Goudsche Courant, maandag 15 juli 1918

ma groc buidletea oua g BW M Mn t6 dovti Alexej de Tur6witt i kreeK een ertuiiüMi schok wurvu luj oog aict henteM k tiet ia all D uin de tfiffen wooFdigbold vaa den oommiaMrüi JakoM iof A aan de hand der Toorxi M uld U dhukcn gewemt dtt wIJ In lövM lijn Do Tsaar zegt ook dU de Taaréwltai oKwUg ftige eld te be4 Ug De pUatd waar do brl f v ikImii komt woedt vertutoelljkt Vot mB beriohten uit andere bron heéi de Tgultoa vA ilurd dftt zij ato noo In Mm klooster wil gaan NOOBWBGBN Optraden tegen dulkbooten Kon tolegratn uli Noorwegen aan I o i llUk n meldt Donderdagmot en Uetd bij Rtftür een Duitache duikboot oen methwit geladen Noonsoh Btoom p aan datzJoh Uunai de territoriale waterea eenkllotne r van land bevond De dulicboot zette een prij t einanntng aftn boord en BfcKW Boh lp en duikboot voeren we Van de Noorecbe kust had men dag beurtenlHBen waargentHBctfi en twee Nooracbe torpedobooiea stoomden fut speed de duikboot raet baar biiU na Twee k drie kilometer van lufl werd bat a e bereikt De duikboot aohoot toe maar moeet na eonig parlenienteeren cte buit afgrven l prijsbetnannlng kreeg verlof naarde duikboot torug te keeren Aangezien het zeer ongeloofwaardigvoorkwam dat het ongelok doorzware golfslag zou iljn gebeurd ildu heer Bnlsiog door de politie te Muiderberg in arrest gesteld en groskalveree 71 sohapen eo lommeren allee tegen teutieprijs in beelas genomen Meer vette kalveren aangevoerd dan vorige week Weeraearllwle vardiibterl Bn de politie ia door den heer A aan 1 d Markt alhier aangifte gedaan van 1 verduistering van een rgwiel Ken 1 militair die als zyn naam opgaf J I P K is met een gehaard r wiel vertrokken dooh nog niet teruggekeerd Een onderzoek wordt ingesteld OvertTMlIag lauka da DUtribnUewat Door de politie alhier is prooesverbaal opgemaakt tegen I den slager W v d 8 wegens overtreding van het slachtverbod het slachten van een kalf zonder vergnnuing den landbouwer A v E t Zwommerdam en C 3 oMr dtta Ridder van Cataweg te Ooada wegens fraudttlens vervoer van eieren N V Z te Roeawljk wegens frandaleus vervoer van boter en eieren J V te Oudawater wegens fraadolens vervoeg van kaas en A S te Lange Ruige Weide wegens I frauduUuB vervoer van boter Telttgrafiscil Weerbencbi Verwaohting Zwakke tot matige weitelbke tot oidelijkö wind moeit iwur Bewolkt mat opklaringen wellicht weer eenige regen met geringe oaweerakani ieti koeler vooral des ochtends Vervoerrerbod van tninbouwsadco De Hiniater ran Landbouw heoTt h t Tervoer Tan alia tuinbouwsadaa veHMden De Haagaofae Crt meldt dit de dlwcH der Gemeenteslantsoenen inlen HaaTÏ overleg met hef gemeentebestkr InaÏLr te schaal inaameling houdt van liadlw sem wat niet lecbts een bekend een middel tegen slapeloosheid a maar vens een gewaardeerd thee a urrogaat Een beeie staf van ptanteoen ariwiden met ma ynia en awlere laddeib beaiT aan bet Lange Voorbout wa £ ffi hndeboomen in vollen bloei staln TmZ Mn geurigen bloesem af te IraiCpen im h een te garen te manden vol worden aldus buit Een beetemming is er nog nin aan v n hoewel bet zeer waarscM ijk de hT doeling is dezen lindenbioesan drlS voornamelijk voor de ziekenhuiMn iTS gemeente te bestemmen lUtÜngfaaMdel In Melkproducten De Uiniflter van Landbouw heeft aan de burgemeeaterH bericht dat hem van diverse itj l o berichtan berailten dat venchillande eoorten meUcproducen doch voornamelijk melkpoeder door k nghandeia ip worden opfdEocht De Minister heeft zidi daarom genoodzaakt gezien met ingang van 15 Juli het verroer en aflevering van alle soorten gecondenseerde melk Ml melkpoeder te verbieden De Minieter vordert opgave van voorraden van melkpoeder ti temelkpooder gecondenseerde melk en geconsendeerde taptemelk behalve hoeveelheden van 10 K G of minder ADVKKTBNTUN ONZE DRAADLOOZE DIENST Aaa hot Weetlroat Dvltsck Ugerbericit BERLIJN 15 Juli Officieel Legergroep kroonprins Ruppreoht Ten zoidweaten van Yperen leed de v and gisteren na een hevig vuurgevecht een kroohtigea aanval en drong hg op geringe breedte onze stellingen binnen Aan beide zgden van de Lys hield het attillerievuur den gantohen dag aan tegen den avond werd het ook aan het overige frontdeel levendiger Legergroep Duitsohe kroonprins Tusschea de Aisne en de Marne bleef de geveohtstoestand ongewgzigd er kwamen plaatselgke infantarie evech ten voor ten zaiden van St Pierre en in Saviere Luitenant LOwenhardt schoot $ 0 86en tegenstander in de lucht neer U dea oudefdom vu 19 jssthlMdsB on hartelijk alielde E klgeao Vsdar Behuwd en Oraotvadei ds heet Oarpit d Raadt la UljaKMdllleloaiiTSrtKHiwea ds ssuwlts nnle logagsA Wed O DB RAADT VAH DON DOOU I A J TOMHÜMmm DS Raadt I Dt D TOM I A J JiMTRRID êitwrg Da Raadt I Da 1 L JASPBRS B A VAN WUKAl a Z H 01 RAADT I B VAN WUK L O DB RAADT J DB RAADT W H DB RAADTvAN Dss Wast sa Uslakladefea Ooods 12 lull 1911 Ooowa 17 Da urtotdebealelllal aal plsali ksblMaos U Juli a i mTddsgi 12 