Goudsche Courant, maandag 22 juli 1918

m 13753 Qfie fitMrgmng r € en vertrouwd adres voor het InsUlleeren aanlengen van Electriich licht In owe woning IS JiAt ElectcaiTeohnudh Bureau A EEBCHOR i ZOON Beleefd mobeTelcnd A KERBER i ZOON tnitallatiuri B liM Sllkkarve r 9t6S GOnWBH TBKZSIEKD 18 W 1 0 iMteekenia van hot rranaobe otfoosiel MoiTüt steodü gooier zoowU lu uio leobin ftls iu materieoleu ziit KeodB zija nadat do Duitsciiorfi lain verdedigijag tao N en N O van CMteau Thierry terug troU ea de Fr Loscbou do stil bumwisetukt Eert strook van 4 mijlen breedte over eea front van ooceveer 13 mijleu In bet ilaJ vaa de U xua ia aJlea wat deDuib whera nog aan hun groot otfensidF van 15 diezer over hebben en het j twijtel acbtig of ag langer ia staat zijn surifs dit terrein te belt l ii De Brltsohe visies ixairen do dorpen Marfaux eu Cour t o u Zij verloren eobtor eenjigr tarrcin in het Arépe óil iea gevolge van een Duitedien tegpBDawiVBJt dooh zij hel ben hot Courtoa boMi vast in hun bealt AJlee wijst er wi wel op dat de Dnit Bohere een ofleneM voorbereidden tef en de LogoLa fa ten Noordea van het Iranaoho Iroft itöftftlijkorüjd met den jonflBtMi stocraJoop tuaachecL Alsne en Marne toot die pkumen zijn Icojijk ia de war 0 aiiird Uea emM nu nt s de va v o SoifiMms tMUwtiutnd IM Duit A©t8 zija slechts door hun achterhoede op te oCeren in etantt go weeet over do Marne tarug te trektoai ll aj B bleetten zij dOn lYaasdion de rl vkr over te Btelten TnsBchen de Aisne tn de Uarne lAijti de hevige druk der 1 raiiHcheii die zich nu in OahAy lö Cka teaii bevinden aanhoudeo Hier zijn zij zoB k negen ndjloa voffrultpakomen De po6iH v a d Daltacb re aaxr de Marno wordt met hei uur moeilijker Ver scho troepen worden door hen aangevoerd t n ednde een tegenaanval te ondemmnen lUijkboar hebben zij een nieuw I ger ge loniiecffd tusschen de Marne en de Ai ie Dt corroepondent Aan Havaa aan het Franeche Iront zet de redenen uiteen die Ludendorll gedwongen hebbeo de lö K M terrein weilke zijn troepen ten Zuidea van do Mbjim ten koete van gjroote rf Iers bezet hadden te ontruimen Het Hcliittercnde tegenoÖeoade op hun rech tertftwifc tuöBchen Alane en Marne bedreigde aJle verbindingslijnen ea bracht de ravitatlleering in gevaar Vervolgene had een reeks plaateelijke aanvallen de TrajisdhMi in bezit gesteld van de hoog lea die de stellingen vaa den vijand be heepBohea Ten atotte maakte de aaaihon kil 1561 If Ffl Wtllsr A Hoafhaniir APOTHBCK OOU e ISI TBL 17 MORSEN eilatjgliaar VerscheSCHOL D Waltz Kju nemelksloot 141 2S 3 10 I w nt Kowntor NapUutlln HaphtallnMé l l n 83 De zoon dien Nerlna hem had geschonken groeide praohüg en Nerina had voor Courtien een muts van een boren vel en voor Maira een kraag uit de huid v n heiaetfde di vervaiudigd Het kwam van de door Qian Vital zelf geworgde bèÖti De hrengw van den Kerstboom kreeg zijn eenata pijp daarbij de stof om ze te vuUen die ze paa tot een kostbaar bedt maakte Pijp en tabak maakten la don Kerstnacht den knaap tot eea man Nu had de winter dharboven meer dan een Jaar kuuten durea Onder den bi deiAo boom werd het Kerstgehraad gfi brilkt een dteupende ham Courtfenn ak te kruidenwijn ato feeMdrank en Maira verrarte do mannen met zeUgebakken Koratkoeken Het gine bijii vroolük bij de drie toe Ja en onder den briuidenden boom sprak Slvo Courtien voor het eerst over de toekomst over zijn toekomst als kunstenaar en menach over zijn toekomat met Maira Wat waa sij Weekl Maarzoo end zoo eluküft In den Karat wia hrt Totie mMa D tw e gin sagging ffedaan van yérsdiilleiuie giften Het ifbegin i 1ub re dfl unooi Doch bet is nog swat een begin want tA na 2 3 van do stad moet nos ibcwArkt wonder D d kana is duB mooi dat en anlunnen van mlnstena ƒ 2900 per imr aan eo tritHlUee Ul wor den bereikt ïïa 4at k twslivt noP ook WftQi al i et t ooff nbUk onmogcdtjk c fers te noemen dat is zeker dat er be wat geld zal noodig z n wanneer het dogsanatonum eenmaal is geopend Over t icébeeü z n de propagandiatea wenl welwillend atvangwi we ho H deai slachta een paar vitwndettaeen Wel lileek dat er jtag aifJad gwmwheii x n die met rolkomen op da h gqffte varen tmi ibet doel vad het fonds £ p ciaal voor die menqcliea iaal ihalen wy nog aenB dat het Lighatf ntl tcd doei Jieeft otn voor die inen chen die onge nomen worden jn het binnen kort door da Goudscche Vereenigtng