Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1918

ii i i744 I e Gletachervrouw Indlmn men ukkclraaat aa aloektea atoël ffB a oaxuiMr bkMd laat dan aaa t 101 U klttln pil iJ helpen Die LaxeeipiUen van Apotheker Boom uivaren hat bloed verwijderen alle onreine toflnta bevorderen ceo oeden atoelfan Alleen acht in ealot fi dooajea mat handtaeltenine Firma A M Boom Prija par dooije 35 n 50 et Varkfijibaar in da meeata Apotbakan ton Droflihtwlahab taGoudab ANTONCOOPS 7A In den wilden Alpentuln vol vreemde blofdUffli rol gloeiende kleuren en btjztmdor sterken geur waar en jaar geleden Sivo Courtien met de wonderachoone vrouw zijn korten lieldesdroom had gedroomd vertoefde dezen zomer gedurende haWe daigen de blinde jager Eiken iiK gen ini de vroegte bracht zijn geieldister heim langu d roitsblokkea op een plants die door een heerlijk moatapijtwas bedekt vaarombean de vlammende raurlejiea prijkten en purper gebloemde bruQoUa fl geurden De lielelljke p ek bood tegelijkertijd het verhevenote uitzicht want Gian Vital verlaagde naar zulk een plaats te worden gebracht Halve dagen lang zat hij te ndiMea van bloemeopraoht en aardeche heerlijkheid en Btaaide onbewee ijk naar het tooneel van de EngacHner AlpenmajcAtelt bergrug aan bergrug top aan top gjetsch aan glelseher Onbeve ijk voor zich heenstarend tong Qlan Vital ttuAit bet lied dat hij als IiI M Jongw bad geleerd het lied 1 elks melodie het faut van la ren EnUopt het oog TU 1 GOUDERAK Adv rtentf8n ea aboaoemcaten bp dit blad worden aaaaaaolMB UWr L VlEÉfiEERT Bouilink Iri L IriÉiu £ Zm dimimmmmMÊÉi Voor Uttwiht gernwgd eeniie loops vu 16 tol 18 Jaar Adrei N V Kanhandcl MaatMbappQ Ooutfa 2420 14 T koop gevraagd lÉrs Weilaiid of geheale BoepdapiJ BriaVtfn m t Termetdiai vio llüln kooptom ea wtnncer eveniuecle huur afloopt ttn h t burttu Qoudébhe Courant onder No 2424 N V Protastantsch Qbudtoba Bografanliondtmtmlno Vergadering wan AandaalhoiMlaps M OENSDM 24 JULI 1 18 Ut n m 8 ur II HattI DE ZALM NiiaaM CoBittI afiiMa a4M II DE DiREcrm SA Mk JiÉliiitill Ooedkooptte en loUedste adrei voor Meubelen b Tateb Kutra BnHattn StiMlw BMt iMr l k VMna W llt 0 a Woll n mSiltl ailak M TkMtalalt Spl clll lekUd 1 M kawallikirbXU 20 OIIT ZIKN m Ill nuf4tt bmUt Ml Rottapdam o a Uw kinaertn fast hebben yon Jtuk is Mffg 1 6W foer uc if MtJc if bun i I HoofajeA t fjffjf onféifbaar I mi cft fegvn onrein en rer j maakt hoor ï hoofd wta i Zuiver gexoftd en sterk Per doo Z5 cenlan voldodnd voor Liter S JC Bluht alaluitbaod met onie baadtaakt bIdi L I AKKER Roturdan VerkriJibaar bij da meeite dro litan T floada bij Aolos Coo ii Maj 8 H ▼ Looa Boahoop i Q J Spi k r W l J Spnillt J G Mant A Blonk WvddlatfaTMflt I A 1 T d Hcldan Bodafravao i P RaTcateiln Wad J t Vtiat C J SdiMr Zwaniia rdan i J W H Hoo ava a 2431 38 Voor allen die ticb iwak ca luatelooi ▼ oflleo die eduri veriiio ia zifo tOodal hua allei te vdél la di na nlipuitendo tieklea nU weer op kracht kannen komen dia te veel ▼ sr en van hua krachten of dt door Jindere oonaken bet weerataoda vannoten hebban Tctloren la SANGUINOSE can vanlcrkinCamlddel van dan aaritan raa dat alle der elijke middelen vir achter alcb laat dat knal en afdoende In HJpt in At ooruak van bovenfenoemde kwalen en door duinnden In en buiten oai vadarland met dankbaarheid