Goudsche Courant, vrijdag 12 juli 1918

M a74d l haar eereie gedacbte Vuiikag komt bijt Klken avond haar Uaijte u daag kwam bij niet bij komt mc i l Ti met elkoa dag g ide baar oaruat haar onffMt Hij ku tooh zonder mU nli t leven 1 Zij wilde voor alUjd weg vu iCaloja liet de kamniler de kolf era pakken bestelde in Parga apartementen De koffers werden uitgepakt de apartameotaa atbesCbld want zij bkef en w dilte BpSn o Courtlen Hij zou to Julat don dag van baar vertrek kufiiiaa kO Hmen De GletscherTiroawe Vaiwl C H HAGEDORN K a P BEUDERVELLEN OonjHa dia made aamena w derxiidache£imili h rteli k daak aaaaaa toot da vela bcwijeea Taa belaad teinaf bq hUB howclitk oi ahrtmdan 11 ull IMS W tIBBES H A VAN 0RIE8TEN dia made naucai wedMat daehe fainlHa han hartelqken dank belai en or de vale bli kea vea belao MelHad bij boa buwatijk oader ▼ oadaa Ooada 10 Jall 1 1 2447 U Irtaai K ESSBBOOM JOHANNA OE VLIEGER die da aaaiaaa wederaijdacbe Caiallte harla lijk dank se ten voor de vele blijken ven belaa ilellinl bij bun huwelijk oaderTonden Ootida rSS±S 49 11 OKVfltAAaD En Ealleljisfliiilier teifen hoog loon BriaVM onder oo 2444 Bureau Goudach Oonrant 11 CEVRAAflD zoo tpoedtg moBaitHt JolJonpiDÉMlaoien met cbralk viui Keidien Br b onder No 2448 bureau OaudRhe CotHMI 10 Ta Icoop gevraagd 3 eeiiige Wm WeW f ga inee ie Boerderij BnaT n mat ermeld n van lining koop eooi ea antaaar aveatneele huur afloopt aan bat boraaa Ooudacbe Conrant oadar No 2424 VarkiVOaar fclj de Drakkeril A BRINKMAN ZOON Markt èl GOUDA YMJUDIiiEil VAN KlUISMlOlMrClEliTCII IntraffMida etn v t8 halto van da kaai van mlnsttnt 45 7 50 stuks in omïlae SS o nt franco per post f Wf BW 1000 Uabi Iralli Bat Sriaa aam bedrakl 6Mik o Hte M soMedste adres voor Meubelen all TalaU Kaatan Battattan StAMINUl IS W É IpMMba VMiM kadltaUra Wotiagen SatlMakaoa M iil ik kMMIi saMMaWltK aa a PV ftpaataal adrea v r aad lal MM llawaU k pl aawi 20 lOHT ZUtN nnfinrm nmiuMrAKMi GRIJS AAR gtUMtkt ntti T jdora i HMrkltunel Perfect Oegaracdeerd onictndeltfk Ovml Terkrggbur i f 076 enen r26 per flacon 2840 3Q Verkrygbaar te Gouda bn BALT A DE JONG Oosthaven 31 H P VAN WlJHÖAARbit Kleièég r ANTON COOPS Markt AiivtfrttrsH in dR Btéd Be BRAMDST0FireN C0ItfMIS8lÈ mflmilCT OOTJ maakt bekend dat vanaf heden beieliikfaaar wordt tfesteldt 2 Eenfieflefl Anthraciet 2 H I ad fl 2 40 pei H L in mindering wan het winterrantsoen voor de houders der winterrantsoenbestelkaarten GELE KAARTEN met de onderstaande nummers i 1 tot en net XftO i I2 Bill Hoeders dexer kaarten worden verzocht deze duideiijli ingevHld en ondarleekend aan het gebouw Oosthaven No 3 tn de bus te doen 2440 70 N B De verstrekkiag van 2 H L Antkraclet van het wlnterranlsoen aan de overige nummers zal nader worden beliemi gemaakt Het Advertentiekreau Oe lioiiilsclie Coorant TELEF 82 MABET 31 beMtgt de plaatsing van ADVERTENTIEN in alle Nedcrlandsehe en Bostenlandsebe dag en we Uaden en andere periodieken onder eeaige prijsvexbooging MT IrammtfliHi van dMn alia voUloancla Inlichtingen worden GRATIS verstrekt Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keisersgraobt 153 Anuterdam Lelietfracbt 30 CURATORIUM