Goudsche Courant, woensdag 17 juli 1918

ZespiiJiÉ RiÉiitÉitiliit KOfnifsnr ICiMIMInN il het hindwafcdiuldde bij ui riem ndheid wordt In all t nd a van Eoropa nul nccM brM kl i RONINQUI wordt gebruikt icAlItU Hflf uut de huid met in niiar muht ia la hl en md 2460 28 VrMg Jiot lM t n priji mti mOiwiKrIiift btj A DISKC QO aoidaeliathigtl 89 ROTTERDAM AUe Tarl iciiw6ardli ri Toor Oonja OwmkM 4ar Chaia FabrUli na I BKNê BIBRWITZ Sirali ii L P 8 Wtliit MtHatEH gttnati f 13740 2 X 6 Hairde Turven teifeli dtfrt prïfs van f i90 per eenheid Bestélkaarttn Biauw moettla worden in eleTer per post v66r ttonderdag 10 jlull a S bij de Brandstoffen Cótamute te SMwIjk i 1 De VooiBitter J FREDRIKZE VwkrUtbMr bU OmlbafÜ A BRINKMAN A ZOON Markt 31 GÖUOA rERKLpNiR Aedaode i Telef Interp 545 DE OORLOG De slag om Reims Ebn Japatreóh iianrtsersohip In de lueht qevlogen be vrede van Brest Litof sk ONS OVlBKISBT Dit t gt lukt ia Wel waren hua aanvaUen b flig vooral in de Marne valK l wa Zij drla bruggen over da Marno i g üeii KAMraOOUOBNTeii balrimMia am vctgahiitta van de kas fm iii mt ns 48 50 stiiks in omslag SB eaiiMa IMnCO per post f O M9 HTiBli lOOO ttaka ndi AtauaaaBi badMkk Eén kiefne uitgave welke echter roote voordeelen afwerpt la helkoopen van een dooaje Laxeerpillen van Apotheker BoomDete pillen uiveren hel bloed TerdnJTen de vuile loffen uit het lichaam en beT ordcrMi een oeden atoelgeag Alleen echt in ieatuen dooi ei mei bandleekemnj Firma A M Boou Pri a 25 en 50 el Verkrlfgbaar in 4 meMtê Appthakcn en DrO iitwiak la te Qouda bij ANTON COOPS 2 1741 13 he gpr ote stag k het WeatM is langebroken en ails wiJ on ulet vei0S6eli weer tot HtiUtand gekomen De leaultahtu zijB neergelegd la de corapmnifiuófe die wiJ gisteren nog konden pubUceereP het Dultftche legerbarlcht gehael hut B rabache gedleeltelijk ZiJ steuunen vrijwSl overeen en daaruit mogen wiJ dit coboliideeren dat de Oultsciia troepen tMi Zuidwe ten en Ootrten vaa Reuns de cAsto Uiiie der Fratuohen blDneng gdrong n zij eo de rivier de Matub ten Ooöttm van Dortaans ziju overgotroklkon Do Fraasohcn trokktHï op de Imjb Condc ttu Olapeliie ombltoy MaBeuUi terug Odk ten Noor len van de Marno bij do Ardiu maakten de Dnltschers vontenngen TM Ooi ten van ReAcm ofitwikKehle de sl tch van Prunay tot Tahure on drongen de Duitöchora tot den ouden Romeinsotitfn 1 straatweg van Pra nee door Do Fwft1 hen handhaven de linie Prosoer Souitn IVrthes De DliNfiahera nwalttvn 13 000 krijgsgevaDigoaeQ Het Duitecho avondcommtinlqué apreokt van plaateehjke tegena inA iIen dor geafllie Td aan het Ikïarne fronC Blijkena hfet l rawjcihe oonnmuilqué konden do Diutat iërs ten 2 ide van do Uairno nietvof der koiiiien den tot do Unie Sa4nt Agnau Ia Ohaiwilet Mont Hodon Ten Noorden van de Marno hondoD de Framschen stand Ten Ooflten ran Reims hebben do DuHschcTs zoo goedi al geen vorderingen gemaakt iHel schijnt wel dM hier niet van edn aXtpIdlngsoCfwwleli gesproken kan wordea De DuJtschera wUden blijkbaar eengroots operatie uitvoeren en daarvoor werdoD meer dan 30 divtedee gebruikt voor eon grCMrt deel van het leger van kroonprlufl Rupprecht van Beieren In Boioreo zal de Uid Dg dat ook nü weer Belersoho soldaten het hoo dlaandee In don aanval hadden wel