wordtleroamd 243 40 SANGUINOSE koat par flacon f2 6 fl 11 12 fl f 21 B4 lila Apothakara en goada Droglalca WACHT U VOOR NAMAAK 1 VAN OAM H Co Da Riamarstraat 2c 4 Dan Haa Ftetacban worden leru enomea Te Go N DAHËS Mpordrachi j y Tê Gouda Antoa Coopa Wijdatraat 29 ehoonhovcn A N van Zenen J Widdinxva n A v p Helda F Fédon i DiplliUar T Migt aaaamMi ovBttoiUgi ba ir op uogmoht handm mi ouohadaigk Wife voor da tMnt huid Vraagt OW kapper prga f I H 2414 y DEVRANDSTOPFBN COMMISSIE DISTRICT GOUDA maaklp bekend dat vanaf heden op BQN MO I van het BONBOEEJE VOOR BRANDSTOFFEN BUITEN RANTSOEN nnr STUKS aanmaakturven beaohikbaar worden gesteld voor 07 i COIlt per tOO tTUl C bij één der onderitaande handelaren BKANDSTOFFEN COMMISSIE DISTRICT OOUDA A D DE lONa A DE lONO A VAN DER LAAN 24t 40 D VERMH P VERMQ W GROENEWEO B PERDIJK De BRANDSTOFFEN COMMISSIE DISTRICT GOUDA maakt bekend dat vanaf heden beichikbaar wordt gesteld i EeMen Antbraeiet === 2 H L ad fl 2 40 pep H Lè in mi ndéptng van hat winleppantsoen voor de houden der winterrantioenbestelkaarten GELE KAARTEN met de ondenta nde niMnmeni 1 tot en met 1770 i ro 41SB Houder dezer kaartm worden verzocht deze duidelijkItigéVlÉld en Ondapteekend aan het eboaw OoathavenNo 3 in de b te doem 2440 7 Dé verstrekking van 2 HL AAflAtUtt Valt HetwtnterranUoen aan de overige nummen zal nader orUeH bekend gemaakt HET BLIttlSENillitS GQÜQA Klelwe g SI Telefoon BBS Beffint Jh MAANIÏAO z n 2486 60 JaarlijliséB ZOil IITVflIiOP ZaB el de voorradige BLOÜttllreiii CifOSTUUMa als de nog niet verkochte aiOWIIMtimiéiÉiW idtten tot ana liwn 8 imam pr wmn worden OPOERUIMO Biiijifis oi fltifiyniiti rirf af haMan snooTE OPnuiMIHa ani KantMrbMkm Photokartons PortefMrillïs Inkten Zlhwr papier Verfdoozsn 8tf2 8rtz 3439 20 O J VAN BURK Boekliandelaap lUefWag 89 iiMiiiiiiiiiiilgiiioigiiiimiiniiiiiMiiiiiuG 5TOOM ak CHEftU Vi EN BLEEKERU 1 DE PELIKAAN 1 WA5SCH MANGELEN aiimMaMii iiiwMiiiwi UKEN OPMAKEM 2415 100 ias UÉp Mm t Mielohreii Levering van lllaciiuiale Brandlumta en AaMie eIend VEST 109 111 j VAN DUIN Bureau tot Pulyficftcit van Wetenschappelijk Nieuws Kèixerrttfrsoht 153 Amstftrdam L lni aofat 30 CURATORIUM Miv A W JMomMtt God Advocaat Itt Ned Indit H J Callwra BaKeo w Lid Oad StHM Bttriemeeaier van BdiM an SthoOlopirtaMr J a rrlU Oud Realdant ven Teniata Itoari PoMc Lid Berate Kamer S PovtniUt Sehoolt laner P J RMymilk rf Oud Secrelarla Ganaraal dar Rijkavenekerln bank W N Wlntorshpvan Gep Luit Ko O I L Amarafoort Stcrtlaris IE SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Ood r leldloi Tu M kêkaad laarkrachten oad r wi Joh Bonmaa ENrectcar uoar HaodelHcliooI MV Dr J Ellaten Dtreueur eoaar Tucbiicbool Jkr JaaPaltk Jouraalial Dr A A Pokkar pr v at do at Uair i H t Or A J M Qarjaanaa ieerur H B 8 P H van QaiM laMur Hudebieliiiol Prof W C da Qffaall HooilMriw UalvcnUeit Utrecbl Da A Halbaratadt oud Utricr Gymaaaium 0r J M HóOEVliet prWiat docent Uaiveivltafi Dr C Huyamaa iccoun Uat co mdero m nDe vM naam 20 Iceraaaa H R B Mfa in da Reehteit 7 lAleoteün d accoantaata 3 art B eni wordaa door oa laanairfaaaad maar daa 4 adki4ll iw camaaan o aa DEENSCn NOORSCH RUSSISCH ktALEISCH LATIJN ORIEKSCH BSKRANTO WISKUNDE aCHEIKUNOE NATUURKUNDE WERKTUIOKUNDE ELECTRO TEOHN TEEKENBN BOUWKUNDE ALG ONTWIier