Henri PoMc Lid Eerste Kaaser S Poitmai Sdioel pci o r Pa J Raaymafewn Oud SecretBrit Qeaeraal der RijkiTerzekeiiDtabmk W Na WloUraboven Gep Luit Kol GIL Ame i e fa n Stt ttrit Mr A W Jaoonettt Oud Advoceet in Ned lodiS Ha J Catkosil Buitentew L4d Ged Stiten Bur einee ter mil KAma va SchoolopileaeT J QaiTltl Oud Reiident T n Terniie Afda SCHRIFTELUKE CURSUSSEN Onder laidinf Tao 80 bakando laorkracliteii onder wie Joh Bottmaa Directeur eeuer Handeliichool Mr Dr J Bljiten Directeur aancr Tuchtachool Jhr Ja Pelth Joumaliit Dr A A Pokkar prirul docwnt Untvanitelt Dr A J M aartaalloa leeraar H B S P H Van Oaltel leeteu Hindeliachool Prol W C da QranH Hoo laate r Uninniteit Utcccbt Dr A HalbaraUdt oud leerae Oym naiium Dr J M Hoogvliet pnrau docent UoWenltelt Dr C Hnyaman eccoun unt en Ddere m nnea Ten neem 20 leereara H B 8 7 Mia la de Rechten 7 lelenicura 6 eccountanti 3 ertten ene orden door oea laorSaniaaard aeer dan 400 si3lirlltell ka cmraiiMM o m DBEN9CH NOORSCH RUSSISCH MALEI 8CH LATIJN GRIEK8CH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKU R E ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRUFBRECLAklE ETALAOB ORGANISATIif BEURSTBCHNIEK STENOGRAFIE 8CHOONBCHRIJVEN NEOBRLANDSCH FRAN8CH DUITSËH ENGELSCH 1TALIAAN8CH BPAANSCH ZWBED8CH STHDIETBCHNIEK STAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN PRIBELEN SLUD Opleldlnf per brief voor allo eaameM voor alle ambten en beroepen voor ALLE actee L O en M O ALLB practllkdlploma a Staataeumen NoUrlaat Mr In da Rechten Oeiaeente Admlntatratle Actoaria Aeconntanta Onder rtlaer Bonwknndls Opxichter en taakanaar Opxtchter Waterataat BediWilelder Se Marli ite4actanr eni ena 871 150 Cursussen voor beginner eenigszina gevorderden meergevordenden an vci evonl ndea Aangename methode Persoonlijk cont ct tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke conditiEn miover ogenden kunnen van ons Studiefonds profiteeren Qoedc ra i teo wie werkt slaagt Advicaen Inzifke Beroepskeuze Tsor muier tnlKhitiuen vrage un d tnltrttstntt tratifbrochure ten hoMtA Va U4 pagina Uen vtrUndt êUi hterdoor UI tuett Nationale ff j Uw kmaeren iast J hcttfen von jeuk J j I Üht toer tucht ivtjctit fhoo tf eó mefj onfie töaart I miOa t ftg n ottrtin en t9r f ¥ oorkomin eioarvan M ff j amaa rf Aoor tn loOtd fü a j zutver pKom n sterh Aer doo 29c nr n voldo ntf jvoer X Lrt r mOFBSMECTIE EN CEHTRALE AaWNISTUTIE UTRECHT JTrana 14 18 VESTI6IN6EN IN 64 PLAATSEN VAN NEDERUND Stsai pM 4 Juli ISIS rl m JC I Laaiida t t U18M0 ft nsn f a MM Ta Elacbt afeluitbend met ouae handtceke nin L I AKKER Rotterdam Verknjsbe r bij de meeite drogitten Te Goede bij Anton Coop Me SH T Loon Boakaopi O J Spijker Wed J Spruijt J G Meni A Blonk jWaddinSflTean I A1 ▼ d Heiden BodeSraTen 1 P RaTeateijn Wed J r Vket C J Scheer Zwammardam 1 J W HHoosetreeo 2431 38 l MM 4ai t1 I Kat iMiHan o Wkaali zljtt kaa Dabttauriii ladipmHwIa Ziiid Hella d taien nirarti d k ALPHEN a d K BODEbIuVEN BOSKOOP DELFT DOR DREDMT aOaWCNEM jaUMgUTWUK I I LEIDEN SCHOOMHOVEN SLlEDIIECHT woERfikN nniNBiKcirr 2446 42 Abonneert U op dit blad Zuip lleldiiiis FeHtii m taiiii iilei Lererkig ru Maduiutle