niet mot iaBtpmmlng worden begroet ffant de verliezen zijn zwaar weest aan iQvoiul ma tt rtaal Volgona bet Petit Journal bood do noolor ReuneHateelgee a dea avond vaji d Ti 15den eén werkelijk afgrijselijk BOhouwspel Overal lagen grijze llJkenaUpels torwijt talrijke stukgieBohoten tanks over het alag rold verspreid lagien Voilgooe op kriigBgevangMion gevonden documenten Tehctiden de Duitschor er op In den arvond tm den I5en Epornay en gisteren Chalonfl ta bereiken Wat hua Maoi huurvtouw hel 1 $ immert zondt om Jat langeJtoar aftt kntppen Wdémtpniarle htlnltlcml eeni ml LAX LAX verwixltn of ntten roo en onrem en geeft het hur tev f een mooieng1 ns Onont beerbjk voor choolgjande Bureau tot Publiciteit van Wetenschapiielij Nieuws Keizersgraoht 153 AmWerdam Leliegracht 30 l M Mr A W JacDmattl Oud Adeocaat in Ned IndU H J Calkoan Bulionjew Lid Ged State Biirjemeealar aan Edam en Schoolopziener J Qarrlta Oud Raeidanl aan Teniale Afda SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN O rloitino I ril h o o n P lva t docanl Unlverallelt Dr A J M i ar MuZT f H ndel chool Prof W C n nm Dr J M H oV Wu f T dt ond leere r Gym t n n ander m P l Un er l t Dr C Huy m n acconnintenie 6 H B S 7 Mra ii do Richten 7 £ tafUïa T u To I EUcbt afaliiitband met onze h ndleekaaia L I AKKER Verkrijgbaar bij de meelt droalaten Ta Goada bi Anton Coopi M j S H T Loon Bo koopi G J Spijker Wad J Spruijl G Mepi A Blonk Waddiafarua a A y d Helden Bod Irataa P Mavaateijnt Wad J i Vhat C J Scheer Zwamaiardam i J W H Hoo eveo 2491 36 lin JÉIiiglll Oo koopste cpiolMsie adres voor Meubelea abt Tataby Kaïtaa BaHattaa Idoatw inaUaar aa pl clia Vaaraakadaplaa Woflaq a Satqndakaai TliaaUfala Splafab tcUIdarliao a ai tfa a ff Spaolaal adraa voor JoaSalaJ tt a mki laaaMi M i j 9 T BOEKHOUDEN HANDEL8CORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENQORAFIB SCHOONSCHRUVEN NEDERLANDSen PRANSOH DUITSOH ENGELSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEEDSCU De Gletsohervrouw STOLWIJK Adv ertentiën en abqpDeffl nten op dit blad worden aangenomen door L VEfmOORN StolWQk ALlÉ net ï o t 5 n He ambtaa aa baroepaa voor Mr In d R ch nQ r J f Notariaat irtlaiï BoBwkoSSl JKJf A ri Accountaata Oadar ïïr iM rï rV r x ♦ s aë dZT IV enlK in sevorderden meergevormk nJ riVT mk nJ riVT rae methode Penoon ii tutwchen docent en ur i t Uitstekende correctie Wllectief en individueel Biiiijke conditiën minver oeénden wiT crrs if oJ r r 79 Etndelljk Het hij haar gaan en eludeUjk ma ZIJ aUeen Zij zakte taoen Maar daarna vermeiulo zij zich omklemde veer het gpwoer gjng verder klom hoogor Zij kwam thuis sloop naar lilnnon hidg het geweer op zijn plaaia daaroverheen den witten kranê CourDlen had met werken opgeiwudea lig was In d m Alpeatuiu ea aloefi du utt de diepten opsUjgionde aohadsiwen van d nacht gade Op de hoogato toppen li het clUjiisel van den dag nogj JuU toen de laatste zwakke glans wegatieH ea lljkktour de gletaoherwerold omtuWe uc hij Malra het huis uitkomen w hem te loekao Hij rtep haar toe Bier boQ il l Waar bloeit gij zoo lang Ik IM0OU mij al onffenut te laakan Over mij tXr Btorite een lawine neer Ër kouU wind Hot ia aan dBfl nevel te itmkaa m komt omlwoc ovenak op mijueohil oarljï Ziet gfU vel Beste