Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1918

Rotterdam Canatia j JPiJiillirirafl togen 97 52 tegen i otale ciroulstiei ruim f 12 600 000 Vartrlfgliur bg illi EffKtinbamtiliran tm S taaen van S ftooi leXers en mrqgtsten GLmfiem Redactie i Telef Intero 545 Z Hi n ildiiii4ii1i t lffiiai Dit nammer beataat alt twee bladea Medevttkmbool T or Gouda n iDiiggeBde ploa g AaaeaaloUa kil da varaaniging voor Moda vakaekolan ta a Oravaakwa Goedgekoard bfl Kon Besl STAD EN LAND Het IS nu tijd dat de stadsmenschen naar buiten komen Ieder jaar is dat dezelfde groote trek die al grooter aeb nt te worden en in oravanf te winnen Als Je buiten woont op een plekje dat de stadsmenschen biïonder in den smaak schijnt te vallrai zie Je dat men een z er innerl k verzet aan dAt Je Je zelf vaak nauwelijks bekennen wilt Je weet dat Je er niets aan veranderm kunt dat het toch eigenlek ook wel goed is wanneer de menschoi die altjjd tusBChen de eteenen zitten opgesloten naar buiten gaan in het Vr je frissche gezonde van het buitenleven wanneer ze toonen daarin pleizier te hebben maar toch hindert het je Want Je dorp je streek Je eig n huis met n omgenring worden anders rumoeriger De stadsmenschen die naar buiten gaan brengen daar buiten iets mee van hun stadssfeer Dat do ze niet alleen door hun talrijkheid doordat ze meer menschen en dus meer drukte en bewegelijk heid brengen op het land maar vooral omdat ze anders zgn drukker bewegelijker luidruchtiger dan de buitenmenschen omdat ze door hun idoen hun gebaren de luidruchtigheid Tan hun stemmen door duizenderlei kleinigheden vallen buiten denton VAn het landaolfap Wanneer een eidtelhstadsmensdi buit is meiik je dat niet zoo erg t Is dan of het landschap zelf hem intimideert hem althans binnen de grenzen van de sfeer van het landschap houdt Maar xoodra stadsmenschen als vluchten vogels op het land neerstrijken hoor Je ook dadeiyk het luide gekwetter dat de stilte verbreekt tk bedoel dat In overdrachteiyken ïin en heb niet de laiwaaierigheid op het oog welke menschen die voor een dagje uit zign zoo wel stadsak buitenmenschen gewoonlijk kenmerkt Neen ook de meer rustiige stedelingen die voor weken of jnaanden in grooter getale in een dorp of een streek zijn geven daaraan een ander chacet een ander karakter dat in toom niet met het landschap overeenstemt Bat is zeer natuurlijk De sfeer van de stads is een andere dan die van het land en de aard van stads en plattelandsbewoners IS verschillend Het leven in de steden is drukker bewegelijker afwisselender Als in een vermoeiende kaleidoscoop trekken er de levensgebeurtenissen in snelle opeenvolging en steeds wiftselende verscheidenheid Aag 11 Bo 46 Oplaidifig tot CostumiAire Ooupeuüeen L ai arM Jik filDHlUlil wr ilin gilinlt li kiw NIBGII HIIIUC n IfOIKIBll DanSahaoI a pluui na Goaaa 109 uur Bouwa UI aM licli aienw Inrliu koaaea aumeldaa IDIr OuBCS V iHEyzeLENDOeRN amoM TBRKBUGBAAK BU AlLE SOLIDE 412 SS ORLOGEMAIESg EN GOUDSMEDEN MP liÉp FelÉi en taMÉrei Levering van Ibeiilflale Bpaadlioutzagen Aanbevelend VEST 109 111 IJ YAN DUIN Adverteert in ditfifad Ili i die lich BWak cd luttetooe itev elenj dte gedurig vermoeid zijn zooda bim aUea te