firaüdhoilzagsii Aanbevelend aiaoM VEST 109 m j VAN mjm VUUIKUUIIAAK au ALLE SOLIDE 41 Si HORLOGEMAKERS EN GOUDSMEDEN VRAAGT UW WINKELIER Maar ia Wareiilberoemcle Meubel en LinolegimiMas t m 9m RKh t m Het beste artikel voor het wreven van meubelen en iinoleuai Is vaal aoadkoopar n voopdaallgar in het geliraik dan de beste bus was Koopt één flesch A Sa fi A en o biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linolewnwas A S Re A Waar niet verkrygbaar wende men zich tot onze ilootaWapOthossdar voor Oouda en omstreken de firma 362 60 L VAN DBR BBSK Orossier in Koloniale waren OOUDA GLmAem EnergievoriiMr voor ffindflMn Znowznakkin HeRstdkndn Rotterdam Canada Hypotheekbank 5 tepien 97 2 o rt togen Paodliriefen 100 Totale ciroulatiei ruim f 12 500 090 VarWh aar M illa Effadanhmdalirüi Bestel Uw Drukwerk bij sK A Brinkman Zoon 4 7e JMArgMfige VrijdAg 12 Juli él ia oimscHE wmm VERSCHIJNT DAGELUKS X Tie vi wre eaa j PX tQXi tieTDla d voos G o cLdeu © ara Oaaastxe eao ABONNXMIMTBPBUS per kwartaal U per mik i eaat aMt Zen4a iklad ÊK kvartaal f 2 U per weak 17 cent oven waar da beaoitbic per loopar saaehiedt Bkameo pel póat per kwartaal ƒ LSO met 2oodatablad ƒ 14S Abonsamentea worden dagelt kB anii nionan aan ona bueani MABKT SI OOUDA bU aue ac nten dan boekbaodel en de po tkaotoran ADVSKTENTDiPBIJS Uit Gouda aa o oatrekan baboomda tot d nbeaar rin t t 1 r el OJS aito resal meer ƒ O U Tan bottan Oonda an den beMr krii i 1 npta ƒ S W a n el mear f II AdTM antU na pobliata wain keH lit lM 10 IMMZONOKN HEDIDKBUMOBNl l d Op de voorpeclna 60 boocea Gewone admtentlln an tnsfeidaidatt metlideeH den pv a Ovoota letMie in raadaa mtéÊrn BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN iBiaa bV oatraot M mi naar plaalminÉh Advirtantün konma wenhiB baawnda iuv I dolaren AdvertantiliMliwa ai Ha A ii ah Bure au MARKT 31 GOUDAa Administratie t Telef Intero 83 ti lac tie I Telef jintero 545 Atuüun ncöii wBor eeua gtwpcü u i r us niel veel niouwu te be vunai uiidaar oin zet hij ooit niet veel dat do verjii ding naidiTd 18 Alleen dit wiilun wij evtn m de rede neiueu Vil tin hi eft moer dan oen der etatits litxiLn dor Lutiato gedaan wn de uaii dacht vau Ameritia de Ueailiterden en tlo neutrale i op tien voikeroaljoud tö ricli ti n Dtze r bond Is mot oen vuge potit o ke attractie üi u holle rhi UinSKïitiü for mule maar eon wt ldourdacüt Ueual vrtl s vt rwüieul jking ecu van iu mecet tiirm gendo problemen van do mtttrualionulu biluatkumlc is btakirs tiebben te Buenoa Aiiai den Brit i aehen vjicc oonbul een pak i laug gi evtn Dl biigeltioht gtzaiil heeft gupiottM oerd UlC is niet prettig naluurhjk oor het slachtoffer Maar indien hg zicU de mo dime piiiloeofe heeft eigen gniiaakt zat hij ale de tugoraaiwoeirderH zieh troosten i n verheugen dat het doel van den vij aiid met ia bereikt en dut dti gevulguu erger hadden kunnien sijn Dat de Russen In die dingen altijd meer con equtml ziju bewijst de bütreurcuti aardige moord op graaf v MlrbacU jit t 1 u u i nH tl verhtuui g veu uu uuproikiigeu luogoujk zgji vuorHtuuiUM uutuuiigk m kldUiji kring Maar Ue HtaaL lleUeu die tot iIuhv er Itebbt u gesproken Rebben vau