Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1918

woede voortgeut tatiohen Cbateao Thierry en Reims De Tjjand legde lioh erop toe om yn winst uit te breiden dooi vinaige aanvallen De alag ia vooral hardaekkig gaweest tea oiden vaa de Uaraeeaia de streek vaa ChitUloa De FranaohAmerikaaaaohe troepen hebban den vgand praobtig eentaan en varsoheidene krachtige tagaaaaBvaUaa gedaan Ten sniden van de Marne hebbea de Daitscheri de linie liiaint Agnaa La Ohapelle Mont Hodon eu dea rand tan inidea vaa bet bosob van Boaqnigny niet kannen verbreken De Franaeben hebbea in deae atiaek aea 1000tal gevangenen gamaakl OHIIHMGDI BBRiCHTW prgs p T K H l mei o OS esni wordt vur tioo pj voor itUeru 10 ant dat de kotai I prijs liuveo 1 J 00 per um Mijgt lol uu I bw w tb die loo lag ü omt eu duw sou I duie voor atolwijk t UAX beeokeoen DU 1 zijn eubltv itQvor crisisu igaveu die ge 1 riiig xijn ei laior gema ioelijk vergped I K unnju worden Stolwijk sou een zeer I reii lKil uei krijgen De jprUs per lai p 1 uur zju n 2 oeitt doch meu sou deu I prijs Kunnen vochoogen tot üy omi wat I dan een m i restifvepotje lou V i ii tti voor I je gMiaeertie en voor do Verlwukers geen 1 lyzwttar OU beta keaeu I Uorgtuubatiit en Ammerstol aemen ook 1 van Gouda a t n dfearoiu zou Itet eer 1 gewt MCbt zijn als Stolwljk ziob by detu I gumeint n aaawloot wsl betreft d boofd toidiiig DJit zoa voor iedere gdmoMUe eeu I kos Mibeoparlog van emk le üutzeihJ gul 1 den boteokeaea I j Du iietr r ljderiaaa woes v ap 4 I d t nut wel Iti hplaits van ü KM mag 1 Z jji Natuurlijk a dan b t aantiJ aan 1 luiituiguu hooffer I De heer K r u 11 zet dal de mtftoren niet 1 veol tjj oom zouden afnemen 1 De hH r J e s u r i n antwoordde AU d 1 I orwactulikï wat betreft de motoren ule te I I ao ig goraaiitd 1 De rUDotg vwa apr U I zeer laag Op de vraag van den he r I I Ver Ovk antwoordde B r dat de aanjeg I I vowT den winter gereed a l zijn abnurniala I I iïiiernis on uUgcv ottn liet boofdbe wtuu I de tr uciiurmuiuri n is al uit den weg ga I ribiad I Op di vraag van dea hew Verkerii ol I men nfu mol koleogobrek zal te kum1 pon liebiwn antwoordde de hoer mM lu I dat voor dii eluciiiulteli de onknf rateUmI bur ache kolen voldoeiiiJe aljn daervaa u I voortdid euoeg eu er is buil udien voor I deze geinu eiilen nat veel aooiig I iloi Kijk drijft luittt om ko eiibeflip urïai ji I ie aur v rbraikere naar het electrioib taI v nbi I D h or Verdoold vond 4eu kotenI prijs zoor laag berekend I Da heer Jensurm x4 dat tMdenor I iiialj prijs U va i de slechte Umburgs he l I kolen I I Do voorzitter dankte den be r Jea I 4nrm voor zijii uiteenzeUmg en drong er 1 u i aan nog liAien lot do eA elridoatiie te I Do h vr ij d o r l a a n vr K ol Jod I stilten gtcn l ezwaren zullen maken I De voorzitter zei dat d ir a g n 1 sprake ih en de hear JOA urm verzeker 1 il dat Ued staten do genioteitebMitii ei I iiier n zo r ter will aijn I Dt eleotrifioalie van de S iuei nM wer 1 1 aaiig uoinen ni t aUe Btemimm behaivediolvan de hoeren Bot eo Vwkerk die alon I van Btemin jig qntfaleldc Applaus op do tribLiite I Aangenomen werd aan OtM hlattn n I laiioocrelot te vraaeo vau ten boogue 1 I 2UÜ 000 on den prija van de K W l t 1 l opal4 i op U ceni dat is 2H oent ec lur De bü r J e a u r i n iU too stotte dat vour uiiapanng vflin materiatien de oonlacifciiop mot aan de muur maatr direct aan do Iftmp goiuaakt zal worll i Jok moe ieder net meer lampen nemen dan iioodlg 1 Ken airbolderawoiung Wordt gor a nd op twee lojnpen a jiM mu awtle 43 looatw Kanioii zal diit op otm vraag van ilpu I bevT Zij lorlaaii per uur ongoveer 1 I 13 cent kosten I De iieer Jo sarbi werd vorzooJkt m t B I en W vm Bergaml aoht den giezanienlijkeii I tuuileg der hooifdlofdng te beeprekcoi I Op zijii verzoek ging de openbare verI g atleruig daEirop over m eene met gwioten I duiirmi om den Baad tn A g egentHijl ti I tf f Uon 111 d leien te lio pruken om deaunI vragen om aanBliiuing zoo hoog mog E liik I op te voeren I Tot predikant bg de Nederl Herv I Gemeente alhier is beroepen Ds H I W Bloemhoff te Kedichem ti r w aiitc Itljzoiuli riiitkii oui4r it Afn top HUUid in HnHlitad vamtralU Uet uat I duwrlours onder de Bot tinrlkl neemt Mei toe vooral in de dMrtoten wmt de Mhaar ohtc aan leveofanlddeloD bet grooM k zofwia te Kostroma o NlzjDl Norgorad ErutoUge ralustcii eo domcmBtrallee Icfliun iH t boteJewlWM hsMtea te PMrograd piaate gebad De rbeldenr vooriian ijii lo de groote Oteeoolwf enJPoe HoU T ekeD itebben berhMldelljk aan de lOciaaUrevoluUoMiren renocht bw tegen de nmjJmaJiBteft aan ia voereo De bols jowlki hebben Huna te llo ou lOOOü ed toegaruate LcltiM e mAdttoD te hunner b hikkiiig alsfflede enige detachenionten Fkuobe Roode Garde o een Ühlnfcecb batat oD Bf t taaide wordt bij voorkeur voor executie gehniUtt Verder wordm zij gesteund door boibdeo DuitRcbo gievaogenen dia plotwÜng op bevel vaa hoogier band In interDaUcHAllMen en bolejewikl veratidord zijn Men zaidt boldifewlki duB niet teo val kunnen brengen zoodohulp t n eer daar de band tuBsehen de bolajewikl en de Dultaohers thans hechter is dan ooit Ooiai overwoog de axbcMora maaan te Petrograd een opstand tegen de niaxbnaU en niaarxag er van af toen bet bericht kiraio d t oJd elingen Ikiiiecbe oavalerie te Terijoki Btonden op slechta drie nHiWn vaade