voor tuberculoae beBtr ng te openen dac anatoniun v jot zoover zg daartoe self niet fmancaecd kracht tig zjin een deel of zoo noodig bei heel der verpleeggelden te betalen Het fonds draagt dus een ziuver liefdadig karakter Oimtr nt de verboudlng tot deVer Toor t b c bestriding merken W4j op dai het dagsanatonum zelf vtai de vereeniging uitgaat Het fonds dient alleen tot het xoo noodjg en dat is an misschien de ineeetQ gerallrai bard noodig Terleenen van aupi Aetie aan verpbeegigelden Waar men nu vooral op aanstuurt is on het fonds aoo algemeen mogelijk te maiken Ieder die iets voelt van het noodzakelgkd eener krachtige t b c bestrijding en die raeq wil Ihel ien om aan on of minvermogende patiënten een goede verpleging te besorg moat daartoe in de geleganhead o n Daar om heeft meo zoowel maandelglache driei raaandelijkiaithe als jaarUjkacbe oontribuan tan Vfij merken vemler nog op dat aild contnbuties geheel tan bate van het fondi komen De propagandisten verrichten bud werk helangloos Oop het ophalen der gel den brengt geen kosten met leb want de Goudsche padvii iers betren zich d arvoor welwillend als alt d hescthikibaar geirtdd j Opmerking verdi it ook n og dat udt d binnegekomen Ijjeten op verrassende w za bljjki hoe groot hier ter stede de sympaüile voor deze aaak is WerJMlUk verEasaend ia het resultaat dat o a oog In veraclHllendc Tolksbuurtoi is biraikt j Jnmidd z n de pnqiagaiKliatain ween met de voortzetting van bun w tzdc bf onJ neoi Wil wenscbea hen daarbij veel succes en bevelen het steuflen van dut goede doeljnog eens van bexte aan I Se OrgeHMspeHng Het programma van de 3e O g Iibeap J ling in de Groole of M Jonsiverk Ojx UUimi g 2o Juli miH welwiU iidf medew Vlcing vain Mlj bienna Uasthoit bOpraaiK Atft lat iaul 0Q dl teerlingen der solo eu koojki ese vmi do 9 ads Muzieksc lOol is 9 vojgt 1 I riiolud uiii t Fuga Joh St b Baeh 2 a Aria u Iriiiitaaf KoiBtwtó Jo h b lïatli tl Jesub i t igt t ejn hom tuQl slirbt J i 1 ranck 3 a ere Lan guorcu AritOiiilu LotÜ b H6 e dcm AUtfcn lauf u t bet Oratorinim Ëbes i eHx Maidetesohii Bartholdy 4 Of ei toir No 4 Sur Ie No l Nudl sombre ton oinbre vaut le plus beaux joutai Aiox Guilmaot 6 at ha aungen Üni £ n gut 11 VU J M li J O P ièri k NotB Dame uit Ie liUie Gotluciue L Bobllmaim a Gel i t Mintz HauptminQn u Cbor dor tdJvlwisbotei ujt üienzi ülcbaitl Wag ner Tocca a Theod Dubooff De Witte KoM op Gisteravond heeft de Witte na een korte vacantie weer Imar pbcbt gedaan en om dat bet Juut vu f jaren geleden was dat zl voor t eerst geopend werd bad men de zaal met kleine roosjes en guirlandes oUeraar digit versierd het orkest met ikele Icrachten verstrekt en woa er een warme feeste lijke Btem nin En met alleen de atenmung waa warm De volle saai maakte dat ar boven aanvaakeluk en soort bro kas temperatuur heerschte wat later wat beter werd toen de lichten werden g oofd De heer Steeariwi jien vond leurende een pauze m de vooratelUng gelegenheid den beer Vos een fraai muunbord met een foto van den ingang der bioscoop aan te bieden namens bet percoueel waari by met naliet te wuzen op de taiüc die de Witte altijd voortreffel gk varvult nl het amuses n van bet voudache publidC De hew Vos dankte voor bet geachenk t kiuM ta oon da dankbetuiging woorden vast van waardeering voor de kundigheden van den heer Steenbergen als explicateur Ten slotte kwam iemand uit het puhliek den laatste een geschenk onder couvert aanbieden Fanfares en handgddap bet officieele gedeelte was oigeloopen De film Gouda en zyn luduatne is een bi zonder mooie Behalve zeer moote opnamen van de stad ayn er kykjes m verschillende bedrgven papier P4p n ut neB ea aardewerkfabnekan Deae film u alleen reeds waard het programma te igaan zien Verder is er de film lda Warren en de dood welke m i op t programma in oedarUefde beeft herdoopt Het gegeven is erg roroantiach omdat de hootfdrol ooo maar tctfuder jneer van een man te weten dan dat lij hem mnig htd heeft met bem trouwt Onze jongedochtera zyn veel voorsichtii r eudan m aoon aval eerst infonneere door nuddei van vele conneotiae twat voor een persoon hu ia n desnoods de hulp v n een informatiebureau inroepen om te waten hoeveel of yb j T rdi nt 2oo a jn zei £ n de bioscoop telt on e jongedochters dan ook m t gêl k Hilda Warren wordt zaar ongelukkig en de bleeke dood dia mij voMkwam de stamvader te