Goudsche Courant, vrijdag 26 juli 1918

No 13757 57e ilnargaii a MiliiAiie van Ktwlaud i ffdeze Kust voor het rijk een nog grootere bate keul dan vroeger Pank zij liei g unstlge klltmai blijll de aoheepvtart op d ZD kust het geho Ie Jaar getand De DiiitscherB hebbon nü liun Uiue ver HttiKt n ioeii va jdieraden tegxüiaanvailoa laii b het gebecio zakvoriiugc hout au Ouroq l t Vngny valluu dus in ffosleliji ZulUühjke i Oostelijke riohung aat Itiykbaar heeft het IHiitHche oppeiimel besloten geeu nedortoag te aftnvaardea en atand It Mijvea lïoiideii io hun zttkisteiHJig en op het front dat ij nog op den nooirdelijkeü oever van de Marm heWwn Ten zuiden van Ouxcq vallwn d Duit eohora m Z O riefetlng aau tegen het Uoi8 de la Toüruelie en de Unie Beuver dfsLe Oharniei De line g looft niet dat deDuitBcliera in don zak Mon uMet ia het oog houden dai de Dtutsche generale aiat heel wat meer op het fipel hee t slaan dea het beliotid van de voonutepringende bocht aan de Marne want hij vecht voor zijn prestige Door zioh door Foch e tegenaamal tola en verrOdseu heeft de Duiische generale Bta een van zijn grootste ndstilagien tij dens den oorlog begctaii De tegniaaaval kwam 200 ong eJee n mogelijk nl juist op een oo nblik dat de militaire partij o er de oppositie had gezegevierd en lieelt de groote plannen om tegen het najaar de besHssende overwinning in handen te hebben verijdeld De ontniiiniög van de vooruitspringende punt zou mitsdien groote mismoodlgheid in Dultsohland hebben veroorzaakt WIJ vtsrwafchten dus dat de vijand Wanhopige pogjngeu zal doen oiQ atand te honden Deze meening wordt beveetigd door de Duitsche stalboriohton Tot zoover het Ëngelsebe blad Wij gelooven integendeel wel dat de Dultachera zij het dan geleidelgk zullen teiuglrekken Ook Reuter s correapondent bij het Franflohe leger wijst daarop Hij einde middernacht van 24 op 26 ieeer a vijande poaiUe m den ultspringenden ho k bezuiden de Alene wordt onitoudhaar Aan den westkant levert hIJ een terugtocht ag waarbij hiJ rekent op ma R geering en ar balder De Ktiln VoUta ZIg verooMDt TU Meliti te neutraJ xijd dat er a d rt kuilen tijd In liel Alg vue n Varbond van deu arbeid in bra krljk een wlJalglDg san betcivkeniH beeft plaala fsbad JwtheauXi de seoMtarlSi is als aiubanfer van de duufct e lden van Hliioa lotovereeofttemning gnomen met sIJn kameraad MvrrhMm die voorteetUng van dan owrk g verwerpt omdoi naar zijn overtulgMur da heravenng van Ekuu LotbariB gen veeleer kans geeft op nieuwe bloedl g4i botMn rn dan op een dnreoden vtf de Merrheim en Jouheaitx twt ben een onderlMMid miet CléaeDoeiiu gahad dleeobtir ondanks bun dilngeade vra o en oudouks hun bewerinff dat er loovel onder de munlllfrarbeiders als voor eea duel ook aau bot front sterk wantrotiwen hiHTSuhje tegen bet profraai van WUood amwoordde dat tr aan een nouwkaurlgv omHchriJviuc der oorlogsdoelen ttuMM niet gedoaht kon worden daar liJ eifaalijk van d i ailoop van d n oorlog o hai Ujk zijn Hierop hebben d le4der der vakveree pi ttngen to gebcime