o beatet Ziet ij J Ifatn Uc sie de tm m otabooa Wie bemerkt dat iijo eiondheid niet meer zoo m orde i al Troe er ebriiike Jv jBÏaï l aj a Du e ll a n bloed cii lenuwao feSuit n le U ra dk t t üï Sfc n r M H 5 f4 S f j5 rabrikml A MUNKARDT Pliai iae rabrl4k ZaUl VjrkrjJI i nolkenDjojrtja Voor nadere inlichHngen vrage men de miereannie gratis brochimi em toekdeel van 144 ptmina a Uen verbindt tieh hierdoor tot nieU HJ Adverteeit io êi Blad U BraiÉiiHi CiHiiÉsis ti MWIJK maakt Mkené dat ram ieder lezimhoofd verkrjjtfbaar zullen zijn Meiibst oM LiitotBiiiiiiwsi n ai ClStefl n b itaande Aw Sk ff A Het tieste artlbet v wal aeai ka H diin de beste bus wa liet wieren van meubelen tm linoleum le Woppdeallaei lU tiat gelmrik Kodpt éénfle ch S Jt H en u biyjtt niets anders gebruiken dan de vtoeibare nieubel en iinoleumwas A S R A WtMi niet Viftrpibaar wende aien zich tot onze H m 50 Hl iü flet Advèrtentiebflreau vJn k Ucke Coorant MARKT 31 i TELËF 82 bezorgt de plaatsiittf vkn ADVERTENTIEN In alle Nederlandsobfe en Buitenlandsdie da en freekbladen eb andere periodieken ouder eenUe prijsveitioo a ÉÜ lnx ndln vaan één mi chrin fméLm voltkmncl laliohdiKen wewdeil GRATIS verstrekt BËBESIE TUnMK T w u waai wciiuc ncn ieicn tot onze nooTCN Kotmér vöör aöudi en omMreken de firma VBKKKWGBAAR BU ALLE SOLIDE 412 il ijOOBMAEBaa EN OOUDSMBDEN Mjp Ml$h PelfilliininöSis Levering van Maclünale Brandhoitt agen Aanbevelend VKST 109 111 j VAN DUIN Modevak6clio l voor Ooada en einii ente plaateen Aaagaalotaa bl da vareealKlaf voor Moda vakaeholea ta f Qravanhaca Qoedgekeard bij Kon Betl S6 Ang 11 No 46 Opleiding tot BostumièPb Coupeuse en Leerarea bk gtligHliilil mr ilp giiM li InniB KIRM millS n mumu kannea aaamehlan De School i varplaatu aan Gouwe 109 naar Ooiiwa laf waar zich ni uw leerlingen Dir Dames v HEVZELCNDOORN Rolterdam Canada Hypotheekbank CURATORIUM 5 tegen 97 CIO 2 o tegen 1001 X Henrl Polak Lid Eer te Kamer S Poftmaf Schoolopziener P i Raay akan Oud Secretari Generaal der Rijkaverzekerinfibank W N Wlntarataovta Gep Luit Kol O l L Amcrafoon Sttrttarii Pandlirieveo i otale oiroulatiei ruim f 12 500 000 Virkrilgbur U Effactinhndilartn GOUDERAK Advertentlën en abonnemenlen op dit blad worden aangenomeh door L VLEGGEERT Gouderak Voor aHeux A VAN EEMIGE KltALINOSCHE RIJWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN ËMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RIJWIELEN Polaitenstraat 15 17 Rottordam 1956 10 D NSCHNOORSCH RlAsiSCH maLbiboh LAlliN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WMKTUiaKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENBN BOUWKUNDE ALO ONTWIKK LOGICA RHETORICA die sich swak en lusietooa gevoelen die eduni vermoeid sijn zood bun allea te véél ia die na ui o i ende ziekten niet weer op kracht kunnen komen die te veel verfden van hun krachten of die door andere oorzaken bet weeratandavermojen hebben verloren Ia STUDIETECHNIEK STAATSWETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LBER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFTVERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRÖBELEN BL4JD SANGUINOSE RIJWIELBANDEN Worden onder arantie gcvuleaniaeerd ook nieuwe Staaldraden inzetten billijk larieï voor den