véél ii i die na ui d tende dekten niet wear op kracht kunnen komen dt te veel vergden vtn hun krachten of die door andere oorzaken hal weeralandtvermogeo hebtMn verloren ia SANGUmOSE een venlerkingamiddel van den eeratenrang dat alia dergelijke middelen vèrl chter zich laat dat anel en afdoendd ingrijpt ia de oorzaak van bovengenoemde kwalen en door duiianden in eo buitenona vadeiJand met dankbaarheid wordt geroamd 243 40 SANGUINOSE koit per flacon f2 6 fl 1I 12 II f 21 B4 all Apottwkera en goede Drogiaicn WACHT U VOOR NAMAAK I f VAN DAM Co De Riameratraat 2c 4 Den Haag Fleaacheo worden teruggenomen Te Gouda Anton Coopa Wijdatwat 29 cboonboven A N vanZeaten Waddtnxveen A v p Holde MaordrjchtJjvGeMep Ooedkoopste en solledste adres voor Meubelen el Talala Kaatan BaHattan Stoelan mat laar an plucha VaaraabedatalUn Wollan anSatlJndakana TkaaUtala Spifgall ScUldartlan a na aa a aar Spealeel adrea Voor Joagalal met kavralllkaplaaaoa 20 KOMT ZIEN niinnwM iiniiibiiüiiiMit Ml Roltonfaim U iaN De Gletschervrouw STOLWIJTC AdvertcnHCn en abonnemeaten ep dit blad worden aangenomen Amy L VEJiOaWIN 5tolwifl overspanning oanial gejaagdkeid flapaloOBkaiAworden apoedig ovarwoaaen dot t gebruik ven 23Si 2 MüBkanlfs Zsaiw taUattsö Verdrlfvea aenuwaektigfaeld k ezaiaeni opeabeer optreden aogewichtige bcaprekiflgen Qeaaseh U ven xenuwechugheid Per koker 60 cl 3 kaken f 1 70 Let bi koop t p dea neem ven éeÊf labrikent A MIJNHARDT Pkerm Fabriek Zelet h Verkrijfr bij Apotk ea Dnagiataaj t Snriikarll BBORDIAa atUOl tii trlrtuw FRITS SPHtO WELIIA VilN AAUW 4 Anb in OEVKAAGD ia Ma la old I Ouaakt 2455 10 twee KeukéPRi WetlmiMsies éQ ten KAMERMEISJE toon oor itêtr f 20 per maand tstern Brierea verdes hifewMkl onder motto Hotel aaa het Bureau Mb bet Utrecfatach NleumMtd te Utracht HBBR Trugl ilserie Tit en Sliapkimer tonder PENSION doch met ONTBIJT KleclriKh licht vereiacht b b h Brieven Oodcr no 24S4 bureau Goudache Courant met p aaf vao maandelijksche kamerhuur 10 Witte Bioscoop iNtNyMMReamuwMA VMR VRUDAe ZATERDAe EN ZONDAB SI oMs ina i n tita no M inAnas jjiji mm WMi aHME KONINGIN VAN ENGELAND Van Maandag tat an ant Dmdar tafQ LOTEN wegana aehooamaak an raatanratia 2450 30 TamWt a r U da Drakkarl iü BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA VAN iKJlMKIIlODtlCEIITEM feMreffande ean vetgehalte van de kaas van minstens 45 7 M itBka in omalaE ait e nt tcanco per pott ffO a S itotdrti tm wan ui lionar K i mtfMgnftnn netrtnk 1 a e onm at i t a Ie trrtxt £ S a lai voor A iltar U Wr BIJ lOOOriiaki dralli aial lrmaaaaaa badraht CiMht ihluiibaBd raat onae b iidl ekt alal L I AKKER RolMrdioi Vafkfij ar bi d moeite drodleten Ie Oaada bij Aaloa Coopi 1 Ht S H ▼ L ea Boakaap 1 G J Spilker Wed J Spruilt i J G Mem A Blook Waddialiveea 1 A Ï t d Heidea BodeIrevaa 1 P Ravaatoi a Wed J Vliet C J Scbeer ZwaaaiardaiB i J W H Haoieveeo 2452 3B RO6 U LI OT let lan r ain rerMopplnf hard lij ▼ ijheid lechten ito I inj en de hieruit voorlltomende Vnaan£enaine geToIjcn wanneer ie door van tijd tol li d eenige kleine S S t te nemen deze kwalen kunt verhelpen De Laxeerpillen van Apotheker Boom bevorderen een goeden rcgelmsuteo itoelgang en xulveren het