uur vsa l Ilerfbult 2494 K DEEN BLOEMEN nAuwiauwa aOUl A 16 JaU iai8 I HanMacuraiia 1 Overgaagaexamens üevorderd tot kloeee 1 I U C V d Hondei 11 Uoogendoorn 1 ÜI de Joni A P v VlaordingOB P 1 h SWiolten J O P Bobben C Ouwer Uirk Ja l o Steenheek J Lakneaierg J Arnesz J Sanders H P Korovaar r C Boot J Boor A A ï d Hooit A Boot öa M Schenk 11a öraveateln I Ja Vlot Algeweaseu 6 1 Bevorderd tot klasse 11 1 lia Hortejislus Ma Elsiiout Qa Bruij I nel Ja Eevot Wa Hooimeypr N J v I 0 0 J C v d Valk P de Gruijl H 1 W J Vorkoaik P W Sohier A W V Geloven J Code L F v d Pijl I O Verkaalk D Sibbee F Watkerk U 1 Jansen J Zuldorvliet J C v Velzen M M v Loon C A Iinhojz C J vd Bijl A V Straaten J v Velzen J Langen Afgewezen 13 1 Bevorderd te klasse III Ca Kooij man W den Hertog C Ameez W v d Neut G de Jong H Grevj teln J Zandvoort a Zanen J Oawer8loot B Qrovenstuk J H Wlezer J v Vliet M Friè A Zandvoort J v d Houvol Aa Slultef Ja Lafroi Afgewezen 12 Bevorderd tot klasse IV N van Vijk Ca Botterop Ha v d Berg Wa v d Heiden No Verkerk Me IQiaenew Me Teekeiis J de Hoog Ch de Koning M de KOBter Ma ijnstee 8 V Vlaardhv gen iM Ver aLk A H Vermeulen J A V Zanten TH Ouweroloot A L V Kersen J Verbdn B Klein W v 11 gf i G V Willig Afgewezen gten Eindexamen Geslaagd voor diploma Ue Ma Kreeuwen Boekliouden Stenografie T prwrlt Engelsoh Aa Ha v SclialMi Sten Typ Wa C Hamerslag Sten Typ Ba M Kunst Sten Typ Fraiisoh Dliitsch Eng Ha Boot Sten Typ En H W Sbhoorel poekh Eng N C WiMer Boekh Sten Tj p W Aiiiesz Boekt Sten Typ J Ch llusoh Boekh Sten Typ Fr D M 1 C a Dessing Boekh Sten Typ J P de Rotte Boekh Slon Typ J Weijmonberg Boekh Sten Typ A v d Hulst Bdfckh L J v Gent Bo h D Ga Gro neweg O Afgewezen Boekh 5 Typ 1 Fransoh 2 I uitHCh 2 Eugelsch 8 Gemeenteraad contra B en W De Gemeenteraad van Nt m en heeft verworpen het voorstel van B en W om den minister van Landbouw te adviaeeren dat voor Nüm en geen gel enheid dient te worden gegeven tot aardappelenopalag voor winterprovisie De Jlaad sprak zich voor een gunstig advies uli yL 0 D J DB II W H I sa Onze ateoikoleovi Villi lAutödie üijde geeft tiaai aaiilt iding van lie m iqu ia luaitudtXi drculeerende berichteul ovai ie IjL pt eivuig t n tuMBChen de Nederiaodsclii en UiLutbch ouderliandolareu oukrfloi de IvvLTiti Ën vau broadfitotien uit Dulteehland o ni het volgende VerJeden naijaar werd over eefi nieuve overemkomst gecoJilereerd en v erd 0 0 ke êobracht ünbep ljpelyk was iet dat iiicri vau Nedcvlandeche zijde hierru ia dfii bogiiuiB niet wilde woten en de oqderliaiudelmgeu onaioodi gerwgzel gerekt woixiKii Wat w a namelijk bet gevaj ih prljri vaji de Duitjche kolen erd op ruuni iwjgonÜg gMiden per 1000 K Q ge biacht liiot de bepaling dat zes jnasodeii uu iuit sluiten v n den vrede ongeveer de lieiU werd teru etaald toirwijl de pTtjh vau dti Ëngeleche koleA iWls tot liojiderd gwldon per 1000 K vi as gerezen zonder dat op dit hooge bddrag rsducliti werd gegeven reep eAHUoetkoming küu worden verwacht de LDuitschJÊ oiidurlianttuloors moesten zelfs tijdene de oridt rJianéeiingea de voor heij ieer oniiAiHiiütuuna iiiedodeeliu yeniemen dat in iUiistcrdoiu een stoomschip met orcabOiXJ ton inn etöolje keiieu was oangievo jrdi welkü aan een labrlek te Rotteirdanij welku voor Eugeiaiul werkte vdor f 15 m aan de Nederlamlscho iiidustn © lot 1125 alles per 1000 K Ü franco Ajusterdauf werJ tttrd verkocht en terwijl de K K D op aJIe kolöii wejko uit Duiteohlai d kwamen oainiddellijk de hoad iegdj beluüudü iij zich acliijabaar niet ui t dein Aiimlerdftia aangekomen lading Eagelsclie kolen De udeuwe overeeokoiust geUigi vaul Utlober verleden jaar tot en uiet iJl Alaartvan dal jaar werd ui Dultóoba z dena gtiiltefd dit wae editor niet het geival vaa iNixierluudjeche iigde met bet iialuurltjku gevolg dat Ouilfichlaud op een nieuwe ovorüeiiiko ii t uiet wilde ingaan zjwlsogluct Jii t oud üOiitraot van weerdasijduii werd isejtfttpecwerd ho no j tfteodfl opduikende gjemoliten dijt Uuitbcjiland de toevoer van koiea uitaluituDd afhankelijk maakc van toevoer voo ltivt niBjuuad lujii uil Neuerland zijo zeer büölitót oajunst Kenige dagen gelede i werJ ieifa beweeixi dat Duitsohland öö 0 O ton wtuünkoleii voor levering ia deze Uaaud ïmeh vrijgegeven nadat vm NedArlandoclifc iijde toezegging word giedaöu dat een grooie hoeveelheid nieuw tiariJ appelou üoar Lfuitachlojid wordt geleverd de waarheid eüh er ie dat Duitachkind ilechtS Je ortng van dlo hoiuveelhedeu levenenuddt ieu en andere producittti vraagt Vedke HlerlaJul kan miesen Hierbij moet uiea uiet uU het oog verhezen dat Nedarland grootü hoeveelheden kunstuieat uitiJulitsoh T jd Iftatate Door oen toeval gatroffan 1 De 19 iarige J V nit Gouderak I die Zaterdag aan de Groentenveiling 1 aan de Hontmansgraoht zgn werk 1 verrichtte werd daar plotseling door 1 een toeval getroffen I Na eenigen tyd buiten bewustzgn te zgn geweest kwam hg weer bn 1 D kon hg nadat Dr Evers