vergadarlng besloten op den ingeskgeD wef kraokJg voort te gaan terwijl CJemaftctrau he 4t laten verklaren dat bij iedex a iutia met de iMherpate mtitiiire an poUtA nja tr celen zaJ beaoMroordm Ben nieuwe motor De In eikietir Friti UKdlar la Bwlttiip hee t een AAnoytIndermotor gaoonstïuaMd die jl60 H P ontwikkelt waarmede het tot diiaverre met zulke motoren bereikte rcrtooigfa met meer dan het viervoudige wordt orartroRm t e uitvinder gelooft zejfa dat hij in staat lal zUdi het vermoi n van sijn motor tot 2H0 SOO H V op te voeren In vakkx lvgen in men vtn meeningi dat de nieuwe motor In b t i kNi s minstena gelijk slaat met den Bh litetor Voor de axplolHule van de aleiiwe uiylnding waarvaa de bnilkbaarbetd voor dulkboo4en OD vHagtulgen reeds proefondervlnde tijk beweoen 1 bMt zich een eonaortlon gevormd dM In de eerstkomende da da Mttdler AI toreu Akt 0 e In Berlijn met een aanzienlijk kapitaal lal oprlch HOOFDSTJJK I Ulater de leeuwerik kS Z iés en toch werd Kfl Hariotd bijtijds wakker in het kielne holeile je p den ffeogernalp da zoo 1 duidelijk Ie kenaea 1 j JoeeJ toebehooMe Krftb ontwaakte hel gevoel da hea m ontbrak Onrustig et toM hij aich in het kleine Zwlto fbe bed van y voet ïea duUn Unite om en ata toornen van n kmh gen tafcen ajn baanw over de alaal wa H l dlT LrZ ferielelijkheden i namelijk un ÏÏS J u genomen de vele ekende knobbele aoherpe bo en van een otograeetoeatel on een plrltuaS T ooren beletten hem geWkkelijk te liggen Bovendien lag hUTetaohaaet a 4 er em hall doeijn boekui a veUtuker i a al t i lu till Oimdrare Vtrkooping in MM KiMiag op WOBNSDAO 14 AUGUSTUS 1918 dn voormiddag U aur Nieawa Tud in hct MEERENLOGEMENT te SCHOONHOVEN ua oTantaaa via dan 1 Haaauacht Tcili d n Notaris J KOEMAN laa Tenoake Tu den H r W E KA8TEUJN la VIM VAN Emi paroeal bast WEILAND DE BEER la oBCapM te VLISlr ffool 3 82 70 Hokurcn door da Ctioali e Ü C noblj t tation Schoon hovan s ar avcfalht voor TUIMLAND Ta aaavaardan 1 Novaaber 1918 In 3 percealan en bij combinatia laiHlMala uM haaë t kaap TsvMS vaor TUINUNO t kuur ssnlgs srssilM lind in Bonrapit ts Vll t t iMvragsii kl bovs Mio indu sigsMsr Nadera InllcllllnfeD eeft Notarii KOEMAN vaomoamd 2547 39 Belangrijk FÊINIIiit s Hnrkinirssl Psrfict gegarandeerd zonder Bchadel jke beitanddeeleii lilourt grlls a rood hoofdhaar of baard dadeiuk ZWAHT BRUIN of BLOND gswenaohte kleur melden het laat nia tt het haar wordt niet vet Pr B per flacon met gebruikaaanwijeing f £ S en f O 75 2416 30 Verkrijgbaar te Oouda bij BALT A DE JONG Oosthaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN 2514 25 Kleiweg 77 ANTON COOPS Markt Goedkoopste en sollcdste adres voor Meubelen Bla Talal Kaïtaa Bnflattaa ttoeloa nat laar an plncfaa VaoraaI j anH U ll WoH a aaaa IM Tkaataleto SpleseU ScklMarllaa aa Ms V Spaalaal alroa vaar iaalaial at kawoUlliaplanaan 20 lOHT ZIBN iimuUM kmMiiilll iikMiRaltoi am Miatl Mt fwmaftkeiyh en ffoe Aoaot metlOfer eU mutbtnde yoorüLitri tetnr naait iuntrt naar m hooimiuia ltmlHt¥ tcl anttin maallt