HuflHiAcSiFlneohe grena lingen door de Spaansohe ziekte z n aangetast Vordnlatorlng Zekere J v O agent der Rotterdamsche Oredietbank te Delft is gearresteerd ali verdaoht van verdnistering van f 1600 ten nadeele van die bank Inval Ia een speelkol Zaterdagmiddag te kwart over drie werd door de politie te Amsterdam een inval gedaan in een perceel aan de Binnen Anutel 118 aldaar Keeds lang was de politie er op attent gemaakt dat daar een speelhol waa waar de mensohen geweldig geplakt werden Toen de politie binnenkwam trof zy 31 personen aan die by groepjes van 2 en 3 naar het politie boreaa Singel werden overgebrafsht De eigenaar van het caf Piet £ illebreoht een bekend type alt de boksen worstel wereld die in den laatsten tyd de bokshandsohoen voor de kaart had verwisseld alsmede de portier in de JQakkerstraat werden gearresteerd De geiegenheid werd gesloten Er bleef politie bewaking achter De eigenaar zat zich te verantwoorden hebben wegens ovettieding van art Wetb van titrafrechi 254bis n l het geven van gelegenheid tot hiuardspel Het ongeluk op de Zuldecsee In verbaiul m4t het ongeluk op de Zujderzeo waarbij de ö3 jarige mevr Jb orst liaro jarige doobter en aen iti jangi nichtje uit Cuxbafvw verdronken zgn meldt men dat het onderzoek he t uitgewezen dat de heer B volkojmsi vrij uHgaat zoodat hij op vrije voeten gesteld is Van Iwvoegde zijde deelt mien aan do N Grt mede dat Zaïulai iiddóg tuaBclien 1 OU 2 uur gedurende fj jniniuteii een windhoos plaats had waardoor elke roeiboot die zich in de uafjijihead daarvan bevond noodzakelijk moobt ojn laaii Men n eent dat hot daao aan Is te wijten dat liet droevig ojigcUik op de Zuiderzee plaats bad Hot Jijk van mevr Forst is gevonden den gewaarschuwd om fietsen onbeheerd of niet aigeiiotao langs den openbaren weg te laten staan De gemeente politia heeft Zaterdagavond in tegenwoordigheid van den Burgemeester by eenige personen een inval gedaan van wien varmoed werd dat door hen in stryd met de drankwet claudeitien bier of sterken drank ward verkocht Tegen hen dia op heetardaad war dan betrapt is proces verbaal opge I maakt Tot secretaris werd benoemd de heer jr H Molhai sen landbonwconsulent fOor friesland te Leeuwarden op wien 71 stemmen waren uitgebraoht Tot adbiinistrateur werd benoemd de heer C G J van Genderen Stort oudsecretaris van het Ned Landbouwoomité Tot leden der flnantieele commissie werden benoemd de heeren de Bruine Tideman en I K hnia Voor kaawrkMeau ïaken vóór dan oorlog volkoman waardelooB brengen thans goed geld op la de bei en boacbstreken van Noord Brabaat trekt tha K jong en oud er uit om amealboilen lang schraal graa te steken die 60 cont per i G opbrengca o gebesigd rden voor kat verraardigcai van learnerbacenis Voor dulxeuden guldens gaat reeds in die ameelan om SasakkoUarshMide gearreatoertf Mlstt ren is een twaalftal te Heerlen gearrii leerüe pereoaen naar het buk van bewaring te MaaAricht overgebracht Aldaar tó eo zeer omvangrijke oaokkeizaak ontdekt waarbij eeut aoklaaikoai inezeu bokokkcn ijn De apookk waar word door fcfeerieaaren wider wie ook eoii wMoloelietr aan de soldaat konuniezeu gegeven Des brachten ze in hua Bonat naar de greazeo waar zij verder verhandeld weni Dat zaakje la al van ai Maart aan den gang Voor dulzendea gulden aikruoodzakelijkBte leveMbehoeften glngon de grenzen over Wogeos wnkoopmg van rijkeanibteoareD zijo mede nog drlo Hoerleaactm d B n V gearreateerd KENNISGEVINGEN INRICHT IKGEN I t£L££ ËVAAB SCSiADË OF H 1ND£B 1 BtUHaüJCEXarfiB a WKTHOUDëBB I van QOUDA 1 Oelat op de artt ea 7 dsr Hhalarwak I Brengen ter adgemeene kMuüe dat op I de Secretarie ter visie zijn gelogd de ve 1 zoeken met bijlagen van I 1 N Nobel köopman te Goud om Tttf I giiiwimg tol opricliüns vaa een bewaa 1 plaaifl voor lompen in bet perosel gele an I wm do Vest no 96 te Gouda leadautraal I bekend Sactie D Nos 1 2S en 11 4 j W an EijBdeii koopman te Gouda I om vergunning tot opriicbttng van een 1 iMnvaarpiaats voor lompen in bet percae I goJogen aan de Vianunigatxaat no 30 te Gonda kaïla straal bekend Sectie D No 1 21M 3 I ven Oudshoorn koopmad te Gouda I om vergunning tot oprichting van eiaii ba I waairplavts voor lompen in het peroeet ge 1 l igeii aBTi üo Kaam no 12 te Grouda 1 kdilai aal l ek nd l tie D No 245 J 4 A L van Oudshoorn koopman te Gouda om vergunning tot Opricbiing van een bewaarplaats voor lompen in het perceel gMegeti aan de Haam no y7 te Jouda kadasdaaal bekend Sectie D No 256 J Dat op Dmsdag rlen 30 Juli 1918 dea aamidda i ten l nr op het iiaadfaols gelaganheid ia om bezwarea tegea deytvraagde vergunningen m te brengen en dat gtüartoAb drie dag i vóór dien dag op dt Beorelarie der Oemtante van da t za ke ingekomen sobrUturen kan worden kennis ganonien D aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de besteand jurl rudenUa ziet lot beroep gereohtigd stin sij die ziet evweenkomeflg arttkel 7 dar Hinderwet voor bel Gemeea tebestatir rf een of meozijner leden zijn verachencn ten etndabtiane bMwaren mondeling k a te Ucbtao aOllDA den 1 Juli lOlB BwrgHuester ea Watheudors veora A t l IHsELSTl lN Az Ba flaorataffla li MoEHKKliK l H OUDEWATER Een ergeriyk staaltje van het optreden van woekeraars kwam hier Maandag aan het licht De gemeentepolitie nam n l een partyije alfsvieesoh in beslag Dit was verkocht voor