handel Prima co apocdife afwerkiog Grofltsta RottofduMche VuleiniMwtnriehtini een vcraterkingamiddel van den eeraten r n det alle der eli ke middelen vèr achter tich laat dat anel en afdoende iafr pt in de ooraaak van bovengenoemde kwalen en door duiiandeo in en builen ona vaderland niet dankbaarheid wordt feroemd 243 40 SANGUINOSE koit per fiaconr2 6 fl U 12 fl f 21 Bij alle Apotheken en toedeDrofialen WACHT U VOOR NAMAAKI VAN DAM Co De Riemeralraat 2c 4 Den Haag Fleaachen worden eru enomen Te Oouda Anton Coopa Wijdatraat 29 SScboonfaorea A N vanZeaaen Waddiszveen A v p Heide Moordrecht J v Gennei BER K€IWO UflE Advertentiün en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeOorp door A BOOM Berfcenwoude voor Berkenwoade Achterhoek door J NNMQI liiiRdn STBtilL raat 29 Adviezen inzake l3eroep keuze Kj 1 IriÉUli 2l 8L fai il val io dio lotp k jarto Tól biil dirmKlilinil la ggikl Ihilioori fMora a Mraliller fal I geeo bel neesl de aaodaelil Iralil De aebrili i dames d ei ODlileileg Wannr JRor kaar verDiiid reD oaal IMteort gelDliküi lol I verlidiD Hdon loeli ïiiimrl dil biad 2374 20 ff7e JaargADg PW Woensdag 17 Juli ItflS m mm mmmt VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON iEN FEESTDAGEN INOKZONDEN lUDKDBlLmOailltl a Xfl ftlt Ik rag 1 I Op da norpaclial N boofu Gmon adnrtntlb laiaaoodaa iilil lli li Wt iMnal lat Mr irn pi OmoO laMnfaa mmlaa jvakiBd uw plaalanintiii ABOMNBHKMTSFBuai pai kmrtaal LM pet walk U at mM ZoaiiataMliil aar Inrartaal AboaneauKtaa wmtaa dataigka aanaanona aan oii bviaaui HABKT IL OOUDA Ml anaa acantn daD boaUwndal en da po tkaatora ADTBBTINTlSPBUSi int Cbuda o ovtrakaa bahooranda tot dnbaaorrknat t it n all t J elka ratal maar ƒ SU5 tTaa buitan Gouda aa dan baaorikriiai 1 ncah t M aika néal amt flM AUmaetlia ma pnHMa tmaakaltklMdiB 11 B lMiaagHUi 4a I XdnrmUii dalaraa AdrartairtMninaai Adminiatratiei Telef Intai 83 ft i i Bureau MARKT 31 GOUDA hiurttt dan kau er Hpratte Ktjn van grootu LHiitBuli ltuMAHchu politieK Uok in verband met vo UiDtaa beplfeil het diu herziening Itoe men tegenover von tllntza dieaHte ijtaai han t alleen af van de vraag at wtl lig wat zgn zijn plannen witlkü iiiiddilen wil hij bratigim die fcn slfcttu aan den oorlog een eiudo kunoeu iiaWrn Want DuitBcliland moet zich nog op rii langen oorlogwiuur voorbernden i lag lalHl al geen kafitp govett voor het tnzttrfi dat iiuitHohJuiid andere den itrijd n g zei r lang al kunnen volhouden zon 4r ichreir al te zeer tu verzvakk n enin Hiaat 7at iign hom Ie verplaats n uaAr gelLjliidin waarlilj het poliU ko boeteanvln Itet HrilMïhfl njk ooberekejihoro aohattn kan ti dei Dat zal Kngoland niel Inzi zoolang du toestanden lu hei posten bljjven g lijk zo than zijn Alléén vorming vun een blok van do kust van den AtlanthMïhen Oceaan tot dep Stillen Ocea tt en tot d Perzische GoK zal EiigelaiU hewf n tot vrcdeeondorhaudeJingen Om dat hick to sUchtcn zal de eerslo laad van een I uitéich staatsman dia vi U ► osiüef s wH de steHigo bereidfverkJari g tüt oen herziening van het vredeaverdr van BreflC moeten zijn Naar aaoleidtiig van dit ontslag van veldroaarachalk Lourad sohriJvOQ de bUden onrad het fl als chif VMi den goncPaIt n Htaf wclko functte hIJ in PL n dtr meea bt iH