentebesturtn een plaatselijke regeUng gemaakt en moe ten de gemeenten in de Zaanstreek het voor nemen koesteren binnenkort op door H t Volk aangegeven wijze tot suikerrantioe ring over te gaan Qnie eerste vrouwelijke afgevaardigde 1 XLOtiurJuiikwbe oorrei iOitdofit van bet Hbld hetrft rai 1 Swizo uroeiieweig die ais 000 4 0 vrouweujkü algevoardigdo deel zaj ulLiiUUen VMI do IwoeUe hjuuer goinler vleuwd aij heeït bom het een eo ander uit baar levm baar werkzaomhieduii biJ hc4 onder lj ui m de vrouweugt vange ma u MonUDort verhaald en toen de ver la geveir bair de vraag deed wat haur als Kamerlid bijzonder zou miereaseercn verWaarde zlj dat hut rijku tjcht en op voodtngHwt zen baar zoer oaatrok Intus selien watt in de Kamer haar taaie zal zijui zoi de soc dem Kamertï itie uit ma icx n t Ia uu aiie nog zoo vaag Moe diriKntkpazovg wouweuarbeud klzuierar jcud biöohermende wetgeving van ilericd aard zuUan natuuriii t op baar weg ig gCBi 2 00 jamnior is t daarom dat me r i üihuis tanit mot tegelijfc met haar naar t Üiuuenbol gaal ZiJ zelf jutlrouw üroeueweg hee t jeen gezin ziJ had op hUoxmaiiu kunnen ui ga u naar de fa bnivitcn de Vakboudon aamen haddan do Slof kunnaa ordenen en rongi nilckeu en dan kunnen ultraaken wie t woord m t openbaar zou voeren Maer zo worut Kamiorlid eo haar an zai ovengoecigel don als die vau eik ander KamerM Ze iiii dus ook over andere onderwerpen ev ngoei eeu oordooi zich moeu vormen Waarom zou zg bijv ovier ooderwgs met praUtnY Bovendien in de aideelingea zal genoeg te do n zijn De oorr vroeg verder Hoia sijuu u tegenover de vrouwetitbe woglo in t olgtfn eo hj w t ïiebt n iM ual geaohreven f Zoor sympatiLob 1 beantwoordde Juffrouw Uroenew do eerste vraag Wel bon ik nooit Ud van eeoige vrouwEoikieeroclftvoreenigiug geweest maatr dat komt omdai Ik lid van do S D A P ben U ii em dti hou g mijner partij inzake het vrouwanhearecht Waar die algemeen mannen nenzoowel ais vrouweokfiesreohl voorstaat log t iiiiot op mijn w nuj aan te sluiten bij ftjiiigoricl bewegmg die vroeg het beperkte kia ecbt dat de man bezat oo k voor de vrouw Van de verschillende rftrQoming en ln de vrouwenbeweging Maat die oon welker hoofd mevrouw Alo a Jooobs Staat me het naast Ik vind eehlet dal de vrouw zich wel degelijk bij een polUiuko partij moet aanstuitüo Zoo n kioftrecfbWrijdpter in de Kamer zou toch niet oeuwlg eo ai ijd over vrouweukieereoht hrt woord kunnen voeren Ën g e tchreven heb ik alleem in Het Volk in Onze kleiho pers eeo vrouwenrulHi en enlöAe brooburoe Eén o a over hot I atgomeen Tnjtrwcnkleartecht En weer éte Jle zoowt i tot de mannen als vrouwen gericht wa KoeJs in een gedeelte det vorige OpliMg opgenomwi CBISIg MAATBBGMAN Opheffing van het alachtverhod Vertogenwoordigere van den Zeeuwaohon Slagershond hebben een onderhoud gehad U ct den minister van Landbouw die mededeolde dat ii 16 Juli het slaohÉverbod zal worden opgeh ven en een ranteooneenogi van I e 2 ons vleesch per weok zal plaats hebben Centraliseerlng wordt door hjn iflniater ernstig overwogwi Do duurdere soorten vleesch zullen in aparte winkels verkocht Worden Aan sohadakioeatelling der slagersbedri ven kan niet worden gedacht Goeaohe Crt MiabnUk van een offideel gemeenteblad Men meldt uit Hardeiwyk aan het Hbld Te Harderwijk heeft de burgemeester een gemeenteblad opgericht waarvan de kosten door de gemeente worden gedragen De burgemeester ijvert er aao over daarin ook advertently opgenomm te zien in concurmr tie menfcfclaatselijke bladm door den re gelpry s el goedkooper te stellen dan in deze omstandigheden de plaatselijlüe blades kunnen doen Zoo ikost een advertuitie ali men bij den gemeente ontvanger een aboa nement suit van 100 regels slechts 8 cent per regel Inderdaad een oneerlijke concurrentie daar het tekort verMen Jaar in 9 maanden tijde reeds ongeveer 2000 bedragend doer de gemeentelyke kas iwordt bijgepast Maar nu volgt het fraaiete van de histo rie Het blad verschijnt steeds s Woensdags avonds Verleden week eohter werden de m gezetenen Dinsdagnamiddag daags voor in stemming met eeA extra nununer verraat waarin gnoote advertentien waren geplaatst ter aaoÉJOveling van den Antirevolutionnai ren candidaat Idenburg en den Oir Histoii schen De Savomin Lohman De hestur i dezer partijen waren blykbaar op de hoogte g teki van dit extra nummer terwy l nodi de Soc Democraten noch Katholieken eu daarvan iets hebben geweten anders hadden zij zeker de gelegenheid waargenomen hunne candidaten daarin ook aan te beve len Is t niet ongehoord dat de Anti JIevolutlonnaire Burgemeeeter Redacteur Van het Officieel Orgaan der Gemeente zooela boven het blad staat een dergelijk misbruik maakt van het gemeentetijk orgaan dat door alle ingeizetenen der gemeei te bakoatigd moet wonden 7 De 7 getorpedeerde schepen Het onderhoud tusschen dr A Plate als Nederlandsch gevolmachtigde en een gevolmachtigde der Duitsche Regeering inzake de vervanging van de op 22 Februari 1917 h i Falmouth getorpedeerde 7 Nederlandsche schepen zal naar het Rotterd Nbl meldt dezer dagen te Rotterdam herv t worden LAW