xiiin van alle gel kiuun cceatumn in poppcnkaaten mtfamrt eicb eiodelijk over de nna vrouw en q fdar De film ia zeer paimend en voor den werkelijk opicttenden toeschouwer hier en daar Uzöader komiaoh Eta paar dames die gDsteravond in ooze oaMjIiflid laten had den d t ai beal Wfl4iff ontan t expU £ eenien m bffperkten kring op een mani r w U i die v i dep heer Stoenbeiigen verre in den sfiboduw telde Het wae heuscb amusant Aardig ts het nuniiiier Gexelicb paspe ien aim boord bel kmniM ie nummer Gra vin Anguata ia w annnaot i Ravna VinHp aMar Y D Diiiid g 31 Jnli tot n me Sioiidag 4 Auj itat al door het get geceliolMp ran den heer Heon tev Hall m dea Nieaweu Soboawborg vordoQ opgevoerd tan nieuwate revaë j n pen m ar Wamt de retvae ftTui eii beer Üezui ter Hail leeds oitbaadig aocoes kebl ben wMi KDypen xdak er een u die iin moateering en in handeling Twe baven deTroegerenitmunt twqlelea w fj r met on of er sal elkeif avond een Oitrerkoobten sohoawbor Alle peivbeoordeelmgen egn mtboni dig in han lof over deie rerae € itMri 4Mt n Mti GDOMTt van het ngiment Ja gers in dea tnuz der loouteit On ÜoiKMgen dat öm bgzondera oni ttukd hedtta op i ndag 7 Joh mei kon daorgMn cal tiuwi mocgen vonc worden gegeven In ket program m u c n wgeiging gekomen aOUjDBBAK v or ineo geheel geruide zaal ajpaakglki peci de i9 fii r Jeeaurln uii ieaÜAag ov cr uilM lCl ibe ejrii bt£iig van wuta g Jitijeute r wees er dirioot op dot in den a s winter gjeen verlichtingsArtlkelen bcNcbikbaar zu en ijn ei uion dus zal hebben to kieeeu tu cben flonker f electrii he verlicbtinfl Vat het laatste lean eobtur alteen ra kb zij n als allen zich opgeven voor aan aiu ttiug oukdal de gwoeente andeirB met bij iiMKjbtu zal zijn en zoo lustbaar wurk te dom uitvoeren liet ifdit zelf is niet duur bien bunp van 60 tiSATs IbQst per liranduur moair 2 oenL leder zal echter te lj etaieab b ben de Anit In zijn bule en éd lam pen die wal 160 xüUen kwteo lodten men 2 laoijpon jaeemt 3pr gaf daaiomin ovorwegiiDg dit alles in buur te geren omdat aiadere v 4e menedien ofgesotulkt zullen worden Door voracbiJlnuie uvezigen vwiden daarop eeuigc v geo geeteld die door den apr alle werdeo beantwoord Uc Burgenieeeler de heer Joh Bnpke voorzitter van de voBgodering btajcht dpar op dank aan den heer Jesaurln voor zijn ultoeiizeeins ï ooT nijlni 200 personen werd daarop op d © lijet geteekeDd voor aaoelulttng voor eiedifiertie vCTÜobting Dit aantal zou aeker wel 900 zijn geweest indien de zaaj meer meneohen bod kunnen bevatten Wa r de belangaieüliig zoo groot is twijfelen wu niet of de Baad zal het voorstel om tot eloctrieche liohöroortJeniiig te Icomen zeker aanvaarden HAAOTBEGHT KantiouiMnngiboQs Toor de eek von 20 tot 26 Jnli Bon 24 4 EQ urdtppelon 14 250 gr brnm boooon 12 60gi Mgoo 60gr pskmeel 5 176 gL worst OUDEWATER Openbare vergadermg van den Xtaad op 18 Joli 1918 l genwoordig alle ledeo VenoluUende ingekomen itnkken verden voor kenmagenng aaageno men Bealoten wordt de banr van en chooUoikaal in gebruik bij den KotsSawaanahool met ingang wn 1 Jnli 1918 van 1 60 pp f 260 per jaar te brengen Het gemeeiitelyk viichwater wordt voor 10 jaar verpaobt aan den tegenwooidlgen pachter met verhooging van 20 der pecbtaom A n Q H Eal warden medegedeeld dat men einh kan varaenigen met bun Toomemen tot verhoggmg der jaarwedde van den 2en Ambtenaar van den Burg Btfwd met f 30 Bciloten wordt een comnuiaie mge volg art 37 der Paohtvoorwaarden van de Gemeentetram in bet leven te roepen die zal baoordeelen ol er reden beataat om bet contract geheel of gedeeltelgk op te beffen De raad benoemd luertoe 2 leden n 1 de heeren T A Marel en M J de Lint 2 andere leden moeten door den pachter werden eangewesen terwgl ie Bnr gemeaater Ud en voenitter dier oommiuie u Vaatgeeteld wordt de baluu winaten verhaerekesuig van bet levenimiddelenbedrfif over 1917 met een verUeaoyfer ad f 12598 49Vi Bg de rondvraag ontapant uoh de langdnnga en heftige ducunie over het feit dat B en W een klerk op nepen b j het Lavenamiddeleobadr f op f 300 per jaar De heer van de aTOOCdt ia ren meeping dat 6 en W faiwrbg d tt Read hebben niiakent en geheel onbevoegd hebben gi andelM Hn protesteert aar ten fterlÈste tegw Hierop wordtdevergedennggeiloten Naar w nit goede bron vernemen II door den bnrgemeeiter aan de Exoon vernietiging gevraagd van het besluit van B en