hu laof zacht gtanxend tffmMt III UI M il J ilatrn ofuitvallmn en li rnn ook een titnoua WJX Y Eiacht aliluitband met onaa haodteekealn L I AKKER Rotterdam Varkri baar bl da meaita dn litan Ta Qoada bij Anton CoO a Mol S H V Ldaa Boali ai O J Spijlar i Wad J Spruill J O Mem A Bionk Wa 4iasavaa l A v d Heiden aada ravaai P Ravaitaiio Wed J v Vliet C 1 aaken Zwaauaanhm i J W M footevaen MoordraoM J v Oenoep Varkriitliaar bil da DrakfcarU A BRINKMAN ft ZOON Markt 31 GOUDA VERKLIIHll TAN KAA8PR0DUCEIITEII bdtrtffanda en fgahaits van da lUMa an minatant 45 50 stuks In omslBK BB e nt franco per post f O SB I IOOO atake raUa aal Icaia WITTE BIOSCOOP VIIM a aa juli an aHiMria dagaa BXTRA PROORAMMA De vijf Stuivers van Lavarède o Met een kwartje de wereld rond Ben film vol avonturen in 6 aotan Ruim 20O0 Meter Naar den beroemden roman van PAUL O IVOI Val pmMlaa aituunpaamii Mm iM alia mnUdaalan iptnnaad nn bagla tat alnda WOENSDAG en D0NM RDAGMIDDAG 2 uur Kinder en Familievoorstellingen 2 09 Kinderen op alle ran en half Said 50 OP VEELVULDIG VERLANGEN nol enkele verlooaiaian vaa da tim Oouda n zl n InduBtrllln NICUWB SCHOUWBURG Soctot l ONS GENOEOEN Vanaf Woensdag 31 Juli t m Zondïig 4 Augustus HENRI TER HALL s NiaiiMfate Rewua KNIJPEN Mimii Grootste syecso te Retteriliin Amsterdain Doii Schitterend gemonteerd Aanvang 8 uur precies Entree Loge en SUiies Leden f 1 50 Niet Leden f 2 Balcon Ie gedeelte f 1 35 f 1 75 2e f 1 f 1 25 OallertI f 0 70 Alle pryzen verhoogd met 15 pCt voor Auteursrechten Plaatabaappakiag bU latlaS Dkia ai 30 3aU e avaada S nar vaarda voaretallint van Woenednlavond ovarlaa da aa op dan daa darvooratalliaa a morlaa 9 uur 26f8 110 Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizerstfrackt 153 Amsterdam Lelie acht 30 CURATORIUIH Henrl Polak Ud Eeiate Kamer S Poatinua Sclioolopziener P i Raaymakera Oud Secretana Mr A W JacooietU Oud Advocaat in Ned lndiê Geneiaai der Rijkiveriekeringibank W N WlnUrahovan Gep Luit Kol O I L Ameraibort SicritaHM H J Calkoea Bultenlew Lid Ged Staten Eurgemeeiter van Edam en Bchoolopsieoer J Qerrlts Oud Realdent van Teroala Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leldin van So bakaado learkracllten onder wie Job Bonman Directeur eeaer Handelaachool Mr Dr J Bljatan Directeur eener Tucbtacbool Jhr Jan Paith Journallat Dr A A Fokker privaat docent Univeriiteit Dr A J M aarlainna leereer H B P n van Gaatal leeraar HandelHcbool Prof W C da OraaK Hoogleeraar Univeraileit Utrecht Dr A Halberatadt oud leeraar Gymnaaium Dr J M HooKVlIet privaal docent Univeratfeit Dr C Huyaman accountant en andere mannen van naam 20 ieeraara H B S 7 Mri m de Rechten 7 logenieuri 6 accountant 3 artaen ena worden door om georgaaiaeerd naar das 40O Bchrinalllke DEENSCH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIBKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA BOEKHOUDEN HANDEL8CORR ADMINISTRATIE BEDRHPBRBCLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIBK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIIVEN NEDERLANDSCH FRANSCH DUIT8CH ENGEL9CH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWBEDSCH STUDIETECHNIEK STAATSWETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGE8CH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJLHANDSCHRIFT VERBETERING VJkUa N OOEO REKENEN FRSBELEN SLSJD 87 150 Oplaldini par brief voor alia aiaaianl voor aUa amktaa en beroepen voor tMM aetaa L aa M 0 l M l ei tI kdlploma a gtaaUaKaman Notariaat Mr la de Raahtan aaneenta AdnlnMratla Actnarli Auonntaati Oadarwilier Boawkuadls Otnriebter aa teakanaar Opaloktor Waterataat Bf drillalalder Saerebrla Radactaar eni ena Carsusaea voor beginnen eenleszins gevorderden meergevordeaden ea vereavtnrdeMen Aangename methode Persoon IJk contact tusscbien docent en cursist Uitstekende correctie collectief m Indlv IdoMQ Biliqke condition miover ogenden kunnen van ons Studiefonds prefiteeren Qoede re Itaten wie werkt slaagt AilvlcMn Inzake Beraapskeuxe Voor fliuiere inlich tingen vragt mtn de tnteriêêante gralu hndmn M èoeUaai van 144 pagina i Hen mrUnit tiiA hierdoor tot nieit ytÊÊLAar uw winkklibii MUmÏp cl WaraldbmpowiHto Meubet en Linolmimwas A S R A Hei beate asMkai voor het wryvm van meubdan en linoleum Is vaMri mi om M w m nm vordaa MBT In kat gebruik dan de beate bus wsw Koopt één flesch A S Ra A en u blijft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S Ra A Waar niet verkrOgbaar wende mea zish tot oase liaiil lrt s l w j i a i houdwr voor Croutfa en omstreken de firma 362 60 t VAN OBlt BBÜK Orossicr in Koloniale waren OOUDA H t Advertentiebureau De Goudscbe Couraot TELEF 82 MARKT 31 bezorgt de pUatsing iran AOVERTENTIEN in alle Nederlandsclie en Buitenlandsehe daten weekbladen n andere periodieken zonder ttmf prüsT rboo ing U liMEondlnci van 4ién af chPltt sUMMia voldoondo laUahdnien ward n GSATIS verstrekt K VBBKBUGBAAK BU ALLS SOLIDE 412 52 HOBLaOBHAIBRS EN OOUDSMBDBN NatJsmle flaokiirBeiiieing Kantoor t OOUOA KapHaoJ m RMenwN f 7 3HM OOO COUPONS EFFECTEN VREEMD OEID DEPOSITO S HANDeLSClKDieTeN INCASSO S REISCREDIETBRIEVEN mEN VERKOOP VAN WISSELS ADMINISTRATIE VAN VERMOGENS CHEQUES OP BINNEN BN BUITENLAND SAFC DEPOSlt OÜKk 2648 M Rotterdam Canada Hypotheekbank 5 tegen 97 5 Panillirieiiii 10 i otale oiroulatiet ruim f 12 500 000 VaiUbbair Ni aUa Efladaiilundatarag IMMIÜII HHHM N V Taclmlach Bupoau n NlaratPaaa Plaataga Mlddallaaa BB Mi 1 RDMM 2416 14 Unrt llflBUUl op lOlHiii lunl m STEEISTINI ils llIBTiill yr da 9 luli Itfia GOÜDSCHE COÜAIVT X ri© a w s © XL d v e3rfc©aa tio aetd c oor GkD cLd a © aa Ox atr©3s ©XL VERSCHIJNT DAGELIJKS b Al BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN fM DHWZOMIMN IwmBWIW INaiMi 1 4 n ele fUV elke naai i Op da Hnvaclna M hoegm Oeweae adrartiataki aa hicaaeailea meMaeH aa b eeatiMt M ali dag prüa Gnwh Wtwe aa taaika ei B jeiaka l aaar plaatmMta 0 ABONNEUENTSPBUSi per kwartaal LM per eek U aeat aiet Zwdecaktad per kwartaal ƒ 2 U per mak 11 eaat owa waar de beaenJw per loopar laaeUadt FnuMo per paat per ktwtaal thlO met