MM zmmAom Onbepwild Uein verlof Officieel Onbepaald klein verlof IDe volgende dienstpHchtingen uilen op de thieronder genoemde data met onb aald klein verlof worden gezonden ï op 28 Se itemJber a s de onderofficieren korporaals en minderen van de bered wapens der lichting 1913 die m October 1913 werden ingely fd alsmede zy die als paardenoppaseers of paardenverzorgers voor de Uditing 1914 bij de cavalerie werden ingelijfd in Maart 19i4 II op 1 November a a de onderofficieren korporaals en minde ren van de milltielichting 1915 welke omstreeks 16 Juli 1916 werden ingelijfd bij de genie bestemd voor teiegraflet en telefonist III in het tijdperk van 8 tot en met 12 October a a de onderofficieren Itorporaais en manschappen van de landstormUchting 191S welke omstreeks 24 Augustus 1915 werden mgeiyfd bij de infanterie de wielrijdera en de genie Het vertrek van het onder III genoemde personeel voor zoover het per spoor met verlof gaat moet gelijkelük over de dagen van het aangegeven tijdvak verdeeld worden De Nederlandsche AannemcrriKHuL Gisteren werd in het gebouw der Mü voor den Werkenden Stand de algemeo ledenvergadering gehouden van den Nedwr tomdschen Aannemen nd De vergadering die druk bezocht was werd gepresideerd door den voorxitter den heer J H Hendrix Deze sprak er allereerst zijn voldoening over uit dat het ledentai van den Bond u dankfl de moeilifke tijdeomstandighedM tich opnieuw belangrijk heeft uitgebreid Ruim 100 leden traden tot den Bond tMt zoodat het aantal leden op dit oogenbilk bedraagt byna 2000 terwijl het aantal afdefrlingen tkloon van 71 tot 7ö Aan het verslag n ens de werkaaairaheden in bet afgeloopen boekjaar 1 Juli 1917 0 Juni 1918 wondt het volgende ontleend Het ledental klom van 1830 op 1 Juli 1917 tot ruim 1936 op 1 Juh 1918 terwijl het aantal afdeelingwi met 4 vermeerderde en thans 75 bedraagt De nieuwe afdeelingen zijn Borculo Ruurlo Woerden en Voorburg terwijl de afdeeling Velsen wend opgeheven Het aantal leden dat tot de RisicoVer eeniging op 31 Decwnber 1917 was toege treden telde 803 leden Het verzekeringsplichtig loon der in 1917 aangesloten leden heeft bedragen pl m ƒ 12 98 818 Door de gezamenlijke leden zou over bo vengenoemd loonbedrag volgeoe de door de Ryksverzekeringsbank toerekende gevarencyfer aan die een preome aijn betaald van ƒ 657 642 m 1916 65B 284 42 De kosten der ongevallen met inbegrip van de reserve voor nog te verwachten kosten adtministratiekosten ena h Aen bedragp ƒ 402 765 12 zoodat door de leden gezamenlyk ie bespaani ƒ 557 648 402 765 12 ƒ 164 076 87H nüaie oogtveer 28 der Rykaverzekeringsbank premia Door de algemeene vergadering wMd bepaald dat met de leden afgerekend zal worden 73 van de Rijksvemkeringsbank premie en dat door de ledai wier storüflr in de reservekaa van de vereeniging nog niet bet statutaire maximum heeft bereikt 7 der Rijbafaanicpremie daarin zal worden gestort TWBBOB KAsnnt Vergadcnng van 9 Juli De wet tot regeling van den invoer en het ontwerp betreffende de buitenlandsche effecten worden niet meer behandeld omdat de regeering thans afdoening niet meer wenschel acht Aan de orde kwam daarna de wijziging der Distributiewei De heer Schaper e d a p zeide zich te Kullen neerleggen bij het door de Regeering veel verzachte ontwenp Hij veridaarde zich echter niet te kunnen vereenigingen met de amendementen der commissie van rai rteurs die tot verdere verzwakking zouden leiden De heer B e u m e r a r verzocht den Minister met meer uit de wet te halen dan er in zit en dit zijn ambtenaren goed in te prenten De Miniater van Landbouw zegde toe aiin omibteniiren xooveel noodig eerbied voor de wet in te scherpen Het unendement der commissie van rapporteurs om de verplichting tot mededeeling van den kostprijs van artikelen te schrappen werd na onaannemelijkverkla ring aangenomen met 46 tegen 22 stemmen De M i n i 8 t e i verzocht daarop schorsing der beraadslagingen Na beëediging van den heer Hermans het nieuwe lid voor Gulpen werd de vergadering verdaagd tot Woensdag half een l NNKNl4A yD De Kahlnetscrlals Naar wij vernemen heefi de Koningin de heeren A C Visser van IJaendöom ïlarohsiit en TroeWira in gehoor ontvangen Ons Gezantschap In Amerika Naar uit een kring die op diplomatiek gebied dooi giaans goed op de hooifie bleek op de moest sl ige wijze aan een cofreMpondeut van de Tel wordt verzekerd zal jbr Loudon minlsteT Van Buitenlandsobe Zaken binneokort door de Koningin worden benoemd tot gezant te WatJUngiton Be Kennemerland Het fl s Keknemeiland is gisterenmiddag te Uniuiden binnengeloopen Met zal zidh hennneren dat iiei achip dat een gemengde lading bevat waaronder 3000 ton maïs na eerst door de Portugeesche autoriteiten vr geruimen tijd te z vastgehouden ten slotte de reia naar Nederland heeft kunnen voortzetten VUegtuigen boven ons redttagebied Officieal Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt het volgende mede In dem namidda van 30 Jun jJ te ongeveer 8 20 uur 4 envogen zich drie Duitsche 01 viil achter hen volgende Britsche waterTiiegtuigen in Oosteiyke nchtmg boven de