LOOICA RHETORICA BOEKHOUDEN HANDELSGpltK ADMINISTKArrm BBDKnvsRicLAMr BtACAdE BSUMTBCHNIBK TENOaftAriE BCHOONSCHRIJVBN KËDBiaANDSCR FRANSCH DUITSCH ENGEL8CH italiaammr SPAANSCH ZWEED8GH studietbchniEk STAATSWETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIBKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDHXEER NETH SPREKEN GOEDE tnil HANDSCHRIPT VERBETERINQ VWO EN GOED REKENEN Plt EELEN SLOJD Oplaldlag par krial voor alia aaamani voor alia a btaa aa baroepaa voor ALLB actaa L 0 aa M 0 ALLE practllkiHltlona Staataaxamaa Notariaat Mr la da Raiiitba aamaaata Admlalitratla Actnarla Accottntanta Oada wllaar Bamrkaadlf OpalcIKar aa taakamnir Oluiektar Watanuat Ba driilflaldar SacratarlaRadaataur aal aaa 873 ISO Cursussen voor beginners eenigszltia gevorderden meergevorw denden en vergevorderden AangNiame method Persoonlijk contact tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke oondttHn minvermogenden kunnen van ons Studiefonds proHteeren Ooede resnttaten wie werkt slaagt Adviezen Inzake Beroepskeiazc Voor naden inlichtingelf vra e men dê interetsanie 0mtia bmchur f een boekdeel van 144 pagina s Men verbindt sich kierdoar tot niets t Het Advertenfieburean van HAMT 31 De Goudsclte lowaiit TËLËF m bezorgt de plaauintf iwn ADVBRTENTIEN in alle Nederlandsohe n BKitcnIandaehe daCen weekbladen n aadere perkMUekcn onder eenife prijsveshoofini MT lnjE nclinti vaun dhtn M a chpiH staMKfs woldotttntiai b U htlii en worden GRAXIS terslMkt BERKENWOUDL AdverteatWa en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude Dorp door A BOOM Berkenwoufle Voor Berkenwonde Acbterboek door J lÉOMElliiinelifl SmWIIK Overspanning wimlan t el I eiMÉdb ld aUpalooahaid a apoadlg ovarwonneft door uik 1 238S 22 MllBliantt s Ztnuw talilttftA A mnmuai moi aeim Vardifjvan aannwnchtlibeid by eïAiBeaa opiaabiar optraden n lewlehlila beapraUa an Oaaeaan U van senuwachttfhetd Per kokai 60 et 3 kokara f 1 70 Let by koop op den oattti van dan tabrikant A MUNHARDT Pharm Pabriak Zelel Varkf4 b bi Apotk aaDrwtflalaa ft e alAifgang DoDderdag II Juli 1918 COÜRMT VERSCHIJNT DAGELIJKS I rx© a wrs © XI d v ertexi t eToleuca oox Q o va dLet © aa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INCBZONDBN MBDIOmtUNGaHi l lafils LKt alka i SMI Cto da mujacUi SO ft hooiiaa tak ABUNNBMENTSPBUSi pai kvartaal LS par vaak U nl mat Zi a4acaWad par kwartaal f Z U par iraA 17 caal overa waar da baiarfliis par loopar aechladt rnmea par paat par kwartaal 1 10 mat jSondagsblad ƒ ZM Oil iiirHtT wantal dasaHba aangaiuaaaB aaa wa bacaaai UABKT tl GOUDA oA oaaa ant i da boaWiandal as da potkantorib ADÏKRTBNTIBPBUSi Uit Gouda i owtrakan bahaoiwla tot da liaw kiiji t M14 laaala 04S elk ragal nuar ƒ t lfi aa boMa Gonda a dM baMrfkrinct 1 S n SJ atta laaal ma S lt Advnaotita aa poÜlaka w ni kaH ada IS Advartditll ksBM wanla la dalaran Ailmlas a MU H aa Adfninittratie t Talcf Intero 83 RcdMti t l f Intero 545 Bureay MARKT 31 GOUDA fond voor oen overval wilde beechermon DE OORLOG Vorderingen der Italianein Een kapitaal voor revolutiewbaoillen Entente troepen te JkrotHHigel ONS ovmmowr wotu heid eau bandije wil lUlpW liot is ni pioeilijk de radon daarvan t ouUlekken De Japansche biterveuüe ftis van de steanmlug die fo het volk heoaoht antwoordde men slechts met eeë