bloed Alleen echt In geiloten dooajea met hendteekeiring Firma A M Boom Prïji per dooaje 75 en 90 et Verkrijgbaar m de meeate Apotheken en Ihotisiwinkeli te Gouda bij ANTON COOPS Wi € bemerkt del Btia laaeadheid alel meer zoo lo orde ii ela vroeger gebruikeeeoigen Kjd 2298 2 HIjehaidfa Lwvetagea Dit geelt aaa bloed en zeouwcDnieuwe kracht ee cel U ipocdig Uwlevenaluit en leveaakrackl wedergeven In biuien v to SO f 1 75 f4 25 f 8 25 Pebrlkenl A MIJNHARDT Pharmac Fabriek Zciil Verkrijgb bi Apoih en Drogialea Het Advertefltïebareaö T a TELEF 82 MARKT 31 tezorgt e plaataing van ADVERTENTÏEN ia alle Nederlandoche en Boitenlandsohe dag en weekbladen en andere periodieken emlcr Mnge yriitTerhooging mr inxmnmnu van n af crlipifl si4 ai is voldowncto InUobtinlen wwKien GRATIS ventrekt kf RiAAGT UW WINKELIER Naar de Wapeldbapoamd ÊimMbéX en Linoleuinwas A S R A ïfi i Ot he wryven van meubelen en Uneleinn 4s JTde SrSnSr et gebrul Koopt éénflesch A S R A en u blffft niet anders gekrtiken dan de vloeibare meubel en llnoleumwas A S R A Waar niet verkrflgbaar weade men zlËh tot onze Hoofddapai r ÏS2£ JÏÏ 1 2 £i f e 362 BO DKITBBBK Oronierin Koloniale waren GOUDA M Fa W J r ZANEN 0 Octaven Mallar voor I Moderne Portret Pot rMI a lDk3heb nooit mynflaar verwaarloosd aad aaaaaaala dl kkb HO vavMarcad 1 4en 10 laar oebmlki co aan haar loeBrulli bcaiui nyne wceMe va iGlanKad eolv ia Ccua4 Haar ic ankcal Voor allen Ü ug eek Un Oetonl Hti aebtxoi Bearoef deic methode ts liecle vaedeaf Oa naai Uw noltieker Drotiit ol Itltper koop een neach KOKO van i f b k 14 Uiai aeeale veetv IVKhioae ae Lel daa op bal veraebrl lae ttdvafa HaMeiv Niet veiu viotinei aevordirt dan Haarfroel VeiHerkt da Mieren ea doel dieaal ela een Tonlcum voor da Haar wodaHVeortaat kef atlyie m uiiauien Hoelkeef ea laoa vManaa udel a Kintoaee paar keer fibniU beeft men S l k Haia an at y ai kei niiiifia i5ki iIihl e Coma bat nk ea ig Wy atallM onn dwua ol Dtimattrylu iinnai m Koko aiaar gr zaggaa aolwadaa toL I all atn Zaltar aaaiamMal loarM rjM aadar Praparaal dil kta anatru waarschuwinqi Ulatafcenda prepaeelea woeiewdlkwvlB i 9Kt hanft liet timflUmmr ritp Alt nk k ja e a I Walf r elke llaack die V le K ZT2 Ü aeUalTk aai latMat 29 nen j r ï o vr MW ta uMaaverpekklBff diMut I wejjt M K lo varhSdH rarffccM uodar vanwnU b Ui ff O r a 1 60 Ml n 3 par Flaoon v a A n Vertegenwoordljeri N Brabant en Limburg 1 DCSSEIIS AmMw an Vm MuUnH QtoiilajEcn Dreotb Ovcfvacl Omêrland Mpww mt i o mamitt mnm h iSiSli a ly wal eeapeoel i I irjiaïrk e rp7a A re i r Ha VAN CCltlGE KHALINOSCHE RIJWIELHANDEL verhuren EN REPARBBRBN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RIJWIELEN PolaaenstraatlS l iRotteraam S6 10 BOSKOOP ii nizra S iiiHiffli i AdvertenOCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER ZI dew88 72 o 13740 57e Jaargang Zaterdag 13 Juli lUISa GOIIMHE GOIIAIVT I Ti© a wrs © ao aiA ca vo2 t©xi ti©TDl©Lc3 vooa G o v a d © © aa Oz ©tx©Ikc©aa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ii j II ABONNBIfSNTSFKUSi pat kmrtaal XM par Mk 11 eaat Biat ZonAagaUail ft kmrtaal ƒ I U par w ek IT trant ovara waar da Iwioifinc paa loopar gaadMt FxwiQO p poat per IcWartMÜ ƒ 1 