f 2 60 per pond terwyl de maximumprijs f 0 70 bedroeg Bovendien keurde de gemeente ceurmeester het vleèsoh af als ondeugdelyk voor de consumptie Door B en W dezer gemeente ii I besloten het peisoneel van het levensmiddelenbed ry f met een klerk uit te I breiden MABETBEaiCBTEN dnamvallllg NIEUWËRKERK a d IJSSïaA IS Jnli Veilingaberiflbt der Goaperaiieve Tuiubouwveiling Kiuuwerkerk a d IJsel en Umstreken £ og komkommera f ICtJO f 12 dito i art f U 60 10 60 klet e halve komkommers f 7 40 8 60 aUea per 100 stek f 10 16 per 100 K O bloemkool 1 7 a a8 djto 2e sit f a ao HO b ide per 100 Bpiukool f 3 90 11 peulen f 27 30 wagenaars f 20 3U aelderg i 6 20 13 prinoeaieboonen f 36 dito a tan f 31 37 alles per 100 K O peen 16 30 8 per 100 boa ditol20 22 gtoota boonen f 3 20 12 baide per lOU K a tt IcloWËHKEUK a d IJSBL U Juli Cüüp riiinlttuwtflliDg Nltniw rlUfTk a d ymi n umMnik t Ulowiiln li ij n I 440 l0 pat lOU UJ tipiwkool iJlO lIO wagfniMr I Xh ti pOiH II 1 31 yrUiciwiebaiKMii I 113 lil atam I SI iKwn J 50 grooi bouiieo 4 60I hO titer por 100 K U Maro js keol I H BO IOvi p r 100 Bea Uefkebboad ecktgoaoet ÜBt rea ia A de R te Oud Oaatel bijgenaamd de Kaai door de piareohauasee geboeid naar Oudcnbosob gebraoht In e i twist heeft bij zijn vrouw met een zwaar stu ijzer bloedend niieltaJid id zoodat zij IneengeiaJU en onder genceskiujdig © behandeling geatetd is BINNENLAND MJAJWUKUK a é Ufitti Voor de derde maal is ingebroken in het lokaal van het levensmiddelenbedrtjf De Rijks n gemewitepolitie gewaarschuwd door een IngeMtCTie naaat de school woonachtig zijn de daders vermoedelijk waren er twee per fiets en één te voet per fiets achterop ftegaan Het mocht gelukken dien te voet onder Rotterdam m te halen en aan te houden in het bezit van pak kaarsen Hu is hier in venekerde bewaring gesteld D KabluOcrlaU Na r aanloiding van sommige beriofaten over de oplossinK der kabinetacriiia chr jft De Tyd o a Voor het oogenblik ia hot eenig stellige dat aan Mgr Dr Nolens opdraoht is gegeven en dat Dr A Kuyper om gezondheidsredenen in het buitenland vertoeft terw I de heer Idenburg die evenals sommige andere anti revointionairen niet in olJe deelen aoooord gaat met het bekende Standaard artjke met Mgr Nolens voeling hield evenals Jhr Mr De Öavormn laohm an e a Het Volk deelt mede dat het partjjbesttiar der S D A P Zaterdag te Ajnsterdam vergaderde Alle leden waren aanvezig De heele vergadering was in de eerste plaats gewyd aan de politieke crisis waarbij het P B zich eenstemmig vereenigde mat de qonolusies die door Troelatra uit den toestand werden getrokken en dus kloppen met het advies door hem aan de Koningin gegeven dat n l de S D A P in den uitslag der verkieeing geen grond vindt om aan te dringen haar plaatsen in eenig ministerie aan te bieden loo jarlge herdenking MttlUtull s geboortedag j Bii 2Un Mair VXA zal Iwl hoo liSn J uir ö tlou ïijn da E luard DouwotfUak KiT getjQren wonl Mutiatuli wI iih woord zoo iiild oW t NeJi rlaawi liMt goklonkesi fii zoo 1 rtiormg ivi ontroering k e t g wlM Iij de iiflrtiMi der m natbiin ilw oeH lutf van ÜL l MuJlailiih Uubeuin U vlui umimig lint Ih dag met unojigoinerkt iniLg en kan voorliij UAu N iar hH N i iJ nii Ut iM OiiiliT li id i tuu dogi voorzitter den Hfur KJaiM do fVr ft in Il t dool AnitTicari l Amsterdam daartoe roüds o H liijceiikoMHl gphouden van bc iHiiir on U m vuti deze voreeuiéring mat e n a iiHj gtsioodifiden nil b t gt heelo l uid üit o or df w jsif wimrOji 1 gviIOiMlutitg zou goUtird worden Vjwi gtiaoh Ov verKwIoriiig n ini het Utwlutt de ovor Woging en u iworMiig vtui defniievevoor ttoHen fa planueii a n het be tufir va iieC Multaituli Miimnni over Lo Imen n dit de gyd gcnlitld to gfvoj zich ter a iiiimpxiidti ti nl opi Os t to boMaacii Moord Gistvrmiddag heelt de 20 jarige B wonende op een ho o aan de Goudooheweg te liotterdam zijo 2 Vjarige vrouw doodgeeohoten De dader werd goarreateefid Buren bobben do lorg op zich genouien van eao kindje van nog geen Ëen maanden 8T0LWIJK I Vergadering van den Qemoonteraad I Gv rtervaond word n or oon ve ga leri g S iV inJkti vain u i geineorttóraud wa rbj 1 l Olubi ü fleii voorxittet alle Iwten Ojjen I V M r bet iHtzi i dor genk enterekenli g 1 wl rde i do bceren Bo en Verkerk aan I gewezen I De h or Joasurin kwam m d vergade 1 ring ZIJ 11 rdipport botrejle iide aaideg Vdu 1 e ot r ci Qt tuejubien Hij we s erop dat 1 ie itabel vtinuit GoLula kasteloos zal wor I don ga gd Z o U vorsiaan dat de koSLtn 1 u Uebjit gLitrjkken woruen uit d oporoiifeat jvaji het verbrurik I ilo riftudiT kilowatt op oen l epaAd oogoiibliK bet oogonbM van de groot Hia lk luHUtig van de centiralo betrOkKon I wordt nou gaolktwpw hei gebruik wamt 1 ia o iiSi ato8 1 gen in desw itjden als bet I waro oon belasting op het booge ksilowatt I vorbriiiK welke 6ü per K W tj bedc ugt 1 Een vot jfuik v m eou Itilowirti gedurende eiS i uur nooiiit men een kilowatt uur Norm il wordt voor olk K W l 2 cent be triMiü mil luotoii van 1 P K getjuuikt J lü K rt Ken lamp van 20 normdalksuuson Üpt bo h opgeatoakt uit de kadfcAerkaarti ii dat Jn r op H K M 450 goo nnen woaitii Miiuien korten tijd zal men hlej I wdai ciijiilijk het maximale aaliiaj amiiI sliutingeii lubboii in Ammer rtol en BergI aiJiliaont waa het aoditul aansluitingen linnI nen oen jaar tot 3U0 