bmOitMti tiM Abomwrnantea vrorden daielOka aaasanwian aw ena buiSRi HUUX J SQUDA bÜ oiM aemteii des boeUuudel ea de po kaatwan ADVXBTSNmtPBUSt IJlt Oooda on ewtnken HwowMla tot ilao ei i r i i 1 t nsaU ƒ SJO elka lesel meer S U fm bnitan GowUaa das keaorckilngi 1 S THtlM fSJS Ba rasel mea fclS AAtmmm aklMka nmabwüiajea tS Redaotiet Telef Interc 545 AilmioiatMtfoi TeM Intwo 83 Bureau I MARKT 31 GOUDAa iiclu n arboiderstKmd geseind dat de oorlogisocffiiierken dm Lloyd Ueorge dfui bi n deyer in ztju toeopraak tot Amerikaan sche troepen hoWt ont ouwd in Lngelficho arbeldorskringen algemeen worden goe lgflkcurd Ha oorlojgsoogmerken door Uo d Qwrge Wilson an de arbeiderspartij uiteoii oi et komen zoozeer overeen dat indien de Middeorijken zich he reid verklaren aan deze drie oudlge medeileeling gyhoor te g en men tan zeg gm dat het einde van den oorlog In t zidit of liever zoo goed ai lieroikt Itf j wdicn Jut Noordon van Waiily Hamovnl en Grlvesnes ten N W van Montdidier over een front an bijiift 7 K M aangjevallen Het kwam er op a a do hoogvlakte van faauvJlkrs een ulljpeetrekte borg kruln die loof ravijnen omiliigd is ea welker met lio aclieu begroeide uitloopers UA aan oo A rc tiiHfi4 hen Brachce en Moreull loo pin veruiicstere liet terrein was iii do eer ite p aat3 vtrdeditjd dooi een bijna oftaigeliroki n loop graafliiiic die zich ult treiite van dcu zooui van Mailty Kainc al tol aan Qrl h ae De daarachter gelegen Iws Mïheu Int Bois des Arrachls bet bo ch van bauvillors en htt bosch van $ Ünt Ribertwa rtii braialrtig versterkt en toI macfcinage wetrnefiten Voorts waren de kolders vflii de dorpm Mailly Kaineval Aubvillers en aauvilUrts tot sthmlpiaatsen ingericht Mtn had du3 met sterke etoUingt n tu doüu De Iransche infanterie trok voorafgegaan door lauks teu aanval op LlkviJ andolijk iKu liinc gev eer dat zith donuiAkeerde terd aann valleu m to zwijgen gebracht Om im uur hadden de fran hch ii ZLch van de eerste loopgraaflijn van liet werk des Trola Boquetaux van het dorp Sauvülers AubvfUers het Bois d o Anaehis tn van verseiieidene ver terkte boerderijen meester geiiiaaiki Toen begonnen de gevangenen at toe te stroo iuen pe motregen die begonnen was to vallen belette de tanks en dei eoldateii met verdvr op te trekken De verrassing van den vijand was zoo volkomen d t zijn aruaei bijna ni t Bchoot Om half aoht vitlen Franschm hel bo sch van Sauviilere aan een van de groote hindern SBen die voorzien wacen Het boeoh ertl aangetast uit hei Noordtn en het Zuiden en terwijl eommigc afdeelingen den zoom bezetten drongen andere die met de zuivering er van belast waren lii hel osch zelf binnen waar zlcli een aantal hardnekkjge kleine gevochten ontsponnen Men moest etk maohiiiegejveer nest met gewter en machine geweervuur of handgranaten klein krijgen Tegen aclit uut hadden de Fran Bthen MalMyainevai bezet en ondanks het iKimbaxdement an do Pultache artillerie die nu ernstig begon te pe Fradischen hadden een vooruitgang gemaakt die op sommige punten meer dan 3ÜÓ0 M