hem had tl derzocht langzaam weet aan t werk 1 gaan 1 De Nieuwe ZaidJUoUaiider een dagblad D hier ter plaatse verschijnende N 1 e u 1 we Zuid H ollande r is sinds korten tijd in eigendom overgegaan aan de NaomL I Venn Drukkerij De Spaamestad te Haar I lem een maatschappij die meerdere r k I bladen onder haar beheer heeft 1 Als gevolg dfiarvan worden pogingen 1 aattgewend om het driemaal s weeks ver 1 schijnende blad te maken tot een dagblad I n depISk Katholi dagblad volledig in I de nieuwsberichten ooover de omvang dat I I toelaat en overigens om steeds met klem I de katholieke betinselen te verdedigen I waaMig en met gepaste matigheid en 1I voorlichting op het gebied van rijks en ge 1I meentepolitiek te verschaffen zooals het I in een inleidend artikel Zaterdag jj wordt I gezegd I Over eenige maanden nu zal wanneer er I voldoende belangstelling blijkt de NieuI we Zuid Hiollander ala klein maar I pittig dagblad verschijnen I Om die belangstelUng te il tm wordt de I medewerking en den steun der zeereer I waaide geeatelüklieid ingeroepen I Het ligt geheel in de lijn der lloomschI Katholieken het is deaer dagen in de v I schillende verkiezlngsspeechen opnieuw I naar voi en gebracht dat de strijd tegen de I liberale en de neutrale pers met alle kracht I wordt gevoerd een voornaam middel in I dien strijd vormt een dagelijksche couI ram I Dat het plaatselijk rJc blad daarom I wordt omgezet in een dagblad verwondort ons allerminst integendeel het heeft ons steeds verbaasd dat het niet veel vroeger is geschied Met belangstelling zien wjJ liet Roomsche dagblad l men onze herboren zuster zal ons wellicht meer aanleiding geven tot polemiek dan tot nu toe het geval was Inbezitneming van den oogst 1918 Onder verw sing naar z ne beschikking van 6 deccer deelt de minister van Landbouw mede dat de navolg ende gewassen van den oogst 1918 aan de regeerin commissariesen gélererd moeten worden winter en zomeHarwe rogge Tierryige zomergerat tweeriiige zomergerat koolzaad raapzaad botersaad en dederxaad lynzaad haver veldboonon envten stambooneit boekweit karw zaad blauwmaanzaad bruin mosterdzaad kanariezaad wintergerst roodklaverzaad Voor ztwyerre e bovengenoemde producten behoudens de by latere beschildüng te laten hoeveelheden niet vrijwillig aan de regeenngscommissariBsen belast met de rüksgraanverzameling wordert geleverd machtlgrt de minister de burgemeesters en I draagt hij hun op tot inbezitneming dezer I producten loodra zij in gedorschten toestand bU de landbouwers aanwezig z n ingevolge de desbetreffende bepalingen der Distributiewet 1916 en der wet van 8 Augustus 1914 StaaUblad no 351 Onteigeningswet over te gaan Ingevolge de be chikkin van 5 Juli 1918 ü n voor de na te no nen producten de vol gende maximumprijzen vastgesteld Rogge ƒ 26 wintergerst en vierryige bomergerst 20 tweer ige zomergerst ƒ 21 boekweit ƒ 35 koolzaad raapzaad boterzaad dcdensaad ƒ 46 karwy aad ƒ 45 alles per 100 K G Zoodm de prijzen der andere producten zullen z n vastgesteld zullen deze worden gepubliceerd LAAim BUUCH nW Te Arnhem is overleden de heer 1 Voorbrood secretaris van den Bon 1 van Staatspensioneenng 1 Door dea trein gedood I Men meldt ons uit Haarlem 1 Gisteravond is alhier door een trein I overreden en gedood de heer E Hnmans l secretajris van het Departement Haar 1 lem van de Hg va Ngverheid en I bestunrslid van tol van andere oorpo1 ratios aldaar t Te Utrecht ia overleden Prof DrG van OveA eeke de Metie ond ioogleoraar in de Medisohe fooulteit aade Univereiteit te Utrecht 1 Drie dames verdronken I Gistermorgen is op de Zuiderzeeeen ernstig ongüluk gebeurd De 34 I jarige koopman de heer Buising te 1 Amsterdam was met 3 dames een zeil 1 tochtje gaan maken op de Zuiderzee 1 Volgens den heer Bolsing is door de I zware golfslag de boot gekanteld op I ongeveer 2 i K M afstand van Mniderberg I De 3 dames de 53 jarig Movronw I Forst een Hongtiarsohe hare 21jarige I dochter en een 16 jarig Dnitsoh nichtje I Mej Deinhardt uit Ouxhaven zijn jam I merl k verdronken De heer Balsing eelt werd gered hoewel het doer de windstilte lang duurde eer men hem kon naderen somnnB l e boBob uldigln en NaH reedfl In het kort gemeld ja las de gedoputeeide Ocorf Strolci Vrijdag in d Hoeme i0che Kamer onder atormacbtigen by val eon oatwarp voor to het Indienen van fen aanklacht tegen de rflgeering dio Koomeniö in d x noodJolti i ooriog gewikikeld heelt Het voorwel is duor 120 algMVoardlgdeii ondeirteekend en wc ird wtor du afdeeiiugen verwezen Hun wordt het volgende ten ISate gieli ToeiMt ii VAQ den opmarsoh van UoemoeiiBoliG troepen op Kotiinaen cdi taatsgebled ko d r toeatemiiiln der volkevertegieawoordf ïing Vurwaajlooftlng vao de li gervoorborcidiag iKuwrgantoatie van het legar Vorleeningr van uMvooroonaeoten voor koren en bonfcine tot schade vaa den staat Knapen van 16 18 Jaar w leii bij du oittruiutiDg van gebied meegevoerd zooddt een gtool aant l ten govo