00 mat iondagi61ad ƒ SJft Abonnanuntan arortei dagali aanganfaian au one Innaai MAXKT IL a0UD k om aganMB dia boaUumdal ta d p tkastona ADWBTBNTtBPKUS Uit Goi da ao aaatrakaa iMboorand tot ilaiit orgkrlag i 1 4 tvKét 0 S0 alka ragal wma f 9 0 Vta fanitan Gooda in daa baMrgkrli t 1 B ratnb fOkOt alka rwal naar f S U AdawaaH na pnMiaka rariMkalJtMadaa U IMOKCOMDaN minraauNOBNi l i ngila Ui alka ttd mtm t M Op da vwnpaclan H hoocw Qawono advartaatiln aa Incanondaa nedadaeHnfaa bU eootraat tot aaar tlea prta Oinota lattin ea naden oidaa lankaad naar gliitaliilaltl Advattaotflh koaaan voldaa laciaoadaa d ele r e n Ailiar t aidla hi i w a ul ea aa Adminiitrada t Telel Intoro 83 Bureau MARKT 31 GOUDA lijke de eenvond en de nut van het land waardeert In dat laatste kan de atodeling wanneerh J buiten is over t algoaeea niet voldoende behagen vinden Hij iffilt de druldkt bewegelijke en mondaine f4 r van de stad En vandaar dan ook dat ditwral waar veelstadsmenschen in de zomermaanden neerstrijkne zij vaneelf trachten Iets van diesfeer om zich heen te scheppen Dat haaltallerlei meer of minder mondaine vermakelijkheden naar het land dan wisselen alnaar gelang van het gehaltQ en den standder stadsmenschen die er van het buitmizün genieten kunnen maar die alle uit dentoon van het landschap vallen en er mis plaatst zijn Zeker er zijn og stadnnenschen die de rust van het land en de landelijkheid zoeken maar dat Is de minderheid Dit blijkt reeds hieruit dat de groote massa trekt naar die streken en die plaatsen waar in allerlei vermakelijkheden als anderzins iets van de sfeer van het stadsleven te vinden is en dat overal waarheen de trek zich richt getuige d badplaatsen an andere ontspanmngsstreken allerlei amusemfmte inrichtingen als uit den grond oprijzen Voor wie werkelijk het laad Heflieeft en zijn eenioud en rust voor hen die de stille innige schoonheid ervan te genieten weet zijn daarom die druk bezochte streken niet de meest aanbevelenswaardige oorden om zijn zomervacantie door te brengen Maac 48 heb dan aoC gtaft Mjtiiurllik dat wie buiten woont onwillekeurig een innerlijk verzet voelt wanneer hij de groote vlucht naderen ziet die gaat neerstrijken op zijn land en er voor de rust en stilte de rumoerigheid en de sfeer van het stadsleven komt brengen die voor enkele weken het karakter van zijn omigeving gaat veranderen een diaharmonie schept om hem been 7 De stad komt het land overweldigen en in bezit nemen iDe twee zoo verscheiden levenssferen kunnen in elkaar vloeien Ze blyven ook hierbuiten op het land tegenover elkander als twee afzonderlijke werelden £ n de landbouwer die weet dat de vlucht voorbijtrekt onderwerpt zich blijmoedig in het bewustzijn dat toch voor zooveel stadsmenschen dit verblijf buiten helbaam werkt al kan hü dan daarbij vaak de gedachte niet onderdrukken dat het toch misschien wel anders kon en dat de stedeling toch wellicht nog zoo veel meer genieten kon wanneer hü zich geheel zon willen en kunnen overgeven aan da atinosfeer der stille landelijkheid BRIEVEN UIT 1 E HOFBrTAD CCCCXXXIa Het heeft tot nog toe maar niet willen zomeren En dat ii voor onse residentie en voor Soheveningen een loeiijk ding