aaauöegroMd terwijl I pr tu t aanttil oj ib geschat tubj I i o a wiHiliiiiing moet voor iejvroeu zoo I sju ikktü ij Ic iHOgelijk gemuaJt t worden en I Jiiü rom iH hetfcbceto dat d gemeente di I maiu WUa m huur geeft Het geld dat ge I egd word m de le ding is in elk gevel I rouJabel I Als m eei arboiderswom ng twee lichte I wurA ii amgpl f gd en die bjrekeod worden I 0311 n op r 5U per jckix dan b taajit de I b woriiar f ti per jiar le dlngbuur VVsinI n r l on mmiimimiicbtgobruik als grondI f ljg giijiamtm wordt zuUeu die 450 vorI bruïkerH nie 1 oiuii luiung VM luindurou 1 peor Jiiar geven 1 I i laii tweede faclor vormen de motors 1 I Kr is zoo n grooui vraag naar aauwluitin 1 gon vjn kleifio motoreu dat laar1ui lumg nitt voMocnde kan worden voorzien wam I Gouda i i zeer beperkt m aflevering vaui 1 W oo m iJe daar staande nieuwe madéoe 1 kun toarm wwl ru n voor iou maar do I btmoodigde groote traa lormatoren pjn niet 1 tegen normalen prga te verkrijgten Eeii I groot lM irijf wordt diis niet aoofjesluten OOK met oiudat het voorloopig ijzeren iia dan tü duur wordt Naderliand kan een koperen bijleidlng aan dit bt zwa r tegex iiwet kome i Het gN rnik voor motoren moet zóó gej r gold worden dat de traiiwormatof gein in t ia Ji wordt Veirondersaeld wordt dat op de Ö K M 45iJ aaiisiluitingPn voor licht een tranrfior ni Aor van K W noodig ie Uei totaal aoiital uren is 2 iOOO mei een opbrengst van lO öOO waarbij gevoegd wonlt 75000 K W U i 20 cent ia 15 000 ee i gezamenlijke opbrcngsl dus per ioar van i 25 fc000 I De motoren mogen itiet gelvut it worden I als de fltr om noodig U voor ttoht Koau I te voor room bedragen I löOO 120 OOÖ f K W l iillPn vai Gouda gekocht moo eu I worden voor f 3000 samen dus f 4500 I ilet oontroleuraalbris wordt geflbhuit Op I f iO X Stroomkosten zijn f 4500 bet net I 3ttl kiositai HO OOO lutertwi 4ïi pCt ia I 30000 Onderlïoud van n t 2 p€t Ie I I 2000 In Haa tTec lt bleek die ranilinf I veel te hoog pn bxlroeg dit ang nreer f 100 Kioa n dus f 11 100 I f oomopbre ig4 t 27 400 H ri Ovowt tiot I groot lb 300 kan dienen voor onvoorI 7 iena u ven en aischnj ving Hot beI draaig meer dan 30 pGi van bet kaplI taai I Conditie weUBs Geuda lelt ie st de I Oraaaat ontptoH j IKtr f ivde et ongi liik m de Hatorlagr oli i htraai in D ji Haag wordt nog vernomen dfl t de toeMa d vaai do vrouw nog sii t arjfodjfc i de vader endedochtw zijjn g ietA biriiftii gevaar Oiiiireiii len nïüia r die onmiddelEijlc na lietl ajig iiik bel haU veriaien iiad vernam 11 wij nog da dezf iatm op den a xAv K opgtH irnnen ki het K K ztokcinbu daar hIj em ornrtig hooïdwondo lnj lilir d e Inrlwhling wodtsr tamiffien aii op coopeii Ne vprl onden te zijn iei t nr aen on ib liij Qiar zijn kori iv t rupg ïelegrafiHcb Weerbericht Verwachting Aanvankelgk zwakke niteenloopende tater waarsohgnlgk toenemenda wind ait zoidelgke richtingen meeat zwaar bewolkt welüoht nog eenige regen ot onweer iets koeler Lijk gevonden ir 4 de t tad graoht aan do Aalmarkt te looiden is Zondag bet lijk gevonden van een 35jarig meisje C O winkeijMffro iw JJ de firma O W Koppeva CoirBOttcaiiiagazijn in de Maanmanestoeg aldaar Omtrent do Dorzaaiw verkeart men nog In het onsekere IWIIiri TAMP IniaaontfMi Madndaaliiiaa Spaaasche griep bv Vntrftle G ondb 4dfiraad di eit liet volgende mede Mot het oo op de mogelijkbeld der vfr pr Mdlngf ook In one land van de ziekte die aangeduid wordt ala Spaansche griep komt bet den Centralen Gezondlieidfiraad gewooechl voor te herinneren aan e i tweetal welbekende en boügat nuttige wenken in bet belangider volkfligezond oid iHet spreekt wel van nelf dat andore maatröjteleu niet mog en worden verzuimd ele reinheid op 11chalain kleedJng n woolngl he Inroepen van genei ekuQdige hulp bij ziekte endei gejljkc moer maar daarnaaat is het noodig het volgende in aoht te nemen lo I at bij dag en naobt steeda zoovfM I niog Iijk overal vcredie lucht In uwo woning toe Laat iedor naar vermogen medewerken om voorhhirende flinke lücbtververscblng ook to fftnad te brengen In allerlei plaateen en inriohdngen waar vele mrasoben bijeen komen ala scholett kantoren werkpJaataen fabrieken winkels weeehuizen kaaernes ververechjngistokalen boot trams trefnen enz Weeet niet l educht voor flink wat veraobo lucht en bedenkt dat een kracbtige iuchtververaohlng de ametAtof verdrijveo kan die anders In een lokaal blijft bam gen on inogeiijk de besmetting overbrengt 2o Laat zooveel van u afhangt geoo i tof worden opgejaagd In Kul en lu al do InriobtlngcD en plaateen hierboven ge noemd Slof vod ontte nigt on prikkelt oogen nous en keel en kan la een tijd van boHme4teilJkG ziekte dubbel nadeellg zijn Droog opvogen van den vlow la voor een deol wikel stof opjagen Het meea afdoende bt oDgetwijteW het gebruik van oon etofzulgtoestel als men daar do beschikking ovw heeft of krijgen kao Voor bet overige dient Btof opgenomen te worden liefst met vochtdgio dwetleo en doeken of anders na be prenk ng met watoi daarWj zijn deuren eu raman open e zeilen Waar do ziekte reeds eenige uUbreldlng mocht vi kregen hebben la het gewenocht het i e ine fngBgevaac van persoon op persoon zoo pogelijk te ontgaan door aanraking ook met de licht on eeteldon to varmijdwi voorzoover plicht en werkkring niet andere elsohon Jniet door hen dfe In het begin eener bnnmottolijke zlokte