dergudijke uvugLlgk hfUou iiiet goftpt indiuu sulko uiugcijk liedou ziolt uordoen IimIiuh eH n uiusUgu 1 oUeMui iguig aan de uverzgde ziüh baan oreehL uiijue beuren dan zullen wg du UelljK dot iun trcüen d W z wij zuilen li niet Ie rugbtuott n Ik kun u üiok medodeoleu dat dit oUuid punt niet alleen liet iiujne a maax oüK uut an do oppcrtUe l gerl iniug Wu tl ook do oppt r tü it rl üiiig voert ooüüü met om dor willo van den oorIo j heeft tot nuj gezegd uudra een eruuti go vred awil aan do overzgdo merkbaar wordt moeten wg do aak uvei wegen Vourts le gde hij er don nadruk op ikt DuiticUaud hut vrt doe verdrag van Brest i ttofsk lo aaJ uitvoeren maar bij twIJ ieldo eraan ol do Huiuiisehu re poerlng de utacht lueft de loyale tuezegg iugen uitte voeren Wij willen der KuaaJsche re eeringi vol Bircki geen mouilgkhedeu in den wegleg gen uiaar teuguvolge van den toeiifaud kütueu er onophoudelgk verwikkelingen wrijving in de gruusgebledMi en onrecht malLgic dadcji van do een oI andere klei no legerofdeeiliug voor Do aamdag op den Dultachen giezant te Moskou geipleegd noouKie hij een teoun het volkourecjit Indruiaciiende daad die teu hemel sohreil Allo sporen vorvolgtle hg wij zen er op dat deze vloekwupU ge duad op aansteken der onlen n ge aohted om ons mot de tegeawooraige ituesnM he regeering opnieuw in oorlog te verwikkelen hetigeon wg jui t met alle kracht willen voorkomen Wij willen goeu geen nieu weu oorlog mot Hualaiul de ujSRlsohj rogeering wH vredo en heeft vrede iroodig en wij ondersteunen luutr 111 do u vreMlwgezinidiheid Anderzgds Is bet K k waar dat er z er verechilleode polltioke stroomliigen door het l tutwischo rgk gaan luonarchlstiache stroomingt u en stroohmgen van do kodettenportij van de z g rectits aooIaaJtrevoluliunairan enz V i houden onze oogen en ooreu opon om ons niet door n ptoleellnge vuranderlng van de huidige toestanden te laten ver rassen on benadeelen In aansluiting hiermee trad de rijks kaueeller in een bes tHiwlng over den ptditieken toestand In het Wetten en deed daaromtrent vertrouwelijke uiededeelingen om daarna de redenen die tot bet af trede van v Kühlnuuin ticMien gelild na te gaan Hij verklaarde dat het geen zakelijke doch persoonlijke radenen wa rtn die V Ktlhimann hebben bewogen ontblag te vragen Over don opvolger v d v KüMmann min Iraal v Hlntzo ssel de kiia ller Het pretkl vanoelf ekt Ik mijn oanuraeriga of ondortcekenüig van da bewMminc tu V Hlntze slaohla dan geel ala t Hlnlin mijn poUli voert en niet sijn elgea Daarvoor beb tk tobter in Óe tOMM glnigcn van v Ulutzo wlen benoendng iwg niet Sm épwoldad raeda vutewaar borgt n Ik maak de poliUdi de verai woordtlijko rljkflkaosoUir ntMkt de poll lf k d 4 rijks en de stoataaeoretuU na buitoulandBChe zaken beeft ftlleen mijn polIllPk te voeren Daarvan lu de tnovw weging genomen mur nog niet beno nde HtaalBsoorelarls volkomen doordrongen BIj het debat voerde o a Soholdemaim het woord Hij zei ongeveer bet heen gaan van v KttbbnMUt beeft In bet bul ton on blMienianil een zeer aleohteo In druk giomaakt Het wördt voorgeat aU feil overwinning van de verorerlugN en maehtopolitlek Indien volg iw de uiteen zetting