W betreffende de benoenungvvaa den heer £ Oroeneweghd ven den Raad tot grossier in aardappelen zniki op grond van het feit 4at bij dese benoenung in atrijd aoht met art 34 der Gemeentewet alsmede met het algemeen belang In het nabnnge Bekeodorp geraakte het 3 s jang dochtertje van vanB te water Hoewel het kind onmiddellijk op hek droge werd gebracht waren de ievenigeeaten reedi geweken All een b V U derheid kan worden Aangemerkt dat alhier in de maand Juni 1 geen enkel sterfgeval u voorgekomen BUüKKnWnClITWN Codp Tuinderaver Gwida a OaMtrafcan VciUng van 19 Juli 1918 BuitenUandf KfomkofwiMTB f 5 30 7 80 Bloemkool f 12 19 40 per 100 etuka Tomaten f 29 35 luinbokmen f 10 Spitskool f8 Selderie 8 10 12 B loenïkoolblad f l 80 2 per 100 KG Binmudond Komkommers J 2 60 10 50 ld ge4e f5 50 10 60 BIoeuKfcool Ie soort f 6 40 14 90 td 2e seort 1340 8 80 per 100 stuks Peen 14 20 810 pur lOO bos Tulabovien 4 10 7 CO Prookboonen 1 10 18 Stok boonon f 27 35 Staroboonen f 17 29 Snij boonen f 29 86 id 2e aoort f 20 26 Dop erwlen f 9 29 Peulen f 7 19 PoeteleUn 15 25 8el Mte 14 90 5 60 per 100 k Ksottn fl4 05 90 per 100 boa Franvboozen r04SM 6l Aardbeien f O 81 0 86 Iloode bessen f O 27 Zwarte beseen f O 96 Kruiebesaen f O 23 06 MorMlen f0 260S4 per pond ONZE DRAADLOOZE DIENST De groote ttag iniitt Westen Oe Daltaohera trekttan over da Marne taruf Dtllteah Leierberlellt BKRUJN 20 Joli Officieel Legergroep kroOnprmB Rnpprecht Het optreden der Engelichen deed eenjge afdaeliqgen tet M tei n naderen Ten noorden van Merajs en ten emden van Vieui Biarguin viel de vijand in den voermiddag aan In Ueteren kreeg bij vaaten voet overal Idera werd hiJ teruggeslagen waarbg hg gevangenen in onze banden het Legergroep DmtflChe kroonprins TuBscben de Aisne en de Marne woedt de slag voort Op nienw zette de vgand tot een doorbraak over bet geheele front aan gepantaerde wagens drongen in den vroegen morgen een deel onzer voorste Unies binnen Na verbitterden strgd werd de eerste vgandelijke stoot tegen den middag op de heuvels ten zuidwesten van SoisBOns westel k van Sartennes ten Oosten van NeuiUy en Ien Noordwesten van Chatean Thierry tot staan gebracht De door onze vliegers in opmanch naar het slegveld zgnde ontdekte vijandelgke troepen werden voortdurend aangevallen en deze aanvallen werden tegen den avond met versterkt vuur herhaald Tusscben de Aisne en de Marne en de Ourcq werd bet vuur op onze tegenstanders geconcentreerd Ten noorden van Hartennes wierpen WIJ den vijand over zgn nitgangshnie terug De vgand leed aware verlieaen een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal ligt vermetigd voor ons front Ten zuidwesten van de Marne was den geheelen dag door een kraohtigej vuuractie ten atudoosten van Mareml werden hernieuwde aanvallen van den T4and fgeslagin dedurendel dan nacht trokken wg onzfsten zuiden van de Manvej staande troepen onopgie nxer t op d en noor d el g ken oeverterag Plaatselgke gevechten werden gevoerd ten noordwesten en ten westen van Beuns Ifoordwestelgk van Souainweiden Fraasche aanvallen bloadigi afgeslagen 1 Clisteren werden weder 30 vgandeIgke vliegtuigen en 7 kabelballons neergeschoten OastouilkXt leferkaridit Aan het ttaSaaiuche f tmt WBENEN 20 Juli Aan het frontj in Tirol was de strijd gisteren levenjdiger In het Abanello gebied werdenimeerdere Italiaansohe aanvallen afgeslagen op den Monte Caverto moeit de vgand ign voernitgesohoven etelUogen vMlaten TC xaor ts koop b tK d met AsrdappcU tn Groenten BlUllk te keop Br oud no S9 bnr r d bied 6 Bniisaai 3W HHPlf 20 jJlti 4b 4Jkani kwam bet bedenmorgen ten noorden van Berat tot meuwe gevechten die nog Toorrdorea r eneabaliuililer VRAAGT beleefd Ée naiibÉei mr nrstelwirii CD ooi geaefeo ooderjoed te maken Ten huise Ten C ÖOSTRQJil Cvn Oo 4mk 2557 7 t VUcftnlceaaaDval op Toadera KINaKoBINO 20 Jnli SM ïiUgelsobe vhegtw zgsMteiJMiinsgen vroeg door motordefect genoodzaakt feweest op Jutianda vreitkust te dalen Iw o Mwete w wiN w atalwilk BOJ EJÖUi EN 30 Juli Méét stiftstideode deelt mede dat hedenmorgen te 4 uur 3 Ëngelscbe vliegmachines noordweetvaartS Van Vastervedstedt komend in anidoostelyka richtin vlogen naar Tondarn Evenlater keerde één vliegtuig terug een met 2 mortieren gewapend vhegtuitf stortte omia g op SkaUinga nabn Ouldager de macmne verbrandde dJ inzittenden kvAnuia om MM de Feestavond nn i