zijn en sieohts weinig den Indruk vaa oogestefdheid geven kari de besm itliig worden overgebraebl indien zij In kantoren aclKrien werkplaatsHi enz roet anderen ia aanraking zijn 7dj die ocioht over deze InriflbtlDgeii hebben doen vel hiermede te rekenMi en zulke half zlckèn liever naar huJa te laten gaan Men meldt ons nit Ylissingen dat aan boord van Hr Ms Noord Brabant de commandant en 35 schepe QOUOA OÜBOaEN 18 JuU Haadrikua a V M Hlklnr e M B vaa 4 a Bwt CmuUa Hatia d v A NKlwhoff J U TiUe ma Johanaa i v CWilleoua m Ji Nord Uariaua Jambus Albert aa Petra iMlla Maria i i d v U J A Kaiatbart m P M van Mugso Gardlna Johaaaa d V J a van dar P 1 w M SmU 16 Comalia Maria d v Q A Taythof aa K W van dar Poat Maria Gaartiulda Oe ina d V G A M Zaamas an M C C J M van der üarf OVBHLQDiBM 12 JuU OaiTit de Raadt 711 J Jaanatja Haak wad van UVa W k M J Koopt Uw Hoeden Petten Baretten hii CAREL KROPMAN KLEIWEB I II BOUDJtfMiMiwn marfniinn 12 Levend begravoa Zu t n der militaire wijken lu do iniigoving van Bengen op Zooon had Maandagmorgien ecji aardversehuiviog plaats Sergeant Ö uit Breda werd onder het zand bedolven en later lovoniooe daaronder ullgtebaaid 8TADSN1EUWS GOUDA 16 Juli 1918 Aanbesteding Bij een gisteren gehouden aanbesteding voor den bouw eener Chr School voor L en M U L Onderwijs te Gouda werd als volgt ingeschreven Voor school met zondergymnastiek gymnast lokaal lokaal H Zanen alhier ƒ 176 400 ƒ 164 000 W Bokhoven alhier f 168 000 ƒ 157 520 N V v h Nederhoret f 169 343 ƒ 148 300 N V Betonfabriek Driefcrugge ƒ 152 000 ƒ 142 000 C Middelkoop alhier J 149 690 ƒ 139 58 Bood v Qameonteainbtonaron lu de ïlatcrdugmiddag te ItoUerdam geiiouden vorgadermg van de aifdeeling Z Hoiland van den Nederlandechen Bond van Gomeenteambtenaren is naar aanleiding van een ing koWen rapport van een oomimsöie uit de aideeling die eeai oudorzoek had ingesteld naar de jaarwedden van liurgjenioesteni seorotariesea omvaiigere en ajiibtenaren ter seoret rlo en ten kantore van de gemeente ontvangers besloten zich te wenden tot Gedep Staten dezei provincie met verzoek de verhoogung van de jaarwedden dier amijtenarcn to bevorderen De vergadering die zeer druk bezocht wae wae zeer rumoerig Verechiilende burgemeesters en secretans sun gaven miet haftlgjheid aan linn verontwaardiging uiting over bet Lteslult van Ged S ten om aan die ambtenaren In plaats van hum Jaarwedden behoorlijk te r g e en een duiirCeteeelag toe to ken AUVIUtTKMÏMN KOSTKLOOS BaalsaaoMriafaUaa UtiUiËKiXariKH es ErrUOUDKRS v n 001j1 A breii a ter Icanean kaaau t I dsl van 17 v 19 JuU k epiMsNo 197 vsa bM t veii iiitdd l nbukje ultKlulteud UJ dw loktUer dia da boakiaNBfgvstftiiip kan wordui g ka t 1 ona nheldMorat 11 wat II dal de orat dl ap iO Jolt ai bil de winfcelkn aauwaalf la vrij iiia worden verkooht UI daldebooaaSeVisXOaiStf t ni HiO vau het LavaaamkkMaibMkja la MU nader Ie bepalen tijdvak faldif sullen sIjD voor den aaokoop vaa aardappelen dal den bons vaa 17 1 JuU 12 uur smUdaas tevrt alliit ocke ordw aaii rtiadea blJ een wtakaHer Ierkvuzu vau dea houder vae het boekle die op een root hel paWlefc dutdaUlkilehlliare plaala In aijn wlnk beeft ap ehaugen een door het LavtawnlddelenhiHlrijl verstrekt billet uetdeade dui verkoop vaa aardappelen terwijl ten bawijsedal de iMMeUlnc la edaaa de loh naastgvQOemde liooe bevindeiwle niuniaera worden inatmWMO dat ds wiukelian da iwaaoiaiai benemet de vtrsamelstaten op 20 Juli a vaermiddaas op kat LavaaaraiddalMkadrlK owe I tan Inlanaran Qouda 16 Juli IMl Bunamsaatar aa Watlumdara voatiaaad A J USSBLSTUN Aio Lo Bar ameasiar Oa Seciataris R MOERKERK I Lo Secretarla INGEBONDEN Builen verantwoorcMi icheid der Red Ltghallondft Tuberculosebestryding L S Het bestuur van het Lighalfonds heeft reden zich te verheugen Wy hebben ons niet vergist toen wij meenden dat het door ons gestolde doel bij velen sympathiek zon wezen Verscheidene van onze propagandisten zijn de stad iagetrokken om leden te werven en hun ervaringen zyn van dien aard geweest dat het bestuur van het Lighalfonds vol moed de toekomst tegenziet De wyken welke bezocht werden gaven talrijke laden met jaar maand en weekcontribnties tot eenbedrag dat onze verwachtingen overtrof maar dat geenszins de uitgaven zal overtreffen welke een Dagsanatorium vraagt Daar nog vele stadswyken bezocht moeten worden acht het bestuur t niet overbodig nogmaals de ndacht van de stadgenooten op het Lighalfonds U vestigen opdat ook onze pro nasandisten op hun verderen tocht diezelfde goede ontvMf t mogen hebben als zy in de afgeloopen veken Hardoel van het Lig Woads om allen zonder eenig onderscheid te helpen indien hun opname m het DaSaiatorium noodig bl t Wg kunnen en mogen ons met wagen aan het noemen vAoyfers verbonden aan het verpleeggeld van bet Dagsanatorium maar dit weten wy wd dat de groote massa t niet kah betalen Het is juist dearb dersbevolking en de daarmee gelykstaaMen die van het Dagsanatorium pbruik uilen maken Waar uit weldadigheids en Uefdadigheidaoogpuat iadereen mag Se Orgelbeapeling Het programma voor de 3e Orgelbespeling in de Groote of St Janskerk alhier op Dinsdag 23 Juli a B des avonds 7H uur door den Heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw Sienna Masthoff Sopraan den Haag en de dames der Solo en Koorklasse van de Stads Muziekschool