van den rlJkslMnBellcr alte btj het oude blijft waarom heelt men deo fltaaiseecretiiHa dan niet behottden Zijn red heeft teobtii een ateebte altwe ng gohad op heü dio geen vrede door ver gpltjk willen Zij heeft eveneeiw de op perete legenlpldlng mishaagd Het plotaeUngo van het ontsh m de beaöemlog van den nieuwen ataatMeCdretarla tvo vt dfn rIjkskaoMdler te rudpIeeBB kan ft niet Juist achti n WIJ nii k n thild I jkc verklaringen over once binnen en WtonlandftOhe ptrftHete De censerratlet Weatvp ontkwide Afttv Ihulxi de candldaat W Al DuMiiobdre ie Hot Ie zei hlj te venaohen dat de beer V Hlntzo bet oirerlog roet de mflfste logtfflcidln WAttTaao Mk de Ijitmweller zooveel gewicht hecht handbMlt d dat zijn poltticJc wordt geirag n door em Utdond bf nfiel on door de knciit die t m vf k In 100 onvergelijkelijke d fln heeft getoond De Franeohe binden Do Fransehe bladen zijn van ndtfd dat het aftreden van von KUblmaim taA bjlterwljs niet andere opgcvnt kan worden thin als een nieuwe ovwwlnnilng t hü 1 milllalre parij en dat zulks de fe allleerdcn loohUi Mtorkt In hun beahiit om do laatnte gewelddadige pogingen nn Duitachland e tniüken 7ij uiten zich atle In den gt t TftA do Tcmps welke aegt Voo Hl tse e een diplomaat van zijn oort beduidt de oorlog met aJle middelen bet teu lUoM annexionleme de militaire p Hitiek en de vrede van LudendarN Tïrptti an BieyMtlow dien ebtdriijk aan den w vaikWtl h lm 11 en de v xaajnbeld viAgfiaf Herding wordt opfe ngeo DuUaobe soclallelva In een besohouwlug over de pOlItMc De vul Hffui li0t Bolsjevisme Troc iten loepen over iapmisolie interwentiee Oe Franedien jneanen Couroy In Albanië Italianed veroveren pvra Het Boelgaarsolfte iegep in liet iuhiw von HerMing aan het woord OM OVpUIiOtF üu Devoli en de Usoem buwoiMeu Kuiiiza eeu vijftigtal kM voOruUijeito men tertvij de iUuiunen die au bun ba ld lu Vailomt zgn uiigig n zith vau üen btrggroep van Mulux4U lia heoben meester g inaa t en don beuadcnloop vau dt beiiieju bobben bereikt De Oofat nrtj kere liebben naar zij tel orlteuricn B e rat moeten ontruimen dat tor ïtHJiltr m liniterzgde waa omklemd Umi puut von altoclit hi Baseon aan de Ökounbi 13 zelJö bedreLgd De ut gr te roohtervlougel der i ranschen kan tliaiw i ogradek uit voortdr iiften nu het Het belanyprijkataf nleowB komt weer uit RualAnd De eenheid van de troepen der tegen woor ge regeexing la zoo ge chaad dat deze naar dea vgand over I o o p o n het 1b Trotzky dlo dit er Uaart Japan vaarfintujnlijk tngirijpen De Parljficiie edltto von de New Vork Hetiïld vernam reeds uit Uoklo dat een Japansch eakader van 3 U nieachepen en 5 kruisers naar Wladiwoetok is vertrokken Vuil Er toaji d ar nog grooto gebeurtenlsien te wacbtea btrgtuJiiig bastion tor Uiikerzijdo i ge zuk erd Alen iietlt het recht te golooven dat do bezetting van Alimnië en het b rtlkeii van het Oclimdarmeer van het ï oorden uit htt Boeigiaorsche loger in een gt vaariijke poeitit zou kunnen brongen daar het aldus op zijn linkerflank bij Monaaiir met gedekt A u ztju De DuitBcte rljkaBaiueeller wiens rade wij hieronder verkort weergeven heelt verzekerd dat noch in de blnnenlaoduche noch m do