RaoltMMar Jong itnn ondefafd derüGJ e OV Oi JBhikal op DOHQEROAQ 25 JUU m 8 uur In de zaal Concordia Wcatbaven Progremme t zi n dee avondi een de sael iiUktn m tn HkM veikrljlbeir B iJU j N a0U l Hadenmorgaii vroeg h bben versobeidene vgaudelgk4 vliegtmgen aanvallen ondernomen op onae liradsen tooi luohtsehepen bd Tondarn m Sleeswgk Slechts eenig mateneele schade werd aa geriohtipcrsoonlgka ongelukken kwamen mei voor I LAAHcra BwmcBTm Japan 4b SIbertC WSV S 20 Juh Volgens berichi uu Tokio heeft Japan besloten ii Siberië tnMohen beiaen te konen D uoodige uMaKtftilan gn daarvaoi genomen r M = relcgraMseli MearlMrictat HoogsMjttasd 765 te Ooak Duticb land Laagste stand 7511 te H aranda Verwachting Zwakke tot matige luidelgke tol westelgke wind meest zwaar bewolkt met opklaringen kans op tegen ol onweu alida tmoperataur Md OOUIXA ANTON COOPS Drogllt W fldttraat 29 Tel 328 LImanades jEUOHBN t JuU Suumiia Jacobs d V C A Sas en O BvbIl Itt JuM üetarèuB Ududrikuiï a v G ürouwjr DH Ueeloi Adi ai d v Th Klater en J M fioftaod ONDiEl TROUWD A Zlj le aan en A u Both F J Snel en I bl mim iVWlUaJiN 17 lil Haiu Tsnoen Ueil 61 i BOSKOOP = FIRMA = J e SI8BES Hoogstraat 7 fiouda 2410 Telefoon 423 36 Ruim kaux Tricot en MetOnderpieren Baddoekartikalen QEBOBEN Uatinus Antong v A van Nes en O J L i mbert Cornells z r U dan Ugl en O Nvan Hankamp öerritje d v D van Wgk en O Vormeul Cornelia Arida d v H van £ s en J J Qraatsma Pieternella d v L P J Burggraeve en K Hoogervorst Hendrik V J Molenaar en L Th J J B I Loef I OVBJRUSÖBN J wndirWaloud 78 jaren i GEHUWD P C Sprugt oud 26 jen W de Boog oud 21 j beiden wonende alhier Jao Boer oud 24 j I en Jannetje Buurman ond 22 j beidenj wonende alhier t auvëbtbnxmn JUataoeaeeriagabflaa KOS lELÜUb BA KUUMliLS lIill n WM UOU0EKS viui UOUDA breoigen tut alyenuMoa Itsn dU I ilw op n U Juli e k op ben Nü 25b ynn öeS l ei oiwnjiddteleaboal ie V rkrijgbaAT iB 1 K p vroege aardappelen 9 cent i al Oülaig de voorraad strekt 1 K tj ktob t aardaMelen 7 ceni Aboiio rt ü op dit blad II diri van 2JyJ3 Juli e k op boa No jat vaa het JUevena r djde rQoboeltie verlcrtjgljaei zun 2 Ktx vri ©ge sjttll ppel u 18 oent of aolaiv ie voorraad jHtfokt 2 K Q Icldino aetrdtftppcleu 14 cent b I den winkelier d o de bon beeft s g s enipeld Ooiila ao Jnll 1918 tdttrgei a e w et e T eti W thotidtid voornoemd IJ DO J MJJ8 iDe h cxvU ttSt U V AN DEK VEIÜB S H VAN LOON r t WOL a C De DiinilTIEVE APOTHEEK WESTHAVEN 31 levert vanaf lieden aannietleden RECEPTENe HANDVERKOOP JMaandag 22 Juli 11118 m fnmm IïTie a w is eaa A d vearfc©3n iti©Toleu a Troo ± C3 0 CLd eu oaa Öaaastrelceaa BEHALVE ZON ËN FEESTDAGEN nKnaoNDBf lOannniuiraMHi i U n ek tiM ét m mfi t da Tnnspaaliia W It koeiask VERSCHIJNtr DAöiLUlCS ABOMNIMENTSPBIJgi n kmrtaal U fW msk U eai mei ZoB Ntsklwi PW kwartaal ƒ U5 p cinA 17 osBt ixn a wav M ttfi par laoper rseehMt Fnneo per oet pet lni rtaal ƒ LM mat ai laa laé M k Abennwuaitta wonin da alt ks aBEca issreu aa boeaaai NABn il WDIM UI ous aceoCao dak bodtandal an de po kantonsL delaieo AdteMatUnitau sa AP VKgnw t lMMM JBI int Gooda en oaatsAsa IMkoeaMle tot dsal i aw ukil ii i l t naata ItM elke ngel mesar ƒ UI ft Mtea Oóoda sa das b ui tilin i 1 nc Mili enaalaaac liU AMaasdia na piiUWa WBakal MMaa U oant par i lr AdmiaiitMtiei T M üatara 83 Redactie t Tehif lutno 545 BdHBHunHBi DE OORLOG OhAtenU TKièti hr g valleÉ S i n bMifNilgclé BopEngAlsoheit rukken voérulf Hoe de Dluitsolier s den terugtoohf motiireerènh Eon Alnerilrttatieoho kruisep gezonken 0N eyiÉRZieBii Bureau MARKT 31 GOUDA rtovuur braotkl don Y ané fwriteua Ook tim ZuldweBlett vaa RelBH voanU de vijand sterke striJdkMbobko ten aaa val t gion de door ons veroverde atelUn gen tusaobeu de Uaroa en ten Nooxdoos ten van a f Ardre Ifter w jtrea d EngelMhon den fMnaelim en ItalUuea te hulp gikmaen Dtwr ooc vuur en door ooze tegmaanivallen zijn de aauvallett Obdar aware verliecen raMokt Do vliegim gropen bafliaadd mic net inaahlii öwereD ett tibmmea la dea tktUi Uigei do aauivtbilende infanterie en Mm0sas tauks en oolonoes ue uooea iB e De Fraiwofaeii konMn eebtw ttet db r mttatan van den atr d ZtJ maaUenmev daa 2a000 ggvitgiB W m VMDVatdéD u kanonoM Va finffetioban hMxa bmill xüe na e n feilen etrijd Z M artÉ van Hobutcrae over ew Iroot vtti ra a t rooraUgdubaveM e De Amerikaanaohe g0if$p ROm San Dlego i