van gebrek ouikwam Bpoortfeinefi en transy riluiddclcn wérdeu gf irulkt om het pemomr lijk bozit der minialers te redden Eoa groot d vui hot openbaar en particulii i vorinoj en werd op bevW van de regering door brandailohtiog en andere uiwkielon vernieki onder dat het voorde naliiitiale verdtxligli noodlg waa ParletucntAlwIcii werden omgekooht om buonu rechten aiol uit te oefeu Z werden ovfr den werkejljkei ttuul der staataaanfpelcgcniieden iiiNeld Enkele vo€ r de leiding dpr fiteatezaken otunlHbare fnetellingen werdea nftas het bulUmiand verI laat8t Verder hoeft de regeerlng zonder toefltemndns van liet parlement de Roemeenecbe vloot aan Rualand uitgeleverd Electro Motoren TB KOOP DIVERSE MOTOREN msrkss 1 A E O S W Imll sas 1 50 P K Ts bsvrsgsa bij H A HUNNIK Tiias yAssT M 94 IS IE oUOSEliE ILUCISEFmilEI OOUPA De nieuwe dividendbewyzen kunnen tegen inlevering van den ouden talon te onzen kantore in ontvangst worden genomen 2496 15 DB DIREOTIE MORGEN verkrijgbaar Ü Wsltz Karoemelk8lootl41 J497 II Ons witte brood Den laatsten tUd worden veel klachten vernomen over de kwaliteit van ons witte brood met wit is hier bedoeld op t kantje af donkerbruin Van vakkundige z de deelt men aan de Msb mede Het lijnmeel verkreg n van lljnkoeken uit ouden voorraad waaruit eerst de olie is geperst vormt slechts een klein percentage ongeveer ptjit der substantie Noch de bruine tint noc het kleverige zUn daaraan toe te schrijven I De bruine tint Wordt veroorzaakt door het gebruik van zemden i grint welke artikelen bovendien al voodingrewaarde missen en alleen dienen q r aanvulling Het gebruik vart wat men in den handel noemt zwakke niet voldoende rogge tarwe en rogge maakt dat het meel in bakkershanden niet voldoende kan rijzen en het brood dientengevolge niet voldoende ga bakt Hoewel ons dagelüksch brood derhalve niet bijzonder voedt hetgeen wel dooreen ieder zat worden beaamd bluft het echter onschadeiyk Men verwacht spoedig een verbetering van kwaliteit daar de eerste graanzendingen uit Ame Hca zUn aangekomen en onze eig i oogst voor de deur staat Uiterlijk September kan men derhalve rekenen op witte brood dat werkeiykilets weg heeft van wit en eenlgszins de voedingswaarde b9zlt van ons A roegere verbod M U L 0 Dlplonia Voor het Gxamen voor het M TJ L O diploma slaagde Zaterdag j l de Jeerling N de Nooyer van de 2e Bnrgerschoo voor Jongens hoofd de heer W den JHoed Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keixcriiraobt 1S3 Amttcrdam Lalidraoht 30 BINNEJVLANP Staatsaubsidio tHieaten Niaar bet Vad verneemt is op de staatsbegrootlng voor 1918 een p HBt gebracht van J 20 000 voor Bi bsidie van orkesten i Dit bedrag is als volgt verdeeld Concertgebouworkest ƒ 7500 Besidentie Orkeet ƒ 5000 Utrechseh Stedel ie Oi4test ƒ 4000 Amhemsch Orkest ƒ 3500 Gaafabrikanten In de te Groningen gehouden algemeena vergadering tot leden van het bestuur gekozen de heeren Pajjens te GronJng i J de Liefde te Culemborg Levert te Apeldoorn en Ruygers te Den Haag Dr Terneeden wanAmsterdam werd gekozen tot lid der kolencoounisaie tot voorzitter der vereenfaring de heer Sissingh an Rotterdam en tot lid van hot onderstwiingsfonds de heer Bonthuis te Goes i Economische voorlichting in het buitcinlond Bij beschikkinir van den minister van fiultenlandsche Zaken is jhr mr A U Snouck Hurgronje referendaris aan het Departement V Buitelandschc Zaken lid en secretaris der commissie vam advJos voor den dienst der economische voorlichting in het buitenland eervol onthev van zijn functie van secretaris dier commiesie en is als zoo danig in z ne plaats aangewezen mr dr P C Witt commies aan het DepartMiieiit van Buitetandsehe Zekm Kn aksctaool voor Zaevaart Voor h eindexamen van de Kweekschool voor Zeevaart is geslaagd de heer C van VrenJrngen alhier CURATORIUM Heart Pelak Ud Bsrtia ItaMf S Poatnaa tclioaloiisIsaM J Itaaymak n Osd SsaMsrli Osaerael dar RIjbv mkerlsgibsak W N WlatarshovSD Qep L uli Kol O I L Ansnloott Sterttmrti Mr A W Jaumni Oud Advoessl la Nsd Iadli H J Calkoea Bslieogsw Ud God Sistsn BurgsneeMer vso Bdiin n Bdioolopsisost J Oerrlts Oud Rsiidant vsa Tsrasle Ingeschreven commissiehandelarenmogen in de week van U t m 20 Julieen hoeveelheid kaas inkoopen die gelijk is i n 6 a hnn wintervoorrand Van de ingekftjhte hoeveelheid moet 60 als wintervoorraad wofden opgelegd gelegd Brand n Moloitrisico Het Bgkskantoor voor Melk a Kaas heeft aan de ingeschreven commissiehandelaren bericht dat het de branden de molestrisioo op den wintervoorraad heeft overgenomen De commM siehandelaars moga4 daarom den wiutervooiraad niet meer zeli tegen brand of molest veraekeren BOkEOOP I Uitvoer groenfea geslotea I Namens de Boskoopsobe veiling is 1 Zaterdagavond gepubliceerd dat tot 1 nadere aankondiging geen groenten voor Daitschland geveild zullenavordon 1 HAABTSECHT In de Zondagmorgon gehouden I Godsdiouatoefeniug in de Ned Herv 1 Kerk werd door Ds E v H Broek medegedeeld