Weliswafir eitten de hotels en pensions tjokvol maar dat is niet Toldoende Wanneer het weer niet uitlokt il de ware iteraming er niet en die moet er nyn om het bad seizoen goed te doen slagena Aan de internationaliteit heeft de oorlog op onze badplaats nog geen einde gemaakt Misiohien zelfs is net er intAtuatiODaler dan ooit te voren AU jetassohende badgasten wandelt hoor ie een enkelen keer wel eens HoUandsoh praten Het valt op dat er zooveel Duitsoh wordt gesproken hetgeen er op zon kannen duiden dat er nog steeds een groote trek bestaat om eens even in Soheveningen uit te blazen De vreemdelïngen erkennen eensdeels wel dat wij tot de gelukkige itervelingen bebooren omdat de iware last van den oorlog ntet op ona drukt mair anderdeels goven zg toe dat wy het hier ook niet best hebben De stemming die hier heersoht kikkert hen echter wel op en waarsohgnl k komen zy joist hierheen om wat opgekikkerd te worden Byeondere kleur heeft het strandleven dit jaar door de aanwezigheid van zoovele Engelsohe militairen waarvan de offioieren zich aan de zee zeer bebaguiyk ichijnen te gevoelen Qeen feest geen voorstelling of het Kngelsohe uniform domineert Zaterdag y was er Kar hausbal en een kijkje ia de vestiaire wai reeds grappig Het leek eer de bergplaats vin militaire petten dan een vestiaire voor een HoUandsoh bal Die officieren schgnen lich hier ktp lekker te gevoelen en reeds hebben enkele hart en hand verpand aan een Haag sche lohoone De S nienwigheid is nu nog niet geheel uit al il ze aan het luwen Het begint meer ernitJie worden en de gebroken harten inlieli ipoedig in getale te vinden zgn Men vermaakt zich overigeni beit aan de zee en veel zorg overdetyds omitandigheden is niet direct het voornaamite kenmerk van de badplaats Wy zouden geneigd zyn om dat een gelukkig verschynsel te noemen Het bewgst dat de veerkracht nog niet is verlamd en dit is in doze tijden een zeer belangrgk voordeel aangezien niets meer zon leiden tot nlgemeone malaise aan de menschen voorby De beweging van het leven is er heviger voller en grootscher ook van uitgestrektlieid Maar het eene verdringt er het andere £ n het is voor den mensch die daaraan deelneemt niet mogetgk dat lev i in aijn vollen omvang werkelyk intens mee te leven Hij moet het grootendeelfl langs zich voorby laten gaan het aanzien als een vertooniag D bewegelijkheki T n faet levem om hem heen de eischen die het aan hem stelt nit het minst ook de veel feller strijd om het bestaan de strakker Ingespannenheid van het arbeids en bedrijfsleven maken hem bovendien zelf hewegelgker onrustiger In de stad concentreert zich veel meer dim op het land het eocomisch wereldleven en het wereldverkeer Alle aderen van dat leven schenen er uit te winden waardoor de polsslag van het levoi ook van het geeatdyk leven er veelal sterker is Dit maakt den stedeling vanzelf actiever energieker vaak in zijn dagelijksch dadenleven maar nerveuser ook onrustiger en veelal oppervlakkiger Want al moge ook dan het geestelijk leven aich in de stad sterker concentreeren dtt komt alleen omdat daar meer geestelijke krachten op één punt samenkomen en er verschillende openbaringen van dat leven als kunst wetenschan eia