Goudsche Courant, vrijdag 26 juli 1918

de Da Duitttctie gexaBt in U u B 1 a n d hl vurbaiid mei du bonoeinLog vftu dr lU lHcrlc de vroeg r pla l vervaDger vBu den rijkak aveller tot Duttoah g taot te Moskou aotai U hei UerUiierT güblatt OntangB to o reed alleriel f ruoliten over deie beuMnilog de roade deden zcldeD eokele bladen diat KMO d D beer Hotteridi blUkbMr op den wijze uit BerltjD witde verwilderen Dat teniet WBAr en i Jntxt ie ds andere letiac toU geus wtdko h zich wU voor de Mos koiiecibo poBt ter besohikblng geetcid hcioft Uflkfwli wlen naam nu Immera oenmaa genoemd moet worden zoodra ergens een of andere poel vrij komt ww ook reedf vMr de EiUhtnuuuMrialfl o lictefl ijrerd de candldaat van hoogat InvluedrijEe p rftooa l kluKlen voor den poal van siaaisaecretarfB Ni vMi Hlntae la dexen wedloop de overwinning behaald hee t laat h Hdff ri A den Modkouaohen gecantBchi póflt 3 odat leder wat krijgt Do hoofdzaak U immers dat de heeren die zoo onder elkaar de ambien verdeelen tevreden zijn r bestaat geen twljfel aan of bultra hun kleinen kring zat HeUferich 0 benoeming niet aooeel bevredlgüng wekJcea VU b oonai niet totd gonen die vajt oordeel sijn dat men Tan fïf lfferlcb s dlensiui in het geheel geon gebruik mowt baken Wur de elgenachappon diu hij destijds in de directie der Dudtochff bank geUwnd heeft passen zal hij zeker belangrijk werk verriohten hoewol men natuurlijk zijn ontoereikendheid als aecretarlH van de schatkUt nletbeeleniaal vergoten Imn Te Moskou sat bij niet met bonkierfl Ie onderhandelen hebben maar hoe de zaken dch daar ook mogen oi wlkkelen iDot Rusfiledie rovdutlonaalren menaohen uK een heel andere wereld Bet is een lutonlge invat om tegenover de vertegen woordlgers dor and kapltaË atieohe wereidbceuhonwing juist den zoo duidelijk 3Q ltallstteohen heer Helffeiioh te atellen Walk een handigbeld h4J In de behandeing van menschen en partijen ontwikkelt heeft hij Ia den rijkadag getoond Omdat hij daar ongeveer alle partijtTi voor h lioofd geetooten hefft vindt men blijkbaar dMt bij voor gezant ge wrlilkt ia Toen ron Hlotee kwam werd Imet oen weinig overdtrij vlngi verzekerd Togen Duitschland De sociaal democraten hebben in t Hula van Afgevaardigden een interpellatie Ingediend waarin zij verlangen 4 de re geering onverwij kl onderhaod ngen met Dtiltscihland zad aanknoopen opdat de oorlogsooffnerkea en vredeavoorwaarden gemeenaohappelijk worden vastgeot d en de bereidverklarttig tot een vrede zonder inlijving of oorlogaschatting herhaald worde De sociaal demoioratea verklaren den Indruk te Yithhm dat op het oogenbllk de militaire partij in DultacdUand deorerhftod heeft en dat de O regeering niet scherp genoeg tegen haar optreedt Huaaarek In moeilijkheden De Oekrajlners nemen een onverzoenlijke houding tegen Buasarek aan demeerdetlield van de Polen i faem goed gezind maar een minderheid Is tegen hetOf de Tsjechen kijken de kat uit den boomen eveneens de ehristelijk aooUlen die ofschoon Hussarek voor een der hunnendoorgeat de verantwoordelijkheid voorde komende gebeurtenissen niet willendragen en nu doen alnof HuBsarek aiethun iiiBiudalArie Is De sot aaJdi mocratenmoeten ook niets van Hussarek hebben oittdat hij naar hun zeggen een oterloaaJen een reacUonalx Ie Oestaakt De 0T 4 reilgin Lper vil tulg van d post ItiSBohen Woeïflïfr en Boedapest Ih weer gt lsa vt Er kwamen t veel ongelukken voor RUSLANa De Tsjeoho Slowaken Volgens oft oieele mededeeliogon is Simblrsk ondanks den wanhoplgen tegenstand der sovjettroepen door de Tajeoh Slowflken genomen Daarmede la niet alleen de Hnkeroever van d Wolga maar ook een deel van het geUed w deze zijde van de Wolga In banden der oprtdckende TsjedioSlowaken De Pranrda sehrijft hierover zeer besorgiA de opstand breidt zl aJs een ritevlek uit Ifogede inneming van Sln drsk de slapenden wekken Sfaibtrak was een steunpunt voor de macht der sovjets en borendlen een korenschuur Het gevaar neemt doe en Is na bij De vljtuid is talrijk en goed georganiseerd De val Tffl dimbirek moge het proletariaat met angtit en baren vervullen voor het iot dflr proletarlsi rerohitie Lenln aan het woord Op de gouvemements oonferentte der Indu0trie 4e XHnltA e te Moskou heeft Lenin 23 dezer een uitvoerige rede g ouden over den toestand der sovjet repnbllek De toestand is buitengewoon vMvoherpt so wel door InternftdkHuUa rerwUcfceliifeD als door de oont ra revoèutionaire sameovwe ringen on de daarmede In verband staande leveneiiüddelenorlsl De Rusefecho protetarlSre rien heel goed la dat vilorde ovecwloning der reroiude de medewerkioi broo ioodig Is van alle arbeiders over de geheele wereld o althans van eenlge sterk ontwikkelde ka rftaHs feiche laoden Voor Ruriand la het g nakkelljk geweest de revolutie te beginnen maar bulteogewotm moeiilljk om se door te zetten en te Ttflerinden In van ouds geof g lseerde buigorlljke landen Ut Dultsohland is het begin VBO een revolutie daarente a uiterst moelUJk maar coo de doorzeltdog veel genukketljker gaan Over d vrede van Breat Utofek zelde Lenln dot de regeerlog eveneens weet dat volgens dit verdrag van onderdrukking Rusland aan Dultsohlaod Mjktna zesmlltUrd roebel moet betalen maar h nriddel om zich aan dit verdrag te onttrekken Is niet de waandnoigie poging der linker sooiaAl rftvolutlonalren die Rusland door den moord op graaf Mtrbaoh In oorlog met Duitaohland wilden verwikkelen Een uitweg moet gevonden worden door de samenrwerklnig van hel proletariaat en de arme boeren BINNBNLAN De