dat door het Kerkbestuur besloten is het Kerkgebouw van een installalio voor eléotrisohe verlichting te doen voorzien De predikant bracht dank aan allen die door hun vry willige bgdragen het Kerkbestuur daartoe in staat hebben gesteld Rantsoeneeriugsbons voor de week van 13 tot 19 Juli Bon 23 6 K O aardappelen 16 100 gr bok braadvet 4 160 gr worst 17 250 gt erwten 8 200 gr rgst 11 100 gr gort SCHOONHOVEN I Ingevolge de prgsv rfaooging door I de Nederl Bank van fijn goud met I f 600 per kilogram is op een doorde goudsmeden leden van de Ngver I heidsvereeniging hier gehouden vferI godéring met algemeene stemmen beI sloten den verkoopprijs van H karaats I gewaarborgd goud te stellen op f 1 66 per gram Deze regeling ia rae s ingegaan I Bg Kon besluit is benoemd tot kantonrechter plaatsvervanger in bat j kanton Sohoonhov n de heer F H V Kempen burgemaestsi dezer ga 1 moente V Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oedsr leidlaa vos 8a beksads learkraekaa oad vla Jok Boamaa DliecHor sasr Hudalmbool Mr Dr i BI atea lrMaur asoet TwkiMkodI Jfer Jaa Psltk JosTlvliit Dr A A Pokksr prlxudocaif Uslvsnllsll Dr A J M Osrlaaaas Issrast H B 8 P H va Oestal i rtsr HsodsksekMl Pfel W C ds Oraatt Hootlesrur UalTerillsll Ulmbl Dr A HolfcerstOdt eaid laarasr Ojtasa lua Dr i M Hootvllat privu diaissl UalnralMll D r C Hajwua a m iH i IS asdsre nunea in an 20 Isaiain H B 8 7 Mn la ds Rseklaa 7 iDgcnieuri 6 accouolanli 3 artacD nf wordts door e 400 scbrlHelllke cnrsiuaea o ia STUAIBTBCHNIBK WETENSCHAPPK STATBNORDE MUZIEKOBSCH HARMONIBLEBR JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPRBKBN GOBDE STIJL IISSr iNO VLUG B 00 FRIBBLIN SLUD DEENBCHNOORSCH IkÜSSISCH mxLeisch LATIJN GRIBKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE BLBCTROTBOHN TEBKENBN BOUWKUNDE A ONTWIES LOGICA RHETORICA BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BBURSTECHNIEK STENOGRAFIE 8CHOONSCHRUVEN NEOERLANDICH FRAN SCH OUITSCH EN0EL8CH ITAUAANSCH SPAANBCH ZWEED8CH De Scheepvaart en de Oorlog Ill ar Diploma 8t nograll0 aroota 1 Zaterdag j l behaalde Mej C J W Bnlsing alhier leerlinge van de Uania school ttf s Gravenhage het diploma voor Stenografie met lof uitgegeven door de Nationale vereeniging van leeraren in de St6nografie Qroot Mtaclarlarlga oaiigahoMaii De politie hield Zaterdag op h Veeratal een 17 jarigen kantoorbediende oit Rotterdam aan zonder geld opzak Alajninderjarige is hfl ter beschikking gesteld van de Rotterdamschepolitie DlalatoIlaB Door den schipper V A W liggende in den IJsal is bij de politie aangifte gedaan dat van z n schuit een rol staaldraad ia ontvreemd Zn den nacht van Zaterdag op Zondag zijn blgkens aangifte van J Q tum den Hoogon Schielandsoben Zeodjjk uit een hok drie jonge koBfnen ontvreemd r De politie beeft n ar aanleiding T n deze diefatollen ean onderzoek in Stijgende ongerustheid over ioi gers In vjsscherljkringen is men zeer ongerust over het lanllre uitblijven van de visschersvaartujgen V L 24 Catharinus van de Zeevisscherü Maatschappü Volhanling te yiaardingen welke op 19 Juni Sch 69 OlanO van de reederij A van der Toom Jen te Soheveilingen welke op 23 Juni en IJ M 246 Arendje van de Oceaan Visscherü Maatschappij te Umuiden welke op 27 Juni van uit IJmuiden ter visachertf vertrokken en nog niet tenigkeerden De ngerusöieid wordt nog verhoogd dèor het rapport van een in Scheveningen binnengekomen logger dat men een onbekend gebleven Z illog9er door het stooten op een mijn in d t lucht had zien vliegen r Het konvo rf4 Na r lle waarschijnlijkheid zoo meldt het Corr Bureau zal thans niet zoo spoedig bericht te verwachten z jn omtrent het zich op weg naar Indië bevJndendf konvooi De emvte haven Joch welke na het vertrek van niorshavn vermoedelijk wordt aangedaan ♦ olgene het reisplan zal Las Palmas op de Canarische eilanden zijn Vaar de aankomst dan niet ïipr e laatste dagen deaer maand sou kunnen vei wieht worden b of 26 éj Het recht der nentraltii Jn de Zaterdag gehouden vei adering van de Noderlandsche Verewilgiig veor Internationaal recht werd een nwtie ingediend waarin aan de vereeniging wordt opgedra ffen bij e Kederlandsehe en andere neutra le regeeringen aan te dringen thans reeds sta jpen ie doen om te komen tot herstel van g eleden onrecht door de neutralen Aan den president der Vereenigde Staten en anderen zeemogendheden zal verzocht moeten worde ten spoedigete de afsluiting der uae voor de nwtralen en de belemmeringen vui het aeeverkeer voor Nederland met de koloniën lea andere neutralen ten epoedigsite op te heffen De beslissing over de motie werd overgelaten aan het beatuur dat dequaes tie nwler cal Metudoeren Hkpisidlai per kriel voor sUs sunsaa voor alb aaktea a ksroepea veorALLB acua L O sa M O ALLE practllkdtplaaBa a Bloatseaavaa Notariaat Mr la de Reektea Oeassaate Ad alatntla Astasria AMOaataata Oadarwilier BeaWkoadtf Oeslckter sa Oeekeaaar Oeilskter Wetefttaet BedritfsMder