buitenlaniische polititk d rijks eomge wijziging zou plaats vinden I t was als grondbüginöel vaalgiesteid iii voljfonien Oivtreenötoinniing met het opper ste Icgerfljeetuur Mocht Cr zich bij de vijanden van htt Duilscho rijk eene vre d isneiglng van eemge lieteekeiiis openbu ren dan zou ZLidu do rijkskanaelier du Dultflthe rijksregtering ouuüddellijk dtzo neiging begjunstlgen en een aanknoopings punt trachten te vinden om viedeabeepre kingtn ZIJ het voorloi pig leohta en pe tit comjtó te begmmen Wat de verhou ding tol Eualand belfelt lal de vrede van Breet Litoisk loyeial worden nageleeid Do moord op graaf Mirbaeh zal geen aan leiding zijn tot ii ijpen de Diulaobe re geering zal slechts nauwlette nd de out wikkeling der toestande in Rusland vol gen De Al JDuitschora ontkennen dat von Hintzé hun mian is Doch mot dat al moet er toch grond bestaaji voor het heen f aan van von KUhlmann En fechneldelan vraagit zoer terecht Waarom Is andera hecng iaan unBMXiAMIjiaCH NXiflUWa OUlXfiUIluAMA De rede van den Kijkskanao Hor Graaf HorLUDg luielt gistortn in de hoofdounuuieeiu v n den Kljkfldag gespro ken 2iij wees er op dat dn visseling hoihet alaötaaecretariaat geen verander ng van politieke koers beteokent omdat alleen du rijkfiiiAnselltr verantwoordelijk Is oor de politiek van het Duitsoho rijk Ver der handhaafde voa Hertling ziju stand pw t als hij heeft uU ongozet In Novom bcr an hot vorige jaar Hij wees op do opiiiteonde redovoorlnqgon an Wildon en Baifour Molang do vermotigingBwil lnj onze vijasden I oft moot n wij volharden in den krijg zei hij Omtrent zijn vre def bereidheld zei hij ludten ondanke do vijandige uitingen dier staatslieden ergens CPU ernstig B rwfen ter voorberoiding van eon vrede merkbaar mocht woirden of Ook maar de eerete stappend M voorberoiding van etn vrede moclil worden gedaan dan zoudËu wlj ons 0t Bg niet bij voor baat afwijzend gedragea doch zouden de zo oritstig gemeende ik zig lldrukkelgk ernstig gemeende slappen dadelijk metal len ernst overwegen Natuurhjk Is het met voldoend als deze of gene ageni ons komt zeggen ik kan daar en daar vredeebeBpratcingen tot 4taud brengen het is noodig dat bevoegde vortegjonwoor digers dor vijandelijke wogendhoden uit druikkelljk daartoe door bun regeeringen Belangrijk is in dit verband een lie rieht van de Popoio d Italia aja zoa In de hoofdstad van een dtr Entwite landon Wniwnkort een laaaiei oniBt van voonualige fiuBaLSche gezaiUen uit den ÜJd van liet tsaristisch regfnve plaats vin den De invloed van de Ëntenle Bchijnt In Rufilond giroot te bI n Immers Trotzky vorkjaaide dat eenige gedeeSten dor iroe gen naar den vyand overilopeo tengevcd ge van de Sngelsoh Franacbe propaganda De Bngftlsche gigant Buchanay wordtte Wologno verwacht De Franachen namen CSjörcy op het Westfront In Italië hebben de Fransohe troepen bezuiden de Devoli hun snccea voortzettend zich van den bergstam van Kosmtza over zijn geheele lengde mees ter g maakt en al de dorpen In het To morioa tel Btroomopwaarts van de Dobro ny bezet Op hun linkervleugel hobben de Itaüa nen de hoogten van Caisgluniaka verover en meer dan 250 gevangienen wo r nder vier otHcieren