si lo tijdpfirkea van onze geBchledenis b khK e zijn be tt kraclitaii gegeven Al heeft hg ook lnj hH aan vaarden van het commando i 1 4 ruarl 1917 7ljn voldoening uiig prolion over hel vooruitaichB bij de troepen terug io keeron k a het toch geeo vorwonderifg Hekken dat hij versohoWenB male twlitnen van almhtsino eid heeft g g6ven 6 o luHt dien hij jarenlang gedragen had nerd hem te zwaar Daticblj kwam ntg het vorlipfl van twtnj zoon dat hom vool lofd iKTOkkende Qeim eerglortgheid maar siecbtri het gevoel dat de soldaat lu zulke ilid n op zgn poat m et blijven bflette hem zijn ontt lagoanvniag Ia te Henen In do Jougeto giwechlen waa er gem aeclor waar hi niet m t de onder liOm taande ln velhfJJiiiTe porwoonlijk fti aanrnking wa goHe ist Dat deze strijd nWt zoo geèimligKl i als hg verwacht en gjehoopt iiad gaf den ouijeo fioldaat aail hiding 7ljn ontalag aan te vragen lig den jongsten aanVal van vlegersöp Brugge t o a een bom geva on ophi t kftflteel St Andries van dö heeren Lippenu waar jiiipt a feest word gegi v door Diiilfldio officieren met vrodwonirit Brugge Bijna al deze feesAvh röndea werden gedood Dü Voaslsdio waarBoh 3 t de Duit Ache regocriüg dat zij verkeerd doet met de süohting van een aantal randetatm in het OoHten welke aiochta tot bittere Bal kanervaringen kunnen leiden Roede tiana troliken de togenstenders van di misgreep partij om Rufliand weer tegtvn Duitftohland in harnas te jagen Do DuitrtClie regooriug dient daarom iOij spoedig inog lijk stellig to verklaren dat elke regeerinig In Rusland van wio raea kau aannemen dat zij het Russische rijk en het RusMlsche volk vertegonwoopdjg Duitschland bereid zal viiiden tot een h Tzioiüng van het verdrag van Brest iaeoii omvang die met den wil van het RuasiHcho volk otrookt SleolUs dan kan men met succes do EflgilBcfifi politiek die thans elko partj in l u laiid welke zich aan haar verkoopt her tel van het Russische rijk on heer seliappg belooft schaakmat zetten Dultachlaiid iiioet voor altijd de mecning van het RuABjeche volk dat het alleen van Kngi Iand herziouing vao bet verdrag van Brest heelt te verwachten wegnemen en bewijzen dat het herstel van een gezond en welvarend Rusland evenzeer In Dultechlands belang ie ala la het beisng van eiken Rus die zgn vaderland liefheeft Utt w i rv iien in o uabijheid vao ieharan ontwHüwrfen en g weU l i waleckraoht en deae Jun gehruUit vorden tot 0 yw ictnc van eiootriathea etroow dieop zijn iH uri niet all voor de v rllobtiiig van i eheran m Kwwin maar oo Jula drliBkfaoht oor de mijnen ea iom strle n en v n elBOlriaobo tr ln u sm groot bt ang Kan worden f tiiHsolicn Dörmans en Keullly op front van vier mi Vau vorruMtiing waa goon gpraka duitk ZIJ de vurkenitingHdteniiiten der vliegtuigen en de InUohtingiua door krijgr vangenfo varetjakt wa het Franache legareoiinliiaudo van do plannen det viiaudn enAo etrijdjkraolupn welke hij in hot gevechk wilde woriien volkonit n op do hoojfte Jn de Marne seotor tuaschen Chat auThierry en Oormana golfdo deatrljdateik ht on ea weer daaar do Franwche en Ame nkaawwlio troepen hier den êtoot van Ludeudorffs beste divlaies moMttU opvangen weikü bevel hadden in de oerato uioiganuron zoover mogelijk op te riiicken ong eaclit do varhezen