liooghartlg stilzwijgen of met de tigemeetie verklaring dat ona doel laderaoht vaardige en duurzame vrede een Isna dia nadere uitlegghig en pre dseeg4agi vraagt Deze uitlsi ng is ona iot sTerre gewelgord terwiji wij tegelijkertijd yernamon dat met lekere anaextonlstlaohè plaonen voorbereidde en dat men xonder dete Ie beHipreloen vroc ei vooTfit tlen van de hand wees wo4ka voor lutt volk ea lelfa voor het parlement onbekend blevMi Vervolgens wordt de volgende maf ge ateld Zouden dè regeertngen van oai Und en van de enteate de nationale ver dedigfng geM uud hebbra al zij over eonkonntlg het verlangen van de arbaldonde klaaae na onderling overieg In bt t openbaar hadden aangegeven de doeleinden waarop de militaire poglngien ftjn gorio t wanneer zij voor de geheele wereld hadden verklaard wit hel vredaaverdrag aan allo volkeren oorlogvoerende en neutrale nux t geven onafbanketljkbcdd en veiligheid tengevolge van het yardrwijnen van alle mttftalrlxtlEK ie en tnperial li he stroovnlnaen en tefl nirolge Fm het inatetlM van oen Volkerenbond o Confederation meimt dwe vraag ont leunend te moeten beantwoorden en verklaart zelfs Een dergelijke diplomatie In het openbaw zou te iamen met do iternailooale actie van de ariioidendeklasse In do Uei clanden bij de volgeren in de CeiUmIe landen e n i mpaIMeken weerklank hebben opgewekt en ou aldus het unr van den vrede dar TolketWB halben bespoedigd Ten slütu wordt naar voren gobrachl de wensdi welken het Fransohe rakver ontl ultsproekt in den naam van mjlttftenen arbetders n l dat vredesvoorMtdifin van welken kant zij oOk komen nlal Jioudcr nadere bosprokipg van de hand fuJIon worden gewesten en dat de regeew ring iedere getegenhetd lal aangrijpen m woorden van gezond veratand te lik en Itooren De arbeidende ktaaae wenaobt iet dat het uur van don vrede wanneer dit komt zal worden voorbljgofaan paartoe zal noodlg zijp t do arb rtdmio klasse nuiwkeurlg kent de oorlOffidorleindcn en de alg iieene vredeavoor waarden en dal hot gaheele volk een prachtige contrdlo zal kunnen ulto lM 9P den loop der geljeurt piwon Na ook voor de Fransche arbeldenda klasse het recht In volledige vrijheid te bunnen deelnemen aan de tnteraatlonAle rbeldersactle to heiibe n opgeftlfcèt dndigt de verklaring met de voldode woorden Alleen bij een dergelijk atf sd Tta werkelijke vrijheid en van ooderllaff Ter ovwen zuljen alle landen gered kunnaa worden van de grootste ramp en aal h t oogt nhUk kunnen komen van den vrade aUFnMMHDSCH NIHUWBp ENGSLAMa Het llelglscbo koningspaar op bazoek Lord Curzou heelt medegedeeld dat bet elglache koningspaar de xeie naar En eland per vliegtuig heeft genaakt Het voornaamste doel der reis wa naar ohotiand om een b oek aan do vloot te br igen Do koning en koatngin vergezelden gte ren hot B giacho koningspaar van HucklDf uun Palaee naar Albert Hall waar ziJ een concert door een Belgisohc militaire kaïpel ten behoeve van hot Bril chu Hoode Kruis gegeven bijwoonden Een enorme menigte verdrong zich In do straten en begroette den koninklijken stoet 9iet groote geeat t Pe arlep De Daily Nevs van 38 Juni meldde dat de griep zich in Engeland en Walen Torder verspreidde Te Oardttt werden tlO ambten op het grooto postkantoor aangotost In vele stoden van het Noordooste n van Lancaahire zijn de echolcu