bevat werken van Bach Franok Lotti Mendelssohn Guilmant Reger Hauptmann Boëlmann Rich Wagner en Dubois Veraiogenabelaatlng en opcanten Verdodiglngsbalastlog N tar df N li Jri v rnemi 1 Q kêmn firiM dait aouoi do oriHOguiiHt elar4 llng alM ho wiii voor rti tot iuïfmg tai opreiitwi oj do Vordodij i 11 g t ö acting door lU Ecrrfo Konier ziiM n wonirti leirworpfir Zofttti S W r lifikrrM Ut H Cht ïljili fthijiil u ii tti tt l efliafti i Weteaachappcmke Beriehtea CRISIS MAATBSSaffl BN Volks Univorsltolt te Rotterdam Het programma voor het voilgende cursdsjaer van de VoUaunnerAiteit itt vShtgo e d ir kuinei 4i leerlingen in voor Haeirvaa Ij vö6r Kerstmis en 2Ü aa KerstaiM uil i giögoven wanleo Da cnrsuswui zijn eveajals A vorigi curtfiisjoHT VHrdo ild over ö facuitediien ala 7 vofi do faeultOit der gieostelijko wetensdieppon 6 dm der kunst Y van die der aotdaila wetWiHCliappen van Jfc dor or ji t lii eii I Van die der Aborganisclie ailiiar b van die dw t hniBche wetenschappon en b speciale cui ussen 0 m iiebbcn hunne medewerking toegelegd pfO feföOi Oasi mir opvoedkunde prof Bolkestciq UosiersOlie ep weatersohe bescliaviug en de oudbedd dr G A v d Berg van K i ingii oudste cliri endüm dr J iïolwecrda boselMmngsrtoeiAand van de oudste inwoJVTS van Nederland Annle Salomone Nelerlamlflctie iletterkunde prof L van Puyveide Gent de ouitwlkkoKng van do sohilderkunét in de Nederlaiadon mr J A Veraart Arbedswolgeving pro B de Savomln IjOhmau 8taai STeont pi f J Booke aUgemeeneJbeven leer proJ A J P van de Br e de ontwikkeHng vaa den mensch voor de gel oorie prof II B Hallo eleotroiechö ek dr A II M L van Kooy sexuejleHygl evoor vrouwen Mr M J van He FHer vre tm evi t gtng Het varkear op da ipoorwogen NIevwe bepaUngan batraffanda hot varvoer van ievanda diaran Naar w vernemen treden met ingang van 28 Jijji a B verschillende nieuwe bepaling insake het vervoer op de spoorwegen in werking Deie bepalingen betreffen in hoofdsaak den toegang tot de treinen het rookenin de rytaigsn het aanwyeen van goederen welke als bagage bescfaoawd worden en bet vervoer van levende dieren Wat den toegang tot de treinen en het rooken in de rgtnigen betreft eijo het meerendeels wgzigingen van formeeleo aard voor den gewonen reiziger dap ook van weinig belang Datzelfde geldt ook voor de voorscfanfteo omtrent het vervoer van goederen als biagage Alleen merken we op dat thans bepaald is dat goederen welke een onaangename laoht verspreiden of voor de medereisigera op eenige wyse hinderlgk of gevaarlijk zijn niet in de rgtaigeo mogen worden medeganomen FeestvoorstelUng Witte Bioscoop 1 Vrijdag a 8 wanneer het nieuwe programma voor het eerst wordt afgewerkt ia het vyf jaren geleden dat de Witte Bioscoop werd geopend De zaal wordt voor deze gelegenheid feestelijk versienl Naar wij vernemen heeft zich voor deae feitelijkheid een commissie gevormd rfie te half acht precies haar aangename taak hoopt te vervullen Het zal dezen avond natuurlijk heel druk worden en er ia slechts plaats voor 20Ö mons hen zoodat wie zeker wdl zyn van een plaats deze wel bespreken moet iVoor deze feestweek ia een bijzonder programma saamgesteld Ais hoofdnunHner J e moederliefde van Hilda Warren modem kunstwerk in 5 deelen met de bekende Mia May in de hoofdrol Verder heeft de Directie voor dew geleget eid aangekocht Gouda en zijn industrie vervaardigd door de filmfabriek van den Heer W Mullens te s Gravenbage MORGEN verkrijgbaar Tarbot Sohol Sohalvisohi Sehar U Waitz KarBeaelkslMtl41 BOSKOOP Uit eene poort in de Nieuwstraat zyn Zaterdagmiddag twee dames rijwielen ontvreemd Daders onbekend Niet genoeg kan tegenwoordig wor Verder zal het voortaan verboden zgn in de rytuigen muziek to maken wuurdoor een einde gemaakt wordt an het vaak lastig optreden van treinmnaikanten Voor het vervoer van levende dieren heeft men vrij ingi jpende bepalingen gemaakt Ëen bepaling welke vooral de dames zal intereaseeren is dat men voortaan schoothondjes in alle klassen mag medenemen mits gee der medereizigers er zich tegen veraet Dames met schoothondjes behoe ven derhalve niet meer nitslnitend in de derde klasse te reizen Het belangrgkst lyn de voorschriften welke men gemaakt heeft over de wgze waarop levende dieren per spoor vervoerd moeten worden Dat vervoer heeft tot na toe berhaaldetyk aanleiding tot moeilykheden gegeven het was dikwyis een dierenmishandeling óp groote schaal Vooral kleinere dieren werden somis op sohaadejyke wyse op elkaar in manden geladen waarby gewoonlgk heel wat slachtoffers vielen Ook het vervoer van koeien schapen ea kalveren gaf herhaaldelyk aanleiding tot optreden van de Vereeniging tegen Dierenmishandeling Aan dat alles komt na een einde door de thans in werking tredende nieuwe vooi schriften De kooien hokken kisten of manden waarin dieren worden vervoerd moeten mim en luchtig lijn en voorzien ayn van opstaande randen loo dat by het op elkaar laden er steeds ruimte tusschen openbiyft De bodem der kooien en dergelyke moeten dicht zyn en bedekt met hooi stroo zand turfmolm of zaagsel terwyl ook de wanden zoodanig moeten sgn saamgesteld dat de beeiten er geen liohaamsdeelen doorheen kannen wringen De beesten moeten in deze hokken de noodige raunte hebben om op den grond te kunnen gaan liggen Paarden en koeien moeten zoo ruim in de wagens worden geplaatst