territoriale wateren bU Ameland De vliegtuigen werden onder vuur genomen De Britacha vliegtuigen keerden ter hoogte van het Friesdie gat terug en bleven tich dearbÜ boven de Nederlandache territoriale wateren beweigen waarop zij op nieuw onder vuur genomen weiden Op dianzeifden dag te 3 80 uur nwnidd gB werd door Hr Ms Rotterdam ter hoogte van het Noord Oostgat N W nunt van AnnilAM een Duitsch vli tuig be Bohoté dat zich komende uit Noordwesteïyke richting ovef do Nederlandsche territoriale wateren in NooTdooetelfike richting verwijdende Op l Juli J l te ongreveer 10 uur voormiddag werd een Duitsche watervliegtuig wnargeaiomen boven de haven van Cadzand koersende in Ooct Noordoostelüke richting Het riiegtuig is aldaar gekeerd en weder in WeetZuideltJke richting verdwenen nadat het aangezien het geen noodseinen vertoonde door de Nederlandsche afweermiddelen bétehoten was Hr Ma Tertegavwoordigeni te Berlin en te Londen hebben opdracht ontvangen respectievelijk hij de Duitsche n Britache regeering te proieateeren tegen bovenbedoelde door Duitsche en Briteche strijdkraehtw gei leegd achendingen van het Neder laodach leohtagetned Veiteo uit de kokmiïn Naar aanleiding van hetgeen de Minister van Landbouw ia yn ededeellng omtrent GEMENGDE BEBICHTEN Be moord te Harderwijk Men meldt uit Hanlerwijk Na langdurig onderzoek is eindelijk uitgekomen wie den Hollandschen aoLdaat W Kruidenier uit Oharloia heeft vermoord Het is de 19 jarige Hollandsche soldaat M P d K ook uit lOharloia die ib j dezelfde compagnie dieode en naast Kruidenier op de kamera sliep Hij heeft thans volledige bekentenis afgelegd en verklaard uit geldverlegeniheid de daad bedreven te theblfen Een gedeelte van het Ibedrag heeft ihjj aan een vriend in bewanng gegeven De portemonnaie mot inhoud heeft hü in een bosch verIftopt revene verklaarde hü dat geen B I gische geïnterneerde of wie ook anders met deee daad iets heeft uit te staan Met een knuppel had hy den verslagene onverhoeds op het achterhoofd geslagen en meen ide dat Aij slechts bewusteloos was had hy hem vsai zyn geld heroofid daarop was hÜ zoo spoedig mogelijk door de boschjes verdwenen KiJBt voor suiker Do Vereenigde Staten van Amsrik hébben vtergunniag verleend aan de KeU Karimata SchiedMk en IJaaeidiJk bm korte reazea te ma ea naar Hongkong on Jopao Dm suiker te brongim de Urauje giaat met edn loding aulker naar Hoiwlrótig en keert met sn lading Saigonrijst naar Java terug De Frederika hi brand geschoten Dinsdagavond te 7 uur is te ScheveoÜigen binnwi gebracht door schokker SÖH 114 de bemuinii van de Nederlandsche koftjaik 4i t denka De tjalk bestemd naar Havrt via Yarmouth is 9 Juli W N W 21 mijlen van den Waterweg door eem Duitsdie duilijboot in brand geschoten De bemanning bestaat uit k Mteia J tionde ma van Rotterdam stuurman D Londema kok J Burgerhoudt en matroos A v d Zwaan AÜlen liJn ongedeerd aangdcomoi De koftjaik Frederika was Dinedagmorg n OOI 11 uur uit Rotterdam verrokkeo met een lading matglas Hèt eonveoi Reut r lnt ult Londen ddPö Jv T In adtwoord op de vragm met betr king to4 het iHoflandsch oonvool nnnr Indi dat de hiokkadegebieden zH pa earen zonder onderzocht te verden zeide loxd CedN dat de Regeering overtuigd ts dat mets is voorgevallen Inzake het otnivool dat heeohouwd kan worden ais een opg vm of wij tgm v n het recht van ondersoek Morgan sullen mededeelingen wozd o KENNISGEVINQEN l LANDWEEB Overgang von de Militie naar de Landweer Da BUKGEMEitóïHüK van OUDA br gt tor kennis van belanghebbenden hetgeen volgt 1 Up 1 AuguBtue a s gaen naar de Iftndweeir over de dienstpilohUgeii der mihüe bebooreode tot de infanterie de wioliijderd hieronder begrepen de vee tingar teiiie de pontonniors tia genieI troepen de boepltaaisoldaten en de admi nisiratietroepen van de miUtu ichdng 1911 I 1912 en van oudere militieli htiag m die ook in normale tijdaomstandi eden op 1 Augustus 1918 wegwia volbrich en mllltiediensttijd naar de taodweer zouden overgaan De oMUiepUcfatiigen werkzaam by dm Motoi iien t worden voor wat betrèlt den overaaig naar de laodwear beschouwd a 3 nog tot hun vroeger korps te beitooren en slechte bij den Motordteast e zijngedetacheerd Indien er zich tndw bm Flinke promotie In het dorp Gottsbüren bij Caesel is de geowentebode die eedert tal van Jaroi die functie bevredigend uitoefende tot burgemeester benoemd Door den trein gedood Gisteren ia de rangeerder M te Weert door een apoo ageat overreden en gedood Geen rantsoeneering van suiker Het Volk Mi4dt uit betrouwbare bron te oebbeu vemomm dat loo spoedig mogelilk i e 42 C M M v Btliii utt ilavre ann do N K Cït eoertiMi l ctpti i gouveriiöur v a e aioiiiiig Aniwer v üio op Jlü Uolober 1 14 it Au M ci r oii lu uet ft xt ÖL OuUkuriuuOp a it lio ur bült iüo oover g rvtti ii t t s u jiuvn wuttd uu tioiijiL mun woef iiitus tut b vttiit c QiK tid lerut eiceerd U tkc K mg eco QiKi 4iioud tue eMAui UIJ ist ide datopb t oo t i K vua liet oitbr MfiB aa dw MrIjtf do Bt jg vau An weiriwa MutMid uU u go iel ¥ 101 geoetonneerdo au fepMiuwr o vörU£ii die r op gviUii i4 Vfrrua