BecretarloRedactear eaa aaa Ui ISO Cunuaeen voor twglnaer eenigeiüiu gevorderden iiisarce cor denden en vergevorderden Aangename methode Pcreoon Ijk contact tuzachan docent en ciaralat Uitstekende correctie collectief en Individueel Billijke condltKn mlnvcr ogeodeo kunnen van on Studiefonds profiteerca Qocda ra i ten wlc werkt elaact t Advlaian InxakaBaroeptkeeuta Foor nadtrê inIkKlimn vrogé nm ds inleretMaM fra H ir ekiire tenhotkiléil van téi pagina n Hm vurüniU nA Ueniaer M m J QgteS WAAraWJgN LANB WK ZEBMAOHI Dmonatratie op Hotitnut Op last van den On eii eveUiebber van Land en Zeemacht zal van 7 tot en roet 10 Aug een dj monstratie van lichaamioefeningen voor leger en vloot plaats hebben op het Biwrtterrein Houtrtist Militair vaardiglieidMttploma In September zal nogmaals een onderzoek plaats hebben nopens hot voldoen aan de eischen van geoefendheid tor veAHJ rin van het militair vaardigheddsdiploma Aan hen die het diploma verwerven wordt vier dagen extreveriof verleend er Treeat men evhter bet ernstigste De militair die bg bet ongeluk tegenwoordig waf sobynt er tamelyk goed te zijn afgekomen Hij heeft onmiddelgk na het ongeluk het hnia verlaten zonder iemand te waarschoweo de baren die hem echter gezien hadden vertelden dat hQ een bloedende wonde aan bet hoofd had wtmn Itlgr Nolens niet formateur BU liet bericht van het Haajsche Corr Bur waarin gemeld werd dat de Koningin aan mjrr prof dr W H Nolens de opdracht tot samenstelling van een nieuw ministerie heeft gegeven toekent 4 Maasbode het volgende aan 43it bericht strookt g eel met hetgreen w van den b inne af hebben aangenomen als eisch van de politieke omstandigheden geschapen door den uitslag van de verkiezingen en met hetgeen wü van den beginne als te verwachten hrfiben voorgesteld Wjj heWl en reden om evenals w reeds aanstonds hebben aangegeven aan te ne men dat dit aanbod van formatie van een kabinet hoezeer ook in overeenstemminsr met de verhoudin ren der drie Techtsche partyen niet rechtstredcs tot een rechtsch kabinet voeren zal Ometandigbeden van politieken aard zullen na dit aanbod hetwelk om zyn politieke beteekenis ons Katholieken ten zeerste voldoen kan hoogstwaarschijnlijk voeren tot een rechtsch kabinet evenwel gevormd door een leidende persoonlijkheid uit een andere der rechtsohe partijen Wü kunnen hieraan toevoegen dat wU verwachten dat deze loop van zaken meer in het bijzonder gegrond zal wezen op het feit dat de rechterzijde niet méér dan 5C zetels heeft verworpen zoodat alle consequenties van een rechtsche meerderheid in dit g eval niet ten volle kunnen getrokken worden Geenszins is hiermede dus gezegd daf een rechtsch koibinet niet de opicrasing van deze crisis aal vormen Evenwel zal de formatie wel uit handen van mgr Nolens in die van een anderen staatsman overgaan De kamer self gaf het beeld van een totale verwoesting Dit vertrek hetwelk achter den kraidenierawinkel is gelegen gaf een lagnberen aanblik Boodat men by het binnentreden een rilling door zijn lichaam voelde gaan Overal lagen plassen met hlottd met afukken van een xaenichelgk lichaam en daartussohen scherven glas want in het faeele vertrek was geen ruit heel gebleven de lamp wai door de ramen been naar buiten gevlogen en lag daar in scherven tegen dan grond terwgl de schilderden en portretten van de maren waren gerukt kortom niets was heel gebleven Natuarlt k trok een en ander een massa volk naardeWateringschestraat welke dan ook geheel door de politie moest worden afgezet Het lijk van den jongen ia later door de politie in beslag genomen die ook het hnis beeft afgesloten Oe Spaansche griep Wat in Daitschland m betrekking tot de Spauisohe griep is waargenomen komt wonderwel overeen met hetgeen uit Engeland gemeld was In Duitsche bladen leest men namelgk van medische zijde GEMKNODl MERICHl Ontploffing van een grafl t I doode en 3 gewonden Zaterdagavond omstreeks 7 nur heoft in de woning van de familie Bontendal in ée Wateringsch straat in den Haag een ontzettend ongeluk plaats gehad De e jaiige oon had omstrebks een jaar geleden oen nog niet ontploft te granaat gevonden en deze mede aar buis genomen niet wetende natuurlijk hoe groot gevaar dit instrument opleverde Dikwyls bad hij er mede gespeeld het ding gegooid eoodat hij er steeds brutaler mede werd Zaterdagavond nu was een neef der familie een militair op visite en voor dezen werd nu ook een demonstratie met den granaat gegeven de jongen ging aelfs zoover om mot een hamer een spyker in het projectiel te slaan met het bodlottig gevolg dat deze thans onmlofte en een geweldige ramp verooraaakte De jongen zelf werd tegen een muar geslingerd terwijl zijn onderlichaam gftheel werd opengereten zoodat de ingewanden naar buiteo pnilden zgn beide onderbeenen waren als pap verbi öxeld terwijl hg tevens nog een bloedende wonde aan 1 het hoofd bezat Maar hiermede was het gruwelgk monster nog niet verzadigd in hetzelfde vertrek