Na vreeBcl ku verUeKen te hebben geleden elaagddu zij ur in de jkfiurne tusdohen ReuiUy en Doraianfi te overechriiden en over eon from Vtin 15 K M vooruil te nikkan Onmididellijk hierop wierpen do AlnerLkaanHolio liroepen Ach met een onweerfitaanbaar élaa op du Duit che rB d e zkfli rceda overwinnaars waandtm herwonnen al het verlott on terrein en joegen hennat r de overzijde der rivlor terfei Tuaaohea R iiUy on DwmatM verloren de l ult flclierit HrwKHma het girooteto gedeelte vaii li t VWfOverde terrein en konden zich eledttfl op een strook tarradii ter breedte van 4 K M lan de rlvder handliavent Ut wa vijandH eenlgste belangrijke teriTeinwiot t van dert de TuBsohen Dotman en Rein w rd do cortitu Franèch liuio met overscl edt a dank zlj den buitengewoon vodihaxdcnden weerstaivdi Imvi droeg do terreiuwlflst des vijand nie meer dan 500 iW ter Reuter verneemt uit Tokio dat hel Japanacbo panleerschip Cawachl op deu i2den dezer in de baai vani Tokouyamfi ootplolte et aotilp t gezonken Uct aaiUnl blj du rcun p omgekomenen bedraagt meer döu 500 De Kawad i ia ceo dreadnought vaji 21420 ton Watorver plaatsing werd li 1910 In dienst gesteW en voerde 12 kanonnen van 12 10 van 6 en 8 n 4 p duim l eaevona 12 voortlcnpondera De Ooelenrijltecho generaal veldinaarH schalk von Conrad heelt verzocht oè ontslag hetgeen do keiior in een waa deerend schrijven heeft ingewilligd I legi nover al deae voor de produc i gunstige om landtgheden ntaat dei het verkeertfwpaion In l ertië veel t wenaG ten overlaat üetirijver hee t eohh r van gazaghot l endo zijde vexnoma dal da e AiMho regoecing overtuigd van heïgtoote belang van eoa eoononlaahe ostaiultlDg van Perzi met behulp van iXiéMch kitiiiaal alles aal doen wftt in haar v rmogen i om met modewerking van Duitscblaad aoo spoedig mogplijtteenwUd vertakt fiet van rarkeeraweg tot tand te ttrengeo te dien einde raoeten de waterveg n uütfobouwd njeuwo poorlljnoo aiigelegd en flode vei erd worden Hierbij heett ook Luaklje met hitt oog Op dun invoer van koten zeer veel belang 008TBNWJK H0N0AWJH Ue KljkMraad Du OoateurljtMabe Btjk raad ion glatriren voor t eeret weer vergftderen BUlïmOiAflrDfiGH NISDWSr DUlTSCUtAND ËcoaomiiaahA toekomet tnaaUltkl 4e Tn do Fnuikfurtor Ztg betoogt WBlt r Oehme dat Duitschland mot het oog dp de toekomst er voortdurend op ultnioit zijn zich nieuwe to allen tijde borelkbare bronnen voor do levering van grondstoffen te verzekeren en in dit verbaitd vesdW hij do aamtacht op Perziö la Zuid fer ia heelt het Engelecho kapitaM zich ganeateld on het zal dter t moeilijk ijn det daaruit to verdringen meorfcil hoi cjptnun en In het NoordtMi do lau B het bén Engefecho Invloeden geen vasttB it kunnen krijgen on hier ligt © en rij £ rbehlBvold voA Duitschland braak Itt het gobled van Kaswln on Teheran zoit men een begin kunnen maken met doocinomischo ontstuillug van Perzië In djt gebied toch vbdt men groote booveelhet tien riLwu olie het bevat bovendien ge noeg kolen om eventueelo ülduetriej iiiniHclwolH van brandstoffen tj voorz en om Iwvenidlen hij luttmslevu exploltatl nog eon looncnden uitvoer naar Turkg to veroorloven De aanwezigheid van ki lei on olie maakt het mogelgk ter plaal se dfl rijke Perzische erteeh te vervei ken De