gesloten en mod itoeldt dat eukelo overvorkto dokters onder de slachtoHers zijn In het Ëstriot Biipilt zijn vele fabrieka arl eiders aangetaAt oitder wie tal van meiBJoe Eir worden daar twee of drie terigevallen gemeld In Manotoeeienr w a A apHawtu oo hevig dat de kerken nUaachlen geAlolen zouden worden evenals scholen katoenqj lnnerIjon loloscoipen enz FRANKRIJK Vredoavorlangen In F r a n k r Ij k Op 26 Juni hci fi het Fronsclio Algeoiecno Vorboikl van den arbdd een open brief gerioht tot do vo Ikav or togen woordl ing in Frankrijk ter toellohtlng van t gcon deze vakorgianlHalie risHls eerder ntondeling door midded van eon delegatie bU de llnkeraljde van de volksivertegenvoordigiag bad betoogd In dezen Opea Brief wordt voorgesteld dat de arbeidende klasse evaoals het geiieelo voUi atndu vier jaar leeft in onwetendhetd omtrent de mUUaixo en diplowotltdte gebourtoalsaen welke zich alspelon Verschillende malen zoo gaat het manifest voort heoft de Confederation générale du Ttat vail van de regf riog goCisoht did doze haar oorlogsdoeleinden en de atg neeno voorwaarden waarop de vrede geteekenl zou kunnen worden jn het opeoibaar bekend zou maken Maar op deze eb chcQ welke steunden op een nauwkrurlgo ken lü succesHon bewijzen dat ie FranschOn een nieww ollousluf la de gunatigo om4lBndii eden afwachten Het oanbl gl vaiigienen door de Fransclien gomiakt on de Duitsche verUezen aw dooden en gevonden bedragen te tuoMi ir t twne lot drie dlvi i De twat begint al wanhopiger te woeden Ia Huajajid ataftt aJlui op je ji kop en is oieitegcnstaande de gorustelellendo berlohteii van den burgeroorlog de contra reiwtltdie In vollen gang In üofrtwryk zijn de gemoederen nog oven min tot bttdaran gekomen en inDuitschland ml de nieuwe etaateaeoretaria de man cljn Ëe de partijen ec erp tegenover otkandier stelt en de sp nnli tusschen inilitairdsine en pacUleme blzonder groot maakt Eigenaardig ia ook een bericht van het Berner TagihJatt dal Ruaeieche revolutionaüren igiroote soiiKnen bij Zwitschereche banken heWien geplaatst naar verhiidl een 18 milliard roebel In den nationaien R ad Ie do aandacht van den Bondsraad op doie deposito s gevestigd dio nanr bet hoet moeten duenen om vod Zwilserland uit do sociale revolutie in Europa te verbreiden Ilel bewijöt diat 4e Stuwen i1 Wzonder mot liet lot dor menechen in de andere landen begaan tijn en niets liever wenschen dan hun beatnan tot een verblijf fu en aapelBoh Ëdea te mokeu ongeveer zooaU dat in Rud nct 1 Boware I Er is ondan pB een Fxanscbo inisaie van iiooge personages naar Anpeiika gezon dmTnet iwt ï preöMent Wllson flt afzien van zfjn verzet togen eon nülitaire Interventie der gwUleerden en W l voornamelijk van Japan in Rusland Wllaon wilde daAr niet van we tLn tenzij het RusMsche vojk bet zelf uitdrukikelijk verlangde Hel plotecUng tt n tooneele vera ijnen to Londen en te Parijs van Iemand die zich Kerensky noemt hetzij dan een echte üt een iwechto Kerensky en die als zoogenaaatd woordvoerder der Ruadische democratie verltlaftrt dat een interventie dpr geallieerden waarbij Japan de hoónlrol 7M spelen jdvtagand noocMg Is en van bealiefiendc moieele en mUitailre uitwerking zaJ zijn als er nw r Amwlka Mieche troepen hoo g rtfig ot In jletaJ Ban deetnajnen maakt zuer den ludruk van e t politiek