KaUnetsctisia Naar aanl iding van het bericht bevattende de lijst der staatidieden waaruit het nieuwe kabinet xou ctfn samengesteld deelen De TUd en D MaasbodA mede dat de crisis nog niet geheel is afgesloten en de bedoelde lijst met haar mengeling van juiste en onjuiste veronderstellingen voorbarig moet worden genoemd HnUwtoon vomr Minister Lmtdw Dn L P Kranlz schrijft in He Nieuwe HoUerdftinsche Courant Oiwler het Oipschrlft Qa lgeiihmoor Hvi A N V gaal den afgeb deni mUnifrtif vuf i Uiiii enlan lBdii6 Zaken huld gflfi Waaroin ook l och uiog ind i we in nationale diingën tï j z aiv goh t i van ddi pcrsooii scheiden Do zsrak n tl onze verhouding tot hit buKenlaml 1 bedenkelijk en struisvoKotJi MH ijzwi to doen alsof we daarmtjlo teWeden zijn ficliijnt bepaald gevaarlijk Aljfti In Nedurliand wW Iwuwde öp geIiJ4ji pty hK igyle verhouding tot het bulteniMul Hgt tegen den grorwi De trots van hot molerne Holt iid Ie Rotterdamndie tonneaniEud i iot tiéa twintigste teruggegaan Du woreldmairkt In koloniaje producten In Amsterdam b aat niet moor Onze kolontBu onze Algemeen Ned wl nd die broedern ün 7uld A rlga zijn praofisdi nit to bereiken De Kon Ned Peèrdloiijn Mij prodiioeonle 1 1917 5 000 WO tan nardöll loflli wftt ziet Ned V ai deeft sin Een hooi dividend da het zelf hter eerst In ETiildiDA moet Htorten en verder mag het blij zijn voor véél g ld en oompenenéee w t smeerolie uU Oofltenrljk to krijgen Ar niiflüi Is neutraal met te ved raan i te weinif goud Hollend Ie neutraal ma ta vee goud en fe weinig green Het commun ceerende vat onze schepen dl ziJTi 041 ontiMmen AI9 we hert woord vTj le mompelen krijgen we uit Parij LonMi en Waill treet onhebbelljklheden te hooren Als we onze weofmaohit met Amerlkdensohe munitie willen vefeterk i motl n we er voor betalen maar Verder merken WO er niets van Enz eoc DU zijn bu tenlatndsehe zaken Delt we er nog hot leven bij houden heeft mlntstT PostN ima d iarAan mi tKhten niet ook eenlge verdlenete Tiouwcw d en heeft do natie al genoeg gehuldli d door Wi Ü jaar lang te betaater i dodb wawom dan d i li er Loudon In anderwi vorm Idcnburg H brmSeht ilat de heer Idonburg naar fföissor HirstA te Dreq en was vertrokkffi om iIrat dr Kuvper te raiadplegen In ver aaid met Au Kabinetsformatie Is vo 9latgen onjuist De heer Idenburg heeft zlja echltgenoote die n uu Drasden U vertrokken uitgetelde efiaiu tot aan den triJn te Oldeozoal Is daarua ns een kort vertoef te Nijmegen II r wOravemJioge twug k eeitl waar hl f 4teTenmldd r aanwezig wan en a n een vergadering heeft deelgeoomea Onderhandelingen met Dnltachland Naar wij vernemen zijn de leden van de Duitsehe commissie die te a Gravenhage onderhandelingen voeren aldaar uit Duitecbtand teruggekeerd De onderhandelingen zUn weder aangevangen Tel Aanvoer van taenkolen Hei Hbld kan mededeeltti dat de 8000 ton steenkolen die nog liraobteni de 81 Maart j l ge ind de overeenkomst door Duïtachland moet worden geleiverd per trein zu11 d worden aangevoerd De 50 000 t m die Nederi iid in ruil voor jonge aardappelen ontvangt sullen In hoofdsaak per schip worden getransporteerd Op dit oogenbllk is men reeds bezig Rljnsehepen af te laden zoodat spoedig naast aanvoer per trein ook aanvoer per Bcèip kan worden verwacht £ en belenunering van onelle levering vormt intusecben de vermtadering der productie t Dg volge van bet heersebon van Spaaasehe griep KokHiilia aan Japan beloofde De VoBsisehe Ztg geeft een artikel uit de lawestia van 19 Juli over Japan s expansiepolitiek weer Het Russische blad schrijft UH de briefwisseling tusechen Rusland en zifn bondgenooten in de jaren 1915 en 1914 blijkt dat Japan sedert jarm niet alleen naar uitbr dlng van z n invloed in Chin A Siberië nuutr o A op de eilandw iii dan stillen Oceaan en de Enid Gfajneesche Zee streefde De door ona uit het geheime archief van den toenmallgen minister van buiteoJaiid sohe zaken geputte berichten bewijzen dat de Entente en daartoe beoorde destyds ook Rusland om Japan tot actieve deeU neming aan den oorlog te bewegan hei ulfs vergoedingm ten koste van Nederland natuurlek nder dat Nederland daar iets van wist heeft voorgesteld tw de Nederlandscfae koloniën Borneo Jara en Celebes Toen echter de begeerte van Japan eh o richtte op de Amerikaansche eilaitdeii en de Engelsche invloedssfeer in ZuidChi na werd het meer dan twAJfelachtig of de betrokken nlogendheden even gemakkelijk bereid zouden ijn Japan uit eigen zak te betalen In dk geval hebben zij tot zulk een offer ni t kunnen besluiten zoolang de strategische toestand aan het westelijk front hen riet daartoe dwong Daarom komt bet on voor dat noe ernstig de toestaiul in West Europa ook moge z n de huidige omstandigheden Inwilliging der door Japan veriangde vergoecUngeu nog niet gebieden Wijding der vwmogawbelasting BiJ de lcji n ing in Au Ler te Kamur over het wetsontwerp lot wijziging der veniiogensbelastlng hebbeai glitleEren te stunineu gttstualit met 2l tegen ïi Ven hiika tf ein ii niemand tagen van rechï hebljcn vóór gaaemd de heeren Bavffliok aj Gillissen kath van Diepeé kath van Ww ien k ih m de Wail Mttlefi t a r Indostrieelen Op Dinsdag HO JuU f e zM te Utrecht in hei Gebouw van Kuneton en Weteni uhd iu een vergadering plaat hebbea van Niü rlandeclie IiidusiJrieelen Op doze vorgjjlorl iig voorbereid tngevjIjL i os Ofle niet d t verschlUeaüe fabrl a iitrn ar ifJnisatiF in Nederland zultt a pofiiff gewiohtigo Ündustrieole vraagetiikk ii piL i de orde komen on wordi n btraad daagtl over