oiu fttm do projeuUelco uA Jl aU k nauuüa weersttuid Ut bi ktk i u X H2 eouler bttduua Id itattlaad do bwtMniLte ptvavo pltMUt mot Jö O M moiKioroav waiJOa soiujraaU JDeguiue teKeuwoordig vtim ij tuOiQüoii aAn du oriou gt bmiwu om w ürbtBiUd td biodcn Mm Zl o M uh Üvt a Vamer wBh ilelgiö is Au iatu0 li H luiddeD In eea mlatalrtj overgaogsporlode NlQ t D ia dtiul Üel lö dapper zga pücfat Von JLÜHilmaun al otredeu De aJ iXiltecho bladen begroeu met graoto vutdo ülDg bet a iredeu vau voa ivUlvüiiaiui Zij zijn eohter voorzichtig in do beoordi eliog vao zijn opvolger voor wIbq m uata do Deuttiobe Zeitung hoL uUdrulkt g Mü vooracbotiauirereo wUlen phiiJiea iu het Üerllaer Togeblatt bespreelit ibcodor WoUf het gevaJ Kübliuaiui eu zogt bet ware beter geweekt lodleu KfUilluauA 2ttch omnlddellijlt den 24ea Juoi ioiutek weat zou bebbea getoood toea hij in den Kgiuda z n rede hield Kuhlukino Bprakl over de oorlovHloeielDdeiD alB voeÜu hu biJ elk woord eea gjrooteu chaduv achter to laten Daar htj uiet het elot zijner rede ziju tegeautauderd gelegeohüd tot den aanval bood beeft al bet voordchüg styleereu hem geendzliiH gabolpen T Voorts flcbriilt Wolff oog de overwm uing van degenen die KubloMlui terzijdu bebbvu gOBtèld of op zga tarzijdat letllng aaugeÜTO iAa is te meer omdubbelziiuilA daar bdt reeds eehijut viut to slaau dat von Uiuttse zijn opvoigur zal worden De vootmaillge adodraal die lu do i oUüek ging geaant in M xico vaa va ten eltHte geonut in Krimlaula werd is ofn zeer handige zoowel op hot water en te land aaieve man dien de all uit90fa©r eohter Wat al te duidelijk tot him oaadadaat hadden gekozen Vóór v KUlilnuinu werd btmoemd beeft luen wal te ijverig voor do l enoeming van von liiiitze gewerkt Vwi Hlntze is te hokwaiuii om de schade die hom daarmede werd boroltiiend niet te zitn Hij ho i t slodadieu bij elke getogleiihejd oompromltleerende geaeMiJke verwantaoJiapiibetrekkingen van die hand giewozan Het kan i ook zijn dat bij geeoldkt U om zich aan te passen a n andere doeleinden dan zijn oUeuten hebbeo gekozen Voorloopij liet men slechte boe hij gekojqen ia In do Voeeiacdie Zeitung ooemt 13ernhard het een politieke kooeeiiwentle dat Hertllnig von Ii ttbhnann uJt den wegihee t guruiutó en hiJ geeft in een vooraichtlgen vorm uiUng aan zijn eyniwthie voor Ilinlze door te waaracliuwen tegen vooroordeelen Merkwaardig is hat dat hij en ook doLokaJ Auzelger liet van groot g ewichlachten dat de nieuwe staatseecretaria Inde eerate plaats een kennis van Kualandhl De Lokal Auzoiger eohrijft o a vuuvon Hintze dat deze den lOen Septamber 1908 na den 27en Januari in den adelstand te ijn verheven tot militair geVolmaohtigde bij bet KusBl e Hof aan den persoon van tsaar Nicolaaa werd toegevoegd gevoegdIn deze functie boboorde vonHintze tot de populairste on Invloedrijkste persoonlij khedon der diplomatieke we reid in Petersburg Uij gioid als een onvoorwaardelijk vriend van Husland Tengevolge V80 eeo bericht waarin hij iohowr de dingen en menecbeti in bet rijkvmo den tsaar vrijmoedig uitliet datde HuseUobe gehelnio politie In Inffidonviel werd zijn poslUe wat moeilijker eois Vèll word hij dan als vlce hniraal wegens zijn overgaan in dlpiouialiieken dienst uit Tetersburg teruggeroepen De U Crt aohrljft Von Kdhlaann de Dudtsche staatssecretaris van buitenlandec e zaken is uit het groote hoofdkwartier terugiRekoman en naar nu Mij kt met da kous op den koip Zijn omvanget lu het hooldkwartier waar het van generaals wemelt dte vermoedelijk aogr aan een raUltalre beailsaing i van den oorlog galoonren Bobijnt van dien aard geweeel te zijn dat hij er de voor de hand Hgigende koneekweatle utb getrok ken m zijn verzoek om ontslag ingediend he t dat hem daarop door den keizer verleend is V a betrouwbare zijdp wordt dit beriobt dat na de geb rtenlssen van den iaogB o tijd geen verrasaing meer Is de wereld li tuurd Dh besUsaingi die nog nlef genomen Is liangt blljktiaaV af van de houding die de Kijkadag tegenover het noemen van von Hintze ds Ktil bnann e opvolger zal aannemen De Bertljnsche correapondent van de Frankfurter Ztgi heeft In den parlementairen hoek ai teekenen van eenopkomenden storm tegra de benoeming van V Hintze bespeurd Hij mekk dat toen in den Rijkadag bij d beraadslaging ov v de oorlc Boredieten het aftreden van von KUhInmnn en het plan om Hlntw tot zijn opvolger te beno nen bcdcend werd de RijkMbg bet credletoiitwtrp naar d pGi aonenbev ind o due vóór of op 8l Juli I M den voor ben in normale hidaom gtuidif eden geldenden miiitèedjMiBkijd loudeu h ben volbracht gaan deze derhiAve naar de landweer over zoo de overige nulidepiichagen hunner Uolitlng on van het wapen wacurtoe zij in verband met het bovenvermelde moeteo geadit worden nog te behoooren naar de landweer overgaan Van den ov r pog na r de bndweer op 1 Augustus a s lijn uitgezonderd zij die op 31 Juli as in het genot ztjn van onlheffing van dm wericelijken cUensi om het even om welke reden de oodiefttng werd verleend a Do door dienstpUohtigen vroeger genoten ontheifmg of vrijstelling van dan fflWKioillonBt