tooneelstukje uitgevoerd om de aotie van do Fraaache mlss ie in Amerika te ondorsteunen Dt Franach ezlnde Journal de f3enève ebrljft efover Opeens herleeft ledereen tegeUj k de tnaar Koronsky KonUlof JUUjoakof Alexejef en zelfs do lieden die goheel authentiek dood zijn ale g ieraal Kalsdin Het solilj nt t men In grooten ij ver de In Siberig Ib in de oogen der geailiuorden op bet doode punt g i komén iilngeUuul heeJt om die inlerveutle te vcrJürijgeo de diplomatieke oftors gebtuoht die noodzakelijk warea en dio aanzieul jk zijn iedereen ia het eens on men vacht nog slechts om met ekaar in d j i ode te kunnen daniaeo de permiooie van preaiident Wilson De Fraasohe pe is er zeer on fedul41g over Zij iieoft zich langen bjd beperkt tot het sydteevn van pa iheUeohe aansoepen tot president Witson Daar deze metbode de zaken niet vlug genoeg voor itbraühl iiraoht zij thans aan tu toonen dat do Huwen zeif de gele luterveutlo wenachen en verwaciiten Do wenoch is ifank vader va do gedaohte en nten moet dozen toestand niet uit het oog verliezen lindien men do berichtoa over Rusland op bun juÏBÈe waarde wil Bohatten Zoo n ipasaa herlevingcn zouden niet good uit te leggen zijn waimeer nit raftnd or bcJun j bij had De Fraosche pers wijftt eroii dal do g6allle rd n den laatsteu tijd nogai buq oen hvbben DiiiAdag was de sector tusschen Montdidier en de Oise het tooneel van eon heyigen strijd welke een vooniiCdringsu van ISOO motor over eon front van een nijl miQgAlijk flia tc Bij htm groot offensief tegen Compiègne waarbij de Duit jliers het daJ van de Matz bereikten werden zij op het pUteau gelegen tue4Chon tbeuiU en Saint JMaur dat door d n grooten weg naar OoioKiiègne wordt doorsnede teruggeworpen doch konden zien nog aan woerazijclen hiervan handhaven torwijl zij op de hofsteden Loges au Porto die ia werkelijke vestingen waren herechapen bleven steunen H t doel van den atinval do Duitschers van het plateau te werpen ras zeer E4 n lig bereikt De Fransche troepen door tanks voorafgjegaan die den aanvallB veg bereidden en do mltraiUeurenesten vemiotigden veroverden in oea korten stormloop het aangewezen dool versterkten onmiddellijk het genMnen terrein en braken de vijandelijke tegenaanvallen De vijand was niet gelukldgetr in zijn pogingen om de hoeve van Ghavigny te herovereo Zijn aattvalagolven werden door ons vuur gedwoinaoerd Hot geheel der operaties en hunne laat In Albanië zetten de Italianen hun actl op don UnkoTvle Bgel voort Na een voor bereidiiig door de artillerie waaraan de iinonitora van de Engelsche marine een verkzaaon a uulet l namen nam de iolante io van do Beaeden Vojoeea opruUcende fa dierpen strijd stonnenderhand de hoogten tuflsohen liovaol èn het klooster ran Pojand Tcgotijkertijd viel de cavalerie oprukkende tusschen de westelijke t elllngen van de Malahaslra en de zee de vijaiod ijko acbtexhoode aan en verftiehle bij Metali de hrug en over de Semtni Fitvi is den Itallanea in handen gevallen In bet centrum zijn de sterke tellingen van Cava Clava en Corotaof die hardnekkig door den vijand we n terdcdigd in hun bezit Bij het brugge oofd van de Tomorltsa bobben zij de iJeheerocbMJde heuvrfe van Cava Devria veroverd Itaiiaansche en Britsobe vliegers bobben een werkzaam aandeel aan den strijd genomen Het getal gevangenen