gemaakt De Oos tenrykers hebben biJ hun terugtocht verliezen geleden en bun opslagplaatsen In brand geetokeo hij De kni gwvorrinhÜngen n Albaniö heb beu een vrlj ooten omvang Zij ontwikkelen zich naar Parij e meldi op voor spoedige Wijze en de Oostearijicflohe strijd krachten hefoben een Woedig écheo gieledfn en zijn la vdlen terugtoohU Tusschen het Ochjidameor en de zee 3u w z over meer dan 128 KM hebbrai de ge vechten plaate De Fraaischen zijn tus iii l l aton verlaten was geworden j Verlaten geworden Dat was het wazu door deze rusteloosheid deze nieu we nog troosteloozir leegto ba r behterschtc Dat hij atork genoeg waa zich werkelijk van haar los te mftken Hij van haar in plaats van clj van hem I Wat zij ook mocht zeggen oo zlch self wija Ie maken dat zij het wae die hem had o t egeven doe wejke overre gen zij zich ook traditie te overtuigen dat in deuen strijd tusttohen vrouw en man 7ij do vrouw overwihnareB was getilfv 11 het gelukte haar niet zich leU on trcnt de waarheid te beliegen Maar hij zou torugkeeren en dan zou zij hem wqgzipden met haat en hooni Dat was u t een hartetoobt gcnrorden dien 7 voor de heerlijke vervulling baars levtnü had gebonden voor de vottooUug van baar bestaan liaat en booul Kon zoo letfl mogelijk zijn MMler Gods bemelsche zon Zij herinnerde zlob deda gen in Home Uioe goed lij toen waage woest hoe edel en rowoaam deatljd toen hij haar zijn veyaebUng bad doen gevoelen omdat zij de vroaw was gf worden van een ület beminden man b nu W t was slj nu Niet meer goed niet meer edel niet meer voornaam ly do voorname dame I Maar hij moest tsrug om i I Hij bon zouder baai niet leven daar bij door haar pus werkelijk bad g leefiJ Itet hIj ook nu niet meer leven kon zonder haar moest haar wraak zijn nu baar Helde voor hem In plaats vaa baar te ndeten baar onedel bad gemaakt mken moigui als ilj ontwaAkte mu genezende uw tielpende tegcnwoordl old Jal Op hot kolossale doek van Slvo Coujttien begonnen de dampen tu sUj gen omboog naar dM kappen On oog naar den eoneauien Alpeowaüdelaar wiene lot geen meneohelijke ziel oeit vemenea of de dichte nevelen ham naar den al grond dreven od dat em wonder hem redde Maira s oogen die geen tranen kenden werden vocbtig toen oelj zij zagi dat GIuv Vital sood eesien bad het werk van baar vriend nadotdt zijn voftooüogl Het reuzenwerk dat zljaa gelijke nl t had kof oUoold vordffli maa Maar zij moest nc alHjd waken want nog eieede wachtte do n ad In detfge beimstn donkerMen bodt zijner ziel op den terugkeer van de etschervrouw van Monte della Diagirazia w ir witte beer lijkheld op hem neertftrwMe giana van boven at Genezen waa hij dan pas geliolpen was hg dan eerst ala deze he m leche g laos ook zija xlel Ternilde XXIX Gravin Oberndorft iM cleb no Aven als te voren veel l Suikt Morltz op Iets onzekers was la baar leven gekomen een ruutelooe waohten Nog nooit had zij zulk een leegte 2ulk een een zaamheid gevoeJd ais zij thaiiB In zich droeg Hoe wa s dat nK elljk Nadat zij ietd groot Iets ontzaglijke had beleefd Een j oote liaartstocbt dien zij In bet be gin zelf had gevoeld een enlBE Ijk noodlot hetwelk zij den man bereid bad door wlan alj