bedroeg Meer dan 1800 gevangenen waren naar de oditcriioede gozonden onder welke drlo baUUjonflchefH Barnes arl etiderslid vaa het oorlogskabinct heWt onlangs aan den Amerikaan DE OORLOG Te enaanvallen Vorderingen der Fransoben ONS OVE3it2 GHT BUlTBMLAAIUttCli JNiBUW uiiiiic gt rqn 1b oprdeö o êieiliasan ten ode oman opinarscli e trejium u Ur wijl liij ijn iiifttenuftl wt veecU Jière IftTtioürts is oug Tcor liet umJaen vau GËMffiNOD OOKLOfiSNUBUWS Pu Mourmankjusl Pt Moeiinankuat is van het aan de 1 iMoe gelegen gebied van Rusland Btol lig het belangrijkste gedwlte In htt Noüixlfii van het echierolland Kola gehgto iH deze kufit goograflHch een voort Mug van Skandinavië Oor ronkelljk htitle zjj do Noerinan iL w z de Noormaimenkust D bevolking liesiaat uit Noreu linnen en Rjussen De buitensewonc rljkdoiu aan visch van de Ijszee trok do lieden naai deze onher rgBamobtriM dio haar beteekenU de zuiver politieke kvveutieti daargelaten aan dezen rijkdom ontleent Men vangt er tiaring st iol doch in de eer te plaau kabeljauw Aan de Moermankust wordt vooral deze laat te vi ohsoort gevangen die nooddg is om Rusland van Mlpvi fch en elokvliwh te vooniiea Jaarlijks worden onC veer IQ mlliloen etuks kabeljauw gevangen I groott winst komt t n goedo aan de ondernemers die niet alleen voor huisvesting en voeding vttn de vtseobers zorgen doch ook de bboten aeU n en an dei e benoodigdheden verscliaffen De duizenden vis8 hers uit Noorwe n en Kus land die tt en het voorjaar komen gaan midden Augustus eg Do Moermankust heeft politieke beteekeniB gekregen door de mogelljikhekl daar een IJffvrMe haven aan te leggen Zeo vaardorfl uU Novgorod hebben In hetbefijin an de elfde eeuw de kletino stad Kola geedclit die In 15ö0 gebruikt erd als deu uilt priitgoudeo Iitinlbook Ëtjn Naar verluidt heW en de Duttschers C4 diviaitis in den alag aan de Marne geworpen eu dit Btaat welhaast met eenderderde van het böeoiükhare IXilt sche leger pelljk Pe naar beneden gerichte kroimne vftj J t anaohapBiaaleriaal is bereik Dat alciil zoowtl op Itupprecht b leger aJs op de andere strijdkraohten hetgeen miösohien v klaart waarom Rnp precht met lot hel ofI Misief overgaat BoTeitdion zijn do oenhodea inianterie ver zwakt door zwart VMÜezen en hei daaraan onttrekken van bestorniingstroeiwn Intusdoliea aslju de FrfldiBohen niet Ëngelwïhen Itallemtin en Amerikanen woer letü verder gekonmh pe Franacheoi htA ben aan de Oupcq Oulehy la Ville bezet en do Firaneciï Amerikaanacihe troepen maakten ten Z daarvan een vooruit ang die op bepaalde punten drie K M beüwiagt in weerwil van den zeer leveadigcn te iatand der Duitaohers vooral In do streek van Pormana Ten Z O van Annentières aap en de Fransohen hoogte 141 Verder Zuidwaarts het donp Coincy alsmede het grootste deel van het bofiCh an Ia Totirnelle Ten Z W van Reims slaagden deDuitechpra er na verwoede aanvallen op de stefiineen der Franachen tusflchen Vrigny en Sle Euphraise op hoogte 2iO vasten oet te krijgen maar de Fransche troe pen hebben kort daarna deze hoofile