de vraag in hoeverre lliatii h i tijdHtip t xü atanjpeb olcon dat de iiijM rlHd z va dt lading zal ue iien In d oiilos lrxa ook van die iiijv rlii jd8 rj gwliikkcn welke nauw viiroand houJ n met de algemecne belangen en de oeonoiiiiwt lie po lle van Nederland ti Biw i i voor d naakte toekomst Vtrfkshuisveeting ihi Kon Ue ïliul van IS dez is tj pBiakt ArLkil I J er bevordering vmi de parlluiMere l ouwiii V rluib knmieu uit sltijks b a v n gi iiit wit n biidragun worOl n ver itrtiU tüt iiy i liooga e liet dritTVou l voai het bi drjg dat voor hetzelfde doel uit de gemw iit Vaii wordt boacliiltbaar geste d De bijdragon worden alleen gl geven ter vwiT Aemnfs in de behoefte van wociïpg Sn vo r l orbeiderfitHand en aam woningen oor n uij kleinen mildcnsitBin i waarvan de limirprl uWt ov er tcturijdt een bedrag iluur de i nilnl tl T Vdn bimmnlAndffclie zaken vtttt II ö elen voor de gemeente die e a htiictL e uit V Rijk kas vraagt Ajrtil 0l 2 Kene iiijdrage uit s Hijfcs iias wordl n et veri snd indien liet genie ii jlKirfluHr met betrekkang tot het tLn waau voor de b j drag wordt geviraagd lU t Ie goedlcüuring van den m nl ter van bina ilaiiflBche zaken heeft varkregieo op 1 de soort van de te bouwen woininf ea n dl b iemining daarvan in verbnnil uitt de m ttjCliappelij ke groep waartoe do wekoni igc bewoners zullen moetenbelvoar i 2 het tmuwplan S h wijze van verhuring ett de regeling vao dti hjureui i de regehng vtin de IlnaaoSeele verhoiiling lusjcheo Je gemeente u do bewoivin en van het t izicht dot van g nieentcw e op de i iVaving van die rege Ung zoj worden geoei cnd 5 dj rogoling voor de liepailing vahi IM heiiirag van den door do gemeente te vcrkwneji iHeun Artikel 3 Aan e ae bijdrage zijn 1 0halvü de nadere vooirwaanjen dde wij noodig mochten achten verbonden de vooewaairden U dm do g mtH ii e zorg draagt dat hutgeeiii de mini iter van binaenUndeChe znkMï uigevolge art 2 heeft goedgekeurd wordt nageleeW 2 dat IndDeui de gemeente een recht van voorkoop ten aa icn van de woningen voor wiilker bouw steun wordt gevraagil heeft bedo i t n de besliesfng o zi vMi dai recht al dan niet gebruik zal iiuifceai wordt ontU frworpen aan tie jgoedUmrlng van tien iimtlis t van blnneolandffclie zuken 3 lat la geval van latere verrekening van de hi lragt aan den bouwer oo c de rijksbijdrage ntm de gemeente worclt vorrekojid 4 dat d gemeente de Rijkabljdralge geIiihJI r t ji di flie naar gelang wij dal iiot Ji g achten teruglwiaalt Monen zee ninuimUui na dagtetk ning van dit be ul wiarWj wij Onder vermelding van redeipu v Tk1aren dat de gemeente de voor iii rdoi aan de bijdrage verbonden irfct bj iooriijk naleeft Nederlaadtch ilagenbond In de te Groningen gehouden vergadering van don Ned agersbcmd kwam het eerste aan de orde het voorstel om een eommdasie te benoemen beetaande uit 2 lede van het bondebestuur en een lid door de vergiadering te benounen welke commisele In noodige gevoelen een rechtsgeleerde kan raadplegen tevene zal den nieuwen minister van Landbouw worden verzocht de coavmiaste met 2 leden te willen aanvuFlen HeA hoofdbestuur zeMe wel degelijk te gevoden dat er onrechtvaardige dingen geschieden tegienover vele slagere voor wie het nood en gswenseèt kan zijn hulp en steun te soeken MJ het bondabecAuur Tot nu toe kwamen de kloohtMi alleen bij den vw rltter In die niet altijd een gereed oor vond Mj de regeerlng alu hij daar met die klaohten aankwam liet bondttbestuur meent dat do grieven wat meer kracht kunnen worden bijgezet als er een coauniseie nAm ifl den bood kowt De oomnÉraie zal zich tot taak etellon tegenover de NedeilaodMbe regeerlng adviseereiid op te treden In al die vra Bohlllende lokaie en algemeene zaken waarbij door de rljkewetgevin of de gemeentelijke verordeningen wordt ingegr pe i in bet normale bedrijf Ji de Nederlao tche slagere en daarmee evenwijdig loo nd algemeen belang Tot lid dier commissie heeft do vergadering aangewezen de heer J C Streng vpui siQravenhage tot plaatevervangor den heer Houber te Amsterdam Naar aanleddlng van kkU hten dat bet booMbeetuur van den Nederl Slager Ond de belangffli der dorpselagjers veronaohtzaamt deelde de voorzitter mede dat op dcnzeifden dag waarop het hoofdbestuur VIU1 den bond van dorpsslagers die van den Nederlandeoben Blagerabond niete willen weten bij den minieter op audiöuüe zijnde van éo en do verzekering kreeg dat op hun belangen zou worden ldM eeu rundvleeeohdietilbutiere Iing w f ktuiworpen en den minister ter goedkeuring voorgelegd waarin aan de dorpealagers niets werd toegewezen dAn eenheidsworst iHet bestuur van den Nederl Biagjersbond hee t tegen die regeling zijn bedenJolDgen doen howen en dus wel degelijk de belai en der dorpeslagers behartigdi Na een pleiidooi van dm Frieeoben Bond voor reoigajiisatle van den bond waardoor alle slagers ook donpselagers één gjrooten bond vormen werd boiloten twee dorpsslagers ap Ui nemen ads lid van de distributie commlBele Ing omen was een brief van den bond van dorpeelagere houdende verzot een lid van bet hoofdbestuur aan te wijzen die met een lid van g OModen bond en van den bond van pasrdenslagere zou kunnen samenwerken Het hoiapbestuur beeft daarop reeds gefuitwoord dat het van een zoodanige samenwerking niet wil weten I e vergadering krarde dit goed De heer Rietveld van Gouda betoogde de noodzakelijkheid voor ajle leden om op te treden tegen de frauduleuze slachtingiw door patticulleren en het aan de kaftk stellen van de tbrpsautorit ten die dergelijke