lO mijlen van ZiOii land op een mijo geloopen en geaonkeB 3Ö6 tadeb der befnauning zijn te Long Island gejand 1106 beviodta alcA aa boord van twee tMtm toonlHdi en neóit op weg jtamt hun heafuwnli i 48 ladaa der beiaanniog worden rcnalil m nullaa vordMoiMi i J zij een zeker dodwit voor owe rtille rio Voot voBasel en anunltle wareo ztj afhankfllijk tob den aajxvow overdebru gen di niet aile voortduMod beaoho ten werden dooh ook bij reflalUMMlKe tus Bchenpoozen gefcombar eerd 4oor Fraaaohp en Engelsebo vUegara Zij waren niet in aat artillerie iwtnaeètt dHib r gesolmt eu liohto mljneniwerpcn over te brengen Door de meerdcrheiid onzer ar tlllerle bevonden elj zloh in d tK e poeiUü als do OosttfvijkwB op den Zuide lijken oever der Plave Hun vtrbüuHngenwaren onzeker Hun verllaaen waren loo gcvel g dat ij In sommige afdeetingen vijftig prooetit van het totale eCfeotfef ver loren Onze tegienaanvttl op de Itnteflaoik WM d laatote slag Het belangrijkste van dozo utle baataat Diot in het verijdelea van d Duitsohe poging en evenmin in de terreinwinst doch In het overgaan van hat otfeneief in handen der gRollieerdea TUl is van de grootste moreele waarde Dit wordt la Dultsohland ve gevoelden daarom trai men de bevoiHclng gerust te tellen Zoo borlohton dQ Barlljn sche bladen g Met do voorwaajteche bowoglng op don zuidêHjken o v0r van d Uèxt varen versohcidme bedoeUogen van bet Duitsohe opperbevel verbonden die ten volle bereikt werd Ze wa eea bedireigiDg voor den vtjaod en had het lanftverwaoh to FraUBOhe ifgpwjttttaeiei tMi geivolget dat na twee goveehtedagui mat eea misluk king voor de ËateiUe eind pfe Voorte kwam het er op aan de aanvalsbasls voor de voorwaarteche bowegjing der Duit sobers aan weerakanten vau Beims te vcrbreeden en sterke vijandojtijke etnjd kratibten te binden Do vlj adeUjko aan voering zette dan ook ontuldilelHJk daar ter plaatse reaorvee In Dexe ondernamen al den eersten dag uiterst bloedige eoh ter volslagen vracbtelooze tegenaanvallen lorwljt de vijand hier aan het nieuwe MarWkCront doo jloeddo wiaten de Dultechevs een groot euooea ten O van Reims to beiialea Daarmee wa dtotaakdtrrop don oever van de Harao staande troepen gebeal volbracht Do in don necfit van 19 op 20 dezer ulligevoerda frODtrcvlegKlatil van den Zul delijken naar den Ndordelljken ÜMmd oevdr teruft waarbij de Diittwhers al het matenaal over de rivier torugfbraohtOD ging ia zijD werk zonder dat de vijand daar de lucht van had D vele vljande tijke batterijon te zijner tijd óoot oaa etmoeetMd werden de tegenpartij In volslagiein oabrutkbaar geinaiürtcn toestand overgoteten Zoo poogt men d verHezen goed te praten wat wel niet bizonder g oed ge Luldken zal Lu het treft wel dat het Du ttofae oommuntqué van gÜntqreu bizon der tang ia een zeker teèkan dat het tegealoopt De Dultfiohers praten pM ala zo haft verUeaen willen motiveoron hot ÏO t dend bedrij vig h6id vau ons geschut en ojao vRegiOK op heide oeveia van de Marne den Duitóohera bet lovnt oodraag lijk Op d u linlkeroavor kregen zij go brek Mik leveneo ddiGdeii oa munitie De cemge kadis om levend van dit torrelU ta koiDcn beatoiud in den torugtacht Deze weon ia don A vond vêj 19 dexcr om 9 uur aang eivangeni Ko wolken wel ko den tcrugitochi moeaten niaakeeren brachton de Fronscheu niet van do wijs Zij openden eea itaettend vernlotigingsvuur H was onder e kogel en bom meïirc ea dat de ontrulmloff werd uitge voerd D e militaire critici loggen vooral don nadruk op het gewiobt dat de weg naar Chftieait Thierry voor den vijand heeft Thonfi zijn do plaatsen welke ouder het vuur dor lichte artÜIerio liggen waar acliijidijk aigwiiiedeni Somnï ge bladen houden rekeoingt met de mogelijkheid van een ontruiodog van de streek ten Noorden vaa de Uame eu met een nieuwen elaeHBObea teruetocht Een bijzondere borlabl ever bij bet Fraocpche legier Int Voor de tiweede joaaJ in deze oorlog zijn de Duibacitera aan de Marue defioi tief V erslagen Zij hebben reeds meer ge vougeoien verloren dau zij beweren ge maakt te hebben en terwijl zij bonder de l kajiO nnen aan ons overlieten hebben zij er nagenoeg geen butl maakt Buiten dien waa het slagveld met dukendien ge sneuvelden bodeikl Zij zijn veralagA op het terreia dat ZIJ zelf gekozen hadden en trekken nog steeds terug Gistermiddag besolioten do Dioltflehe ka nouiiien aaa hot Mani froiU on e batte