hetnomen en een honderdtal gevangenen ge maakj Terwijl de Franache troi pcn tusschen Aüsne en Marne aan de legers van doi kroonprins harde klappen toebrengen blijven zij in do andere vakken niet werkeloM zegt een telegram uit Parijfl Dlnsdagioctitend oin half zea hebbon de Fransolion na een artiUerle voorberoidiagi vau aeo uur de Duitsciie stellingen tiifl Feuilleton het raam zou kunnen raken Maar Keith wist heel goed dat glndsche blauwe plek scherp ontUjnd alu een glasscherf een kaal stak gletscher was van vijltig meter breed waarvan een omtaag toTlende lawine groot genoeg zou blijken te zijn om het geheele hotel Wengernalp met al irijn sohuren gieltenetaUen en schaapajfooien Ie bedekken In halfwakenden toestand za Idj hoe zich een witie plek van de ijaheUlngen losmaakte grooter went naar beneden gleed een kleine grijze rimpeling voor zich iiilstuwend als een briesje over att Hdter Een rookwolk als van een stoommachine versciieen aau den donkeren randt van do klip een wazige nevel daaronder tn toch wae dit alles zoo ver weg dat voordat het doffe vWÜlnkeudo geloei van df neerglijdende sneeow door het open raam drong Keith weer oiH iutlg wa wgedowm d Hel Wangerahaua vu Jofaann Josst waq een goed hotel ea do onrust van den slaper werd alleen veroorzaakt door do hem ongewone gerWeiijhiieJd Want Keilh Harford had een groot deel van de vorige maiukd gebruikt oni nieuwe kanten van welbekende bergen te bekltmmta en nieuwe w 0en n pasetn op te sporen die zoo buitengewoon moeilijk waren dat het don oningewijde geniakkelljkar moest toeechljnen om eenvouéf over de oppen zelf te gaan Hij had gebivakkeerd inde hutten der Alpeaelufaa den slaap dar rechtvaavdigen geslapen op de voohtfge strooien bedden van de Zwitaemobe Unie soms den gebeeien naoht at een blok op al B riv l egM op de kale plaukm tbd I door FMoJkrUk opffMlagen faoatm hottoa I ijverlg leier de Modeb van eeo boek niit de punt naar Mnneo omslaat eo do oogeo van een op wekt gelaat keken naar binnen Het wo Marcua de reua tjle op het pint a nd ilJn vHsnd met oen donderend ratleplan wakker te miken Want Keltb Harfoid die de atrekea ven zijn makker kende liad den rorlgen avond de voorzorg genomen voorb naar bed n de dmr te alullen Jllelpcn doet het Je ttlet zei Muow toen hij mpt den breedoo kant van iljn ij btjl het aht er nli lleWte De spUkerfl dte het vaatbiaUan sabeidèBa tloh n het nleuwa hout mal em laiAt oatwrrade ekraak Pe dingen die e hier aehroevan noemcu los to Brnfeaii mta geniekkelMk i o Jou alkapkopl Ke4th ban ie van plan den beelea dag te Mijven stapenf liai zijn zmre vulatan roeide Uaroiu daarna een oarvecdeovand obligado op de opeugebreken dear uM daarbij aArll Flullende en ooat yelen en teeoen van ilJn mol groote apl kars bealagcii laarwnda maat aangevende Zlja abu Mfer ut rechtop In tied ea keek h n mil goedlgen hoeael nog eenIgszinM TertiMMeideii bbk aan De reua knikla hen vertramreUJk toe Wagncf zei hij bij wijze van verklaring sijner muziek en ook korlen tijd de genoegens gannaakt vpn k