Is tot 13Ü0 gestegen Het getat veroverde kanonnen vllegÖiigï n piitrailiouHos en de verde rc oorIpgebuit Is nog niet vostgeateid Du vliegers hebben in don slag aan de flarve en btj de r aHajalIn maegawerkt De jachlv l6gtuigen van do goalllqcrdeii het l oti tuHachen 1 en 25 Juni a an bet Italiaönöchi front 107 vliegtuigen en 7 drochen gnveld en ÖOOO bommen op de nitlitairö doelen goworpen De Italianen vlogen tot Lalbach Zogabrla E arisilude en Fiuive waar propaganda manHesten neergeworpen werden In denzelfden tijd hedbbcn 205 bombardoorvllegtuigen 77 ton ontplofbare stoffeu geworpen De Italiaansche vliegiiiienst verIpor in dien tijd 9 vliegtuigen en S ballos De koning van Griekenland heeft eea besluit uitgMraardigd waarbij alleGriok he onderdanen dio In de jaren 1884 t 1898 geboren zija en In Frankrijk of in de Fransobe kolonlSn verblijf houden ot zij reeds bun dienat Uaht hebbon vervuld of niet onder de Irapenon worden geroepen Zij moeten te Orange samenkomep m Op 28 Juni zijn zijn In de haven van Archangel ongeveer lO OOO Fraosohen en Serviërs geland De conunandecrende generaal verklaarde dat hij de stad en het Fswiliaton het afaohed in töo achter ta bmrw itomen zelde Villi t Dezen wluhr ziiU gij wet boven blijven en u met uw actdldeTiJ latan Insneeuwen gij wonderlijke helUge V 4 caen winter zeker Hij keek Mnfra aan en xlj laohta b n toe Dat had zij nog n et gedaan Wat zag zij er Jong uU met deaon ktoh op haar ernstig goïtM wat stood het latAen haar goed I Het was zulk een andere laoh dan op dat andt a vrouwengelaat hetwelk nog steede In alle drooouo Tia den EchUder draaide ea ham lokta UUra s tacii was haiUgi Zij zei het haar vriend na Dezen winter Wijven wij bavao n Ia u inaoeeuwen h snaaaw bagraven Ea vtdtoolen mijn werk wij vakooien t Want Koodw ik het niet Hoe seide hIJ da t Uat da grootata liw Dlgheid d dlepale aaadaeolnf Uatn daarbij aan nde haar in da oogao tn de ziel ziende zoodat zlJ tdooada varbleekte Zij hielp hem IJn werk voltooien I Zonder baar kon hlJ het nlal Zijn weric aou ook het hara ilJft t a Vital riep zegevierend Z ker komt gij beldea ermede klaar gIJ en ztj Malra l Pe nevelen stijgen nu reeds op De eeaawno heer diaari Ohren al zeker den wef verliezen en in den eeraten dut banton ttgroaA atoren Nu reeda sta Ut alt de onweerawolk dan bOkaam mtaen want voor deze jongens gelden noch jchoonheud noch vrij gebied Zoo n vermetele kerel Vanavond was er weereen A lpengloe ient Alsof de hel was loegeIjareien om voor de engelm oen vuurwerkje te ontsteken terwijl zij voor avondmaal hun hemekiciio kinderbrij goliruikten Ik werd angstig tooi ik er naar keek dat al de anetutw ft het ijs zou aiiKïltcn en op ons anne zondaars neerstroomen Dat zou een lombvloed zijn waarbij ons stevig huis eoD sleohte arke Noaolis zou zijn Ook bij andere gelegenheden deodGlan Vitail moeite zijn doode ot n to yerioochenrn van welke de holten In zijn misvormd gelaat brandden alsof ze met gloeiwide kolen waren gevuld Als hij niet buJton was op het aoboone bloemeur eiland In de ijszee dan zat hij tn het atelier tegenover de reuzenediildorij en deed alao hij 4ke friawAon pefaseelstreek zag Nu gaat bet sqhildertie I Ik had het niet geda t nuutf bij mijn arme ziel nu gaat beti En het wordt prachligl Ge zijt toch eeo reusat tge kerel