rijen diooh zij vuurden sJechla 1 granaat Bt tcgien TIJ 6 Wij kregisa den indruk dat ziJ hun gesdmt aohteruit braahtea pe aoht divisies die de Marne overstaken zijn gean oogenhiik io staal gewaest heuvels over te trekken welke de n vier vao uit het midden beheerschen en hunner die nog over do Marne heeft koiinen terugtrekken zaj de vij ver sohrikkeltjke dftgjen ten zuiden vaa de n vier doorgebradit vergieten Het door ben baBtóto tafroin werd van alle kanten tdoor de Fraüaiehe en AïOerikaanache waar nemera ot eiralen ü do isnalle ruimte tusachMi de rlvlej en de heuveden boden IHunohen Alme on Marne poogide de rij aati Zaterdti óom hot inzottoa van nieuwe dlvlfiles on beslldsendan shg te slaan Met grooto veriiezen werd hij larugige slagen Bhilptro o der Franaobeo zooals Algnrij oen Tunealfirs N rokanen en Stiiif alnegerH moesten op 3é braudpun ten van deo strijd den zwaaroten lost tor schen Senogial bataljons als atonutroepon over de FraJischt divlsice verdeeld storm den vooraan aohter de tanks der blanke Fraofioheo Amerlkanpn oo3c awar e AmerUoanen Ëngelaohen en lUlaaen streden tuaachen do Franedim Na twee harde dagen van eirijd deed zich weder de aanvalBkratdit onzer troepen In tegenaanfraUen ten volle gielden Zij heeit zich aangepast bij do aaovals methode van den tegenstander welke zondor arlEllkricivoiorberctdhug gebaseerd is op het aanvoercD van groote mAaaa a tanka en wedke ona aaavank ljk ver raètea miamKLuttmiacvmmÊ OereiavanUr TroaUtrs De Mandieatwr Gaanliaa M$ft iwar w leiding van bet artikel van fiuyamaaai Troelstra ia die gavaarl Nederlander die met op onze rbeideracosifertintle m Kt komen omdat hij basprekingan met Sahii datnan gehouden had Het bl kt ut dat da bedoeling der besprekingen was ScMdtnoann er toè te brengen het eane punt v i al de voorwaarden der geallieerden utt ta nemen dat tot ducver een onofaribooielQk bezwaar voor den vrede waa Zoo a da paradoxen van dot oorlog Eeo onsüdig die er uw v and toe brengt uw voonuumb ate punt aan te neinan wordt e n verdaeht persoon dien gU niet met uw eigen amb Bohen wilt laten spreken omdat b mat den viiand gezprokan heeft FftAKKBUK Wat nn paa bekend wortft WolITe oorreapoDdent te Bern anttaiiBl hel volgende aan vat ie Lywt veMel lende bladen nader mHden over iMtmbort vmn eenalor Ptrèê In bal gtffatg pen Malvy Het verzet un het fnnt In bet voorlaar vaa 1917 moet niet c rekrali Taft adnsüsohe propaganda worden gmiMVen Ondftr levendige protesten van eenl JI Op de hoogten ten Zuldweeton van Sols sons mislukten afvallen van dea vijand op de atad welke door bnlteogpwoon krachög roflelviiur waren vowberold Oebmlkmakend van tanks viel de vijandei lljke artSilerle tot zevenmaal toe aan op d m abraatweg Soteaone Cfe teau Thierry ten Noorden van de Ourcq Ten Noord wos van HarttenOes mislukte de storm loop vao dèta vijand voIl cHnen groeten deels reeds voor oo Boliw Ton ZuW westen von Hartennes wierpen wij den aanetormen n vijand door ean teoenaan val terug Zijne In dichte maasa a terug vliedende lufanierio werd door het ver nledglngsvuur van oQze arütlwle en In jfanttnrio met sucee bewerkt Ook ten Zuiden van de Ourcq werd door onzen togenaanvaj de vijandelijke stormloop gebrokt Ten Noordiwesteu van CSbAtoau lerry hebben de In de laatste weJten voortdu rend vrucbtoloos aangevallen regimenten Ich zegevierend gehandhaafd tegen her haalde kraohtigo Amerikaaneohe aaovalloD De Amerikanen leden hier blzondere boo ge verliezen Dis nachts braohtea wij oi emo door den vijand de verdediging terug naar hot terredn ten Noorden eu Noordoosten van Cbateau nilcrry Fttuiltoton Op den Zuidel iken oever van de Manie voerde de vijand tegten de door ons in den Egaloopen nacht ontruimde stellingen gistonnorgen oa een artUlerle voorberei ding van 4 uur met talrijke tanka aan vallen uit Ons vhnal den Noordelijken oever deeds op de flank gericht artitle gen op het buiten Zij Kan viHoa tuiod glans middernacÉiteliik uur naar bonden de sneauwaohoenen elkaar bij de had eavlt i i band door den Uchtsohljn t um boven hen Olj kunt heel gemat Oroet mtju buks roor a wone tijden J at waren se Ik wil i Ise medebrengen HIJ baofjl Mg MtIJd om uw oud geweer Die ia lang verwelkt I at doet er niets toe Dea naohta tond slj op Zij danUell ïiaar het meer en baad baar joAvroaIvelijk liobaain In den kriatalbeUena oom kleedde zieh met zarg en li $ lva