dat iemand zich gemakkelyk tusschen de dieren door kan bewegen Schapen moeten zooveel ruimte hebben dal ze kunnen gaan liggen en dat ze dus niet de geheele reis staande of op elkaar hangende behoeden af te leggen Verder moeten dieren van verschillende soort en voor zoover paarden en vee betreft van verschillend geslacht ia wagen door schotten van elkaar zijn geecheiden Voor het reinigen en deaj tfeotueren der hokken en wagens zyn eveneens bepalingen vastgesteld Rljwlelbandan Ou tiiiiu t r iu IiukHkiuw heoh aao fal ni vajil VJB njw tfibaitufen eri odan rgwiulbaiidt n Hf lo leveiin behalve voor b g rdo tiliidcn Vuil hol verbod kan oiit iiclflng wordi H vcrkxinl door bet Uij vB j ivu iour Voor Kijwieli aiuloa Inspoctattr arlslazakoa Naiir wij viTHfniCH is do hter J Vog rlzoiig inspeotour Ie kla tt dor centrale rt huro it mltvK r tgdelijk aaDge i o d lo haofdiikspettwir Ijij d au deoling JnwiHzak ii voQ Jiot departi Weint van Landtiouw NijvPiht ul m ilaadel la Wilke unotie hij o uj b la Is ïtn liet luHteil w u Spl idie oiid ri keii In verl a d h ermedwl i d i f iT iigf wa s in zijn bt trokkmg bij dii pill Uto voor don tijd van twee aar op iiuiiaK ilnticit gtetekj aaraalon dUtrlbuUo ï N It Crt virnei uu dat l lnnenkort ook de flttrnnleii m de diiitr butie zuIUmi vtv ie i op nofH4i IJe rn iMirioppim zullen Knovèi I mogelijk worden versadiioldi en vjor vei oeder w rd i bewioii voorn binfjijk Voor de varken DeM vMH m U Osrlag De Nleow Amaterdani Naar wy vernemen zoude NienwAmsterdam gistermiddag omstreeks 1 anr Doggersbank Noord passeeren het stoomschip kan dan hedenavond Iaat te Hotierdam verwacht worden Draadloos woi t geaeind dat de NieuwAmsterdam h denmoi en half elf voor den Nieuwen Waterweg is aangekomen Terruggave der Inbeslag genomen schepen f Naar aanleiding van de te hervatten ecooomiacbe onderhandelingen tusschen Nederland en de geassocieerden deelt men aan de N Crt van welingelichte zyde mede dat nn Amerika ayn eigen vloot met den dag ziet aangroeien en de grootste scheepvaartmoeilykheden te boven is te j ashington de mogelijkheid overwogen wordt binnen afzienbaren tgd ons een gedeelte der gerequireerde vloot terug te gö ven Het spreekt vanzelf dat onder deze omstandigheden er geen vrees behoeft te bestaan dat Nederlandscbe schepen die thans nog naar overeeesohe havens vertrekken door de goaasooieerden vastgebonden of gerequireerd zallea worden liANBQOUW VUataaeh alt rfa nwkkMMlea van stoomtotaU Dr D Snnttel van het Rijkilandbonwproefstation te Maastricht schrnft in het Ned Landbouw Weekblad Nn in deze tyden van mestsohaarscl te omgezien wordt naar alles wat maar in eenig opzicht kan dienen om den bodem van plantenvoedsel te voorzien wordt weer meer de a n dacht gevestigd op de z g vlieg aach d i de asch welke zioh in de rookkanalen van stoomketels a t Vroeger beschouwd als een onaangenaam alvalprodnot is het in de buitengewone omstandigheden waarin wy thans verkeeren wel gewenscht er aan te denken dat deze asch soms een niet onbelangrijke mestwaarde kan bezitten afhangende van de soort brandstof welke gebruik wordt De soort steenkool is echter van grooten invloed Zijn er steenkolensoorten welke een vliegasch geven met een niet onbelangrgk gehalte er zgn ook soorten en met name de bramkool waarvan de vliegasch slechts zeer weinig planten voedende bestanddeelen bevat Daar vliegasch niet op het oog beoordeeld kan worden en er ook geen eenvoudige middelen bestaan om dit te doen zal het gewenscht zqo om bij toepassing ervan als meststof indien tenminste een de moeite loonende hoeveelheid ter beschikking staat baar vooraf op gehalte aan plan ten voedende bestanddeelen te laten onderzoeken De prijs is niet hoog bet zijn de vervoerkosten welke hem dunr kunnen maken en daarom zal vliegasch voor bemestingsdoeleinden het meest loonend aangewend kannen worden om lo de nab beid van de fabrieken welke baar leveren Men honde echter in het oog dat er vliegasohsoorten zyn en in het byzonder die welke afkomstig zijn van bruinkool hierop wordt speciaal de aandacht gevestigd met het oog op het toenemend gebruik als atookmateriaal in fabrieken met een belangryk gebulte aan zwavel verbin dingen zoodat ze niet toegepast mogen worden op een gewas hetwelk pas boven den grond staat en vooral niet op de boveoaardsche deelen der planten Het beste doet men vliegasch en hieronder wordt dan vliegasch verstaan waarvan men zich vooraf door een scheikundig onderzoek overtuigd heeft dat voor bemesting waardegevende bestanddeelen aanwezig zyn te gebruiken ter composteeriog opdat mogelöke schadelyke zwavelverbindingen gelegenheid hebben te oxydeeren terwijl door vermenging met aarde en organische stoffen andere eventueel aanwezige schadelijk werkende stoffen zoo verdund worden dat voor een nadeelige werking geen vrees meer behoeft te bestaan Noderl Landbottw Comltrf Zaterdag werd in de vergaderzaal der Eerste Kamer de tweede algemeene vergadering gebonden van het Koninklijk Nederlandsoh Landbouwcomité De voorzitter mr P O Zaayer deelde mede dat het gereorganiseerd lichaam zich ten doel stelde als centraal lichaam de belangen van den algemeenen landbouw te behartigen De secretaris deelt hierna made dat het afgetreden bestnnrsiid de heer Dojes zich niet meer beschikbaar stelt De voorzitter releveerde het vele wat de heer Dojes