waren tevens nog aanwezig de vader en moeder van het jongmensoh waarvan vooral de laatste ernstig getroffen is Haar linker onder been werd totaal varbrgzeld terwijl zij verder een er i fetige wonde opliep boven het linked oog De vader had een slagaderlijke bloeding in het linkerbeen een hoofdwonde en verder tairgke kleine wouden over bet geheele lichaam Het vierde slachtoffer war het 7 De Spaansche griep overvalt den mensph als eek sluipmoordenaar maar is heel wat minder gevaarlijk Zij begint met hevige koortsachtige rillingen waarop zware hoofdpijn koorts loomheid en hevige hoest volgen Ook ergo nek rugen lendepijn gaat er mee gepaard onstekingen in neu9 keel en lachtpijp volgen niet zelden De patiënten gevoelen zich ailerellendigst Ook een steken en branden in de oogen komt veel voor t 6 lichuamstemperatuur is van het begin der ziekte af aan heel hoog en blijft dit enkele dagen Het is nog niet uitgemaakt of men hier met influenza als in 1890 te dpen heeft De ziekte heeft tot pog toe geen kwaadaardig karakter By zwakkere gestellen doen zich nog al eens complioaties voor De bekende prof dr Tjaden zegt dat de ziekte wel enige overeenkomst heeft met de influenza van 1890 maar zg verloopt lichter en in korter tgd De booge koortsen nemen gewoonlijk met enkele dagen af AfIsndering der patiënten is nutteloos Bil het waarnemen der koorts moet men zioh onmiddellijk te bed begeven dat uelpt zeer tot een spoedib en guu stig Verloop In gewone gev llen is de ziekte in vier tot vijf dagen geweken Verder melden de Duitsche bladen nog dat de bacil dien men voOr den verwekker van influenza houdt ook bij patiënten aan Spaaosohe griep is gevonden De Spaansche ziekte breidt zich uit Het aantal militaire patiënten te ainisjiydende aan de Spaansohe ziekte is nu Tot ongeveer zeventig gestegen Een der slachtoffers verkeert in zeerernstigen toestand Twee militaire doktere en het gansche Roode Kruis personeel zijn insgelijks aangetast De kwaal begint ook e o v u u onder de burgerij t heerschen Mili betrekt 2 dat vó6r den ooriogivoor van i taire verloven nakr en v p Sluis blijveV ithemtoch Westttilisch Indu geschorst Jf wiegjebied jaorlgke dr üOOO 000 00 k g gevoerd iiet i zeur dringeiul gewenaoht dat de ondicrJiiuideiui ii tujachbu cMiee en d LtuutHchü re eriu biDueii eeni d t i tot oen gumtig reeuitotit ïeiiiea m duB wederom n geregelde Invoer van Diütsoliu ko leu pliiats heeft Weike de nadedtigo gevolgen zgn vau lierhaajde topzetti en Vlui den Dulitacheu kolenlnvoer Jtebliei wij maar al te zeer ondervwden irerl hek lukriiiipiii van het treinenver gebrek aan brandstoffen vooral gedi de het koude Jaargetijde dure enrfi brui dHtcilfen Wanoeer jnen onwel terepht In aanonerking neeint dat producten elke vóór den oorlog bjj na géeu waijide hadden bijv veenbooken tham voorflOO ruwe bruinkolen welke nueen werkelij ke waarde hebben vrin ho Snis 70 gMl don voor 1260 allee per 10 000 K i worden aangeboden en sedert begin erleden maand de voor hulfibrand be8tei ide eteenkoieu enz voor de industrie en de epoorvc cen wordt gebecigd dan laat iet zich gemakkelijk veHdaren welken w wij opgaan alB niet spoedig een overeu komst g loten wordt dié door beide pKr tijen prohipt wordt nageloefd In beslag genomen Bjj een grossier aan de DelftacheWaart té Rotterdam zijn Ö2 kaxen in beslag genomen wegens vericoop boven den maximum prijs Door eai vrouw gered Een dochter van den Kogrjeo of Tuinderpolder bemalende familie bergman te Warmond h eft drie Duitsche officeren die bij het ellen op het Kagermeer met hun boot waren omgeslagen en in grQ t gevaar verkeerden uit hun benarden toestand gered £ en soudsmokkeUar Jttdrogeof Een heerSïhap zoo véri de Gelderlander dflt eigenaar was van ƒ 16 000 aan gouden tienjee wilde die gaarne over de grens gesmokkeld hebben en om in dezen opzet zeker te slagen nam hg voor zijn verbodea uïtvoerplannen een kommies soldaat uit de omgeving van Nijmegen in den arm die den goodschat tegen een belooning van ƒ 750 over de garens zou expedieereo De i aatkommies in het bezit gc teld van d P ak met gouden Willempjes borg den schat naar zijn zeggen onder den grond in en bosch aan de grens Of een ander dat gezien heefty weet men niet Of de soldaatkommies de gouden tientjes beeft doen verhuizen aaar een voor hem veililre bergplaatB waar hjj je later rustig weer kalm kan opdelven als k geworden schatbewaarder hieromtrent tast men ook in het duister De eigenaar van het goudgeld wien door den solfjaat wijs gemaakt was dat hem het goud ontstolen was geloofde zijn zegsnks niet an deed hiervan aangifte bÖ de politie welke nn n v a f aardappelen naar DuitecWaod werden uit u DiauuvuJier warnet Mi jarig iJoDhteirtje die op het aan de kamer gren ende plaatsje zat te naaien Deze werd door den hevigen schok van haar stoel te n den muur ge slingerd waar zg later met een gecomplioeerde beenbrenk aan het linkeronderbeen gevonden werd Zooals begrijpelijk was