Courtien a brief op baar ook nn hustjg kloppend hart Zij wiAle In bdfa hitmand ook den Jeugdigen SMrvaa n et Er howHihta oog gehainnlnnlg duhrter iia Over het mear aweefd eeo diebie flvel Nevel oadnilde de toppen hemel fn aarde In nevel Het soheen een iurvfHanilirtap VMI 01 o Courtien Halra sloeg den gewoaan w o vw Crai da CbUern lange hel meer waai èp ziJ gravin Obemdorft voor het eeret M ooinwot langs het Qrand Hotel At o6r het bankroet van aljn rmlelükea Étiehler geeMen was voorbU d fanttea Van Oreeta naar de kerk en het kerktwl ZIJ UeM Bloh niet op Aïa QUn Vital ontdekte dU IJ non Ier den Jongen wa gegata In den dldh Mn herfatnevel son MJ ÏM r den Jongen hazenden om haar terug te halm lOf Of wtat Olan Vital mtosohlen waarom U waa gaan waarom zij gaan VnoA r In fc nevel moedeniel aUeenf Malrm gbg renler Waru fla Chtlem Want daar hoorde zij voortga Ver van haar vriend beleefde stj pRl hem zijn suocoe dat eea overwin tilng was de triomf eeoer tot nu toe ongekend zijde der soUlderkunst van een bileuwe kuntrt Bh dit waa tegelijk grooto kunst Daar krecig zij uit ZUrich van o Courtien een brt weÜOi inlioud klj reeds teivoren wlsi ZIJ liet den brief ongeopend co begai er zloh mede naar t ultea Aan het Cavaioociomeer over welks onbeweeglijken zwarten stroom de fconne k n t£rlngen van den heldenden dag abi nedergedaaMè sterrta glansden las zIJ den brief Slvo Gourtiett verlangde Malra k Uara tot vrottw Velnige dagen later witvlng zij een an der schrijven Het kwam uit lÓlaanw bet kdrop met teer bijna vrouwelijk sierlijk haodsdirlft Malra kende het wltrlfl en wlat diA In houd ook van dezon brief dien ij on gelozen Iq de reinigend vlam van b 4 haardvuur wierp Nu waa het Üjd voor baar Don avond van dfoozelfden dag zelde ZIJ tot GJao Vital Morgen vroeg wil ik naar bovm Naar het Olei8 erhuIar Qc heb er lefc te doen Hel is laat in het Jaar ffij krijgan nev en atonD Ik neem Servai mede Vanneer komt glJ teni r Ik aou een dag boven willen blijven Indien glJ Servaa medeneerat ban Ik gemat Waarom Ik begrijp u niet Wk MMi De Gletsohervrouw aan Zou het ook geen vrouir kimneozljn ftan wie ziloh daarboven een noodlot vol trektP Uaar Mslrat 2o vOogm oTer kloven en algnraden ver vemietlgfBfl ea dood zij gevoelden zich ai0 op vleugels gedragen govoekten zich op evMi omhoog zwWon totstrtt lende toipfieni twee eeuwlg vereetrigiten I XXXIV Slvo CoupHen had den tragSeohen dood van Sdfw Gourtien vernomen en wa sterk gebleven in licdtaam i ziel geaond Op zekeren dag overviel hem eea af iKhuwellJke gediacfate £ en oogenbhk te voren voordat demoordidwUge lawine riota loemeakte vande Adelaarswaoden was er een sobot ge valkn Wat Courden daoht waa vaanzint Toch anol hij naar den muur waai buks vah Quan Vital hli ruk te het sewaer omlaag on oodeitEooht het De buke waa geladen met den laaMan kogel vaa gjan VitaJ Den volgenden d g W aaa zijn vol tooide aohjddoTlJ de laatste haod worden gelc gd ze zou uit haar haar hoogi we reld naar bwioden worden gebradit naar de diepte en aan de wereJd worden overgegeven Voor het laAtst zagen Sivo en Uaira de schilderij in de natuur waarran ze een deel achew te zijn Toen stelde Malra een vreemde vraag Wiikrtun i de eenzanie gestalte waar over da uevelatroam zidialuU een uu i De gedachte kwam opeeoa bij me op BieSAS TMI Hoe zou eoa vrouw lu deze wereld kunnen komen Kwaan ik niet Uor SBbooglP Met mij te zamen Dat is waar Zij nameu afschedd van da schtUderlj In de edele stad ZtirMt werd Slvo CourÜen a achilderfj AlpeDtragudie in een apart daarvoor ingiericbt gebouw ten tooiilpcétokl Geheel Zwilaeriud al de vreeando natie die het huod a zomers Ovcrbevolkon ebroomdeii toe om het reu zenwerk te aanschouwen De naam van Sivo Courtien werd in een adem genoemd niet den eerbied a dwingendei van Arnold fiiicklin Want Arnold B tokUn had den ginialen ifiohter dor Alpeotragedle out dekt Uft ziitf dKH r de soSoonate boomen van het Zuiden beschaduwde huls boog bot ven de bloemenstad I torenen kwam d groote meester om het werk van den teirliflg te zien Dat was voor Slvo Cour tien een groot oogeobllkl ffant Arnold BtckUa bewonderde hei werk dat het kanton wQde aankoopen Maar het lovenewerk van Stvo Courtien moest het dgeodom blijven vau zijn ge I boortepkuCtfl Siiró CoQïtf D wM in ZlMob ea liklr I bewoonde met d UtJ e Qiao Vital en den Jeugdigvn Servas bet bola op Grap M kéi