echoon ge in verslijking met mij toch altijd nog maar een dreumes waart Heb je udsfuhlen ooit de jongen van een berin weggedragen en ondertus ohen met de moeder een praatje g naakt Het wae eigenlijk slecht en sdiandelijk Want aU ik bedenk Had Nerlmi baar kln o en er kwam iemand die het liaar wilde ontnemen ik zou den kerel worgen ooals Ik de bertn heb geworgd Wat ik vilde zeggen Ualoja aal trotsoh zijn op Bijn Slvo Courtien als hij zijn aofaikl nj fereed krUgt Ed hy krijflts n ken Eogadinor helderder straalt het hooglied der liefde van den Engadinor voor lijn heerlijk zijn he Iig geboorteland Ua bella val mi Eoglodlaa 3ian Vital a doode oogen konden bij den ktenk van het volksUed niet meer tralen en dikwijls heel dikwijls moest hij de hand die een meosch wilde worgen op zijn kloppend aohokkend hart drukken dreigde zijn eterk hart toch te springien van machtig leed en geweldige Uefde En de eren der Alpenwildornls dio Gian Vital In teugelloos verlangen had gbjai gewenden zich In het vrij gebied der gemzen aan de onbeweeglijke gestalte in den tutn vol stralende bloemen De achuwo marmotten maaJtten rondom den eenzame hun vrooltjke sprongen die hen in de geweldige arena van glelschers en toppeo tot de clowiia der dierenwereld maken de Alpenlijster floot dicht naast den blinde haar emolteodomelodie B en de gtemzen schenen tamme geiten die de blindb herder op deze met bloemen bewalde wMde hoodde iraarvan in don zonnegloed een sterke geur opsteeg zooals in de kerk blJ de hoogmis uit het wierookvat Do eeoEejne luisterde naar het piepen dor marmotten en het gezang van de lijsters n hij merkte do nabijheid der gettiaen en ais hij bij zijn vriend was dan zelde hij Vandaag waa de oude bok er weer op wlen ik alods lang loerde De griJMurd stond prat tlgl De eentaardlfe hMr mag van geluk apr ken dit Ik Bdjn boka ntet bij n j hftd et uilMiMlIa ra ertl ian J WSMftSK VAM BOnUU reuMnBobifderlj gereed hetkorelljo Waarlijk en waaraditlg t Nu paa zaj Maloja trolsch op hmn zijn Q eel Engadin omboog en In de laagte Tegpm de Margna sullen wij uw naam aohrijven Sivo Courtien I Ea als do Jongen den naam zal lezen want het moet een Jongen zijn en e eeriijk Jager moet WJ worden dan zegt zijn vader tot hem Ja die I Bivo Cowrtlen I Hoed af voor dien naam jongetje 1 Enkel voor den naam maakt de Ëngadtnar zijn buiging andera dan dostijdH de Edrcna t roor den hoed van den tyran Jongetje Je vader keal den man die zoo beet Hij Is de vri id van dien man heelt gezien boe bij zijn doek cmhlklerde Dns jo getj ook den hoed af voor Je vader I dl tt kaa v JÉalM Daarna trokken de londerllngo huwalljksreizlgers we omlaag naar bat dal Er woei een sterke Föhn Courtfen waarschuwde de gelddatcr van den blinde voor een zekere plok op don weg die beruc WOB door de herfiaalde lawine Ge kent m weg oog nlot zeer gped Als gij aan de Ad aararotaeo kamt m gij moet daar ttclit ondorlang dan doet gij goed niet luid te spreken De snemiw hangt daar zoo ver d l een iab d ow de lawine kan doen noem ortea T w man kont de plA predee maar daar hIJ nu Ovwrigena zuM glJ dadelijk den waarfcet gevaar is Naem u In acht I Het be zou zijn ah ik met o meaging Maira vroeg JUat Ik u tot aaa Ae garaaflljke plek vergoielian I Daar Coortlen ilal pnohtlt llcht pt aen Coaden warklwt had atenda hM ar t