kopertoljnen bi de provincie Mi sanduran staan bekend om hun rljkdoutj Voorts vindt nen er zeer voil loctd ij antlmonium aabest en zfKs goud Zooila do aken nn etattk h von Seidkr neg volstrekt niet van een meerderhfid verzekerd Da onderhandelingen van do IXiltMctia parUJen nwt de PoleMtub worditm nOg wei voortgezet maar nlamaad veet tko t er eiga Ulk meaataak Du Oekraiinere vermoeden dat d Polen zullen traclit m Setdler ten val te brengen en verklaren dat lij pogingen daartoe met ohstruotlB tallem beantwoorden De DuitHcherfl onderhandelen ook met de sociaaldeHiMikraton Deuen willen wel voor do voorloopigo hegrooting en de oorlogacrediuten stemmen maar ailieea ahi het ki reaht voor de gemeeateraden wordt uitgebreid en er een vérstrekkende aoeiale wetgeving komt De DuitMteM hebbco wel ooreo naar die elsohen maar verlangen dat de sociaal demooraten dan voor don duur van den geiboelen oorlog zleh verbbiden om voor do begrootlngeu ea de oorlogeoredteten te atenraenL De leganelag aan de Piave lal In g hclmo zitting ter apratte komen Tirucxn Feuilleton komen l Hij sprak gewelOtg aangodoan uKteei uiUkukkingi op hét gelaat alsof hij eot v Bioca had zijn voltooid worjlt 1 T Daarna rukio hij i zich weer met kracht tot du aarde terug Gij waart op den gietscben Ik kom er vandaan 4 an moet gij het ook geJioordiheUieo Wat Er viel een aichot Wanneer Toen de lajwiae neerstortte Heerlijk dat gij weer terugScwaambI Waarom zou Ik niet teatig omoa Onmo lijkl Toen g lj weg vaart en Ik mij bezorgd over u begon to makeu moest ik er aan denken hoe het ziju zou als gg niet meer teruglcwaamt U t wordt koud en gij huivertI Wij zullen in huls gjaaa Waair gij thuie zijtl illij wSldo haar do hand geven maar eonaklape hutverde zij zoo 4 zij voor uit het huis inliep dat haar wule was Het koa TOOf CourUen geheim blijven In zijn eprookjasacÈHge eeazaamhaid dat de la réoe waarvan hij het gedonder had veruomoD een meascüênlevea begtroef do vrouw dia Eljn noodtot wae geweest Dit etUzw Jgw waa echter sleohls een korte DOOS vol te houden eleohta zoolang zijn werk diuurdo Totdat dit voltooldwwi moeet er due opnleuir rwet ham gevaadkt Wöfdea De onderwijzer va Ualojft vaaigeluige vao het ongnhikkly geval geifcest de eeni Zeewier In plaats van faftrar De Rluiin We t Zlg meklt dat het gebrek aan haver In Frankrijk maakt dat men er toe over la gegaam de paarden met gewoon zeewier Ie voeren Eaooheitdnoh onderzoek lou hebben ullgeveaen dat ontloogd zeewier ongeveer van deaett do sameiutelUng la ala haver en aleoh 25 pCt minder voedtng aarda heeft ICea la over do rosullateo van het voederen ge getuige Hij wilde de gravin la haajTornojtuit opeookcu vernam van haar bodlenden dat zij een gletsoherwandcling ondernomen had zonder gid alleen eft werd bezorgd OhMühoon bij bet vaste weer elk gevaar was buiteageeIot n 4die hi dü hergMiUmster na EaBekUipa zoo vorleldo hij aag hij dioht voor ziolfc o n eneeuwmaaea maar deze aoheen in do lucht te zweven als door loovérmacht l oven eon stgl opstijgeoden wand vlalt boven den gletöcher gdtetead en op hetizelfde oogenbllk zag hij de gravin vlaï onder hut In de lucht zwevende verder Het gebeurde voor zijn oogen Een wonder dat hij met het slac ioffer der bergen niet geluk bograve