elegani ingerichte Tiroler bergr woningen met echt gilas In de venatera oen Hpii el aan den muur en een biblto tlieek m de kaat bij den Dultoohen baard Maar nog vaker had bij met Martus iiardy zijn reisgenoot de ongemakken gedeeld van een hoek tUMoben de rotsen vclka eenige gonoegeiui zooAls da laatste vol waomowl erkende btei4n betrfoa dttn dat voortduroud de kalefiA VM Harford in Je n en b t halve Oberlaud midden op Je ma drukt Keith Harford bad bat gicvoel niet meer te kiinntn aktpfa sinds de wind uithef dal zocihtjes door zijn venalere had gezucht als het Uuiaterend ipesprek vwa twee gvhuven in het dutater üpnietw wetdhU wekker toen de eerata reetiw aderde zware naar dennen geurmde didtraiMfen tsili te Maar zóó dwora Is de menadi dat zoodra bet ri van het locenMkl ooiwaakte Mt vrootljke drukte eo k l gannkel van tinnen melkemoerB b ktjaob kl M h der eiteoboedors het gelul dw koeletddokiefi het geblaat der gnltea n het lonMi der runderen met bot getrappel van paardvnitoeven wedijverde om de in solwtl dUlect ul e toolen menaebengeluidea ta avertreffea Harfoid zMinMt 1 Oil zucht van tevredeij£c4d en hoop op 1 zijn kwMB mkaerdo Nu ging t er wat op lijken HIJ voeUe dal hU nu kon slapen eo du sliep hij Maar de welkome vergetilhetd zou niet van tangen duur zijn De Hdite ongeaoUkleide houten daar dia hem v o een lange ap een b rak getiJkMide iBSf ebaldde werd aan den boTMk il uar binnen tedmrd op d wtjw wMicpcea lONE MARCH Naar het Bciiotacli va S B OyXXBTT varMiaid door I f W ESSH INKJVAN BOSSUM Nadruk verboden Al deze voorwerpen lagen oader heHaken over zijn bed verspreid en telkens wanpeei Harford zich van de eene zijde 01 do andere wiwp stiet hij tegen den r9ad van een boek ol den koperen hoek van een dooa Uren lang had hij geworsteki met het duife veoren dt cd dat in dit land algewieen wordt gebculkL Eindelijk voelde hij zi door de on wone i adobklng overwonnen hoewel niet dan nadal hij veto woorden geuit had welke hiJ liever niet had moeten z gem doch die hem ten z ere verliohtlng siohenen te geveu £ n tooh lag uu de veel bestreden ve ren zak in de frlasche heldere ochtendlucht 0 bet kleine pleiatje voor deaEIgeriiof Toen Johaun JoÏbbI eenvoudig gekleed in hemd en broek op bloote voeten en zonder hoed de achterdeur van zijn logement uitkwam om de slapers In den stal tot deu dagelljksoben arbeid te gaan roepen viel zijn blüi het eerst op hut voorwerp dat Keltb Harford JndeIfjk met den moed der wanhoop uit het raam had geworpen Het iag daar als eoa giaiq ig breede kabouter met ronde chouders één boek kluchtig naar vore gestoken als het oor van een hond die na goM opt te zijn wacht tot nieuwe vijand ljkheden hem trelfea nü Door het roen geschilderde etraliede Q eniüiaaade raam kon Keitb teUtena als hij na OTen in ed wmield te zijn weer waltkn werd de scherende zwaluwen slen die Ingewikkelde webben vao luobt weefden in de ruimte tusscnen hem es de ver Yerwijderde bergtieltin 2 66 nabtj lede deze dM het hem toeaobeea of hij do wttte plekksn me lija IJibUI ras idt