werden ook d buren door den hevigen knal opgeschrikt en deie snelden onmiddelgk naar de plaats dos oaheils waar zg van de vreeselyke verwoesting getuigen waren De iüerste Hnlpdienst die binnen S minuten met 2 auto s aanwezig w kwam in een dergeIgk ohaa aat men niet wistj wien men het er8t of het laatst zou aanpakken G ïntenieerde raUawirken naar d mlfnaii rstdaagjs zullen de p im 300 nog in ha kamp van Zei vertoevedde gelnter neerde Belgische mijnwerkers naar Beef len vertreaiken om daar tot zoo hoogi mogelijke opvoering der ateenkolenproduclle in de mijnen te worden tewerk gssletd De groote woningnood te Beerlen Oii lol nog loe orzaaJt dol ze niet nedti eonler rkrokkea zijii De jongen leefde i og ma ir gafspoedig den geest de vrouw wj toestand hoogst ernstig wm werd het eei t verbonden waarna vader moeder en doohternaar het gemeentelijk ziekenhuis werden overgebracht Trir De toeaund van vader en iochter Jl J t J S t J is niet leveiugevaariyk voor de moe J gowft ieJaa in BPOBT Liulagen pol oonii tfae ie U A Maas a a Z C 2 8 V AC u t IM Je kl B Neptuntto TrtUm l H V Q B A Z 1 2 De wedstrijden lu Botterdoiii it Buocee ï ijn gisteren ds G Z C ors er wuer cinm op uitgetrokken Itat in laug uiet gebeurd was et k Teer eeuJ eii küjisje gewaag en als reeds gezegd iiCLtvi IS iiiei uitgebleven Er worea me te veel deelnslnera maar de beste xweinuiew waren weit tf genwourdig blj du wedstrijden VU41 de Maas En daarboven vUt J U den Boer de oud kauiploen diuiker iie i te plaatsen door den eere prijs vao It M de Kooingiu te verwerven met gekleed duiken Zg i tijd was M ijb sec die van no 2 Was M i i een vonMhll nogal dusl Ook S U liuilt liad succes ii de 100 M rif wasiin hij als 2e aankwam met dei Ujd van 1 nün 431 6 sec De poioploeg k ani eveneons luet oen overwinning Ibuisi Voor rust bad deü Z L stroom tt e m was daardoor ia de minderheid zóó zoUs dat ds Maas mei 20 voorstond littorna eotiier zette de IJ Z C ZÓ6 op dat do achterstond werd ingehaald en het einde kwam met een verdiende 32 Sleolit sohietoa was echter oorzaak dat van beide zijden airi moer doelp inteu gemaakt konden worden De stedeuwedstrijd Kotterdaiu A isterdaiii begon vrij oovertlraoht met de leiding voor Il dam doch toen Amaterdom eenmaal gelijkgemaakt had wos er geen houden laeer iuu de snelle 4ua terdamsufae voorhoede en met 7 2 kwim het emde Andere uUslageu zijn 100 M bowl J v SUIhout in 1 m IS sec 100 M rug J V d Griendt lu 1 min Ml 5 sec Bij de wodütrijden van ds Dolfijn worden o a de volgende resultalon behaald i M M rug B Kraan in 1 min 8t soc luU M bOMt i Bit In 1 min 11 sec gekl duiken H Sieegslra m 31 aoo 4Ü0 M borst K Z gol In li loln 28 sec UwB Teoais üitsiogMi der wedstrijden op IB Juli WIS UoerenSlngle W ii van NeyenhoU slaat A Koopman 6 8 6 8 E Ocendel slaat C U W Heuedens 6 2 6 2 J Monlaubou v Swljadreehl slaat IH Egeler 62 8 M M Sohim van derLoell slaat C Jonker 6 2 6 2 J A ï d Vegie slaat L K v d Broek 6 3 6 0 V d Boke Callenlels slaat U C Kortenoesvec 60 6 0 V 4 Beko Callenlels alaal J O Jonker 0 0 6 Ueoren l ouble A Koopman en O Jonker Rluan K A Bahuaen en G W Nagtglas Boot b 1 6 E Ureudol en Sommui V d Loell lakl d Veg ea V Neyemholl 6 2 S JTP k Katuaon eu Q W NagIglM Boot slaan Well en H Q V ïsendljk 6 0 0 4i v d Beke l lenlete en Btshatlenkerk slaan J H üosUugh en Dr Leoomle l 6 7 8l A Koopman eu C Jonker slaan Fr tloying on K A Meitene 7 4 12 10 K A Kahusen en G W Naftglas Boot jjwn U de Quartol en Q Dorre 6 3 g T IJteiesSiugle Mevr Magtglas Boot si UJT D Voorsta KETIKED Mevr Nagtglas Boot laat Mevr Le Comte 63 64 Mej M Herlst slaat Mej M Toepe 62 6 0 MluedJUouble Mevr v Tlalhoven en V d Ve ajaaa mej Bub en K A Martens 6 8 6 8 Uoj Maler on E Grendel skian Mevr Nagtgja Boot on dr Lo Comte 6 8 6 3 Mej M erfst en B Beezolzen eloon Mej L Jonker en J C Jonker 7 6 8 0 Mei v ïseodijk en C Jonker slaan Mej lloiudfLs en H Dorre 6 S 6 2 Mej v ïsendljk en C Jonker slaan Mej C v d Torren en B V d Loell 6 3 3 0 1 8 Mevr Lo Comte eo 0 llng i slaan mej Htuodene eo H Dorre 6 8 6 0 Wegens plaatagebrek moeten de andere uitslagen blgven liggen ermelden wij alleen nog dat GreniM Sohim vnn der Loeff bpt kampioenschap heerendouhle behaalde en mej Ph Bub dat van dames single M AttlstUk De N A U competitie werden gisteren op het Ajax terrein te Amsterdam beëindigd Het le klasse kampioenschap werd behaald door V en L nit s Hage dat van de 2e klasse dooc Blauw Wit en van de 3e klasse Rapidita uit Groningen Enkele uitslagen in lOOM bardloopen Dirks en m Vs sec MOM H van mappard bi eo polostokhoog Sint 3 80 M verspringen Sint 6 32 M hoogspringen 1 76 M Mulder epeerwarpen Smit 39 96 M discus sÏM kogeUtooten Kroeaa 10 80 M Taelka Aja is gisteren voor de GoudenKruisoompetiüe met 2 0 door BlauwWit geklopt Gouda won in de sene wedstrtjden van GeelZw rt gisteren mol 1 0 van U 8 C lil eSMdoaiaeks yeaaaritl ti Maandag 16 JuU 1916 AaoTOw 38 veMiluderan 81 vette fHABKTBBHOBTBN