knoeierijen oogiuikend todaten De voorzitter sprak de hoop uit d tdoor de thans hangende telling van het vee aan de door spreker bedoelde misstonden een eindo zal komen spreker heeft daar alIhaufi meer verwachting van dan van de tot nu toe gevolgde methode Geklaagd werd over de eenheidsworst die voor de militairen van uitstekende kwaliteit la maar voor de slagers in slechten toestand wordt afgeleverd zoodat in Atnsterdam de vorige 80 000 K G moest worden afgekeurd Volgens dezen spreker den heer Kwaxutus van Ameterdain doMi de oontroleura der legeering op de fabrieken hun pllobt niet Eenandere spreker daarentegen deelde weer mede dat te zijner plaatse Leiden ook 1000 K G worst bestemd voor de militairen was afgekeurd Het hoofdbestuur weid hulde gebral vo Or hetgeen het 11 het hela der Nederlandsche slager lioo i gedaan Hierna werd de v irgaoi rliif geblu t n Het Groene Kruis Do jiJigemeene NwJerl vere nrigtlng et Groene Kruis liiökl gisteren haar jaarvor jdetiiig i o Arttie te Amsterdam onder leiding van dg F C Fl aoher HfA iaarvexal ig maakt o m melding van de ainBlIuiting vajn de Groene en Witte K ruiövereenig ngein Dl balon i over het vorig jaar sifuit met ƒ lilCt22 Het zuiver vermogen vaii de vorüB iii l nge n bedraagt l 195 B De vopslagen werden goedgekeurd Tot befltuurtfd woM herkozen Ds F C Pi i yher Ean bewtuursvoorstel om er vanirf te zten oviüT tB gian tot oprichting van een eigen peasiiot ntonda aiani zien gebleken is dat het daaraan verbonden risico voor de deenemers niet kan worden goedgemaakt door dd irtegenovor verkrageni beeparinjgeoi in premies en aan tL gaan met de onderliiigo ie vans verzekering van Eigen Hulp i en overo nkomfït tot collectieve verzefceHa 4 door de proviacies en plaatsdijfcö veroeim fiiagon die diaortoe willen besluiten voci do wijkverplcegBters vaate docenten aan moederen bakercur en enz wCTd iiaiigencsneti Ee n voorwtol van den aigevaardigide Vftn Groningen om overleg te pflegen met den Nttl Bond voor 7Jek iven i gfmg werd M rworipMi met 1 tegen 6 atemmen iJuigiriia wi rd behandeljl bat vraagpunt W U kiuine n Groene en Witte Krui doen vour do georflnniHw irde beischierming vam zulgelingipn de verbotering van feraamvcrplegüiig in eigoft woning I l aeail v Beurs waren dr C F T J Mml nnaai to Heerlen mej A G VBn lluls te Harbn en en de beer B By brandy art be Nijmegen Hut i ritoadv1e8 door doee commisBie ulttit bracltt w trd nader toegelicht door dr Mewlem m GRISIS MAAT EK3ELEN De suikerrantsoen ering Nervr luunleid ng van de a nicondigtng tier FWilkerranteoeneering deelt He Volk ntÜKi lat de voorraad aaiker nog groot iH n rn liet najaar d nieuwe bletenoogst onit zooda men niet behoedt te vreezen voor golffok aan dit voedlngsmldddu Oak wordt geen suiker uitgevoerd Sedert mianlen U geen nieuwe vergunning tot uitvoer meer verleend De eutkieroogst v n H17 U in zijn geheel opgekocht door de rogeering daar wordt geen korrel ven uitst voerl En ook de oogst van 18 zal door do re fering worden gekoehl Er zijn lOg oiidtr voorraden uit den tijd toen de regeeriiig van de fabrikanten beschik b arM g van milker eisohte tegen den pi JU vuu voor den o log en oea buliaaoiuon molde met vergufunuog tot uitvoer v tu uc ovcmclioil bij oio vuorrMcu Z ju nog spr ia iLifloum ztjn vaa uitvuor maar zuuaru dd uvortlMU v u suiner lu ojte iakf t uiiiiuu ïij er gelijk gezegd eeu uiviiwe uicv oijrverguuntogen meer ge iu eit Uu volgende iifi edeoilingen wtrdeij ooiLi uou llo VoM vurMxeut een rantsoen vau tjea iiaii pOüO pw noofd en per week oeitKUvcut luet eeu iiLKximping van bet rer jru k vaJi wiiiver Het geldt vooi die geU iu bevoik hig dua ook voor kLuderun uen don ih t jaur IS K G per boofó eu per jaar u meer dan bet verbruik in de jtVi xsi vóór don ooirLog Waarom don de r4 itü euieerln ingevoerd y Het suikerveruriUK lü iijdiAis tien oorlog zeer sterk to gtijionieii i ntet alleen het rechtstreeksDbe vdrtirufM door de beviolkiog iitaBT ook dat vuil üe iidu itTieL i e vournaamiaite redtou vau lia rdiuu eiieeriiag is het rechtstriiekiMtiu verinultt door de bevolkuug In elk geval te waarbbrgen D uidualneöa die suiker vretem zijn Lil hotf dzaak de chocoladeteibrJ eiKiEiiu üe ynoen marmdiadefabrj eken de fabnekon v or kuiwchonlng gecondenseerde melk Ijaletjea en uurJjefl uievelleai drop fcoe laart pcculasiy e d Naarmate oudere voediii i kldtiloii Bclmarsch worden ol gebeel verdwenen n de fabricage van deze artikelen iabeiacbtig gestegen togelijhertljd dteog het directe veroruiit van sunlier Up li J ulii wa bet directe vecbnulk van witto dulk ir reeds meer dan 3 milUoen KX boven do r wiiijg het Bulk rjaar loopt vanaf 1 UctoUer Via de bijaoorton bijna 2millioen Kjfi Op dunzelfden datutn Ikad de Ikiauiuiuairle de raming met eenklfane 6 miüloeii li G overschreden Kr is dit ia het voorbijgaan gevraagd oi bet verslrekkjn vaiii Buüker mülasue aan de alkoboliiilueXa ie ein de buerbrouwerijen maigjAQ gjoo uu rantao aneerUng uoottlg blijkt D brander krijgeii sinds long geegi auiket inear on de vraiag wordt overwogan oi ook voor de brouwers de ver treiucing muec worden stopgezet Om te zorgan dat IQ tik geval de bevolkung voiMo ende suiker zml hebbent om den wlnkelios de zekerheid te gevcm dat zij hun klanten kmnnen bciliieiten e om aan de kioioteo de zei4JThtad te geven dat de wiiïkieU airs hen kunnm bedienen om bet smokkelen binneu loliids eo hst smokkelen over de grensi en om het bamstercia te beletten daartoe dient de xantsoeneering Er is nog me ir over de quaeaitie