re t int mede als di nettljd en brflDgt artzoo geen vertraging in den overgang naar de landweer 3 BiJ het berekenen van d onder punt 1 vermetieo diensttijd wordt met med erekend a de tijd doorgebracht met nitsiol van earateoeJaning b de tijd gedurende welkea de dienetpUobta go wegens veroordeeiuig tot gevans iaw d Oi tot militaire gevongeni raf tot aachienis of tot miüioire deteoiio opgêadotep ïs geweeet of geduronde woiken hiJ preventief opgesloten la gewtOdt zoomode de tij f door den dionetphchUge doorgdbiecbt in de klaeee van nuhtairen die aaa ejn geatrengene krijgbticht zijn onderworpen c de tijd gedurende welken de dlenet ltchtige ten gevolge van zijn alvoermgals des teur niot na de eiterKte van eon korps der landmacht waa begrepen d de tijd voor welken don dii DHpl ohtige bet recht weiil ontzegd om bij degewapende macht of als mihtair geoniptoyeerJe te dienen of voor welken hijvan dat recht werd oatzet vooc zoovei hij daarvan geen gratie heeti verkregMn Heeft de dienstpJlchCige ucix schuldig gemaakt of maakt hij zich Bcbuddiigaan uenig venniim of eemge overtreding ton aanzien van de Militiewet en heeCt hij de ain het verzuim of de overtreding verbimden gevolgen op 1 Augustus a s nog nfdt aadlergaan dan wordt otdot dat zal hebben plaats geihad zgn overgoing najcde Jaodweer geschorst Zij die dit Jaar naar de landweer ovdrgaan zullen vormen de iandweeriudxUng l Jlö Deze lichüng wordt oodorvecdeeid in oen lichüug ltJl8a eu een lichting möb lot de laodweerhftïtLng 1918a komen te behooren de dianaipliohtigen van do mihiieDIdadiig lyll en van oudere liaüiiingen du op 1 Augustus oansubande een ongeveer 7 jarigen nüUtledaenaUijd hebben volbraobt Tot de landweerhchung 19löb ItWneni te behooren de ddenstpUobt w der uuütieliöhtiiig 1912 n vain oudere mUiUaliidt tingen ilie op 1 Augustus a s eeo ongeveer b jarigen raiHtiiediönsttijd beb ai volbracht Q Voor zoover de miliiiepliohitlgea diie op 1 Augustus A S overgaan naar de landweer in tujt g inot zijn van groot veriof en in hun Woonplaats binnen het bijk verblgf boudoo mo n zij zich in genoemde maand in pevaoon oanmeldi i bij dm Kujigjomoea jEa Uunner woonpiaaHH tei öouretarwi der gtaneento en bij bedoetde oanwelJing inleVuren hun zakboeuijo met duttrin gehecuteo verlofpas len aanzien van den g oot verlofgai ar die bij zijn overgang naar do laai iweer niet gevettlgd Is ol zitih niet ve gt in een Nederlandsche geineeate mo onder woonplautj worden vetrataan de Nederlandaciu gemeenifl weMe hij ais zijn woonplaats weostot beschouwd to zien miks hiJ b nnen dertig dagen na dm dag waarop hij in de poaiide vaa vcrlodganger der landweer U overgegaan den wensch daartoe te keom gMt aan den Burgemeesitur vwi de daarby betrokken gemeente Doet bedoelde vtirloiganger deze ktemeg ving met ol niet btnoen den badoelden tonnijn van dertig da n don ie te zijmea aan4eui onder woonplaa te verstaan de gemeente waar hij liiatatelijik stond ingeuonreven in bet verloigangararegieter vui de landweer of van de mihtie dan wel indien Idj te voran nog luot in bedoelil register stond ingesohroveo de gemeente voor welke hij bH de mUltiie we rd ingelijfd De miUti hchtige gjroot verlofgangera die najar de landweer oveorgaan en ia de maand Augustus a v bllji houden buiten hun in d4 punt bedooldie woonplaats behoeven zich met in persoon aan te melden doch zijn alsdan verplicht hun zakboekje met daoitn g hechten verlofpas bij ooii teektraMlen biltf waarin hun adres duidelijk en voUfliiig moet worden veormeld toe te zonden am den Burgeaueeeter dlar woonplaete 8 Zij die z h tijdens hun overgang naar de landweer ki Aiy istus a e niet mot root verlof bevinden beboevcn hun zaïkbodkje niet uit eigw beweging in te lev iren Voor zoover wljdglng van hun zakboeki e noodig I zal dit door of v nwego hun commandazU worden opgevraagd Zij die op l Augustus a s naar de lawJwear overgaan zijn van dien daium af Oindi3TWorpan aan alle voorschriften voor de landweer gegeven voor zoovw deze op beu van toepaaaing zgn Opgave van adres Den verlofgangera wordt in hun e pen belang dringend aanbevolen te zorgen dat bun nauwkeurig adres steed bij den Burgemoa ter der gemeente waar zij voor da Is ndwieer staui ugeschrevm bekKod 18 betsg zij binneDSlaods hetzij zij bullenedonde verblijf boud Aan ben namelijk VBO wie het adres bij den Burgameesier bekend Ie wordt door dikCts zorg ee persoonlijke berunsge ung toegezonden van hl openbaro kennisgeving te bunnen aaiaden gedane oproeping onder de wapenen rf in werkeiijkwi dienst oor oefenüigon voor strait tot bet ondergaan van het jaairlijktooh onderzoek of tot het haieveren vaa militaire goederen Personen die een dlenstplichlJg Jhmilielid hebben dat in het buitenland verblijf hoodt en In de termen valt van overgang aajtr de Ijidweer worden nitgeneodigd belanghebbende te herinneren atn de bepaling van artikel 24 bovengenoemd en liera in iDtxHDtm be stellen met hetgeen hierboven vermeld Is orrler pgave van adrm GO ÜI A 9 JuH 1918 De BurgemeeaMr voonioeand ULBa J MU LANDSTOBH iOainUNG JUiUMse 1897 m 18M Do ü jivtiEïdli li ll