eerst als lid later als vicevoorzitter voor het Landboawoomité had gedaan en stelde de vergadering voor hem als adviseur der vereeniging te benoemen waartoe bg acclamatie besloten wordt Als leden der vereenigipg werden toegelaten de vereeniging Belangen van de Vereenigde Mesters in het Spoel ingdistriot gevestigd te Oversohie de vereeniging Coöperatieve Beetwortelsnikerf abriek Koosendaal gevestigd te Roosendaal de vereeniging Coöperatieve Beet wortelsui kerf abriek te Dinteloord gevestigd te Dinteloord de Bond van Boerenaardappelmeelfabrieken gevestigd te Stadskanaal gemeente Wildervank Coöperatieve Producenten export vereeniging van vol vette Goada kaas met Rijksoontrólemerk kortweg genoemd Coöperatieve producenten Kaasexport gevestigd te Gouda en de Pnesoh Groningsche Beetwortelsnikerf abriek gevestigd te Groningen Het bestuursvoorstel om oen secretaris en een administrateur te benoo men werd a h st aangenomen Ëen voorstel om het salaris van den secretaris te bepalen op f 6000 met 6 tweejaarlyksohe verhoogingen van f 200 tot een maximum van f7000 en het salaris van den administrateur op f 5000 met 6 tweejaarlyksche v koogingen van f 100 tot een maxirn om VAS f 660C wmi aangaDonias helpen zoo rust op hen voor wie het Dagsanatoriam in het lev n geroepan wordt de moreele plicht om te steunen Wy vragen geen groote bedragan de tyden zyn er niet naar maar indien ieder huisgeain per maand of per week aen kleinigheid aou geven kunnen wy daarmede ons doel er bereikaa Wordt Ud van bg UghaUondt Nameni het beatuurvanhetlighalfonds N H UEULUAN Seoretarii KMIXmMJWL KerkoUlko Belastlag 1 Men inekU ona uit Lelden dat vek leden der Ned Herv Gem aldaar meer kerkelijke belasting moeten betaltm Dit la vooral zeer tegen d n zin van devrljziiiiiigen die bij die gem geen enkelen predikant hunner keuze hebben Er sullen dan ook wet alach rij vingen ab lid plaats vinden De Uomeoi c oonwileale beett meer geld noodig door verbooging der nogon predikants jaarwedden Voor de hoogere Inkomens Is daarom het poroof age verhoogd Hat griiavenolj er van inkomens van 700 tot en met 1300 bUjft op 10 36 per 100 van 1 1400 tot en met 12009 Is het gestell op I O 87 por 1100 en van 2100 en daarboven op 10 50 per 100 Het laagste eljler van clko klasso strekt tot grondaltg van aanalag De eerste klasse loopt van 1700 lot boneSen 1800 verder voor elke 1100 I moer Inkomen Mn klaase hooger ONZE DRAADLOOZE DIENST De groote ilag In het Weetcn j DalUch nit4d i rk richl BERLIJN 16 JdH In enkela toren Iflefde de gevechtsaotiviteit op 1 Oottelijk van Ayette werd een naobtelyke voorwaarUcbe bewoging n ooitetijk van Hebuteme een hevige aanval van den vijand afgewezen Hier hebben zich gedurende den naoht hevige gevechten ontwikkeld Tuasohan Aiane en Marne en Ooatelijk van Chateaa Thierry wordt een levendige artilleriestrijd gevoerd In kleine ondernemingen en bjj een voorwaattiche beweging over de Marpe auidelgk van Janlgonna drongen w in de vijandalgke liniet door an brachten gevangeneiT mee Znidweateljjk an Ooateiyk van Reimi zgn wij gisteren vroeg in een deel der I Fransohe stellingen gedrongen Aan I de voorbereidingen voor den artillerieI stryd namen de dapperste groepen een I levendig aandeel Artillerie m nenI werpers en gasverspreiders openden I dooi ban vernletigeAde werkmg n I I vereeniging met de vlammenwerpera j I der infanterie de bres in de vyandely e j I Unie I I Het leger van generaal van Böhm j is tussohen Janlgonne en Domani de j Marne overgekomen j Pontonniers zetten in de ochtendsohe j mering de stormtroepen over de rivier jen maakten daarbg het nitgangspnnt 1 voor de actie van deo dag 1 De infanterie beatormde de ate Ie I hoogten tan Z W van de Marne en on jder hun actie konden z braggen slaan 1 Onder hevige gevechten braken wg 1 door de taai verdedigde eerste vHaO I delgke linie en wierpen den vgand I op agn aobtergelegen linie bg Ooodé jLachapelle Comblizy Mareoil terng 1 Noordelgk van do Danna ontnamen 1 wg den Franschen han eerste stelling I tnsschen Avre en Marne Wn waren s avonds tin gevecht 1 oottelgk van de linie Cbatillon Cn 1 chery Ghammisy Het leger van de generaals von Un dra en von Eioem greep den vgand 1 in Champagne aan van Pranay Ooa telgk van Raima tot Tahure waarop I de v and de eerate linie overgaf Zui I delgk van Narroy Maronvillera atietten I wg op den hoogteketenCornillet Hnch barg Keelberg Pöhlberg door het I trechterveld waarop verleden jaar hei I voorjaaraoffenaief plaats had tot aan I het Romeinterras N W van Prosnes I en in het woudgebied zuidalgk van I den Fichtelberg vooruit Oostelgk van I Hoppe ontnamen wg den vgand het I slagveld der Chjimpagne gevechten I tnsschen Auberive en oostelgk van I Tahnra I Op ons aanvalsfront oostelgk van I Reims ging de vgand in zgn tweede I stelhng ten noorden van Prosnea I Sonain en Perth I Hoewel het zeer bewolkt en boii I wks deden de vliegers flink mee Zg vielen van geringe hoogte met bom i men en maohinegeweren den vgand op den grond aan Zg haalden 31 vganden nit da looht en schoten 4 kabelballona neer Het aantal gevangenen bedraagt tot dns ver meer dan 13 000 Bg kleine ondernemingen in Lotharingen in de Vogezen eo isStadgan maakten wy gevangenel Vrauak LHMkwWM 0SI3a ie Jnli De slag ia tegen het eind yan dea nam ldag en in Sen avond vao gisteren Biet verdnbbelde