to zeggem Vandaag laten wij het loSerfoij Het is nu eenmaal het noodlottig gevolg van de l ofliUuïnia politiek rlat zoodra een artikel word t gironttóooneerd bij het volk de vrees er m sJaait het duurt niM lang oil wij zi n het nicft weer En danraen l noopt ihch in den reged 0nnHdde t iik bat v iiioöJcii vast het gaat zeker over de grens Me de lik r ia dü niet bet geval Er Lb genoeg au zij gaat niet naar den vrejinde Do regeering koopt den oogst en verdeelt dien tusachen rle directe vttbruikorB en de induötriö zoodanig dat de eeraten v m een meer doto nonnaei verbruik verzekerd zijn PMTdcnvleeedi Dj Ned Bond van Paard uslagers ea l darjemvloeöclïliouwera heelt Dinsdag onder voorzittorschiap van den lieer Charles M Ngveou van i eeuwarden in bet hotrti Ceitibraal te Uotterdam een buiteugewODt algemeene vergwleong gehouden De voorzitter Jeelde mee da het bondsuetjtdur dien raoj gen nog vjia regeeringafroge de veraeKering heeft ontvangpn dat men zeer zeker met bet verlangen van den bond rekewlüg zal houden en dat de adViQzen van den bond ingewonnen zuUflO woirdwi De dtójibutie van paa l3nvlee ch IS zeer aanötaande en zal kwp ovot de leden vatt de vakorganisatie Spp gltig uitvoerig de ootio door den bond gevoerd na i oor dte aoüo is thans bereikt dat nu de vo v9lellen door den borjl in Aug 1J17 ingediend door de regeering In ernstige lovarweging worden genomen Had de regieering het vorig aar naar ons gedulsterJ veel ellende zou idet geledtm zijn Ha óp verzoek van de regeorlnjï doorhec iiooldbestuur van den Nedertandeohenbond ingediende ontwerp zal door haarzeer wadTschijnliJk worden overgenomao Mocht de regeering op eeiügeol wijzevan lie alvt z i van de bond Ifwijkiendan zal ZIJ daaromtrent toch voelfaig metden hond houd Do aangaande distributie van paoirdlenvloesoh zal alleen plaats vinden ia do grooto plaatsen van ons land Verder komen er centrale slachterijen waarvoor in de alibrWTStJB plaate de flwpdslwkel in obömarkung komwi De aankoop van slacihtpaarddii zal geschieden vla het RijkekanlooT voor vee en poïwden De Intdividuoeie piaardenBiaohtenjen zullen uitgesdiftkell worden et bedrijf wordt Htaiat bedwjl gkjmaakt welk sjiatsbalrijcuo bondsloden zooveel mogelijk in de handen zu li en krijgoo en liet zal vrij zeker over den bond kwpem iionoemd zullem worden aankoopooinniesiee waarin behalve eeo landbauwöT de bondsleien ook als hotteiB benaïind zullen worden Iedere oommt ne zal uut drie leden beStaian Do prijz rn voor in en verkoop zuil ia overleg met do orgaolsaüa gorden vaatgeatffld De regeering heeöt de vertegenwoordiigere van het bondebeBtuur morgons nog iitd ukkefl ijk verzocht om alle overtrediiLgen welke sich nog voor doen mochten bij haar te aigOAleeren Zij die op fraudulauze handoüngpn b i worden zullen zeer zeker van de P iIiinvleescMietribütio wordeii uitge 5bokwa Daiverwid applsaie Tot ëtatutenwijzigtng werd bc lot ii J do reigeering zal er op worden ngedrongen tot het aanstellen van de bevoegde ambtenaren tacbnlsche adviseur n IP Bpecj ir uSt den bond over te gJMi Stopgeict Aan do wa whearijen wordt op be oogenblik niet andere verstrekt dan bruinkool en cokTosbrucb Met deze samenstelling v n bramdsto ie e n proef genoown aaa de Coop VolkswaaBcberlJ te LooadulneP doch men wtw niet bij mat Ue om het bedk ljf amifle te houden zoodat heden de wo scAtirij dez r ootSperatle stop gezet moest woHifii De branlft o enoommjeBle In Deo Haag wae niet bij machte te be MB VoidaiDg van ree Onder voorzitterschap van den heer £ Schroü is ftoeosdag te Assen een vergadering van belan beoden bij de veevurJeriug gehouden ó vcreenlging bad ieo rtynipath 6b t igiHg©Q guzondea VorficlUlleade grieven worden in de vergadering gonoonid aa de zoogenaumUe buiteniifewone beiasting welke de boorai ten vooiUeele van het algemaen moeten hljpassien Op óéo koe bedraagt dit ongeveer f tiO tot f 100 verder het Lange wacht op betaling iGroote lostemmbig vond het denkbeeld om bü nlet verhoogtog der prijzen tot weigering van levying oger te gaoni De vo nde resoluties werden aongonomen De regeering tracht op de vrije marktEOOv ol mogelij k het btmoodigde aantalko cn te koopw Imhcq dit aantal niet wordt bereukt dan bij vordering van het ontb fek ade ta hoogere prijzen zooveel mogelijk naarnietlctwaainie b directe betaUug Dci uitreUdng van bona vo r goedkoov reparatieUeder stopgezet De min van X andbouw heeft A ingetrc ken art 16 Ie M en art 20 Ie lid van zijn beschikking van 1 October 1917 en B bepaald dat door den Burgemeester van iedere gemeente vóór den len Augustus 1918 aan het Rükskantoor voor Huiden en Leder opgave zal worden gedaan van het totaal gewlclit aan ibons berekend naar de standaardgewichten in die gemeente uitgegeven In verband met deze wijziging deelt de minister den borgemeesters in een circulaire jned dat de omstandigheden het noodzakel k maken de uitgifte van bcms recht gevende tegen gereduceer en prijs hetzij reparatieieder te betrekken hetzÜ schoenreparatiea te doen uitvoeren te staken In verband hiermede wordt de bevoegdheid van gemeentri eBturen ehevef zoodanige boos uit te reiken Door de intrekking van het Ie lid van art 20 der distributie regeling zal de lederhandel tot verdere aflevering van distributieleder niet meer kunen overgaan de nog hii Khoenmakers voorradige hoeveelheden reparatieieder zullen aldus geleidelijk worden opgebruikt zonder dat voorloopig althans die voorraden weder zuUen worden aangevuld Het bepaalde sub B wordt door dem minister aan de