h vanlUOUDA brengt ter aigemeeue keonie dat de iogeeciirev neo voor den landstorm der aarHisosn 1H97 en 1896 gelegenheid hebbeo z cih Mn een loeuring te ooderwvpen by deo keuringerand die dulog houdt te tjouda in da Ambach vondschool van 26 tot i mei 31 Juü 11 18 op alle wcrkdag i tetkens dej voormiddag 9 uur Zie hiervoor de pertMMmlijl oproepingen Hot welbegrepen eigenbelang van de iogtttok nen maikt het zejf weoscMijk dat zj zich voor deze keuring aanmtUdeii O H omd l zij ingevul zij ongeachlkimo ten btijken van het inschrijvlqgBTeglMer worden afgevoerd wat voor hen van groot boiaoui kan zijn wanneer tot opro ilng van hun jaaridasse mocht worden overgegaan Wenedit anj ingeechrevene bij een anderen keuringsraad het onderzoek teoodergasn dan kan de Voorzitter van eeretbedoeliien keurln sraod hem daartoe op zijn verzoekt toestemming verleenwi GOUDA 9 JuU 1819 De Burgemeester voornoenid ULBO J MUS De BURGEMEESOÏIR van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belangheUbenden dat door den heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 6en Juli 1918 executoir is verklaard het Kohier no 9 der Personoele Belasting dienst 1918 dat voormeld Kohier ter Invordering Is gesteld in banden van den heer Ontvanger dat leder die daarop voorkomt verplicht Is zijnen aanslag op den bij de Wet bepeaMen voet te voldoen en dol heden ingaat de termijn van zes weken binnen weiken de reclames behoffiren te worden ingediend Gouda 9 Juli 1918 De Burgemeestw voornoenM ULBO J MIJ9 TAOBNICUWB OOÜDA 10 Jali 1918 Weer een rilwieldiafital Uit de gang van de R K Leeaver eniging Concordia is een rijwiel onvreemd toebehoorend aan den hder H te Reeuwgk De politie itelt een onderzoek in Ben baaltje blosn ontvreemd Ten nadeele van den bakker V ii nit diens bakkerg aan de Oosthaven Mn haaltje bloem van 50 K Q ontvr emd Een onderzoek ia ingeiteld KonIJusn gettolen In den afgeloopen nacht ontdekte de pplitie in bet Hoatmaneplantsoen tweb in het struikgowas neergelegde konijnen die juist waren godood Vanmorgen bleek dat de kon nen op Stol wijkersluis waren ontvreemd De politie is op soeji naar den dader van dezen diefstal Mlnderlarlge aaogolioadea De 18 jarige C v d H uit Rotterdam die hior gisteren zwervend werd aangetroffen is ter beschikKing gesteld van de Rotteidamsche politie om naar Kijn oaderi te worden teruggebracht Plotselinge dood Hedennamiddag ii de 80 jarige H wonende in de Vroaweniteeg bg het gebruiken van ziju maaltijd plotseling gestorven Blijkbaar heeft de man een aardappel willen doorihkken en is hem dat niet gelakt als gevolg waarvan hg overleed Examen hui uHidschool Aan de Nymeegsche Huishoudschool is geslaagd voor het diploma huishoudster Mejuffrouw C C de Hol alhier Merenrius Diptoma Dubbel Boekhouden Voor t op 5 en 6 Juni j K t s GnwIau hage gehouden examen ter verkrijging van het Mercuriua Diploma Dubbel Boekhouden slaagde o m de heer A J de Kok leerling van den heer E A Zwaaneveld beiden alhier Bxamea tiaadeteeorre Mndeatie BIJ het In Juni gehouden Uerourlusexnmen Is geslaagd voor Dultaohe handelflcorreepondlentle Meijurtronw B Vwman en de heer J Geverinlt lU voor Fransche handelscorreepondentto tfejolfr A doriseen allen albie teertingen van den heer Ch Lafeber Examen Daltfche baadelacorrtipOBdentle Mevrouw CVrie Spaanderman Ls geslaagd voor het Mercurina exMnen DniU sche handdsoorreepoiuleott 9 VolkicoBcert Hei Stedelvjk Muziekkorps direoteur de heer Joh Q Arenti geeft op Donderdag 11 Jnli des avonds half acht een concert in het Houtmansplantioen Het programma luidt 1 Uarsoh Prin Leopold v Bniy 9 Onvertnren La Cróole L J Bandonck 3 Valae Lftvrei roaea Ferd Andrien 4 Fantasie Fleura des Champa W t Perk ö Gavotte F Demol 6 Onvertnre romantiqne Eiéler Béia 7 Valae Suapinul J Ivanovira 8 Fantasie ZanberflÖte W A Mozart 9 Mareeh Lait Oeneraal W Sn jderi P A Sten ij iéi f Prvmotto op het OyiruuMlm De uitalag van de promotie aan het Oymnaiinm is aldni Bevorderd van de Ie tot de 2e klauo A J W van AeUi XÖonda Ma Jonken Ë A Kort Chr Rapke voorw A D Bruini ilot O G Sprngt Niet bevorderd twee leerlingen van de £ e tot de Be kl Aa £ Bub P J F Endenburg A H O Even M O Oreup W J Bmini Slot J J Voe Niet bevorderd één leerling van de 3e tot de 4e kl La Baart J Keg A J Koster van de 4e tot de 5e kl H Weasels Boer Fr L J Bouman L R V d Broek Ga M van Krimpen A Pitlo J MoDtauban v Zwgndreobt en A B HeUerwoudt van de 5e tot de 6e kl P H van £ yk en Ja Hoogendgk Niet bevorderd twee leerlingen Omtrent één leerling kan nog geen bealiaiing worden genomen 8T0LWUK Op 19 Augustus 1918 des v m 9 nur zullen te Schoonhoven de lendstormplichtigen der ja rklassen 1896 en 1897 eloh aan eea kennng hebben te onderwerpen t w A Koolwgk K Koolwgk A Berkouwer J J Zuidervliet H Bongers W Anker I de Jong D van den Heuvel J P Koolwgk L Boer Az W M Boer F Treuren J Baas N Aaker A F van den Bergh G van der Uee en J Rehont VOOB DK VBOUWSN Zeepbeaparing Kleine reetjes zeep t zij wasch ot toUetzeep zijn moeilijk vaat te hondenen gaan vaak verloren Een eenvwidig mUdot om ze tooh te bemitten la