buntnd door wien liJ tijd gadegeslagen Op hem kunt gjj u verlaten Die graait u uit en verschel den vademeo ditp sneeuwgraf Laat hij maar voor voldoend hout zoargen ik denk aan al ïiet andere dal gij nopdlg h t Zpndt den jongen daajom zoo aipoedig mogelijk naar beuedon zoodat ik alles ïnct hem kan bespraken en zelf n f wr al Ice kan zien ïammor Jftmmerl t i w 76 Glj ziel het I Over Cou tl nB gelaat dioot een fi ana Tan vreugde die ook dit bleek doovleed Tertoerd gvoLoiit plotseling weer leng deed achtjueu Hij vergat op dit oogeo blik volkomént dat zijn otpalijg nde wol Icon zijn dragende onweerawolkea door twee blinde oogen werden gezien Ualra moest sic afweudaa inaar da Wtnriiii Mle b UMlde vroolijk verder nik sou mii met u J teii tosafieawenrMaar de wiqtflvsaaeuw zou mtj te BeerMfbüaden gij beffrijpt mij £ a dan Ikn et bij ferlna blijven Mlaedilco kanIk a n g voor den eersten zwarea sneeuw 1 coi boodeotu Dhoog zenden dat teCr p da C ern een longcn werd geboren natuurlijk een ODgen Had Ik maarneds een naam voor het iongatje Want Gian Vital hij looet bet beter hebbendan Qian Vital olsoboon e het dgeorÜjlc heel ffoed hoeft gtthad Monnik wordt de josf ook niet Jager wordt bij En wat voor een t Wat ik wilde Mfgn uw JoogMi Servaa la eene yN liJ i m nnH ik beb hem dm fuuchen Hlj zffeeg werd nadenkend werd droevig Courtlen die hem wlhle onttr ken aan zijn omber gepeins vroeg ynX hem leed deed Daar hij niet kwam IcUda ilJ aEngadin een zwerveraieven Zij diHstapjt naar Pontreslna our da gietftchere fu op den BernlnaiMw Al bijk am on baar nlel aantrof naar ItocHBde dat zij in de nabijheid was en aaroodeweer terug zou keeiren lou bij wM rwachten ZIJ gaf bet barel ékm Orin niijn a w zlgbeid Umand moefa koDHP dan Het geheele hotel wist wie dMK JMuand was en het gebeale hotel wachtte met baar ol dw sUaowail aou komen Wanneer de grftvln a avonds tu ea ult tapje teruBjkeeide dan bareldde ai er ülch geiirMwe den terugiweg op toot een onverocMlHg gcoleht te wtlten toot bet gevat dat haar in bet hotel geaegd zon worden letoand vraagt naar de pravln Zooale mevrouw heelt bcvolaii wacht btj bborsB In den salon De madedeoHng wwid baar eehter nooit gedaan Wwtt T véigi 1 lull Jammer dat Ik u met den iocgen geen vette betenbouten naar boven kan zenden Met zulke lekkernijen r bet nu gedaan MlSBchlen zenden u 4e goede bel ligen die over u waken een levenden bper In huis 0ij hebt een geweer Deök er aan dat er nog e kogel In den loop zit Gian Vitel s adlerlaatsle Zij namen af oheldi Halra gel dde hen tot aan de bewvete gevaarhj ke plaate die de dflo onder diep stilzwijgen geluk Wg vootbijj ngen Boven hun hoofd hing de wilite dood in de luobt Indiui een luid woord hem op de wandelurs bad neergetrokken daa zouden zij hlel een eeuwigen dood hebben gevonden Toen aira jn het gleUcherhula terug keerde vond s j Courtien nog steeds ijverig aan het werk Hij riep haar toe Wegkom weUc Hn Ik g loof dat onze arme vriend goed zagl Mijn navelen be ginnoD werkelijk omhoog te komen storm en onweer nader te trekken Eindelijk ben ik op den pitsten weg bet onoplos baar raadsel te vloden dank zij u g4 Here fetroawe terke duk ilJ i$ir