bijsondere aodocht aanbevolen met dringend verzoek um de daarin verwante o dracht binnen den gestelden termijn te voldoen I a resultaten tot welke de overweging van de ahius te verzamelcm gegevens leidt Eullen beslissend z jn voor den omvang in welken te zijner tijd de diatributie weder aal kunnen worden hervat D StkMVTurt m éB Owloc Hat VMl Het oioh op veg Baar IndiÖ b vindende Nederlandsche oouvooi kan hsden te Lom Falmaa op de Oanorische eilanden verwacht worden Getorpedeerd Ü Noortfobo 8 a Qojgsjo heeft te Hoek v an Holland aiangiebracht de geheele bemanning van de Noorsche bark iCongen uit KrüSBlania Deze bark word op 2i Juli 70 mijlem ten Z W van Kaap Li ndenaes dook een Dulteche duikboot in den grond geschoten De bemaiinmg w opge pikt door den logger VI 96 die baar aan het stoomeohup overgid Bendaagsche inspectie voor dienstpUebtigeat De Opperbevelhebber van Land en Zeemacht Jieeft het navolgende ter kennis gebracht Voor een eendaagsohe Inspectie zullen in kSepteinber a s worden opgeroepen demllitieltcliti jig€in 1906 1907 en 19o8 d r bereden wapens pantsorfort ertilleiive en torpedlstem de landiweerlichtingen 1916a en 191 c en de landweerplichtigea d lloih tingen 191bb I91tid en 1917 voor zoover zij laiet reeds voor een herhaHngeoeilenlng zijn o f warden opg vepen Denunatratiea vp Hootnut Ook dit jaer zulleo op last van den opperbevelhebber van Ijand m Zeemach tdomonAtratiea lin Iicliaamsoelenfngon gehouden worden op Houtrust in Den Haag De deiaanHüratieg zullen plaats bel ben op 7 H 9 en 10 Aug v a a Offidnren met vreraide taleo kemds Dn opperbevelhebber bee t aan aio korpsen van het leiger een spoed opgave gpvroagd van de namen van alle beroeipsotficSaren en redarve ofdcieren die b het bez zijn van de actan m ddelbaar owlerwijfl In de Franeche Engelsch en of DuiUsehe loail of wel zonder in het beail te zijji Ven die acten een of meer van deze talen vloeiend kunnen spreken De Mhaanohte un ravte branditoffm Ml noodmaaCre eUa Wauelieriy a stopgeset Het bestuur van de Cottperatlve Volk iwaaacherö 4 OOBduinen deelt het volgende mede Door de weinige toezegging van steenkolen sullen heden zoo goed als alle waaaeherijen in Don Haag en Loosduinen stopveaet moeten worden Op het oogenbiik wordt niet anders verstreekt dan bruinkool en cokesbreeck Met deze samenstelling van braiidstof is een eerlijke proef genomen aan de Coöp VoUtfwasKherU t Looeduinen och men was niet b j machte om het bevyf gaande te houden xoodat heden de M hery dezer coöperatie stop gezet moet nlen Wat dit betHkent in d nn tijd van zeepnood voor die vele arbeidengedn nen waarvan deze coöperatie de waioh bewerkt is niet te sderschatten De brandstoffencommissie in Den Haag was niet bij machte te helpw Het Rijkskolenbureau dient in deze zaak m te grijpen anders z n de gevolgen wat betreft de volksgezondheid niet te overzi a Spoedig handden is hier gewenscht Alleen aan deze coöperatie wordt voor pl 1600 gezinnen gewasachen Daling van em Bngelaeh vU utg Ernstiger dan gewoonlijk was gistermiddag de daling eeuor Britsche vHegmeobine m ZeeuwdonVlaanderen daar eeo der aviataurs zeer zwaar gewond waa Toen bet vliegtuig dat uit de richting der Belgisolio kutft kwam bij öroede een noodlanding deed en aanstonds militairen toeHteWon trollen deaseii oeo der vHögemlers oen jongeling van twee of drie etu twliUlg yaar in zeer ernatigco toesi uid Deze zat ola het ware in de zHplaats der midline gedrongen Een der beemen hiug loBj met eei vige spieren nog aan üet Uciiaoini De ongelukkige Woedde vreeeelijfc Niettemin had hij zijn volle bewuf zijn bedïouden Onmiddellijkr werd hij v bondWii u per Roede Kruie auto naar üreskens vurvoord om zoo mogelijk naar het militair hospitaal te HalJdclburg gebr u hit te worilen Cdlureinde het tratiieport bewaarde de ijzeretprki Brit zijn bewustzijn Enige malen vifoeg hij of do overtocht nog lang duurde eh o hij Bpoedlg In hot ga hul zon zijn Kort na aankomst in het Jt Jozttfsiekeithul i de ongelukkige echter overleden De Spaansche griep De iSpaaiische griep breJdt zich te H rderwijk onder de miiitaire bevolking ook uit Zoozijn or ongeveer 300 mlmadr n in te ItoJlandHche kazernes 1 1 kampMi niiigiiiBii Het Belg i cba Intorneerln okamp waar een 700O personen geihuiwvesl zijn riiftalkt em gunstige uitzondering Daar zijn hana 55 gwvatHem Een IIoïl milrtfliT ia aan de zielrtooverliï ien To DorJirecht zijn ruim 300 gevallen onder e n aldaar in garnizoen Üggeniie militairen Efln kaaernie fe ontruimd en Voor ziekoiiverblijl ingericht De meeste poiien ton zij n niet vSor k zes dag n weer op do In Maa triebit Ir een militair zif to overleden Do moordenaar vftn den veenarbedder S te Bib3ule ambt Hardenberg die Zondag 1 Vermoord weili ia gevat Het Is do 24 iwngo B die bekend heeft dalt na het insSwin ran do ruitan S naar buiten kwOüi i n zich op hem wiorp Bij de worsteling ÖPe volgde geraakte B onder hij trok zijn mtja on anced zijn tei Rtahder den k ol af B I1 naar Zwolle overgebracht 9KiDgNlBUW8 GK UDA 26 Jnli 1918 Bxamea Hoofdakte Voor het examen Hoofdakte Blaarden gisteren te b Q ravonhage de hoeren M J Schat te Waddinivoen en A Verwejj te Hekendorp Boterkaarten De mioister van Landliouw maakt bekend dat dn bon 8e poriojj vrn de baterinelango A en B en margtvr iu kaartOT voor heti Ie tjjd vBk gefldig iw vmii 25 Juli tot 3 Anglustus 1918 De óoate broodkaartperlode Do dlr icteur van het V n nal Broodkantooir niiakt b end dat d 1 l r jjdfcattrt van hef fOste tiidvak geldig i an 27 Juli lot