het volgende Uen doet ze te samen in een stukje gaasof nateldoek of ander dun lapje en vonnt er seo een feepbal vao Dit heett ook het voordeel dat de zeepBohuUn die bij het wassohen ontetaat in het lapje opdroogt en bij een volgende keer weer direct een licht zeepsdwlm geeft Zecpbereidlng Liter asoh 8 Uter water Zeef deasch en doe die in een niet te dun zakje hang dit zakje aan een stokje en Laathot in een pon met water 8 fc 4 uur koken Laat hel daarna 24 uur staan Datwordt ongeveer 1 L loog dat schuimtals het geroerd wordt Z geaohlktvoor de sciiootiimaak en grove iwaaaohezlj 1 Uier a eh 5 üinir geen Vt L loog Aach van naakUiout op dezelfde wijze behand d ls goed voor alle wftsohgoed 1 Uter asoh 3 Uier water geeft m Uter loog Aeöh van berkenhout iauitstekend voor wom en acbwHuaaak Het kwg is sterk genoeg als t schuimtbij roeren of glibberig aanvoelt 400 gram witte zeep 1 Uter wa ter De zeep wordt in kleine stukjes gesneden onder omroer i gekookt en Ineen tdxkken bus bewaard 400 gram witte zeep 2 Uter aachloog op dezeUde wijze bfihandeld geefteen zeer sterke zeep die met spaarsaannheid kan worden gebruikt voor waeohen aohoonmoak 6 200 fc 2IM gram aunilght of dergetljko zeep wordt aan schijfjes gesneden Liter kokend water wordt erop gegoten in een pot en meet zoo een paaruur dichtgedekt blijven staan Den doetmen er een algeetrdcen lepel borax In en lepeto Bffwnnniak n roert het goeddoor Een pakje zeeppoeder en 3 L warm water wordt er doorgeroerd Menroert tot de massa U afgekoeld en doetze daarna in potten Deza zeep ia nlei zoo sierk ab gewone zeep doch kan zeer goed inplaata van de gewone gnwoe seep gebruikt worden Overgenomen uit de CoOperatm Ingezonden door de Ned Ver v HulavTOuwen I INGIOONOBN Bmtm vrwUwoordit kfmd dmr Mad Sm wmU £ r was een een 0Mij inoM vroedaohap verdeekt ww aangaande hot voortbestaan vaa een zelter voikMeeet Eealge wilden het beboudeo andere zelden dat het weg moeat Do voontandere van bal volIcsfaeM hadden tot doanrei ateeda Ie overhand gehad auMT in een heftig bewogen tijd veracllerden eeajge Toolstand rs van meeuJi en gingen aich op bat Bt adf um van de tagaoatandera piaataen Het ffuvolg waa dat de teganatAoöera in te meerdtuheid kwamen en het volkataeat vaa de l aan gGMChoven werd Nu meldt de BeKhaeJachjijver belaaa niet v Ut pnrlUd in dn geacMUpnnt gelijk had hel doet ar tronwana bier ook niet ion daar dit met de attekking van het apnxii e nietfl te maken heeft En het volksfeeri kwam uif wal tao nktaele aa de geUhiat van het aladja maar dat wan minder Nu leefde er la dat etadje een nwn e een voordeel uit dat volkal eat trok en dexe weri de dupe vao de hiatorle De beatuurdoTB van het adje vOKlen bet niet bHIIjk dat di Ban ioo b lade had en ilj aehtm hit ole BMr t m billijk die man ohaóelooe tojtellan En zij rtapen Allah nu m uil de laidkial via tet attile nuueu lU gouden atukiNft o bowdMlda atadiBta eed reoiiA gfMaao Maar veie andafe lAwoudTi van d t 8MdJe nijvere man htn die koohtwi en vorköobiOfl droogin ook hun deel in de laKtuD von liet utadji Uooht en bilUJlobeid xouden gadaea worden ea da bostuuMera van het atadje rlejieo die nNnaoQou op en zIJ moeaten zegsen hoevet l aehKle iij Wi l bodden door het gianouiMi bealuit Vftu de vroedeohap en ilj zeiden t Vela hood iden zilveren an gpuden alnkken IM wa dua slat meer dan bdlljk dat ook die brave nijvere mauacluo hua sohftle vergoed kregen en d bjetmirdaré deden een greep In de geldklBl aaookdie bufgere werden achadelooe gcHield Unix nu motUen vele burgcva u die zsldeu uy bestuurdura besjiajt de geldmlldvleu niet naair reoiit en blilijkliaid ioo ffij ddt volkaleeat bad laten votirtbeauaui badt gIJ gnen grupeo In de geldktat behoevau te doen ec waa dan eohter In komen Het gualL niet ann dat gij de gouden en lilveren munten lEehruikt voor zulke mlgaven En de be uurdera van IM deflijn aladje graniden In hun bjKad rokken hun tulband dieper over hun hoofd WdOit nu word de saadt hun te maobdff Ën toen liet oen atem zich liooran en e telde iMt aJ dat uitg g Bven geld betalen dasr beo de dat volkafeeat aa de banu geschoven ht iben opdat recht m blilljkheld aan allen butraolit worde k n zoo gaachledda hel PBNaARAMG Te laat onlvongen voor opn na g a erw Red KANTONGERECHT TE GOUDA Li apra n van 10 Jult lalö IVegeiia niet beletten dat iijn houd wlU opauwt J V A te UeaJiulaen I 6 nub lu dagto Wegooa op den openbarm weg om wapen olj zlcb hebben i v d h ta Gouderak 1 aube 1 d met verbeurdvericlaHng vw da lnbeslagg ni meh buka n t ena het portier van den trein openen voorde de trein aulataat J v ll te Laai t uigewiiidB l 2 sub 4 d l egooa eieren van kievieten veri oeren J U te Nieuwurkork d IJael 1 11 ubs 19 d nhit verbeurdverklaclnfl en bevul iA veruieugtug der aiertn Wogüia visbciien zonder vevgrmiyac A V Vto Nleuwerkerk a Uael I b aub ö d met verbeurdverklaruig en bevel tot vernietiging oer zetlijnen J M V t poud vrijapraak met bevel tot leruggAve van tien lllo ila geoomen legea A 11 te Gouda t 1 auba 1 d met verbeurdverklaring van den labeMaggtuomen h ing l Hegena op eenlfl watec geoorlonld