meer direct tot uiting komen Maar dit bljjft geheel beperkt tot bepaalde kringen en heeft op het geheele stadsleven slechts geringen invloed De sfeer vaij dat leven wordt er dan ool nj dooE geliemnerllFbm stedellttg kthsit algemeen ervaart er slechts heel oppervlakkig de uitwerking van Die ondergaat hoofdzakelijk zoo niet uitsluitend den invloed dier factoren die het beeld van het stadsleven m zijn uitwendige vormen bepalen Dua het fellere en meer gejaagde zoowel van het zakelgke als van het vermaakaleven het meer afwisselende en onrustige het meer hartstochtelijke ook Daardoor is de stadsmensch in tegenstelling met den buitenmensch veelal veelzijdiger vlugger en soepeler van geest ook maar de laatste wint het gewoonlijk in diepte van geestelijk leven in grooter innigheid van zijn gewaarwordingen Zijn leven dat van den buitetnmensch en de sfeer van het land om hetn heen leidt eerder tot zelfinkeer tot beschouwing en overdenking en maakt hem veelal zij het dan onbewust gevoeliger althans dieper gevoelig voor de aanraking van die stille rustige schoonheid die den gejaagden stadsmensch voorbij gaat Deze invloed van zijn leven en van het land die zijn aard en karakter bepaalt maakt ook dat hij minder behoefte heeft aan felle prikkels aan uiterlijken glans rumoerigheid en het lande dan een geeat van over vermoeid held Eepste Blada Van de vermakelgkheden van fa t bttdseizoen naar den uitilag der Kamwverkieiingfn ii maw een stapje Ook voor den Haag ii deze uitilag in vele opzichten een verraflsinggeweMt Thana il het het oude geieur over d lamenitelling van een kabinet Al sedert 190Ö is dit telkens deieUde netelige kwestie Geen der partyen beschikt over een groote meerderheid en dus moet de samenstelling gezocht worden door middel ven aocoordjes die spoedig blyken niet van de soliedite soort te zyn Het laat lioh aaniieB dat deze toestand den eersten tgd nog wel in ons land zal blgven bestaan n het ware te wenichen dat men lioh dftarvan meer rekensobap guÊ dan thaDi het geval ii Wg zullen ons hier ter plaatse niet wi en aan staatkundige bespiegelingas maar wg kunnen niet nalaten op te merken dat men by de samenstelling van een kabinet hier altgd te veel let op het kleine kringetje beroepspolitiol en dat men aan hen die daartoe niel bebooren nipimer eens een kans geeft om hun krachten te wyden aan het beituren van het land Ook nn weer il dit het geval Ueer eatlen w daarvan op dit oogenbtik en op deee ptaati niet leggen Het algemeen itembureaa dat in den Haag zetelde heeft een zware taak gehad Het heeft er zich op bekwame wgze van gekweten Orer het algemeen kan men tevreden zgn over het reiultaat van het itelsel der evenredige vertegenwoordiging Orooke gebreken bleek het ia de praotiiche ioepaseiog niet te bezitten Niet minder dan 83 stemba reauz waren er in de residentie inge richt Het zonderling geval deediioh voor dat over het algemeen neer vroeg werd gestemd In één der bureaux waren om twaalf aar reedt 80 o van de kiezen wezen itemmen Was bet dui s morgens een onafgebroken en inspannenden arbeid voor het bureau i middagi waa het een zeer gemakkelyk werkje Deze gang van zaken was zeer gelukkig aangezien het bureau zgn