n met 3 AugiMfas Concert Orenadlera Er waren giateravond heel wat méniohen onder de waranda en in den tain van Om Geuoegen Ongerekend hen die bniten het bek mee genoten van de mnsiek Ken oonoert van de Qrenadiert dat ia voor ons een bizonderheid belooft eeu mooien avond dien wg niet gaarne zonden miRien en de nitvoering van gisteren was een iDlossing van dio belofte Enkele nammets gtiven reden tot opmerkingen het piogramma dit vooropgezet waa verscheiden genoeg DebuBB naait Wagner Gi ieg bg Lehar wel mist men in de ouverture van Tannb3 nser breed als zg is van opzet n kostbaar aan ryke kleuren het bont in de fijne trekjes speciaal den vollen zang en den jubel der violen de imiteering klinkt wat wrang Zooali Bouwman ons BebuBsy voordraagt kan zyn muziek ons misschien verrassen door Bohakaeringen van licht en donker door plotse wendingen bekooran doet z weinig Hoe melodieuB hoe klaar van toon en rijk illuBtreerend is daartegenover Solvey g s Lier uit Peer Ggnt In de fantasie van Dnnhler op de Traubadonr is veel te genieten Al de ontroerende liefde de tot vertw feling atggende smart de uitbundige vroolijkheid van het Hed en de zoete wiegeling van den dans in Verdi s werk heeft hg sterk belicht Het begeleidende zingen bg het miserere klonk wat vraemd Het was niet direct leelijk Maar mooi evenmin Ifiasohien dat het wanneer het door een zuiver zingend geoefend koor wordt ni e voerd meer relief geeft aan de initramentale muiiek Het applaus was l artelijk en welverdiend Wa kregen een nursch en het Wilhelmni toa floaletait mOu Oon n Het Stafmnziakkorps van het 4e Regiment Infanterie directeur de heer G Dik geeft Zondag a s 38 JnU een oonoert in de Soc nOns Genoegen rIoBC Leven Gisteravond heeft de Reoiteer vareeniging Jong Leven in Concordia een uitvoering gegeven De zaal was aardig bezet Het programma zag er goed uit een paar tableaux een paar éénaoten en zang zoodat het publiek dat in hoofdzaak uit jonge menschen hestond Kioh wel vermaken kon Wij hebben de uitvoering een poosje bggewoond om te zien hoevec Jong Xiéven het in de tooneeUpeelkunst gebracht heeft Vooralsnog moet zij nog flink oefenen want de fouten ign te talrgk om op to noemen de regie zal wil zij tut resultaten komen meer vol gena da regelen der kanat moeten handelen Nu ziet aen auditorium als dat van gisteravond niet al te precies maar het verlangt toch één ding en dat is meer gang in het spel Wanneer de jongelni zich daarop toeleggen kunnen ze het met de krachten die zy bezitten een eind sturen Daar is werkelijk wel iets betera van de maken dan wat gisteravond werd gegeven Naar men ons verzekerde vielen de tableaux zeer in den smaak van het publiek En toen de uitvoering om 12 uur afgeloopen was hadden executautanten en geboor zeker wel een prettigen avond gohad Voor da medewerkenden waren er bloemen Aeagekeudett Door de politie is J A K werkman alhier aangehouden verdacht van diefstal van een hoofdstel suiker en bruine boonen Aaageradea Gisteravond ia vronw T de B wonende aan de Willem Tombergstraat alhier op de Karnemelksloot aangereden door een op een rijwiel gezeten dame J CM G waardoor vrouw B op den grond Ti l en zich onder geneesknudiga behandeling heeft moeten stellen iCHOONHQVEN Beroepen bjj de Ned Herv Gem alhier Ds J Kraaij te Gorinohem ONZE DRAADLOOZE DIENST DnltMh L i rb ridht BERLIJN 25 Jnli Officieel Legergroep kroonprins Hupprecht Zuidelijk van Albert sloegen wij een Engelsohen plaatseiyken aanval terug en maakten bg een aanval achterna gevangenen Succesvolle voorwaartsohe bewegingen hadden plaats op vele plaatsen van het front door onze varkenningBpatrouilles Legergroep Dnitschen kroonprins Op het slagveld tosichen Aisoe en Marne werdun hevige plaatselgke aanvallen van don vyund deels voor deals in ons govechtsterrein afgewezen Aan beide zgdeu van de Qurcq duurden da gevechten tot s avonds voort Hier wierpen wg noordelgk van Oulchy Ie Chftteau den vijand uit zgn vooruitgeschoven Unies Oostelgk van het dorp en caidelgk van de Qurcq sloegen wij in tegenaanvallen v andelgke aanvallen af Ook Westelgk van Vincetlei a d Marne werd de vgaod in het bosoh van Ris na hevige gevechten voor onze linies afgewezen Zoidwestelgk van Reims veroverden wg de wondaitloopers westelgk van Origny en sloegen hevige tegenaanvallen van blanke en zwarte l ransohen terug In Ghampague viel de vijand tnascfaen het dal van de Snippe en Soaain s morgens vroeg aan Hg ward door een tegenaanval afgewezen In luchtgevechten venoren de vganden gisteren 28 vliegtuigen en 1 kabelbaUon Ooetearljksch legerkarteht WEENEN 28 Juli Ofaoiêel Italiaansch oorlogstooneel Bij Canove in de Zeven Gemeenten kwam een vgandalgke aanval tot staan Verder geen bizondere gebeurtenissen Albanië Tnsschen Kusi en de z e zgn wg op vertoheidene plaatsen tot aan de Semini gekomen Ons opdringen lokt hevige tegenaanvallen van den vgand uit taklar LONDEN 26 Jnli Oad r d Bngelscha munitiearbeidars moet mb groote Bt king uitgebroken sfjn want het Ëngelsohe oorlogskabinet btfloot om wanneer de staking niet ophoudt da vrgstelling van dienstplicht voor de munitiearbeiders Maandag a a op te heffen In de vakvareanigingen geeft men toe dat de regeeringsmaatregeleo die beoogen de ervaren arbeiders te brengen in die fabrieken welke zg het meest noodig heeft geheel in overeenstemming zgn met vroegere besluiten Plalan4 eea monarchie BERLIJN 26 Juli De VoMisohe Zeitung bericht dat de zitting van den Finsohen Landdag van 18 deier biionder feestelijk was daar ove