werd Het trdoo dü htsn t lechta Toen hij woor tot bowufitzgn kwam en de ontzütteodo gobuurtems begreep ijWe hij zinneloos tanig om het vreeaelljk vwrval in de Toraehut to vertellen en uU Maloja hulp te lialen ofschoon elke hulp oanragelijk was Men kon het lijk ntet eens bogrv ven men moest den volgenden zomer afv achten waarschijniijk zelfs den volger den herfst als het oBlaglIJk graf van anoeuw meer In elkaar gtf t de tleenhardo ijskoepel over de groeve eenlgszins afgesmolten zou zlja Tot zoolang moest gravin Obwndorf in haar cataoombe rosten Een kooing raf oodeorden lop van den Monto BUsone te midden van de Ijszee en vao eeuwige majastueuze eenziamheld De jonge Servaz op den ongeiuksdag vas hij voor boodeehappea naar Uatoja geveest bracht het beriobfbo ven Heel in het geheim vertelde hij h aan Malra zoo had Glau Vital hel bevolon Het verdere Let Oian Vital aaj ijn vriendin boven de wolken Iwveomenschen met zijn groet mededeelen N rina ging baar moelUJko ure tegemoet Mocht Malra Nerina vriendelijk gedenken want do gedaohtti van een goede en relno vrouw zou Nerina ecr helpen daa eon voorbedo van pastoor Brlooluaf Ladien Malra ging naar haar kamer en wrong in wilde wanlioop de hai en De gedaohte vaa een geoda en re4n vrouw Gian Vital had den knaap oog iets an deps o gedragen liier hebt gij een kogel Boven hangt mijti btiks Die neemt glJ af zAA dat noch hij noch zij het zi 4 en gij laadt du buks met dezen kogel Ifen kandasT hoven in de eenzaamheid niet veteo Maar het is beter dat do twee hel niet merken Ate gij er maar mee terecht kunt Qij kuDt toch ftiel eco buka tfH recht Toen zette de jtmgtn de borst vooruit gene wil Ik ook beren jageal s De traglaoèe dood van de sohoona 0r i vin Oljorndorff wdite op dea TomoglelHCher buitongjewooo opzien Het geheele Grand HotU Io UalOfja ondernam tochten naar du phuUe dea ouhaib UU Suikt Morltz en Pontreirina kwamen da gMOte wereld en do nlut groolo wereld èa de groote demi Donde kwun Men etond rondom de plaat 6e ooheiU voelde ilcb aangedaan kgdo kraoaen neer atr ot bloemen De bladen gaven irtlkalen en portretten du aohllderij van John Lavary weidvw manlgvukUgd BICQAB TMI 4Mt MMMth Wwerici émr WKMÉftjOKVAM BMlUH XM nwUim Du Uchier van het Orand Hotel ta Maloja do U lgttKiha graaf gsl opdraok een praohUg gcdenkteeken te B kea Het moest gebdtt hi worde uit roaaUeurig graniet van den Uonte della Dteptela aU grafarbrlft een bijbelepreuk dragen en onder den naam van de gestorvene de plechtige woorden Kust In vrede I xxxu Toen Dlonhdo FWora raoeet aM n vu Mitlra ontwaakten In zijn ilel allo booae maci len Begeerte streed met baat bewonderiog mei cmtzetting En bij deien chtm van voMe gevoelens abi laatita hul ijzeren healnlt Zij moet de uwe wordeal De sfilaneobe jubel Zij wordt da uwel Nu niet waarachijnlijk niet spoedig maar toch e na Gij behoeft ateebta Ie wachten moet aledita geduU hebben Vk liefde voor desen Slvo CourUen moordanarea ta worden I Waar tq aarde was de vrouw die lol aoo iet In staat aoii zijn geweest En ilj beging da gmweWke éaad niet uM naijver maar gedreven door een gevoel waardoor sl eW dwaepeleni martetainiaaen bealaM konden worden Want het waa leta anders feta hoogers dan aar che UaUe der vrouw tüor dan maa Waidt v n