krachten koa sparen tot na vyf nar toeo het Uitige telwerk aan de orde kwam s r ii iao 2£ T Het werk dat aan deze yerkietingen vait zit is niet te oodersohattea Misiohien zegt dit éëne bedrag Iets de totaal koiten van die verkiezing Feuillttton werd gt Bpeeld Wat zou be einde tqa Om dit einde te beleven lHee ook hij wachten ook hiJ Beiden wisten het zijn virleodUi wae bij hem Hij had baar tot zich geroepen en zij was op zijn roep gHtfaao Wat nu P Zou de vriendin daarboven tn de ontza jke eeozaamhetd zijn vriendin blijvenJ Zou lo dwen gowekUgen tempel der natuur de mensc lijke na tnur van b den rust hebben De Godheid der eeuwige schepping in haar echepsele het eeuwige ultsohakelea Zouden ttun en vrouw ginds boven de wolken boven de aarde man en vrouw worden Do twee onder de h peo moeeten het zioii voortdurend vra n eo elke gedaohte eraan veroorzaakte bun smart Zij wisten het van elkaar ea bleven toch zwljgwi Du gravin woonde weer in de Alpenhut xp dea Tomogletflober Allee wilde zij preclM zoo iogerlcht b A ben aU bet den vorigen zosoer was geweest alsol zij daardoor weg kon tooveren dat niets meer zoo waa Ais hij hoorde en hij moest het hboreo dat zij hem wear de beirt van den weg tegemoet kwam zou hij zeker de andere belft afleagen ondanka zijn hoedster zijn wachteres Haar Dantevoorlezer bad gedurende eenlgen tijd zijn alschiHd gekreffon wuit zij moest altera zijn als de terugkeareode plotseling bij haar blnuentrad Daar ben ikl Ik kon olet andenl Ik moest komen En daar ben ik Vreemdt Verlede zomer had hij tn zijn fllfllaofanhuia op baar fewaefaC o haar verwachtend dezelfde woorden gesproken die ziJ nu in haar verbeelding hem tn den mond legde Zij droeg betzelfde kleed van toen kleedSe z s avonds In hotxeUdo witte zachte slepende gewaad Laat in den avond zou bij komcnt Hij zou haar terugvinden zooals hij i uu had verletoo Verlaten Toen zU zonder liefde de echtgenoot weid van graaf ObemdoHf had zij zloh minder veranderd gevoeld dMi nu Dat moest uil haar iiel worden genomen ol 01 als hij niet kwam dan moeei zij Zij bohoefde slechts bij hem Unneoi te tredf n hem eledhta aan te zien aleohta toe te lachen En als hij dan baar stem weer hoorde Daar ben Ikl Ik kon niet andersl Ik moeet komenl En daar ben Ut In teg awoo df fheld d andere wilde zij het hem legigra en dece Uitea eon naast haar wegatnken ala eeu schaduw deze Mair zou dood voor hem zijn lOodra zij weer voor hem zou leven ÏXX Ook ie Grap da Chöero werd over Courtien a leven en zijn levenswwk door een getrouwe wacht gehouden Door middel van den knaap Servaa zond de blinde aan Malra een boodsofcap oodioog De Blech © vrouw is in de Tornohut Van de Heksennaald overziet toen den weg tot aan de Ad aarswaoden en verder Alleen de heldere dagen zijn ie vreexn en deze sledilB ala r o andddatfi geen nevel ie I Zoo kwam bet dat Malra op b Ueie dagen d zich boveA legio rotoen aMU vertieVende tllekscomaald beklom Oour tlcu merkte haar laace ahreii Md uUh welljke op zoo heerlijk kon da man werken Maar hij kon het sleciils IniMt bewustzijn Malra is UJ mij UijngMdi genlus mijn beflchermgeestl En dteedfr i zoo iwijgende sprak tot ilja fseellin over wat hij gevoelde Mijn ilahts heeft