vlicli tuigl bil zich hebbw oi viaoh vervitenn in erbodoo tiju B K U J H H en J U Ie Gouda leder 8 aub 9 d nwt varbaurdverklarluc en bevel tot viAoiadglng van den ItibAilaggvuDmen seg n Wegeiu kiial biiKdeu IJ ar ÏKjta acbudao H V U Ie Oouderak I 8 aub 9 dagen W nd ovanredinf van het aljohivoAad C W te l addin 3V Q0 t n aia van reobtavervo40n W de Q te Gouda I 25 Bul 2b ds C B te zeveuhul en 1 2b aoii a ia u to WwUttnxva I 50 uit 36 d i A V u te Zagwuail en J T d B Ie BKliwiJk leder I bO aub 25 d M J V te Gouda I 50 aub 50 dagen allen met verbeurdverUarloc van de opbnnflat fm het InbeilaggenomeR vlteeoh 11 3 Bube 6 d H N l v J K I a Wegiva iijn kind niet gareaB d ddKhool laten bezoeken J 1 do Q h v C K te Gouda 1 2 ab 4 d S v W h T W uba 8 d H de J h v B I 5 nb 10 d O P I 6 auba li d Mltn laGouda A de B b r C L Ie Moordrecht t 2 i 4 d W V te WadJlnj veen 8 X b I X M d We MiB Ie Oouda op atraal voetballen J 1 B Ie Gouda I 1 Hba 1 d W no te Gouda IMMn op ees wandelpad D V B te iGouda f 1 auba Iwlachlaoheol Wegene openbare dronkeneohap A v V la Qouilerak f 3 auba 6 4 BP9BT Lawoa ToaHla Morgen bsgionen dai de weditrijden om de Goudsobe Kampioenachappan op het Sportterrein En de eerate dag ut reedi een beioek en het aankyken tan Tolle vaard xgn De loting heaft Toor Tole medeapeUaden een niet bepaald golnkkigen nitilag gabad Vrouwe Fortnna heeft ttoh van baar gesetiigate zgde doen kennen vooral in de Heeren Doable vaar demeeite iterkere kombinatiea in de bovenite helft verzamelt ign Daardoor komen reedt in de eetete ronde vaak aterke partgen tegen elkander wat nog wel e ni verraiiingen ten opsiohte van de prgsen aoa kunnen geven Zoo komt roorgon middag in de DameeSingle liej t d Torren tegenover Mej Sprngt en i avondi in de HeerenSingla Qrendel tegen v d Beke Ctllefelt en in de keeren donble de Initenanti v d Vegte en de Brngn tegen V d BekeCallafelaen Sohnttenkerke alle dne partgen waarin de overwinning niet cadeau gegeven ui worden Voor de Uixed Donble ia bet comité er gelooven wg op mogelgk enkele nitiondering na goed in geajaagd door het toekennen der handicapa de partgen op gelgke kraoht te brengen oodat wg daar lear intereaaaate es ipannende weditr den kannen verwachten Mogen uw vele tennit liefbebberi reedi morgen deie weditr den door ban tegenwoordigheid oplniiterenl ONZE DIIMiH OOZE DIENST Hel IlaUaaaadH otfaaaiaf KOFCINHAGBN 10 Juli Het Kopaahaagaeha blad Jlovaatadan van 7 Juli beapreelct de mofelUidieid vaa kat aanallan van Ooatanrilk door da Eatanto an badalt Het aehijnt niet leer waarachynltlk dat da Entente en dergelijke ondemamjnc zal beginnen Man kan mlaaohien zeggen dat h t goed lou zijn Ooatenrijk a Dnltaak lagerkeriebt Aee kei Weatirmt BEBUJN 20 Jali Offloieal LegeTgroe i kroonprini Rnppreoht In het gebied van den Uemmel aan de Lyt en de Somme werd de strgd in de avondaren levendiger in den nacht werden door den vjjand verkenningen ondernomen Lwergroep Dnitiohe Kroonprint De Franschen etten hnn plutMiyke aanvallen voort ten anidwetten van Noyon en ten laideo van de Aiana rukten de Frantohen meermalen met iterke troepenmaoht op waarna ly hofateden en plutaen ten weaten van Antheail beutten en aioh naatalden ia de oade Franiche loopgraven ten noorden van Longpoint In plaataelijke gevechten ten weaten van ChateanThierry maakten wg gevangenen labg Reima werden door den vgand voortdnrend verkenningen gedaan Da tpUwa ewet I MADRID 10 Jali De MiniiUrraad verbood ala aeriten maatregel op grond van de nieuwe apionnagewat openbaarmaking vaa beriohtaa omtrent de beweging vaa handelMohepcn Het oproer la Rulaad MOSKOU 10 Jnli Het oprowvan de linkacbe aociaal revolationairen ia Bonder veel moeite door bet garniioen onderdrokt bat gezag werd weder herateld In een oproep in de bladen noemt de regearing de linkacbe ao revolntiooairen agenten van de Ruaaiache bonrgoitie en in dienit van het Kngelioh Franache imperialitme BH Snaren Tiohaoho i n ie Sloweben 60 K M teraggealagen evenioo op het front Penia StJaran LAATVn BUICHnN Qeea aatlaaaal kaUaat met de S O A P In eea giiterenavond te Arjihem gehouden vergadaring van de afd Arnhem van de S D A P beeft da heer Kleerekooper verklaard dat da S D A P niet oa deelnemen aan een Nationaal Minitterie daar ig daarvoor niet de mede verantwoordelgkheid wil aanvaarden Alleen op het loo dem program ia da S D A P bereid mede de verantwoordelgkheid op lich te nemen OeMUat oatvreeml Men i iat ooi uit Haarlem Uit het kantoor van de Hurlamioha Bonwmaterialen Mg aan den Spaarndammarweg ia een geUkiat met f 2 194 inhoud ontvreemd I i 1 CoUeetlel AaaMmef tekea k fMii Man teint ona nit Amtterdan In de vergadering van den Ned Aan nemeribond werd beiloten tot de oprichting van een collootief inkoopbnrean waarvan de utel geveatigd ui worden t Amtterdam Telefrafiseb foerbertclit Hoogate ttand 761 1 te Haparsnd Laagate 7U 0 te Skagea Verwaohting Zwakke tot matige wind nit mide Igke richtingen meeat iwaar bewolkt waaraohgniyk ragen of onweeriboMQ self de temperalaar ADVE TENTliN verkrijgbaar ET MORGEN D WALTZ KariMimlkshrat M4I 1