het v orstel tot i iite liDg van een monarehie eindstemming gehouden werd Het voorstel werd aangenomen mat 16 stemmen meerderheid wat aanleiding gaf totgrootevreugdebetoogiagen in de stad In dezelfde zitting ward een depa tatie gekozen die Hertog Adolf Friedrich van Mecklenburg Schwann de kroon aanbieden zal De nienw gekozen koning zal met da deputatie gelgk in Finland komen LAAim De terMgtocht BERLIJN 26 Juli part Uit de Duitsehe militaire persbeschouwingen mag men aannemen dat du legerleiding eon terugtocht op het front tussohen Soissons en Reims overweegt Ardeune wgst op de voordeeleo van zulk eeu koit front waardoor troepen vrg komen en herinnert aan soortgelgko operaties gedurende het Russisch offensief in 1916 en de beroemde terugtocht op Siegfriedlinie De X okal Anzeiger zegt bewegi gsoorlog slnit in ziohvrüheid van beweging ook tot eventueel opgeven van terrein De beweging moet in overeenstemming zgn met de plannen yoor den eindstrgd Duitschiand kan met volle kalmte en vertrouwen afwachten ODhegrlhMlIJk BERLIJN 25 Juli Naar gemeld wordt zgn twee Duitsehe vliegoffioieren den Bolajewiki in handen gevallen n ua hevige marteUngun gefnaileerd De Duitauhe regeering heeft scherp tegen deze wandaad geprotesteerd Ipaanseke Blekte en Influeaza BERUJN 26 Juli Prof KoUe te Frankfurt heeft na onderzoek vastgesteld dat de z g Spaansohe ziekte niet identiek is met de influenza De aardappelen blijven kier Men meldt ons nit Den Haag Nur wg vernemen is nadat ongeveer 1000 waggons vroege aardappelen n iAr Duitaohiand verzonden waron de verdere nitvoer daarvan voorloopig stopgezet aangezien de aardappelen hier to lande voor de voeding noodig bleken In verband daarmee zulten wg niai de volle 50 000 ton steenkolen die Duitschiand ons in ruil had toegezegd toegezonds c ggen IntuHschen woroen da onderhandelingen over den aanvoer van Duitsehe kolen in het algemeen voortgezet Barste Kamer De Eerste Kan er heeft met 24 22 itemmen het Wetsontwerp tot wgziging van de vermogensbelasting waarover giateren do stemmen ataakton aangenomen Tpipgrafiseb Wewbericht Hoogste stand 765 te Z Dnitsoh Innd Laagste stand 754 0 te Stookbolm Verwachting Meest matige zuidelijke tot weitilijke wind zwaar bewolkt met tgdelijke opklaring waarschjjnlgk regenbuien mat kans op onweer zelfde temperatuor ADVEBTENTIftN Ëisch Il Uw bel iit uUilmkk llik Ma kokar MVakardl Z I l UbhtU ndwB oD T a i U namaak die Mhedel k of wMntelooe U Op een koker chle ZsnuwuiblMUa MMi Me l 2M2 IS de BMm via den labrUuat A Mijnhardt Ztiti X0ST£MX S Hantao ea eeriagebeiw BUBGËUJ9QSTER en WETHOUDERS na GOUDA itrengen ter algemeene kennis I dat van 29 Juli 3 Auguetua ek opde navolgende bons van het LevenemlddeImboekje de daarachter vermelde Regeeringsartilcelen kunnen worden gelcocht Bon no 206 1 ons bruine boonea 2H et Bon Üb 210 1 ons gort 3 cast Bon No 227 K ons kaas 20 + 6 ea Btm Np 228 2H ona suiker melis No l 14 cent of 2V one bijsoorten II dat van 29 31 Juli 191S op bon No 289 van bet Levensnuddeltfiboekje vwkrjjg baar is 2 TUa vroege aardappelan 18 caBt of xoolang de voorraad strekt 2 K 0 kleine aardappelen 14 cent ia dat van 81 Juli 3 Augustus 1918 voor ingexetenen die nog in het beslt sUn van bons iNo 32 vp 2 bons No 226 bit daartoe aangewezen wli iers beschikbaar zal zijn 1 stuk tollet eap ten hoo rte togen de preien vermeld op i lijsten door het LevenMnlddelenbedryf turn genoemde winkeliers verstrekt n door dezen op een duidell skhtbare plaata la kun winkel ophangen dat de gort n de aardappeloi verkrügbaar sullen jjn uitsluitend by denwinkelier die de betreffende bon he A afg aterapeld dat indien suiker niet in voldoendehoeveelheid aanwezig Is om leder Ingesetane ztjn rantsoen In bovengenoemde week teverschaffen de geldeigheidsdunr vaa btniNo 228 ïal word i verlengd dat bi geiykt dige Inleveriitg vanmeer bons No 208 en 210 de navolgenderegeling zal gelden a de v bon No 210 verlcr gbare hoeveelheid gort wordt berekend naar 2 ajfi et de op bon No 208 verkrijgbare hoeveelheidboonen naar 2 116 cent b de door de winkeliers aan ingeaetéDeaite berekenen totaalpr a bij gelijktydlge inlevering van meer bons No 208 en 210 wordt vastgesteld overeenkomaUg het sub 8 b aalde met dien verstande dat wanneer genoemde totaalsom een geheel getalen een breuk In centen aanwijst de breidemag worden afgerond tot H cent naar boren VII dat vanaf 29 JuU en gedurende deheele maand Augustus op bon No 6 K vaade kaarsenkaart blJ den daarop aaogeweseawmkelier verkrijgbaar is 1 pak normaal kaarsen 60 cent VIII dat nader bon voor den aankoopvan aardappelen sullen worden atuigewesm Gouda 26 Juli 1918 Burgemeester ea Wethouders voornoemd ULBO J MUS De SeereUrls 11 VAN DSat VKUR dV A tfoM Aoat sAtcASJj etafwft ff ii be Tft nooit JIX Juh rt hoor n ftoo ifAukf fooO tm itnH onr n mac t L htr ftoor roKAt ff anxena f fvj ffo fffHivoor tontf Afltfmn jft WA ofuifrotktfl on is jfon ooit 09n öo toud Voor UWi k naar BImM iblullbuid in t oasfl hssdlaelieaioi L I AKKER Roturdsn Vsrkriilibtar bij de infl itt dro i tea T Gouda bii AatoQ Coopi Msj I H V Looa Boskoop I Q J Sp ksri Wed J Spruift J Q M ai A BJoak Wa4 l aitir a 1 A v d Hsidea Badl rawaï P Rsvaitsijo Wsd J v VUec G J 8 h sr aEiraaM rdMi 1 J W H HeoésTSMi MeardffMhi J v QsiUMp 2601 37 Nationale Bankvereenlglng HOOFDOmECTIE EN CENTMU ADMMUTMTIE UTRECHT JTram 14 lt M as iravHMM ZaH NHai da kie HM wmUH AtWUI H MWCIMml lOWOW KUT DOII unn tcHMNHonii tUEMiieHr wMMn rMJMMeMT mm li VESTNIIMEN M M PlMTSfH VM HEOERUHO