mij niet gered maar y Gij lijt mijn geneocinq mijn geaondbeéd Weet ga nog boe Ik tot u zelde Van a gaat oen kraobt uit als van moedsr aacd f Indien g4j mij heden varllet sou Ikmor gen weer een zieke man xU Ik habta veel geleden door mij uUi m oof al lijd kan ik mij zelf te weinig vwtrouwon Daarom beb ik u noodde als sMe arme weduwe voor haar kinderen het brood tiet moet dua eens worden gezegd want gij moet weten wat gfj voor ral aijt gewordeik Wat slj voor hem was geworden Als of 1 bet niet wisll Vrlradin en instar was ztj voor hem vanoodeher geweesti mttkkor en wachteres was zij voor Itsa geworden Beide zoo laag zlJ leeUe aU de andere niet terui eerde IMe behoef de iloohts terug te keeren er ateehtiU zijn en da wae er voor Sivo CourtleB w er gwn Malra k Mara en Slnro CottrUeo was weer een zieke e i doodziek man En dan voor gehetl ilJn leno van Maloiai in de edele achoonhaid van den Ëngadin Vreemd waa ook dat zij niet Ineer lachte Haar gezicht was weer zoo geheel zonder lach als het in Rome was geweest toen zij Sivo Courtien lewde kennen Weet 0j htt nog Sivo Courtien BIGBAB TM 76 Vaker en steeds vaker etraaldeu te Senkt Morita de schoonheid van haar bleek gelaat en de zon van lu r vkuomeuden haartooi over recldvaardigen en onrtcbtvaardigen Daar lij ztcih zelf niet kon amnseeiren zij had het nooll kunnen doen beproefde zij zich te verstrooien Bit elegante bestaan waa zoo kleurloofl zoo leeg zoo onbeduidend I Het leek haar nog meer volk en nieta te zijn don destijde toen zij was een ongielukkige vrouw met verlangien naar gelak in haar ziel met vnirigen honger naar g uk a Gravin Oberndorff werd In geheel Saokt Iforitz gaandeweg mode Aan haar te worden voorgesteld beoorde voor ds elegant wereM e dU fashionable Alpmeden bevolkte lot hel leven In Bankt Uorltz Ia giraHln CHjemdorfl zag de woDopoütteche demimonde aan den oever Tan het lleleJijke bergmeer eme nwdediagater die deze duaes zrifs in haar toiletten overtrof Zoo hopeloos was fnvin Obemdoilt fedureode een kort Iwr Tccanènd i dal in da zfliM latUt Geen kinderlijke lach geen elrenenlach meer op dit eohoone vrouwmgehtat dat geleek op dat van de gletschervrouw op de beroemde eohilderij van Sivo Courtiei Deze gletschervrouw van den Uoote della Dlsgrazia was het eei ge portret van gravin Obernd If dat de konateoaar had vojtoold Met Dlfitiisio Fldora laa zij Manzoill en Dante De buitengewone sohoonheid van den jongeling merkte zij nauwelijks op zijn Griekeche bevalligbeld scheen haar weekelijk ioe Zij verbleek hem met Courtieoi maar deze aoheen haar als zlJ hem in haar verbeelding zag naael dea dalbewoner een hekl En ztj zag hem telkens en telkens I Haar Iets geheimzinnigs trok hiiar steeds weer naar de schitterende gestalte van den dorpaondwwljzer die onder haar edelmoed ce bescherming tot operazanger opgeld zou worden Het was een verbond dat belden m elkaar sloten zonder ooM de namen te noemen die er aan ten grondslag lagen Sivo Courti n Maira k Mara Wet Met het Instloct vaa den minnende begreep de ondrawijzer aUes wat in deze S scKkte vrouWHizlel plaats vond met den tact van den bewoner van hel Zuiden uitte hlJ niets Ook hij had het gevoel alaoe de lutato noto no Madnm